Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ffS Ntaffi 1968 CUMHTJKÎYET 8AHİFE BEŞ Hırsıı, hırsııı soydu! Tlorya'da Muzejyen Senar'ın koşkunu, Baltalıman'da Senator Hıdayet Aydıner ıle 10 mılyonerın evını soyan azılı hırsız Tevfik Erol, dun Emnıyet Hırsızlık Masası Memurlanna, evının belırsız bır hırsız tarafmdan soyulduğunu bıldırmıstır. Üç yıl once Nığde Cezaevmden kaçarak îstanbul a gelen Erol, Şehremını'ndekı evınde yakalanmıştır. Polısler eve, «Biz, seçim memnmyuz» dıyerek gırmıslerdır. Azılı hırsız, Polıse, çaldığı ve evıne depo ettığı mallarf gostermek ısterken, bunların yerınde olmadığı gorulmuştur. Erol'un depoladığı hırsi7İık mal:annın, baska bır hırsız tarafıncfan çalındığı anlasılmaktadır. • Türkiye Muallimler Birliği'nin • îkinci «Dil Kongresi» başladı "Arapça ve Farscaya aşırı düşmanlık gösterilmemeli,, Turkıye Muallimler Birlıği tarafından duzenlenen «2. Dil Kongresi», dun Beledıye Sarayında başlanuş, bır konuşma yapan Birlık Baş kanı Prof. Dr. Faruk Tımurtaş, «Bir taraftan Batılı kelimeler dilimize girerken, öte yandan Arapça ve Farsça'ya aşırı düşmanlık gösterilmemelidir» demıştır. ruhnasiyle haUedileceğine lnaıuvoProf. Timurtaş, düımızm gıttiıc ruz. çe bozulnıd^td olduğunu, yerine Dılde devrım yapılamaz. Dılda, uydurma bır dil meydana getırll ancak bır tekamul olabılır Kelıms dığını soyleyerek, şoyle devam etteşkılı uydurmacüık değıldır. Di mıştır. «Bu uydurma dil; basın, Is mudahale etmemelı, kendı tabıı okullar ve bilhassa radyo vasıtahaline bırakmalıdır » siyle > ayılmaktadır. Osmanlı devrinde olduğu gibi, yine iki dilli bir Ertem'in mesajı millet haline gelmekteyiz. Biz, bu«TRT'nin dil konusunda vıkıcı nun çözümünün, bir âkademi kuolmaktan vazgeçmesini» ısteyen Timurta$'tan sonra Mılli Eğıtım Bakanı tlhami Ertem'in, «Dile elbette Irimse dokunamaz; Türkçemlzin dokunulmazlığına inanmıs bir kimseyim» diye başarı mesajı okunmuştur. IIK CAN1INM YARADIIIŞI CANLILARDA CİNSEL İLİŞKILER, ÜREME EVRIM ve INSAN Dr Ihsan ÜNLÜER <&v Ve Allah çoğalınız dedi Mister Haldane'ın ilk canlı molekul'unden bu yana yeryuzunden turlu çeşıtlı hayvanlar geçmış. Yapılan kazılarda bugun ancak fosıllenne rastladığı mız kafası kuçuk karnı buyuk nıce ırı kı\ım ha\\anat gıbı bır kısmının neslı kaybolmuş. Şımdı biz, Âderaden, Havvadan, Isadan, Musadan. Suleyman dan da daha başlangıcına gıdelım. Taa iikel canlı molekttlden başlayıp kabaklular, sfirüngenler, çarıklılar, memeliler, artropodlar, kafadan bacaklılar, kıçtan kafalılar, sümüklüler. yılan lar çıyanlar. ve maymonlan takiben çita ve Tarzan'a kadar akrabayı taallükatımız olan hayvanatı gözden geçirelim. Çok nznn bir (istihale) geçirerek bn giınkü insanı kâmil'e varan bu evolüsyon, EVRt.M muhakkak canlı ların üremesiyle meydana çeliyor. Tüm canlılan bu evrime götttren fireme fonhsiyonUnnı ve türlii hayvanlann doğvrma organlarını ve do^urma şekillerini meslefimiz olan dogum hekimlifi yönünden kısaea inceleyelim. V E flLLfiH ÇOCflLINlZ.,. DEDİ. Mister ACHESONnn tstedifi fibi burnnnnn ncondan de^il de tam ortadan oluyordu. Burada goruyoruz ki bu bdliinmez ha>atı devam ettırme çâresınıicn başka bır amaç gutmemektedır. Bu gerçeğı bilim adamları aa soyle isbatlamışlar: Bu gun ne durgun sularda ya;amakta olan tek hucreden ıbaret canlılara doğum kontrolculen burunlarını sokarak deneyler yaptılar Bu bılgınler bakıyorlardı kı bu tek hucreli AMİP denılen hayvan 130 gun süresinde 65 defa bolunmekte ve bu sure içınde Turkıyenın yüz olçümunun tam sekızde bırını kaplıyacak kadar çoğal maktadırlar. Bılgınler besı ortamında beslenerek çışen. şıştıkçe de metabolızma urunlerını dışanya atma olanağı azaian amıbın, tam bölunmeye nıvetlendiğı Birada vucudundan bır parça kesıp atıyorlar. O zaman vucut kitlesı küçulen hayvan yasama olanağı bulduju için hıç bir zaman bölunmeye ıhtiyaç duymadan ilânıhaye yaşıyor. İNSAN'A DOĞRU.» Bbylece tek molekülden ibaret olan ve kendıne benzer bır bırey meydana getirme yani ekuiproduktıvıte dedıjımız urem« öcelhğıne sahıp canlıdan az çok bahsetmis olduk. Pekı amma, bu ılkel canlıdan sonra sıra ıle taa insana kadar, hanı Tarzan filimlerınde gorduğumuz tanıdığımız bu kadar hayvanat nesll var ya, onlar nasıl meydana geldı? Bu ışlers akıl erdırmek ıçın ilk adımı LİNNE ısımlı bılgın attı. Tum canlılan bırer sınıf altında top la\ıp daha kolay ıncelemek olanaklannı ilk defa bulan KARL Ll.NNE'ydı. Hattâ fıl ile maydanoz gıbı bırbırlerınden pek az fari.h olan hayvanlarda bıle organ yapısı ve organ fonksıyon ları arasında benzerhklerı bulup ahkâm çıkarmıştı Lınne. örneğın biz ınsanların dahı jekıl bakımından olduğu kadar hattâ huylarımızın bıle hayvanJara tıpatıp yakınlığını LAFONTEN anlatmıyor mu? Tarıh boyunca insanlar türlü hayvanlara tapmışlar ve kendilerıne yakın bulduklarınıo çogunu bayraklarına bıle çızmışler. Aynı arslan kurt köpek gibı hayvanlar türlü in* san ırklarının sembolü »ayılmıyor muT Bugün hıç günahı olma yan bir sürü hayvan suretleri turlü sıyasal partiler tarafından oy toplama aracı olarak kullanıl maktadır. Hayvanlann en adaletsız, en vahşi ve en kuvvetlisını severiz ve bırısıne lltıfjt edecegımız vakıt onun adıyla «arslan gıbi maşallah» diye çağırırız da en mutehammıl ve en zavallısının adını kufur nıyetıne kullanırız. Karl Lınne Ne •en eşeklığıne uzul. ne de ten arslanlıgınla oğun.. hepınız do ayni malın gözu, aynı seyın soyusunuz. Dıyerek onları ortak ozellıklerın e gore sınıflandırdı. Linne SYSTEMA NATURAE (ta bıat sıstemı) adlı eserınde Nomenklatura bınearıs dedığı can lıların sınıflanma sıstemı ıle onemli bıyolojık gerçeklerı ortaya koymuştur. Bu klasıfıkasyon sâyesınde bugün ku oaak turle rın çşk^eöTOjık 4evirîj^jen var olmayıp daha basıt olan ılkel türlerden bır tekâmul EVHlM (ÎSTİHALE) sonucu meydan* gelmış olduğunu öğreniyoruz. CANLILARDA ÜREME TARZLAR1 İMAM NtKÂHI RESMl NİKÂH Canlıların çoğalı? tarzlarına bakacak olursak, ılkel canlılardan yukarıya dojru çıktıkça ureme ışlennın de kanşıklajtıjını goruruz. PKOTOZOA dedifimiı en 11kel tek hucreli canlıların çogal maları için, gördük ki dişi ve erkek iki birey e biç ihtiyaç yok. Bunların oyle bır eş bulnp Büyükada çamlıklarında yada Bahribaba parkında buluşmaları ve sonunda da nıkâta masasına oturup evlendirme memurunun palavralarını dinlemeleri gerekmiyor. Bunlar doğrudan doğruya ortadan sap diye bolun mekle urujorlar. Hatta bunlardan bır kademe daha yuksek METAZOA denılen çok fucreli hayvanlarda da bu ış boyle basıtçe olmakta. Meselâ su yosunu polip'ler ve sungerlerde vucudun bır yerınde tomurcuklan ma ıle bır çıkıntı belırıyor. Ve o uzantı koparak ayrı bır bırey oluyor. Işte bu türlü basıt olan üremelere ASEKSÜEL EŞEMSÎZ ÜREME DİYORUZ. Şımdı protozoa ve metazoalardan aonra bır «ınıf daha yukarıya atlıyahm. MESüZOA deniien bu sınıfta yuvarlak kurtlar, solucanlar, »ülükler, tenya lar barsak parazitlerinden kan emıcı nekator AMERÎCANUS gibi türlu akrabayı taalükatın toplındıgını goruyoruz. Artık yavaş yavaş bunların vücullarında erkek v e dışi yumurta huc resı ımâl eden cıns organları teşekkul etmeye başlamıştır. Hattâ bu Mesozoa denılen kurt ların vucutlarında erkek ve dısı organlar bır arada sulh içınde beraber yaşadıklarını gormekteyız. Onun ıçın boyle hem erkek, hem dışı karakter goste ren bu ılkel hayvanlara HERMAFRODİT dıyoruz. Bugun top lumumuzda biz ınsanların da bu turlusune bol bol rastlamak tayız. Daha ilerı gıttıkçe canlılarda bu dışılık ve erkeklık organlarının Ahmet ve Fadıme de olduğu gıbı ayrı ayrı kışılerde bulunduğunu goreceğız ki 6unlara da GüNÜKORlSTİK herıfler dıyoruz. Bu turiu gelışmıj olan canhlarda ureme dışı ve erkek yumurta hucresının bırbırlerı içınde kavnasması demek olan DÖLLENME Ue olmaktadır. Bu dollenmış yumurtadır ki bolunerek çoğalacak ve yeni bır bırey mevdana getırecektır. Bazen yumurta dığer vumurta hucresı ıle dollenmeden hemen tayrap edıp kendı kendıne bölunmeye başlıyor. Bu turlu uremey e PARTÜNOGENEZ ıle ureme dlyoruz kı bu da bır çeşıt e?emslı yani aseksue) ureme »ayıhr. I A R I N : Ve Allah insam yarattı çamurdan, ve Allah politikacıvı yarattı nurdan KAYTP Şcbekeral kayb«ttlm. hUkUmsuıdUr. GtUAy Ünflvır Cumhuri]r«t 44M Gıda sanayii, paslanmaz çelikten mamul eşya ve ince işler için Gumuslü OERLIKONFONTARGEN A611 (F611dekapanıile) yumuşak lehimi havya ile kullanılır! Suratlı netice verir. Kurşun ve kadrnîyum ihtiva etmedığınden gıda »ana\ıı ıçın elverışlidir. 32 yılhk hekimler toplamyor îstanbul Tıp Fakultesınden 1936 senesınde mezun olan ve hâlen tstanbul'da bulunan 6O'ı askın doktor, mezumvetlermın 32 ıncı yıldonumunu kutlamak uzere 2 Mayıs aksamı Ruj e Nu»r salonlarında bir yemek duzenlemışlerdır. Doktorların eşleri ıle birlikte düzenledıklen yemeğe, Îstanbul' d« bulunmayan fakat aynı sene htanbul Tıp Fakultesınden mezun olan meslekdaşları da dâvet edılmişlerdır. Adem, Havva Yılan, şeytan, elma Istikamet Dünya.. Ve Allah çoğalınız dedi tüm canlılara Fillere, koli basillerine, ayrık otuna Ve Allah çoğalınız dedi Asyalıya, Afrikahya Sonunu düşünmedi... EN tLKEL TARATIK Mister Haldane'ın yumurtladığı fıkrin mahsu!ii olarak fızık sel ve kimyasal evrenden ilk yaratılan canlı varhk üreme ozelhgı yanı «EKUİ . PRODUCTİVİTE» si olan bır zerreden ıbarettı. Bır goruşe gore bu molekulun etrafını içınde yaşadığı besı sıvısı sarmıştı. O besi sıvısını da dıştan bır zar kapladı ve boylece ilk tek hucreli varhk meydana gelmış oldu. Tabii böylece yaratıldıktan sonra bu ılkel canlıya Allahın ilk emri «Bolun yâ kulum» olmuştu amma bu bolunmede Makaryosu çi leden çıkaracak bir iş çıkıyor i$m içinden. Bu ılkel canlı evvelâ ikiye bölunüyor ve her bolunen birey de tekrar 4 «, 8 e 16 v a bölünüyordu. Şimdi gorecegız ki bu bölünmenin yanı ure menin amacı çofalmak değıldır. Bu ılkel hücre besi ortamında geli$tıkçe beslenıyor, kıtlesı artıyor, fakat sindirim artıklannı dı?arı atacagı dıs yüzeyi aynı oranda artmıyordu. Bu tek hucre de dıs yüzeyinl arttırmak yanı yaşamasım lürdürmek tçin YA TAKSİM. YA ÖLÜM tezmi benimseyerek ortadan bölünuyordu. Amma bu bölünme Ataköy llkokulu'nun müsameresi bugün «Ataköy İlkokuiu»nun musameresi. bugun saat 14'de, Yesılyurt takı Hava Harb Okulu salonunda verılecektır. Okul korosu ıle bale topluluğunun da yer aldığı proğramda, onjınal kostümlü çocuk pıyes ve oyunlan da vardır Ayrıca, okulun Sılıfke, Kars ve Sıvas ekıpleri çe»ıtlı folklor gosterılen yapacaklardır. i 28 Nisan I\Iuharrem 30 Î~T V. 1 5 01 12.11,1« 01 19 02 20 Ml 3 11 Kaynakçının güven kaynağı Manajans: 998 4414 Köy İşleri Bakanlığı Trabzon Topraksu XIV. Bölge Müdürliiründen: 1 Aşağıda yeri, mahiyeti, kc=ıf bedeli, geçici teminatı ve Ihals tarıhi yazılı toprak muhafaza kireçleme Utbikatı işi, 2490 Myıh kanunun 31. maddesı gereğınce kapalı zarf uaulü ilt ıhale edılecektır. 2 Ihale, Bölge Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 3 Proje ve eklerı çalışma saatlerınde Bolge Müdurlüğünde görülebilir. 4 lsteklilerin, işln keşıf bedeli kadar resmî sektöre 1; yaptıklanna daır belgelerını, 1968 yılı Tıcaıet Odası vesıkalarını, ıkametgâh ılmübaberlerini bır dılekçe ıle birlikte 731968 aklamına kadar Mudurluğumuze vererek ıhaleye iîtirak belgelerini almalan. 5 2490 sayıh kanunun 32. Maddesine göre hazırhyacaklan tekliflerini, ihale saatinden bır saat evvelıne kadar makbuz mukabıh Komısyon Başkanlığma vermelen lâzımdır. 6 Her turlü gecıkmeler ve telgrafla müracaat kabui edilmez. Keşif Bedeli Tl. Trabzon Merkez Yora 400.77818 ra Akçaabat ilçe köyleri ve Rıze Ardeşen Yeniyol koyü kıreçlem» tatbıkatı İîln yeri ve mahiyeti Geçid Teminatı Tl. 19.78113 Ihale Tarihi 10J1968 Saatt 11. beklemlmıyen olumu karşısınaa dujduğumuz derııı acıyı mektup ve telgraf göndererek paj laşan akraba ve dostlarla ccnaze>e katılan ve çelenk gonderen Tekel Genel Müdürlagü mensuplama, YaDrak Tütün tsleme Atolvelerı Mudur ve personehne, Tutun Eksperlerı Scndıkasına. Kabataş Erkek Lıseıi idarecı ve ogret menlerıne ve Chrvsler A S ne candan tesekkurler'mızı sunarız. Allesi adına RAUF ERGİNER'in Tekel Tutun Eksperi HALİS ERGtNER İ Cumhurıyet 4445 VEFAT Yegâne var'"* lığım kıymetlı anacıgım Istanburdan Avrupa ye Asya'ya en kestirme yol... (Basın: 14476 4426) çoktan ben çektiği rahatsızlığından kurtulamıyarak vefat etmı^tir. Cenazesi 28 Nısan bugunku Pazar gunu L&lelideki evınden alınarak Aksaray Valide Camiinde kılınacak öğle namazını müte«kıp Edirnekapı Şehitliğındeki ebedi istırahatgâhına defnedilecektir. Kızı: Pakize Snnal Çemberhtaş Tabiiye öğretmeni Yegenleri: BertM 91mıir, M. Natık Snn»l (llâncıhk: 6483/4459) NUDİYE SUNAL 1 Nlsan 1968 tarlhlndan Itibaren İRAN HAVA YOLLARININ Boaing 727 jet uçaklarlla, Istanbul'dan Avrupa ve Tahran'a haftada 4 uçuş yapablllrslnlz. PETROL OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN: Ankara Kızılay'da Gayrimenkul Satış İlânı 1 Mulkiyeti Ofisimize ait Yenışehır Zıya Gokalp Caddesinde, Kızılay Ulus Sineması karşısında, Modern Palaa yanmda uzermde Akaryskıt Satış ve Servis İstasyonu bulunan imârm D. 8 pafta, 1066 ada, 32 parselde kayıtlı (867) M2. arsa kapah zarf usulu ile satılacaktır. Muvakkat teminatı f305.100,) uçyuzbeşbınyuz liradır. 2 İhale 10.6.1968 gunü saat 10.00 da Ankara'da Yenişehir Adakale Sokak No: 85 de Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez binasında toplanacak Emlâk Alım, Satım Komisyonu huzurunda yapılac?ktır. 3 Kapalı zarfla yapılacak ıhaleye iştirak edecekler 2490 sayılı kanun gereğmce hazırlıyacaklan teklif mektubunu, 5/6/1968 günu saat 17.30 a kadar Genel Müdürlük Muhaberat ve Arşıv Şube Mudurluğune teslım edeceklerdir. 4 İşbu ıhaleye ıştırak edecekler 2490 sayüı kanunun 3. maddesine gore ilân taıırunden sonra Ticaret Odasmdan bu iş için slacakian vesikanın ibrazı şarttır (Şirketlerden iştirak edecek olanlar 2490 sayıh kanunun 3. maddesine gdre ılân tarıhınden sonra Ticaret Odasından bu iş için alacakları vesikanın ibrazı şarttır.) 5 Bu işe ait şartname, her gün mesaî saatleri dahilinde Genel Müc'ürlük Emiftk Şub« Müdürlüğünden b«delsiz olarak teınin eculebılır. 6 PostaH>ı vâki olacak gecıkmeler kabul edllme». 7 Telgrafla vapılacak müracaatlar kabul edilmez. 8 Ofisimız 2490 sayıh kar.una tâbi bulunmadığından, Ofîs ihalevi vapıp yapmanT3kta veya diledığine Istediği ş e kilde sarmakta srrbeettir. (Basın: A. 446316713/4420) ÎLÂN İstanbul tl Seçim Kurulu Başkanlığından 2/6/1968 tarıhmde Bir Milletvekilliği için ilimizde yapılacak Ara Seçlmi sebeblyle Siyaıt Partiler tarafından Yüksek Seçim Kuruluna verllen geçici Adav Listeleri aşağıya yazılmıltır.'llân olunur. 1 A.P. Adayı: Mehmet Mu»tafa Gürpınar: Ihracat v» Gümrük Komisyoncusu. 2 C.H.P. Adayı: Bahlr Er»oy: Kurucu Mecli» üyeri. îstanbul Tekstil Örme Giyim Sanayii Sendikası Genel Bajkanı. S C.KM.P. Adayı: Haynıllah Altmay. Tüccar. 4 G.P. Adayı: Melike Bayburt. 1925 Îstanbul Ev Kadmı Yardımseverler Dernegi BBJkanı, Donantna Cemiyeti Beyoğlu İlçe Başkanı. 5 M.P. Adayı: Edip Sezgtn: Erzincan 1930 Doğumlu, Hukuk Fakiiltesi mezunu Avtıkat 6 T.İ.P. Adayı: Ihaanl Sırlıojlu. Diyarbakır 1930 DofumİU, Halk Şairi. BAĞEVISIZ ADATLAB 7 Kaya Şahinoğlu. 8 Şükrii Kıravaf. Mall M0javır. Cemil Akdoğan tl S*çim Kurulu İSTANBUL TAHRAN Pazar, Pazartesi, Salı, Persembt İSTANBUL CENEVRE Pazartesl, çarsımba, Cuma > İSTANBUL PARİS Çarşamba, Cuma İSTANBUL FRANKFURT Pazartesl, Cumartatl İSTANBUL LONDRA Çarşamba, Cuma, Cumartaal İRAN HAVA YOLLARI, tacrübeli, dakik ve kusursaz sırviılyle haftada ikl gQn Tahran bağlantısı ile Kabil, Karaşf, Bombay ve hırgün Kuveyt'e tefer yapar. NATIONAL LINES İRAN HAVA YOLLARI Yatklll Seyahat acenteniz ve Iran Hava Yolları daha faıla iuhat leln emlrlerlnlzl boklerier. Cumhuriyot Caddesl T.kslm. İstanbuİ Telefon: 471731 4 7 1 7 3 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog