Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

28 Nîsan 1968 CUMHTTRtYET SAHÎFE ÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABIRLERIMIZ IVııiiioıııı'ılii ii \ a lı lii ıı ııiii bastırınaVietkong bir bildiri Görüşme yeri halâ bulunamadı İki haber, bir sonuç (2S ki Komünist dev, Moskova İle ] f Pekin'in Vietnam üzerindekl J I görüş aynlıfımn derinliğl, «•• dün biraz daha aydmlanmışta. Gorü? aynlığı, Moskova'nın giderek dogmatizmden sıynlıp millî ve uluslararası sorunlara pragmatizın gozluğüyle bakmağa başlamasınrn tabiî bir sonucudur. Kızıl Çin Savunma Bakanı Sen Yi dun, Vietnam mucadelesinin ancak savaş alanında kazanılabileceğini belirtmiştir. Mareşale gdre. JOHNSON'm barış teşebbüsü, Amerikanm savaş alanında kazanamadığını konferans masasında elde ermek amacıvla Moskovajla ortaklaşa duzenlediği bir manevradır. •Soviet Weekly» dergisinin son gayısı ise, «Moskova'nın yeri neregidir» başhklı bir yazısuıda bakın ne di>or: «Sovjet dış politikası, dunya Dıtilâli hareketinin bir askeri genel felâkete itilmesine daima karşı cıkmıştır. Hukumetimiz, Pekinli liderlerin aksine, dunya banşının emperj alizmi guçlendireeeğine ve boylece komunizmin çıkarlarma ve insanlığuı ilerlemesine zarar vereceğine inanmaktadır. Tam tersi, Komünist Partilerin kahir çoğunluğu gibi, ebedi banşın emperyalistlere ve reaksiyonerlerden çok komunistlerin ve ihtilâlcilerin çıkarlanna hizmet edeceğine inanmaktadır^ •Bir Sosyalist ulke emperyalizmin saldınsina uğradığı zaman, tıpkı Vietnamda olduğu gibi. Sov>etler Birliği \e oteki Sosyalist ulkeler yarduna koşacaklardır. Sovyet jardımı, bazı Amerikan propagandacılarının ileri «ürdüğü gibi yangını koruklemek) amacına jonelmemiştir. Yardım, bir uluslararası gorev ve kardcşlik dayamşması duygusuyla verilmiştir. Vietnam. dunya emperyalist kuvvetlerinin saldınsı karşısında güç durumda kalmıştır. Dolayısıyla, Sovjetler Birliği yarduna koşmaktan kaçınamaz. Yardımımız savaşın sonunu nzaklaştıracağına yaklaştırmaktadır. Çunku Vietnamlı vatanseverlerin saldırganlann akıllannı baslarma toplattırmasını kolaylaştırmaktadır. Ulusal kurtulus cepheslntn son aylarda Amerikalılara tattırdıeı ağır yenilgilerden sonra, Washington'un resmi eevreleri bile zaferden ümidi kesmeğe başlamışlardır.» Hanoi. Moskova ile Pekin arasında bir tercih yapmamağa itina edegelmektedir. Fakat hiyerarşlsinde •Güvercinler» in ağır basmasından sonra, Pekin'i mumkun olduğu kadar gucendirmemeğe çalışarak Moskova'ja mcyletmlştir. İste sebrti ' * W ASHÎNGTON, (»Jt.) ı avanma Bakanı Clark Clifford, Bakanlığında, ülkedeki ayaklanI malan kontrol altına alabilmek amacıyla Szel bir knmanda merkezi kurnldntono açıklamıştır. Ayaklanmaları bastırmakta ılk «orumluluğun eyalet polislerıne duştuğüne işaret eden Bakan, Pentagon'un da, kanunun uygulanmasını sağlamak için «ek olarak, tesirli ve süratli» bir yardımda bulunmasının bir ihtiyat tedbiri olarak uygun görüldüğunu soylemiştır. Bu özel kumand» merkezinın başına, General George Mather getirilmış, yardımcıhğına Hava Kuvvetlerinden General Joseph Cunnıgham atanmıştır. General Mather, nisan ayı başında Chicago'da kargaşalıklar çıktığmtîa federal kuvvetlere komuta etmıştı. General Cunnıgham ise bırlıklerın uçakla nakli işınde uzmandır. Bu merkez, birhklere kumanda etmiyecek, sadece bunları bıraraya toplamak ve en kısa zamanda gerekh yere sevketmekle gorevlı olacaktır. nıerkezi kımıldııL MEYLIT Muhterem buvu&umüz Prof. İSMATL HAKKI KARAFAKİH'in vefatının dorduncu yıldonumüne tesaduf eden yarınki 2941968 Pazartesi gunu Teşvıkıye camıi şenfınde ıkindı namazından sonra azıı ruhu ıçin Mevht okutulacağını dost, akraba ve dln kardeslerimıze bUdiririz. AİLESt Son ön seçımde büvuk bir başan kazanan Demokrat Başkan aday adayı Senatör McCarthy, New York'takı bir mitingte konuşuyor. Bu arada Beyaz Saray, Başkan Johnson'ın sağhk sebepleri dolayısiyle gorevınden ishfayı duşunduğu yolundaki haberleri yalanlamıştır. Cummhurivet 4432 SAYffl ECZAC.LâRA: ı! BEECHAM DOKTOR ve İNTERNATİONAL RESEARCH Super anübıotıklerinden (bütün gram pozetif tedavisınde kullanüan) • enfeksiyonlann ••••••••»••»•••••••»•••••••ı >••••••••••••••• PARİS (a.a.) Fransız hükumeti, Marsel Dassault uçak şirketınm Israıl içın fuze imâl ettıği haberlerıni yalanlamasına eklenecek başka bir sozu olmadığını bildirmiştır. Hatırlanacağı gibi, dün Dassault jirketi sdzcusü, şirketın İsrail hesabına iki katlı, 500 kilometre men züli füze imal ettiğine dair «Herald Tribıuıe» gazetesinde çıkan haberin «yersiz» olduğunu sdylemışti. ORBENİN Fransız hükumeti, israil füzeleri konusunda konuşmuyor HANOt, (a.a. Radyolar) ietnam Halk Kurtulnş Knvvetleri Komutanlığı yayınladığı «ozel bir bıldırıde», «on ikibnçnk ay zarfmda, yani «Tet» taarruznndan 15 nisana kadar, düsmanın 200 bin Ölü, yaralı ve esir verdiğini belirtmektedir. Vietkong, 2 martta yayınladığı bildiride de birhuçnk ay zarfında 45 bini Amerikalı olmak üzere 150 bin düsman askerinin 51düruldüîünden ve>a savaş dışı edıldığinden bahsetmekteydi. Özel bildiride ılerl sürulduğune gore, 2500 uçak ve helikopter, 2830 zırhh araç, 346 top tahrıp edılmış, 330 gemi batınlmış veya ate^e verilmiştir. Bıldırıde, Guney Vietnam'cfaki bu 75 gunun, şu beş onemli sonucu verdığı belırtılmektedır : 9 General Westmoreland komutanlık görevinden alınmıştır. Bu. Amerika'nın taktik ve strate.jik alanlardaki başansızlığının ve Amerikan »nbaylan wasında anlaşmazlıklar mevent ola |k duğnnun «n f delilidir. yayınladı Cezayir'de '•bağhlık,. gösterüeri yapıhyor CEZAYİR ( M . ) eıayir'in bfitfln bftyflk kentleri, birçok gösteriye sahne olmuştnr. Idarî ve giyasi sornmlulann yönettiği bin lerce insan, «Sosyalist ihtilâle bağhhğını» Uade etmi?tlr. Kısaca.. • KARIŞIKLIK Ada başkentfnde sıradan ikinci gece patlak veren «iddrt hareketleri, yağmaeılık ve kundakçüık olaylanndaıı sonra Bermuda hükumeti Cumar* tesi günü olağanüstü durum ilân etmiştir. • FEDAKÂBUK Küba'da 503 Iktısadî Kuruluşa mensup 63 323 işçi, fazla mesai iicretlerini almaktan vazgeçmiştir. Küba Ajansı, «işçüerın heyecamnı ölçmeye vesile teşkil eden bu ihtılâlci tutumun» Kuba îşçi Federasyonunun, Ikincı Ulusal Kongresi sonunda açtığı kampanyanın bir sonucu olduğu belirtilmektedır. «RAPOR Çekoslovakya'da Sendikaların organı olan «Prace» gazetesine bir açıklama yapan savcılık Soruşturma Boliunıi Başkanı Jiri Kotlar, eski Dışişleri Bakanlarından Jan Masar>k'in olumü ile ilgili raporun ancak >ıl sonunda yayınlanabileceğini açıklamıştır. • HIRSIZ Fransa'da bir e nç 1 11 ay içınde 14 ototıobıl ça ^^! içın uç yı] hapse mahkum edıim ştır. Bu 11 ay içınde Bernard Semehn'ın polis olduğu tesbıt edtlmiştır. • LSD «Scotland Yard> C>uş tıırucu Madde Masası dedektıfleri, 13 milyon Sterlin (33 milv on TX.) değerinde «LSD ele gecırmişlerdir. tngiliz polisi, şimdı^e kadar bu kadar bıiyuk bir •Li'erik Asid» stoku meydana çıkarmamıştı. • VOLKAN Filipinler'de geçen pazar gününden beri lâv, kul ve toz çıkarmaya devam eden Mayon volkanı dün gece de iki şddetli patlama ile lâv çıkarm^tır. Boylece volkanın pazardan beri indıfalarının sayısı 49'a yuksabnıs ür. 2400 metre yukseklığmdekı volkan Manılâ'nın 320 kılometıe guneydoğusundadır. c C V Askerl marşlar çalan Cezayir radyosu, arada sırada bu yayınını keserek, «Halktan, kütle halinde gösterüerde bulonmasını isteyen» Ulusal Kurtulus Cephesı'nin (U^.C.) çağrılarını yay mış, Cezayir, Oran, Konstantın gibi büyuk kentler halkı bu çağrılara cevap vermiştır. Cezayir'deki gosterıleri Çalışma Bakanı Mazuzl ile «.Cezayir Işçileri Genel Birliği» Genel Sekreteri yönetmıştir. öteki kentlerde de. Valiler ve «UJİ.CJ» yetkilileri gostencılerın önünde yıirumüştUr. Halk sokaklarda Bumedyen'e karşı gınşılen suikastı takbih eden pankartlarla dolaşırken ülkenın dört bir yaynmdan destek telgrafı yafmıştır. Dışardan da ülkey e bu anlamda çeşitli mesajlar gelmektedir. Cezayir'deki dlplomatik temlilciler dışında, Şam, Kahıre, Cenevre, Rabat gibi birçok kentten de Devlet Başkanlan, cBaşkan Bumedyen'i desteklediklerini ve dostlaklannı belirten» mesajlar yollamışlardır. Hemen hemen bırbırinin aynı olan mesajları, radyo, arahkh olarak okumaktadır • Başkan Johnson Başkanhk yarışından çekilmij ve kamu oyunu yatıştırmak maksad; taşıyan demeçler vermek «orunda kalmıştır. • Kaklalar arasında dttynvmlıklar artmıştır. • Güney Vıetnam'dakl bütün karsı saldınlar başannzhğa uğratılmıştır kapsül 250 mg. verilmiştir. • Türkiye'de de piyasaya X Telefon: 22 83 1 3 •••••••••••••••••»••••••••••••••••••••••••••• Cumhuriyet 4433 Miikerrem Berksoy Sirkeci, Ada Han Ko: t öte yandan «Le Monde» gazetesi de Akdenızde, Toulon limanı açıklarında füzenin denenmekte olduğunu yazmıştı. Herald Tribune» gazetesi dünkü sayısında açıklamasının Fransa ve İsrail 'i güç durumda bıraktığını yazmıştır. Siz de güze! bir yaz geçirmeye hazırlanınız ••• DİPLOMAT OTEL MÜNIH Almanya'da Münih şehrinln merkezî yerinde heı türlü konfonı havi, odalannda televızyon bulunarı BİRİNGİ SINIF TÜRK OTELİDİR. Yer bulabilmek için rezervasyonlartn 1 hafta evvelinden v'apılması lâzımdır. Adres: DİPLOMAT HOTEL MÜNİH Telefon:. JŞ. 06. 65 ^« Cumhurryet 4428 Kayhan SAĞLAMSR Tasarruflarmm 4 Maytsa kadar mutlaka m IŞ Barikasma yatırtmz Türkiye ÎŞ Bankasıya2 çekilişinde 3 MİLYON lira tutarmda ikramiye dağıtıyor. Çekilişe katılabilmek için son para yatırma tarihi 4 Mayıstır. Hesap açürmakta acele edıniz. IKKAT! Terylene adıyle satılan her kumaş terylene degildir! TÜRKİYE $ BAHKASI PARANIZIN... İSTİKBALİNİZİN EMNİYETİDİR Yaz Çekilişinde Emin olmak için Altınyıldız ın TERYLENE kumaşını arayınız! Altınyıldız Terylene, hakikî manada terylene kumaştır. Ingiliz ICI firmasının şart koştuğu normlara uygun olarak %45 yün ve %55 terylene'den imal edilmektedir. Buna Ilâveten Altınyıldız Fabrikalaruıda gördüğü hasusî ameliye sayesinde, bir yünlü kumaş havasını taşır. Altınyıldız Terylene, buruşmaz, ütü tutar, hafiftir. Desenli ve düz.muhtelif moda renkleri raevcuttur. 20 Apartman Dairesi 3 adet 100.000 TL 25 adet 10.000 TL 50 adet 5.000 TL 250 adet 1.000 TL ayrıca 1000 adet para ikramiyesi Avrupa'da aranan yerli kumaşlar i Ajans: 2148/4413
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog