Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

HALiDE EDİP ADIVAR Varlık Türk Klâslkleri leriılnd» Rc«*t Nurl, AUç, Orhan VeU v« Cahlt Sıtkı'dan aonra ttnlü kadın •dlblmlz Halld* Edlp Adıvar da yer aldı. Muzaöer üyguner'in hazırladığj bu kltapU yazarın h«yatı ve eserl hakkında uzun blr önsöz ve blbllyografyadan başka başhca eserlerlnin konulan ve bunlardan ömekler verilmistir. Tlyatı: 3 Ursdır. İlâncıhk: 5885 3407 umhuriyet KURUCUSU: rüNHDS NADÎ Çevtren: Safiye *e 3Wıdi HATAY Milll Bğitim BaAnlıŞâica yayınlanan «Dünya Edebiyatınd|n Tercümeler» Serisinde yeniden bası^nışÇr. Bakanlık Yayuıevleliyle Çütün kitapçılarda 15. lira fiyatla^saülajıaktadır. 44. ytl soyı 1S690 Telgral ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlan 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 224297 2242982242 99 Cuma 5 N/son 1968 te: 13539/3389) Johnson Honolulu'ya hareket etti AMERİKALI AYDIN Galiba manevra yapıyor., Amerika, savaşa katılan müttefikleriyle şartlar görüşmeleri haıırlıklar Belediye ve Özel İdare meınurlan için avanslar tasansı Mecîis'te ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Devlet memurlarına yuzde 1015 oranında avans verıhnesi hakkındaki kanuna fcır madde eklenmek suretiyle Beledıve ve özel tdare memur'.anmn da avanstan yararlandınlmasını öngören kanun tasansı rJiiu Millet Meclisine sevkediımiştır Tasarının kanunİP;5masır.fJan sonraki aydan itibaren Belrdive ve Özel Iriare mensuplarua da yüzde 1015 oranında avan« veril?cektir. Türklş en az gündelîğîni. 20 lira olmasını istiyom ; Işçi ücretlerinde kadm erkek aynmı kalkıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Çalışraa öakanhğı tarahndan hazırlanmakta olan «Asgarî Ücret yönetmeliği Tasansı» üzerinde yapılan çalışmalar tamamlanmış ve tasarı, onay için Sayıştay'a sevkedilmiştir. Yenı yönetmelık. şımdıye kadar iş hayatında rastlanan önem li bir takım aksaklıkları giderecek şekilde hazırlanmış ve en önemlisi. kurulacak asgari iimct komısyonlarında işçilerin eşit şekilde temsilı sağlanmıştır 1Buna göre 15 kişiük komisyond » 5 ışçi. 5 işveren ve 5 hükümet tem silcisı bulunacaktır. Halbuki eskıden çogunluk ışveren ve hükümet temsilcılerındeydı ve sembolik olarak da ışçı temsilcisı bulunduruluyotdu Yenı vönetmehcin getırdıgi bır başka önemlı rtegışıklık de. asgari ücretin tesbıtinde tn:Ui bir ölçünün kullanılmasıdıı Eskıden işyerı ve mahalli ışkıüarına göre tesbit edılen asgari ücret, yönetmeliğin vürürlüge eirişıyle hütün memleketı KHP*ayan anlamria tefbit eriılecektır Ayrıca. simdiye kadar sadpce belh lllerde kurulan asgarî ücret komısyonu da lâğvedııeoek ve bütün tesbıtler, Çalışma bakanlıgında tek bır komisyon tarpfından vapılacaktır. konusunda temasta bulunuyor Dış Haberler Servisi «Memur oyalanıyor» öteyandan Türkıye Knmu Personelı Sendıkalön K..rfedera?\onu «Türk memnru <rir yerine konulamaz» hnshkl' ç ^(t bir Mlriın vavıml?*mıs «Hfsformcu Personel Kaannolaruıın hemen Parlâmentoya sevkini» istemiştir (Arkası Sa 7 Sü 5 de) VTASHİNGTON Hanoinin Amerika ile «Bombardımanın kayıtsız şartsjz kesilmesini» müzakereye hazır olduğunu bildirmesinden sonra, Başkan Johnson, Vietnam savaşma katılan yetkililerle görüşmek üzere Honolulu'ya hareket etmiştir. Oericilik Senato araştnma önergesi reddedildi Görüşmelerde sert tartışmalar oldu • Devlet Bakanı Bursa toplantısı • için «Dört noktadan tahkikat yapıldığını, Temel Hak Hürriyetler Tasansıtun Meclise getirileceğini» söyledi. ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) Milli Birlik Grupu üyelerinin gericilik konusunda, Senato araştırması açılmasım isteyen önergesi dün, Cumhuriyet Senatosunda, 24 oya karşı 56 oyla reddedilmiştir. Önergeye karşı AP'liler ve Kontenjan Senatörü Hidayet Aydıner, oy kullanmıştır. Önerge üzerindeki görüşmeler, zaman zaman elektrikli bir hava içinde geçmiş, Tabii Senatör Kadrı Kaplan ile, AP'li Senatör Mustafa Deliveli, birbirlerine bagırmışlardır. Devlet Bakanı Seyfi öztürk, görüşmeler sırasında. Bursa toplantısı hakkında Cumhuriyeti tahkir, Kurucu Meclisi tahkir, hükumeti tahkir ve lâikliğe aykırılık bakımından dört kategoriden tahkikat yapılmakta olduğunu açıklamış. bu arada Temel Hak ve Hürriyetler Kanun Tasarmnın Meclislere getirileceğini söylemiştir. Başkan Johnson, televizyonda yaptığı konuşmada, Pazar akşamki kendi konuşması ile dünkü Hanoi bildirisi çerçevesi içinde, «Kuzey Vietnam temsilcileri ile temas kuracagız. Güney Vietnam hükumeti ve diğer mütte(iklerimiz ile hâlen istişareler yapılmaktadır» demiş, şöyle konuşmuştur: «Size diğer bir husust» da 8nceden bilgi vereyim ki, ben yann akşam geç valdt Honolulu'y» mütevecciBen hareket ediyorum. Hawaii'de hafta sorrand» Güney Vietnam'da görevli Amerikan temsilcileri ile bir seri cörüsmelerde bulunacağım.» Böükbası, Demhet'i foydastz çösîen yapmakia sucladı ANKARA, (Cumhurivol Bürosu) MP Gcnel Başkanı Csman Bölükbaşı dün basına yar.\\ olarak verdiği bir demeçte. «Avrupa'da ça lışaıı Türk işçileri konusunda hükumetçe izlcneıı politıkanın incelenmesi» için neden genioru önergesi verdiklerini açıklamış ve: «Mec liste yapılacak müzakercler esnasında muhtıralarımıza jedi aydan '•berf cerap veımcyen Sd>sn Ba^b«kanın bu li'rcketinin ciddi mazerrte mi, yoksa temel atrra törenlcri gibi partizan ve millet için faydasız gösteriilcre ve gayrellere mi dayandığı anlaşılmış olacakt'.r» de Yönetmeliğin esasları ECEVİT İŞCAN'IN KABRİNDE İSTANBL'LTN İLK TRAMVAVLAKINDAN BİBİ Tamamen kesebilir Başkan Johnson televizyon konuşmasından sonra bir grup yabancı gazate muhabiri ile yaptığı görüşmede, şayet istilade ve avantaj sağlam^ya çalışmayacak olursa Kuzey Vietnaıo'ın bombalanmasının tüm clsrak durdurulabileceğini belirtmijtir. Mr. Johnson, bu açıklamaiını, baş müşavirlerinin Hanoi Kadyosunun son bildirisini incele'je lerinden hemen sonra yapmıjtır. Başkan, Pazar günkü konuşma sında. Kuzey Vietnam'a yapılan bombardımanları yüzde 78 nisbe tinde durdurulması emrini vermişti. Johnson, daha soura. «Çocuklarımızın hayatlarını teb likeve atmadan RİdebileceSimi* yere kadar gitrois oldnk», deınis ve barışa ulaşmak amacile son derece uzun ve güç bir adımın atılmış bulunduğunu işaret etmiştir. Ke San bölgesine de teraasla, karşı tarafın kamyonlarla sılâh ve askerlerinin gelip bızim deniz piyadelerimizi çiğneyip geçmeleri durdurulmadıkça bu r61genin bombalanmasına SOP verilmesine imkân olmadıjına da işaret etmiş ve «Hanoi. bo b61geye asker ve silâh sevkini dnrdurur da mnbasamata son ver(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Emektar trarrwayla& fımdi de büfe olacak BÜFK OLARAK KULLANILACAK Çalışma Bakanhği tarafından 15 madde olarak hazırlanan veni yönetmeliğin önemlı nuJdelerl şunlardır: Q Asçari ücretin tesbıtinde yas ve cinsiyet farkı gözetilmez, fî) Asgarl ücret hadlerı esas itibariyte saat başına ücret olsrak hesap ve tesbit edilır. G;ınlük, haftalık, aylık, parça başına veya yapılan ış mıktanna göre ücret ödenen hallerde geı^kli intibaklar buna göre yapılır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Ecevit Işcan'ın kabrini ziyaret etti Karısının kolundaki adamı Kapalıçarşıda tornavida ile öldürdü Bir ciğerci de kari8inı öldürmek isterken 3 kişiyi yaraladı Ahmet Yıldız'ın konuşması Önerge sahıplerinden Tabii Senatör Ahmet Yıldız, ilk konuşmayı yapmış, yurdumuzda şimdive kadar eşine rastlanmamış gerıci biT kampanyanın yürütüldüğünü öne sürmüş ve özetle şun'ian söylemiştir: «Hangi gerçek müslüman ve yiircçinde Türklük aşkı yatan hanfri insan nıırcu olabilir. Biz bu olaylara eesaret veren hükumetin tutumu ile ilgiliyiz. Azeelişmiş ülUelerdeki uyanısı. atom bombasından da daha tehli(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Kapalıçarşıda Muharrem Açıkgöz adında bir trikotajcı, karısınm sevgilisi Mehmet Aynayı tornavida ile delik deşik ederek halkın gözleri önünde öldürmüştür. Harbiyede de gece sabaha karşı kanlı bir olay cereyan et miş, kaynanasımn evine Sapıyı kırıp giren ciğerci Sadullah Koyuncu, evden kaçan kansını öldürmek isterken üç kişiyi ağır yaralamıştır. önceki akşam evini terkederek bsışka bir erkekle arkadaşlık kuran Nevin Açıkgöz, dün Kapahçarşıda kocası ile karşüaşmıştır. İki çocuk annesi olan Nevin, çocuklannı Bakırköy Çocuk Yuvasına teslim ettikten sonra Mehmet Ayna'nın evinde kalmaya baş lamıştır. Bunu bilen kadının ko(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Istanbulluları yıllarca taşıyan, iki yıl önce trafiği aksattığı için müzelik olan tramvaylar, şimdi de «Büfe» olarak kullanılacaktır. Motorları sökülen tramvaylar parçalanmak üzere iken bir teklifle «Büfe» haline getıril mesi kararlaştınlmıştır. İETT Idaresinin elinde bulunan 130 tramvay, orijinalliğı korunarak büfe haline getirilecek ve şehrin çeşitli yerlerine konulacaktır. «Büfe Tramvay» da oturularak sandöviç yenilebilecek ve meşrubat içilebilecektir. Hat ta büfe sahipleri, müşterüerinin ilgisini toplıyabilmeK gayesiyle zaman zaman tram vayların kendilerine has «Dan, dan dan, dan» sesıni veren çanlannı çalabileceklerdir. «Büfe Tramvaylar» ın büyük ilgi toplıyacağı sanılmaktadır. Bu bakımdan «Büfe Tramvaylar» açık arttırma ile kiraya verilecektir. Böylece 34 bin lira karşılığında hurdaya çıkarılacak tramvaylar, yılda 100 bin liraya yakın Belediye'ye gelir sağlıyacaktır. Dün sabah şehrimize gelen CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, Parti tl Merkezindfl ilgüilerle yaptığı temaslardan sonra doğruca eski îstanbul Belediye Başkanı Haşim Işcan'ın mezarına giderek çiçek koymuş ve saygı dunışunda bulıınmuştur. CHP Genel Sekreteri bu sırada basına şu demeci vermiştir: «Hava engetlemesi yüzünden uçaklar kalkmadığı için sayın Haşim Işcan'ın cenaze törenine yetişememiştün. Bunun üzüntüsü içindeydim. Sayın Haşim lşcan, tstanbnl'a lâyık bir Belediye Başkanı idi.» Johnson'la iîgili... CHP Genel Sekreteri Ecevit, daha sonra gazetecilerin Johnson'un Vietnam'daki bombardımanı durdurma karan ile ilgili bir sorusuna şu cevabı vermiştir: «Amerika'nın Vietnam'da banş umutlarını artırıcı bir teşebbüste bulunması çok sevindiricidir. Dünya kamu oyunun ve büyük çoğunluğuyla Amerikan kamu oyunun Vietnamda barış isteğine Başkan Johnson'un da uyma karan vermesi demokratik ölçülerle olumlu bir ctavraıııştır. Demokrasinin kuvveti, liamu oyunun baskısını yöneticiler uzerinde duyurabilmesidir. Bu baskıya boyun eğrnek. demokratik bir fazüetttr. Bugüne kadar ki, Amerikan poütikasını sahsen doğru bulmuyorurn. Şimdi o böl genin ve dünyanın banşı için daha umut verici imkânlar açılmıştır. Sunu da ilâve etmek isterim H, bağtmsızlık mücadelesinin değerini çok iyi bilen Türk halkı (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) "Benden katoadayılar bile korkar,, Tarlabaşı'nda arkadaşı Doğan Çiftarslan'ı tabanca ile ayağından yaralayan 50 sartim boyundaki Mehmet Aşık dün Emniyet Müdürlüğünde, «tçkili olan Doğan, benim tabancamla oynarken, kendi kendini vurdn» derazjtir. Beyoğlunda bir kundura mağazasında çalışan «Parmak adam» Mehmet Aşık, Asayiş Şubesi Müdürü Vedat Sokollu'nun tabancf.?!nı iki elinin işaret parmaklarını birleştirerek güçlükle çekmiş, «Beni ne Kinnettiniz, benden kabadayılar bile korkar» şeklinde konuşmustur. Fotoğrafta, Adliyeye verilen Mehmet Aşık, Çağlar ve Sokollu ile beraber görülüyor. Yusuf Özer'e dün kan verildi Türkiyenin tek takma böbrekli adamı çiftçi Yusuf özer'in kanındaki lokosit sayısı (Akyuvar) 9.000'den 3.000'e düştüğü için kendisine cîmuran» ilâcı verilmesinden vazgeçilmiştir. Ameliyatının sekizinci gününde bir süre ateşi 38, nabız atışlan da 104'e kadar yükselen Yusuf özer'e, durumunun nonnale dönebilmesi için bir kilo kan verilmîştir. Ameliyatı yapan Dr. Atıf Taykurt ve Beyoğlu Belediye Hastanesi başhekimi Dr. Saim Bengiserp dün yaptıklan bir açıklamada, hastada fazla endişelenecek bir durum olmadığını söy lemişler, «Hastanın bünyesi, viicudun yabancı doknya tepki göstermesine karşı olarak kullanıtan îmuran ilâcına karşı fazl» hassasiyet gösterdi. Bir süre İçin tmuran vermekten vaıgeçtik. Kandaki lokosit sayısı normale v^!ı!astığı an tekrar Imuran vermeye devam edecefiı» demiflerdir Hem geç, hem giiç! OLAYLARIN ARDINDÂKİ "DEVRİM DIYE DlYE DEVRİLDIK,, ANKARA, (Comhuriyet Bürosn) Ordu Türk Kadmlar Birliği Başkanı Avukat Çiğdem Vural, Türk Kadmlar Birliği Genel Merkezine bir telgraf göndermış ve bir kadm yazarın Ordu'da verdiği konferansta sarfedilen sözleri proteşto etmiş, yetkili makamlarm ilgısizliğinden yakmmıştır. Telgrafta: «Bugüne dek hiç b« hükumet devrinde benzeri görülmemiş bu olaylatın, her gün artan cüretkâr gösterilerinin kaynak ve dayanaklan bizleri acı acı düşündürmektedir. Geriye dönme hezeya nı içinde kol gezenlerin en azından hoş göriirliikle karşılandıgı bir Tür kiyeyi görmermı iizüntüsünü duyu yoruz» denilınf ktedir. (Arkası Sa. 7, 5ü. 1 de) Adalet Partisi Gençlik Koln Başkanı önceki gün açıklamalar yaptı. Bu açıklamaya göre, A.P.'li gençler, Uyanış ve Şahlanış mitinglerine karşıdırlar, toplantılan desteklemiyorlar. Başkan ayrıca, mitinglerin bir başka parti tarafından bazırlandığını ileri sürüyor, partililerin «Şahlanış» hareketine teşkilât olarak değil, belki A.P.'li kişiler olarak katıldıklannı söylüyor. Şahlanış mitinginin başlangıcı, yanılmıyorsak, bir ay öncesine dayanır, hattâ belki daha da geriye gider. Bn süre içinde Türkiyenin muhtelif yerlerinde açık hava toplantılan yapılmış, şeriat istenmiş, kandan, kıyamdan, cibat'tan dem vurnlmuş, hülâsa bütün unsurlariyle yobazcılık akımı meydanlarda kol gezmistir. tstanbnldaki mitinete konnşulanlar hâlâ knlaklarımızdadır. Taksim Meydanında Atrtürk'e ve O' nnn ilkelerine belki do*Tudan dejil. ama dolaylı ola rak yapılan hücumlar benüı unntnlmadı. Arkasıadan, Cumhnrbaşkam ilk defa gericilik davranışlannı yerea bir mesaj yayımladı, Senatodı tartışmalar oldu, ancak Adalet Partisi bütün bn gürültüler arasında gericiliğin karşısınflj bulnnup bnlnnmadıgı hakkında sarih bir şey söylemedi. Gerçi Demirel'in Sayın Sunıy'dan sonra Anadolu Ajansma verdiği demeç sokak bareketlerini eleştirmektedir. Şn var ki, Sayın Başbakan, artık e n e tutnlur, gözle görülür hale çelen şeriatçılığa bu demecinde de cephe almamış ve Sayın Cumhnrbaşkanının mesajının gerici takımı üıerinde yarattığı olumsuz havsyı, âdeta d3ğıtmak çabasına düsmüştür. O günden bugüne kadar geçen zaman içinde îtısan A.P. Gençlik örgütü de açıklamasını nedense toplantıların yasak olduğn döneme bırakmıştır. Oysa Adalet Partisi Gençlik Koln Başkanı. yobaîların gemi Mafcarıos, Küçük Kaymaklıyı ilhak (!) etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Başkente gelen haberlere göre, Turk kesıminde bulunan Küçük Kaymaklı köyü, Makarios yönetimınin kararı ile Rum kesımine alınmıştır. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, bu kararın Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmüştür. Dışişleri çevrelerinden belirtildiğine göre, Makarios yönetimınin bu kararının yeni bir buhrana yolaçacağından endişe edilmektedir. azıya aldıkları sırada ortaya atılsa, Atatürk'e di) uzatanların, uzatmak istiyenlerin karşısına dikilseydi. kendilerini biz de içtenlikle alkıslar, Türk gençlerinin Atatürkçülük ve devrimcilik konusunda bölünmez bir bütün halinde bulunduğuna inanırdık. Şimdi hemen söyleyelim ki. böyle bir inanca varmak güçtür. Battâ genç Başkanın, sorumluluğu bir küçük partinin (C.K.M.P.) omnzlanna yükle mesine rağmen giiçtür. A.P. Gençlik Kolu bu gibi hareketlerin doğrudan dogru ya içinde bnlnnmayabilir. Ama. vatandasların otobüslerle tasındığı. knmanyalar için, cep • •• (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Denktaş: «Son Şans» Öteyandan Rauf Denktaş, Kıbrıs Rum gazetesi Elefteria'ya ilk defa demeç vererek şunları söylemiştir: «Kıbrıs meselesine bir çözüm bulmakta bu son sansımızdır. Çözüm şimdi bulunmazsa, bunun yol açacağı ve yalnız Kıbrıs'ı değil yunanistan ile Türkiye'yY de kaosıyaoak felâketin eenisllğini fimdiden kimse kestircmeu» OLAYDAN SONRA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog