Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

A. KADİR'in 5 KİTABI 1. BUGUNUN DILIYLE TJîiVt'İK FİKRET Uç ayda tukendi. Az mlktar da luks baskıdan kaldı. 15 Llra. 2. BUGUNUN DILIYLE MEVLANÂ Dorduncu baskı. 6 Lira 3. BUGUNUN DİLİYLE HAYYAM Luks baskı. 10 Lira. 4. HOŞ GELDİN HALİL ÎBRAHİM Surgunluk şıırlerı. Ikıncı baskı. 3 Lira 5. 1938 HARP OKULU OLAYI VE NÂZIM HİKMET Büyük bır adll hatanm yaşanmış hıkâyesi. İKİNCÎ BASKI 10 Lira. PK. 58 Beyaat tstanbul umhuriyet KÜRUCUSU: TUNUS NADİ ^ L ^ fllANttjM ÖCU romanı. Derine Xnen^ı Fiatı: 7.^Lir! REMZİ KİTABEVt İlânc Fakır ^VYKURT Edebıyatımızda olaylar varatan kitap. Yabaneı dillere çe^tfdı jj ı h « | ve piyesi yapıldı. YanJalan Ifcjğgj yfiyor. Irazca Ananın ve Karatish ^ V acı 44. yıl *ayı I57Î5 Teigral ve mektup Telefonlar: 22 42 adresı: Cumnunyet yO 22 42 96 tstanbul Posta Kutusu: Istanbu! S o 246 22 42 97 22 42 98 22 42 ! W Sah 50 Nisan 1968 Yoklama sonuçları KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKAM, DÜN 300 • ANKARA'nın Zafer Anıdı civarında, Polis Gençlik müeadeiesindeu bir görünüs... BALIKESIR AP İL MERKEZINDE ÇIKAN KAVGA SONUNDA 8 KİŞİ YARALANDI AP de tepki (Yurt Haberler Scrvisi) Mahalli seçimler aday yoklaraalannm sonuçları genellikle AP bünyesinde çeşitli tepkilere yol açmış, istifalara sebep olmuştur. Balıkesir'de dün gece, AP İl Merkezinde yoklama sonuçlamtdan çıkan kavga sonunda, 8 Ugi yaralanmıştır. Istanbulda Kâğıthane Beledi?e Başkanı ve 300 taraltan AJ". den ıstıfa ederek CHF. ye geçmışlerdır. Eskışehirde ıse yoklamayı 4 oyla kazanan Belediye Başkan adayı Sabahattm Günday'ın durarauna Genel Merkez nezdinde itiraz edılmıştir. tzmirde yoklamayı kaybeden bır AP. U Belediye Bas kanı adayı bağımsız olarak seçim lere katılacağını açıklamıstır. tspartada kaybeden Cahit Manlt, yoklamalann yonetmeliğe aykın olduğunu ilen. sürerek ıptalını ıstemıştır. (Arkası Sa. 1, Sü. 4 de) • TARAFTARI İLE İSTİFA EDİP CHP'YE GEÇTİ yarattı Milliyetçi Gençler,, müdahale edince Törende yapılan konuşmalar 29 NİSAN,, mitinginde kanlı olaylar çıktı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) POLİSLER, nezarei altına alınmak üzere bâzı gençleıri, zorla götürürken... (Fotoğraflar M I S T E M D Sıra, şlmdi seçim propagandasında.. ANKARA, (Cumhunyet Bürosu) Kanlı olayların meydana geldiği 29 Nisanı anma töreninde soz alan çeşıtli konuşmacılar, gunun onemine değinen konuş malar yapmışlardır. Zaman zaman olavlarla kesilen bu konuşmalar. nıitingin snnuni dojjru hopartor tellerinin kesilmesi fizerine güçlilkle yapıtobilmistir. Konuşmalann özetleri söyledir: (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) 15'i Polis. 55 yaralı var; 56 kişi nezarete alındı IÜRI7ET HALK PA ~ F.Ilgaz: «Kimseye ziyafet çekmedik, para da dağıtmadık» AP, 3 ton mürekkep satın aldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) Senato kısmi seçimleriyla mahalli seçimler için seçim propagandası, 12 Mayısta başlayacaktır. Partiler, önceki gün mahalli seçimlerde gösterecekleri adaylan da tesbit etükten sonra, propaganda baarbklanna girişmiş, afiş \e mahalli seçimlerde kullanılacak oy pusulası basımı işini düzeolemege baslamıslardır. AP, bu ışı ıçın 3 ton boya satm almıştır. Senato kısmi seçimleriyle, Senato ve Mılletvekılı ara seçimlerinde kullanılacak bırleşık oy pusulaları, Yüksek Seçim Kurulunca hazırlattırılmaktadır. 1 APT>EN İSTİFA EDENLER DUN CHP ŞİŞLİ İLÇE MEBKEZ1NIN BALKONUNDA GÖRÜLÜYOB (Fotograf Selâhaddın GÎZ) unün Bilinç ve piliç O gün köyde olağanüstü bir hareket vardı. Köylüler bir gün önceden salınan haberle politikacının konuşmak, dertleşmek için köylerini şereflendireceğini öğrenmişlerdi. Gece kahvede toplanıp söyleştiler. Hasan Ağa, Muhtar, Öğretmen, tmam Efendi, poiitikacıyla neler konuşulması gerektiğini köylülere birer birer anlattılar. Komşu koyle sınır ihtilâfı vardı. Okul dar geliyordu. YoUaruu yapmışlardı ama, suyu da kazma kürekle çıkaramazlardı ya. Hele sivrisinek derdi bir âlemdi. Havalar ısımrken sivrisinekler de köye taarrıız için hazırlanıyorlardı. Sonra mahsutiin değerlendirilmesi meselesi vardı. Aldıklarının fiyatlan mütemadiyen yükseliyor, fakat ürettiklerinin fivatı değişmiyordu. Ustelik bir takım aracüar, mallan daha ağaçta iken yok pahasına kapatıyorlar. hesap sonunda hattâ kojlü borçlu da çıkıyordu. Bu dertleri nasıl taalledeceklerdi? Nc yapmak gerekiyordu. Gelen politikacı muhalif partidendl ama, gfin gormüş. umur gormüş adamdı. Ankaradaki büyüklere dertleri anlatamazsa, öğretmenin dediği gibi Mecliste soru sorar, köylünün dilekleri gazetelere de ulaşmış olurdu. Sabahtan yayıklar harekete geçti, ayranlar vapıldı. Yumurta tedarik edildi. Menü, bol ayran, sinide yumurta idi. Hasan Ağa, «Aman diyordn yağa kıyın. Onlar büyflk otellerde yağlı ballı yemeye alışmışlardır.» Politikacı, öğleye doğru arabasiyle göründü. Hep birlikte karsı çıktılar. Guleç yiızlü bir adamdı, halk adamıydı. Hâl batır sonnasun bilijordu. Zaten daha once de o köye gelmiş, hattâ bir gece Muhtarın e\inde misafir edilmişti. Bayramlarda Muhtara, Hasan Ağaya tebrik kartları gönderir, büyük küçük berkesin gözlerinden öperdi. Kısacası köylü önceden de tanıyordu politikacivı. Karşılama töreni kısa oldu. Köy adma Muhtarla, Ha«an Ağa Ue sanIışıldı ve yorgunluk kahvesi içmek için Ahmet Çavuşun kahvesine gidildi. Koylüler pejkelere çepeçevre sıralanmışlardı. En yeni maaa suyla sılinip ortaya konmuş, üzerine de bir bardak su oturtulmuştu. Ahmet Çavuş, konuşmak için çelen büyuklerin, stk sık su içtiklerini t e o rube\le oğrenmişti. Politikacı gıcırdayan iskemleye çöktü. Köylülerın teker teker «hoş geldin bey» demeleri çeyrek saati aldı. Bu arada kahveler içilijor, politikacımız da hatır soranlara otomatik cevaplar \erirken ne konuşacağını kafasında tasarlıyordu. Önce kov sozcüsü Hasan Ağa, cıgarasını tablaya bastrrdıktan sonra boğazını sessizce temizleyip söze başladı. Sn meselesini anlattı, Ankaraya gönderdikleri istidanın kopyasını Muhtara okuttn. Komşu koyle sınır çekişmesini izah etti. Muhtar da okul ve sivrisinek konusu üzerinde özellikle d'irduktan sonra, köylülerden Ynsnf, üretllen malların yok pahasına satıldığmdan, köye gelen milletvekillerinin vaadedip bir şey yapmadıklarından şikâyet etti. Yusuf konuşurken otekiler başlarım tasdik makamında sallıyorlardı. Gerçekten köyun ekonomik dnrumu kötüydü. Politikacı da üzülmüştü bu duruma. Yusuf bitirince hemen sözii aldı. Tatn zamanıydı nöylüleri uyarmanın. Bunlann bilinçlenmesi gerekti. Eğer bilinçlenirlerse, baska partije oy vermijecekler, kendi partileri iktidara gelecekti. Tabiî bilinçlenmenin sonucunu açıklamadı ama, konusmasını bn kona iızerine oturttu: «Bütün bunlann sebebi» dedi, «bilinçlenmemek. Eğer bilinçlenırseniz dertleriniz hallolur. Bilinçlenmek demek, mahsulünüzün para etmcsi, zengin olmanız demektir. Bilinçlenmek birlik olmak demektır. Insanlar ancak bilinçlenince okulunuz yapılır, sivrisinek ortadan kalkar, sınır çekişmeniz kalmaz. Çünkü bilinçlenince Ankaraya kendi mcbuslannızı gönderirsiniz. Bakın Amerikaya, Avrupaya, bilinçlendikleri için zengindirleı. Oralarda hükümet köylünün bütün istediğini %apar.» Politikacı uzun konuştu. Terledikçe sn içti. Sn Içükçe terledl re sonunda sözünü şöyle bağladı: «Yakında bu köye yeniden geleceğim. Söylediklerimi düsünun, doğru olduğunu anhyacaksınız. Sizi o zaman bilinçli görmek isterim.» Czatmıyalım, toplantı bitti, yemekler yendi, aksam köylüler kahvede yine toplanmışlar, kendi aralannda politikacının söylediklerini tartışıvorlardı. O sırada öğretmen de isini bitirmis, sohbet için Ahmet Çavnışun kahvesine gelmişti. Köylülerden Yusuf, öfretmen içerl girip daha hal hatır sormadan soruyu yapıstırdı: «Kuznm Muallim Bey», dedi. «Buçünkü konuşmamn bir yerinl anlamadık. Haydi zengin olmak için hapimiz piliç yetiştirelim, ama piliçlerin suyu nasıi getireceklerini. ihtilâfı nasıl halledeceğini anlıyamadık. Şunu bize anlatır mısın?» Öçretmen guldü ve anlatmaya basladı. Köylüler gece eye dönerlerken dertler için politikacuıın tavsiye ettiği çareyi hilâ düsunüyor ve baslanm sallıvorlard). İLÂHtYAT FAKÜLTESt, 31 MAYIS'A KADAR TATİL EDİLDİ ANKARA Ankara Ünıversıtesı Yonetım Kurulu, llâhıyat Fakul'ssı'nde derslerın 31 Mayıs akşamına kadar geçicı olarak tatıl edılmesıni kararlaştırmıştır. Yonetım Kurulu, dunku toplantısmda, tlâhiyat Fakultesı'nde cereyan eden olaylarla, başlangıcından bu yana suregelen gelışmeleri gozden geçırmış, tatıl karanndan başka şu kararları almıştır. (î) Ögrencnerin haklarının zayi olmaması için dersler ve imtihanlar hakkınd? aunacak tedbirler ve kararlar, aynca bildirilecektir. (5) Fakültedeki durumun her yönü ile ayrıca incelenmesi hususn Ankara Üniversitesi Senatosu'na teklif edilecektir. Q Görevinden affı dileiınd: bnlnnan Dekanın bu isteği uzerıne bir tslem vapılmasına lüzuln gdrülmemistir. O Bnndan böyle basına sıhbatli baberler verilmesi ve kamn oyunun gereji gibi aydınlatılması rektörlukçe vapılacak a• ı çıklaanalarla sa^lanacaktır.» 29 Nisan olaylannın \ ıldönümü dolayısiyle "Devrımcıler Gucbirliğı> tarafmdan Zafer Alanında düzenlenen kaııunî ve izinli mitingte kanlı olaylar olmuştur. Olaylar, mitingi düzenleyen jcençlere «MilliyetçiyiZ'» diye bağrran bir grupıuı saldırı ve müdahalesi yüzüııdeıı çıkmıştır. İzinsiz olarak toplanan ve mitingcilerin üzerine saldıraıı 100 kisiye yakın bir topluluk «Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber!» diye bağırmış, mitingin yapıldığı alana doğru yürüyen Kız Teknik Öğretmen Okulunun kız öğrencilerinin yollarını keserek sarkıntıhk etmislerdir. (Arkası Sa. 7. Su. 7 de) Paris'te de kaib nakli ameliyatı yapıldı (DIŞ HABERLER SERVİSÎ PARÎS Lai Pitie Hastanesinde operatör Dr. Christian Cabrol ve üç kisilik ekibi, trafik kazasında ölen 23 vasındaki bir madencinin kal bini, 65 vasındaki bir kamyon şoförüne takmıştır. Fakat hastada, sinirlerle ilgili ıhtilâtın basgösterdigi bildirilmiştir. Hastane Bashekimi Dr. Maurice Mercerdier, ameliyatın cnmartesi günü saat 23 de basladığını, pazar sa bahı sona erdigini soylemistir. Hastanın dnrumu, endise verici görülmektedir. (Arkası Sa 7. Sü. 2 de) AP Teşkılâtmdan Îstanbul Beledıye Baskanlığına adaylığını koyan ve yoklamalarda kaybeden Fa ruk Ilgaz, Genel Merkerin Belediye Meclis uyeliğı teklifini kabul etmiyeceğmı açıklamış ve «Seçmıi kajbetmek, kazanmak kadar sereflidir. Mücadeleye, Belediye Ba? kan aday adayı olarak katümıstım. Kaybettiğime göre, kontenjandan Belediye Meclisine girmeyi kabnl edemem» demiştir Ilgaz, dun Beledıye'de düzenledığı toplantıda, yoklamada çejitlı kuvvetlere karşı mucadele ettiğini belırtmış ve şunlan söylemiştir: «Bu karsılaşmada benim yanunda. partinitı alt kademelerlnde çalı«in dı , KI ,lırım vardı Fazılet ot GENÇ BİR İŞÇÎNİN KALBİNİ TAŞIYAN 66 YAŞINDAKİ ŞOFÖRÜN DURUMU ENDİŞE VERİCİ... AP ve CHP'nin hedefi Bu mahaüi seçimlerde CHP'nm hedefinın; AP*nin oy yüzdesini yüz» de 50'r.ın altına duşurmek, kendi oy yuzdesinı yuksel tmek olduğu belirtılmektedır. CHP propaganda mekanızmasının daha çok bu amaç' " ' ^ı Sa. 7. ? 7 f>\ DAVASI İLGINÇ SAFHADA | Sanıklardan Aşçıoğlu'nun eşi, dövmeyi doğrulayan itirafta bulundu FARl K IMİA7, neği verdik'. Kimseye zlyafet çekmedik. Para yardımuıda bulunma dık. Buna rağmen alman netice be ni son derece memnun etmiştir. Benimle yoklamada omuz omuza çalı şan teşkilât arkadaşlaruna stikran borçluyum.» Ilgaz. Belediye Başkan vekılliği gorevi sona erince bir partili olarak siyasi hayatıaa devam edeceği(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) SOYSAL 'çalışma mefodu, hakkında bir belge açıkladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Merkezınce dun AP'nin seçımlerde çalısma tarzını gosterdığı ıddiasıyle «rnmuzlu» bır belge açıklanmıştır. AP Genel Merkezi ıse CHP'ce açıklanan bu belgeyı «asılsız» olarak nitelendırmiştır. CHP Genel Merkezınden yayınlanan bultende belırtıldiğine gbre, Marasta bağımsız senator adayı Turaç Söğutluye AP Genel Merkezınden gSndenlen bır mektup yanhslıkla Pazarcık CHP tlçe Başkanı Mehmet Ozdala gelmıstır. AP Genel Merkezınden gonderildiği iddia edılen mektup metni söyledır • «22/4/1968 Kavaklıdere Sayın Tnrae Söçütlü, (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) CHP; AP'nin KALB NAKLI^I YAPAN EKIP Paris Pitie Hastanesinde kalb naklini yapan Dr. Christian Cabrol, yardımcılan ile beraber... (Fotoğral. THA UPİ) OLAYLARIN ARDINDAKİ ama... tlâhiyat Fakültesinde olanlar gerçekten üzüntü vericidir. Başörtü meselesi, ihraç karan, arkasından boykot, Dekana ve bazı öğretim üyelerine karşı ağır baskı haline getirilmiş ve sonun da Dekan bem göre\inden, hem de öğretim üyeliğinden istifa etmiştir. Dekanın istifası ile ilgili olarak başörtü meselesinin arka sındaki nedenleri veriyonn: Bu nedenler sadece bir öğrencinin inadıııa değil, öğretim üyelerı arasındaki çekişmeye, dış etkilere ve Ilâhiyat Fakiıltesinin ele geçirilmesine bağlanmaktadır. 1966 YILINDA tlâhiyat Fakültesinde meydana gelen olaylar ashnda 1966 yılına dayanmaktadır. Fakülte vönetiminin gerici yöneticilerin ^ line geçmesini arzalayan bazı çevreler tasarladıklan «oyun» u 1966 yılında sahneye koymak l» temişler ve 1966 1967 ders yıl) basında birinci sıntfa kaydolan öğrencilerden Nesibe Bnlayıcı okula gidip {elirken ve suufta başım örtmüstür. Bu haliyle Fa hülte içinde dikkatleri üzerinr çeken «başörtülü öğrenci» aydın öğretim üyelerinln «hareketinin doğrn olmadıjb» volundaki 5 ğütlerini, nurcn cevrelerin bas kılanna rağmrn dinlemis ve «ba sındaki örtüvö» cıftararak n *n rihte meydana gehnesi mel bir takım hareketlerl önlemiştir. KIYAFET DEĞtŞtKIİĞt 1966 196? ders yılında kapatılan bu mesele, 1967 1968 ders döneminde Hatice Babacan'm Fakülteye kaydolmasiyle yeniden baflamıştır. Ders yılı basında Orta Doğn Teknik Üniversitesine kaydolan Babacan, kayıtlar kapanmıs olmasına rağmen. tlâhiyat Fakfiltesine aunmıştır. Ders yılmm birinci dönemi başlangıcında Pa külteye «diğer öğrenciler gibi giyimll» ve «başı açık» olarak gelen Hatice Babacan daha sonra kıyafetini değiştirerek basmı örtmüş ve öğretim üvelerine knr sı «tutumnnu» da değiştirmistir. Babacan bundan sonra bazı çevreler tarafından hanrlanan »mizansen» i uygulamaya bas!amıs ve aydın profesör ve yardım cılarmı «inançsızhk» la suçlamıs tır. öğretim üvelerinin tüm uvarmalanna rağmen, Babacan, Dekan Yurtsever'e «Bn ba? bn (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) •*"*• ITÜ, kapah kutuya döndü Prof Saffet Muftuoğlu'nun oşrencisı tarafından oldurulmesm den sonra bır hafta tatıl karan verilen îstanbul Teknik Unıversıtesı, tam bır «Kapalı kutu»ya dönmüştur. Pakultelenn PTOfesorler Kurulları ile Universıte Senatosunun toplantılan, tam bır gızlıhk ıçınde geçmektedır Dun sabah, bağlı oldugu Elektrık Fakultesı Profesorler Kuruluna, oğleden sonra dd (Arkası Sa. 7. Su. 5 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Gazetecı llhamı Soysalı dovduklerı ııîdıa edılen Albay Salih Racı Tekın, Assubay Yuksel Aşçıoğlu ile Sadık Gormezın duruşmalarına dun Üçuncu Ağır Ceza Mahkemesınde devam edılmış, Sovsalm avukatlarından Selâhattın Hakkı Esatoğlu, olay gunü sanık assubaylardan Asçıoğlunun gıydığı gomlek ile, Asçıoğlunun e^ı Ülku Aşçıoğlunun kocasınm ve diğer ıkı sanığın Soysah dovduğune daır noter huzu(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Burî Lancaster Istanbut'a geldi Ünlü Amerikan sinema oyuncusu Burt Lancaster, dun saat 22 30 da uçakla Belgrat'tan Îstanbul a gelmiştir. Yugoslav Hava Yollan'run (JAT) Belgrat Îstanbul Beyrut hattının açılması münasebetiyle gıttıijı Yugoslavya'dan donen Devlet Bakanı öztürk, beraber geldığı Burt Lancesterle ilgüenmış, «Turkıyede sinema» konusu dahil, memleketı mus hakkında kendısıne bılgı vermıştir. (Arkası Sa. 7. Su. 8 dej ECVET GÜRKSIN İzmir'de 28 Nisanın yıldonümünü kutlayan gençlçr gerlcilerın saldırısma uğradı Gszeteler NOT tılmıştır. Bu lulıayt na>aiı de güdır. Yerinde izlenml} ve «nla ŞEHİDİMİZ ve GAZİLERİMİZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog