Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

,ŞAHESER ROMANLARNobel Armağanı En Büyük Yazarlorın En Güze/ £jer'e/i flSK ve OLÜM VV. Faulkner c «0 •Blrt Heycrttn On Kapttt, Blri Arim Kopıtt* Diyen Yezor 8u Romonmdo Gerçeltten Bir Hayat Faciosının Hiicâyetini Vermijtir. umhuriyeC KCRUCUSU: YUNU8 NADİ 44. yıl $ayı 15712 Telgraf v* mektup adresi: Cumhuriyet tstaabul Potta Kutusu: tstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 89 ülünfi «lan Guatekars.ı ayaklanmaanın 1. cüt 10 Genel Dağıtım: CEM J Cağaloğlu, İst. Feza Reklâm: \ 72,5 L. CÜVEN V A rI N EVI Cumartesi 27 Nisan 1968 JIP Temsilciler Meclisi U Mayısio toplamyoi; yoklamalar yann. Kayıp Rus mühendisi TUNANİSTAN DIŞİSLERt BAKANI PANAYOTtS PİPİNELLİS... CHP, kontenjan "Atatürk Venizelos adaylarının sırasını bevrine tesbit etti MÜfİİÖjjlU Cenaze töreninde eşi de bulundu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Muş'ta AP'liler, Demirel'in resmini parçaladı MUŞ AP Biüis ll Teşkilâtında tneydana gelen hizipleşmeden sonra işten el çektirilen eski Yönetim Kurulu üyeleri, parti binasında, AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel'in resmını yırtmışlardır. lddiaya göre, yeni Yönetim Kurulunun göreve başlamasına sinirlenen eski Yönetim Kurulu üyeleri, taraftarlariyle birlikte, Senatör îsa Bingöl ve Milletvekili Kemal Aytaç'ın da bulundukları bir sırada partiye giderek, tartışmaya başlamışlardır. Bu arada, eski Yönetim Kurulu mensuplan. duvarda •sılı buiunan Demirel'in fotoğrafını parçalamış, Senatör ve Milletvekiline de galiz küfürler savurmujlardır. Araya giren partililer, her iki tarafı da güçlükle yatıstırmıştır. Olay, Polise intikal etmemiştir. Belediye başkanlıklan, Belediye Meclisi üyelikleri ve İl Genel Meclisi üyelikleri için aday yoklamalan yann bütün yurtta yapıİacaktır. Yoklamalarda parti delegeleri, kendi partilerinin adaylarını il ve ilçe merkezlerinde oy kullanarak tesbit edeceklerdir. CHP Kontenjanlan CHP Parti Meclisi dün Inönu'nun Başkanlığmda toplanarak, Belediye Meclisi üyelık adaylan (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) öğrencilerinin elleri üıerinde loproğa verildi Yunan Dışişleri Bakanı Pipinellis, «Düşmanlık havasının uzatılmamasını» istedi (Kosta DAPONTE bildiriyor) öğrencisi tİrafından bıçaklanarak öldürülen Teknik Üniversite Makine Fakültesı Dekanı Prof. Saffet Müftüoğlu dün yapılan büyük bir tö renle toprağa verilmıştır. Teknik Üniversıtenin Taşkışla binasında düzenlenen torenden sonra öğretım uyelen ve öğrencılerden meydana gelen büyük bır kortej, Cumhu rıyet Caddesı yoluyla Taksime gelmıştir. Taksim Anıtının etrafını dolandıktan sonra kortej, Mete Caddesi üzerınden tekrar Taşkışla'yı dönmüsıür. Cenaze alayı buradan vâsıtalarla Şişll Camiıne gıtmıs, kılınan cenaze namazından sonra merbumun naaşı Zincirlikuyudakı ıstırahatgâhına tevdı edilmiştır. tstanbul Valisi, Belediye Başkan Vekili. tstanbul Üniversıtesi, Orta Doğu Teknik Oniversıtesı, Hacettepe Üniversıtesi Rektörlerinin, çeşitli Üniversitelerden çok sayıda öğretım üyesinın ve merhum Saffet Müftüoğlunun eşı dahil yakın akrabalannın katıldığı tören, saat 10.30 da Taşkışla binasındaki salonda başiamış tır. tstanbul Teknik Oniversitesi Rektörü Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu tabut başında yap tığı konuşmada, Müftüoğlu' nu kaybetmenin Üniversite camıasında yarattığı üzüntüyü belirttikten sonra, «Merhomun öğrencisi tarafından öldürülmesi üzüntümüzü büyük ölçüde arttırmaktadır. Olay yüz kızsrtıcıdır. Değer li hocamız şahsına ait olmıyan bir sebepten vazife basında ieb.it edilmisti» demiştir. Konusmalardan sonra, Müftüoğlunun cenazesı öğrencilerin ellerinde olduğu halde, Taşkışladan Cumhuriyet Cad desi yoluyla Taksime doğru hareket edilmiştır. Askert bandonun katıldığı ve önde yüzlerce çelenk buiunan kortejde kalabalık bir öğrenci topluluğu yer almıstır. ATİıNA Yunan Dışişleri Bakanı Pipinellis, «Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluk ilişkileri anlayışının yeniden 1930 1950 yıllan dev resine dönmesinin, artık bir fltopya savılamayaca^ını» söy lemistir. Yerli ve yabaneı basın mensuplan önunde yaptığı konuşmatfa Pipinellis, Turk Yunan ilişkileri ve Kıbns sorunu üzerinde durmuş, bir gazetecınin, «Yunan hükumetinin ENOStS tezinden vazçeçip vazçeçmediji» sorusuna, «Ne Türkiye'nin, ne de Yunanistan'ın eski teı ve görüşlerinden vazçeçmis oldnklarını» belırtmıstır (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanı İhsau Sabri Çağlayangil, dün sabah SSCB Büyükelçisı Smirnov ile görüştükten sonra kayıp Rus turisti hakkında gazetecilere bilgi vermiş ve «Kendisi dün siyasî Utica hakkı isteği ile müracaat etmiştir. Durumu incelenmektedir» demiştir. Bir saat onbeş dakika devam eden görüşmeden sonra Çağlayangil, gazetecilere bu konuda şu bilgiyl vermiştir: «Aldığınuz bilgiye çöre, kaybolduğu iddia edUen turist Kus mühendisi, siyasi iltica maksadıyla dün emniyet makamlarına müracaat etmiştir. Bu konuda ilgililerce gerekli tahkikat yapUmaktadır. Hakkında milletlerarası hukuk kurallanna göre işlem yapılması ve bir sonuca bağlanması tabiidir.» GazetecUerin «Türk • Rus yakınlaşması sırasında bu şahsın iade edilmemesi söz konusu olabilir mi?» şeklinde yönelttikleri bir soruya Çağlayangil, «Siyasî ilticalarda iade söz konusu değildir» cevabını vermiştir. Temizleme ve aydmlatma vergilerini mal sâhibi ödeyecek ANKARA Yargıtay Içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kunılunun aldığı karar gereğince, gayrimenkullerden alınmakta olan temizleme ve aydmlatma (tenzifat ve tenvlrat) resimleri, kiracıys ödettirilemeyecektir. Resmi gazetede yayınlanan bu konuda Yargıtay karannda «Bir hizmet karşüığında atanan» temizleme ve aydmlatma vergüerlnin kira parasınm cüz'i sayılamayacagı yargısına varümış, bu sebeple de bu vergileri ödemeyen kiracımn, Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesi uyannca takibata mâruz kalmayacağı belirtilmistir. Mayis'ta ödenecek Bina vergileri ile temizleme ve aydmlatma resimlerinin birinci taksidinin tahsiline, 2 Mayıs Per sembe sabahından itibaren başlanacaktır. Mayıs sonuna kadar resim ve vergilerini yatırmıyanlar, yüzde iki gecikme zammına tabi tutulacaktır. Üç Bulgar daha iltica etti Bulgar «Nessebar» gemisiyle blr slire önce Istanbul'a turist olarak gelen 3 Bulgar uyruklunun Türkiye'ye sığındıkları, dün açıklanm^ tır. Bunlar 30 yaşında elektrikci Vcncizlav Eftimov Batsev, 24 yaşında şoför Lubomir Rangelov Zariev ve 32 yaşında kaynakçı VilaROV Kitahov Anbov'dur. • Rolz Bennet, Cemaatler arası görüşmelerin açılmasını sağlamak için temasa başladı LEFKOŞE, (Said A. TERZtOCLU Bildiriyor) Tahran'dan dün Ada'ya gelen BM Genel Sekreteri UThant'ın Yardımcısı Rolz Bennet, Makarios'la bir görüşme yapmıştır. Bennet, bugün de Turk liderleriyle görüşecektir. Rnm gözlemcilere göre U Thant, Rolz Bennet aracılığıyla Rum ve Türk yetkililerine birer mesaj yollamıstır. Batılı diplomatlar, Bennet'in ziyaretinin durumu çıkmazdan kurtaracağını belirtmekte, iyimser görunmekted'ır. Ada'da herkes, Bennet'in ziyaretinin cemaatlerarası müzakerelerin açılması bakımından önemli rol oynayacağına ve bu ziyaretten sonra görüşmeler konusunda hızlı ve önemli gelismeler kaydedileceğine ve görüşmelerin başlamasınm çok gecikmeyeceğine inanmaktadır. UThant'ın Yardfmcısf Kıbns'ta YENI BİR 'BERLİN,, KRİZL. (Dış Haberler Servisl) B. BERLtN Batı Berlin Belediye Başkanı Klaus Schuets, karayolu ile Doğu Almanya'ya geçmek istemiş, fakat kendisine, Doğu Almanya makamlan tarafından, mâni olunmuştur. Buna sebep; Doğul Almanya'nın, «Batı Almanya ile Berlin arasındaki kara yolundan, Batı Alman resmî sahsiyetlerinin faydalanamıyacakları» kanaatinde olmalandır. Olay, Berlin meselesinln yeniden alevleneceğine bir işaret sayılmaktadır. Amerika hükumeti, hfidiseyi, «Çok ciddi bir mesele» olarak nitelemiştir. Washington'a göre bu hareket, gayrimeşrudur. Şimdi. mesele etrafmda Batı Almanya'daki Pransız ve tngiliz BUyükelçilüderi Ue Alman hükumeti ilgilileri, Amerikan hükumetiyle t9mas halindedirler. AP Eminönü llçe Başkanına el çektirildi AP Genel Idare Kurulu, Eminönu llçe Baskanı Mehmet Yük»el ile üye Suat Talkın'ın görevi ne son vermıştir. Karar, dun akşam telgrafla llçe Merkezine bil dirilmiş, yerlerine yedekten, Edip Aktel ile tsmail l'las çağırılmıştır. Yedeklerle toplanan kurul, llçe Baskanhğına, Ahmet Katıra'yı getırmiştir. lArkası Sa. 7. Sü. 2 de) Öğrencisi Koçkan tarafından öldürülen Prof. Saffet Müftüoğlu, öğrencilerinin omuzlannda son yolculuğuna çıkarken... Koçkan, müşahede altına alınıyor KIZILAY KONGRESI Türkiye Kızılay Deraeği'nin kongresi, dün Ankara'da başlamıştır. Toplantıya gelen Cnmhurbaşkanı Sunay, Kızılay Genel Baskanı Rıza Çerçel'in ısranna rağmen, daha önce ilân edilen konuşmasını yapmanuştır. Kongrede; Atasagun, Bozbeyli ve Tnral da bolunmuş, Başbakan Demirel, bir başarı mesajı yollamıstır. Resimde Snnay, kongrede förülmektedir. Profesör Müftöoğlu'nu öldüren öğrencinin duruşması başlodı Teknik Üniversite Makine FakUltesi Dekam Prof. Dr. Saflet Müftüoğlu nu bıçaklıyarak öldürmekten sanık aynı fakültenin ikinci sınıf öğrencilerinden Erdil Koçkan'm suçüstü yargılanmasına, dün Beşinci Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştır. Sanığın arkadaşlan ve çok kalabalık bir dinleyicinin, sıkı emniyet tedbirleri altmda izlediği duruşma sonunda Koçkan'm, müşahede aitına alınmasına karar verilmiştir. Seçimle ilgili diğer haberlerimiz 5'inci savfadadır unün iiötiorı lersine gidiş Bildiri Istanbul Teknik Üniversitesi Mensuplan Sendikası dün bir bildiri yaymlayarak Prof. Müftüoğluna karşı işlenen cinayeti telin etmîştir. Bu seçimlerde Adalet Partisinin göze çarpan bir çabası var. Senatoya, hattâ belediyelere imkân nispctinde teknokrat, ya da bürokrat seçtirmek. Parti genel merkezinde bir sâbit fikirden ileri geldiğini sandığımız bu çabamn benzerini daha önce DP'de de görmüştük. 1950'de seçilip gelenlerin çoğu. teşkilâta dayanıyorlardı. Ya bulundukları yerlerde isim yapmış, ya Türkiyede isim vapmış adamlardı, ya da bilek kuvvetiyle kademr kademe yükselmiş, Meclise kadar girmişlerdi. Fakat Sl'ler olayı patlak verip, Hükumet sert tenkidlere uğrayınca, siyasi eğitimini CHP'de yapmış lider kadrosu kısa sürede kamu oyuna yayılan muhalefete tahammül edemedi. Zaten parti bir garip «aydın» kompleksinin de içindeydi. Aydınların partiye itibar etmemesini, daha doğrusu Halk Partisi gibi «devlet adamı deposu» olamamasını lider kadrosu eksiklik kabul ediyordu. lstiyorlardı ki devlet kademelerinde tecrübe geçirmiş olanlar siyasete girsinler, iktidar grupu, bilginler meclisi haline gelsin. ve meselâ Bakan, başuıda bulunduğu teşkilâtı siyasi değil de bir teknik kişi olarak yönetsin. 1954 seçimlerinde DP bir taşla iki kuş vunna yolunu tuttu. Hem bas kaldıranları eledi. hem de listeleri yüksek dereceli memurlar, bilimci, ya da teknik adam rozetli kişilerle bezedi. Bezedi ama bu listeler aslında Demokrat Parti inişinin başlangıcı oldu. Sebebi su: Yüksek kademedeki bürok rat için, partinin lideri, önce kendisini milletvekilliğine tâyin eden adamdı. Teşkilâta dayanmadığına göre geleceğini ancak ona bağuyabiliyordu. Onun dediğini yaparsa, gözüne girerse politik hayatı devam edebilecekti. Seçilmese bile iktisadî devlet •teşekküllerinden birine yönetim kurulu üyesi olarak kapılanabilir, ya da yüksek maaşlı bir yere daha atanabilirdi. Üstelik bürokrat yıllar yılı parti liderini Başbakan olarak görmüş, ondan emir almağa, dircktiflerini yerine getirmeğe alışmıştı. İşte bu gruptur ki, ya da •evet efcndimcilerden kurulu grup çoğunluğudur ki Adnan Menderesi, âdeta dinî lider hâline getirerek, sonunu hazırlamışlardır. DP için sonun başlangıcı 1954 idi. 1957 seçimlerinde ise «aydın» kompleksi daha etkili oldu. Yassıadaya giden iktidar partisi grupu, diplomalı bakvmından, bürokrat bakunmdan en yüklü gruptu. Bu satırları, AP de DP gibi olacaktır iddiasiyle değil. bürokrat ve teknokrat sempatisinin siyasi partilere sanıldığı kadar kuvvet kazandırmadığını. aksine kuruluşları tersine döndürdüğünü göstermek için yazıyoruz. Genel oy'un geçerli olduğu demokratik düzende partiler aşağıdan yukanya doğru kurulacak ve işleyeceklerdir.. Denetimi kademe kademe teşkilât. son kademede de Parlâmentodaki gruplar yapacaklardır. tşte bu denetim. gTuplar içinde ortadan kalkınca ve baştaki lider'in her söylediği kerâmet hâline gelince partiler yukardan aşağı islemeğe başlamakta, dolayısiyle terslik bir noktada mutlaka açığını vermektedlr. AP'nin çabası bu bakımdan tehükeli blr eğilimin isaretidir. Yurt dışına döv/zsiz adam gonderen bir şebeke yakalandı Merkez Bankasına sahte belgelar gbsterip yurt dışına gideceklerî döviz sağlayan bir şebeke, Maii Polis ekipleri tarafından ortaya çıkarılmıştır. İlgili kanunun, «Bir yıl içinde ancak bir seyahat» şartına rağmen, isteyenleri diledikleri zamaa da yurt dışına çıkaran şebekenin bir yıldır faaliyet gösterdiği vs her işlem için 7!0 lira aldığı anlaşılmıştır. Avrupa'da, özellikJe Yı> eoslavya'da akrabalannın bulunduğuna dair belge sağlayan şebekenin, kambiyo servisıni de aldattığı tespit edilmiştir. Aynca, İstiklâl Caddesinde Demirhan'daki yazıhanede mühürler, sahte belge ve kaşeler ele geçirilmiştir. Mustafa Işık, İlhan Alptekin ve Mehmet Okumuş tarafmdan yönetilen şe(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Kesik cümleler Prof. Müftüoğlu'nu kasden öldürmekten, Türk Ceza Kanununun 449/2 Maddesi gereğince mü ebbet hapis cezasına çarptmlması ıstenen sanık, sorgusunda önce, ruhî durumunu anlatmakla soze başlamış, kesık cümlelerle ifade vermiştir. Orta ve liseyı imkânsızlıklar içinde, fakat bütünlemesiz bitirdiğinı, Teknik Üniversiteye müracaat ederek gırdiğini ve o yıl babasını kaybettığini belirten sanık, ifadesine şunları eklemistir: «Zor şartlar insanları knvvetlendirirmis, ama bazen knvvetlendirmiyor, eziyor. Babam ölünce, annemin ve kardeşlerimin yükü de benim omnzlarıma yük lendi. Fakültede vize yüzünden iki yıl kaybettim. Kendimi nnnt mak için spora basladım, mnvaffafc da oldnm. Bir çesit kendimi nnnttnm. kovvetlenmistim. Fa(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Kaçak balık tutan Yunan motorundaki bir tayfa öldürüldü İZMİR, (Cumhuriyet Bürosn) Önceki gece Dikili'de, karasularımızd'a kaçak balık avlayan «Adramitos» adlı Yunanlı balıkçı motoru, müsademe sonunda yakalanmıştır. Çarpışma sırasında, Yunan motorundaki bir tayfa, ölmüştür. Yunanhları, «J 19» Jandarma botumuz ele geçirmis, 2 Yunanlı tutuklanmıştır. Çekoslovakya, komünist toplantılannın açık olmasını tekiif ediyor (Dış Haberler Servisi) «HİZMET YILDIZI» Pakistan Hükumeti, Pakistan'a hizmetlerinden dolayı, Zafer Hasan Aybek'e, «Hizmet Yıldızi» nişanını vermiştir. Resimde; Pakistanm Ankara Büyükelçisi İftikar Ali, devletinin en değerli armağanlarından biri olan Hizmet Nişanı'nı Aybek'e takarken görülüyor. (Yazısı. üçüncü sahifemizdedir.) Ankara Palas'ın eşyalannı işçileri satın aldı ANKARA Çeşitli nedenlerle ıflâsa sürüklenen tarihî Ankara Palas'ın, taşmabilır bütün eşyaları, bugün haraçmezat satılmış ve bir saat devam eden arttırma sonunda, 426 bin 500 lira ile otelın eski işçileri, eşyalan almışlardır. Ankara Palas'ın eski işçileri adına ihaleye Katılan garson Halil Akkaya, «Oteli eski ihtişamı ile yenıden çalıştırmak arzusundayız» demiştir. Orta dereceli okullar, bu yı/ 28 MAYIS'ta tatile giriyor ANKARA, <a.a.) Millî Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran seçimleri dolayısıyla, bu yıla mahsus olmak üzere, orta dereceli okullarda 28 Mayış akşamı derslerin kesilmesine karar vermıştir. Bakanhk; bu kararı, öğretmenlerin seçimler dolayısıyla ilçe seçim kurulu üvelikleri ile sandık kurulu baskanlıklarına getirilmelerı sebebıyle görevlerini ifa edemiyecek duruma düşmelerini önlemek amacıyla, Yüksek Seçim Kurulu'nun isteği üzerine almıştır. Bu duruma göre, orta dereceli okullarda 28 Mayıs akşamı derslere son verılecek, öğretmen kurullan dı 28, 30 v« 3i Mayıı CHP, TIP'I TARTIŞMAYA DAVE1 ETTİ «Ulus»un başyazısma göre CHP ne ve ortanın solu politikasına •burjuva aldatmacası» şeklindeki hücumlarda bulunmak yanlıştır. Çünkü: O Ortanın so!u deyimi hiç bir sosyalist modele uyarak kullanılmamıştır. O Ortanın solu, Türk halkının sosyal adalet içinde hızla kalkınması için geliştirilmek istenmektedir. A Ulusa! bir sol düzen, kendi ba şına bir görüştür. CHP organı. bu yuzden •ortanın •oluanun bir doktrine gore sapmı; durumda oiamıyacağuu ileri cüı Mini etekli kızlar, TuraFa alkış tuttu Bülent DİKMENER Atasagun. Millet Meclisi Baskanı Bozbeyli ve Sağlık Bakını Özkan alkışladı. Tur&l's daha sonra AUtürk Bu! ANKARA Genel Kurmay Baskanı Orgeneral Cemal Tural'ı dün Başkentte önce, basta Cumhurbtfkanı Sunıy oiauJc uzerc, Seş,|to HP'nin organı «Uluaıta yayınlanan imzasız bir başyazıda, TİP, sosyal ve ekonomik konularda tartışmaya dâvet edilrnekte, iki parti arasındaki farklar belirtilerek «CKP sol, TİP ise sosyalisttir» denilmektedir. ,' ~ , C BUTJAPEŞTE Komünist Partiler Dünya Konferansı hazırlık toplantısındaki ilk çıkışı dün yapan Çekoslovakya, «Hazırlık toplanfası ile yıl sonunda Moskova'da zirve katında düzenlenecek Komünist Partiler Dünya Konferansmm açık yapılmasını tekiif etmiştir. Toplantıya katılan 44 komünist partisinin. Çek teklifi karşısındaki tepkisi, öğrenilememiştir. Haber, Çekoslovak «Çeteka Ajansı» tarafından verilmiştir. Şimdiye kadarki uygulama, komünist] erarası her çeşit toplanünın gizli yapılması ve sonunda resmî bir bildiri yayınlanmasıdır. Gözlemciler, Çek'lerin; hazırlık toplantısına kaülmayan Yugoslavya ve Romanya'nın yolundan giderek, bazı hususlarda Rusya'ya cephe almasını da beklemektedirler. Bu arada, Çeteka Ajansımn bildırdiğine göre, Adalet Bakanlığma bağlı birçok memur değiştirilmiş, yerlerine başkaları getirilmiştir. Meselâ; Albay Cihal. Adalet Bakanlığı 1. Yarduncıiığından alınarak yerine, Prof. Kratocwil getirilmiştir. BİR r DAKİKA: flfiyet olsun! ŞuSOhk Polonya mağlubiyeti bana sorarsann. pek münasip bir iş oldu. öyle ya, meselâ, 10, 20, yahut ü1 filân gibi bir şey olsaydı. otnrnp ah vah edecek, o golu yemeseydik, bu golü kaçırmasaydık diye dövünüp duracaktık. Halbuki netice, 80 olunca, bu çeşit yakınmalara yer kalmadı. Artık, rahat rabat hazmetmenin, kabilse. bir kolayını bolmslı. D. N. ECVET GÜRESİN fualen mektedır. CHP organına göre «TİP'nin sol düzen modeli belli değildir.. Eğer TİP Marksist partiyse, CHP'yi burjuva sapmacılığiyia suçlayabilir. Halbuki TtP Marksist modeli almamıştır. A Sınıf kavgasmı reddetmektedir. O «Burjuva demokrasisi>ne inan maktadır. A Özel mülkiyet ve miras hakkını kabul etmektedir. O Toprakta kiracılık. ortakçılık gibi «burjuva kapitalist» kurumları benim«»mektedir. iAzkm Sa. 7. Sü. S it)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog