Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Şaheser Romanlor m Yenı Şahestn SATODAKİ KADIN Ant\, s Bro«!, nln «„ m«roklı. tn ,S,«| 'tma ttı tılll, „„,,,„ umhuriye KURUCUSU: YUNUS .VADİ RK DEMOKRASİ TARIHI Kemal Karoat hımızı Şre Modern Sos>al olarak ıncelekazanmış bır BATEŞ lâra: kaplı 1} L r. 44. yıi soyı 15694 Telgraf \e mektuo adresı Cuınhurı/et Istanbul Posta Kutusu Istanbu] No 246 Telefonlar. 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Salı 9 Nison 1968 ŞŞŞŞiŞ|ŞŞ!Ş!StŞ!!!ŞŞSiŞ!S!S!iKHSSSK a /3571) S555S!!!!!!! !!!!!S!•••••!••*••••••••••••••••••••>•••••••••«•••••••••«>••••»•*•••••«••«••••»••( »••••••••••••••••••»»••••»«««•••««••»••«•••»«••«••••»»•«••««••«•«••••••••«•••••••aMaaaası Cinayet ânı. Dr. King, yuzü parçalanmış yerde vatarken, etrafındaküer kursiınun geldiği istikameti işaret ediyorlar. Karşıdaki motelin arka tarafındaki tuvalet penceresinden dürbünlü tufeğiyle ateş eden kaatil, binanın cephesindeki kapıdan kaçmıştır. 39 yaşuıda beyaz zorbalığa kurban giden banşçı liderin müteveffa Başkan Kennedy'ninkini andıracak ve Robert Kennedy'nin de katılacağı cenaze töreni bugiin Atlanta'da yapüacaktır. OLDURULMESIYAJLNIZ AHERİKAYI DE6İL DÜNYAYI DA KARIŞTIRAN SİYAHLARIN LİDERİ VVashington ve Chicago'da yiyecek sıkıntısı ZENCt I • a m AYAKLANMAS1 \ ! ÖLÜ \ •I M. Luther King için beyaz ve zenciJer AMERİKA'YA SAYISl 69 A BÜTÜN YAYILIYOR, YİiKSELDt I (DIŞ HABERLER SERVİSİ) EW İORK ~ Pazar giiııkü nisbî ve gergin sukunettcn sonra vağma, kundnkcıhk ve öteki şid* det harekelleri A tfurrycniden yoğımlaşmtş ve bütiin Amerikaya ya}ilmaya başlamıstır. Yağma ve kundakçılıklarla ılgili lıaberler rad^/o ve televizyonlarda tafsilâtiyle verildikçe, siddet harekctJeri, başlançıçta hâ~ dise çıkmanus şehirlerc de vavas yavaş vavıbnaktadır. 50 b/n osker Alınan en son haberlere gore, memleket çapındaki olajlarda en az 69 kışı (Rıchmond'dakı patlama dahil) hayatını kaybetmış, 2,000 ki^i yaralanmıştır 80 şehırde tutuklananlann sayısı 9 000'e çıkmıştır. Yangınlar ve jağmacılığın vol açtıgı maddı hasar, yuz mılyonlarca dolan bulmuştur Polıs ve Mıllı Mıihafız KuvvetJenne yardım ıçın Başkan Johnson 50 000 federal askerı seterber etmıştır Başkent Washıngton ıle Chıcago'da yıyecek sıkıntısı basgostermıstır Aç kalan ın^anlar (çoğu zencı), yıjecek mağazalarının onunde kujruk olmuslardır Ekmek ve sut kısa bır zamanda tukenmıştır Washıngton'da \angın(Arkası Sa. 7. Su. 4 de) kolkola J N, yuruduıer MEMPHtS (Tennessea) D. Martın Luther Kıng'ın oldürulmeden once, çopçülen desteklemek ıçın duzenledıgı, kendısı oldurü!dukten sonra ıse, hâtırasını anmak ıçın yapılan «Sessiz Yüruyüş» dun Turkıye saatıyle 19 17'de başlamıştır Bayan Kıng, berabennde şarkıcı Harry Belafonte ve çocukian ol dugu halde, uçağı Atlanta'dan sıs yuzunden geç kalktığı ıçın, yunıvuşe 40 dakıka sonra yetışebılmış tır. (Arkası Sa. 7. Su. 5 de) DR. MARTIN LUTHER KİNG ANIATIYOR \ew York Senatoru \e Demokrat Partinin Başkan adaylarından Ro bert Kennedy, Washingtonda ayaklanmalar sırasında harap olan mahalleleri dolaştı.. Robert Kennedv, gördüğu manzaralar karşısında «Bunun ulkemız ıçın bır trajedi olduğunu sanıyorum» dedi. Resimde, Kennedy, harap mahalleler arasında gorüliiyor. (Badyofoto AP) İsrail askerleri gene Urdün'e "Smırlı komando takibi,,ne girdi ve helikopter ve jetler katıldı geri çekildi (DIŞ HABERLER SERVİSİ) İsrail dun, «sıturh bir tâkip» adı altında taarru*' za geçmiş ve 5 hazıran savaşmdan beriye İkinci defa «ateş kes» hattını aşarak Ürdun topraklarına gırmış ve çekilmıştır. Amman'da, Ürdun Genelkurmay Başkanlığı, ]et bombardıman uçaklannın destekediğı «ateş kes» hattını geçerek Ürdun topraklarma girdiğinı bildirmiştır. Sozcu, İsrail h3\a kuv^etlerının .hima\esi» altında harekete gt^tfl İsrail zırhlı koluna helıkopterlı bırlıklerın de dahıl olduğunu belırtmıs, ancak teşebbusun başansızhkla sonuçlandıgını bıldırmıştır Urdun bıldmsınde şoyle denılmektedır «Israiliıler mahallî saatle 1.2.36'dan itiba Iki CHP'li, casusluk olaymdan dolayı birbirkrini suçladılar BEKLEYEMEYIZ ? mır Başkan Kennedy neden öldürüldü? Amerika'da üç asırdanberi devam eden siyah beyaz mücadelesi Zencı haklannın verilmemesi için girişilen oyunlar ve dönen dolaplar Amerika için kan döken ilk siyah adamın hikâyesi Yarın Cumhuriyefte / Bu kitabın yayın hakkı ONK Copyright Ajansından satın ahnmıştır ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Mıllet Meclısmde dun, Dr. Celâl Sungur (CHP) un bir casusluk olayına karıstığı ıddıasıyla dokunulmazlıgının kaldırılması konusunda komısyon ra poru goruşulurken, gene CHP'lı olan Selâhattm Hakkı Esatoğlu ıle Celâl Sungur arastnda sert ve ıthamkâr konuşmalar ve tar tısmalar olmustur. Sonuçta, Sun gur'un dokunulmazlığı kaldınlmıştır. llk sözu alan Celâl Sungur, kısaca konuşarak tartışma yapıl madan dokunulmazlığınm kaldınlmasını ıstemıstır Bunun üzerıne CHP'lı Selâhattm Hakkı Esatoğlu söz alarak ozetle $unla rı soylemıştır* « Celâl Sontnr. beynelmılel bır casusa. Kâmnran Göriin. Tevfık Saraçoğlo ve Snat Hsvrı t'rçüplü fihi kimselerden sldıginı sövlediSi bilçilen ıntıkal ettirmi<îtir. Tevple tespit edilen bir Y'iusmads. Slavik, (Her ışte oldugu gıbı si7e bu defa da 1000 lıra verıvorum) demistir. (Arka^ı Sa 7 Su. « da) t İC1İ Ku\\et kumandaııları arasında değışıkük yapüacağı, Ankaradan biidirilijor. Daha once bu haberler söv lenti şeklinde politika kulislerinde dolaşıjor, fakat tekzip de edümıyordu. Simdi anlaşılıyoı kı. soylentiler dogrudnr, haher ler kesınlesmiştir, yuksek ku mandanlann bulundtıkları ma kamda ne kadar sure kalmalar gerektiği otedenben Batı ıılke lerinde tartısılır. Teknolojinh böjlesıne gelısmedijp donemleı de kumandanlann sık sık değı1tırilmemesı uzerinde fikir hiı Uği vardı. özeUikle İkinci Dıııı ya Savaşından once, Birinc Dunya Savaşına katılmıs, tecru be kazanmış kumandanlarır Genel Kunnay Başkanlıklarui' uzun siire muhafaza etmelen normaldir. Zira bu kumandan lar tecrubeli olmaktan basks rutbeleri bakımından da arka dan yetişen generallerden iler de idiler. tçlerinde savaşa çirdikleri için Msreşal ünvanını almış olsnlar, bulunduklan kumanda mevknnden, ya kendi istekleriyle, ya da ancak vaşlan dolayısiyle ayrılıvorlardı. Meselâ Türkiye'de de boyJe olmuş, Milli Kurtulu? Saraşi kahramanlarından Mareşal Fe>zi Çakmsk, çok uzun sfire, hat OLAYLARIN ARDINDAKİ i tkinci Dunva sa\a^ının surluğu .Mİlara kadar Genel Kurmay Başkanlığı gore\ını vapmıştır. tkinci Dunva Savaşınlan sonra da bir sure bovle ollu. Sa\aşa gıren ulkelerde. savaş» rutbe almıs şeneraller kılıt loktalarma getırildı. Fakat bır .andan tekmğın ilerlemesı, ote andan çenç kumandanlann on(erinin tıkanıoaması için kilit aoktalanndaki pörevlerde sure sıstemine gidıldı. Bugun çoğu VATO ülkelerinde bu sureler, 1 veya 3 yıldır. fstisna olarak bazı ülkeler daha uzun sürele'i uygulamaktadırlar. Silâhlj kuFTetlenmizin üç kuvvet kumandanından ikisi, Hava ve Deniz Kuv\etlerinın başında bulunan Orgeneral Saruı frfiuı Tansel \e OramiraJ Sayın Necdet Cran, 27 Majıs Devriminden hemen sonra şımdi bulunduklan raakamlara atandüar. ••• (Arkası Sa 7 Sü. 2 de) Amiral Necdet Uran Senatör olacak Kara bır bere gıymiş olan Kıral Hüseyin, 21 marttaki saldın nrasında Ürdön topçosn tarafından tabrip edilen bir tsrail tankının taretinı incelivor. ren Olu Denizin Guneyindekı Urdün mevzilerıne ateşe haçJaraışlardır. Kurvetlerimiz duşman mevziierini bombalayarak mukabele ctmişlerdir. Ateş 15.15 de durmuş, israil bataryaları susturulmuştur. Bir israil taşıtı ile cephane depoları imha edilmiftir. Duşman ı?gal altında tuttuğu topraklardan çekilmek zorunda kalmıjtır.» (Arkası Sa. 7. SU. 1 de) ANKARA (Cumburiyet Burosu) Denız Kuvvetlen Komutanı Oramıral Necdet Uran'ın 2 haziranda yapılacak Senato kısmî seçımle nnde Cumhurbaşkanı kontenjanın 't* dan senator seçılmesı kesinleşmıs<? tır 0 Kara Kuvvetlen Komutanı Orp general Refık Yılmaz da emeklıli<" ğını istejeceğınden bu sebeplerle ^ ordu ust kademelerınde onemlı de> ğısıkhkler beklenmektedır J (Arkası Sa 7 Su 2 de) kumondanlorı değişiyor Kuvvel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog