Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE İSÎ Nlsan 1968 CUMHURÎTET BASININIZIN SORUNIARI Dr. Cavit Orhan TÜTENGiL ÎKTİSAT FAKÜLTESÎ öğretim Üyesi çeşitB Iiasımmızın lçlnde bulunduğu dnrum,ortaya açılardan düşündürücü sorunlar bu y*na tzmir çevresinde olayınua etkUeyen yeııl gelişmeler olmuştur. Iki yanlı olan bu gelişmeler arasınaa Hürriyet ve Mllliyetien sonra CUT* huriyet'in de 1967 Haziranından bu yana îzmlr'do de basılma olanağı bulması ve «Demokrat tzmir» gazetesinin yeniden yaymJanması hatvlsamalı«Ur. Çukirrova bölgesinde yapılan bir okuyueu araştırması ise ortalama erkek okuyucnlann blr den fazla gazete okuma egilimini ortaya koymaktadır. (2). 1967 ŞubatındaM durumu tespit eden eertlara g6re tek gazete okuyanlar •• 284, Ud gasete / okuyanlar • 40, üç gazete okuyanlar •• 15A ve / dört gazete okuyanlar *'t 6.6 oranında ksrsnnıza çıkmalrtadırlar. Bu ankette ilgimizi çeken teral, bölge gazetelerini okuyanlara çok sayıds gaaeto okuyanlar arasında rastlanmasıdır. öz konusu ettiğimis iki anketin ve Türkiye' deki ulaştırma ve sehirlesme gelişmelerinin ortaya koyduğn durum ve egilimler söyle «ralanabilir: • İzmir basınımn etkisindeU Oç Dçede oı» talama olarak İstanbul gazetelerinin % 25.7 ontnında tercih edilmesme karşüık tzmir jazetelerj '< 31 oranında tercih edilmektcdlr. tzmir Srneginin de gösterdiğl gibi bölgesel basınıa geU?t1fl yurt köşelerinde İstanbul fazeteleri artan bir dirençle karsılaaacaklanm gözden nzak tutmamalıdırlar. • Bir sfire daha, nlusal basın bfllge gaa» telerinin okunmasını olumlu yönden de etkilevecek ^o'rünmektedir. Heniiz, azunsanmıyacak bir orana varan hiç gazete okumayanlar gtokn ise iki gazete çeşidi için de bir geliftne aiamnıa varlıgmı ortaya koymaktadır. • l'laştırma kolayhklan. kendi araiannd* U rekabetten sonra ulnsa] gazeteleri bölfeler» göre öel sayfalar düzenleyerek bölge gaxetelerivle de bir rekabete sürükliyebilir. Merkece haber toplayıp göndermekle görevli «büro» lann »akın bir gelecekte böljteleriyle llgili özel Myfai» rın düzenlenmesinde çaba göstermeleri IhtimaJ dısında değildir. 0 Ulastırma kolayuklan ulusal baaına vwri ufuklar açarken, Türkİye'deld sehirleşme olavı da böl^e basınına büyük Umitler fetlrmektedir. 1985 yıl] için yapüan iyimter tahminler nfifncu 100.0001 asan şehlrler savısının bu tarihte 52Ve vararafmı ve şehirli nfifnsumuzun '• 7S.3'sinin bu büyük sehirlerde oturacagını gSstermektedir. Şu balde, hinterlandı ile birlikte bfîyflk şehirler bölge gazeteciliğinin gelişmesi İçin etverisU Mr ortam olmaktadır. «Makine» ve «Insan» konulannda yatırun ile «bölge gazetesi olma Okest» beklenen gelismenin ön kosuUandır. • Bize kalırsa Türkiye'de de, nlusal bamnın karsısında bölge gazetecili(i füç kaunarak dengeli bir basına vanlacaktır. koymaktadır. Yüklendiği kamu hizmeti görevi, basııun sorunlsrını sadece gazete aahipleri ve yöneticüeri bakınundan değil, geniş okuyucu kütleleri için de ilgi çekici kümaktadir. Bn sebeple, bir makale çerçevesl içinde basınırmzın baslıca görünüşlerini ele almak yerinde olur. Önce, yeni bir istatistiğin ortaya koydufu ve. rileri gözden geçirelim. Basma Yan ve Resimleıi Derleme Müdürltifünün 1967 yıü İçin verdigi sayılara göre Türkjye'de yaymlanan gazete ve dergi sayısı 2.222'dir. Bunlardan 1.099'unun gaıete, geri kalanuun da dergi olduğu anlasılıyor Günliik o!an 411 yayından 23 ajans bfilteni çıkarıIacak olursa elde edilen 388 sayısı bize Türkiye'de yayınlanan günliik gazete sayısını vermektedir. tstanbulda vayınlanan günlük gazete sayısı ise 3*'dir. Bu sayıdan yabancı diUerle yayınlanan 8 gazete çıkarılacak olursa bnlunacak olan 29 ssyısı Istanbul'da günliik olarak yayınlanan Türkçe gazete sayısını verir. Okııyucıılann, çogunu gazete satıcılarında görmedikleri bu gazeteleri yakın llgililerin bile bir arada sayıp hatırlamalan mümküu İBiiİİi İki katlı borç 19« yılınm Aralık ayında yağmnrln bir pazar sabahı Baku Havaalanmdan sebre dogrn yol» çıkmıstık. Bitmek tSkenmek bilmiyen petrol knynlarının arasından geçerken bir heyeean sarmıstı benlM Çocnklnfumdan beri masal glbi dinledigim Azerbaycan'da Idim. tntnrist Oteline varıp da odama çıkınca perdeleri açtım. K»rsıda yemyeşil bir yamaç vardı. Baku, tzmlre benziyen guzel bir kent. Ban sekaklannı dolasırken Insan kendisini Alsaneakta veya Karantinada tanabilir. Asagı indiümde eiel yBnetlelleri, blrtlerinin beni bekledljini sdylediler. Mehraet Zekeriya SerteHe böyleee tanıstık. Gerçi ben Mehmet Zekeriya adını (soakİDgumdan billrdim. Gazetesindeki nlee yazısını babama eknmBsnmdnr. Bir garip dfinya bu!. Kim derdi kt aradan bnnea yıl geeeeek, ve ben Aserbayeanda eski Tan Basvazannı göreeetim.. Bo dfisfineeler içinde, Bakft'dakl 19M Aralık ayından bir baska Aralık •yına geçiverdfm. 1<M5 yılının tstanbulunda 4 Aralık günü Tan Matbaan yıkılıyerdu. Beyazıt'tsn Babıali'ye akan, ve oradan Tünel'e dogrn urkan kalabalık arasında ben de vardım. Tan Matbaan tabrip edilirken mânasını anlıyamadığım duygnlarla sevrediyordnm olayı.. Dogru'larla yanlış'lan kesinlikle birbirinden ayıraraadifim ilk fençllk senelerimde Idim. Matbaamn peneerelerlnden radyolan, yan takımlanm, ellerlne geçen her çeşit esyayı soka(a fırlatan; ve her seyi kmp yıkanlara bakıyordum. Bn heyeeanh kalabalıgın arasında. ne olan bitenlerl destekliyerek. ne de karşı çıksrak gsrlp düsüneelerle dolastıra durdum. 1945 Tan elavından eenra Mehmet Zekeriva Sertel Türklyeden aynlmak loranda kalnıstı. 19M vılında Bakfi'ds kamlastığımız saman yirmiblr sene geçmlstl aradan.. Gözlerinde vatan Szlemi tutusan bir Insanl» karsılasınıstım. Zekeriya Sertel salt bn yüzden Bakfl'r» yerleşmtstl. glnirll fdf blraz.. Türkiveve vojun hasreti. çevresindeki her şeye karsıtlık duyçularına dönüsiiyordu. Uzun anın konnntuk. T8rklyeden haberler ^ordn. BahıSlinin buflnlüvazan İçin Türkiye bÜTUmfl» büvümüg, evren olmnstu. Zekeriya Sertel'e «Allahaısmarladık» derken hir bnrtıklnk kapladı Içlmi Bn olaydan Ikl yıl »onra bugün masamın üstünde «Baku : 2 R Mart if>68» tarihll blr mektup durmaktadır. Birkaç haftadan beri evirip çevlriyornra. bir daha oknyorum. Sanırım slıler de okumak istersiniz Zekeıiva Sertelin bn mektubunu : «A?izim llhan B. Gazetelerde benim hâtıralann «And» derjrNinde «eri hslinde vavınlandlgıni okudum, ve tabll levindim Bu vesüe ile tu konuya dokunmanız» rica ederim. Ben hayll ihtiyarladım iizin gördügunüzden beri. Artık memJekete dönmek, fon ay Te yıllinmı halkımm ara;ında geçirmek VP memlekette ölüp vatan topraklanna pömüimek istiyorum Vaktıvle pagsportumu tazelemeyi ihmtl ettim. Simdi elimde muntazam pa*aportum vok. Burıda Bflyükelçilige bir cfılekce ile başvurur pajanort istedim B Elçi Haıan Isık bev beni iyi karsıladı. KâSıtlarımı Ankarav» eönderip izin istedi. Cevap yok. Tekrar yazdı. Gene cevso yok Genc olsam paıaportsuz gelebilirdim Faİtat yasım ve sağlığım polıste surünraeye, birkaç gün için de ol«a haplste yatmaya izin rermiyor, Yokıa hakkımda açılmı» bir dâva yok. Mahkılmıyetim yok. Hakkımda bir kovusturma yok. O halde neden bana bir ratandas olarak bir paiaport vermiyorlar! Iîte bu Teıile ile bu sorunu ortaya atmanızı riea ediyorum Blr kaatile bile son lıtefi ionılur. Ben ne kaatil, ne de »uçluyum Benim de son istejim bu : Vatanımda Blmek. Bu da bir ıuç muf Selâm ve tevgiler.» Bn mektuba ekavnnes, hem blr tvhnt oldum. hrm de flrtldüm. Mehmet Zekeriya eeksen yasının rsifindedir, Atatttrk'fln yanında ve Cumhnriyetin knruln* dSneminde Basın Yavın Genel Müdürliifü vapımştır. Memleketin fikir hayatına ssvısız hiımetleri vardır. Hiçbir snç« d» yok Bu memlekette hangl yönden olnrta olran şivasi snelnlann ttimönün affedildigi yıllan yMiyornz. Siyasi rüzgârlann esintislyle yurt dısına savrulmu* buİunsn Zekeriva Sertel'in dilegini olomlu karsılamak yalnı* vatandajlık gdrevi detil, aynı zamanda insanlık borcodur. Üstelik bu memleketin kütüphaneierine Mehmet Zekeriyanın katkısını düsünürsek bu borç iki kath olur. Bir kapalı kutu Emnfyete almış Acayip işlerîmizden Başlıyor mu? Biraz da müdafaa edelim • Derinine gitmemeli polis müdürlerinin makamlarına thtimal, normal olarak, postaya gider, masalarına oturur, onlara Bir kapalı kutu atsaydı, daha uzun müddet, kobir günlük vekâlet ederlerdi. Ç echn konusunda, Üzerinde p > <k "* durulnuyan, mühlmcene bir nokta vmr: ÖıeUikle miUetvekili aeçilmek istiyenlerin, bu uğurda, sarfettiği paralar. Bazı yerlerde, milletvekili seçilmek için 200230 bin lirayı bile gözden çıkaranlar var. casıntn işkencelerinden kurtulmmıracaktı. *** Acayip işlerimizden *l incirlikuvuyu B«şiktaşa bağlı™ yan as/alt yol, yagmurlu havalarda trafige kapatılacakmıs. Na> den kBpatılacaknuî? çUnkü vuıtalar kayıyor, ve birbirlerina çarpjyorlarmıs. Neden kayıp çarpıyorlarmış birbirlerıne? Çünkü asfalt hatalı yapılmış. Hoppala... Sİ2 böyle sey gördünüz mü? Canım, bu yolu ympan klmdir? Yapüırken bir balcan eden olmadı mı? Yapıldıktan aonra, Beledıyenin hangi mütehassısı «tamamdır» dıye gitti teslim aldı? S«nralan, nedenae, kaldınlan bu alrin is, bu sene baktım, yeniden tazelenmis. Belediye Baskan Vekill Sayın Faruk Ilgaz'ın masasına oturan yavru, zile basıp çagırdıgj, memurlara emirler ventüs: Gazetelerin dağılışı • Türkiye'de gazete yayınlanmayan tek bir n yoktur. • Gündelik yayınlar gözönünde tutulur»», Istanbul'dan sonra sırasıyla Ankars (43), lımlr (20), Bahkesir (14) ve Zonguidak (13) illeri gelmektedir. • Türkiye ölçttsünde dafıtıhp okunan «utnsal basın» m yanı sıra, daha dar bir alanda bilinen «bölçesel basın» sayıca afır basmaktadır. • Her yıl, yayınlanan gazete ve dergi savısında, bir önceki yıla kıyasla devamlı artıslar vardır. Ürnegin, 1967 yüında gacete ve dergi sayısuıda 144 artış olmuştur. Bize kalırsa, zaten gazete çokluğumm yarattıgı olumsuz ettdlerin basıncı altında bulunan Türk basını, devamlı artışlarla bir bunalıma sürüklenmektedir. Bir yandan, tekin olmayan «gatete enflâsyonu», öte yandan gittikçe güç kaz»> nan tröstlcşme eğillml basıramın «sor geçit»» ulaştırmıstır. İstanbul basını bir yandan kendi aralaraıda «tç savaş» verirken bölge gazeteciliğinin gfiçlfi ol> duğu yurt köşelerinde en azından bir «direnç» le karşılaşmaktadır. tzmir çevresinde yapüan bir araştırma İstanbul gazeteleri Ue tzmir gazeteler! arasındaki çekişme konusunda bize bir fikir verebilir. 1964 yılınm Şubat ayımn !lk yansmda «Aile reislerinin tercih ettiklerl gazeteler» bakımındajı yapılan bir anketin ••'ler halinde verdigi ssyılM konuya aydınlık getirmektedir: (1) Söke BUtün İstanbul gamteleri Yenl Asır Ege Ekspre» Sabah Postan' ötekl Izmir gazeteleri 34.5 16J 13 3.8 1.8 ve Türkiye G azete sayılandurnm şöyle ölçüsünde dagüısı bakımrndan özetlenebüir: Selçuk 18J Knasdaat M3 Sonuç 15.5 3.0 5.3 4.1 21.8 G (1) 6.4 7.7 13 Sritldftgfl gibl, basımmızın dflsteABıCet sorunlan iM yanlı gelismelerin konnsudur. Toplumumuzu etkileyen temel oUylar karfuında 8n sezl ile hareket edebilenler felismeyl olumJn ySnlere gStfirebilirler. Bk2. Dr. MUbeccel Kır«y, Tedl Teri««n>« Noktasında Turizmle îlgUl Sosyal Yapı Ant> lizf, Ankara 1964, s. 73. (2) Prof. Dr. Nermln Abadan, Adanıt ve Çerrssinde Uygulanan Gazete Okuyucu Tahlill, s. 10 (Teksir) «Gazete seçmeyen», «Hlç gazete okamayan» ve «Belirsiz» cevaplar bir yana bırakılacak olursa söz konusu ettigimlz çekişmenin dertcesi hakkında bir fikir edlnilebilir. Gerçi, 1964 yıhndiin ğ BİZlM P/J2V f TICG vso. > f ooEüe.. Blzim okulun duvarlan çatlak, onlan yaptınn... Su durumunu lmdıuiîl... Ne abr ayda blr tnildüzeltin... Elektrlk ftnralannı giletvekili? 4 bin lira olsa, dört sene derin... Şehir çok pis, bu pislikler için seçileceğine göre, bu eder, 190 ortadan ksldırılsın... su kadar bin lira. Sayın Fanık ngaz kfiçüee «Peki. E, ne biçim iş bu? tnsan alıp sldemls, ama bu islerin parasını npmıyacagı (çünkü seçilecegi garantl reden bulacağız?» Çocuk hemen redejfl) belll olmıyan bir 190 bin vabı yapıştlrmış: « Onu da siz lira için 200 bin liraya, hattâ dahı» düşünün.» faılaama,tayarnu? Doğrusunn isterseniz, biz büvtikBuna pek akıl erdiremiyorum. lerin, bu küçükten hiç mi hiç far. VaUndı, milletti, hizmetti filân gikımız yok. «Eti ne? Budu ne?» Orbi edebiyatı blr tarafa bırakırssnu, bn isin içinde baska türlü bir tnsan, terziye elbise ısmarlar eta, tada olan boyuna bir şevler isteseyler olmalı. biçimsız bir sey olursa «ben txı rlı. ts, dönüp dolaşıp, imkânsızNe ol» U acaba? nu gıymem» deyip geçmu. Glder, lıklara gelince «onu da sen düşün» der, geçeriz. Hükümet el uzatmaz. terziye düzelttirir. *** Ama, işlerimiz ekseriym böylt o Devlet baba yardım etmrz. Bizlcr, luyor. En fenası da «tuyu getlren ea nfak bir para istenince, basarız de bir, destiyi laran da» hesabı, feryadı. Ondan sonra *unu isterU, bunu isteri*. her tarafa sirayet edlyor. D olAndada çalısan bir Türk ka*•* «tsterenin bir yüzfi kara, verml•* dının» kocası fena halde iskenyenln iki yfizü» felsefeslni, fena oe yapıyormuş. Kadıncağız, gizllhalde, benimsemis bir halimls var. ce, İstanbulda bulunan anasına ba> basına bir mektupla çektiklerini *** ymsmıs. Ve, mektubu istasyona gön Unyamızın rahatı iyioene kaotiirüp, buraya gelecek olan vsgo •' tı, dostlar. Haritalan açm banun tehlike isaretl koluna kuı. Hiç bir yer rshat dagü. mı». Amerikada beyazlarla ceDcıler*n kavgası. Rusyada, şimdilllt İçin iIr tarihte Zati Sungur dostuçin kaynayan «hürriyet kapılanr.1 muz anlatmıştı: Ankaraya gıt biraz aralıyalım» diyenlerle «sıkı sıkı kapalı tutaüm» cılann kavga miş. Meşhur numaraiarını yapo aı. Kızıl Çinde, hiç Irimsenln ne cak. Bu arada bır de yumurta nu olduğunu dogru dürüst Eokemedi marası var. Bıldığınız gibi, eline bir yumurta alacalc, okuyup Ufleği, bir sürü kavga. Afrikada re GU ney Amerikada, genellikle, sen dikten sonra, icınden eşarplar. mendıller, kravatlar çıkaracak. ben kavgası. Ortadogu malum. V Acsba, mektubu iatasyona kadar zakdoğu da byle. ffitfirttp, tıtanbula gelecek vagoDünyanın en rahat memleketlenun da içine girdigi halde, ne diye rinden sayılan tsveçte bile, ikıde etnrnp buraya ksçmanus. bir patlak veren, ftsi gençlik kmvtHyelhn U parası yoktu r yahut, galan. Zenginliği, refahı ile meafaeai'i'ilıı kocasmmkiyle beraber hur tsviçrede bile müstakil kan dl. Pekl, ya po«t»? Mektubu, tre> ton olmak istiyenlerin kavgası var. Kısacası, nereye baksanız. bir ranln tehlike lsaretine ba|iıyacafuıa hatsızlıktır, bir huzursuzluktur gi postaya atamaz mıydı? Evvela kalabalıtc salona sormu*: Belld, kaybolur da, anaauun ba dlyor. Sebep bir tane olsa, belld, bir «Yanında yumartası olan var nu?» hımnin eline geçmez diye dtişünTabıl. kimse cebinde yumurta ile moftür. Pek haksu da değil. Ma çaresi bulunurdu. Ama, her yerın dolasmıyacağı için, cevap alamalftm ya. postalarımızın bali or kavgası bir başka sebepteD çıkJmıs, ve kendi, hazırlıkh yumurtayor. tada. sıyle, numarasını yapnuş. Kaldı td, mektup M | salim yerlni bulduguna göre, Holânda'daki Ertesl aksam aynı sey. Ama, bu Türk kadım, bizim postalardan sefer, biri «var» demiş, ve ceb'nden bir yumurta çıkarmış. Müş.riil daha emniyetli, yeni bir haberlesduruma düşen Zati Sungur, ada me usulü bulmuş demektir. ma doğru, ağlr ağıı yürümüş. Yu murtayı almıs. Işığa tutmus, ve «olmadı, demiş, bu yumurta bayar Bize gimlük yumurta lâzım» ve yiArap «lâ rahattl flddunya» (dünne kendi yumurtasiyle yapmış nuyada rahat yoktur) demiş. Bu so.r, marasını. yasadığımız su zamanlar İçin söylenmişse, pek yennde. Hakikaten Rusyadan verilen bir haberi okurken yukanki hikâye aklıma %e] öyle oldu dünya. dı. Leningrad'da bır kadın yakalaKıyamet başlangrcı mı nedir? mışlar. Gozlerıyle saat rakkaslan*** nı istedıgi gib) hareket ettiriyor. masa Üzerinde ıgneleri oynatıyormuş. Kadınm Ustünü basını aramışlar. Ötesınde bensınde gizlenmiş mıknatıslar bulmuşlar. Kad'n, simdl, sarlatanlıktan muhakenıe edllecek, 1 I skiden güzel bir adet vardı. 23 Böyle »eylerle ugrasılır mı? ** Nisan Bayramlannda çocuklar valilerin, belediye başkanlannm. Tuhaf insanlar var bu dfinvada. Emnfyete almıs Başlıyor mu? Derinfne giimemeli CTVTAT BOTRCB ile çrrtN AKAN NltanlandüM ST.4.1M* Ro1»Notı lıtanbul Cumhuriyat 4433 O«çtrml» okhıjura «ok «gır Mç U« tamuncn (bnltslz halde lken; b!na, peraonel. teknlk clhaz kifayetslzMklertae ragmen; «ok laabetll teshisl ve hlçblr hastumdan eslrgemedtğ! lhtlmaınlı tedavlıl II» beni kısa lamanda nhhatlın» k«vustur«n S.S.K. Nijantıs Hastaneıt Aublve MUt»bassısı hazik doktor tedavim tırasında yardımlarını ««irgemiyen dahiliye ve fizikoterapl mütehasııslarına, bashemSİreye, servis hemşiresl Müriiv vet Konbak'a. masa] hemşiresl Huriye Erdoğu'ya, diğer bütun görevlllere, hastshjım ıırasında ziyaretime gelen dostlarıma tefekkür ederim. TEVFİK BÜTÜKKATALAR Cumhuriyet 4438 TEŞEKKÜR NECATİ ÖZTAN'a AGI BIR ÖLUM Merhum Binbası Nuh Nuri Bey ve merhume Hatice Hammın kızlan, Dr. Cibad Ceyhun, öğretmen Sabahat Ceyhun, ts Bankası memurlanndan merhum Ziya Ceyhun, r. C.D.D. 3. tsletme memurlanndan Rezan Ceyhun'un sevgili anneleri, merhume Nevvare Ceyhun ve Zülfiye Ceyhun'un vefakar kayınvaltdeleri. Yapı ve Kredi Bankası memurlanndan Bora Ceyhun ve küçük Nadire Ceyhun'un çok sevdikleri babaanneleri, eski öğretmenlsrden: Biraı da müdafaa edelim NADİRE CEYHUN 26 Nisan 1968 cuma günü sabahı vefat etmiş. aynı gün Karşıyaka kabristanında topraga verilmiştir. Tanndan rahmet dilerlz, AtLESl (Cumhunyet: 4458) • • •» • » •• • • •• •• • • • • • • • » • • »• •• » • • • » • » • • • • • • • •• I ÇOK KIYMETLİ KÖŞK Boğazm en mutena semti Yeniköy'de, ana cadde üzerinde geniş cephesi iJe tamamen denize nâzır, Muzaffer Budak villâsi namile maruf muhteşem villâ satıhkür. 1.085, m'2 bakımlı bahçe içinde en titiz işçilik ve tamamen ithal mah en lüks malzeme ile inşa edilmiâ çlan esas bina, dahilen eşsiz ha^ika renklerde menevişü masif mermerle kaplı olup, gıinümüzün akla gelebilecek her t.ürlü konforunu ve en mukemmel te«sat ve teşkilâtını nefsinde toplamış bulunmaktadır. Aynca bahçede biıyük müstemilât, garaj ve ser. Te!f: İstanbul, 1719 arası: 44 82 73, diğer saatler: 63 41 25 Adana: 34 51. 41 99 Tarsus: 12 12. Cumhuriyet 4434. ! • • X • ^ t MUHASEBE MÜDÜRÜ A R A N I YO R • Büyük bir müessesenin ticarl ve sanayi muhasebesini idare edebilecek, tecrübeli bir muhasebe müdürü almacaktu". • Tallplerin istedikleri ücreti, hal tercümelerini, P X . 566 ^ Beyoğlu adresjne yanlı olarak göndermeleri rica olunur. Müracaatlar gizli tutulacaktır. Reklâmcdık: 1880'4450 Sahiplerinden bulunan AGOP BALTAYAN tamamen alâkasmı kesmiştir. Badema idareyi ele alan HAFIZ BURHAN ÖZGÖRÜŞ tarafından çahştınlıyor. TEL: 47 20 06 NOT: Cenaze ekibimiz bir telefonla emriniz dedir. tlâncıhk »4504440 İSIAN CENAZE İŞLERİ PPOFtLO Muessesesl tdarc \mirı Hasan Celâleddin Oskay Ue, öğretmen Nebahat Oskay'ın sevKlli kızlnrı, Neçen ve Melıh Oskav'ın ablaları, merhume CeUle Aybar ile Iclâl Sura), Celıl ve Ahmet Oskay'ın yeğenlerı, Yalcın ve Obak Sırketlerı muhaseherısi Rebabî Sabahaddin Volkan'Ia merhume Fatma Mukadder Volkan ve Selma Voikan'ın bıricık gelinlerl, Ali Havdar Volkan'ın genç ve «evgiti hayat arkadajı 21 Nisan 196S Pazar gunu Al manya'nın Mannheim şehrinde vukua gelen muessif blr trafık kazasında Hakkın rahmetine kavujmuştur. Cenazesi 28 Nlsan 1968 Pazar gunu ikındi namazını muteakıp Kadıkoy Osmanağa camiınden kaldırılarak Karacsahmettekî aile kabristanına tevdı oîunacaktır. Tanrının engin rahmet ve mağfireti O'nun aziz ruhu (ıze rine olsun. , AİLESI ACI BİR ÖLUM İPEK OYA VOLKAN Villâ veya Daire Ecnebi Diplomat ve Eşı, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylan Rumelı yakasından kı* ralık bahçeli, mobilyalı, telefonlu villa veya müstakil bir daire »nyorlsr. 4912 29 tel«fona müracaat. (Cumhuriyet 4460) • • • • • • • • • • • • ••» • • •• » » • • • • • • • • • • • • » »• • • » ••• Cumhurbet 4457 • • • • • • » • » • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • » • • Kırsehir Valiliği Daimî Encümen Başkanlığından: 1 Kaman merkezinde yapılacak Kaymakam Evi ilâve inşaatı 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çikarılmiştır. 2 îşin keşif bedeU 66182.55 liradır. 3 Eksiltme Kırsehir Ö Daiml Komisyone» 16/5/ 1968 tarihinde persembe günü saat 11 de yapılacaktır. 4 Ekâiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesal aaatleri dahilinde Daimt Encümep Kaleminde görülebilir. 5 Eksütmeye girebilmek için; a) 455910 lirslık geçici teminaön ihale saatinden 5nee Szel idare vtznesine yatınlmaaı, b) 1968 ylhna ait Tiearct Odajı belgesiyle teklif mektubunu 2490 sayılı kanunun 32 net maddesi gereğince zarfa'koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplanm 18/5/1968 persembe günü saat 10 da makbuz kertülgmda Komisyon Başkanlığma vereceklerdir. 7 Telgraflarla m S n e u t r e poctada gedkmeler kabul edilmez. 8 t â n ve her tfirlfi aeareüar mflteahhide aittlr. Durum ilân olunur. (Basm: 16498/4422) fiüoırük veTekai Bakanlığı Müfetliş Muavinliğî Yarışma Sınavı 1) Açık bulunan (500) lira maaşlı Müfettis Muavinliklerı için 15/7'1968 günu başUmak üzer e yanşma sınavı yapılacaktır. 2) Devlet Memurlan Kanununun 48 Inci maddesindekı şartları taşıyıp smav gününde 30 yasmı bitirmemiş bulunan ve a^kerhk görevıni yapmış veya ertelenmış olanlardan, Hukuk, tktısat, Sıyasal Bılgıler ve O. T. Ü. îdar! îlimler Fakultelerı ile tktısadi ve Tıcarî tlımler Akariemilennı veya bunlara ejıt yabancı okullan bitırenler bu sınava gırebllecektir. 3) Mufett'Ş Muavinli3ine atanacaklar, stailannı bitirip Müfettişlığe tâyin edildıkten sonra inceleme yapmak üzere yabancı ülkelere gönderilecektir. 4) Aranan belgeler ile smav konu!an için Ankara, tstanbul ve t?mır'deki Bakanlık Teftiş Kurullanna başvurulıra=ı ve ıstenılen belgelerin en geç 5/7/1968 günü akşamına kadar Ankara'cfa Teftiş Kurulu Başkanhğına gönderilmesi gerekir , (Baauı: 1863» A «40/4444) • NETAIURIİ MUHENDISİ AMNACAKTIR Büyük bir sınal müessesede istıhdam edilmek asağı 5 yıllık dökümhane tecrubesi olan bir üzere en • • • .stanbul jandarma Levazım Amirliği Salınalma Komisyon Başkanlığından: Jandama birlikleri ihtiyacı için (630.000) altıyüzotuzbin metre er yazlık eğitim elbiselik kumaşı kapalı zarf usulüyle satınalınacaktır. Tahmini bedeli (5.985.000) beşmüyon dokuzyüzseksenbesbin lira. olup geçid teminatı (193.300) yüzdoksanüçbinüçvüz liradır. Tamamı bir istekliye verllebileceği gıbi iki e«it parti halinde ayn ayn istekliler» de verilebilir. Ayn ayn isteklilere verildiği takdirde her parttnin tahmini bedeli (2992.500) Udmilyondokuzyüzdok•anikibinbesyüz lira olup getfd teminatj (103 525) yözuçbinbeeyüzyirmibef Uradır. lhalesi 17 Mayu 1968 euma gttnfl saat U.OO de Demirkapı'daki Komisyonda yapılaeakbr. Teklli mektuplarmın ihale saatinden bir saat evvel Komisyon» verilmesi lâzımdır. PostadaJd gedkmeler kabul edilmez. Nümusesi yalmx tstanbul J. Satmahn» Komisyon Bsk. lığında, evsaf ve şartnamesi istanbul, Ankara J Satmalma Komisyon Başkanlıklannda ve İzmir'de Ege J. Denlz Bölge K. bğında gSrulebillr. (Besm: 14518/4437) MEIAIURJİ NÜHENDİSİ • almacaktır. 3040 yaslan arasmdaki bu elemamn, bir dökümhanenin idaresini deruhte edebilecek nitelikte olması, İngilizceyi çok iyi • bilmesi »arttlr. < îsteklilerifl hâl tercümelerini ve istedikleri flcreti bildirir J blr mektupla P.K. 260 İzmir adresine müracaatları rica olunur. < !• •• • • • • • • • • » •• • • * • •• • » • » • • • • • • • • •• » • • •• • » • » Cumhuriyet 4430
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog