Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

i " " *' CEVDET KUDRET KARAGÖZ 3 ciJtte 35 oyun Renkli 30 resim Geniş bir önsöz Zengin açıklamalar Gelecek tiyatro edebiyatlnuzı etkileyecek büyük eser. 1. Cilt, 428 Sayfa, 15 Lira. BİLGİ TAYIN*EVİ Yenişebir, Ankara Cumhuriyet 3293 umhuriye KUKÜCUSÜ: YVSVS SADİ NLERDE Ak^^yeni edebiyatımızm en al^^^^n biridir. GUzel roman^ H B ı r . İki yıldanfceri de yaşiKfigd ^Hrus^^B ve olaylar ü'stüne âü^inaŞH P^H|^H'gUMÜrıe yazan bir sanatçıdnl p^^^Rr J^^Hâ anlattıkları herkesl ya O^^B ileU^HP^^sorunlardır, anılardır. îıf^K « ^ H E a l ı » a sonunda meydana g e l e r K ^ ^ n L J ı Yayınevi «Gunlerde» a'diyle^^Ca ^ K L çıkardı. 44. yıi sayı 1S688 Telgrai «e mektup adresı: Cumnunye: Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefoniar: 22 42 90 22 42 d6 22 42 97 22 42 a» 22 42 HH Çarşamba 5 Nisan 1968 •«: " *" ^ p ü ı k 58853310 LONDRA «Jolınsonhn müzakere teklifine insanlık karşısında sorumluluğu HAYIR demek* korkunç bir olacaktır» Maliye Bakanı maaşlara ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) rüklenmek zcrm teklifinin reddini istedi Özarda'nın tasarısını karşılamak için 1.8 milyar lira ek ödeneğe ihtiyaç var Dünya Hanoi'nin cevabını bekliyor CEVABI VERECEK OLAN HO Şİ Mİ.NH Meclisı Grupunda A ••B • MületMaliye Bakanı Cidün, Dış Haberler Servisi Bütün dünya, Başkan Johnson'ın barış teşebbüsüne Kuzey Vietnam'ın vcreceği cevabı heyecan içinde beklemektedir. Henüz resmî bir açıklama yapılmamış olmakla beraber, ilk tepkiler, pek cesaret verici değildir. Hanoi Radyosu, Sovyet resmî ajansı Tass'a atfen, «Amerikanın bombardnnanı sınırlaması, Kuzey Vietnam'ın müzakereler icin koştugu şartlara ujmuyor» demiştir. Hanoi üzerinde niifuzu bulunan öteki dev komünist ülke Kml Çinden ise hâlâ bir ses çıkmamıştır. Gerek Başkan Johnson, gerekse Güney Vietnam Cumhurbaşkanı Tiyö, bombardımamn sınırlanmasım, «Hanoi'ye son jest» olarak nitelemişlerdir. İngiltere Dışişleri Bakanı Stewart ise, «Johnson'ın müzakere teklifine sert bir (hayır) cevabı vermek, korkunç bir sorumluluğu yüklenmek olacaktır» şeklinde konuşmustur. İbret Dersi ünkii Cumhuriyet'te gö| ziinüze ilişmiş olacak, ' Güney Vietnam'ın Amerikancı Generallerinden Kao Ki, Almanca Stenı dergisitıe verdiği bir demeçte, Amerika aleyhine veryansın cdiyor. Dünya basınınm ezici çoğunluğu tarafından bir kukla olarak damgalanan bu adam neler söylemiyor. demecinde! Meğer Amerika, Güney Vietnam'da komünizmi önlemek icin değil. kendi çıkarlarını korumak için bulunuyormuş. Amerika, Vietnam'ın trajedisini hiç bir zaman anlamamış. Başlangıçta «Ülkümüz size yardım etmektir» diyen Amerikalılar bir kez yerleştikten sonra ülkeyi, mcmlckcti sömürmekten başka bir şcy düşünmez olmuşlar. Vietnam'da geçen yıi Amerikan kontrolü altmda yapılan soçimler sonunda ortaya haikla ilişiksiz, çürümüş bir rejim çıkmış. Şimdiki Vietnam kanunları zenginleri korumakta imiş. oysa fakirlere etkiıılik sağlayacak kanunlar gerekli imiş Vietnam'a. Bu konuda Ho Şi Minb'in fikirlerine de bir diyeceği yokmuş kukla Generalin. Bu demcci veren adam, hatırlıvacaksınız, Tet hareketinin başladığı güne kadar. yukarıdaki düşüncelerin tam tersini savunuyordu. Amerika, Vietnam'a komüniztn belâsını önlemek için gelmişti. Amerika, Vietnam halkının trajedisini pek iyi anlamıştı. Amerika'nın ülküsü mazlum milletlerle elele özgürlükleri korumaktı. Daha dün denecek kadar yakın bir geçmişte böyle konuşuyordu Amerikancı kukla general. Hattâ daha da iieri gidiyor. şimdi scrvet dağilımı hakkındaki fikirlerine karşı olmadığını söylediği Ho Şi Minh'i dize getirmek için Başkan Johnson'u Kuzey Vietnam üzerine atonı boınbası yağdırmaya teşvik ediyordu. Ya çürümüş rejimle ilgili sözlere ne dersiniz? Gecen yıi Amerikan ordusunun süngüsü ve Amerikalı uzmanların kontrolu altında yapılan seçünler sonunda ortaya çıktığını söylediği çürümüş, hükumetin bir üyesi de kendisi değil midir?. Bir insan kendi kendini böylesine yerin dibine batırabilmek için kukladan da öteye gerçekten çürümüş, gerçekten elle tutulamaz derecelerde kokuşmuş, iğrenç bir sıvı haline gelmiş olmalıdır. Bununla beraber. bu adamın dünkü ve bugünkü tutumu arasındaki tersliğe bakarak bundaıı bir ibret dersi çıkarmak mümkiındür: Amerika, Kao Ki'nin dediği gibi Vietnam halkının trajedisini anlamamış değildir. Emperyalizmin yer yiizünde en güçlü temsilciliği rolüne heveslendiği gündenberi Amerika. Vietnam'ın ve Vietnam'la birlikte biilün az gelişmiş miüetlerin trajedisini anlamıstır. anlamaktadır. Sömiirü düzeninin siirdürülmesinde, her emneryalist devlete olduğu gibi Amerika'ya da cesaret veren en güçlü etkeıı, az gelişmiş ülkelerde Kao Ki tipi kuklalara bir hayli rastlanması, o ülkelerde hu VVASHİNGTON Resmî kaynaklar, Başkan Johnsen'un, Kuzey Vietnamm büyük kısmına karşı bombardımanı durdurma kararı için bir süre tesbit ermediğini iieri sürmektedirler. Başkan, Amerikan ulusuna söylevinde de belirttiği gibi şimdi Hanoi'den karsıhk bir jest beklemektedir. Ve Amerikanm tersine tırmanmaya doğru ikinci adımı atması için bütün umutlar Hanoi'nin bu karşı jestine bağlıdır. Hanoi, hava akınlannın kısmen durdurulmasına bir cevap verme arzusu gosterirse, Amerika yeni bir jest yapacaktır. Fakat bu resmi çevreler, bu jestin ne olacağını belirtmemektedirler. Ancak Hanoi cevap vermezse. hava harekâtmın eskisinden fazla yoğunlaştırılacağını, şimdiye kadar dokunulmamış olan Hayfong limanı ve Hanoi'nin göbeğinin de bombalanacağım beiirtmişlerdır. Öte yandan Johnson'un damadı, Lynda'nın dört aylık kocası yüzbaşı Charles S. Robb birjiği ile birlikte Vietnam'a hareket etmistır. Hava Alanında karısı ile sessizce kucaklaşan yüzbaşı, gazetecılere Vietnam'da 13 ay kalacağını tshmin ettiğini soylemiştir. Nixon bombardımamn sınırlanmasını olumsuz karşılodı Başkonlık yarışına Humphrey de katılmıyor WASHL\GTON Cumhunyetçı Partinin fimdılık tek Başkan adayı olan Richard Nıxon, Johnscn'ın Kuzdy Vietnam bombardımanını sınırlama kararını olumsuz karjılamıs, «Barışa yaklaşiıneı bir adım saymıyorum» demiştir. Demeç, ılerı gelen bır Cumhurıyetçının Başkan Johnson'ın Vietnam savaşını tersine tırmandırma kararına karsı ilk tepkisıni teşkıl etmektedir. Nixon, Başkanın kararlarının yarattığı karışıklığı daha fazla körüklememek amacıyla, yakında yapmağı vaadettiği «Vietnam barış plânı» açıklamasını erteledığıni sözlerıne ılâve etmiştir. Öte yandan Demokrat Partinin Başkan adaylığını ele geçırmek için mücadeleye gırişen Senator Robert Kennedy'nin göruşme teklıfini kabul eden Johnson, seçim yarışından çekilme karanndan sonra zihin ve gonül huzuruna kavuşmuş, iyice ferahlamış görünmektedir. Yakınlarınm bile sabırsız, çabucak hiddetlenen bir ınsan olarak nitelediği Başkan, önceki gece Chicago'dan Washington'a dönmesinı yarım saat geçiktiren bir olaya bile sinirlenmemiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) CUMHURİYETÇI PARTİNJ.V BAŞKAN ADAYLIĞINI ELE GEÇİRMEĞE ÇALIŞAN NİXON bat Bilgehan, bağımsız Reşat Özarda'run tnemurlann maaşlarmı 1 misli arttınnak üzere verdiŞi kanun teklifinin alej'hlnde konuşmuş, A.P. Grup üyelerini bu tekliî aleyhinde oy kullanmaya çagırmı^tır. Maliye Bakanı, Grup toplantısında konuşarak, milletvekillerinin de faydalanacağı şekilde Reşat Özarda tarafından hazırlanan kanun teklifini ele almış, özetle şunlan soylemiştir: «Hükümetiniz, devlet memurlan ile emekli dul ve yetimlerin terfıini her zaman ön plânda mütalâa etmiştir. Binaenaleyh bugunlerde münakaşa konusu olan Reşat Özarda'nın teklifinden önce konu ehemmiyetle ele ahnmıştı. Halen Maliye Bakanhgmda bu mevzu ile ilgili kesil bir çalışma vardır. Bu çalışmanın sonucu alınmadan âlelacele bir takrm tedbirler getirmek maaş ve Ucretler ile hizmetler arasında adaletsizluc ve dengesizliklere müncer olabilir. Personel rejiminde emekli ve dul ve yetimleri ihmal etmek olamaz. Devlet memurlanrun maaş vaziyeti ele alınırken buna paralel olarak emeklilik durumunu da mutlaka gözönünde bulunduracağız. Her şeyden evvel istikrann muhafazası ilkesinden hareketle bütçe imkânlarının en i>i şekilde kullanılması zanıretine inanıyoruz. Mesele çok muğlaktır. Ümt çalışmalann sonucunu almak üzereyiz. Grupumuzun da bu mevzudaki hassasiyeti malumdur. HıJ kümetteki çalışmalara yardım etmek üzere Grupta bir ihtisas komisyonu kurulmasmı faydalı görürüm, hükümet programımızda yazılı çerçeve dahilinde rnemnuniyet verici hükümleri Yüce Mec(Arkası Sa. 7. Sü. S de) Yugoslavya Kıbrıs'ta tam eşitlik,, istiyor 44 YUGOSLAVYA BAŞBAKANI MİKA SPİLJAK Tiirk Yugoslav Başbakanları arasında yapılan görüşmelerin sonucunda dün iki başkentte bir ortak bildiri yayınlanmıştır. Bildiride Kıbns konusunda Demirerin konuk Başbakana geniş bilgi verdigine değinildikten sonra, «Yugoslav Başbakanı, hükumetinin Kıbrıs'ın bağımsızlığmm ve toprak bütünlüğünün idame ettirilmesi ve Kıbrıs'taki Türk ve Rnmlann tam bir hak esitliginden istifade ederek barı? ve güvenlik içinde yaşamaian bususundaki arzusunu ifade etmiştir» deniimektedir. ~~~"~~^^~~~~~~~~^~ Öğretmenler maaşlarını Sendikadan aldı ANKARA (Cumhnriyet Bürosn) Sultanhisar öğretmenlerinin nisan maaşları Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) tarafın dan ödenmiştir. TÖS'ün bu konuda verdiği bilgi söyledir: cMilIî Eğitim Bakanlığının tav siye perdesi altında yayınlandığı bir emri Aydın ili yöneticileri kıraldan çok kıralcı tutumu ile uygulamaktadır. Bu arada Sultanhisar Kaymakamı ve ilgili yöneticiler öğretmenleri istemediği bir kişiyi mutemet tayin etmeleri için zorlamıslardır. Buna boyun eğmiyen TÖS'lü öğretmenler aylıklarını bizzat almak istemişlerse de yöneticiler bunu kabu! etmemişlerdir. Bu suretle nisan aylığı ödenmeyen Sultanhisar öğretmenlerinin aylıkları TÖS tarafından ödenmiştir.» Ortak bildirinin Ankara ve Yugoslav baskentinde yayınlandığı sırada, resmi ziyareti sona eren konuk Başbakan Mika 6pıljak, uçakla Istanbuldan Belgrada hareket etmiştir. Yugoslav heyeti, Yeşilköy Havaalanında Başbakan Süleyman Demirel tarafından uğurlanmıştır. Spiljak, daha önce Şale Kö> künde düzenlediği basın toplantısında, muhabirimizin Yugoslav ömeginin Kıbns uyuşmazJığına bir çözüm olup olamayacagı sorusunu şöjie cevaplandırmıştır: «Birim shasetimizin tsası tam bir esitliğe dayanmaktadır. Sosyalist YuKOslavranın temelleri (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Falsa'da TİP^liler hücuma uğradı FATSA TİP Fatsa llçe konf resine katılmak üzere gelen TÎP Genel Sekreteri Nihat Sargın, Kars Milletvekili Atfil Kurter, Malatya Milletvekili Şaban Erik ile Kocaeli Senatöni Fatma Hikmet îşmen; aralannda AP'lilerin de bulunduğu bir grupun hücumuna uğramıştır. Kongrenin yapılacağı sinemada 4 saat mahsur kalan TİP'li Parlâmenterlerin otomobillerine kırmızı boya ve taş atılmıştır. Ve bugün Ordu'daki il kongresıne katılacak TtP'liIerin otomobili halk tarafmdan kaldırılarak Samsun istikametine çevrilmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) HANOİ Hanoi Radyosu, «Tass» Aıansının bir haberine dayanarak; «Amerika'nın kararlaştırdığı şekilde bombardımanların kısmen durdurulması, Knzey Vietnam Hükumetinin müzakereler için koşta£n şartlara uymuyor. Çünkü bütün bombardımanlar sartsız olarak dnrdurulmalıdır» demiştir. Kuzey Vietnam ordusunun resmi organı «Kuan Doi N'an Dan» gazetesi, dünkü baş yazısında, «Vietnam'daki saldırı savaşı stratejisini yeniden gözden geçirmeye niyetli oldufnnu belirten Johnson kliğinin, gtne de, kamu oynnn aldatmanın yollarını aradığını» iieri surerek şöyle demektedır: «Johnson kJiği, Vietnam demokratik cumhuriyetine karşı bombardımanları ve diğer bütün savaşçı hareketleri tamamen ve şartsız dnrdurmayı kabnl etmemistir.» r DAKIKA: > Geleneksel Bizde, yalan yanlış bir takım kitaplar, dergiler çıkarıp, çesitli usullerle kolayını bularak, Deviet Babays yuttnrmayı, zamanımızda icat edilmiş, bir seçim yolu zannediyorduk. Meğer eskiynıis. Hem de çok eski. Ankara Üniversitesinde bir Çinli talebenin ispat ettiğine göre, bundan 500 sene evvel Ali Ekber adında bir zat, Çin'e gitmiş de, gerip çörranş gibi bir kitap yazmış. Koca Yavuz Sultan Selim'i kandırmış. Bir sfirfi para almış. Çinü talebe bu adamın ömründe Çin'e ^tmediğini ispat ediyor. Dedik ya, meğer yeni değil, nerdevse, an'ane haline gelmiş ba iş!" D. N. Çağlayangil Brüksel'e gidiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanı Ihsan Sabrı Çağlayangil, Lüksemburg'ta 5 nisanda yapılacak AET • Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısına katılmak üzere bugün Briıksel'e gidecektir. 4 nisanda Brüksel'den Lüksemburg'a geçecek olan Çağlayangil toplantının dönem başkanlığını yapacaktır. SAYGON Güney Vietnam Cumhurbaşkanı Nguyen Van Tiyo Kuzey Vietnamı bombalamanın kısmen durdurulma sı kararını desteklediğini ve bu ka rarm barışa yol açabileceğine inan dığını soylemiştir. Tiyö, Johnson'ın Vietnamda ba rışı çabuklaştırıcı görüşmeler yap mak üzere Washington'a gelmesi dâvetini kabul etmiştir. «Hanoi'nin iyi niyet jestimize cevap vermesini umuyor ve kendilerinden bunu rica ediyoruz» diyen Tiyö, aksi halde Güney'Vietnam Hükumetinin alacağı tedbirlerden sadece komünistlerin sorumlu olacaklarını söylemiş, bombardunanların kısmen durdurulması gibi bü yuk bir iyi niyet jestine, Hanoi cevap vermeyi reddederse, genel seferberlik ilân edeceği tehdidınde bulunmuştur. LONDRA Londra'daki yetkili kaynaklardan bildirıldiğine göre, Vietnam konusunda bir Ingiliz Sovyet barış teşebbüsünün imkânlarını araştırmak için, îngiltere Başbakinı Haroldt Wiİ5on ile Kremlin arasında «Kırmızı teltfon»Ia (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) SATGON Amerika, Başkan Johnson'ın barış teşebbüsüne Hanoi'nin cevabını ueklerken, Vietnam'ın Güneyi ve Kuzeyinde savaşlar şiddetini tzaltmadan devam etmektedir. Saygon'daki Amerikan askeri sözcüsü, Vietnam'da, askerden arınmış bölgenin 328 küometre kuzeyindeki hedeflere dün tevcih ediien yeni bombarciıman hucumlannın, Başkan Johnson'un ^ bombardımanların sınırlı olarak ; ^ ş dardurulması kararına aykın düş ^ = mediğini sçıklamış ve şunlan ek^ lemiştir: SS «Cumhurbaşkanının konuşma ZZZ: sından sonra yapılan hava akın ;z^ (an, hiç şüphesiz bu konuşma nın çerçevesi içindedir.» == Kuzey Vietnam Haber A^ansı, ^ s bir Amerikan uçağmın dün ma ^ halli saatle 13.10 da Tan Hoa ^ eyaleti üzerinde düşürüldüğünü zzz iieri sürmüştür. Ajans. uçağın. birkaç Amerı ^ S kan uçağmın bu bölgeye yaptık ları hava akmı sırasında düşü S ^ rüldüğünü belirtmıştır. ~ öte yandan Vietkong'lar dün ^ sabah, Güney Vietnam Başken ^ Ş ti yakınlarındaki ıkı önemli he = defi bombalamıştır. Bunlar, Gü ^ ^ ney Vietnam'ın en büyük hava Ş ^ alanı olan Tan Son Nut ile Nha = Be'deki petrol tesısleridır. :s: Önceki gün ise, Saygon'un çev ^ ^ (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) S S Belçika'da 2 Türk tutuklandı BRIÎKSEL (AP) Polis, Salı günü, yanlannda 10 kilo afyon bulunduran 2 Türk ile bir Yugoslavı tutuklamıştır. Ikı Türk'ün hüviyeti 37 yaşuıda İsmet ^ alay ve 37 yaşında Rasim Keser > ırak verilmiştir. . Dr. Taykurt böbrek nakli ameliyatı IPLIK konusundaki tenkitlere PENS = cevap verdi ATAR DAMAR Çiftçi Yusuf Özer'e taktığı böbrek ile bir hafta içinde günün adamı olan Op. Dr. Âtıf Taykurt, dün gazetemize, yaptığı ameliyatı geniş bir şekilde anlatarak, ameliyatının kamu oyunca bilinmeyen ve tenkidlere hedef olan yönlerinin ortaya '•ıkmasını sağlamıştır: İnönü, Yargıtay Başkanıha mesaj gönderdi == TOPLARDy "^mf Yusuf Özer tas tıkanıklıfı sebebiyle > yıi önce sağ böbreğini aldığım bir hastaydı. Hastahanemize ikinci defa yattığı zaman sol böbreğinin fonksiyonlarından önemli bir kısmını kaybertiğini gördüm. Sol böbreğinin çalışması ile ancak 1 ay kadar yasaması ihtimali vardı. Hastanın üresi 0,58 mg. dı. Yaptığımız cerahi müdahale Ue dar ^. "Başlıbaşına bir yüksek tepe | mutlu bir devir sayılırsmız,, 1 ANKARA, (Cnmhurivet Bürosn) Yargıtay'ın kuruluşunun 100 yıldonümiı münasebetiyle Yargıtay Başkanı Imran öktem'e bu kut lama mesajı gönderen CHP Genel Başkanı fsmet İnönü mesajında «Sız aziz Baş kanım, başlıbaşına bir yükgek tepe ve mntlo bir devir sayılırsmız» demektedır (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) 1AVKLRT VK HASJASI İDRAR yOLü V Ü K olan üretermin mesaneye açılan ağzmı ge S Ş nişlettikse de, böbreğin fonksiyonlarında ~~~ olumlu bir fark göremedik. Yapılacak baş ^ ka bir şcy yoktu. Hastanın kurtarılabilmesi =•= için 5 yıla yakm bir zamandan beri yakın S Z dan ilgilendiğim böbrek transplantasyonu ~ ^ •ek çözüm yolu olabilirdi. Bu sırada has ^ Ş lArka») Sa. 7. Sü. £ da) ŞC İ7Z NADİR NAPİ (»jkası Sa. 7. Sü. 4 de.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog