Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

İHSAN IRK ÇÖZÜMLÜ Matematik Problemleri Ortaokul I. II. ffl. Matematik öğretimi aktif bir metoda dayanmakta ise de bu kitaplarda çözüm örnekleriyle öğrenciye yol gösterilmekte, öğrencinin düşünme tarzlna bir yön verilmekte, bu güç ders zevkli ve kolay bir hale sokulmaktadır. Her «mıfm kitabı ayrı ayn ve 10 ar liradır. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncılık: 5886/4337 umhuriyeC KURUCUSTJ: TUNTJS NADÎ MEŞRUTİYET TİYATROSÜ Yazan: Refik Ahmet Sevengil Milll Eğitiın Bakanhğlnca yayımlanan «Devlet Konservatuan yayırJarı «erisi» T ürk Tiyatrosu tarihinin V. kitabı olarak "îkmıjtır. Bakanlık yayınevleriyle bütün Htapçılarda 25< lira fiyatia satümaktadır. 44. yıl sayı 1S711 Telgraf r t m e k t u p adresi: Cumnuriyet IstanbuJ Posta K u t u s u : tstanbul V o 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 8 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 S9 Cuma 26 Nisan 1968 (Basın: 13539/4334) iP'de Genel Meıkede Tanrı Teşkilâtcılor cofısıyor Kiminle? AP"NÎN SEÇİM AFİŞLERÎNDEN BtRl.. üyük ttalyan sosyoloji ve ekonomi bilgini VUfredo P J Pareto, toplıun yaşamını ^ etkileyen söz, yan, davranış ve inanışlann biiyük ölçiide akıl dışı temellere dayandığını söyler. Eskilerin (eşrefi mahlukat) dedikleri ve aklı ile yalnız öteki yaratıklara defil, tüm doğaya hâkim olan insanın kendi toplumsal rarhğında bu güçten gercğince yararlanamaması. ilk bakışta inanılmaz bir şey gibi görünebilir. Ne yaparsımz ki bu bir gerçektir. Gözlemini ispatlamak için Pareto eski çağlardan bu yana sayısız belgeler üzerinde çalışmış, akıl dışı inanç ve eylemlerin toplumu nasıl etkilediğini göstenniş, kıırulu düzen Tamanla biçim değiştirtnekle beraber her yerde bir azuılığın toplumu avucn içinde tuttuğumı, bir baska azınltk palazlanıp da yeni sloganlarla ona cephe alana kadar eğemen olarak yerinde oturduğunu bir sosyoloji kanunu halinde ileri sürmüştttr. Akla, gözleme ve mantığa dayandığındaıı mı nedir, Pareto'nun fkttloşu aydınlar arasınıia pek tutmamıştır. Tarih boyunca yaptığı bütün ileri hatnlelere, içini yakan mutluluk özlemlerine rafmen insanı öteki yaratıklar düzeyine indiren, onu korkunç bir değişmezliğin dar sınırlan arasmda hapseden böyle kötümser bir düşüncenin fazla revaç bulmamasını da tabiî karşılamak gerekir. Bununla beraber, duygulanmızdan sıyrüıp da toplum olaylanna objektif bir gözle baktığımız zaman Pareto'yu haklı çıkaracak sayısız davranışlarla daima kargılaşmak tnümkündür. Bunun son örneğini Yunan hükümet darbesinin yıldönümü vesilesiyle 21 Nisan günü komşu ülkede bayrak haline getirilen sloganlarda, görüyonız. Bilindiği gibi Yunanlılann en biiyük dinsel bayratnı olan Ortodoks Paskalyası bu yıi 21 Nisana astladı. Bu fırsatı kaçırmak istemiyer. Cunta ileri gelenleri derhal söze ağaz eyliyerek: Ey millet, işte görüyoreunuz ki ulu Tann da bizimle beraberdir. İktidara gelişimizin ilk yıldönümünii kutsal bayramunıza rastlatmakla o bunu d st dflşman herkese hatırlatmaktadır. Sevinelim ve Tann ile beraber hepimiz iktidar hükümetine güvenelim! diye, biraz fazlaca ilkel olmakls beraber tipik paretien bir formüle sanlmışlar, gf nellikle dinine bağlı olan Yunan halkını canevinden aviamaya kalkışmışlardır. Buna karşı radyoda konuşamı: an, ne basında, ne de sokakta ses çıkaramıyan muhalifler de aynı metoda başvurmak suretiyle gizliden gizliye: Tann bunlarlt beraber olsaydı Paskalyayı değil Kutsal Cumayı 21 Nisana rastlatırdı. Her şeyde bir hayır vardır. Sabırlı olalım. Tanrının yardımı ile Cuntanın hesabını yakında göreceğiz! Teması üzerinde çalışmaya baslamıslardır. Bu akıl dışı davranışlann halkı nasıl ve ne dereceye kadar etkllediğini elbette buradan tahmin edemeyiz. Bildiğüniz bir şey varsa Tanrının değil, fakat doğrudan dofruya C.İA.'nm desteği ile mcşru hükümeti deviren albaylar cuntasının şimdi iktidar koltuğunda Tann'dan çok Amerikan desteğine güvendikleridir. Dünya kamu oyu şiddetl: bir tepİd gösterdiği hald; VVashington hükümeti Yunan Cuntasını Ukin el altından tutmuş, sonra da A tinayı açık açık kucaklamıştır. Amerikanın desteği zayıflamadığı sürece Yunan Cuntasını devirmeye kimsenin gücü yetmiyecek gibi görünmektedİT. Ancak, unutmıyalını ki, yeryfiründe hiç bir şey ebedî olmadığı gibi Birleşik Amerikanın satveti de ebedi degildir. Hattâ satvetin esnemeye başladığım gösteren belirtiler de son zamanlarda fazlaci EÖze çarpar olmuştur. Önümüzdeki yıi başlangıcına kadar Amerikan politikasında bir takım değişiklikler olabilir ve Yunan Cuntası güç bir duruma düsebilir. O takdirde gelecek 21 Nisan Kutsal Cumaya rastlasa da, bakarsınız, Tann fikir değiştirir ve Cuntayı bırakıp muhaliflerle biclik oluverir. DemirelveEcevit, HMayısta geziye başlıyorlar MÜFTÜOĞLU'NUN CENAZE TÖRENİ BVGÜN ORTANIN SOLUNDA HALKIN YOLÜNDA CHPNİN TEK SEÇİM AFİŞI... Profesörler, üzüntüden dün ders veremediler 18 yıi ara ile, önceki gün ikinci kurbanuu veren tstanbul Teknik Üniversitesinde dün matem havası devam etmiş, hocalardan biiyük bir kısmı üzüntüden ders yapamamışlardır. Öidürülen Profesör Saffet Muftüoğlu'nun yerine mekanik dersine giren Prof. Hasan Özoklar, «Bugüne kadar hasta da olsam, başka önemli mâzeretlcrim de olsa derslere devamlı gelmeye çalışırdım. Fakat bugiin çok üzgünüm, ders yapa mıyacağım» şeklinde bir konuşma yaptıktan sonra suııfı terketmiştir. Derse giren bir kısım öğretim üyeleri ise saygı dunışundan sonra ders vermemişler. öidürülen hoca nın hâtıraları ile ilgili konuşmalar yapmışlardır. Teknik Üniversite Haftası dolayısiyle 35 öğretim üyesiyle biriikte Hatay'a gitmi? olan Teknik Üniversite Rektörii Bedri Karafakıoğlu dün şehrimize dönmüştür. Makine Fakültesi Yönetim Kurulu ise dün olağanüstü bir toplanü yapmıştır. Ancak öğretim iivel»ri üzün (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) • ŞUKRAN SONER Desteğe muhtaç verilmesi için On seçimlere iki gün kala AP İstanbul Belediye Baskanı adaylan arasındaki mücadele, şekil değiştirerek, merkezcilerle teşkilâtçıların çatışması haline gelmiştir. Adaylardan Dr. Fahri Atabey'in açıkca Genel Merkez tarafından desteklenmesi karşısında, teşkilâta dayanan Ertuğrul Adalı ve Faruk Ilgaz, Ankara'ya meydan okumaya karar vermiş görünmektedirler. Genel Merkezin veto ettiği B«lediye Meclisi aday adaylarının teşkilâttan olması, «Genel Merkezin, bu iki adayın şansını kırmak istediği» şeklinde değerlendirilmiştir. Ancak, Ertuğrul Adalı ve Faruk Ilgaz'a yakın çevreler, Ganel Merkez'in tutumunun, her iki adayı da tahrik etmekten başka bir işe yaramadığım söylemektedirler. Teşkilâta dayanan iki ada(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) öğrencilere burs Satiye Ayla 6 milyonluk servetini "Eğitim Vakfı,,na bağışladı Türk müziğinin ünlü sanatçı» larından Safiye Ayla Targan, yalnız gayrı menkulleri ıçine alan kısraı altı milyon tutan mirasını, dün tanınmış 1 adamlanmızın ö5 nünde yapılan bir törenle müzik ve resime kaabiliyetlı ve desteğe muhtaç öğrencilere burs verilmek üzere Türk Eğitim Vakfına bağışlamıştır. Safiye Ayla Targan, «Şahitler önünde tskrire basladı» ve dedi ki: a Bundan önce bir gönül rahatlıgı içinde nçaga binemezdim... Şu iş halledilmeden de, Allah biliyor y», rahatça binpmivordum. Ya vasiyetname bazırlanmadan basıma bir şey gelirse diye» Artık icim rahat etti. Binebilirim.j Ve devam ettı: < Zor şartlar altında bayatımı kazanmaya başladıgımdanberi kimsesiz ve elinden tutacak birisi bnlnnmayan kaabi(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Bumedyen, suikastten hafif yarâ ile kurtuldu (Dış Haberler Servisi) CEZAYİR Cezayir'in sol eğilimli lideri Devlet Başkanı Albay Huari Bumedyen, dün Türkive saatiyle 16'da Bakanlar Komln toplantısından çıktıktan biraz sonra, makineli tabanca ateşine tutulmussa da, hafif bir yarayla bu suikast teşebbüsünden kurtulmustur. ' Otomobilin kırılan camlarıyla bumundan, şoföruyle birlikte hafıfçe yaralandığı bildirilen Bumedyen, daha sonra radyoda yaptığı konuşmada, «Safyalift îhtilâle karsı taabhütTertme b»rlı kalacağım» demıstir. Olay Olaydan önce arabaya yaklaşan bir çocuk, Baskan'ın emriyle durdurulunca, kendisine bir mektup vermiştir. Bumedyen, protokol memurlanna, çocukla görüşmek istediğini ve Başkanlık Sarayına kadar çocuğa refakat etmelerini söylemiştir. Otomobil, yavaş yavaş yoluna devam ederken, elinde makineli tüfek bulunan bir kimse, ileri atılarak, ateş açmıştır. Bunun üzerine otomobil hızlanmış ve güvenlik memurları, saldırganı ve bir arkadaşını, derhal öldürmüşlerdir. Seçimle ilgili diğer haberlerimiz, 5'nci savfada.. • SAFÎYE AYLA, VASlYETNAMEStNl IMZALARKEN VEHBİ KOÇ VE NEJAT ECZACIBAŞI, KENDİStNÎ SEYREDİYOR. MARAŞ Teknik Ünıversıtede 18 yıl önce Matematik Profe•5rü Feyyal Gîîrsan'ı öldüren v» yeni cinayet dolayısıyle kendisiyle konuştuğumuz Mehmet Taşkesen, «Bana göre, Erdil Koçkan'm bn isi yapmasınm asıl »ebebi. ruh yapısı ile ekonomik dnrumnnnn bozaklnğo ve eğitim sistemimizin aksaklıgıdır» demiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) • Mehmet laşkesen: "İnsanın insanı öldürmesi pek ftoş bir şey değil., diyor (Doğan KEÇECİOĞLÜ bildiriyor) A.NDRE MALRAL.V Fransa Kültür Bakanının yazdığı roman da toplatıldı Fransa Kültür Bakam Andre Malram'nun geçenlerde Türkçeye çevrilen ünlü romanı «Umut», dün 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi karariyle toplattırılmıştır. Karar, «Kitapta komünist propagandasının yapıldığının tespit edildiği» gerekçesine dayanmaktadır. Romanına, Ispanya iç harbinl konu olarak alan Andre Malraux, General De Gaulle'ün iktidara gelişincîenberi bakan, aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanının başdanışmanlanndandır. Ayrıca, 2 kitap daha, «Komünizm propagandası yapıldığı» gerekçesiyle, nöbetçi mahkemeler tarafından toplattınlmış bulunmaktadır. Makarios, yer tesbiti konusunda direniyor S. Arif TERZİOĞLU bildiriyor LEFKOŞE UThant'ın Kıbrıs'takı temsilcısı Tafaü'ın gerek Türk, gerekse Rum lıderleriyle yaptığı temaslarda, gorüşmeler içın bir yer tesbit edilememesi üzerine ümitler, UThant'ın yardımcılarından Bennett'in gelmesine kalmıstır. Makarios'la Tafaü'ın çarşamba sabahı yaptıkları göriişmeden sonra kesin bir açıklama yapılmamasına rağmen, Makarios'un eski isteklerinde, bilhassa görüşmelerin Ada'da yapılması konusunsunda direndiği ileri sürülmektedır. Ancak söylentilerden anlaşıldığına göre, yerin tesbiti konusu, Bennett'in gelişınden sonraya bırakılmıştır. Kayıp Rus mühendisi olayı aydınlanamadı . ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Aleksey Vasileviç Levin adındaki turist Rus mühendisi, dün bulunmadığı gibi, kayboluşunun nedenleri ile ilgili en ufak bir ipucu de elde edilmemiştir. Ankara Emniyet Müdürlüğü bir yandan 33 yaşındaki Rus mühendisini ararken, diğer yandan da Milli Isühbarat Teşkilâtı bu olay üzerinde gerekli incelemelerini yürütmektedir. Yedi günden beri kayıp olan Levin, az Türkçe bilmekte ve cebinde yüz Türk lirası bulunmaktadır. Kafile mensupları arasında bu şah sı, otel personeli iyice ayırdedeme diği için eşkâli hakkında herhangi kesin bir bilgiye sahip olunamamış tır. Ancak, bilinen tek husus, bu şahsın orta boylu oluşudur. Levin' in kişiliği ve eşkâli hakkında SSCB Büyük Elçiliğinden de herhangi bir bilgi almak mümkün olamamış tır. Ankara emniyeü kayıp şahıs hak kmda elinde herhangi bir eşkâl ya da fotoğraf olmadığı için çok güç dunımda kalmıştır. Ancak. cebindeki paranın azlığı ve yabancı oluşu, polis için bir avantaj teşkil etmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Prof. Müttüoğlu'nun kapıcısı, 18 metreden düşerek can verdi öidürülen Prof. Müftüoğlu'nun oturduğu Topağacın'daki «Yamaalar» apartımamnın kapıcısı, 9'uncu kattan düşerek ölmüştür. Apartmanın üstündeki oluklan kontrol ederken 18 metre yükseklikten düşen 43 yaşındaki Şevü Zor'un, 5 çocuğu vardır. Sebep? 5 Temmuz 1965'de Bin Bella'yı devirerek iktidara gelen Bumedyen, ilk defa bir suikast teşebbüsüyle karşılaşmış olmaktadır. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) öğretmenfere baskı, Sunay'a duyuruldu ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) Cumhurbaşkaru Sunay'a bir mektup gönderen TÖDMF Genel Başkanı Prof. Bahn Savcı, «Seçim ortamına girildiği günlerde Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenJere baskısının arttığını» bazı örnekler verereg bıldirmlş ve «Her türlü davanaktan yoksun ve haksız baskılann hakb tepkilerine sebep olacağını» ileri sürerek öfretmenlerin bıından «kurtarılmasını» istemiştir. Yargıç Karabel: «Memur, tehdit karşısında da görevini ihmal etmemelidir» Bir günde tekiz cinayette 10 kisi oldürüldü. YAZ1SIZ Gazeteier Meksika'da King'in kaatiline benzeyen bir Amerikah tevkif edildi CABORCA (Meksika) King' in kaatili olabileceği söylenen sakalh bir Amerikah, Çarşamba gunu kahved'e otururken, tevkif edılmiştır. 42 yaşındaki Amerikah bir 0tele, «Danile David Kennedy» adı altında yerleşmişti. FBl'in aradığı James Carl Ray'in fotoğraflarma çok benzediği bildirilen «Kennedy»nin neyle suçlandırıldığı, Meksika Polisi tarafından, henüz belirtilmemiştir. NEW ORLEANS FBİ, son olarak Georgia'nın Atlanta şehrinde görülen ve King'in kaatili olduğu sanılan cezaevi kaçağı Ray'in, Hollywood'da tanıdığı ve dostluk kurduğu mavi gözlü sarışm bir güzeli aramaktatfır. FBt, bu güzelin, Ray hakkında bazı İD uçları verebileceğine inanmaktadır. (Dış Haberler Servisi) • Dün gece uçakla Ankara'ya dönen Dışişleri Bakam Çaflayangll, CENTO Bakanlar Konseyinin toplantısından önce Londra'da, İngiliz Denizaşın Kalkınma Bakam Pirentice ile konuşnrken. Çağlayangil, Londra'da Ikili Anlaşmaları görüştü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakam Çağlayangil'in, Londra'da Amerika Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Nıcholas Katzenbach ile yaptığı görüşmenin, Turkiye ve ABD arasında uzun bir süredir müzakeresi devam eden ikili anlaşmalarla ilgili olduğu öğrenilmiştir. Bu maksatla, Bakanlık Müşterek Güvenlik ve Anlaşmalar Dairesi Genel Müdür Muavini Faruk Şahinbaş. özel olarak Londra'ya, Bakandan sonra gitmiş ve bu goriişmelerde hazır bulunmuştur. Şahinbaş'ın gıdışi basından gizli tutulmuştur. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Bir sarışın aranıyor A.P. Genel ldare Kurulunun aldıgı kararlar içinde en önemlisi tstanbuldaki bazı Belediye Meclisi üyelerinin adaylıklannın veto edilmesidir. Bu karar, önce cesaretle verildigi için, sonra da eski D.P.'nin yapamadıgını gerçekleştirdiği için övülmeğe değer. Son biriki yıl içinde istanbul Belediyesinde çevrilen birtakım işlerin hikâyeleıi yavaş yavaş en ficra köşelere kadar yayılmağa başlamıştı. Bir «Güzel Konntlar» menelesi vardı ki, nfifuz ticaretinin, hem de sonnnda devlet sırtmdan büyük kâr getiren bir hünerbazlığın Srneğiydi. tmar plânı degisiklikleri, Meclis üyelerinin çoğn farkında olmadan, gündeme alınıp geçiriliyor ve Belediye yetkilileri bn marifetler karşısında elleri kolları bağlı, hiçbir sey yapamıyorlardı. Hattâ hünerbazlar. engel gördükleri için, parti çıkarını ileri sürerek, rahmetli Haşim Işcan hakkında bir soraşturm» açtır maya bıle muvaflak olmnşlardı. Yavuz hırsızm ev sahibini bastınnası gibi, bir süre rahmetliyi baskı altında tntmağa çalıştılar. Su var ki lscan, tehditlere pabnç bırakacak adam değildi. Üstelik kimin ne dolap çevirdigini biliyor, ve bunu Meclis kürsüsünden bile söylemekten çekinmiyordn. Hükfimet ve parti genel merkezi, lşcan'ın uyarmalanna, basının meseleleri ele almasına ragmen, uzun süre eski alıskanlıklardan kendisini kurtaramadı. Belediye muhaliflerin elindeydi, bu yüzden dişli A.P.'lilerin yıpratılmasına çalışılıyordu. Basın zaten yıkıcıydı ve aslında hedef Adalet Partisiydi.. Çevrilen isleri açıklayarak istifa eden A.P. Gençlik Kolu Başkanı, mnhalefet tarafından satın alınmıştı, söylediklerinin hepsi yalandı. O muhalif, şu yıkıcı, öteki satın alınmıs deniyordu ama, birtakım adamlar kısa zamanda nasıl böylesine zengin olablliyorlardı? Kimse me OLAYLARIN ARDINDAKİ Devlet Bakam Seyfi Öztürk aleyhine gösteri yapmaktan sanık gençlerin avukatlan, dün Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesi Yargıcı Sıtkı Karabel'i, üçuncü defa reddetmişlerdir. Red sebebi olarak, yargıçın yazılı savunmada ısrar etmesi, duruşmanın Polis kordonu altında yapılması, teyp kullanılması, savunma haklarının kısıtlanması, 0laylar yüzünden yargıçla şikâyet eden ve edilen durumuntfa bulunduklan, açıklık prensibinin ihlâl olunduğu ve usulsür ara karar verilmesi gösterilmiştir. İstanbul Barosu da, son duruşmayla ilgili olarak, dün tekrar Yüksek Hâkimler Kuruluna şikâyette bulunmuştur. selenin bn yanına, «parti tesanüdü» boznlmasın diye, değinmek istemiyordn. Aslında adamlar bir anlamda da «parti tesanüdü» nün ticaretini yapıyorlardı. A.P. Genel Merkezi verdigi kararla işte bn takımı tasfiye etmiştir. Şüpbesiz daha önce tasfiye edilmeleri gerekirdi. Fakat, ynkanda da belirtmege çalıstığımız gibi, bir yandan «parti tesanüdü» geleneği, bir yandan parti içinde çıkacak çürültüler, öte yanda marifetlerin ispatı meselesi, tasfiyeyi seçim sırasına kadar getirmiştir. tscan sa£ olsaydı da bngünü Cörebilseydi. Eminiz ki, A.P. Genel fdare Kurulunu ilk tebrik edecek kendisi olurdu... Yargıçın müracaatı Öncekı duruşmada kendisine hakaret edildiğini iddia eden Yargıç Karabel'in başvurması üzerine, avukat M. Kemal Kumkumoğlu ile Ziya Nur ve gençlerden Bozkurt Nuhoğlu'nun (Arkasi Sa. 7. Sü. 3 de) M. Güvenlik Kurulu, \diin 5 soat toplandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millî Güvenlik Kurulu, dün Cumhurbaskanı Sunay'ın başkan lığmda Çankaya'da toplanmıştır. Başbakan Demirel, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Tural, ilgili Bakanlar, Kuvvet Komutanlary Kurul Genel Sekreteriyle diğer yetkililerin katıldığı toplantı hakkında, resmî bir açıklama vanılmamıştır. Toplantı, 5 saat sürmüştür. NADİR NADİ •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog