Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Şaheser Romaniar ,,, Yenı Şoheserı: SATODAKİ KADIN X Bronıe bı? Bronie nln en meroklı, en guıel fomaıu LJ âJL^U Kabanma btı tıltti umhuriye KURÜCÜSD: CTJNUS NADt 44. yı/ soyı 1568» Telgrai ve mektup adresi: Cumhuriyeî Istanbul Posta Kutusu: lstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 8 9» Perşembe 4 Nisan 1968 Yıllar, Yurdunu Kaybeden da İnsandı adlı romanlariyle iyi tanıdıMarı ve sevyeni bir romanını konusu, ötekiler giünya «avajı sıralakl ihtilâl yılğını, neye lannda. iir NibajJarAçağıriı bu kısa yazi ve ülke da 2 llra romanda. Varlık fiyatU çıkmıgtlr. 308 ö ğ r e t i m TÜRKÎŞ YÖNETIM KURULU, 7. GENEL KONGRE ÎÇIN RAPORUNU HAZIRLADI Bombardımanlar kayıtsız şartsız durdurulmalıdır uyesı, NATO ile| ilişkilerin yeniden ele alınmasını istedi NATO anlaşmasının yıl donumü ı!e ılgiii olarak yurdun çeşıtli bölgeierindeki Unıversitelerin fakültelerınde gorevlı 308 öğretim uyesı tarafından dün yayımlanan bir bildıride Batıiı devletlerın NATO ile ılişkilennı yeniden gozden geçirdıklerı behrtılmekte ve «Bütün Pariâmenterlerimizi ve halkımızı Türkiyenin NATO ile ilişkisini yeniden düşünmeye dâvet ediyoruz» demlmekted;r. Politikacılar, yurt gerçeklerine s/rt çevirmekle itham ediliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkİş Yönetim Kurulu 15 Nisanda Ankara'da toplanacak 7. Genel Kurul için hazuiadığı bir raporda Parlâmento üyelerini kısır parti çekişmeleri içinde bulunmak ve yurt gerçeklerine sırt çevirmekle suçlamıştır. Hanoi görüşmelere hazır olduğunu resmen bildirdi Johnson'ın emrinin kapsamının, ilk sanılanın aksine fazla olmaması diplomatik çevrelerde hayal kı nklığı yaratmıştır. Ancak Hanoi'nin bu bombardımandan sonra yaptığı açıklama. dünya ka mu oyunda yeniden barış ümitlerınLn doğmasmı sağ ladı. Haritada K. Vietnam'ın 320 km. içine uzanan bombalama bolgesi gorüluyor. Ankara. lstanbul, OrtaDoğu Teknık, Izmır ve Erzurum Unıversıtelerının çeşıth fakülte ve boiumlennden 35 Profesör *% Doçent, 19 Yardımcı Profesör, 75 Asistan Doktor. 15 ögretim Görevlisi ve 122 Asistan olmak üzere toplam olarak 308 öğretim uyesının NATO konusunda yayınladıkları ortak bildiride özet le şoyle denilmektedır: Uiusal savunma «1 Nisan 1949'da imzalanan NATO anlaşmasının 13 iincü maddesine göre, taraf Devletler. anlasmanın 20 yıl yürürlükte kalması sononda bir yıl önce feshi ihbar etmek suretiyle NATO'dan çekilebileceklerdir. Batı Devletleri NATO ile ilişkilerini bir süredir gozden geçirmekte«Jirler. 20 yıllık tecrübelerden sonıa, NATO'nun uiusal savunma ve guvenliğimıze uygun bir anlaşma olmadığı gerçeğı ortaya çıkmıştır. Olaylar Turkiyenin kendı uiusal gücünü, kendi güven. hği için NATO'dan izin almafc. «ızın kullaoamayacağını göstermıstir. NATO'nun iierı bir karakolu olarak telâkkî edilen Turkıye, kendisıne sorulmadan nukleer bir felâketin içine itilmek tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yabancı üslerden kalkan uçak (Arkası Sa. 7. Sfi. 3 de) •Dediğim dedik, istediğimi yaparım anlayışı içinde bir iktidar ve bunun karşısmda ne pahasına olursa olsun onu yıkmak isteyen bir muhalefet anlayışının bu mem lekete zarardan başka birşey getirmiyeceginin artık anlajılmıs olması gerekir» denilen raporda Türkİş yüriitme kurulunun çeşitli konulardaki görüşleri de geniş yer kaplamakta ve işçi meseleleri yanında Türkiyenin çeşitli dertleri de eleştirilerek teşkilât açısmdan hal çareleri göstenlmektedır. AP'li gençler •f KİMSE İLGİLENMİYOR! AMERİKAN ylETNAM'I Dış UÇAKLARl, KUZEY GENE BOMBALADl Haberler Servisi (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) mitinglerine karşı olduklarını açıkladılar ANKARA, (Cnmhuriyet Bürotn) A.P. Gençlık Kolları Genel Başkanı Haluk Sevel dun duzenlediği basın toplantısmda «Şahlanış Mitingleri» ne karşı olduklarını açıklamış, CKMP ve MP'yi «fasist ve teokratik bir düzenin özlemcisi» olarak suçlamıştır. Şahlanış mitmglerının bu kuruluşlar tarafjndan organıze edildığını iddıa eden Gençlık Kolları Genel Başkanı Sevel, «Elimizde dokümanlar var. Sırası jelince bunları da açıklayaeagıı» demiştır. Basm toplantısmda sol'a da çatan Genel Baskan, «Bugün 10I, ülkemizde yapabileeefinin en son noktasına gelmis ve patlamak için zemin arar durumdadır» demiş ve bu akırnın temsılcilerinı, «sonu ihtilâle vardırılmak istenen bir kütle bareketi yaratmak çabasıyia* suçlamıştır. Uyanış mitinglerine de değinen Genel Başkan, «Uyanıs mitingleri aslında ihtilâl noktasına getirilmek istenen olusun birer merhalesidir» demıştır. LONDRA Hanoi radyosunun yayınladığı ve Londra'da dinlenen bir Kuzey Vietnam Hükumet bildirisine göre, Kuzey Vieinam, «Bombardımanlann kayıtsız şartsız durduralması ve öbür savaş harekâtına son verilmesini kararlastırmak üzere», Birleşik Amerika'nın temsücileriyle görüşmek için kendi temsilcilerini göndermeye hazırdır. Türkiye saatiyle 17.15 te yapılan bu açıklainayı, Amerika gozden geçirmektedir SONDAKİKA: UThant, Hanoi ile temasa geçti (Dış Haberler Servisi) NEW YORK B. M. Genel Sekreterliği sozcisu, UThant'ın, Başkan Johnson'c pazar günkü açıklamasından beri, Kuzey Vietnam hükumetiyle temasta olduğunu bildirmiştir. Sözcü UThant'm Kuîey Vietnam ile kimin aracılığıyla temasa geçtiğini, nasıl haberleştiğini belirtmenıştir. K. Vietnam bildirisinde «Bombardunanlann kayıtsız sartsız dur durulması, banş gönı$melerinin açıtmasmı sağlıyacaktır» denmektedir. Kuzey Vietnam bildirisinde, Bir leşik Amerika Hukumetı, «Kuzey Vietnam Demokratik Cumhuriyeti'nin ve bütün dünyadaki ilerici kamu oyunan haklı istcklerine tamamiyle ve samimi olarak ayak uydurmakla» suçlandırılmakta ve bıldiri şöyle son bulmaktadır: «Amerikalılar bombardunanları tamamiyie durdurmazlarsa, Kuzey Viedıam'lılar. Bafkan Ho Si Minb . in yönetiminde sonuna kadar savasacaklardır. İzmir'de yapılan kalb nakli ameüyatı İlericiler Hanoi Radyosunun demecinde, Amerika «17 ile 20. paraleller arasındaki mfltaim mevkileri bombalamaya devamından» ötürü tenkid edilmiştir. 15 dakika süren radyo yaymında Amerikanın «Saldırgan harbine devam ettifi müddetçe» Kuzey Vietnamm kendini savunmak için ve Güney Vietnamı «kurtarmak» ve «Memleketimizi birleştirmek» için çarpışmaya devam edeceğini bildirmiştir. Hanoi Amerikan •emperyalizmine. şiddetle çatmış, on yıldan daha uzun bir süreden beri Amerikanın 1954 Cenevre Andlaşmasım •ihlâl ettiğini», «müdahaleci ve saldırgan bir politika takip ederek Vietnam halkma karşı harp ettiğini bildirmiştir. ORHAN EYtBOĞLU «En kötü demokratik idarenin şaheser örneği» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) YTP Genel Başkanı Dr. Yusuf Azızoğlu dün partıye kaydolan ünıversitelılere hıtaben yaptığı konuşmada ıktidar yöneticilerinden yakınmış ve «Bugün iktidar yerinde bulunan siyasi teşekkül, en kötü demokratik bir idarenin şaheser bir örnefini vermektedir» demıştır. Othan Eyüboğlu lstanbul, lalât Othon Izmir CHP Belediye Başkan adayı oldular ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP'nin, lstanbul ve îzmir Belediye Başkan adayları belli olmujtur. (Arkan Sa. 7. Sü. 3 de) lzmirde bir köpege kalb nakli ameliyatı yapıldı Köpek, ameliyattan az sonra öldü İZMİR, (Cnmhuriyet Bürosu) Tepecık Göğus Hastanesinın Ege Ünıversıtesı kliniğinde Prof. Hayrullah Kocaoğlu, İzmir'de ilk defa olarak organ naklını denemiş ve bir köpekten diğer bir köpeğe kalb naklinı başarmıştır. «Imnran» adlı ilâcın bulunmaması sebebiyle, kalb nakli yapılan köpeğin uzun süre yaşatılamadığını belirten Prof. Kocaoğlu. kalb nakli ile ilgili olarak avukatlar önünde yapılacak sempozyumda tıbbl ve hukukî yönden eleştirilere imkân ve bilgı verebılmek gayesi ile bu ameliyatın yapıldığını da söylemiştir. • Aşırı sağın karşısındayız A.P. Gençlık Kolları Genel Başkanı konuşmasının aşırı sağJa ılgiii bölümünde gerici ve hilâfetçi görüşlerin A.P. felsefesiyle ters düştüğünü ileri sürmüş, Anayasanın din ve inanç hürriyetini garanti altına aldıfını, ancak bunun istismanna karşı olduklarını belirttikten sonra, «Dnrnm boyle iken bazı knrnInşlar tarafından düzenlenen mitinflerde (Kahraman ordumuz, tslâmiyet yolumuz) gibi slaganların ortaya atılması tarafımızdan çok garip karşılanmaktadır» demistir. Genel Başkan, bu «bazı knrnlnslar'ın hangileri oldufcu» yolundaki bir soruya, «CKMP ve kısmen de MP» şeklinde cevap vermistir. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) YIKILAN DİŞBUDAK AĞACI VE CAMİİN DUVARINA YASLANAN DİĞER İKİ AĞAÇ. (Fotoğraf: S. Aybatar) Johnson VVASHİNGTON Başkan Johnson. eşi Lynda Bırd Johnson'ın 40 gazeteci için cüzenlediği kabule bir ara uğrarcış ve Hanoi'nin görüşme teklifine ilk tepkisini burada açıklayarak Hanoi radyosunun yayınladığı baldiri ile çok yakmdan ilgilendiğini belirttikten sonra «Amerika Birleşik Devletleri Hükumeti. b» teklifin bir çok kunsenin tahmin cttiği anlama gelip gelmediğini tesbit etmek için bildiriyi büyük bir dikkatle inceliyor demıştir. Lyndon Johnson. pazar günü Vietnam bombardımanlarının tamamen değil kısmen. durdurulmasına, Hanoi'nin Güneye takviye yollamaya devam ettiğini gösterir be lirtiler olduğu i ç a karar verdiğini açıklamıştır. unün n otı an Bir ömid alevi Hanoi'nin, «bombardımanların kayıtsız şartsız durdurulmasını kararlastınnak üzere» Amerika'yla masaya otormayı kabul ettigi ana kadar, dünya karamsarlık içindeydi. Johnson'ın sınırlı ateşkes kararını açıklamasından 24 saat sonra, Amerikan uçaklan sınırın 320 kJlometre içine girip, Kuzey Vietnam'ın Tan Hoa limanı çevresini bombalamışlardı. Bu harekât, sâdece görüşme imkânı arayan dünya diplomatik çevrelerini defil, Amerikan politikacılarını da hayal kınklıfı içine atacaktı. Nitekim, Senatör Fulbright hayal kırıklığını bir kızgınlığa dönüştüren «Aldatıldık» sözünü sarfetmekte bir an bile tereddüt etmedi. Derken, Hanoi radyosunun bildirisi oknndu ve önceki gün aleılenip, dün sönmeye yüz tutan banş ümifleri yeniden caniandı. Ancak diplomatların belirttiği gibi, Hanoi'nin cevabı, Johnson'ın teklifine «kesin evet» dememesi yönünden dikkati çekmektedir. Hanoi'nin bildirisinde ileri sürülen iki nokta vardır: Bombardımanların kayıtsız şartsız kesilmesi ve savaş faaliyetine son verilmesi Hanoi, bu iki hnsusun gerçekleşmesini sağlamak üzere temsilcilerini Amerika'lı temsilcilerle görüştürmeye hazır olduğunu belirtmiştir. Başkan Johnson ise, son demecinde sınırlı ateş kesi açıklarken, bnnun karşı tarafın atacağı bir adıma hazırhk olması dilefinde bulunmuştn. Şimdi bütün mesele, Hanoi'nin yıllardır ileri sürdüfü «kayıtsız şartsız bombardımanın durdurulması» teklifinin, Amerika tarafından «yeni bir adım» olarak nitelenip nitelenmiyeceğidir. Fakat her halü kârda son diyoloğ, 23 yıla yaklasan uzunluktaki Vietnam buhranında bir dönüm noktasına yakiaşıldıfı ümidini caniandı rmıştır. Haberlerden de anlaşıldığı gibi. sözü geçer bütün dünya başkentleri bu son ümide sarılan diplomatlarla doludur ve uluslararası tcmasrarın yoğunlasan miktarı, Amerika ile Kuzey Vietnam arasındaki asgarî müşterekleri bulmak uğrana aralıksız artmaktadır. Bütün anlaşılmayan nokta, Hanoi'nin bildirisine kadar geçen saatlerde, Amerikan uçaklannın giriştifi harekâtın sebebidir. Şimdi banş masasına oturma konusundaki görüş aynlıkları böylece ortada iken Amerikanın, bombardunanları Hanoi'ye 124 Km. mesafeye kadar getirmesi, Amerika bakımından birkaç sebebe bağlanabilir. Sebeplerden birincisi karann Güney Vietnam üzerinde yarattığı moral boznkluğunu önlemek, sızmalan durdurmak, Güneyin seferberliğüri tamamlamasına yardımcı olmak, diğeri ise Hanoi'yi tahrik ederek banş masasına oturmamasını, hattâ bir saldirıya geçmesuıi sağlamak, böylece hem dünya kamu oyunda, hem de Amerika içinde sorumluluğa Kuzey Vietnam'ın üzerine yüklemek. Şüphesiz bu sebeplerin dışında daha başkaları da var. Meselâ Johnson'un kararı Amerikanın içindeki savaşçılar kesiminde âdeta şok etkisi yapmış ve Cumhuriyetçi Partinin adayı Nixon atmacaların hemen baîit'T geçmistir. Aynca bazı Batı iilkeleri de kararı olumlu karşılamiş değillerdir ve Amerikanın uzak doğuda Asyayı bırakıp Filipin. Forraoza, Avusturalyaya çekileceği ihtimâlleri onları hayli tedirgin etmektedir. Washington'un yaptığı açıfc lamaya göre bombardımanlar, sızmaları önlemek sebebine dayanıyor ve Tan Hoa bölgesindeki hedefierin oran olarak küçük bir bölgesine yoğunlaştırılmış bulunujor. Ancak, bütün bu durumları unutup, ^eni doğan görüşme imkânına sanlmak, herhalde daha tutarn bir is olacaktır. Aybar; "Mem/eket orman kanunu içine sürüklenmek isteniyor,, dedi ORDV, (Uğvr GCKSOI bildiriyor) TİP Genel Başkanı Mehmet Alı Aybar, seçim kampanyasmın ilk konuşmasını Ordu îl Kongresinde yapmış ve TİP milletvekıllerinin Fatsa'da hücuma uğraması olayına değinerek; AP iktidarının aylardan berı yaptığı yersiz tahriklerle memleketi bir «Orman kanunu ortamı» içine sürüklediğinı, tahrıklerin bizzat Başbakan Demirel, İçişleri BsJcanı Sükan vo arkadaslan tarafından duzenlendiğıni öne surmüştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Tophane'de 3 agaç daha devrilmek üzere 2 ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ, HÎÇ BÎR ÎLGİLİYÎ HAREKETE GEÇIREMEDÎ KökJeri Karabaş Camii nin içinde olan ve rüzgârlı pünlerde imanv ile müezzini telâşa düşüren ağaçlardan biri daha.. Korkut oğlu Karabaş Mustafa Ağa'nın diküği ve birı bundan onbes gün kadar önce Tophane kaltfınmlarına yıkılıp ıkı çocuğun ölıimune sebep olan asırhk ağaçlardan uçu daha, Karabaş Camii imamı ı!e muezzinınin butun ıhbariarına rağmen ilgililerın ilgısizliğı yÜ7Ünden Tophane sakınlerıne birer tehlike olarak gittikçe denıze do^ru eğilmektedirler. 1518'de Mustafa Ağa'nın diktiği iyi bilinen, fakat şu anda kime aıt oldukları anlaşılamayan ağaçlar, Karabaş Camii imamı ile müezzininın çeşitli ihbarlanna rağmen, Vakıflar Idaresınden Bahçeler Müdürluğüne, oradan da tekrar Vakıflar Idaresine nakledile nakledile ıyice sahipsiz kaîmışlardır. Camiin ilgililen, çok rüzgârh günlerde ağaçların çıkardıkları seslere(!) ve avlu duvarına dayanış (!) şekıllerine bakarak, ilk ihbarlannı 1/3/ 1967 tarihinde Vakıflar tdaresine yapmı^Iar: 7413 savılı ıh(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) YVashington Hanoi'nin açıklamasından sonra, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Hanoi hükumetinin radyo ile yayınlanan bildirisinin «inceden inceye gözden geçirdiğini» söylemiş, fakat Washington'un tepkisinin ne olabileceği ve bu tepkinin kamu oyuna nasıl açıklanacağı konusunda bir yorumda bulunmayı reddetmiştir. Gazetecilerın, Hanoi'nin bir bilrfirı yaymlayacağından Washington'un haberi olup olmadığını öğrenme amacı taşıyan bütun sorularını, sözcu, kısaca «Tornm yok» dıyerek cevaplandırmıstır. Akü fiyatlannda yüzde 30 indirim yapıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Aku fiyatlannda firmalar tarafından yüzde 30 oranında bir indirim yapılmıştır. Indinmli fıatlar 5/4/1968 tanîdnden itibaren bütün yurtta uygulanmaya başlanacaktır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Yusuf özer'in sıhhî durumu çok iyi Türkiye'nin ilk takma böbreMl adamı çiftçi Yusuf özer anaeliyatından 6 gün sonra, dün radyo dinlemeye başlamıştır. Hastahane Başhekimliğince yayınlanan bültende, geceyi çok rah8t geçirdiği, solunum, dolaşım (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) UThant'm Tepkisi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri UThant da, Başkan John(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Bakana aleyhte fezahiirat yapan gençlerden allısı serbest bırakıldı Bir buçuk ay önce AİESEC Genel Kurul Toplantısının açılış törenınde konuşan Devlet Bakanı Seyfı Öztürk'e aleyhte tezahürat yapmaktan tutuklu Mehmet Mehdi Başpınar, Raif Ertem, Rıfat Çaldırık, Mustafa Lütfü Kıyıcı, Denız Gezmış, Mustafa Gürkan, Bozkurt Nuhoğlu ile gayrimevkuf olarak da Sait Bülbül ile Rahmi Aydın' ın duruşmalanna dün 4. Asliye Ceza Mahkemesınde başlanmıştır. 6 saat süren duruşmada, avukatların teklifi ve Savcımn talebi üzerine Raif Ertem, Bozkurt Nuhoğlu ve Deniz Gezmiş hariç, diğer 6 genç tahliye edilmıştir. Kalabahk bir dinleyici kitlesinın izlediği duruşma sırasmda tanıkhk yapan Necdet Panal adlı Polis memuru bir ara baygmlık geçirerek, duruşma salonun(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Bir öğretmen; aşkına karşılık vermeyen meslektaşını öldürüp, intihar etti ISPARTA Gelendost Mer. kez llkokulunda gorevlı, evlı ve 4 çocrjklu bir öğretmen, aşkına karşılık vermiyen aynı okulda gorevlı bir bayan öğretmenı önceki akşam tabanca ile öldürdükten sonra intihar etmıstır. 40 yaşınaaki öğretmen Seyfı Dağdagul, aynı okulda görevli 21 yaşındaki meslekdaşı Ayse Umutlu'ya âşık olmuş ve askmı birkaç gün önce kendisıne oylemıştır. Dağdagu!, son olarak oncekı gün akşam üzeri Ayşe Umutlu ile okulun oğretmenler odasında karşılaşmış ve aşkına karşılık vermesini ıstemiştır. Seyfı Dağdagül, bayan öğretmenden karşılık göremeyince tabancasını çekerek ateşlemiş ve genç öğretmeni kalbinden vurarak öldürmüştür. 40 yaşındaki öğretmen bundan sonra, «Ayşe aşkıma ihanet etti» dedikten sonra aynı tabancayı şakağına dayıyarak hajaüna son vermiştır. GENÇLER MAHKEMEDE üCVET GffRESİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog