Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

A. KADİR'in 5 KİTABI 1. BÜGÜNÜN DİIİYLE TEVFÖC fîKRET Üç syda tükendi. Aa mlktarda lüks bastadan kaldı. 15 Llra. 2. BÜGÜNÜN DÎLÎYLE M E V L A N A Dördüncü baskı. 6 Llra 3. BÜGÜNÜN DtLİYLE HAYYAM Lüks baskı. 10 Llra. 4. HOŞ GELDİN HALİL tBRAHİM Sürgünlük şürleri. tklncl basta. 3 Ltra. 5. 1938 HARP OKULÜ OLAYI VE NAZTM HtKMET Büyflk bir adll hatanın yaşanmış hikayesi. İKtNCİ BASKI 10 Lira. PK. 58 Beyant tstanbul \ umhuhyet KURUCUSU: IUNUS NADÎ eyin Rahmi Gürpınar'ın Diliyle Bütün Eserlerl» tdiye kadar yayırOadığımıı sojora yeni bir saheseri: MÜŞ G XER Yenl ATLAS Vİ 58874467 44. yıl *ayı 15714 Telgraf *• mektup «dresf: Cumburly** İstanbuJ Poftı Kutusu: tstanbul Ko. 246 TelefonJar; 22 42 90 22 42 M 2 2 4 J 8 T 2 2 4 2 9 6 . 2 2 4 2 «8 Paıartes! 29 Nisan 1968 Yoklamalar bütün yurtta genellikle sâkin geçti Istanbul «28 Nisan» ın kutlandı laemir Ekrem BARLAS (ET • BALIK ESKİ MD.) (OES • İŞ SEND. BŞK.) 8. yddönümü AP'YE GEÇEN MP'LİYE ATEŞ EDÎLDİ y Başkanhğı, Belediy* Meclisi ve ll Genel Meclisl Uyellkleri lçln dtln bütün yurtt» yspılan aday yoklamaları, ufak tefek birkaç olay hariç, genellikla sakin geçmistir. îstanbulda, bir hafta 6nce beraberinde 210 kişl ile partisinden lstifa ederek AP'ye giren MP Beyoğlu llçesi Başkanı Sezai Karabulut, diin sabahın erken saatlerinde Kasımpaşadaki Seçun Kuruluna giderken üzerine ateş edilmlştir. Kursun, Karabulut'un elındeki evrak çantasına isabet ederek çantayı Te içindeki evraklan delmiştir. Sabah saat 05 sıralannda evinden, MP li arkadaşlan arasında, bazı kulis faaliyetlerinde bulunmak üzere Seçım Kuruluna gitmekte olduğunu söyleyen Karabulut, olayın nedenıni, bazı partili arkadaşlannın AP ye girişini iyi karşılamamalan olarak açıklamış, fakat kendisine ateş eden kişınin kimligi hakkında bir tahmınde de bulunamayacagını eöylemiştir. Karabulut, aynl zamanda AP ye katılmasından sonra telefonla aranarak ölümle tehdıt edildigini de belirtmiş ve yayınladığı bir bildlride, «önerall olan ben değil, kornünizm tehlikesi karsısında yanmakta olan imanımızdır» demiştir. Fahri ATABEY (DOKTOR) Osman KÎBAR (BELEDtTE BAŞKANI) Ali SEPİCİ (BELEDİTE BASKANT) BI UMIT GURTUNA Atabey kazandı (MİLLETVEKİLİ) <İL BAŞKAM) <YÜK. MÜHENDİS) AP'deki ön seçimler saat 9'da şehrin çeşitli semtlerinde tutulan gazino ve düğün salonlannda ba>lamıştır. Bütün gözlerın çevrılmış olduğu Başkan adaylığı seçimlennin ilk neticeleri öğleden sonra alınmaya başlandığında Atabey ile Ilgaz'ın atbaşı gittıkleri gbrulmüstür. Bazı ilçelerdeki tasnifler bittiğinde Atabey'in çok az farkla seçimi ilerde götürdüğü anlaşılmıştır. Ancak akşamüstü gelen Zeytinburnu, Eyüp ve Şişli ilçeleri sonuçlanyla Ilgaz bir ara öne geçmiş ve saat 20.30'a kadar bu durum devam etmiştir. Fakat Beyoglu, Fatih ve Bakırköy gibi Atabey'i destekleyen ilçelerin en sona kal ması seçimin sonucunu gayriresral olarak ortaya çıkartmış ve partilller Atabey'e tebrik ziyaretlerine başlamışlardır. Gerçekten de Patih ve Bakırköy'den gelen oylarla Ata bey ileri rırlamış ve saat 21'den sonra Beyoğlundan alınan neticelerle de Atabey'in 229 oyla adaylığı kazandığı anlaşılnuştır. ZAFERIN SEVINCI Orhan EYÜBOĞLV Osman SOĞUKPINAR Talât ORHON, Erdoğan ÖZLÜSEN «28 Nisan» la, ilgili olarak yerlere ve duvarlara yazılar yazan T.M.T.F. li öğrenciler, önceki gece gene A.P. li ve M.T.T.B. li gençlerin saldınsına uğranuş* lar, çıkan arbede sonunda 20 kişi yaralanmıştır. îstanbul'da «28 Nisan» ın S. yıldönümü Hukuk Pakültesinüo yapılan bir Wrenle kutlanmıs, Erzurum'da bildiri yayırüayan genç lerin ise Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınmıştır. İzmir'de çıkan orbedede 20 kişi yorolondı İzmir'de arbede Istanbul Belediye Başkanhğı adaybğı seçimlerinin en hareketli kısmı Adalet Partisinde geçmiş ve Dr. Fahri Atabey delegelerden 1196 oy alarak AP'nin adaylığını kazanmıştır. Atabey'i yoklamalarda Faruk Ilgaz izlemiş ve 967 oy almıştır. Ön seçimlerin sürprizini ise Ertuğrul Adalı 275 oy kazanarak yapmıştır. Mücadeleli geçti «Belediye'de gizlilik dııvarı yıkılacak» Dün Dolmabahçede Fenerbahçenin, Beşiktaş ile şampiyonluğun «Kader» maçını oynadığı saatlerde, iki Fenerbahçeli arasındaki çetin bir «Kader» karşılaşması tstanbul'da, maçtan fazla ilgi uyandırmıştı... Bu kader karşılaşmasında, AP'nin iki Istanbul Belediye Başkan aday adayı Dr. Fahri Atabey ile Faruk Ilgaz karşı karşıya gelmışlerdi. Particilik hayatının henuz eşiğinde bulunan Dr. Atabey, yılUnn politikacısı, Kulüp Başkanı Faruk Ilgaz'a karşı zorlu bir galibiyet kazanmıştı.. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Tartışmalar, itişmeler Kartal'da ön yoklamalar, Istanbul'un diğer ilçelerinden çok daha «hareketli» geçml?, AP sandığırun bulunduğu Belediye sineması devamlı olarak, kuçüklü büyüklü olaylara sahne olmuştur. Bu arada, reylerin kullanılmaya başlandığı saatlerde, AP li delegeler, Belediye Başkan adaylannın çeşitli taraftarlarını sinemaya sokmamak içın sık sık münakaşa etmişler, zaman zaman kavga halini alaa bu tartışma(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) İZMİR önceki gece yine TMTF'li ögrenciler, 28 Nisanı bsnimser mahiyette yerlere ve duvarlara yazılar yazdıklan sırada AP'li ve MTTBIi gençlerin saldınsına uğramışlar, taşü ve sopaiı kavga sonunda ise 20 kişi yaralanmıştır. 2 gün önce olduğu gibi, önceki gece de TMTF'li gençlerin B33 mane meydanma «Devrimci genç. lik, 28 Nisan olaylannı 1960 ruhnyla kutluvor» yazdıklan sırada, ellerinde kalın sopalar ve levyaler bulunan AP'li gençler. aralannda ESHOT işcileriyle birlit te buraya doğru vtirüyerek, 28 Nisan yazısını benzinle silip «Kahrolsun komüni~tler diye bafırmaya başlamışlardır Yazılarının silindiğini duyan tTtA ve Ese Üniversitesine mensup ögrenciler geri dönünce AP'liler «Gelin (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Cemaatlerarası görüşmelerin tarihi ve yeri iki güne kadar belli oluyor Said Aril TEEZİOĞLÜ bildiriyor LEFKOŞE Cuma günü Adtya geldikten sonra önce Makarıos'la sonra da Türk Lideriyle konuşan ve cemaatlerarası görüşmelerin hemen başlaması için tarafların arasını bulmaya çalıçan Kolz Bennet başarı sağlayamadan Adadan aynlmıştır. Buna rağmen görüşmelerin nerede ve nasıl başlayacağını önümüzdekı ıkı gün içinde belli olacağı belırtılmektedır. Türk cemaati yetkilileri BenT net'e görüşmelerin baskısiz yapılabılmesi ıçm Ada dışmda bir rnahalde yer altnasında israr etmişler ve Rum yönetiminin otonomi teklifini kabul edemelerdir. Türk Liderlığı, «förüşme yeri» dışında Bennet'e görüşmelerın 1960 Anayasasının ışıgı «1tında devam edebıleceğinı. varsa, aksayan tarafların düzeltila bıleceğinı ve Türk cemaatinin haklarının daha da belirli hale getırilmesinin şart olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu ısteklerın tamamen karşısında bulunan Makarios ise bir sÜTe önce Birleşmış Milletlere sunduğu on üç maddelik isteklerin gerçekleşroesini, böylece Ada Türklerıne sadece azınlık haklarının verilmesini istemiştir. Bu sebeple ne özel temsilci Tafall'ın ve ne de Bennet'in çaba(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Sürpriz DUnkü yoklamalarda en büyük sürprizi ancak 275 oy alabilen ve (Arkası Sa. 7. Sü. £ da) OY KCLLANAN PARTİLİLER unün notrarı Canlılık olmazsa.. ADAYLAR BELLt OLDV Bütün yurtta dün, mahalll seçimler için aday tesbit etmek isteyen partiler, adav yoklamalannı yapmışlardır. Genellikle Belediye Başkan adayı tesbiti seçimi büyük ilgi görmüştür. AP ve CHP dışındaki partiler, birçok ilde dün yoklama yapmamıs, aday tesbitini Genel Merkealerine bırakmışlardır. AP îzmir, Adana ve Eskişeh'.r aday seçimi heyecanlı geçmiş, Belediye Başkanlan, rakiplerinl az farkla geçerek yerlerini korumuşlardır. İzmir'de seçimin sonucu 23.30'a dogru belli olmuş, Faztı Annç'ın 232 oy'una karşılık Osman Kibar 374 oy almıştır. Adana'da Ali Sepici rakibi Fikret Yalçmbaş'ı 18, Eskişehir'de Sabahattin GUnday rakibi Kemal Bayraktar'ı 4 oyla geçebilmişlerdir. Samsun, Bahkesir, Kırşehir, Ordu, Sinop, Bursa ve Tekirdağ Belediye Başkanlan aday yoklamalanna katılmamışlar veya kazanamamıslardır. Birçok il'de ise Belediye Başkanlan yerlerini tekrar garantilemişlerdir. Partilerin tesbit ettiği Belediye Başkan adavları aşağıdadlr: ADANA AP: Ali Sepici (Be Iediye Başkanı), CHP: Ertfoğan özlüsen (Elektrik Yük. Müh.), CK9fP: Halil Keskin, GP: Kuddusi Ulukan, BP: Adil Batmanoglu ADIYAMAN AP: Mfktad Harıkçı (Belediye Başkanı), CHP: A. Aytekin (Nakliyeci). AFYON AP: Hazim Bozca (Avukat), CHP: Sabri Akgöz (Tüccar). GP: K?mal Çıracı (Em. Sb.), MP: Abdülkadir Türkkan (Em Astsb.) A G R I AP: Cevdet Elçi (Be(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Sepici Gnl. Alpartun için "Kim o/uyor,, dedi ADANA Belediye ve ll Genel Meclisi seçimlen için AP'nin aday yoklaması yaptığı Ünal Sinemasının önünde dün sabah delegeleri etkileyici sohbetler yapan Ali Sepici, bir ara Tuğgeneral Nabi Alpartun'a da çatmıştır. Ali Sepici, delegelerle sohbet ederken Polatlı Topçu Okulu yedek subaylarının yemın töreninde Kara Kuvvetleri Topçu Kumandan Muavininın yobazlara çatan konuşmasına değinerek şöyle demistir : « Efendim, kim oluyor bn Topçu Kumandan Mnavini General Nabi Alpartun?.. Bedavs kahraman mı olmak istiyor bunlar? Yoo. o günler geçti. Yok efendim yobazların sesini kısarak öleceklermiş . Misler de... mişler!. Ordu siyasetin içine girer mi? Giriyor efendim, giriyor...» (Yurt Haberleri Servisi) «KOLTL'KTA OTURAN BELEDİYE BAŞKANI OLMIYACAĞIM» (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) tster çıkar, lster ihtiras. ister başka sebepleıle olsun bir partinin lç canlılığı olmazsa, içerde tartışmayı diyaloğu sağlayamazsa, kamu oyunun ilgisini çekemeyecektir. Oysa Türkiyede parti içi diyalog genellikle hoj görulmeı. tstenir kl yukarıda nasıl düşünülüyorsa her iiye de aşağıda aynı türde diişünsün, yukarıda filân işiıı başına kitnüı gctirilmesi karariaştırılmışsa aşağıda da partiıi seçtnen onu emir kabul etsin. Aslında bu, Türkiyeniu tarihi şartlarından. ahşkanlıklarından gelnektedir. Asırlarca tek yoııetinıli dinî devlet düzeni içitıde yaşamıştır Tiirk insanı. Batı gibi çokluk sistemine erken dönüşememiş, özgürlüğü, meşrutiyette, hattâ cumhuriyctte bile ancak meşveret olarak uyçulayabümiştir. L'st yapıdaki kapalı meşveret aıılayışından ise parti içi diyalojçu anlayışa geçmck bu bakımdan kolay olmamaktadır. Fakat bütün güçlüklere rağmetı, uyaaış yaygınlaştıkça parti içi (artışmaların da gelişeceğine şüphe yoktur. Nitekim özellikle mahallî seçim adaylarınm tesbiti sırasında bu gelişmenin işaretleri görülmekledir. Meselâ partisi Beledije Başkan adayhğını veto etti diye Izmitli bir AP'li arkadaşlariyle beraber yürüyüş yapmıştır. Eskişehirde, Trabzonda daha başka yerlerde çatışmalar vardır. tstanbulda Başkanlık için aday olmak isteyenler birbirleriyle kıyasıya çarpışmışlar. hattâ üs'ü Genel Merkeze bile karşı durmuşlardır. Aııkarada İ'onetim Kurulunun tek aday seçmeti Teşkilâtı harekete geçirmiş. uzun tartışmalardan sonra yatıştırma mümkun olabilmiştir. Bu olaylar aslında Adalet Partisioin çöküntüsii değil, can lılık diyalogçu anlayışa döniişme işaretleridir. Seçmenin ilgisl çekişmeler dolayısiyle AP üzerine toplanmıştır. Giinlerdenberi basın. İstanbuldaki 4 aday adayının mücadelesinden bahsctmektedir.Müşahitler gidip geliyor. toplantılar yapılıyor, velhâsıl daimî bir hareket, partilinin, tarafsızın gözü önünde cereyan ediyor. Seçmen vatandaşın kulağı bu çekişmelerle öylesine dolmuştur ki. meselâ tstanbulda sanki başka partinin adayı ynkmuş da Belediye Başkanlığına mutlaka AP'li dört adaydan birl seçilecekmiş gibi düşunülmektedir. İzmirde Kibar Karaoğlu çekişmesi AP adayını âdeta tabiî başkan hâline getirroisrir. Adalet Partisi içindeki hareketi ne gariptir kl parti ileri gelenleri, yorumcuları tehlikeli görüyorlar, hele çekişmelerin kamu oyuna aksetmesine fena halde sinirleniyorlar. Oysa bu canlılık, yukarıda da söylediğimiz gibi. AP adaylannın oy toplama şanslannı arttırmıştır, fakat oolar kendilcrini mesveretçi anlayıştan bir tiirlü kurtaramadıkları için huzursuzdurlar, sinirlidirler. Adalet Partisinde tartışmaların, çekişmelerin yarattığı canlılık, baska partilerde pek görülmüyor. CHP'de sadece Ankara Belediye Başkan adaylığı tartışma konusu olmuştur. Merkez İdare Kurulu bir sendikacıyı aday olarak bne sürdü, bazı ilçeler buna karşı çıktılar. Başka bir aday adayı Yüksek Seçim Kurulundan ihtilâflı durumu için karar alarak, bildiri yayınlayarak çekişmeye katıldı, hepsi bu kadar. Başka illerden, ilçelerden ne ses geliyor, ne sedâ. Denilecek ki, «bizim kavgalanmu kendi içimizdedir. Hem neden kavga edelim, en uygunu kimse onu seçeriz olur, biter» Işte Halk Partisinin kanaatimize göre hastalığj buradadır. Halk Partisi mesveretçilikten kendini kurtaramamıştır. Tine bu anlayışa uygnn olarak «kol kınlır yen , içinde» prensibine sıkı sıkıya bağhdır. Dolayısiyle devamlı diyalog, parti içinde sağlanamamakta, birikimler ise zaman zaman büyük patlamalara gitmektedir. Bir partinin amacı süphesiz iktidara geçmektir. Ama bir parti eger »şağıdan yukanya doğru hareket içinde, canlılık içinde değilse, lider kadrosu ağziyle kus tutsa, gerçekten topluma en yararlı programa da sahlp bulunsa, o partinin seçmenden oy toplaması. daha doğrusu donmuş kitleye yeni seçmenleri eklemesi imkânsızdır. Oy'u köydeki Mehmet'ler, kasabadaki. şehirdeki Ali'ler, Hasan'lar yerecek. Mehmet'ten, Hasan'dan, Ali'den oy'u alacak olan ise ne sadece İsmet Paşanın kişiliği, ne de Bülent Ecevit'in veya Merkez İdare Kurulunun çabasıdır, teşkilâttır, teşkilâtın canlılığıdır, ve kademeler içinde sade vatandaşı parti oylanna çekebilecek kabiliyette dinamik elemanlardır, militanlardır. Ortanın solonun ne olduğu ne olmadığı entellektüel çevrede tartışılabilir. Ama derece derece bütün kademelerde başa giireşmenin müeadelesi sürdürülemezse, bu mücadelenin ortamı yaratılamazsa parti dönük, içine kapalı bir tegekkül olarak güdükleşir gider. CHP böyle bir ortamı 1956 dan sonra, o günün şartlarından faydalanarak, yaratmıştı. Bugıin Türkiye aynı şartlar içinde değildir. O halde jartların değişikliğine göre, değisik teknik ve taktikler kuUanmak gerekmektedir. Karadeniz ve Orta Anodolu kadınlarının % 97'si okuma yazma bilmiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğına bağlı Türkiye Nüfus Araştırması Teşkilâtı tarafından hazırlanan önemli bir istatistiğe göre Karadeniz ve Orta Anadolu köylerinde 25 yaşından büyük erkeklerin °o 80'i, aynı yaştaki kadınların ise % 97'si okur yazar değildir. Aynı bölgelerde kadınların °,t> 59'u 15 yaşına gelmeden evlenmektedir. Bu bölgelerdeki kaba doğum oranı Karadeniz kıyılarında binde 54, Orta Anadoluda ise binde 38'dir. Doğum lar daha çok şubat ve mart aylarmda olmakta, çocukla nn Karadeniz bölgesindeki köylerde dörtte biri, Anadolu köylerinde ise her 1000 çocuktan 142 si ölmektedir. Teşkilât tarafından hazırlanan «hayati istatistikler» adh raporda belirtildiğine göre Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde yaşayan nüfusun 10 yaşından büyük olanların yaklaşık olarak ",'0 43'ü okur yazardır. Bu oran Ankara ve îstanbulda "i 80, îzrnirde ise •,• 75' dir. Ancak Ankara. Istanbul ve İzmirde yasıyan kadınların T 2734' o ünün erkeklerin ise °'o 10'unun okur yazar olmadıkları tesbit edilrnistir. Sunay Irak'ta Israil'i kınadı BAĞDAT Irak'ı resmen ziy»ret eden Cumhurbaşkanı Sunay, İsrail'in işgal ettiği Arap topraîclanndan çekilmeyi reddetmesinden ötürü Ortadoğuda banşın «vahfan bir tehlike içinde» olduğunu söylemiştir. (Arkası S.. 7, Sü. 1 de) Eyüboğlu bol su ve ucuzluk vaadetti CHP Genel Merkezi tarafından tesbit edilmiş olan CHP Istanbul Belediye Başkan adayı Orhan Eyüboğlu dun duzenledıği basın toplantısında tstanbul ile ilgili düşüncelerini açıklamıştır. Beraberinde CHP ll Başkanı Necdet Uğur olduğu halde basm toplantısını düzenleyen Orhan Eyüboğlu özetle şunlan söylemiştir: «Başhca amacunız tstanhulu ucuz şehir haline getirmektir. Istanbul işçi, esraf, memur, emekli ve dulların çoğunlukta oldogn bir dar gelirliler şehridir. Bu sehirde sebzenin, meyvanın, odun ve kömürün, etin ve balığın 9ehirlinin eline geçmeden hangi zik zaklı yollardaıı yi'rütülerek ateş pahasına çıkartıldığı ds künsenin meçhulü değildir. Belediyede ilk işimiz bu oyunlara son vermek ve tstanbullnlaruı sırtındaa aşırı kârlar kazanılmasma (ABTIK YETER) demek olacaktır.» (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Howard Hughes: Senetj 985,500.000 U( 1,373,000,000 dolar arasında tahmin ediliyor Doğumlar tstatistiğe göre her iki bölgedeki doğumların yaklaşık olarak V' 98'i evlerde olmaictadır. Ankara, İstan bul ve tzmir'de yaşayan kadınların ise °'i! 6471'i hastahanelerde doğum yapmaktadır. babaları açıklandı | Son 10 yılda, 100 milyon dolardan fazla servet sahibi olanlann sayısı 45 ten 153'e çıktı NEW YORK (A.A. AP) 75 yaşındaki Getty ile 62 ytr şındaki para babası Hughes'ten sonra «Yarı milyarder» sıfatını taşıyan altı kişi vardır. «Fortune» dergisi, Getty'nüı en az 957,404,289 dolar değerinde mah mülkü olduğunun bilindiğini, ancak liberal bır hesapla bunun 1,338,417,316 dolan bulabileceğini belirtmektedir. Hughes'in serveti muhafazakâr bir hesapla 985,500,000, liberal bir görüşle ise 1,373,000,000 dolardır. Listedekl «En yasb zengin», General Motors Şirketinin müdürlerinden Charles S. Mott'dur. Mottun serveti 300 ile 500 milyon (Arkası Sa. 7. SU. S da) ortune» dergisi, serveti 150 ı milyon dolardan fazla olan Amerikalılann listesinı mayıs ayı sayısında açıklamıştır. Listede 66 kişinin adı bulunmakta olup bunlann yaşı 42 ile 92 arasında değişmektedir. «Zenginlerin zengini» adı verilen «Yıllık» listenin başında her vakitki gibi Petrol Kıralı J. Paul Getty ile sanayici Howard Hughes yer almıştır. «Fortune» dergisi, bu iki zenginin serveti konusunda kesin bir tahmin yapmaktan kaçınmakta, ikisinin de «Birer milyar dolarbk adam» oldugunu, belki de servetlerinin bunun Uç misli olabileceğini bellrtmeitecur. Amerika'mn para PAUL GETTY (Zenginierin zengini» Uâhiyat Faküttesi Dekanmın istifası bugön görüşülüyor ANKARA (Cnmhuriyet Bflrosu) İlâhiyat Fakültesi Yönetün Kurulu bugtln toplanarak Dekanlık görevinden istifa eden Prof. Hüseyin Yurtsever'in durumuau görüşecektir. Ankara Üniversitesl Senatosu da 30 nisan salı günü toplanacas ve îlâhiyat Fakültesindeki olaylar ile öğretim üyeliği görevinden de istifa eden Yurtseverin durumunu gözden geçirecektir. Bu iki org&nda alınacak kararlar îlâhjyat Fakülteslnin geleceğ: Kimdir ? CHP adayı tstanbul MilletveMli Eyuboglu, evli ve 49 yaşınd»dır." Samsun'da doğan Orhan EyÛpoğlu, ilk, orta ve liseyi Galatasaray Lisesinde otaımuş ve tstanbul Hukuk Fakültesini bitirmisUr. (Arkatı Sa. T. Sü. f <f<) Şevket Süreyya AYDEMtR'in Samet AöAOĞLU'rut cevabı • Bugün 2. sayfada BOB HOPE (1M.QM.004 DolAr) ECVET GÜRESLN igla büyiüf Cma U»ııprttadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog