Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Dr. BAHA ÖNGEL Ortaoknlda FRANSIZCA DEBSİ YARDIMC1 KtTABI Bu Utaplar Tranjıze». <|NCMB 6|reneilerin, okuma, anlama; fill çekimltrl. gnmar bUgİjJ, odevlerin doğnı yıpılman konulannda tam boftn M#lamalan lçin Ortaokul Frannzca D«ni kitapltnna kılavuz ve Yardnna olmak amadyle hazırlamniftır. L Kitap: 500, n. Kitap: 500. m. Kitap 750 krs. tur. ve AKA KfrABEVLnil îlâncılık: 5886 4439 ı. n.m. umhuriye KURUCUSTJ: TUNUS NADt CEM YAYINEVT Sunar. TOLSTOY'un şaheaeri ve Dünya Edeblyatmın 1 mımaralı romanı ve Barış tfr) Rusça ashHdan,,*?» olarak vedört büyük eilt halinde j&ymkaıy*r BirineiNâlt 576 sayfa, plâsök karj jçinde 15 lira • (GelAft 44. yı/ tayı 15715 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyvt tstanbul Poata Kutusu: tstanbul No. 848 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 90 Pozor 28 N/son T9«S8 Gesel Dağıtunr Cağal Uâhiyat Fakültesi Dekanı islifa etti ANKABA (Cumhurijet Bürosu) Veto edilen AP Izmit Belediye Başkanı adayı ve taraftarları sessiz yürüyüş yaptı ÖğreÜm üyeliğinden de aynlan Yurtaydın, «İstifam gericillğe şekllnde anlaşılmamalıdır» dedi Prof. taviz Eskişehir'de de AP'li taraftarlar çatıştı ANKARA Mahatlî seçim aday Teknik yoklamaları bugün Universitede dersler yapılıyor bir hafta tatil edildi SUNAY BAĞDATTA Cinayet olayını incelemek ve tedbirler almak üzere ta süre ile ara verilmıştir» yazısını gören öğrenelBır öğrencisi hocasını öldüren istanbul TekÎHhlyat F»kulte«i Dekanı Profesor Huseyın YurUydın dün De(Cumhuriyet Bürosu) nik Cniversitcsi ve Teknik Okulunda, dün Rekler ne olduğunu anbyamamışlardır. kınlık ve oğretım uyelığı gorevınden ıstıfa etmiştır. torluğün aldığı bir kararla, dersler bir hafta süre DUn acele olarak bır toplantı yapan Teknik ÜnlProf. Yurtaydın, istıfası ıle ılile tatil edilmistir. gıh olarak bır muhabırımızın soversıte Senatosu, Rektorun aldığı karan onaylamı? Belediye başkanhklaTatil karan ile ilgili olarak ne basına ne de öjrusuna, «Fakültemizde cereyan ve bır bıldıri yayınlamıştır. Yayınlanan bıldıri aynen n, Belediye Meclisi iiyerencive hiçbir açıklama yapılmamış, koridor ve eden olaylarda Rektörlök benl şoyledır kapılarda. «Görülen lüzum üzerine derslere bir haflikleri ve İl Genel Mecyalmz bırakmıştır. Üniversitenin lisi üyelikleri için bubu meseleyi halletmesini lstiyo• Senato Ünıversıte içinde cererom. tstifamı gericilere tavix vergün bütün yurtta «aday yan eden elun olayın mahıyet ve mek seklinde anlamak yanlıstır» sumulunu aynntılarıyla inceleyoklamaları» yapılacakdemiştır mek, gereklı karar ve tedbırleri tır. Kuçukesat'ta kilimlerle dösenalmak uzere Ünıversıte ve Fakülmıs mutevazı bır evde oturan öte yandsn, Genel Merkezteler organlarının sureklı çalışma Prof. Yurtaydın, muhabınmıze ee veto edilen AP Izmit Belarına ımkân vermek maksadıyla, istıfası ıle ılgılı olarak ayrıca ledije Baskan adayı lsmet oğretım uyelerinm ve yarduncılakATOya bafh üç filkeytt: rkiye, Ynnanistan re şunlan sovlemıştır : Dnran ve taraftarları, dün nnın genel uzuntülerıne de paraPortelüz. «Bir idareci olarak lonnnln sessiz bır yurüyüş yapmıs; lel olarak Rektorun almış olduğu 1 Prof. Dr. Sabahattin Yonetiro Knrnlnnun karannı Bu üç ülkeyi ötekl NATO 3 Ma>ıs 1968 tarıhine kadar tatil Eskişehir'de de aday adaylamudafaa etraekteyim. Yönetim üyelerinden ayırd eden başlıca vakarannı tasdık etmiştır. Senato rından AP'li Beledive Baskamf, düşünce özgürlüğüne ve de Kurulnnnn kararına ragmen Gebu devre içmde yoğun çalışma yap nı Sabalıattin Günday ile AP Kerimoğlu nel Knrnlda iki öğrenciye mayı kararlaştırmıştır. mokrasi kurallanna gerekli saygitl Baskanı Kâmıl Bavraktar yı göstermemeleridir. BUindiği gilen cezanın ağır oldngu volunda taraftarları çatışmıslardır. Ünıversıtece yapılan resmi agerekırse düzeltilir NıteHm bi, bir savunma örgütü olan NA temenni karannın ahnması, »o•S Ç gunden ben gene ıçımıa çıklamada tatil kararına yapılacak Yoklamalar her gtın bu gıbi adaptasyonlar TO andlasmasının giriş kısmında rnmla Tönetim Knrulnnnn kaI I sızüyor. Teknik Üniversıte toplantılar gerekçe olarak gosteolagelmektedır. Adav \oklamaları, «Sıyasi neyin, nasü savnnulacağı anlatılırrarlanna aykındır. Majdnr dnW genç ve değerlı bır proferilmışse de bazı oğretım uyeleri, ken maddeden önce mâna üzeriıısorunu kaybetti Vıze alamadı(Arkası Sa. 7, Sfi. 1 dr) Partıler Kanunu^nda behrtılen Erdıl Koçkan'ın ışledığı cınayetin Nefsi müdafaa on seçımler şekhnde değıl, her ğı ıçın ve bunun da mesulıyede dunümuş ve imza sahibi devmünferıt bır olay olarak ele alıpartırun kendı bunyesi ıçınde estını üruversite tüzugunde buletlerin (müsterek miras) büdiknamıyacağını, cınayetm oğrenciıkkat edıUrse bu ikinci General Alpartun kı seçhnlerle uygulanan «aday lan bır talebe, hocasını kın lerde oğretim üyesı aleyhıne yaleri bir uvgarlık düzenini korumak kaatılın ruhı yapısında bir besleyerek degıl, sadece boyle yoklamaları» seklınde yapılaratılan bır kmın sonucu olduğu uğruna birleştikleri cafcaflı sözdeğışıklık dıkkati çekmekTopçu Okulunda şıddetlı bir reaksıyon gosterıp caktır. Her partının ılçe kongregoruşunu savunmakta, her an bır lerle dünya kamu oyuna duyurultedır. Ortaokulu, hattâ liseyi fakülteyı bu tüzugün aksaklıkbenzer olayın tekrarlanabıleceğini lerınde tesbıt edılmış delegelerı muştu. Gerçekten Türkiye, Yuıufevkalade bıtıren bır talebe, bir konuşma yaptı: lan ıçın harekete geçırmek ılen surmektedırler Bu goruşu partılenn Ilçe Ieşkılâtı Merkenistan ve Portekiz bir yana bıraüniversitenin ılk iki yıluu da maksadıyla oldurdugünü soylesavunan oğretım uyelerı, bazı gazınde ya da buyuk ılçelerde tukılırsa. geri kalan NATO uyesi aynı muvaffakıyetle yürüttükdı. zetelerde çıkan neşrıyatı delil olatulmu? bır salonda oy kullanadevletler, Batı uygarlığımn en büten sonra bırden duralamış ve rak gostermekte, olayın ıçyuzünun cak ve kendı partılennın adayyuk mirası gaydığımız kişi baklaEvet, kaç gündur bir matem mesleğınuı dışuıdald alanlara kesın olarak oğrenılmesmı ve Ünilarını seçeceklerdır ıçmdeyiz Bu matemın altınnna aynı saygıyı gostermekte ve açılmağa başlamıştır. versitenin tedbır almasını istemekdan da ilk gunden beri bır ısinsanı insan yapan ozfürlük ilkeBızun bu vesıleyle Üzerinde CHP'de durum tedırler. tıfham ortaya çıkmıştır: Nelerini dimdik »yakta tutmaktadrrbılhassa durmak istedığımı» CHP Partı Meclısı bugün top \ den? Nıçln bu çocuk hocasıru lar. şudur: Yukanda kısmen behrtlanarak Ankara, İstanbul ve | oldurdu7 tığımız gibı insanlar normalde Yalnız, NATO'ya sonradan g t rIzmır Beledive Başkanı adavlaBundan 1 yıl evvel işlenen 8 nefsı mudafaa sevki tabiisi ıçeren biz, Yunanistan ve Portekiz, rını, aynca Belediye Meclısleri buna benzer cinayetı de goz rısuıde veya patalojtk karakterdemokratik hukuk kurallanna boş için yuzde 10 kontenıan adaylan I onüne ahrsak, muhakkak ki bu lenyle veya hastalıklan sebevermiş bir haldeyiz. Bu dunım da nı tesbıt edecektır. özellıkle An j her ıkı cınayette de işlenme bıyle adam öldurürler Normal ayrıca ispatbyor ki bizlerio Atkara Beledıve Başkanlığı ada}' i şekli değil, mühim olan cınanefıs müdafaa reaksiyonunun, l.ntik örgütüne alınmamızın asıl lığı konusunun Parti Mechsınde ı yetin nedenleridır. en tabii olanı rıarblerdir Patanedeni paylastığımız bir dünya ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) uzun tartışmalara sebep olacağı lojık, yani hastaük sebebiyle Umumıyetle bu gıbl cınayetgorüsünün ortak sarunmasma ka Polatlı Topçu Okulu yedeksuanlaşılmaktadır Ankara Beledıolanlar, eğer bastalık asikâr ise lerin dne sUrülen sebepleri pek tılmamızdan zjyade yabancısı bu bayların yemın torenınde bır ko ye Başkanlığı adavlığı konusuncinayet işlemeğe vakit kalmaciddi değıldir. Bu ikinci cinalunduşjumuz o dünya görüşünü sanuşma yapan Kara Kuvvetlen dan bu gibtleri a!nl hastahaneSa. 7. Sü. 4 de) yette de olduğu gıbı realize vunanlara gerektiğinde yardımıTopçu Kumandan Muavıni Tuğgelennde enterne edilirler ve topedıllnce saçmalığı ortaya çıkar mızı sağlamak hesabına dayanneral Nabı Alpartun, sağ ve sol lum bovlece fcorunur BunlarNıtekım binnci cınayette çocu maktadır. «yobazlara» çatımş, «Aşın her ha dan asıl mübimmi orta grupta ANKARA (Cumhuriyet Bfirosnl ğun nocasuu oldürmesı onun rekâta seve seve karşı durunuz, Ne var ki, Batı Avrupayı yanolan. yanl karakterleri bakımınAnkara Emnıyet Mudürü Ab kaybettıklerıni geri getırmemış, böyle yapacak, ezecek ve öldürecek dan ve arkadan desteklemekle gödan suç ışlemeğe müsajt yaradurrahman Lâmi Gozen, dün dübılâkıs meslefırü ve uzun yılsiniz icabederse» demiştır revli üç devletten ikisi demokrasi dıhşta olanlan erken tanıyıp lar hayatım mabvetmıştir Bu zenledığı bir basın toplantısında kurallannı uygulamadıklannı atedbır alabılmektır. Eğer TekTuğgeneral Alpartun, memlekeikincıde de ayni sey olacaktır. kayıp Rus turıstınin Türkıyeye si çık seçık itiraf cesaretini gösternik Üniversite profesörünün tın nıce savaşlardan sonra kurtulKaldı ki, bır ünıversıte ıçınde yasl iltıca hakkı ısteğı ıle ılgiH kaatili bundan bir sene önce mektedirler. Bunlardan Portekiz, duğunu anlattıktan sonra sozlerı herşey fıkirle halledilir Eğer Rusça ve Ingılızce mektuplanru UÇAK TAMİR EDİLİYOB teste tâbi tutulsaydı, bugünkü Salazar'ın yumruğu altında ötene şoyle devam etmiştır. üniversite kararlannda, tüzukdağıtmıştır. bunalımlar vaktıyle meydana denberi resmen diktatorlükle völerinde, yönetmehklerınde, hatrf^ımhnriyet uğnıns can ver»Gozen'm verdığl bilgıye göre, çıkacak ve bu korkunç dram netilmektedir. Yunanistanda bir tâ kanunlaırnda hatalı taraflar ceksin, nasıl öleceksin? Bugünkü makıne mühendisı Rus turisti per işlenmeyecekü. hukumet darbesi olmuş ve albayvarsa, bunlar fikır alanına gesağdan soldan gelen yobazUnn se • AP EMİNÖNÜ şembe gunü oğleden sonra Analar cuntası memleketi avncunun tırüır, münakasası yapılır ve sini kısarak öleceksin arkadaşlar. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) fartalar polıs karakoluna başvurİLÇESİNDE SEÇtMLER içine almıştır. Bunlar millete özCumhuriyet uğruna can verecekmuş ve kendisi Mİ.T. MüsteşirİPTAL EDÎLDİ Eiırluk \aadetmekl> berabcr şimsin. Nasıl vereceksin? Sol, sağ ko lığı temsilcısıne teslim edilmistir. dılık ınsan baklarını rafa kaldıryu mutaassıp insanlann kafalanAP'nin tstanbul'daki 4 başkan Mühendisin yazdığı mektup şdv mıslardır. Portekizde de, Yunanisnı ezerek vereceksin. Kubilâv adayı yüzünden birbiriyle çatısan ledir: tanda da fikirlerin baskı altms daima batınnızda kalacak. Bu va Merkezrilerle Teşkilâtçılar, yokla«Ben Aleksey Vasilyeviç Levin. ahnması. yazarların hapse tıkümamaların son gunu olan dun, son tam o ruhtaki insanlar kurtanr. Dahil olduğum Sovyet turist rrusı, kitaplann yasaklanmasi bu itiKenarda saklanmak, köşeye kaç kozlannı oynamışlardır. Resmî bepnndan 20 Nisan 11 sabahı sast barla olağandır. vanlarla > alanlanmasına rağmeo, mak, susmakla kurtaramazsınız. 11 da, Sovyetler Birliğine bir daDr. Fahri Atabey'i açıkca destekleBu vatan sizin, biz geldik, gidiyoBojle olduRU halde bu iki metıh dönmemek imkânını bulmak yen Merkezciler, merkez kontenruz. Bu vatanı kurtarmak için ruh leket } oneticilerinin Malrauı gibi maksadiyle aynldım. Bes günü, lâzım. Atatürk ruhu lâzım. Bn janlannı kullanmıs, Teşkilâtçılar bır adama karşı cephe alacaklarıAnkarada siyasî Utica bakkmın ise, «AP'nin içınden yetışmemış bir nı, «fıkir suçu var» gerekçesi *le kurtaracaktır bu vatanı. bana tamnması için başvurabileadaym desteklenmesinin, partiye onun eserlerini toplatıp yasakla'Tahammül edemiyorum' ve delegeje guvensızlık olduğu» ANKARA, (Cumhurivet Bürosn) Cumhurbaşkanı Cevdet Su ceğim ilgili Türk makamlanm ayacaklannı biz hiç sanmıyoruz. na>, Irak \e Afganiatan a gıtmek uzere dun sabah Esenboğa Ha ramakla geçirdim. 25 Nisan 1968 açısından hareket ederek delegeleBen 55 yaşındayım, heyecanlıAndre Malrauz bugün yalnız edegünü saat 15.30 sıralannda ninavaalanından dort motorlu bır askerî uçakla hareket ederken mori. aksi yonde oy kullanraak İçin yım . 7 yaşında Istıklâl Harbmın bî değil, aynı zar.ıanda politik oyet ilgili Türk emniyet hizmeti tahrik etmişlerdir. torun bın bozulmus ve bırbuçuk saatlık onarıma rağmen bır sonuç ıçıne gırdım. thtılaller ve mkılâpnemi olan bir kişidir. Fransanuı temsilcisi ile görüşmek imkânını ahnamavınca uçak uç motoru ile havalanmıştır (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) (Arkası Sa 1 Sü. 4 de) Kültur Bakanı, General de Gaulls'elde ettim. Bu temsilciye siyasl ugun, 27 Mayıs ihtılâlıne ortamı hanrlayan bğrenci nümayişleriiın baş danışmanıdır. Fransa ise Utica ile ilgili islemler sonunçUnın başladığı 28 Nısanın yüdonumudur. Ancak olaylar, daha Sa[Anadola Ajansı, Cumhnrsonradan bağlarını gevşetmekle (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) ceden, 28 Nısanın arıfesınde başlamıştır. baskanı Sunay'ın Türkiye beraber NATO'nun kurncu uyelesutiyle 13.10'da Bafdat'a varrinden biri \e demokratik özçürdıçını ve Irak Cumhurbaşkaİzmir'de Iuklerin anaıatanıdır. Salazar'a ya m Muhammed Arif tarafınfZMtR, (Cnmhnriyet Bürosn) da Patagos'a ne denli tehlikeli godan karsılandığını bildirmişöncekl gece T.M.T.F. ye bagu runse de dost ve muttefik bir . tir.] oğrencıler, 28 Nisan olaylannm devletin ileri gclen bir kişisi tara sekizıncı yıldönümü dolayıslyla Binîş ve iniş fından vazümış bir eser hakkında caddelere «Devrimci gençlik, 28 bir vasak işlemenin uygunsuzluğııSaat 9'da yapılan askeri uğurNisanı 1960 ruhuyla kutlnyor» rnı bu iki diktator de her halde TURAN Jama torenınden sonra Sunay ve yazısını yazıp, bu yolda duvarlara takdır edebilecektir. hevet uçağa bınmişler. Ancak pankartlar astıklan sırada, AP. Bize gelince, şundi bu satırları EMEKSİZ. bır numarah motorunun kontalı ve M.T.T.B. 11 gençlerın saldınyazarken bir utatuna duvgusunun ğı çalışmavınca uçaktan mmışsma uğramışlar, içlennden bır kiağırlığı altında rahatsız olduğumıi lerdır Bırbuçuk saatlık onarım 5i de yaralanmıştır. neden saklamabyım? Biz, ne Pordevam ederken Kavsen'den baş(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) tekiz gıbi dupedüz, ne de Yunaka bır C130 tıpı Herkul uçağı nistan gibi geçici olarak diktatörıstenmıstır. Ayrıca, Esenboğa }uğe saptığıaı itiraf eden bir yöHavaalanı yanındakı Amenkan netim altında yaşamıyoruz. Yılaskerî havaalanından da bozulardanberi ağzınuzdan düşünnelan aksamın yedeğı ıstenmıştır dİTİmiz sozler hep demokrasi, hürYedek parça gelmış, ancak tarivet, insan haklan ve hukuk dev kılması zaman alacağından vazleti edebiyatı üzerinde dolanıp geçılmıstır. durmaktadır. Çiğnene çiğnene artık sakız haBir kaç tur line gelen, zamanla anlamını ÛA Bunun uzerıne uçak, havaalayitirmeye başlıyan bu sözlü • yanlı nından pıste alınmış ve burada edebiyata bakarsanız fikir ozgürlümotoru ıslemıyen bır otomobıl ğünden yana birim iktidarla boy gıbı ıtılmıştır. Üç motorun çablçuşecek bir başka iktidar yerlısmasmdan ıtıcı gucunu alan boyüzunde yoktur. Yurdumuzda inzuk dorduncu motor da bu sesan haklan el üstünde tutulmakta kılde çali'mi"! ve volcuları almave hukuk devleti kurallan titiz KAİDE... (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) bir dıkkatle uygulanmaktadır. Bunları gozlerimizin içine baka baka sovlerler, ama beri yandaıı tıpkı Salazar Portekizinde ve Patagos Yunanistamnda olduğu üzere kitapları yasaklar, adamlan rindana atar, hattâ onlardan da İleri giderek muttefik devletlerin kültflr hakanlarına ceza kesmeye Avustnralya'nın Svdney sehrindeki 5 katlı büyük bir mafazada Şoforün lhban uzerıne Gulızar Ka\a, Akgül ADANA Kozan'a gırmekte olan 38 AC 654 kalkarız. cıkan yangin, itfaiyenln bütün gayretlerlne ragmen snndtıruleKaynak, Naiize Gezer, Turkân Ihlamur ve Hanım pl&kau mlnıbüs yolda "< kadın tarıfından durdurul Yazık, yazık' medi ve bina, resimdr gbriıidbfü gibi, tJevler arasında haraboldu. Zanfijı; (eoa, bir elektrtk konmu$ ve asaffı lndırüen şoför Memik Cıngöa'Un üze Kesid ^akaltumif, İlk sorgulan sonunda tutuklan eseri, MB kıjrbı taajından cıkmıs ve büyük bir rinda buluoaa 1170 l i n ptım mıslsroır. NADIR KADİ Uç Ahbaplar üniversiledeki cinoyet ve ioplum bunolımı D "Aşırı her harekâta karşt dutunuz, ezecefc ve öldüreceksiniz icabederse,, Mülteci Rus mühendisin mektubu açıklandı Merfcezcf/er/e Teşkilâtçılar son kozlannı oynadılar Cumhurbaşkanmın uçağı arızalanınca: Karışıklık yüzünden baklavaların şerbeti piste aktı 8'inci v'lclcînümu B 28 Nîsan'ı övenler saldınya uğradı 28 NiSAN \( 5 kadın yol kesip şoför soydu Şevket Süreyya AYDEMÎR'in Samet AĞAOĞLU'na cevabı ALEVLER ARASINDA Yarmdan itibaren Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog