Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

£n Bıivük Yazarların En Gıizel Estrltri GERMİNAL Emile ZOLA OnlO yazar, bu romonmdo »U aldığı lcoKramanlarının bOtun ıstıraplannı. Mvinçl*rini, •m«ll«rini g«rf«kçi Gslübuylo l>l«y*r«k sanatının jaheıerlnl yaratmıştır. umhuriyet KÜRUCUSU: TTTNT7S NADÎ dev yazarındarj ''nun ölmez eseri: Çev.: Ord. Prof. Tam metin 375 REKTUR Kitap Nuruosmaniye Cad. 81 Emek Reklâmcılık: 27Ift(J972 15 L» GÜVEN GVEN Y A Y I NE V I E 45. iril f OVf 75786 Telgraf v e m e k t u p adresi: Curahuriyet İstanbul Posta K u t u s u : î s t j ı b u l N o 2 « Telefonlar: 22 42 90 22 «2 9 6 22 42 » 7 2 2 4 3 96 ~ 22 42 99 10 TemmUZ 1968 Bu yıl 25 bin gecekonduya tapu verilecek Imar ve Iskân Bakanı 15,200 kişinin konut sahibi olacağını açıkladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MCNAMARA BANKACILARLA TOPLANTIDA ' îmar ve îskan Bakam Haldun Menteşoğlu, dun Aktepe'de 300 daÎTelık Sosyal Mesken'ın temelini atroıs ve burada yaptığı konuşmada bu yıl, 10 bıni Ankara'da olmak uzere 25 bın» gecekonduya tapu vereceklerinı açıklamıştır. Halen Türkiye'de 400 bin gecekondu bulunduğunu ve bunların yansı hakkında yıkım kararı olduğunu, halbuki çıkanlan 775. sayılı gecekondu kanunu ile bunmm \j ların yıkılmadan ıslâhı yoluna ^ MM B gidileceğini belirten MenteşeoğflU Al lu, AP'nin ikticfara geldiği gün••^p""™ den bu yana gecekondu bolgelerınde yaptığı çalısmaları açıklaIr »üre önce Amerika mış, 968 programı içinde 15.200 Birleşik Devletleri Millî yoksul ve dar gelirli vatandaSavunma Bakanı sıfatiyle şıtı arsa ve konut sahibi edileceyurdumuzu ziyaret eden ğıni bunların 4.970'nin Ankaragajın McNamara'yı bu sefer Dünda olacağını söylemiştir. ya Bankası Genel Direktoni olarak Bugün Ankara'da 1000 arsa gene aramızda gdrüyoruz. Birblriiçin gecekonducuların kura çene böylesine aykırı sanılan iki çakeceklerını ve önumüzdeki ay lışma alanımn başında aynı politiiçinde de arsanın dağıtılacağını Dunya Bankası Genel Direktörü kacının görev yüklenmesi, bir rassoyleyen Imâr ve Iskân Bakanı, Robert McNamara dun bazı özel lantı olsa da, çağımız sorunlarına gecekondu meselesınin muhalesektor temsilcileri ve özel bankalaıjık serpmesi bakıtnından nyarıcı fet tarafından ıstısmar edıldiğıni rın yetkilileri ile görüşerek bankabir olaydır. idtfıa etmıştır. cılarımuı <Dunya piyasalarında MUletlerarası ili$kilerde bugün kredı faizlerının yükselmesinc, yaekonomi ile politika sıkı sıkıya birni paranuı kirasmın artmasına» biri içine geçmij. durumdadır. Zenkarşı uyarmış. önumüzdeki beş yıl Kİn ve teknikçe ileri milletler ikl için yaptıkları projelerini gözden kampa aynlmışlardır. Bir yanda geçirdikten sonra, «Dunya Bankaeski diizeni korumaya çalışan kasmm Türkiye özel sektörüne şimpitalist dünya, öbür yanda yeni bir İZMİR Belediye Başkanı Kldıye kadar olan ilgisinin artınlmaduzenin bayrağım taşıyan sosyalist bar, dün dlizenlediği basın toplansı kanısındayım» demiştir. dünya. Her iki duzenin şampiyontısmda tzmir'de eecekondu soruDün sabah Ankara'dan İstanbul'a ları da özgıirlukten söz etnekte, innunun kısa îamanda halledilecegelen McNamara, öğleden önce san haklannı ve ulusal bağımsızlık gini söylemiş, 26 bin gecekondu Turkiye Sınaî Kalkınma Bankası ilkesini tek başlarına savunduklan sahibine tabu verileceğini açıklaGenel Müdür ve yetkilileri ile bir iddiasiyle ortada dolaşmaktadırlar. mıştır. saat kadar süren bir görüşrne yapGene her iki duzenin şampiyonları Kibar, tapulu alan Uzerine lns* mıştır. Daha sonra gorüşme hak•milletlerin kendi kaderlerini kenedilen konutlann gecekondu olmakında bilgi veren Banka Genel Müd ileri tâyin edeceği» ilkesine saygıdığını belirttikten sonra sunlan dürii Reşid Egeli, snnlart söylemişlı olduklarını söylemekte, ama gereklemiştir: tir: cBankamız, 1951 yılından bu çekler alanında karşı tarafı özgür«Biz gecekonduyu şipsak ev kayana Dünya Bankasından 66,5 milluk düşmanı ilân ettikleri için bu bul etmiyoruz. Küçük ünite kabul yon dolar tutannda kredi alımştır. ilkeyi herkesten önce kendlleri çiğMcNamara ile yapılan görüsmede ettiğimiz bu yerlere tapu vereceğiz. nemektedirler. de, özel sektöre kanalize edilmek Yalnız gp^ekondu^rd^ h"»ırlanan Kapitalist dediğimiz dünyanm (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) (Arkası Sa. 7, Sü 2 de) tuttuğu yol, az gclişmiş milletleri horçlandınnak suretiyle kendine bağlamak. böylcce hcm kendi varIığinı korumak, hem de bu milletleri tatlı tatlı sömünneye devam etmektir. Ne yazık ki, 1950 yıltndan itibaren bu oyuna gelen az gelişmis mil lctlerden biri de biz olmuşuzdar. Kalkınan bir milletin dısanya borç lanması gerekmez. ya da dışanya borçlanan bir millet kalkmamaz gibî kaskatı doğmalara saplandığımırı soylemek istemiyoruz. EkoVefatını üzüntüyle bıldirdiğımiz arkadaşunız Vedat Etensel'in naajı, nomi gucünü geliştirmek, halkını bugün saat 15'te uçakla Londra'dan sehrimize getirılecektir. refaha kavuşturmak, ilerlemek is^k Genç yaşında vefat ederek basın leyen bir milletin borçlanması ola^^ camiasuıda derin üzüntü yaratan eandır, hattâ belki de gereklidir. Istihbarat Şefimizin cenaze töreni Ne var ki bu amacı ülkü edinen ise, bilâhare ailesinin de Ix>ndramilletler. her şeyden önce ulusal dan dönmesinden sonra tesbit edikaynaklannı seferber etmek, kenlecek programa göre yapılacaktır. di güçlerine dayanmak ve borçlaEtensel'in cenaze töreni ayrıca bilnacaklarsa ancak altından kalkadirılecektir. bilecekleri kadariyle yetinmek zorunda bulunduklannı unutroamaAlâcddin BİLGİ lıdırlar. Bizim bu ilkeye meydan vennediğimiz meydandadır. Çok partili Istihbarat Servisi olarak, bu ÜH hayata gecişimizden bu yana polikez değil dos'lanmızın, sevtikacılarımız oy toplama sorununu diklennuzin, arkadaşlarımızın her kayginın üstünde tutmuşlar, «olüm» habenni aldığımız!.. \atandaşı zahmetsiz, sıkıntısız ilerBu gerçek kişilerin yokluğunleme olamıyacağı gcrçeğine inandıdan doğan acılan tâ caneviracak yerde «nurlu ufuklar>, «gömizde duyup, sessizce akan rulmemiş kalkınma. sloganlarına 15757 sayılı nushasının 1 inci sahife4 ; gozyaşlanmızı, gene sessizce sarılarak butun umutlannı dış borç üncu sutununda (ABD. Büyukıçımize akıttığımız!.. lara bağlamışlar, «ckmek elden, su elçısını karşılamak ıçın Çankın" golden» zihniyetine kapılır olmuşRahmetli Nâzım Ulusay'ın, Kâzım da öğretmenlere jandarma elbilardır. sesi gıydirılmış) haDer yanhs Kip 'in, Nadir Dayı'nın, Mazaksettirilmış olup, olayın cerehar Kunt'un ebedıyen aramız1950 1960 yılları arasında yükyan şekli aynen şöyledır: dan aynlış haberlerini senin lendiğlmiz borç yükü milyarlan şefliğin sırasmda almış, gene 1 Yazı'da iddia edıldiği gibl aşmış, bundan böyle hiç borçlaniçimiz sızhyarak yazmıştık .. ABD Buyükelçısı, Kalfat Köyümasak bile. şimdiye kadar aldık(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) larımızı 2000 yılından önce temiz(Arkan S«. 7. Sü. 4 de) leyemiyeceğimiz hep bildiğimiz bir gerçektir. Borçlanma politikamız boyle süriip giderse 1975 yılına varmadan alacağımız her dolânn yalnız eski borçlarm faizini kapamaya yeteceği Birleşmiş Milletler Maliye uzmanlan tarafından söylenmektedir. Buna rağmen sayın Başbakanm, sayın McNamara'ya bir •akım projeler göstererek Dünya Bankasından yeni krediler istemekte olmasını doğrusu biz üzüntü ile karşılıyoruz. A. B. D. sayın eski Savunma Bakanı, bildiğimiz politik kaveılarla bu projelerden hiç değilse bir kısmına güler yüz gösterebilir. Hele Amerika'nuı içinde bulundueu ekonomik güclükler yüzünden dış yardunlan biıyük ölçüde kıstığı şu sıralarda, sayın McNamara'nın Dünya Bankası kapılarını bize bir miktar aralaması pekâlâ mümkündür. O. Erinç M. Barlas Ama, sonra ne olacaktır? Bu alıjRöportai ve incelemede încelemede Birinci verişin faturasını kim, nı zaman, mansiyon nasıl ödeyecektir? Inutmayalım ki gelişmiş milletlerin az gelişmişlere yaptıkları yardunın toplamı. bunların yıllık gelirlerinin yüzde sadece birinden ibarettir. Ve az gelişmişler, bu yuzde bir yardımının faizini ödeyebilmek için çok ağır fedakârlıkları peşin peşin göze almak zorunGazeteciler Cemıyetinın düzenrindeki pazarlıklar» konuiu incedadırlar. ledığı «Gazetecilik Basan Armaleme yazısıyla bmnci olmuştur. ğanı Yarışması» na katılan uç Orhao Ennç, ıncelems dalındaki Halk bunu şimdilik farketmiyor arkadaşınuz bir bınncılık ve uç «Kahve Kaçakçılığı» yazısıyla ve diye bu hatalı yolda isran doğru mansiyon kazanmışlardır. roportaj dalında «Topkapı Sarabulmuyoruz. tleride acısı burnuyıcm hareminde 3 lakel£t> yazıMehmet Barlas «Türkiye üaemuzdan gelebilir. CHP Parti Meclisi bildirisi: TÜRKJYE'NİH HATO'DA Bildiride, eğitimde gerçeklerine ııygıın bir düzen getirilmesi Kesenin Dünya Bankası Genel Direktörü bankacılarımızla görüştü gerektiği de helirtiliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) A l l l f e Parti Meclisi çalısmaları önceki gece sona ermış ve dun bir I H U bıldıri yaymlanmijtır. Bildiride CHP'nm seçimlerden başarı lı çıktığı AP'nin azınlık durumuna düştüğü önumüzdeki dönemin CHP'nin iktidara hazırlık yılı olacağı belirtilmekte, CHP'nin Türkiyenin NATO içinde kalmasmı uygun gördüğü ifade edilerek: «CHP, Amerikaya ve Sovyetler Birliğine karşı, genellikle Türkiyenin dı? politikası ozellikle Kuzey Atlantik Antlajması dolayısiyle. düşmanca bir davranışı kabul etmez» denilmektedir. Mc Namara: "Kredi faizleri yükseliyor,, «TÜRKÎYE'YE VERÎLEN KREDÎLER ARTACAK» NATO konusunda Izmifde 26 bin gecekonduya tapu verilecek Sıcak dalgası yıırda yayıldı Adana Izmir Aydın İstanbul : : : ; 38 37 35 32 SICAKTAN BİR KİŞl ÎNTİHAR ETTİ; BÜYÜK BtR ORMAN YANGINI BAŞLADI İZMİR, (Cumhuriyet Bürosu) Sıcak dalgası bugün Ege'yi sarmış ve Izmir'de hava sıcaklığı. dün gölgede 37, 4 dereceye kadar yükselmiştir. Boğucu sıcak nedenıyle şehir içindeki asfaltlar erimiş, yüksek semtlerde sular kesilmiştir. Çiğli Meteoroloji istasyonu ısının 40 dereceye kadar yükseleceğini bildirmıştır. Diğer Ege il ve kasabalarında hava sıcaklığı şöyledir: Bahkesir 34, Akhisar 34. Dikili 36, Uşak 31, Muğla 33, Bodrum 38, Aydın 35, Denizli 34,5. Vedal Elensel'in naaşı bugün geiiriliyor VEDAT ABİ! Cumhuriyet gazetesr yazı işleri Müdürlüğüne istanbul Sayın gazetenizin V. Haziran. 1968 günlü Bildiride NATO konusuyla ılgili olarak şöyle denilmektedir. O «Kuzey Atlantik Antlaşmasına dahil ülkelerin önumüzdeki bir yıl içinde. üyeliklerini devam ettirip ettirmemek konusundaki kararlarını bildireceklerini göz dnünde tutan CHP Parti Meclisi. Kuzey Atlantik antlasması ile ilcrili snnınlan incelemek üzere kurulan komNyonun sunduğıı r»ıwnı eönismüs. bundan başka NATO'nun geçirdigi devreleri gözonünde tutmus ve memleket içindeki akımları >akından izIcmis olarak elde edilen eenrl hir kanaatla asağıdaki hususların kamu oyuna açıklanmasına karar vcrilmiştir. CHP Türkiyenin Kuzey Atlantik Antlaşması içinde kalması uveıın bulmaktadır. Antlasmadan avrılmaksızın da bu antlasmaya dayanarak kurulmu; olan NATO örgütfinün ikili anlaşmaların ve alınan kararların Türkiye yararına olarak değiştirilmesi, gene antlaşma hükümleri gereğince mümkündür. A CHP iktidarı zamanmda ikili antlaşmalarm yeniden gözden geçirilmesi için teşebbiise geçilmişti. Değişen dünya şartları. DoŞu Batı ilişkilerindeki yumuşama, Türkiyenin komşulan ile dostluğunu geliştirmekte oluşu, NATO içindeki uygulamadan edinilen tecrübeler de gözönünde tutulmus ve ikili (Arka<n Sa. 7. Sü. 4 de) Bölükbaşı: «Devlet Başkanı kendine yapmıyor» ÇORUM Burada bir konuşma yapan MP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı «tktidann tehlikeli gidişi karşısında Cumhurhaşkanmra kendisine düşeni yapmndığnnı. öne surmiiş ve «Savin Cumhurbaşkanının. iktidarın zararlı ciiretine başlıca kavnak teskil ettiğine inandığımız davranışları karşısında. Cum hurbaşkanlarım siyasetten sorum lu tutmak ve fckat müe^'^esi Ana yasamızda mevcut olsaydı bunu talep eden bir takriri Meclise sun(Arka«i Sa. 7. Sü. 2 de) Anayasa'mn kamuoyuna sunuluşunun 7. yıldönümU Anayasa'mn kamu oyuna sunuluşunun 7, yıldonümu munasebetıyle dün bir mesaj yayınlayan GP Genel Başkanı Prof. Turhan Feyzıoğlu, «9. Temmuz Anayasamızın büyük milletimizce kabul edildifı gündür. Anayasanın milletçe kabnlünün yıldönümünde GP'nin hür ve demokratik düzene bağlılıgını bir defa daha belirtmek isteriz» demıstır. Anayasada halkın eğılimleri paralelınde ve aşın cereyanlara karşı değışıklıklerin yapılabıleceğını belirten Feyzıoğlu, mesa(Arkası Sa. 7 Sü 1 de) Eczacılık Fakültesinde işgal yarın kalkıyor Eczacılık Fakultesı Dekanı Ka sım Cemal Guven'm basına bir açıklama yaparak, «öğrencilerini şimdiye kadar tanımadığını» soy lemesı ve «Bundan böyle yumuşak ve olumlu yöneticilik yapacağını vaad etmesi» uzerıne, Eczacılık Fakultesı oğrencılerı, yarın saat 9'da, ışgali kaldırma kararı almışlardır. Dekan Kasım Guven, Fakultede cereyan eden olaylardan uzuntü duyduğunu, bu olajların yöneticı ve oğrencı munasebetlerınin karsılıklı yanlış anlaşılmasından doğduğunu soylemıştir. Eczacılık Fakültesindeki işgal 26 gun devam etmıs, oğrencıler Dekan'ın dunkü açıklaması uzerıne istıfa konusunda ısrar etmekten vazgeçmişlerdır. Oy torbalarım kaçıran iki A P.li tutuklandı AFYON fimırdağı ılçesinin Turkmen köyünde yapılan muhtar seçımının tasnıfı esnasmda kendısının seçılemediğınl anlıyarak 53 ve 54 numarah seçım torbalarım alıp dağa kaçan AP'li muhtar adayı Alı Çekıç ve suç ortağı Kadır Çekiç, dün yakaianmış, daha sonra tutuklanmışlardır. Sıcaldığın öflc saatlerinde gölgede 32 dereceyi aşması üzerine yollarda düjiip bayılanlar olmuştur. (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) DERBY FABRIKASINDA IŞGAL SONA ERDI Derby Lâstik Fabrıkasında altı gündenberi devam eden «tşgal», işverenın ışçı isteklerinden buyük bir kısmını kabul etmesı uzerıne dun saat 15'len ıtıbaren sona ermiştir. ö n c e k i •IIIBBHI.IIIIÜOUMİIIUJIIMIİIM^IJ^J^~~^JCJB1İ S % huzurunda ADANA (Cumhuriyet Bürosu) Şehrımizde dün sabaha karşı başlayan şiddetli poyraz, kavurucu sı cakla birlikte devam etmektedir. Isı dün 38 dereceye kadar yüksel(Arkası Sa. 7. Sfi S • Sıcak poyraz, bostan ve hağları kavurdu Ankara'da oy farkı 1.834'e indi Gazetecililc Başarı Armağanı Fabrikada Hâkim yapılan «referandnm» sonucunda, ısçilerı temsıl etme yetkisinı büyuk bir çoğun lukla kazanan Lâstıkîş Sendıkası yonetıcılerı, Derby ışveren ve temsilcilerı ile 1,5 saat süren muzakere sonunda. ışgalın Kal dırılması hususunda anlaşmaya varmıştır. Isçıler adına ön muzakere yapan Sendlkanın ılerı sürdüğü şartları kabul eden Is veren Refeal Torel ile GenPİ Müdur Kâmuran Olcay, altı gün luk işgal sırasında geçen ücret lerın de bugun ışçilere ıkişer lı (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yuksek Seçım Kurulunun, Ankara Belediye Başkanhğı seçımlerı konusunda CHP'nin itirazını reddeden karann gerekçesinrfen anlaşıldığına göre AP adayı Ekrem Barlas ile CHP adayı Osman Soğukpınar arasındaki oy farkı Soğukpınar lehine 202 oy daha tesbit edilmesi sonucu 1834 e ınmıştır. Karar gerekçesmden anlaşıldıSına göre, Ankara Belediye Başkanı adaylarının aldıkları en son oy sayısı şöyledır: Ekrem Barlas: 71.050, Osman Soğukpınar: 69.216. DAKIKA: «BesU Olimpiyadı» nın düzenleyicisi ünlü proeram takduncisi George Ekonomides (sağda), Atina muhabirimiz Kosta Daponte'ye finalleri açıklıyor. B. Dikraener Fotoğrafta mansiyon Çağlayangil, Gromiko ile görüşme yaptı MOSKOVA, (aj».) Dışişleri Bakanımız îhsan Sabri Çağlayangil, dün Sovyet Dışişleri Bakanı Andrey Gromiko'yu ziyaret etmiş ve Bakanla bir süre görüşmüştür. Sovyetler Bırlığini resmen ziyaret etmekte olan Çağlayangıl'ı Sovyetler Birliği Yuksek Şurası Predızyum Başkanı Nikolai Podgorni de kabul etmiştir. Daha sonra Çaglayangil ve beraberindeki Türk Heveti. Sovvetler Birligi Dışişleri Bakanı Gromiko tarafından onurlarına venlen \emeee katılmıslardır. Aynı kapıya çıkıyor Son Pransız seçimleri etrafmda, bir Paris haftalığında, çıkan fıkra: Komünistlerin tertiplediği toplantıda, Partinin bir sözcüsü, coskun coşkun konuşnrken bir ara: Kapitalizm. i n a ı m inaanı istismandır, diye bafırır. Dinleyenlerden, berhalde Komünist olmıyan, bir meraklı oturduğu yerden sorar: Peki, ya Komünizm nedir? Kürsüdekinin cevabı: Komünizm, ötekinin tam tersidir! NaKleden D. N. M. Barlas birincilik, O. Erinç ve B. Dikmener mansiyon kazandı sıyla olmak üzere iki mansiyon kazanmıştır. Fotoğraf dalında Aakara Büromuzdan Bülent Dikmener «Milliyetçi Genç» fotoğrafıyla mansiyon almıştır. (Arkası Sa. 1. Sö. 2 de) Atina Beste Olimpiyadı 26 Temmuz'da başlıyor ATİNA, (Kostn Daponte bildiriyor) «BESTE OLtMPİYADl» adı altında Atina'da 26, 27, 28, temmuz tarihlerinde yapılacak olan «1. Uluslararası Hafif Mo dcrn Müzik Festi\ali» nde büyük Final için yanşacak ülkelerin bestecileri ve eserlerinin tam listesi belli o'mustur. (Arkası Sa. 7 Sü 2 de) NADİR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog