Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHfFE ALTT CUM1TÜRİTET 28 Nlsan 1988 DEVRAN KOŞMASI Utane doln bir devir Sanma şeref, şan devri; Gemisini yüriiten Işbilir kaptan devrl. Cumhuriyel 28 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyetten GÜNLERİM SAATLERİM AYNA KARSISINDA DAHA GÜZEL DAHA DA GÜZEL GÖRÜNMEYE ÇALIŞMAKLA GEÇİYORDU Her yerde türlü hile, Sahte, sevgiler bile. Güven kalmadı dil'e Bn devir yalan devri. Âşık Veysel'e koşma Âlemdeki mânâyı öı görmez, Veysel görttr. Bitmeyen bir rüyâyı Göı görmez, Veysel föriir. Odnr gerektiği an Bizden önce uyanan. Yollar boyu nzanan Iz görmez, Veysel görfir. «.Mutluluk» filminin unutulmaz yıldızı Dayın varsa; gücün v»r Olmazsa anan aflar. Dövünsün imkânsızlar Çfinkü bu imkân devri. Karalara ak derler, Her sey bize hak derler. Dürüste abmak derler Devrimiz tal'an devri. Talnız süsle, yaldızsan; Mntlnsun akılsızsan. Bostnr köpüriip kızsan Derler : çarlatan devri. Iki intihar teşebbüsünden sonro mullu oldu «Mutluluk» füminde 22 yaşındaki bu genç sançın, sanatı ve zarafeti ıle perdede eşine ender rastlanan bir göz zlyafeti örnegi vermısti. Taze bir gü zelliğln tatlı bir oyunla bağdaştığı boyle bir kordelâ şimdıye kadar görülmemişti. Sanat hayatında bir dönemeç sayılabilecek bu başarısıodan az son ra, bir gun sabah gazeteleri intıhara teşebbus etti ğini yazdılar. Herkes bu peri yuzlü, genç ve evlilık hayatında mutlu olduğu bilinen kızın niçin canına kıymak istediğini birbırine soruyordu. Bir süre sonra unutuldu, kimse artık ondan bahsetmiyordu. Bu ara ünlü yönetmen Sergeıo Gobbi imdadına yatişti ve «Yabancı» adlı fılminde baş rolü verdi. Marie Prance bu kordelâda da umulanın çok üstünde, fevkalâde denebüecek bir başan gbsterdi, arkasındar RpVıka VP t«TiorPdp tnpr Mırn daha yap En ileri fikirli, En güzel, en siirli Söylenen binbir türlü Söz görmez, Veysel görflr. Şairim! Derdine yan! Bak! Her şey ayan beyan : Şu karsında ağlayan Saz görmez, Veysel gBrflr. Yeni maaş kanunu tasansına göre mesken ücreti, kıdem zammı ve mektep müdürleri ile mufettislerin makam maaşı adı ıle aıaaşlanndan başka ellerine geçen paranın kesileceğinden endı?eye duşen şehrimizdeki ilk mektep öğretmenlerinden birkaç yüz kisi dün öğretmenler Birliği binasında bir toplantı yapmışlardır. öğretmenler, şimdiki dar butçelerd'en kendilerine takdir edılen paraların her memurun refahı duşünülerek bütçe genişletilirken kesılmekte olduğu noktasmda ısrar ve teessurlerini açıklamışlardır. Yekunların eksilmemesi için maaşlannın tesbiti ve makam tahsısatının ucret addedilerek devamını istemişlerdır. Yeni borem fasnrısı laylık gösterilmesini rica etrai?» tir. Tüccarlanmıza taalluk eden meselelerde Ticaret Odasınca M. Suhovi'ye teşekkür edilmis vo keyfiyet Iktisat Vekâletine bildırilmiştir. Kasaplar Şirketinin dükkânlan Et meselesi hakkında sayımızda soyledığimiz gibi, Et Şirketinin sehrimizde birçok kasap dükkânlan olduğu bütün açıkhgiyle meydana çıkmıştzr. Kasaplar Şirketi Başkanı Ahmet beyin gazetelere verdiği demecine bakınız : «Kasaplann çehrimizde mfltaaddit dükkânlan vardır. Zaten biz de bunu iddia etmiş ve şirketin bir tekel kurduğunu söylemiştik.» • Londra'da Hint istiklâli için bazı Hint milliyetperverleri tarafınd'an büyük bir nümayi? yapılmıçtır. 0 Bombay'da 100,000 pamuk amelesinın grev ilân ettiği haber verilmektedir. Rusya ile ticaret yapanlar Rusya ile ticaret yapan tüceaı lar ile ilgili olarak Rusyanın memleketimizdeki ticaret mümessili M. Suhovi dün Ticaret Odasına gelerek bazı temennılerde bulunmuştur. Rusya ile alış veriş yapan tuccarlara ko Dostlardan Taşlar Doktor Sedat Pmar'ın Cevabı Zayıflar nyntnlur, Güçlii başta tutulnr, Dostluklar anutnlnr Ba devir nisyan devri. Şairim hiç durma yaz ! Sanma kimse anlamaz. Ne kadar hicvetsen az Böyle perişan devri. Devrin ünlü şairı, sevgili ümit Yasar Tersinden boya sürüp tablo yapmays dsldı... Anlasılan dostlan vnrdumdnymaz çıktılar Kalem yetismeyince eline fırça aldı. Ç A G R I : Dostlarımı, okuyuculanmı ve bütün sanatseverlerı bugün Sıraselviler Onay Clüb'te açacağım ilk Resım Şiir sergime çağırıyorum. Sergi, bir hafta süreyle her gün 15 19 arası açıktır. İ LÂN NİĞDE SAĞLIK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN C l m f 1 An Kilo Çofn Kilo Muh. Bedell Lira kr». Tntarı Lira krş. Mnvakkat teminal Lira kr?. ! Marie France Boyer tı. Ama gunün blrlnde yine lntihara teşebbus ettigl bğrenildi. Shakespeare'in Unlü Ofelyası güzelliğinde olan bu kızcağız neden tıpkı onun gibi kendini bir girdaba atmak istiyordu. Aradan bir müddet geçtikten sonra, ruhl durumu düzeldi, şimdi yine yönetmen Gobbl ile birlikte Cote d'Azour'de «Aşk lsnünde birjoz» adlı yeni bir filım yapmakta. Ruhsal sarsıntısınm neden ileri geldiği sorulduğunda gayet : samlmi olarak hlslerinl şöyle ifade ediyor: «Özel nayatımda büyük bır bunalım içinde idim. Sanat dünyası bambaşka, başan elde ettikçe insan daha egoist oluyor, saatlerim günlenm ayna karşıgında daha da güzel goriınebılme ye çalışmakla geçiyordu, aıle hayatımı ihmal etmiştım. Meslek hayatıma evimden fazla önem ver meye başlamıştım. Geçen yıl dsvamh olarak ancak ikl ay kadar evimde kalabildım, bu süre zarfmda kocamın artık bensiz de yapabileceğini dehşetle sezdim. O nu ne kadar ihmal etmiş olduğumu o zaman kavradım, halbuki melek gibi bir ınsandı. Kusurumu affettirmek için hayatımı verebilirdim. Bugün için aptalca bır tutum ama, o an yorgun sinirlarim, içinde bulunduğum depresyon mânasızca hareketlerde bulunmama sebep oldu. Sergeio Gobbı'nin arzusu üzerl ne «Yabancı» adlı filme başladım, ama umduğum gibi olmadı, bu filmim ve dığer ikisi bittıkten sonra tekrar bir umutsuzluk içine yuvarlandım. Bir ruh hekiml hayatımı kurtardı, on beş gün süre ile morfin yapıp devamlı uyuttu; uyandığımda dünyaya yani gelmiş gibi dinçtim. Hastahaneden çıktığımda evime döndüm, kocam şefkatinl bir an bile benden esirgemedi. Artık iyi bir e* kadını olmasını da becerebiliycrum. Sanat hayatı İle aile hayatını birlikte yürütecek tecrübeye sahip oldum. BUtün arzum bir ço cuk sahibi olmak, bakması zor bile olsa katlanacağım.» 50 20.000 00 1500 00 35.000 40.000 Ad. Ekmek 4500 UO Koyun etl 5.000 Kilo 12 00 4.500 60 000 00 900 UO Dana 1200 10 00 » 12.000 00 1.000 » Yukarda cinsi, mıktan, muhımmen bedell, tutan ve muvakkat temvnatı yazılı olan J kalem gıda maddesı 10/5/1968 Cuma günfl taat 16 da kapalı zarf usuluyle ıhalesı yapılacaktır Talıplilerın hazırlamış olduklan kapah zarflannı thale saatınden bir saat evvel thale Komısyonuna vermelen ve bunlara ait çartnamenın her gün mesai ıtıtinde okulda görülebıleceğı ve postadakı gecıkmelerden mesuliyet kabul edilemiyeceği ilân olunur. (Basın: 14468 '4421) ' ^ t ^f,1 9/ ı,i(i Artvin Sağhk Müdürlüğünden C 1N St Sığır etl Koyun etl Toz şeker . Mlkten 6000 IdlO 2500 » 6000 t Flyatı Lir. kr?. 8 00 10 00 3 60 Tutan Ur. kr*. 40000 25000 21600 00 00 00 KÜÇÜK SAHNE Muvakkat temlnab Ura krî. 3000 00 1875 00 1620 00 Halk sanatlannda el MÜCAP OFLÜOĞLU TİYATROSU YILIN EN BEĞENİLEN KOMEDİSİ BAŞARI İLE DEVAM EDİYOR PEPSİ 300. SON 2 HAFTA Istanbul TEMSİL 3 Kalem Yekun 86600 00 6495 00 5196 00 78916 00 72 Kalem llâç ve tıbbj malzems 1 Artvin Oeviet Hastahanesinln 1968 maH yılı ve 1969 Mayıs sonuna kadar ihtiyacı olan vukanda clns ve miktarlan yazılı 3 kalem 86.600.00 Ura muhammen bedelll yiyecek maddesiyle 72 kalem 78.916.00 lira muhammen bedelll U&ç ve tıbbl malzemeleri 2490 sayılı kanunun 31 lnci maddesi geregınce kapaıı zarf usulü Ue eksiltmeye çıkanlmıştır 2 Kapalı zart eksiltmest 6 Mayıs 1968 pazartesi güntl saat 14 de Hastahane Bajtabfbl odasmda yapılacaktır. Şartnameleri ner gün mesal saatlerl dahllınde hastahane tdare Dlnasında görülebilir. tlâç ve tıbbl maizemelerln sartnamesi ve listesl aynca tstanbui ve Ankara Sağük Müdürlüklerınde grtrülebilir 3 İsteklıierin bellı gün ve saatten Dlr saat önceslne kadar usulüne göre teklil mektuplarını Komlsyonumuza vermelerl. Postada vftö geclkmelertn nazan ıtibare alınmıyacagı. 4 Yukanda mülredatı yazılı beslem maddeleri bir fcişiye ihale edüebıltcegi glbl ayn ayn tallplennt de ihale edilebilir. 5 tlâç ve tıbbl malzeme ayn sahsa İhale edllecekttr. Keyfiyet ilân olunur. Galatasaray'da, Yapı ve Kredl Bankajn'nm Sanat Galerisi'nde açılan birbirinden ilginç sersilerin 40. n «Halk Sanatlannda EU konulu biı (otoğraf sergisidlr. KuruluşununlO. yılından berl Tflrk halk sanatlannm tıınnmfiı, yayüması yolunda çeşitli hizmetler yapan Yapı ve Kredi Bankası'nın ba orijinal sergisinde de «El» denilen yaratıcı aletin çeşitll hünerlerine şahit oluyoruz. Değerli fotoğraf sanatçüanmızdan Mümtaı Erturer ve HflsnO GürseL bu güç konuyu büyük bir nstalıkla işlemişlerdir. İzmir'de pamuk ihracatı ile iştigal eden bir şirket, tngilizce lisanını iyi bilen, ticarî muhaberata vakıf bir eleman aramaktadır. Taliplerin tercümeî halleriyle, taleplerini referanslanyla birlikte POSTA KUTUSU 468 numaraya göndenneleri rica olunur. (Müracaatlar gizli tutulacaktır.) Cumhuriyet 4429 ELEMAN ARANIYOR (Basm: 14270/4425) NOT: Pazartesi hariç her gece 21.15 Çarşamba, Cumartesi, Pazar 17.00 Matine. Onbeş güıılük biletler satılmaktadır. Gişe her gün saat 10.00 da açllır. Radar Reklâm: 349 4448 Belediyesi zaman bizim için çalışıyor Şehir Tiyatrolan ÜSKÜDAR TİYATROSUNDA 6 Mayıs Pazartesiden İtibaren Her gün 21, Pazar 15.30 da KÜÇÜK PRENS Biletler satışa arzedilmiştlr. İdil Biret, konserde üç honserto çalacak Cumhurbaşkanlığı Senfonl Orkestrası'nın »on konseri 3 mayıg cuma aksamı 20 30 da. Profesör Lessing'in ydneteceği bu konsere solist olarak katüacak olan ünlü solistimiz îdıl Biret, ilk defa bir konserde dünyanm en güzel üç konsertosunu çalacaktır. Beethoven, Grig ve Schumann konsertolarının yer ald"ığı programın, bu mevsimin en ilginç ve en güzel konseri olacağı öne sürulmektedir. UTANÇ DÜNYASI (SON HAFTA) (Basm: 16788/4455) İLÂN Sungurlu Devlet Hastanesi Baştabipllğinden: Devlet Hastahanemizin 1968 mall yılı İhtiyacı İçin 78 kalemde mevcut ilâç ve tıbbl malzeme mübayaa olunacaktır. 1 thale kapalı zarf usulü ile Sungurlu Devlet Hastahanesinde 7/5/968 salı günü saat 14 de yapılacaktır. 2 Muhammen kıymetl 37864 lira 20 kurustur. 3 Geçici teminatı 2840 liradır. 4 Şartname ve liste Hastahane Bastablpllğlsdedlr. î * tekliler buradan temln ederler. 5 Postada v&ki gecikmeden komisycm •orumhı olamaa. «IV. HENRİ Devlet Tiyatrosu, ünlü îtalyan oyun yazarı Luigi Pirandello'nun «IV. Henri» adlı esenni, doğumunun 100 üncü yıldönümü dolayısiyle yeniden sahneye koymuştur. Konuk îtalyan rejisörü Maurizio Scaparro'nun sahneye koyduğu ve başrolünü Cüneyt Gokçer'ın nynadığı «IV. Henri» nin dekor ve kostümlerine de konuk îtalyan dekoratörü Roberto Francia hazırlamıstır. KATTP AldiHİtT TtQt\wuTVİtn «ldıtım hürtyetlml k«Tbettlm. HQ Evet, zaman bizim için çalışıyor... Çönkü zaman geçtikçe SIERA'nızın kıymetini daha çok takdir edeceğinizi biliyoruz. SIERA bütün dünyadaki şöhretini ilk önce kalitesine borçludur. SIERA yurdumuzda33 yıldır ağızdan düşmeyen isimdir. BDZDOLABI D KESİLLER BOTUICA IAHCUPOLMAYMİSİI IERA 2395 liradan itibaren cazip fiatlar. Taksitli satısjariçin bayilerimize müracaatediniz. Muntazam SIERA servisi daimaemrinizdedir küto ZEHHA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog