Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Yosok Sevişmek Yaşadığımız çağın bunalım ve sancıJannı kendine özgü bir söyleyiş bicimi ıle işleyen Attilâ tlhan, bu altıncı şiir kitabında da kişıliğinin başhca çizgilerini başanyla sürdürmektedir. 5 lira BÎLG1 YATINEVİ Yenisehir, Ankara (Cumhuriyet 7588) AMIâ İLHAN 45. yıl scryı 15777 uffihuriYet KURUCÜSU: rUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 07 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Ünlü yazar Nnı Eserleri'ni yayınlamSJ Varhk îayınevi bu seı dini çıfcarmıştır. Bu ciltte,' once çıkmış olup çok zamı cutfu kalmamış iki kitabım sunmaktadır : SÖZDEN SÖZE ve ARARKEN iki kitap birarada, fiatı: 6 liradır. (llâncüık: 7439/7551) Pazartesi 1 Temmuz 1968 I Inönü DemJre/'e cevap verdi 30 Iğnstos'ta 60 filbayın Geneıalliğe yttkselmesi bekleniyor De Gaulle seçimi açık eğilmediler, t reformlara ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) "Oğretim üyeleri Teknik Okul Oğrencileri Çukursaray'ıda bııgün işgal edeceklerini bildirdiler İTÜ Senatosu tarafmdan işgal Konseyıne verılen «Işgalı kaldırma mühleti» bu sabah sona ermektedır. İTU ve Maçka Teknik Okulu Ortak îşgal Komitesinin, ışgali kaldırmayacaslarına dair daha önce verdiklen karar sebebiyle bugün topîa nacak olan İTÜ Senatosunun Unıversıteyı kapatma kararını gorusecektır. Rektor Bedrı Karafakıoğlu dün verdığı demeçte, olayların başlangıcından bu yana meydana gelen geli^melerı anlatmış ve «Esasta anlaşmazlık yoktnr. Tatbikata ait hususlar normal çalısma şartları avdet edince çözümlenecektir. Açıklamalann olumlu sekilde degerlendirilip fiili dornma son verilerek normal sartlarına geçilmesini bekliyorum» demiştir. Rektörün sözlerine bır bılcfıri ile cevap veren îşgal Konseyi, Karafakıoğlu'nun açıklamasını «Olnmlu yönde bir ilerleme» olarak kabul ettigini belirtmıs ve rovle demıştir: «Senatonun daha soinkkanlı ve daha uzak çörüşle davranarak, bnzünkü toplantısında öğrenci isteklerini çörüsiip prensip olarak onayhyacağını nmmak isteriz. Aksi takdirdr, daha önee acıkladığıımz gibi hiçbir sornmlulnjhı kabnl etmeden isgale drvam edeeejiz. Ve sorumlulnk öğrenci isteklerini birkaç saat cörüsmeye yanasmayan Senatonun olacaktır.» Üç Korgeneral Orgeneralliğe, bir Koramiral de Oramiralliğe terfi edecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 30 Ağustos'ta bir üst rütbeye yükselecek General ve Amiraller ile, Generalliğe terfi edecek Albaylann ehliyetlerini tesbit maksadile, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde düzenlenen «Harb Oyunları. neticelenmiştir. Ağustos aymın ikinci yarısından sonra toplanacak olan «Yüksek Askerî Şura>da harb oyunlarına kaülacak General, Amiral ve Albaylann ehliyet ve sıcil durumları son bir defa daha gözden geçirilecek ve terfie müstahak olanlar bir üst rütbeye yükseltileceklerdir. Bu yıl 30 ağustosta, terfi etmek üzere Orgenerallik sırasına üç Kor general ile bir Koramiral girmistir. Orgenerallik sırasına giren Kor(Artası Sa. 7. Sü. 1 de) farkla kazandı [DIŞ HABERLER SERVtSt] PARÎS Fransız seçmenler, Cumhurbaşkanı General De Gaulle tarafmdan feshedilen par« lâmentonun yeni üyelerini seçmek üzere, sekiz gün içinde ikinci defa olmak üzere dün, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başlanna giderek oylannı kullanmaya baslamışlardır. Fransız Basın Ajansı Seçim Tahmin Uzmanlarının ifadesine bakıhrsa, De Gaulle'cu Ortodokslar, Giscardiens'lerin desteğine ihtıyaç duymaksızın seçimi şimdiden kazanmıs gorünmektedirler. De Gaulle'cüler, Ulusal Meclıste en az 244 iskemle elde etmişlerdir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) <!' CHP İl Temsilcileıi Toplantısı dün sona ermiş.' bir ,, konuşma yapan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, k«direnme hakkı» konusuna değinerek «Direnme hakkı îkendiliğinden ınületlere gclir» dcmiştir. Inonu, lller Toplantısında Erzurum delegesı Dundar özden'ın «Üniversite sornnları üzerinde Meclisteki genel görüşmede C.H.P. , tözcüsü yeterli konusmamıstır. Bilim adamlarımız jerekli çalışmatları yapamazlar mıydı?» şeklinde yonettıği soru uzerine söz almış »ve şunları soylemıştır : (Arktsi Sa. 7. Sü. ' de) devam edıyor I Yıimaz Çetiner'in Yıldız Teknik Okulu oğrencılerı dun sabah oKulldrının onunde «çağdas teknik öfrenime ayak uyduramadıkları» gerekçesıyle öğretım üyelerını temsil eden bır maket yakmışlardır. öğrenciler, işgal ve bojkot olaylarının Turkiyede teknik öğretim yapan okulların yuzde 85'me yayıldığını, bunda da öğretim uyelerinin yeteneksizliğının büyuk bir rol oynadığmı ileri sürmüşlerdir. ANKARA, (Comhuriyet Bürosn) Kıbrıs sorununu başınrfan bugune kadar izlemis ya da içınde bulunmuş on ıkı Türk diplomatının Dışişlerı Bakanı thsan Sabri Çağlayangil'in başkanlığında önceki gün başlayan «kapalı otarnm» una dün de devam edilmiş ve bu konuda, Türk Hükumetinin bundan sonra izleyeceği politikanın ana hatları tesbit edilmiştir. Büyük Elçiler toplantısı Yeni Röportaj Dizisi Başkent paylaşılıyor Bir gecede 10 bin parsel Bülent DİKMENER Burası Ankara, ve de Türkiye'nin Başkenti. KanunJarın yapıldığı, Anayasaya aykın olan kararların teşri vetkisi olmayan organlar tarafmdan iptal edildiği kent. Maun kenarlı koltuklarda oturan miliî irâde temsilcilerinin parmakları ile Türkije'nin sorunlarına çözüm yolu aranan Parlâmentosu bulunan belde. Vüksek seriyede iş takipçilerinin, oy verdikleri siyasi örgütlerin temsilcilerini aradıkları yer. Bir devlet müessesinde «Hademelik arayan» bilmem hangi parti için siyasi tercib hakkını kullanan vatandaş Ahmet efendinin uğrağı, bir milyonda.ı fazla nüfuslu il... Gazete sa\falarında mahreç olarak en çok kullanılan hükumet merkezi. Burada ülkenın tüm sorunlanna çare aranılmaya çalışılır. Yoksulların, dar gelirlilerın tüm sorunlarına eğilineceği söylenır siyasl organların yöneticileri tarafmdan. Devlet Plânlama Teşkilâtı vardır burada, ba^ sıyasîleriu ııPilaV; çok sevmelerine rağmen, D ı!> nıştay'ı, Yargıtay'ı, Yüksek Hâkimler Kurulu, Savcüar Kurulu Anayasa Mahkemesi gibı, sıyasal örgüt'ün kararlannı hukuki yönden mceleyip, bazı kararlar veren kuruluşlar da Başkent Ankara'dadır. Ar<:<j çoğunlukla sözde kalır, si yasal örgüt'ün aldığı kararlar. ' \rkası Sa. 7, Sü. 5 de) önceki gün yapılan toplantıda Çağlayangil, Kıbrıs sorunu ıle birlikte Türk dış politikasının temel ılkelerı hakkında bır konuşma yapmış ve merkezdekı yetkililer de çesitlı konularda konuşmuşlardır. Dünkü toplantıtfa ise büyükelçiler kendi gorüslerini açıklamışlardır. «Epeyce yol alchk» Bu arada. Istanbul Ürıver^te5İ Senato«u da, busun toplanarak bir hafta önce alınmış bulunan «Kapatma» kararını kal dırmak için görüsmelerde bulunacaktır. l«;galin devam ettıği Eczacıhk Fakültesindeki anla=mazlık konu^uncfa Rpktor Eeeli, «Epeyce yol aldık. önümüzdeki haftanın ortasından önce bir çözüm yoln bnlnnacaktır» demistir. öte yandan tstanbui Yük<;ek Teknik Okulu (Ytldız) ögrencileri. dün sabah, öğretim üvelerini temsil eden ve üzerınde (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Bir yaşmdaki bir kızın karaciğeri degiştirildi COLORADO, (a.a.) Beşbuçuk saat suren bır amelıyat sırasında karacığerı değıştırılen bır yaşındakı bır kızın durumunun ıyı olduğu açıklanmıştır. Colorado Devlet Hastanesi, akrabalarının isteğine uyarak verıcı ıle alıcının kımlıklerını açıklamaktan kaçınmıştır. Hastaya karaciğeri takılan kuçuk öğlan çocuğunun yası da açıklanmamıstır. Önceki sabah uygun bır verıcı bulunduğu zaman kuçuk kız uçakla New York'tan Denver'e getırilrnıştır. Kuçuk hastanın safra kanallarından bin doğuştan bozuk olduğu ıçın, hastanın karaciğeri gereken şekılde çalışmamaktaydı. Karaciğer nakh, safranın akışını düzeltmiştir. ^jMm^^^^^^^, Üniversite vöneticilere teslim edildi Gazeteler Ruben Asayı bir şebeke kaçırmış Sultanahmet Cezaevinden hastaneye götürülurken, iki muhaıız Jandarma erinin dalgınlığından faydalanarak kaçan 34 yıl hapse mahkum ünlü döviz kaçakçısı Ruben Asa'yı yakalamak için Cinayet Masasmın tecrübeli bütün detektifleri harekete geçirümiştir. Jandarma ve Polisin özel ekipleri tarafmdan yapılan araştırmalara rağmen, İlk Yardım Hastanesinden önceki gün elinikolunu sallıyarak kaçan Asa'nın izine dahi rastlanmanuştır. m Cezaevinden çıkışmdan hasta haneye gidişine kadar, tamamen ozel muameleye tâbı tutulduğu ve bütün davranışlannın önceden hazırlanmış plâna göre ayar landığı anlasılan Ruben Asa'nın, «Bir sebeke» tarafmdan kaçınl dığı ılerı sürülmektedır. Nitekım, ünlü dövız kaçakçısının ka GAZİANTEP Bir kaporta çışıyla ılgilı olarak. gazetecıleişcısı, kotü yola sapan kansını re bılgi veren İl Jandarma Koönce boğmuş, daha sonra kol, mutanı Alb. Ziya Lüleci. «Kaçıbacak ve kafasını keserek yorşın tamamen bir tertip olduğuganla kilime sarıp ıple bağlanu» belirtmiş ve bu konuda ömak suretiyle ambalâj yapmış(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) tır. Başka tarafa götürüp yok etınek üzere hazırladığı cesedın yanında ıkı gun yatan kaatıl, cesedı bir türlü nakledememış, kokmaya başlayınca da k^.pıyı kilitleyıp kaçmıstır. Evlerıne fena koku gelen mahalle sakinlerınin ihbarı üzerine kapı kınhp jçerı gırıldiğinde, amblâjlanmış bır cesetle karsılaşılmıstır. Yapılan arama sonunda kaatil lskenderun'da yakalanmıştır. Kansını boğan işçi kol. bacak ve kafasını fcesıp paket yaptı Devrimciler Güç Birliği saldınlara cevap verdi ANK.4RA (Cmnhuriyet Bürosu) DevGüç (Devnmcıler Güçbirlı ği Geçici İcra Komıtesi) dün, 27 Mayıs Millî Devrim Deraeğı, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Hacettepe Üniversitesı Oğrencı Birliği, Âşıklar Derneği, Ankara Üniversitesi Öğrenci Birliği, Türkıye İş Sendikası ile Türkıye Oğretmenler Sendikası (TÖS) ün ortaklaşa imzaladıklan bir bildiri yayınlamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) RCD Genel Sekreteri geldi Bölgesel Kalkınma Teşkilâtı (R CD) Genel Sekreteri Masarrat Huseyın Zuberı, dün uçakla îstanbul'a gelmıştir. Gecen Nisan ayında Tahran'da toplanan Bakanlar Konseyi toplantısında alınan kararlann uygulamasıru daha çabuklaştırmak amacıyla şehrimize geldigini beürten RCD Genel Sekreteri özetle şunlan söylemiştir: «RCD Genel Sekreteri olarak ilk defa Türkiye'ye geliyorum. RCD üç kardeş ülkenin güç birliği yaptığı bir organizasyondur. Bu teşkilât özellikle son yıllarda ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda büyük bir gelişme göstermiştir.» Dünyanın en kaliteli eroinini Imâl eden güzel Naciye hayatım anlatıyor 0 Yüzbinlerce lirayı reddedip. işçilik yaparak ayda 250 lira kazanan kadın... 0 Esrar ve LSD İstanbul'da, Anadolu'da korkunç bir âfet halinde... 0 İstanbula esrar var diye gelen Avrupah genç ve güzel kızlar... ^ Kambur Muhiddin... Kız Ali... Boksör Tarık ve bazı tanınmış sanatkârlarrn uyuşturucu madde kullanma iptilâsı... YILMAZ ÇETİNEB bu korkunç salgının kurbanlan, yapıcısı, satıcısı, alıcısıyla günlerce konugarak bir yazı dizisi hazırladı... 0 \ Gecekondusunun çatısım tamamlamadan evinde yatmağa baslayan bir aile. Sabahın erken saatlerinde pijamasiyle merdiveni tırmanarak evini bir an önce tamamlama çabasında.. Fotoğraflar: Mustafa tSTEMl Perşembe günii te CUMHURlVEf Bir bekç' codde ortastnda cinayet işledi Kasımpaşada dün, 24 yaşında bıbekçi, cadde ortasında cinayet islemiştir. Saat 12.30 da, yüzlerce .kışinin gözleri önünde tabancasını çeken bekçi İsmet Bozyayl3 tiç yü önce kendisini öldürmeye teşebbüs eden hammal Zeki Yerlikaya'yı dört el ateş ederek öldürmüştür. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) BURASI KARŞIKAYA iü G C N ONCESİNE KADAR HAYVANLARIN OTLADIĞI BÎR YERDİ ŞİMDİ BOS ARAZÎ BİLE KALMAMıŞ HAZINEYE VE ŞAHıSLARA AIT ARAZI :KI GECE tCİNDE "AYLAŞILMIŞ KORKUSUZCA OLAYLARIN ARDINDAKİ Çırpıcı ve Tepebağ'da 100 milyon liralık istimlâk yapılacak Ambarlann ve Hal'in Zeytin» burnu'na nakledilmesi kesinleşmiştir. Bu amaçla. Zeytinburnu'nun Çırpıcı ve Tebebağ bölgelerinde 100 milyon liralık istimlâk yapılacak, takriben 300 gecekondu, 50 de bina yıkılacaktır. İstimlâk, Ekim ayınrfa başlıyacaktır. Belediye Meclisi, Plânlama Mü durlüğunun hazırladığı plânı kabul etmiştir. Inşaat için 100 bin metrekare yer aynlmıştır. Hal ve ambar bınalannın temeli yılbasmda atılacaktır. Binalar, yukleme ve boşaltmayı kolaylaştıracak şekilde inşa edilecektir. Hal bınası iki katlı olacaktır. Yazıhane ve Müdüriyet kısmı ikinci katta bulunacaktır. Sebze ve meyva getiren kamyon, binanın ıçine girebilecek, mal sahibinin yerine yükünu bosaltacaktır. Binalann yapımına da yanzn milyon lira harcanacaktır. înşaat, iki yılda tamamlanacaktır. Camide dinamitle intihar etti ' SÜRT ,(aa) Mülkedir Camiinde, 40 yaşlarında Misbah Ay«ut adında bir şahıs dün dinamitle intihar etmiştır. (Aıkası Sa. 7, Sü. S da) Son seçimlcrde halkın partilerle olan ilişkisini gösterir iki önemli değişme var: Birincisi, meydan mitinglerinin ilgi çekiriliğini büyük ölçüde kaybettiği, ikincisi ise halkın yavas vavaş ne'nin ne olduğann sorarak, konaşarak öğrenmek istemcsi. Bu değişmenin sebebi şndnr : Halk, parti liderlerini ve propagandacılarını tanımaktadır ve artık güneşin, yağmurun altında saatlerce ayakta durup, kendisini pek ilgilendirmeyen parlak lâflan dinlemeği gereksiz çörmektedir. îıllar yılı istiyerek gittiği, ya da paralı parasız sevkedildiği bu toplantıları kanıksamış, daha doğrusu toplantılar, «temasa» niteliğini kaybetmiştir. Üstelik ürettiği malı daha fazla fiata nasıl satabilecegi, mnhtsç balnn duğu ham maddeyi ya da zaruri eşyayı kazık yemeden nasıl sağlayabilecefi, köye, mahalleye snynn nasıl getirilebileceği v.s. gibi meselelerde aydınlanmak isteği de artmıştır. Meydanda bunların hiçbirini soramamakta ve hatiplerin ezberlenmiş gibi söyledikleri, bir knlağından girip ötekinden çıkmaktadır. Geçenlerde bir partili, kabve sohbetlerinin çok daba ilgı çekici olduğnndan söz ediyordu. Doğrudur. Seçmen kendi çevresinde, kendi tamdıkları arasında önce kendisini daha knvvetli hissediyor, etrafındalıilerin dertleri aynı dertler, öğrenmek istedikleri aynı konulardır. Konuşma, soru sorma yerine yülarca «büyüklerin» karşısında dlnlemeğe alışmıs köyift «eçmen için, etrabnds birbirine destek olabilecek çev| reden insanların bulunması ona güven vermekte, onu açılmağa teşvik etmektedir. Alalım şu tefeci sömürüsünü: Seçmen, liderden ya da adaydan tefecilik bakkında birtakım lâflar dinliyor. Tefecilik, söyle kötüdür, böyle namnssuılnktur, sen sömürülüyorsun gibl gerçekten kendi problemini ortaya koyan lâflardır bunlar. Tefecilik kötü, tefeci kaka.. lyi güzel ama, lider nutkunu söyleyip gittikten sonra o yine tefeeiyle karsı karşıyadır. Dedelerinden miras kal*•• (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog