Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet « BASIN AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER I SAZtia Sorumlu Btm NADI # C*nd Tar» Mfidfirt BCVTT GtTllSStN Ya*ı T* îjlerl MüdOrü: KATHAN SAÛLAMEK n Yayan CUMHUKtYET UATBAACHJK GantccUik T. A. >. • C a | t l o g u Balktrl aoluk No. »»41 O0HXr İLLHÜ: KOcBkml lfapdanı Uinı Haaı ADANA Tclafon: «8*0 * ANKABA: AUtürk Buivan T t o » Ap. • Yanlfchlr Talaton: U N M * U 0 t « U H « 4 » H l l | tZMİS: rrrüpM» Bulvan, Afşarojlu tfhaot 104.1M. Ttl: 31230 BÜROLAR A B ON E A J> U IX E. S «rlık 3 aylık ve ve Turkly» 75.00 40.00 23.00 ffÂISI 1LAN Hariel 198.00 99.00 49.50 B "*a* < M * J r t u > J j4»teeJ « 7 Ni»an, Ölüm Ölüm. (acntbal) ncl sahifeler Nlkah. Evlenm*. Dojum (Maktu) Mevlit, Tejekkür r . kayıp arams • < Mevllt. Te«ekkür (21 eü) • era M •s • » ss ıoo » » ıso » SAY1S1 25 KLRUŞ Bir şoför öldürüldü Yenıköy Baltalımanı'nda dün saat 23 sıralarınd» bir şoför, belirsis bir kişi tarafından, tabancayla öldürülmüştür. Yeniköy dolmuş duragı karşısında öldürülen 25 yaşındaki şoför Suphi TJslubaş'm kaatili aranmaktadır. Üniversitedeki cinayet (Bastaratı ı ınel Sanifede) G«n«ro/ Alpariun (Baıurafı 1 Inel SahUede) lar icinde yetistim. Tahammül *• demiyonım. Malkarada bir raüftü çıkar, bir doktoru ujurlırken Ata tfirkfin bir resmini nasıl kapatırî Ne haysiyetsizliktir bu? U nasıl doktordur o. Boynu kravatlı, karan örumcekli bir doktor. Müftünün sözflne naaıl kannuştir o? Ceyhanda bir müftn Atatiirkv küfreder. Hangi vicdansız sakaltı yapabilir bunu.' Merkezdlerle (Baştarafı 1 inci sayfada) Errugrul Adalı ve Faruk Ilgaz'a yakın 17 belediye meclis aday adayını veto eden AP Genel İdar* Kurulu, dün de sadece iki adayı kalan Emınönü İlçesinde, aday adaylannm seçimini iptal etm!»tir. Böylece, Eminönü'nden gösterilecek 8 adayı AP Genel tdar* Kurulu tespit edecek ve Gen»l İdare Kurulu, bu müdahaleyi ilçe adına yaptıfcından, yüzde 10 kontenjan hakkını da diğer ilçelerden kullanabilecektir. Asayiş bülteni ikkat edılirse bugün bütün memleketin çektiği bir ızdırap, hattâ korkulu bir emniyetsizlik havası vardır. Biri alkol alır etrafına kurşun yağdırır, adam öldürür. Biri kız ra çırmak için adam öldürür. Biri macera, bırı menlaat, hattâ zevs için adam öldürür. Bugün en ciddi gazetelerimizio bıle birınci sahifeleri asayiş bültenleri gibidir. O halde diyebiliri* ki, bütün memleket, topu birden, bunalırn içindedir. Bunu nasıl önleyebilıriz : O Evvelâ kanunlanmızı yaparken tatbik edecefimiz killenin psikolojisini gözönüııde hulundunnak lâzundır. Bizde kantın yapıcısı, kanunu yaparken bunu ya difer medeni memleket kanunlanndan terciime eder reya kendi kafasına göre hmarlar. Halbuki bir kanun yapılırken, k&Ue psikolojisi ile bilhass» bu memleket halkuun psikolojisiyle Iljilenenlerle istişare edilmesi. kanunun tatbikindeki favda bakımından hayli lünjmlu olsa gerçktir, kanısındayu. A Okullar ve üniversitelerde, ordu, fabrıka gibi büyük topluluklann bulundugu yerlerdo mediko sosyal sistemin çok eiddl bir şekilde g^lijUrümesi lâzımdır. # Maalesef bugünkü sosval Te aile teşekkülfimüz psikolojik TB pedagojik bilgilerden çok fakirdir. AUeden toplum için D HUMPHREY, BAŞKAN ADAYI VVASHİNGTON, (AP) B. Amerika Başkan Yardımcısı Hubert H. Humphrey, dün Demokrat Partiden başkanhga adayUğını koyacağmı açıklamıştır. Humphrey, bunu. Başkın Johnson'ı övücü bir konuşma yaparken bildirmiş ve memlekette birlik fcalinde hareketin elıera olduguau belirtmiştir. arılan çocuk, ailenin çocuğ» vermesi gereken psikolojik yetiştirilmeden yoksundur. Toplumda ise bunu tamamlayacak hiçbir örgiitlenme yoktur. B«ylece toplum mahluku olan, rani yaradılış itibariyle toplu halde ve birbirlerijie devamlı munasebette yaşaması gereken insan, o toplum içindeki psikolojik fonksiyonlarının yetersizliği yüzünden o toplumda yalnıı kalmaktadır. Halbuki bu yalnu insanın eksiğinl tamamlamak, ruhi boşluklannı doldurmak lâzımdır. EGE SANAYI A.S yüksek kaliteli demir,el ve şerit ^ ^ testereleri yüksek' kaliteli v e törpüler «Çok dertliyim» Arkadaşlarım. Çok dertltyim. O nun için aşırı her harekata sev« seve karşı durunü, böyle yapacak, ezecek ve öldüreceksınız, Cumhuriyet yaşayacak. Bu topraıt ların heı kanşında can var, kan var.» Velilik sistemi unun için bugün biz Istanbul Üniversitesi Cerrahp»şa ve Çapa Tıp Fakültelerinde tütor, yani velilik sisteminı tatbik ediyoruz. Bu sistemde her hocanın velisi bulunduğu beş ilâ 10 talebesi vardır. Fakültenin bUtün sıruflanndan birer ikişer meydana gelen bu ailenin başındaki veh, baba, yani hoca evlâtlannın bütün ders ve hususi hayatıyl» uğraşır. Böylece bütün ders yılı boyunca hoca evlâdmdaki üeğişikliklerin tabiatıyla farkına varacaktır. Bugüne kadar talebe ve hoca arasındaki bu büyük açıgı Tıp Fakülteierimiz bugün kapatmış durumdadır. Yeni tatbiklne basladığımız bu sistemin ncticelerinin muhakkak ki, çok iyi olacagına inanıyoruz. Eğer Teknik Üniversitede de bu velilik sistemi bugüne kadar kurulmus olsaydı, büyük bir ihtimalle üç gün evvelki felâket önlemiş olacaktı. Geçmişten ders alırsak bari bu gibi acılann tekrannı önlemeğe çalışalım. Adaylann son konuşmaları Dun. çok kesif bır kuiıs faaliyetine giren 4 başkan adayı, deleg«lere hılaben yaptıklan konuşm> larda özetle şunlan söylemlşlerdir: Faruk Ilgaz: «Günlerdir deleg«lere muayyen bir adayı desteklemeleri için baskı yapılmaktadır. Bu baskı, aksi tesir uyandırmıştır. Bunun reaksiyonu, sandıklardan çıkarak oylarda görülecektir. Baskınm şansımızı daha çok arttırdığına inanıyoruz.» Dr. Fahri Atabey. «Belediye ra isi adayı olmak ıçın birçok vasıf lazım. İdareci. siyasl, bilgili olmaJt önemlidir. Pakat, bunlann en ü» tünde, halk seviyesıne ınebilecet, halkın dertlerini yakinen ve yanlarından takip edebilecek bir bünyeye sahip olmak gelir.» Ertuğrul Adalı: «Dışardan getinlen bir adamı, partiye daha çok oy getirecek gerekçesiyle savunmak, perti teşkilâtına ve bizzat partinin kendisine güvensizll'i göstermek demektir. Partinin en yüksek kademelerini seçmiş olan delegeler, bugün yetersiz mi olmuşlardır ki, baskıya lüzum his »edilsin?» Orhan Cemal Fersoy: «Beni Belediye Reisi seçerseniz, merhu;n Menderes'in İstanbul için hazırladıgı bütün plân ve projeleri tav bik safhasına koymajn vaad edlyorum. Benim kazanmam, fazla önemli değlldir. önemli olan, tam bir demokratik anlayış içinde, oylarınızı hiçbir baskının etkisi altında olmadan kullanmanızdır.» B Mahalll seçîm (Baatarsfı I Inel »ahıfede» da üç adaydan birinin seçilmesi gerekmektedir. CHP Parti Meo lisı, Geslş Sendikası Genel Baş. kanı Osman Soğukpınar, Belediye Başkanı Halil Sezai Erkut ve eski lller Bankası Genel Müdürü Selâhattın Babüroğlu'ndan birisını Beledıye Başkanı adayı seçmek durumundadır. Parti Meclisinde bu üç adayın da taraftarları mevcuttur. Merkez Yönetim Kurulu, Sojukpıııarı desteklemektedir. STANBUL SATIg VERLERİ j^BEvıaBB=aMaBHaaM. tlzıüı «uım MADENİYAT veTrtAKINE TICARET. Karaköy. Tür»«l Caddoa' No 34 Mehmet Yaşar Topçu ve Kardeşleri. Tahtakal» Caddesı Mo. : 38 Niyazı Guney, Sabuncu Han Caddesı Başar Han No : 2 Mehmet Cumalı ve Ortaklan. Sabuncu Han Caddesı No. : 60 MED Kollektıf Şirketl. Çıcekpazarı Sakaç«»m« Soknk No. 19 Lton Sarfati. Moiı Motola Karaköy. TUnal Cad. Kardaslm 6ok Ne 1 Kur'anı Kerim Esperenfoya çevrildi ZÜRtH, (a.a.) Italo Chiussi, Kur'anı Kerim'i Esperanto'ya çevirmiçtir. Kur'anı Kerim'in Esperanto dilinde yavmlanması dolayısıyla, Zürih Camıınde bir toren yapılmıştır. 49 22 22 22 37 44 47 37 60 26 39 88 13 33 14 44 17 53 Reklâmcıhk: 1476/4417 Veto edilen AP adayı taraftarları sessiz yürüyüş yaptı tZMtT AP lzmit Belediyı Baı kan adayhğı Genel Merkezc* veto tdilerek kaldırılan Ismet Duran ilt kenditini destekliyen 58 kifi, bu karan protesto maksadıyla aeniz bir yürüyüı yapmiftır. Protesto yürüyugü AP îl binau Snünden bajlarnıç, Kocacli Spor ku lübü yanmda »ona «rmi«tir. MP Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Özcan, dün yaptığı konujmada AP'nin Ukip ettifi «ijaıet komiinizme ulasan yoldur^ demis ve AP'nin büyük kıtlenin sefalttini, yokıullugunu arttıran ve on> ları fimitsizligt düfüren bir liyaset Ukip ettiğini löylemifUr. X EYLI T bir bebek bulundu Yenikapt »ahıl yolund'aki deniz kesiminde dün » a t 18.30 »ıralannda, naylon torba içine «ırıimış. bası dısarda bırkaç günlük bir bebek ceıeti bulunmuştur. Suda boğulduğu anlasılan yavru, morga kaldırılmıştır. ÇEŞMEBALİN OTELI ÇEŞME ILIGA (İzmir) Geniş balkordu odaları, zengin mutfağı ve tabiî plâjı il« hizmetinize açılmı»tir. Çift yataklı odalarda tam paıuiyon 1 kişi servis dahil 65.00 liradır. Aynca çocuk tenzilâtı yapıhr. Tel: Çetme 228248 Cumhuriyet 4431 Bilirkişi suç unsuru görmedi BURSA, (a*.) Mjlliyetçl kurulu&lar Bursa istişari toplantısmda Divan Başkanhgı yapan Doçent Dr. Saffet Solak'ın konujmasında bilirkişi suç unsunı görmemiştir. llâhiyat (Bastarafı 1 Inel tayfada) rnmda olan o'frencller ferekli yerlere müracaat etmijlerdir. Buna rağmen eezanın agirlıiinı münakaşa etmek acayip bir şeydir. Gericillfe tavtı vermiş olsaydım yalnız Dekanlık görevinden Isttfa etmekle yetinir, 8|retirn üyeljfi görevinden Istifa etmezdim.» Sunay (Batlarah 1 inei Sahlfeda) dan havalanmıstır. Havaalanı üzerinde birkaç tur atan uçak, pıste inmi» ve Sunay ile heyet, uçağın motörleri durdurulma'dan uç»ğa bindirilmişlerdir. Birbuçuk saatlik gecikmeden ötürü Sunay ve heyet. Bağdat'ta yiyecekleri öğle yemeğini uc«kta yemek zorunda kalmıslardır. Bu arada, Sunay'ın Irak ve Afganistan'da vereceği ziyafette kullanılacak olan baklava ve tulumba tatlıları paketlenmediği ve tepsiler icinde tutulduğu için ?erbetleri uçaktan afagıya akmış ve pistte ufak bir göl meydana gelmiştir. Diğer ilgi çekıci bir nokta da Sunay'ın Havacı yaverinin, Sunay'ın oğlu Dr. Attilâ Sunay için gümrüksüz »atıj y»p*fr d#kkândan 220 dolir'TO sentlik""v*Jki ve Amerikan sigarası satın almasıdır. 5113 numarah makbuzla 118 dolâr 10 sentlik viski ve 5114 numarah makbuzla 102 dollr 65 sentlik Amerikan ııgarajı satın alan Dr. Sunay'ın bu alış verişinden ötürıi heyetteki pek çok kimse alış veriş yapma imkânım elde edememislerdir. Ancak, uç«k İnza yapıp tekrar piste inince alıjveriş yapamıyanlar, bu imkânı sağlayabilmişlerdir. Sunay'ı Senato ve Meclis Ba?kanları, Basbakan, Anayasa Mahkemesl ve Genel Kurmay Ba?kanlan, Bakanlar, Kuvvet Komutanları, diğer ilgililer ile kordiplomatik uğurlamışlardır. Cumhurbaşkanı verdiği bir demeçte Irak ve Arganistan il« dostluk görüşmeleri yapacagım söylemiı ve ziyaretlerinin iki ülke arasındaki sıkı iliskilere olumlu katkılard» bulunaeaiını belir^mistir. DP'li bir mllletveldll öğrenildigine göre, Ankara üniversitesi Rektörü Prof. Curnhur Ferman, llâhiyat Fakültesindeki olaylann devam etmesi üzerine, Yurtaydın'a bir süre irin almasmı söylemis ve bu talep Dekan tarafından olumlu karsılanmıştır. Ancak Dekana karsı gosterileri düzenjşfogi iddia etfRen f r o f n t ç b B » * Tap^macıoğlu, ertesi günü Dekanlık masasına oturmus Te bu arada bazı evrakı da imzalamıştır Taplamacıoğlunun Dekana vekâlet ettiği sırada Fakültedeki boykot hareketi lona ermi» bulunmaktadır. Ancak Prof. Yurtayrfın, henüz izin almadıgını, görevine ay sonuna kadar devam edeceğini bildirmiş ve ertesi günü Fakültej'e gelirken öğrencilerin «çirkin» hareketlenyle karşılaşmıştır. Bunun üzerine Prof. Yurtay dın istifa etmiştir. llgililerden alınan bilgiye gdre, llâhiyat Fakülteıindeki Dekanlık seçımi eylül ayında yapılacaktır. Dekanlığa Prof. Taplamacıoğlu aday olmak istemektedir. Bu arada eski D.P. milletvekillerinden Felsefe Tarihi Profesörü Hamdi Ragıp Atademirin îlâhiyat Fakültesinde öğretitn üyesi olarak görevlendirilmesi için Millî Eğitim Bakanhğmca hazırlanan bir kararname Cumhurbaşkanının onayına sunulmuştur. Hükumetin eski D.P. milletvekili Atademiri Dekan leçtirmek isteHi"i dr hohrtii me ijtedir. (BaşUrafı I Inci Sahifede) Olaylann büyüdügü aırada y» tişen toplum polisi. ırençleri ayırmış ve dofcması muhtemel daha büyük üzücü olaylar önlenmiştir. Ege Üniversitesi Fen, Tıp. Ziraat Fakültelerivle Î.T.t.A ö«rend leri Çankaya, Konak ve Fevzipaşa bulvarıno «Liil devlet», «Mllll petrol», «Anayasa ilkelerine vergi kesen zihniyetin karşısındayız> v« «Satılmıyan basını selâmlanz» v» zılarını yazıp, aynı konudakl pan kartlan duvarlara astıkları sırada, bir grupun tepkisi ile karşılaşmışlardır. EUerinde benjin şişele ri bulunan A.P. li ve M.T.T.B. U gençler, pankartlan yırtıp. caddelerdeki yazıları benzinle silmey« başlayınca kavga çıkmıs, her 'ki taraf birbirlerine girmiştir. Bu «rada bir A.P. linin kullandıÇı taksi. eski t.T.t^. Talebe Cemtyeti Başkanı Avdın Erten'e çarparak yaralanmasma sebep olmuş tur. 28 Nisan'ı Samsun Valiliğinden Aramızdan ayrılarak Yüce Tanrının rahmetine kavuşan Erzincan eşrafından AP'liler çaUşU ESKlŞEHtR AP 1) Bafkam Kâmil Bayraktar ilt Beltdiye B*|kanhğı için büyük bir ön seçim mücadelesine giri$en Belediye Baf kanı Sabahattin Günd»y'ın, 22 ;ubat gecesi AP'den istifa ettigin* ve «Nerden girmljim «u partiye» diye ağladığına dair bir şehir gazetesinde yayınlanan haber dün Günday'la Bayraktar taraftarlarının catıtmasma yol açmıştır. Bayilerden gazeteltri topUn alıp imha etmek istiyen Günday taraftarlarına AP'li yöneticiler mânl olmuş ve gazetelerin, tamamını almak suretiyle delegelare dağıtmiflardır. 820 kişi MP'ye girdi Millet Partisi tstanbul Îl Merkesinden bildirildigine göre, Beyoğlu ve Eyüp ilçelerüıde istifa eden 820 AP'li, dün MP'ye girmiştir. Enver Ganibeyoğlu'nun veıatının 3. senei devriyesine raslayan bugün, Şişli Camiınde ikindi namazını takiben tanınmış hafız ve mevlithanlar tarafından merhumun ruhuna ithafen okutulacak Mevlide dost, akraba, din kardeslennın teşrifleri rica olunur. Ailesi adına Naci Tıldırım (Cumhuriyet 4453) Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar (şleri Rolsliğinln, 1 flavıa İlçesi Jandarma Birlik ve Merke* Karakolu İnşaatı, 2490 aayılı kanun bükümlerine gör* kapaiı zarf usulü ile cksiltmeyc konulmuştur. 2 İtfn ketif bedeü 255 405,84 liradır. 3 Eksiltme, Samsun'da 2 No. lu Hükumet binasmda Bayındırlık Müdüriü&ü İhale Komisyonunea 16/5/1968 persembe günU aaat 15.00 dt yapüacaktır. 4 Eksiltme »artnaınesi rc diğer evrak Bayındırlık Müd. lüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmtk için isteklilerin: a) 13.966,23 liralık geçici teminatını, b) 1968 yüına ait Ticaret Odası belgesinl, c) Müracaat dilelcçtleri ile verecekleri (eksiltme şartname8İne uygun) plân ve teçhltat, teknik personel v taahhüt beyBTinaroelerJni, Bayıodırlık BakanUglndan almtf olduklan= (CV gmpunden k««ll bedeli kadar tutarlı müteahhitlik karneainl ibraz «uretiyle Bayındırlık MüdürlüSünden alacaklan yeterlik belgeabü, teklif mektuplan ile zarfa koymalan lânradır. 6 İstekliler tdtUf mekttıplanBi 16/5/1M8 pers«mbe günü saat 14 00 e kadar makbıız karşllığlnda Ihale Komlsyonu Bajkanlığtna vereceklardir. 7 Yeterlik belgesi almak için i»t«liklerta düekederini 11/5/1968 cumartesl günü mesa! saati ax»nuna kadar Samsun Valiüği ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlanna intikal ettirmelcri |artür. Telgrafla «üraeaaüır v postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Keyfîyet ilân olunur. Çok Acı Bir Kaytp Emekli Albay Op. Doktor Nuzhet Çevlk. Sühfy!â Çevik ve merhurne İclil Çe vik'in ogulları, Saime Çevik'in scvgili eşi. Ser vet Tınaz'ın damadı. Guzin C*vık, Turhan Baydoğan, Neclâ Serim ve Erhan Çevik'in kardeşleF ri, re% zi Baydoğan. Kurmay Albay Nejat Serim. Perihan Çevik'in kayınbiraderleri. Sclâhattln ve Kâmuran Çuhruk'un, Aliy» Erem, Hürmüî Erem'in ye âenleri. Rahimt Tınaz, Rebia Gökalp, Fahriye Tez«l, Süreyya Yeğln, Hulusi. Nüzhet, Nurten'in eniîteleri, Zeki Gökalp. Mehmet Tezel'in bacanağı, Leylâ, Vedat Serim'in dayıları. Onur ve Nüzhet Çevik'in amcaları SUmerbank Alım Satım Müeısesesi Majazalır Kontrol Muhasebecisi Ankara'da ANKARA, (Cumhuriyet Biirono) TUrkiy« Devrimciler Gücbirliği adına dün Ankarada bir basın toplantısı düzenleyen TMTF Genel Baçkanı Sencer GUneşsoy, Fikir Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Doğu Perınçek. Ankara Üniversitesi Taleb« Birliği Başkanı Bilâl Moğol ve Hacettepe Üniversitesi Talebe Birliği Ba&kanı Tevfik Akoglu. 29 nisanda Zafer Alanında y&pacaklan mittng hakkında bilgi vermiş, Urtidan ve düzeni suçlamısiardır. Kuruluş Başkanlan ortak demeçlerinde «27 Mayıs Devrimiyle kavuşulan fikir özRİirlüğii ve Anayasa düzeninin tekrar fa»i«t tehdidiyle karşı karşıya buluıv duğumı» ileri sürmüş, sağ kuruluşlar tarafından düzenlenen «Şahlanış» mitinglerini «Kuduruş» mitingi olarak kabul ettiklerini söylemişlerdir. Ortak demeç te devamla şöyle denmektedir: «Gençlik karsısındaki yeni nedeflerin bilincindedir. Tiirkiyeyl geri bırakılmış bir yan sömiirge haline getiren Amerika ve yedegindeki NATO ernpervalizmi ve onun içerdeki işbirlikçileri karşılannda Türk gençliğini bulacaklardır. Türk (jençlljH tam baetmsız, gerçekten demokratik, lâik, sosyal hukuk devletini rerçeklestirecektir.» Türkiye Devrimciler Güçbirligi'nın 29 nisan günü saat 15.00 de Zafer Alanında düzenledigl mitingde Aziz Nesin, tlhan Selçuk, Kâmil Karavelioğlu. Bahri Savcı, Türkkaya Ataöv, Günseli özkaya, Sencer Günessoy, h«lk ozanlarmdan Kul Hasan. Kul Ahmet ve Hüseyin Çırakman birer konuşma yapacaklardır. BAZl KL'RULLŞLAR KATILMITOR Türkiye Devrimciler Güçbirligi' nin kuruluşunda yer alan DtSK, Siyasal Bügiler Öğrenci Derneği ve O.D.T.Ü. Sosyalist Fikir Kulübü yöneticileri dün ortak bir bildiri yayırüayarak 29 nisanda düzenlenecek mitinge katılmsyacaklannı açıklamışlarcUr. Üç kuruluş buna gerekçe olarak konuşmacılar arasında TİP Milletvekili Çetin Altan'a yer verilmemesini göstermiş ve Güçbirliğinde kalan diğer kuruluslan hallctan yana olmamakla suçlamışlardır. Nurculann desteği ile liste başı oldu BOLÜ Nurcuların desteği, bir adayı litte başı yapmıştır. AP lenatör adayı Dr. Alâettin Yılmaztürk'ün başarısını, konuşmalarındjı, Saidi Nursi'nin elini öptüğunü soylemekle sağladığı, yaygın bir kanaattir. Dr. Yılmaztürk, DP devrinin çeriatçıltğıiyle tanınan «îeşil Hoca>sı Şemsettin Yeşil'ın damadıdır. Yılmaztürk, seçimlerde; eski DP'lilerin desteklediği TPAO Eski Genel Müdürü Turgut Gülez ve CHP adayı eıki DSÎ Genel Müdürü Neşet Akmandor'la mücadele edecektir. MEMLEKETIMIZDE KULLANILAN TREYLER SAYISI BİR YILDA TAKRİBEN % 100 ARTTI! Dunyadakı treyler sayısındaki artışa paralel olarak memleketimizdeki treyler sayısı da süratl» artmaktadır. Bir yıl evveline kadar memleketimizde ancak 150200 t r e y ler varken, bu rakam 1968 Mart'ı sonunda takriben "'olOO artışla 400'e yaklaşmıştır. Treyler sahipleri vasıtalarını umumiyetle agır yük nakliyatında, akaryakıt ve maden direği taşımakta, muhtelif injaat ve hafriyat makinelerini nakletmrktp kullanmaktadırlar. Treyler bütün dünyada olduğu gibi memleketimizde de en ekonomik karayolu tajıma vaııtaıı kabul edilmektedir. Amerika ve Almanya'cfa karayolu ile yapılan nakliyatın tonaj bakımından halen •/o75'i treylerler vasıtasiyle olmaktadır. (Cumhuriyet 4416) İ L H A N Ç E V İ K «Seçim namazları» ve Şeyhlcrin gücü.. BtTLlS Bugünkü aday yoklaması, aeyhier araıındaki guç farkını da ortaya koyacaktır. Zira, bütün Doğu illerinde olduğu gibi, Bitlis'te de seçim, partilerin değil, şeyhlerin bir kuvvet gösterisi halinde geçmektedir. Bu arada, AP adaylan etrafında gruplaşan şeyhler arasında büyük bir çekişme başlamıştır. Aday adaylan, sık »ık camilercfe görülmekte. cemaat arasına karışıp namaz kılmaktadır. Hakiki dindarlar, bu «Seçim namazlan»nın aleyhindedir. tutulduğu âmansıı hastalıktan kurtulamıvarak Hakkın rahme tine kıvujmustur. Cenazeti 28 Nisan Pazar günü evlnden alınarak Akaaray Valide eamilnde öjle namazını müteakip Kozlu mezarlıgına defnedilecektir. Tınrı rahmet evlesin. AİLESİ Cumhuriyet 4452 (Bann: 16526/4418) Sunay, Bağdat'ta Bir bildiri îlâhiyat Fakültesı öğrencileri dun bir bildiri yayınhyarak Dekana yapılan «çlrkin» davranışları siddetle protesto etmişlerdir. Bildiride şöyle denümektedir: «13/4 1968 tarihindenberi de ' vara eden haksız boykotn ve Fakültemizde yaratılan anarfitt havayı, Fakültenin yabaneı ellerden idare tdilmtiini. aynca 26/ 4 1968 cuma sünü Sayın Dekanımız Prof. Hüseyin Tnrtaydın bey'e yapılan son derece ahlik dışı davranıçı siddetle protesto ederiz. Bn hareketler son zamaniarda maalesef irtieaın, Atatfirk düşmanlığının açık delilidir. Artık irticaa ve Atatürk düsmanlığına dur denmelidir. Biı tlihiyat Fakültesi talebeleri olarak, Dekanımızın istifasına ve bocalanmızın Fakültemizden alınmasına hiçbir sfkilde »öı yumamayız.» Tutuklandı SIVAS Şehnmızde tmam • j Hatip Okulu öSrencilerinden Ha ı lit Tiirkmen adında bir öfrenci «Türkiye na«il kalkınır» adındakı ikı formalık kitsbından dolavı tutuklanmıstır Türkmenin bu kitabmda Türkiyenin şeriat voluyls kalkınacağı ileri sürülmektedir. ögrencinin duruşması önümüzdeki giinlerde yapılacaktır. BAGDAT. ( a 3 . A P ) Cumhurbaşkanı Sunay, 5 günlük ziyaret için dün, Türkiye saatiyle 13.10'da Bağdat'a varmış, Irak Cumhurbaşkanı Arif tarafıncTan kar?ılanmıstır. Büyük tezahürat yapılan Sunay'a. Bağdat'ın altından bir anahtan sunulmuştur. Konuşmasında Türk Irak dostîuğunu öven Cumhurbaşkanı, «Ortadolu bnhranının tehlikelerle doln olarak devam etmekte olnsn, Türkiye'de endişe ve üTÜntü ile karşıUnmaktadır» demi.ştir. Sunay Irak Cumhuriyetini ziyaret eden ilk devlet reisicir. Irak Cumhurbaşkanı Arif ise konuşmasında, Sunay'ın Filistin ve Kudüs meselelerine gösterdiği yakınlığı hararetle övmüş ve «Kıbns'ta her iki cemaatin Devletlerarası Kanunlar v e insanl adalet çerceve«i içersinde yasamasını fimit ederim» demiştir. Bugün başlayacak resm! görüşmelerde. Ortadoğu buhranı, Kudüs ve Kıbrıs meseleleriyle Tiirk Irak siyasi ve iktisadi durumu ele alınacaktır. VEFAT Dul Bavan Zabel Melkonyan, Bay ve Bayan Hagop Melkonvan ve evlatları, Bay ve Bayan Nubar Melkonvan ve evlâdı, Bay ve Bayan Carabet Sakar ve evlâtları. Du! Bayan Ankine Sabunciyan ve evlâüarı, çok K V gili esi, babaları. buyük babaları ve kardeşleri BAY flnlalya D.S.İ. 131. Şube Baş Mühendlsliginden: 1 Kanalst v« »kgamlanmıi hnâlinde kulanilrnak üıere (300500) ton «raaınd» ( 0 4, <t 5 ve <t> 6) mm. lik, ince yerli malı yuvarlak B. Arme demiri, 6200 cayüı kanunun 34. maddesi gereğince, fiat ve teklif istemt mretiyle satın alınacaktır. 2 Bu işe ait şartname normal mesal saatleri dahilinde bedelsiz olarak DSL 131. Şube Baş Mühendisliğinde görülebilir veya posta ile isteneblHr. 3 Bu işin muhammen bedeli (800 bin 1,5 milyon) TL. ^e muvakkat teminatı S0 bin TL. dır. 4 İhale 13 Mayıs 1968 paıarted günü Mbjh H s t 11.00 de, Antalya DSİ. 131. Şube Ba» Mühendiiliginde y«pılacaktır. 5 İhaleye iftirak edeodc firmaların, fartnam» hükümlerine göre taüiim edecekleri teklif mektuplarinı, yukarda belirtilen tarih ve saatten önce göndermeleri vey» makbuz mukabili teslira <stmiş olmaları lâzımdır. 6 Kanıu» hükümlerine uymayan tekhfler, telgraf ile yapılan rnüracaatlar ve postadaki vâki gecikmeler kabul edilmez. Keyfîyet ilân olunur. (Basın: 16724/4442) Hazun Dağlı «Ön seçim halkı ahlâksızhğa teşvik ediyor» dedi ANK.UU (Comhuriyet Bürosu) ön seçimlerde aday seçüemiyen Çankırı Senatörü Hazım Dağlı (AP) dün bir basın toplantısı yaparak «Türürlükteki 6nseçim sistemi demokratik değildir. Bugünkfl ön seçim sistemi pahalıya mal olan demokrasimizi hırpalamakta, hılkımızı *br lâksızh{a teşvik etmektedir» demiştir. Dağlı'nm ön teçimleri kazanamaması üzerine dün Ankaraya gelen kalabalık bir Çankınh { n ı bu. Dağlı'dan bağımsız adaylığını koymasını istemişlerdir. Bu arada bu heyetin bir üyesi «ön seeimleri kaybetmeniz satılnuşların eseridir» demiştir. Çankırı Senatörü is« bağımsız olarak adaylığını koymayacağını belirtmiştir. Kaçınlmaz Fırsat Tarabyada 5 Mayıs 1968 günü Saat 14.00 de Acele Açık Arttırma suretiyle Melkon Melkonyan'uı (Manmutpajada Kavaf) kısa bir hastaliji müteakip vefatını dost ve akrabalara derln teessürle blldirirler. Cenaze meraslml (Pazartetl) 29 Nisan 1M8 ıtinu u a t 15 te Beyoflu Balıkpazarı Üc Horan Ermenl kilit»sinde icra olunaeaktır. Cenaze Servıı ttleri NUBAR S.^BCIYAH Tel: 44 51 24 22 65 84 Gece 47 83 33 Cumhurivet 4437 Kirahk Dükkânlar Şartnameler Dernelc idarehanesinden temin edilir. Tarabya Cami Taptırma Derneli (Cumhuriyet: 4447) VEFAT Merhum Dr. Ahmet Ikbal Baki ve Nezihe Baki'nin ve Merhum Kenan Yonca ve Merhume Melıka Yonca'nın torunları Y. Muhendis Hüsnu Bakı ve Leylâ Bakı'nin sevgili oğlu, Faruk Baki'nin ağabeysi, Şükran Yücel. Hicri Hücel, Buran Baki, Rezzan Parauk, Aydın Pamuk ve Muallâ Kirman, Ziya Kirman. Selma Kaplan, Fevzi Kaplan'm sevgiü yeğenleri Samsun Valiliğinden BAYIND1RLIK BAKANLlGl XAP1 VE İMAR 1 ŞLERİ REİSLİGİNİN, 1 KAVAK İlçesi Jandarma birlik ve merkez karakolu ınşaatı, 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapaiı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif berfeli 255.405,84 liradır. 3 Eksiltme, Samsun'da 2 No.lu Hükumet binasmda Bayındırlık Müdürlüğü thale Komisyonunca 17/5/1968 Cuma günü saat 15.00 te yapılacaktır 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye gırebılmek tçin tsteklilerin : a) 13.966.23 liralık geçici teminatını, b) 1968 yıhna ait Ticaret Odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleri ile verecekleri (Ekıiltme Şartnamesıne uygun) plân ve teçhızat, teknik personel ve taahhüt beyannamelerinı, Bayındırhk Bakanugından almıs olduklan (C) grupundan kejif bedeli kadar tutarlı müteahhitlik karnesinı ibraz suretiyle Baytndırhk Müdürlügünden alacaklan yeterlik belgesini. teklif mektuplan ile zarfa koymalan lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarinı 17/5/19fi8 Cuma günü gaat 14.00'e katfar makbuz karşılığında thale Komısyonu Baskanlıgına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesı almak ıçın isteklilerin dilekçelerini 13/5/1968 pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Samsun Valiligi ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlanna ıntikal ettirmelen şarttır. Telgrafla müracaatlar ve postada vakı gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilSn olunur. (Ba«m: 196M/444I) Rus mühendisi (Kaştarafı ı incl Sahifede) nıncaya kadar kiçisel güvenliğimin saj^lanmasını rica ettlm. Danil oldufum turist grupundan kendi hür irademle ve bir daha Sovyetler Birliğine dönmek Mtemediğim İçin aynldım. Sovyet re}imi ile mutabık olmadığım »e hiir bir Batı memleketinde yaşanuk istediğiın için S.S.C.B. ne dfinmek istemiyorum. Ankarada hfirriyete kavuşma yolnndaJd ç»bamla ilgili olarak resml ya 4a gıyri resmi Türkiyedeld herhangi bir Sovyet şahsiyeti ile görü* mevi reddediyorum. Karanm kesindir ve bn aebeple Sovyet hukümeti temsildleri ile herhangi bir temasta bulumnayi ya da onlardan getecek yazıyı almayı ve okuman da reddediyorum. Bu «ebeple siz Tiirk etnniyct ma kamlarmdan beni ve merrfaatlerlmi himaye etmenizl ve Sovyetler ile hernanri bir temasa karşı kornmanızı diliyomm. Hürriyete ka\Ti«mada bana %i% ttrdifciniz varriınidan dolan size çok teşekkür ederim. 254J.96» Inv İstanbul'da 28 Nisan olaylannın sekizind yıldönümü, îstanbulda Hukui Fa kültesinde yapılacak bir törenle amlacaktır. Saat 10 da yapılacak törende bazı öğretim Uyeleri ve ögrenci temsilcileri günün anlammı belirten konuşmalar yapacaklardır. Hukuk Faktlltesi ögrenci temsilcileri Cahit Acar ve tlhaml Çetin dün bu konuda düzenledikleri basın toplantısmda, «28 Nisan, siyasl iktldarlann hukuk dışı eyiemlerini frenliyecek, mânevi bir müeyvide olarak gelecege ışık tutan, tarihimizde müstesna yerini daima koruvacaktır» demişlerdir Millî Türk Talebe Birliğinin 28 Nisan olaylannın yıldönümü dolayısiyle yaymladığı bildiride, «Üniversite öğrencilerinin büyük bir kısmının katıldlğı 28 Nisan olaylan bir gençllk hareketidir: bu olaylann sevabı ve vebali, o günün gençliğine aittir.» denılmektedir. Bildiride. şu cümle de yer aîmaktadır: «Ne irtica yaygaralan. ne de Mark«, ^Tao \r I^enin sloganlan, lelislml durduramıjra TRT ve seçimler ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yüksek Seçün Kurulu, dün «Seçim dönemi Içinde TRT de yayınlanacak partilere ait baberlerin eşit kelime aayuıyl» özetlenmesi, •yni MUtende yarınlan ması ve yayın tfiresinin eşit ol ması> yolunda bir karar almıs tır. Yüksek Seçim Kurulu bu ka ran, TİP'in radyo yayınlan hak kındaki bir itirazı Üzerine ver miştir. Ahmet Kemal Baki 27 Nisan 1968 günü Tanrı'nm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 28 Nisan 1968 Pazar (Bugün) öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılarak, Yahya Efendi'deki aile kabristanınrfa ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Tann rahmet eylesin. (Cumhuriyet: 4461) DOĞUM Belgin ve Sedat Sertgil oğulları KEREM'in d'oğumunu müjdelerler. ANKARA 27.4.1968 (Cumhuriyet: 4462) Bağımsız değil, AP'nin adayı Dün gazetemizde resmini ys yınladığımız M. Ali Türksever'• in Istanbul îl Genel Meclisi iiye^ ligina adaylığını, yanlışhkla <Bağım>ız> olarak koydu|u yarılraıştır. M. Ali Türkıever, bağımıu dtgll. Bvşikttı • KABATAŞ LİSESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİNDEN: Okulumuzun 60. yıldönümü 9 Haziran 1968 pazar günü kutlanacaktır. Bu münasebetle hazırlanmakta olan yıllıkta bütün mezunlarımızın yer almalarını düşünmekteyiz. Sayın mesunlarımızın, bir adet resimleri ile birlikte kısa hâl tercümelerlni îstanbul, Beyoğlu Balo Sokak Ezine Aprt. Kat 1 deki Dernek Merkezine göndermelerfnl rica ederiz. Cumhurivet Kmt Ramit AZİE U âyar lcülc* 113.50 ıst 111. 114 125. 17.1» U3.7S ISI.M İK^ 115. 127 17.11
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog