Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

HALİOE EOİBADIVAR Ateşten Gomlek 8 inci baskı Yenı çıktı Fıyatı 5 lira. Aynı yazardan: MOR SALKIMLI EV 7.5 ı, r a RAİKIN ANNESI 3 lira SEVİYYE TALIP • l,ra 7 . . * 4 YENİ TURAN .. .. ..:.'. 4 li r a HARAP MABETLER . . 5 ı; r a SINEKLI BAKKAL .. 10 lira umhuriyer KURÜCUSU: VUNUS NADİ OEMOKRASİ ıyal, EkonoSosyal incelebir ATLAS KİTABEVt 44. yıi sayı 1S69S Telgrai ve mektup adresi: Cumnuriyet Istaubul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Pazartesi 22 42 97 22 42 98 22 42 99 TelefonJan 22 4290 22 42 8 Nisan 1968 yen eser. Fiatı: 50VGenel Ba> n: .../3Ö55 Chicago ve Bafömor'a ordugirdi Izmir ve Adana'daki Amerikan tesislerinde de tedbir alındı [YURT HABERLERt SERVtSt] Dr. Martin Luther King'in öldürülmesiyle başlayan Zenci ayaklanmasının Türkiye'deki Amcrikan tesislerine de sıçramatnmsı için tedbirter alınmaktadır. îzmir'deki Amerikan askerlerinin pavyonlarda bir arada bulunmamaları istenmiştir. Siyah • Beyaz Amerikan askerleri arasında muhtemel bir çatışmayı önlemek amacıyla Amerikan kumandanı tarafından ahnan bu karardan sonra, Snceki gece ya pılan Türk Amerikan Derneğı balosunda Zenci askerler görulmemistir. Adana tncirlik Amerikan Üssundeki kilisede, zenci askerler, esleri ve çocuklanyla birlikte, öldurulen Dr. King için âyin yapmışlardır. Alandaki zencilerin, faal hizmetlerde olanları bir süre için geri hizmetlere alınmıstır. Bunlann şehre giriş ve çıkışları da sınırlandırılmıştır. Amerikan Hava Komutanhğı, herhangı bir olayı önlemek için tedbırler almıştır. BAYAN MARTİN LUTHER KÎNG. ATLANTA'DA YAPTlGl BASIN TOPLANTISINDA, «KOCAM. MEMLEKETİN SAADETÎ İÇİN KENDİSÎNf FED ETMfSTİR. DERKEN Olfi say IÜI 52'ye yükseltli Richmond'daki can verdi, infilâkte 100 kişi 25 kişi yaralandı Seçim, seçim, seçim... Ecevit, vatandaşı sandık başına dâvet etti • Feyzioğlu, aşırı sola G.P.'nin ders vereceğini söyledi AJÎKARA VE 1URT HABERLERİ SERVİSİ eçimlere 56 gün kala Sinop'ta konuşan CHP Genel Sekreteri Ecevit, vatandaşları sandık başına dâvet ederken, TİP Genrt Başkanı Aybar da «Bu düzen değisecektir> demiştir. Siyasl parti sözcülerinin çeşitli yerlerdeki konuşmaları yanında, MP Genel Başkanı Bölükbaşı, Diyanet İşleri eski Başkaru İbrahim Elmaü'yj kendisine yardımcı yapmış, GP ise seçim sloganlarını açıklamıştır. S C. H. P. • ECEVtT, VATANDAŞI SANDIK BASINA ÇAGlRDI SfNOP CHP Genel Sekreteri Büient Ecevit, Sinop tl Kongresinde yaptığı konuşmada «San dıktan çıkabilmek için sandık başına gitmek gerekir* demiştir. Genel Başkan Ismet Inönü de, kongreye başan dileyen bir m<:saj göndermiş ve bu arada «(Pahalılık sıhhat alâmetıdir) diyen politikacüarın tcaç senedir vatandaşm hayatuu pahalılık içinde ne kadar güçleştırdiğini artık bilmeyen kalmamıştır» demiştir. Samsun'da CHP Işçl Komitesinın kuruluşu dolayısiyle düzenlenen toplantıda konuştuktan son ra Sinop'a gelen Ecevit, «Sinop'un CHP'nin yıkılmaz bir kalesi olduğunu» soylemiş, yaptığı konuşmada şunları söylemiştir: (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) (DIŞ HABERLER SERVİSİ) NEW VORK Dr. Kıng'jn katlınden sonra patlak veren zenci ayaklanmalan, dun de devam etmış, 52 şehırde çatışma olmus, olu sayısı 52'ye çıkmıştır. Canverenlerden 25'ı, Indiana Eyâletindekı Rıchmond şehrinde yeralan bır ınfılâke kurban gıtmışlerdır. Bu arada, duruma hâkim olamayan valılerın talebı uzerine, Chıcago ve Baltımor'a ordu birliklerı gırmiştır. Sokağa çıkma yasağı konulan ^fe Washıngton'u da 11.600 asker ko™ rumaya çalışmaktadır. Yarm yaKAATİL ARANIYOR pılacak olan cenaze törenı dolayısiyle Başkan Johnson'ın bugun beklenen önemlı konusması ertelenmiştır. Dr. Kıng'ın olduruldüğü Memphis'te ıse, bugun yapılması tasarlanan buyük yuruyüşte hâdiseler beklenmektedir. Din görevlilerinin kültürlerinin arttırılmasma karar verildi Türkiye Din Görevlıleri Dernefe leri Yardımlaşma Pederasyonunun din görevlilerinin sorunlannı çözümlemek amacı ile düzenlediği toplantıda «Din görevülerlnin kültürlerinin arttnlmasma» karar verilmiştir. Bu arada din adamlan, halkı çeşitli cereyanlara karşı uyaruk bıılundurma konusunda göriiş birliğine varmışlardır. Fatih Sultan Mehmet'in ruhıma «Fatiha» okunan toplantıda ılfc sözü tstanbul Din Görevlileri Cemiyeti Başkanı Nail Karaman almış, din adamlannın bsklarının çığneadiğlni ileri sürmüs, ktUtürti artıracak yollann aranmasmı istemiş ve demiştir ki: «Bugün üniversite mezunlaruta hitap ediyonız. Onlaruı kiiltür seviyelerine çıkmamız lizımdır. Bize iftira edilmektedir. Biz mü«bet ilimlere karşı değiliz. Müsbet ilimler, Allahın ilâhi kanunlandır. Din adamlan olarak, Allahıa lArkast Sa. 7 Sü 5 dej Ordu WASHİNGTON Başkan Johnson, bölgesel kuvvetlerin duruma hâkim olamamaları yüzünden, Chicago, Baltimore, Pittsburg ve benzeri büyük şehirlere 40 bin kişilik ordu birliklerı gondermıştir. Bunlann, Chicago ve Baltımore'a girdıkleri bildırilmektedir. Washington ise, ıki gundur ordu tarafından korunmaktadır. 1,5 milyonluk mükâfatı almak için SOKAGA ÇIKM4 VASAGlNIN DEVAM ETTtGî' VVASHtNGTON'U, EMNİTET KUVVETLERtNİN TANISIRA 11.600 ASKER KORUMATA ÇALIŞMAKTADIR. İTFAtTE EKİPLERİ HÂt TANMAKTA 100 kişi OLAN BtNALARI SÖNDÜRMEKLE MEŞGUL... (Radyo Foto: AP) başvurdu A.B.D. Cenevre'degörüşmeyi teklif etti (Dış Haberler Servisi) MEMPHtS Medenî Haklar Lideri Dr. Martin Luther King'i katleden sivri burnnlu ve koyu renk elbiseli beyaz hâlâ bulunamamıştır. Polise telefon eden 100 kışı, kaatihn kimliğı ve nerede bulunduğu hakkında çeşith ıp uçlarına sahıp olduklarını ıddıa etmişlerdır. Ancak bunlann cıddiyetten yoksun kimseler olduklan ve bütün gayelerinm, ortaya konan 155.000 doları (1.5 milyon T.İ..) toplamak olduğu anlaşılmıştır. Dr. King'i dürbünlü bir tüfekle öldürdüğü otele «John Willard> adı altında kaydolan kaatılin eşkalı söyledir: 1^0 metre boyunda, siyah saçlı. tahminen 72 kilo ağırlıfında, sivri burunla. çenesi köseli.. Kaatilin yasının da 26 ile 33 arasında oldnfu tahmin edilmek tedir. Kaatilin üzerinde. cinayeti iş ledikten sonra kaçarken, koyu renk bir elbise, beyaz bir gömlek ve koyu renk bir kravat bulunmaktaydı. Denktaş'ın pasaportu kurye çantası ile Adana'da kaldı 0 Makarios: «Enosis gerçekleşmese bile kalplerimizde yaşayacak» Kesin tablo Martin Luther King'in oldurulmesım takıben patlak veren şıddet olaylarının yayıltfığı şehırlerin tam listesi söyledir (52 sehir) : ŞEHİRLER (Eyaleti) : Richmond (îndiana) Memphis, Nashville (Tennessee) New York şehri (New York) Tallahassee, Tampa, Miami (Florida) (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) unün notıarı Tehlikeli gelişmeler VVashington ile Hanoi arasında ilk direkt temas kuruldu Amerika'daki Zenci ayaklanması yüzünden, Honoluln'ya gidemeyen Johnson, Vietnam'daki Amerikan Kuvvetleri Komutanı General VVestmoreland'le Hanoi'ye sunulacak banş sartlarını VVashington'da görüstü. Fotofrafta. Başkan Johnson, Gnl. VVestmoreland'la birlikte görülüyor. ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıs Türk topluluğu Meclis Başkanı Rauf Denktaş'ın pasaportu, Kıbns'tan gelen kurye çantasının Adanada kalması sebebiyle dün kendisine ulaşmamıştır. Kendisi ile konuştuğumuz Denktaş, pasaportunu henüz alamadığını soylemiş, Kıbrıs Büyük Elciliğinden bir yetkili ise şu bilgiyi ver miştirt «Pasaportu cumartesi akşamı bek liyorduk. Ancak, kurye çantası bir yanlıslık sonucu Adana'da kalmıstır. Bu çantayı aldırmaya çalışıyoruz. Tahminimiz, Denktaş'ın pasaportunun bu çantada oldugudur. Bugün çantayı aldığımız takdirde, (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Konferanscı kadın CHP ve TİP kongrelerini takip ediyor BOYABAT CHP ve TÎP koagrelerinden önce Karadenizin 1 1 ve ilçelerinde «tslâm'da kadınuı yeri» konulu konferanslar veren Şule YUksel Şenler adlı basörtüİU konferanscı bir kadın, «O kadın ki, Hazreti Muhamrnedi, Evli(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) önce Vietnam konusn, arkasından siyah beyaz çatısmalan Türkiyedeki seçim mücadelelerini ikinci plâna itti. Aslında Amerikayla ilyili olaylann ön plâna geçişi normal. Zira Batı Dünyası liderinin geçirmekte olduğu bnhran yakın bir gelecekte Türkiyeyi de şüphesiz etkileyecektir. Bir süre sonra Vietnam'dan tamamen çekilecek bir Amerika herhalde İkinci Dünya Harbi öncesindeki gibi infiratçılıfa dönüşecek değil. Yapaeafı şey olsa olsa, güvercinlerin isteklerine uyarak, Doğuda mavi denizlerin serisine geçmek, fakat Avrupada, özellikle Ortadoğuda, Akdenizde Sovyet jenişlemesine karsı NATO yoluyla uygulanması kararlaştırılan yeni stratejiye ağırlığını koymaktır. Ekonomik dummn pek parlak olmayan ve bir krizin sancılarını çeken Amerika'nın bo arada dıs yardımlan büsbütün kısmak isteyeceği, yalnız ekonomik değil, askeri yardımlarda da titizlik göstereceği şüphe götürmez. Nitekiro kısıntılar şimdiden başvermiştir. Sayın Çaglayaogil, Lüksemburg*da yapılan Tfirkiye Ortak Pazar Bakanlar toplantısında yaptığı bir konnşma ile, destekleme eksikliğinin Türkiyedeki etkisine dikkati çekmiştir. Bugünlerde ise Dr. King'in öldürülmesiyle başlayan zenci ayaklanmasına karsı tedbir olarak Başkan Johnson, Konçreden yüklü bir ödenek isteyecek, zencileri insan gibi yaşatabümek amaciyle hazırlanan komisyon raporunu kannnlaştırmak için çalışacaktır. Zencilere ev rapmak, is bulmak, saflık ve eğitim işJerini balletmek, kısacası onları beyazların seviyesine getinnek için ise yaklaşık olarak 10 milyar dölâra ihtiyaç vardır. Eğer Amerika, içerde vergi yükünü artırmaz ve dıs yardımları asgari çizgiye getiremezse, ödeneğin defi! yarısını dörtte birini bile sağlayamaz. Bu bakımdan zencilere medenî hakların bir oranda dahi verilmesi, Sayın Çağlayangil'in sözünü ettiği yardımlann biraz daha kısılması, kesilmesî olacaktır ki, her ikisi de Tiirkiyenin, daha birkaç yıl desteklemenin devam edeceği hesabiyle giriştifi veya plânladığı yatırımlan yavaslatacak, hattâ bir kısmının durdnrulması sonucnnu verecektir. Amerika ile birlikte Batı dünyasının geldiği yeni dönemecin Türkiye için ya da Türkiye paralelindeki başka ülkeler için, dikkatle ve soğukkanlılıkla değerlendirilmesinde bu bakımdan gereklilik ve zorunluluk vardır. Çünkü, henüz tüketim sanayiinden ya. rı üretim sanayüne geçmeye çalışan, istihdam hesaplannı, yatırımlarını gerideki verilere göre yapmış, plânlamış olan Türkiye, ve ona benzer ülkeler, e|er yakın geleceği göremez, bu geleceğin siyasi sartlara, askeri stratejiye etkisini iyi değerlendiremezlerse ilerinin daha karışık dünyası içinde buhrandan bohrana sürükleneceklerdir. Kısacası, ister savunma sistemimizde, dolayısiyle NATO konusunda olsun, ister ekonomimizin dayanaklarında, uygulamasında olsun, bir millî politikaya ihtiyacımız vardır. Bo politika giinün gerçeklerine uymalı ve her halde Türkiye, yakın gelecegin çalkantılarından, sarsmtılanndan az zararla çıkabilmelidir. Mesele sadece NATO'ya «hayır» ya da «evet» meselesi de|ildir. Çok yönlüdür ve kanşıktır. Dolayısiyle tesbit edileeek ve izlenecek politikanın da bütün ihtimallere cevap verebilecek nitelikte, çok yönlü olması, kendi kendine yetecek bir Türkije'ye çöre hazırlanması, uygulanması gerektir. Plânlama, yıllık 695 bin liraya bina kiraladı ANKARA, (Cumfauriyet Bürosu) Devlet Plânlama Teşkılâtı, kendı hazırladığı plân ve program ılkelerıne aykırı olarak yıllık kirası 693 bin liraya bir bina kiralamıştır. Binanın yıllık 200 bin lira civarındaki yakıt masrafları da Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafmdan karşılanacaktır. İkı aydan beri boş olmasına rağmen kirası ödenmekte olaa binanın iç bölmelerinin inşa masraflarını da Devlet Plânlama Teşkilâtı ödeyecektir. Bılındiğı gıbı, Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanan plân ve programlarda «resmî daırelerın kirada oturmalan yerine kendilerinın bina yaptırmaları> ofütlenmekte ve bu hususun gerçekleştirilmesi israrla istenmektedir. (DIS HABERLEK âERVİSt) HASHİNGTO.N Açıklandığına gore, VVashington ile Hanoı arasında ılk direkt temas yapılmış ve Amerika banş görüşmeleri için Cenevre şehrini teklif etmiştir. Beyaz Saray basm sözcüsii George Chnstian, Ho Şhi Mınh rejıminden henuz bir cevap alınmadıgıru soylemiş, fakat, «Tatanda bir cevap almayı ümit ediyo(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Öztürk Tunus'a gitti Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, Tu nus Devlet Başkanı Habib Burgiba'nın konuğu olarak beraberindeki heyetiyle birlikte dun saat 11.45'de Roma üzerinden uçakla Tunus'a gitmiştir. Bakan, yarm Trablus'ta yapüacak «Tnnusln mücahitleri antna tö rcni» dolayısiyle; bir süre önce Tunuslu Hayreddin Paşa'nm Istanbul'dan alınarak Tunus'a götürülen kemiklerinin toprağa verılme torenuıde hazır bulunacaktır. Sağır ve Dîlsizierin Kongresi Sağır ve Dilsizler Cemiyetirin dün Sağlık Müzesi Salonunda yapılan kongresinde el hareketleriyle konuşan üyeler, gazetecilerin aniiyamadığı dert ve dileklerıni ortaya koymuşlardır. Basın mensuplannın ancak zaman zaman sür'atlenen el hareketlerinden sert tartışmaların gecüğini anlaiıkları kongreye 100 kadar çeşitli yaşlarda kadmlı erkekJi sağır ve dilsiz katılmıştır. Resimde kongreye katılan delegelerden bir grup görülmektedir. (Fotoğraf: İbrahim KÖSEOĞLU) Ünlü bir Şantözü kocası, aşığı ile yakalatmak istedi Gece kulüplerinde şarkı söyliyen unlu şantözlerden (G. T.)'nn evi, dun sabaha karşı Ahlâk Zabıtası tarafından basılmıştır. Baskın, bir sureden berı şantözden ayrı yaşıyan kocasımn «zina» ihbarı üzerı ne yapılmıştır. Saat 04.30 05 arasında CG. T.)' un Topağacı Ihlamuryolu. 55/2 numaralı daıresine yapılan baskmda şantözlın bağırması üserine içerde bulunan bır gencın balkon dan bir ust kata tımıaııaıak p e ı (Arkası Sa. 7. Sü. a de) Fener'de lcanlı arbede... Bir şoför öldürüldü, iki kişi ağır yaralandı Osmanije'de uydurma Kur'an yırtma haberinden sonra gericilcr Fatsa'da TİP'e karşı uydurma bildiri du2enledıler, Gazetcler KVh RKZER. AMA ALT.AH BİLtR ECVET GÜRESİN Fener'de dün cereyan eden kanh arbede sırasında 32 yaşında 2 çocuk babası bır şoför öldürülmuş, ıkı kışı de ağır surette yaralanmıştır. Saat 10 3()'rfa vü^lerce kışının eo^leıı onunde ceıe\dn eden arbede îoyle olmustur : Bır gün önce Kurtuluş'ta Mehmet Karakus ile ıki kardeşi Haydar ve Mustafa, kendilerı gibı Zaralı olan şoför Nurettin Derdıyok, kardeşı Mehmet Derdıyok ve Zabıta memuru Kadir Avyıldız ile kavga etraışleıdıı «Derdı>ok» kardeşler taralından dovu • en «Karakus» kardeşler, dun sabah Fener Yıldınm Caddesinde, hasımlarının evıne 40 metre me* safedekı bır kaiıveye gıderek, beklemeye baslamışlardn. Saat 10^0'da «Derdiyok» kH'.itsierin caddeye çıkiıklarını jnr.n «KaI Arkası Sa. 7. Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog