Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

r ŞAHESER ROMANLAR, £n Büyuk Yazarların £n Güzcf Lltrltri HSK ve ÖLÜM VV. Faulkner Nobel Armağanı •Blri Hoyotın On Kopm, BM Arfn Diyen Yozar 6u Romonındo Garçaktan 61» Hoyot Fociosının HikâymJni Vermi^tir. 12,5 L. GC/VEN V A r I N E Vt umhuriye KURUCUSTJ: YUNTJS NADİ CSM YAYINKYİ tmi ATATÜRK'U TIYOR baodısa alma:, o devzln Dnsn* kfflleriB n ban *lennu«Hr. Av:ı Te pllatlk 44. yı/ sayı T57TO TelgrsJ ve melrtup mdrcsi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: Istanbul So. J48 Telefonlar: 22 42 90 22 42 M 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 3 2 4 2 B9 «a rvıson I7QO CHP Parti Meclisi, adaylıklar için yarın toplanıyor Teknik Universite'de CİNAYET AP'dCVETO,, hoşnutsuzluk yarattı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) A p Genel İdare Kurulu tarafından tüzüğün 122. *• • nıaddesine dayanılarak AP Belediye Başkanı aday adayJannuı tesbit edilmesi ve bazı adaylann veto edilmesi, çeşitli illerde AP teşküâtı tarafından tepkiylc karşılanmıştır. Ankara'da Ekrem Barlas dışındaki adaylann veto edilmesi, Trabzon'da Muzaffer Korlu'nun veto edilmesi, teşkiiâtı kanştırmıştır. Ankara'da durum Ankara Belediye Başkanhğı için Ekrem Barlas'm aday seçilmesi ve diğer adaylann «yoklama dıjı» bırakılması AP Ankara II Teşkilâtında üzüntü ve tepkiyle karşılanmıştır. AP ll Teşküâtımn çoğunlukla Oğuz Aygün'ün adaylığı üzerinde durduğu bılinmekteydi. Durum, AP ll Teşkilâtında küskünluk yaratmıştır.. Bazı AP Ankara milletvekilleri konuyla ilgili olarak şunları söylemislerdir. «Ekrem Barlasın tek aday adayı olarak bırakılması ve AP'li delegelerin sadece onu seçmeye zorlanmaaı mahalli seçimlerde büyıik çapta ' şansunızı azaltmıştır. Bu tutum ne dereceye kadar (sandıktan çıkmak) | prensibine uygundur. Genel Merkezin aldığı bu karar, Ankara Bele ' diye Başkanhğı şansımızı azaltmıştır.» . Bir öğrenci Dekan Müftüoğlunu bıçakla öldürdü MÜFTÜOGLU 47 yaşındaki, iki çocuk babası Profe8Örün ölümü üzüntü yaratti tstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Saffet Müftüoğlu, dört yıl üzerinde titizlikle durduğu, yetiştirip topluma faydalı bir insan olarak sunmak istediği 22 yaşındaki öğrencisi Erdil Koçkan tarafından karnından bıçakla •urularak öldürülmüştür. Buram. buram ilim tüten Üniversite koridorlannı dün sabah kan kokusu, kin kokusu kaplamıştır. Hocasını öldüren öğrenci olaydan sonra yıllar boyu ince hesaplann üzerinde düşündüğü 221 nurnarah ajıfinin önünde kan lar içinde yatan hocasına bakmıs. «Ben hocamı vnrdom» diye bağınp koridorUrda koşmağa baslamıstır. Karnından tek darbe yiyen Dekan, bir kaç metre yerde süründükten sonra hareketsiz kalmıştır. Dili dolaşan ve sadece, «Vurdom, vnrdnm, vurdum» avazeleri ile koridorları ınleten kaatl lin bağırıslan üzerine öğrencı..ltrden bir grup anfiden koridora fırlamıslardır. Kosan bir genç, duvara dayanmış kalmıstır. Aryebilmis sonra da bir dolmusla Müdiriyete girmiştir. Üzüntü «Anlarm Ynvasmı» sarmış, olay bir anda duyulmuştur. Yaralı öğretim üyesi, öğrencileri ve diğer yetkililer taratından İlk Yardım Hastahanesıne yatınlmıştır. Fakat öğrencisinin bıçağı karnına çok siddetli vurmuş olduğu ilk operasyon sonun da ortaya çıkmıştır. Kalbe giden damarların kesılmesi ve faz la kan kaybetmesı yüzünden kur tanlamayan Dekan 14,45 de hayata gözlerini kapatmıştır. KAATtL ERBtL KOÇKAN Ifade verirken gülüyordu VATANDAŞ.. Demirel istemiş • ünün notiorı öte yandan öne sürüldüğüne göre Ekrem Barlas'm tek aday olması için Demirel ağırlığmı koymuştur. Hâlen AP Genel Merkezinde Ankara Belediye Başkanhğı seçimle , rinde Belediye Başkanlığımn AP | ile CHP arasında ortada olduğu ka naatı hâkimdir. (Arkası Sa. 7. Sü. ( da) \ Oy oranı ne olur? önümüzdeki seçimlerde elde edilecek oy oramnın özellikle iktidar partisi bakımından önemi var. 1965 milletvekili seçimlerinde A.F. seçmen oylannın yüzde 53'finü almıştı. 1964 kısmî senato seçimlerinde ise oran yüzde 49.7 idi. Buna karşılık 1964 te ana muhalefet partisi C.H.P. yüzde 41 oranında oy elde edebilmiş, milletvekili seçimlerinde aldığı oylar yüzde 28,7 ye kadar düşmüştür. 1965'ten bu yana geçen zaman içinde Türkiyede şüphesiz çok «ey değişti. Büyük seçimlerden önce 1964'te azınlık iktidarı C.H.P.' ye karşı bütün partiler birleşmişler, ve A.P. bn birleşmenin öncülüğünü yapmıştı. 27 Mayıs Devriminden sonra ilk defa C.H.P. ve lnönü, Bütçe müzakereleri sırasında birleşik bir ceptae ile karşı karşıya kaldı, iktidardan düşürüldü. Yerine Ürgüplü başkanlığında ve A.P.'nin çoğunlukta oldnğn yeni bir hükumet knrnldu. Si\asi hayata birdenbire giren, ve A.P. Genel Başkanlıçından sonra Başbakan Tardımcılığına gelen Demirel, o günlerin tnönn'yfi deviren lideriydi. Koalisyondaki küçük partiler de A.P. ile mukadderat birliği içinde idiler. 1965 seçimlerine Adalet Partiti her bakımdan sanslı girmiştir. Çünkü : 1 Karşısında mnhalefet olarak yıpranmış bir C.H.P. vardır. Ve bn C.H.P. hâlâ iktidardan düşürülmenin şaskınlıgı içindedir. Inönü'nün iktidardan düşürülemiyeceği seklinde sürdürülen efsane birdenbire yıkılmıstır. Üstelik 1961 1964 döneminden, özellikle partizanlık bâbında umdnğunu bnlamayan teskilfit, Genel Merkeze küskündür. 2 Halk Partisi âdeta 1950 sonrasını yaşadıfı o günlerde A.P. ve diğer partilerin siddeti gittikçe artan mnhalefetine karşı bir yandan zayıf bir savnnma ile mukabele etıneğe çalışırken öte yandan kendi kendini yenilemek için çabalamaktadır. Fakat ortaya atılan «Ortanın solu» sloganı öylesine siddetli saldınya uğranuştır ki, yıllardır sol'a sağ'a karşı durmağa alıstırılan C.H.P.'li seçmenler, tarafsızlar büsbütün şaşırmışlardır. 3 Kurnluş döneminde olmasına ragmen T.t.P. sola oturmuş, CH.P.'den ümidini kesen aydınlar tarafından desteklenmege başlanmıştır. 4 Geçiş iktidarı kabnl edilen koalisyon hükumeti o güne kadar snçlanacak bir davranış da göstermemiştir. Kısacası, 1965 seçimlerinden önce bütün şartlar, aslında iktidar demek olan Adalet Partisinden yanadır. Ve A.P., 1965 seçimlerini bu ortam içinde kolayca almıstır. Fakat, yukarıda söylediğimiz gibi, aradan geçen 2,5 yıllık sürede de çok sey değismiştir. Söz konusu değisikliklcri, daha doğrusu gelismeyi, iktidar partisi açısından, lehte ve aleybteki belirli noktalar üzerinde durarak değerlendirmek, öyle sanıyoruz ki, kamnya açıklık verecektir. önce lehteki etkenlere bakalım : 1 A.P. kendisine yararlı destekçi knvvetlerl ve örgütleri o günden bugüne gelistirmiş, bnna karşılık, mnhalefetin baskı kuvvetleri bayli zayıflamıştır. 2 Kamu oyundaki birtakım çekingenliklere ve battâ korknlara karşı baskı knvvetleriyle yaptığı işbirligini nstalıkla yüriitmüstür. 3 îç politika bakımından, özellikle ekonomik yönden seçmen kitlesini dogrudan doğrnya etkileyecek hatalara girmemiştlr. Uzun vâdeli olarak tahmin edilen olumsnz sonnçlar sade vatandaBin yaşantısının pek dışındadır. 4 Gerçi köylünün mabsvlfi, meselfi D.P. devrindeki gibi, değerlenmiş degildir. Ana onnn yanında hıılı enflâsyonnn var oldnfunn söylemek de imkânsızdır. 5 Adalet Partisi iktidards olmanın avantajlanndan yararlanmayı Demokrat Parti'den dah* bassnlı bir taktikle sürdürmüştür. 6 Ve en önemlisi partinin, iktidarda sağlam otnrdağa, değismiyeceği kanısı yaygınlasmıştır. Bu kanı Adalet Partisine öneeleri mnbalil olan bürokrasinin direnmesini kırmıştır. 7 Aynı kitleden oy alan I.T.P. hayli erimiş, C.KJHJ". bünye defisiklifine rağmen pek tntunamamıstır. Lehteki etkenlerin bellibaşhlılarını böylece ortaya koyduktan sonra aleyhtekileri de sıralayabiliriz : 1 C.H.P., parlâmento içindeki parçalanmaya rağmen, kısa sürede kendini oldukça toparlamış, bir yörüngeye otnrmuştur. «Ortanın solu» poiitikası eski anlamsızlığı içinde degildir. 2 1965'te daha çok üst tabakalarda dolaşan T.t.P., bir oranda da olsa, kbye girmiştir. Ve bir yandan C.H.P., öte yandan A.P. kit(Arka«ı Sa 7 Sü 4 de) Güzel Konutlar Yapı Kooperatifi olayına adı karısanlar veto edildi AP Genel İdare Kurulu. Istanbul Belediye Meclıs aday adaylarından 17'sine karşı veto hakkını kullanmıştır. Istanbul seçımlerini yonetmek konusunda tam yetki ile görevlendirilmiş olan Aydm Milletvekili Ismet Sezgin dün sehrimize gelerek, karan ll Idare Kuruluna iletmiştir. (Arkası Sa. T. Sü. 8 de) TEKNİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AĞER YABALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILAN MÜFTÜOGLirNA GÖNÜLLÜ OLARAK KAN VERDILER Olayın başlangıcı Olay, bundan bir yıl kadar önce Mekanik Kürsüsü Profelörü Saffet Müftüoğlunun, öğren cisi Erdil Koçkan'a devamsızhk sebebiyle vize vermemesı yüzünden çıkmıştır. O tarihten bu yana, hocasına kin besleyen öğrencinin, nihayet kendi deyimi ile «kötülfigü ortaya çıkmış» ve hocasını vurmuştur. Sabahın erken saatlerinden itibaren içki içmeğe başlayan Erdil. aşın derecede sarhoş bir halde Teknik Üniversiteye gitmiş, Profesörün dersten çıkmasını beklemiştir. Yüksek makine mühendisı ünvanını kazanmak için iki yıl daha beklemek zorunda oldugunu (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) 28 yıl ara ile aynı dersi okutan iki profesörü kendi öğrencileri öldürdü Şükran SONER «Hoca teneffüse çıkmıştı. Koridornn camından bahçedeki inşaatın durumuna bakıyordu. Birden bire (Ben yano*ım) diye bağirdığıru duyduk. Tanına vardığımızda iki büklüm duruyordn, Ne oldnğnna aolayamamıştık. Sonra hastaneye götürdük. Ne vnrnldagnna ne de vuranı görmüştük. Eğer snçln teslim olmasaydı, herhalde tor bnlon»caktu» Işte Teknik Üniversitenin, bir garip tesadüf sonucu Makine Fakültesi Mekanik Kürsüsünden verdiği ikinci kurban olayından anlatılabilenler... 18 yıl arayla aynı dersi okutan iki hoca kendi öğrencileri tarafınd'an öldürulmek kaderiyle karşı karşıya kalmışlardı. 1950 yılının 30 Mart günü, Matematik bölümu öğrencisi Maraş'lı Mehmet Taşkesen, iki yıl üstüste sınıfta kalmasma sebep olan Prof. Feyyaz Gürsan'ı tabancasıyla kalbinden vurup öldürmüştü. Asistan, Selma Soysal'ı da tabancasıyla kovalayan (Arkası Sa, 7. Sü. 3 de) Bir Rus mühendisi. kag/boldu ANKARA. (Özgen Acar bildiriyor) Aleksi Vasileviç Levın adında, 33 yaşrnda bir Rus mühendisi turist olarak geldiği Ankara'da altı gündür kayıptır ve henüz bulunamadığı gibi izine dahi rastlanamamıştır. Geçen hafta içinde uçakla Ankaraya 100 kadar Rus turisti gelmiş ve bunlar Cihan Palas oteline inmişlerdir. Cuma günü 33 yaşındaki Levin, kafile başkanına yeme ğe înmeyeceğini ve dolayısiyle şehirdeki gezintiye katılmayacağını söylemiştır. Kafile Ankaradaki turistik gezilerine dev^m ettikten sonra akşam otele döndüğü zaman makina mühendisi olan Levin'i otelde bulama mıştır. Kafile başkanı oteldeki araş tırmasmda bir sonuç alamayınca durumu Sovyetler Birliğinin Anka radaki Büyük Elçiliğine intikal et tirmiştir. Büyük Elçilik cumartesi gününe kadar araştırma yapmış (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Sunay'/er gidecek heyet belli oldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Irak ve Afganistan gezılerinde kendisine eşlik edecek heyet mensupları belli olmuştur. 29 kişilik heyet şöyledır : Dışışlerı Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangıl, Senetör Fethı Tevetoğlu (AP), Milletvekilı Mehmet Altınsoy (CKMP). Millet. vekilı Sabahattin Savacı (AP), Milletvekili Turgut Göle (CHP) Tümgenerâl Fikret Elbizim, Albay Turgut Özbahadır, Dışışleri Bakanlığında Oktay îşcen, Fahır Alaçam, Şefik Fenmen özdemir Yiğit. Tâlip Balkar, Tanju Ülgen, Albay Hâmı öztekın, Dr. Atilla Sunay Oğuz Saka, Nâzım Gürtekın, Kemâl özçelik. Selâhattin Şenel, TRT den Doğan Kaşaroğlu, Muammer Yaşar Bostancı. Ümit tlhan, Ünal Mesutoğlu, A.A. dan Kemâl Bircan, Ankara Gazeteciler Cemıye tınden Erdoğan Tamer, Istanbul Gazetecıler Cemiyetinden Erol Dallı. tzmir Gazetecıler Cemıye tinden Sabri Süphanoğlu, HA. dan Ajlân Akıncı. Bir bahkçı, sevdiği kızın anasını öldürüp. babasmı yaraladıktan sonra intihar etli Mehmet Pir ismindeki bir balıkçı dun, Sarıyer'e bağlı D|pmırci köyünde nişanlısımn anne ve babasını vurduktan sonra intıhar etmiştir. Anne Rukiye Çakmak ile kaatil derhal ölmuşler, baba Huseyin Çakmak ise komada Baltalimanı Hastanesine kaldırılmıştır. Sarıyer'in bahkçılanndan olan Mehmet, dün nişanlısımn nişanı bozduğunu oğrendikten sonra içkili bir vaziyette bir araba tutarak, saat 12.30 sıralarında köye gelmiştir. önce nişanlısı Ha(Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) • AVUKATLAR MAHKEMEDE Öğrencilerin duruşmasında gene sert tartışmalar oldu Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ü yuhalamaktan sanık gençlerın duruşmasına dun de polıs kordonu altında 4. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edılmıstir. Konuşmalann ses cıhazıyla tesbıt edıldıği dunkü duruşma, Yargıç ile savunma avukatları arasında gene sert tartışmalarla geçmiştir. Baro gözlemcisı olarak celseyı izleyen uç avukatın yanısıra diğer 26 avukat duruşma sonunda Yargıçın usulsüz hareket ettiğine daır hazırlanan bir tutanağı ımzalamışlardır. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Dr. Ihsan UNLUER Bugün 5 inci sayfada Pakistan Dışişleri Bakanı istifa etti ECVET GÜRES1N İSLÂMABAD (Pakistan. (a.a.) Resmen açıklandığına göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Şerifüddin Pirzade istifa etmiştir. Yerine Pakistan'm Hindistandaki büyük ko miseri Arşad Huseyin tayin edilecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog