Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHtFE DÖRT 28 Nîsan I9S8 CUMHURlVET Hareket Ordusu htanbıd'a sızıp, hâkim olduktan Sonra, Ikdam 180 derece dönmüş; Yolkanda ise Derviş Valıdettt», kurtuluşu kaçmakta bulmuştu. Birinei Sflvarl Tümenl «raba?larından Yüzbası Nail efendl bir teğnenle birlikte önceki gece Yıldııda saat knlesi 6ntinde dnran bir askeri tabanca ile yaralamışlar ve Osmanlı a»kerlerl tarafından karsılık olarak öldflrülmüşlerdir.» «Ikdam. 15 Nlıand* (Aikerimiz) baslıkh yansiyle isyaneıları büsbütün tutmakta, aneak bunlann Sultan Hatnfd'e ltaat etmeleri gerektiginl yttmaktadır. *.. Dfln Haydarpasa vapnrnnda Osmanlı askerlerinden üç neferle beraberdik. Bnnlardan isittiglmiı sdzler bizi hayrete v« ciddî dttşüncelere götürdü. Gerek askerin, gerekse ordnBnn geleceğinin garantisi için bn. herbiri bir fazilet Srnefl olan askerimizin hissiyatını ve dertlerinl lyi anlamak Uıımdır. Bunn anlayacak kimdir? bit Küçümseme ve tahrik ASKER Bana bak mtkieph mhnn, «laylı mı? DOKTOR Aslanım, ben riıin hekiminiz değil mivim? ASKER Ben hekim mekim tanımam. Alaylı mısuı? DOKTOB Alaylıyım yavrura alaylı... Hiç mektepli doktor olur mu? (Kalem mecmuasından Cetnla unlü karikatürü) ttbt Msktr içJnde böyöma» utç v e cakal agaıiraif, bir mö§lüman aakerinin dflşüneelerine yakından vfikıf olmnı pasalar ve nbaylar. Dftnkfi neferin »«ıtinü hiç nnatmayacafu. O, Almanyada etitira görmttf, oldnkça genç, ta kat aakerin hislerin) anlamak Hareket tan âeiı bir ftnç knmandan için Ordusu dedlki: topları Beyoğlunda (Oknyup yaımak baska »fydir, medeni adam olmak yine baakadır. BByle medeni olamamı» bir iabayın oknyup yazmateklemez. Fakat isyancıları ıçlı undan biı Mkerler faydalanayazılarla mukemmel tahnk cder. mayıı. lnsan Bnce medeni olroa31 Marttan sonra Volkan gek.)> ml azıya almış, ısyancı askerlerIkdam 4ah« »onra davranışlale arasmdaki bağlantı pek açık rın nasıl olması gerektiğı hakhale gelmıştır. Nıtekıın gazetekında uzun uzun ahkâra yürüde çıkan ılânlar ve Dervış'ın tür, bu arad« askerlik eğitimiögutleri bu bağlantıyı ortaya konın yüklülüğünü eleştirir ve yuyor. »onunda askerlerin Padişaha bağ Meselâ 4 Nısan 1325 tanhll lı olmalarını sâlıklar.» Volkan'dan : îkdamdan gerek buray» aldı«Asker arkadaslanmızdan rigımız, gerekse ayni mahivetteca. Seriatı Garrai Ahmediyenin ki diger yazılanndan çıkan «okahulü için etmiş oldueumuz nuç şudur; nümayişte perakende hiznıetlerde bulunan Rüfekanın noksan Gazete 31 Mart lsyanını, îttlsilâhlan Tophane fabrikasınca hat ve Terakki Cemiyetinin isverilmişti. Eslihanın bir kısmı tıbdadına son verdiği için alkıshâlâ fabrikaya teslim edilmediği lamakta, Cemiyetin orduyu kancihetle berkesin bulunduğu mevdırdığım, fakat asker durukide usuiü veçhile teslim edilmu anlayınca işlerin ter» dönrnesl ^e bir de vatandaşlarımıdüğünü ileri sürmektedir. Gazın yedlerinde görüldüğü takdirrıptir ki Istanbulda yayınlanan de alınıp gdnderilmesini Şeriatı Rum gareteleriyle Yunan basıMuhammediye adma rica edenı da «31 Mart» ı ayni açıdan rim. (Tophane Sanayi Alannda gormektedırler. Erzurumlu Halis Abdullah)» Mevlanzade Rlfat'ın Serbesti 5 Nisan 1325 Volkan : gmzetesi de Hasan Fehmı'mn ol«l'mum asker karında^larımıdurülmesi vesılesıyle olavlardan za nasihat hemen sonra Ittıhad ve Terakki 1 Nisanda Meclis hinası önünCemıyetine ve Teşkjlâtma karşı de içtinu eden asâkiri şahaneşiddetli bir kampanyaya girişır. nin fikirleri berkesçe nıalum olGerçi Serbesti, meselâ tttıhadı muştur. Allahın yardımıyla arMuhammedıye Cemiyetini des zumuza nail olduk ve bu harekâtımızı ecnein üevletlere varınca\a kadar takdir ettirdik. Sükürler olsun, askerlik adma su kazanmi'j oldutrumuz namı celil ile jftihar etmeli>iı Imzalar.» 6 Nısan lJü . «tslâm kaıJınlarımıztn Bedesten çarç.ısında l e Bejoğlanda bazı kötü mahallerde dolaşmaları \e dukkânlar lyinde gdrülmeleri şeriata ajkırı olduğundan islâm kadınlarının bu halden feragât etmeleri ihtar olunur l'mum askerler.» Aym tanhte ve ayni nilshada Vahdeti'nın rıcası: «Meselâ 4 imcu a\cı tabunı, altıncı alay namına kadınlarunızın Betoğlunda. v.s. münasebetsiz mahallere öyle açık saçık ritmemelerini Jalep edhor. E\et biz de sizinle beraberiz. I.âkin bize matbuata biraz müsaade ediniz ki, şimdiki halde pek büjuk islerle me^çuluz. Onlan 50luna kojmak iıere çahşalıın...» 180 derece döniiş Hareket Ordusu Istanbula sızıp hakim olduktan sonra <lkdam» ın yazdıkjarı 1015 gün öncekılerın tamamen tersıdır. Vol kanda ıse Derviş Vahdetî, kurtuluşu kaçmakta bulmuştur. Bakınız Ikdam 2 mayıs pazar nushasında «Yaşasın Ordu» başlığıyla duruma hâkim olan Orduyu nasıl alkışlıyor : « * Bu fedakâr gönüllülerin snn hürriyet savaşı sırasında göstcrdıkleri çabayı ı e büjüküiğü ?Iahmut Se\ket Paşa kumandasında I«tanbul surlarıııa (la\anan Hürriyet Ordusunda ifa ettikleri \atan hizmctini yad ctmek bizim için en büyük, en 6nemli bir görevdir. üsmanll gonüllüleri Istanbul ufuklannın istibdat bulutu ile ör tüldüfünü duyar duymaz bıi\ük bir heyecan içinde kalmışlardır. istibdadın merkezine yürümek için birbirleriyle adeta ınüsabakaya girmişlerdir. Herkes beşikteki yavrusunu, basta annesini, biçâre kansını bırakarak silâhlanıyor, bu şerefe nail olamayan (tenç mektepliler. çönüllü kafilesini götüren trenin önüne yatıyorlardı. Manastırda, Seiânikte, Arnarutlukta, vatanın hemen her köşesinde Abdülhamid'in istibdadını mahvetmek, vatanı bu son felâketten kurtarmak, Osmanlıların ne bü>~ük bir siyasî terbiye ve vatanperverlik hisleri ile do lu olduklarını biitiin medeni dünyaya göstermek için takdir edilecek bir bamiyet yansmasına girişiliyordu. Biitün Osmanlı lar temmuz meşrutiyet devrinin koruyucusu ve faili olan orduya katılmak istiyor ve bn ordmu yöneten genç, muktedir, çalıskan ve ateş parçası olan hâmhctli subaylar arasında vatanın en büvük gününden hisse aimak bahtiyarhğını arzuluyordu...» « Binaenalevh vatanı istibdattan ktırtaran, milleti saadete götüren etkenleri inceledipimlz zaman bir yüksek kuvveti. »ilShlı kuvvetleri Ukdis etmemiz ç«reWr ki, o da muzaffer ordumuz, şanh sabaylanmızdır.s Kısa bir süre önce yero ba»ınlan subaylar, görüluyor ki bu defa goklere çıkanlmaktadır. Gerçi İkdam yaalarında îttihad v« Terakki Cemiyetindrn soz e t m « . Şu var ki, bu yazılarda gözs çarpan bir çabayla öğdügu subaylar daha önce âciz dedigl ittihatçı subaylardan başkalan değildir. YARIN. HÜSEYİN CAHİT'in BİR YAZISI MODESTY BLAISE ve COÖJZUMCU VEşJi VUOJDUWUU T İCİW U M:5 05 30 07 00 07 05 07 30 07 45 07 50 08 00 08 15 08 45 09.30 10 00 10.05 10.30 10 25 30 55 : ıı 00 1200 1220 12 3ü noo 13 15 15.00 15.05 15.20 13 40 15 45 16 45 17 00 17 05 17 20 17 50 19 no 19 30 19 i0 20 00 21 00 21 10 21 25 21 45 22 00 22 45 23 00 23 55 çıHş, program Gunaydın I Koye haberler Gunavdın II Haberler ve hava durumu Istanbulda buîîun Ilânlar ve hafif muzık Ovun havaUn Ceçıtli muzık Isteklenmız Cocuk saati Ara haberler. ilinlar LevleğlH «fcnrtt Bizi dMŞ mitini;' O Senertfen şarkılar Hafif müzik Konser nakll Geçen hafta Ilânlar ve hafif müzik Yurduu scsi K koıosu Hnberler ve R G. de bugün Reklâm DroBramları Ara haberler. ılânlar Hafif Batı muziîi A Yava^cadan »rkılar Hafif muzık Mac naklı 8 9 İO 111213141516 nursa bazılannın sfizlerl ne bun» ne de sapa gelir. 13 Mıllî hava yollarımızın rumuzu, bır cins 1 dans, şair. İ4 Yemek tedarik et anlamına İki kelime, Urün. 15 Genışhfi, çocuk yapmış dişi, hâtıra, sonuna bır harf gelirse ekleme olur. 16 Marangoziarıa bellibaşlı âletlerinden biri, özür dıleme. YUKARIDAN AŞAGlTA: 1 Tophımcte uyulsıası «erekll sayılan terWye" frurutonj ilâvj. 2 Vücuttaki şişlik, feza ilmı ı!e Ugrasanlann iş yerlerı. 3 tkl cismi birbirinden boşlukta bulu nan, duman kiri. 4 Ekmek yapılır, ad, Istanbulda bir semt. 5 Sahnede yapılır, sonuç, bir oyun aracı. 6 Yalvarma anlatır, ayak dıreme, kesici cısımlenn «1 lıfı. 7 Bilgilerimizin kaynağı olarak deneyi kabul edenlerin mns leği, su taşır. 8 İsım, ayak dirercesine. 9 Su, tek, su yolu açtır anlamında bir emir. 10 îlerisini onceden iyi olarak görma fıki kelime), ve dahı, tersinden okunursa vahşi hayvan yuvası olur. 11 Çocuk yuvası, acımıyan. 12 Alev, tstanbulda bır semt. 13 tyiyl kötıiyU a>arma, şimdi bile, omurgayı meydana getiren birbınne eklnmiş ortası delık kemıklerin her bırine vert len ad. 14 Tersinden okunursa çoğul takısı olur, Kuv\et Komutanlıfmın rumuzu, bir peygamber, başlangıcı olmıyan geçmış zaman. 15 Bir şeym meydana gelmesl için harcanan beden ve fikir gü cii (çoğul hali), sermaye. 16 Gören, memleketimizde ucuz eğ lence yerlerinden birl. ÎA*S Tifffony Jones TÎFFANY JONES BÖLÜM )Ç! ı'EUİ ^ Ç 31MTZJ V E TBHUFLEI JfMlZİ »Tfyoeo; 9İ1 ¥2 Hurda Naklettirilecek Makina ve Kimya Endüsfrisi Kurumu Mühimmat Fesih ve Hurda İşlelmesi Müdürlüğiinden, 1 Izmit Deniz Ordonat Merkez Komutanhğı (Bekirderesi) cephane deposunda bulunan takriben (660) ton ve, Aiyon 939. Mühimmat Deposunda bulunan takriben (3600) ton kuruluş dışı (Hurda) mühimmat ve aksarmnm, bulunduklan verlerden Kurumumuzun Kınkkale'deki Barut Fabrikasına bağlı Mühimmat Fesih İşleri Atelyesine ve Yahşihan mühimmat deposunda tefrik edilmiş olan sahaya, karayolundan kamyonlarla nakli İ51, kapalı zarfla teklif alma usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Talipler hurdalan mahallinde görebilirler. Eksiltmeye iştirak edecekler, bu işe ait şartnameyi Kurumun Ankara'da İstanbul caddesi No. 30 daki Mühimmat Fesih ve Hurda Tşletmesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak alabilecekleri gibi, posta ile adreslerin» gönderilmesini de isteyebilirler. 3 Mezkur nakliyatın ihalesi 17 Mayıs 1968 cuma günü aaat 15.00 de yapılacsktır. Teklif mektuplarmin en geç bu tarih ve saate kadar Kurumun Mühimmat Fesih ve Hurda İşletmesi Müdürlüğünde bulundurulması şarttır. Geç gelen teklifler dikkate ahnmıyacaktır. 4 Kurum ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediglne yapmakta ierbeattlr. İ \ ttjl JJ nn • tÖİ3 09 35 10 00 10 10 13 00 11 Z0 11 45 12 00 12 30 14 00 14 30 15 00 16 00 17 0O 17.30 18 00 18 30 19 70 19 30 21 30 21 00 20 15 22 00 22 30 23 00 24 00 00 30 0100 C Cevher Cicekten turkuler Ara haberler. ılânlar M. Pavdas orkestrası Cesith Turk müzıeı R=klâm Droaramları Haberler ve hava dururrtd İlanlar ve hafif rnuzık Kentten kente Hafta sonu 24 saatm olavları ılanlar M Bırtandan urkılar Suor dereisi G Erselden sarkılar Reklâm uroaı*ml?rı Haberler Plâklar arasında Ozetler oroaram kdoanıs İSTANBUL İL RHDYOSU Acılıs ve Droeram Dıskoteâımlzden Karısık sololar Lenv Escoudero sovljvor Akordeonl» melodıler VaMer ve DOİkaiar CesıtJı muzik Koncerto saati Rav Charles'in sarkıcıları Sonat saati* Caz muzıgi Pazar konserl Çay saati Kuçuk konser Genclere muzik Senfonık muzık Dıeııo Garcia ve arkadasları Aksam konsen numanın dort bucaâından San reDertuarından GenUeıın sevdıkleri Fransadan muzık Gece konseri Caz saati Jstanbulda « c e \arısı Hafif muzik Prosram ve kaDanıs SOLDAN 1925 yılında ölen ve tarih coğrafya kıtapları olan tanınmış bir tanhçi ve vak'anüvistimizdi' (iki isim'». 2 Bir harfin okunuşu, bazı lısanlarda hayır demektır, bir renk, âlımler. 3 Uyo, sulu pılâv, sırar boylarında boyle gozetleme yerlerı vardır (çoğul hali). 4 Bu taraf, ıçinden bazan Inni de çıkar, dll ve dudakla rın yardımı ~is içıne çek anlv mında bir eraır, Kuvvetler KÜmutanlığının rurnuzu. 5 Herncinsınin birincısi (çoğul hali), yapabılmeklık, ilâve et anlamına bir emir. 6 Bankaya para yatıran, dünya yüzündekı meşhur nehirler den bırı, sonuna bir harf gelirîe farenin duşmanı olur. 7 Pakat, mesleksiz işçi, bir nota. 8 Su yolu, bazısı şen (ikı kelıme). 9 Şıir yazmış olan kışının, darası ç:ktıktan sonra, dort ayaklı bir eşya. 10 Eskınjn yansı, Kafkas dağlanmn kuzeylnde yaşıyan bir MüslUman kavime mensup, bir erkek adı. 11 Yağmur, her zaman, hemcinsinin bırmcisi, 12 Protelni bol bir besln maddesi, köpek, gızlı kalması lüzumlu olan (çoğul hali), tersınden oku DUNDEN BUGUNE Dort be« ay geçince, bir daha gelirsiniz, hanımefendı. Bır kontrol ederız. Nevin hanım başkaca «oru lormadarı, teşekkflr ederek kalktı. Viziteyi verdi. Muayenehaneden çıkü. Anlamak iîtediğini anlamışü: «Mercekt* hafilif yoğunluk fazlalaşması var»ın kaba ve çiy deyimi, «Hanım, iki goziıne de perde iniyor»du. Gözlerıne perde inıyor, ihtiyar köpekler gibi! Dık merdıvenin aşağısuıdaki girişte, azıcık durdu kendini toparlamsk için. Sonra açık kapıdan, caddenın kalabahğma karıştı. Yönunü düçünmeden yürüdü. Bugune kadar birçok sakatlar, körler tanımıştı. Bir kadın bihrci. gözierınde şekilsiz birer beyaz lekeyle, görmeden bakar.... Ama, bu yalnız birkaç tâlihsız zavalh içindir, kendi başma gelmez, sanırdı. Bir gün onların arasında olacağını aklından geçirme misti. Saat beşe gel^ıemiş daha. Ba;ka raman olsa, | e h r» inmişken, Beyoğlunda gezinir; mağazalara uğrar, ufak tefek alıjveri» ederdi. Şimdi, doğruca «vine git mek istıjor. Sokağın içitde taksiler duruyordu. Bir tanesin» bindi. Şofore: Karaköye.. dedl. Otomobil dar yollardan kıvırarak saparken, düşü nüyordu: Ne güzelmis kesinlikle bilmemek; öğrenmemek... Bır süredir farkına varmıştı: sağ gözüyle bulanık, karaltıh pdruyor. Işkiüeniyordu, «acaba bende katarakt mı bashyorı diye. Ama, hep bir «acaba?» vardı zıhninde. B?lki değı'.dir. belki gözlükle giderilecek önemsız b.r aksakhktır... Kuşkudan lrurtulm^k istemlşti. Hiç tammadığı, fakat kocasından övgüsunü işittigl bu göz hastaiıkla n uzmanından ^elefonla randevu «lmış, ve gelmişü işte. Keşki gelmeseymi|... keski öyle kararsız kalsaymış, umutla avunarak... hiç değils» sol gözünü sağlam sanarak . Koprünün başında otomobilden indi. Kadıköy vap^ru hazır bekllyordu iskelede. Hemen girdi. Uçta. pencere kenarında bir köşeye oturdu. Gelip geçen ere hakarak oyalanmaya çalıştı. Doluyorlardı lçertye yüılert «füneşten yinmı? canlı. şen insanlar, renkli ymı giyimleriyle güzel kızlar, |ik kariınlar 47 ANKAR A Tokat Valiliğinden Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve tmar İşleri Reisliğinden: 1 Tokat Re«adiy» îlçesi, jandarma birlik ve merkez karakolu in|«atı i|i, 2490 iayılı kanun hükümlerin* ve gelecek yıla geçıd yiiklem Muına gdre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuftur. 2 Isin keşif b«deli (261 398.04) liradır. 3 Ektiltme Tok»1'da İl Bayındırlık Müdürlüğü Ihale Komisyonunda 13.5.1M8 psıartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 4 Eksiltm» şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünd» görii'.ebilir. 5 Ekgiltmeye glrtbilmek için istekHlerin: A (14205.M) liralık geçici teminatım, B îkametjâh ilmühaberi ve 1968 yılına alt Ticaret Odası belfMİBİ, • Mttracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksütme şartnamMİnde belirtilen ve usu'ün» görc hazırlanmış olan) plfta ve teçhizat beyannamesini, teknik personel beyannameâfnj, teahhüt beyannamesini, »ermaye Ve kredi imkânlannı bildiren mali durum bildirisi, Bayındırlık Bakanlıfindan almıs olduklan ( O Grupundan keşif bedeli kadar ilin eksiltmesine girebilecekierini gösterir müteahhitlik kamesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır • îstekliler teklif mektuplarmı 13J.1968 pazartesl günü saat 14'» kadar makbuz karşılığında thalt Komisyonu Ba|kanlığına verecektordir. 7 Yeterlik belgesi ahnması içln »on müracaat tarihl 9.5.1968 perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edüme». Keyfiyet ilân olunur. (Basm: A. 446416712/4418) (Basın: Acılıs. Drosraın Gunavdın I Ko\e haberler Gunavdın II Haberler ve hava durumu Sabah müziii Ankarada burün Ovun havaUrı Dınlevicı isteklerl G Akından sarkıltr Dınlevicı istekleri Ara haberler. ilanlır Masazin Akuldan turkülep Levleeın omrü Bizi dınier misiniz? Dileklerimiz Sectilderlmlı Gecen ha*ta Hafif muzık Yurttan sesler Haberler ve R G. de bueün Hafif müzik F Kozinoehı ve Günerl T. den şarkılar 14 00 Ülkeler ve cocukları T ı 14.15 Reklâm Drogra r .lan 15 15 Ara haberler. ilânlar 15 20 Ovun havaları y> "5 Şarkılar 15 55 Cesitli müzik 16 25 N DadaloJludan rörkı'üer 16 40 Hafif müzik 16 55 Ara haberler ilanlar 17 00 Incesaz 170 Ocakbası 17 50 Reklâm Drojrramları moo Haberler ve hava dıınırnu 19 3S M Turunecien türkuler 19 Î0 Bılsi kösesi 10 55 Sevıîpn sesler 20 15 S Suerden «arkılar 50.15 Fransadan müzik ilSnlar 21 00 24 saatin nlavlan " 21 10 N Bavramdan tıirkuler Snor dersisi 21 25 21 45 Bir bestecimiz "ar 22 10 ^Tuzik dunvpcından haberler 22 30 Yerll orkestralar 22 45 Haberler kfinMrf 23 00 O#c« 33 45 Gec# v«rııınt do>ru oro?ram Bir hanımın bej'az keten döpiyesinin yakasındaki mineli iğne, zârıiliğiyle dikkatini çekti: mavı çiçekçikler... aralarına küçük taşlar serpiştirilmiş. Gdrüyordu bütün ayrıntılarını. Ama bir gün, artık goremiyecek. Her zaman hafiiif kalmıyacaktı bu yoğun luk fazlahğı. Artacak, yavaş yavas. Bir düdük öttü. Makineler işledi. Vapur kalkıyor; açı!ıyor!ar. Deniz giriyor iskeîeyle aralarına. Karşıda, yüksekte, bir banka ilânı vardı. Ötekid ni kapayarak, sağ gözüyle baktr. iyi seçemiyor. Harf ler silikleşmış, birbirlerine karışmış gibi. Sol gözüyle denedi: okuyor mukemmel. Çok başlangıçtaydı, sol gozündeki katarakt «Belli belirsiz» demişti dok tor da. Arkada, bir çocuk durmadan vızıîdanıyordu. «Şunu al» «bunu al» diye tutturuyor annesine. İki erkek, akvaryumlarda yetişürilen balıklardan konuşuyorlardı. Su pireleriyle beslenince. hayvancıklann daha çabuk geliştiklerini söylüyorlar. Gece balığı hemen ayırmalıymış: yoksa ötekiler, yav ruları yerlermiş, doğunca. Arada, «lebistes» «plati» «scalarium» gibi, hiç bilmediği yabancı adlar geliyor kulağına. Tam karşısına temiz yüzlü, şirin bir genç kız otur muştu. Yanmda annesi de hoş, kibardı. Özer, kendilerine gelin diye böyle bir kız getirse... Vapur Sarayburnunu arkada bırakmış. Selimiy» kışlasının önlerine yaklaşıyorlar, Güneş parlak. pırılpınldı deniz. Fakat Nevîn hanım için. uzaktaki binalar, ağaçlar, tepeler, bütün çevren sanki biraz sisli. Adını vermemişti doktora. «Nevin»i soyadı gibi kullanarak. «Fatma Nevin» demişti. Adam anlamamıştı kimliğini. Ömer Rüştü beyin hanımı olduğunu bilse. ozel ilgi gösterir, para almaz, belki gozündeki bozukluğu bile kendisinden saklayıp arkadan kocasına soyierdi. Bdylesi daha iyiydi. Çantasından paketini çıkardı. Bir sigara yaktı. Karşısındaki genç kız, gulerek birşeyler anletıyor annesine. Gerçekten pek sevımliydi. Özer nasıl bir kadınla evlenecek acaba? Üzülüyordu ^ğlu için: inatla, babasının yanmda çalısmağa yanaşmıyor. ba basmın gösterdiği yoldan yürümeyi, başka hastahanelere girmesini sağlıyacak yardımını aracılıgını bile kesinlikle istemiyor. Aşın kendini beğenmişUk miydi buî '(Arkası »a»)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog