Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Çözümlerile Birlikte Problem Kitaplan CEBtR PROB. I. M Gflkyay 10. LİSELt'lera CEBtR PROB. m. M. M. GBkymy S~ CIBİR PROB. m. r«n H. O8ky*y 10. T.3» FİZİK PROB. L R. Otman TJO FÎZİK PROB. n. B. Otman TJO FİZİK PROB. m. R. Otrauı TJO KtMYA PROB. I.n.m. tK. Erktal 13. GEOMETRÎ PROB. L lh»«n Irk 1J.50 GEÖMETRt PROB. II. 15. GEOMETRİ PROB. Ilt. thsan Irk İNKILAF ve AKA KİTABEVLERt İlâncıhk 58864264 cEBtR PROB. n. M. atkjmr umhuriyel KURUCUSU: rUNUS NADİ I KİTABEVI n îstanbul tevzüni ığmı bildirir Sol Yayaılan II, HALK ORDÜSU Giap) 2 44. yri tayı 1S709 Telgrai ve mektup adreai: Cumhuriyet tstanbuj Ponta Kutusu: îstanbul So. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 99 94 N/can 19A8 İTİMAT bahç« Sokak tstanbul ve tzmir de AP adayını teşkilât seçecek ^ ,. . FATÎH tlkokulu öfrencilerinden bir grup, 23 Nisan münasebetiyle Beledi ye Başkan Vekili Faruk Ilgaz'ı ziyaret etmiştir. Okulun 4E sınıfı öğrencilerinden Emel Gürkel, Belediye Başkanlık görevini bir saat yönet miş ve ilk iş olarak, «Fatih Okulunun duvarları çatlamış. Duvarları kısa zamanda onann!» emrini vermiştir. Hgaz, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi Atabey, Genel Merkez tarafından destekleniyor Adalıf Ankaradaki Atabey destekçilerini yerdi Çekoslovak Yazarlar Birliği Başki "Sosyalizm, en geniş özgürlüğü kendisinin verebileceğini îspatladığı • zaman muzatter olacaktır,, dedi GenelMerkez, Başkan aday adaylarım tesbit etti AP'nin tstanbul Bclediye Başkan adaylan arasınki mücadele, kritik bir safhaya girmiştir. Güçlerini parti teşkilâtından alan ve ne pahasına olursa olsun kazanmak azminde görünen Ertuğrul Adalı Ue Faruk Ilgaz'ın karşısında Fahri Atabey, hemen hemen açık bir şekilde kendisini destekleyen Genel Merkeze giivenmektedir. Nümayişlere katılan Polonyalı öğrenciler askere B alınacak (Dış Haberler Servisi) öte yandan Polonya hükümetl, komumst rejim aleyhindeki nümayişlere katılacak Universite öğrencılerinin askere alınacaklannı ihtar etmiştir. Moskovaya «kayıtsız şartsız Ifauıt» ilkesinden kendisini kurtaran son Dogu \vrupa ülkesi, Çekoslovakyanın, bugünkü toplantıda, Romanya ve Yugoslavyanm yolundan gıderek Moskovaya bazt hususlarda cephe alacağı sanılmaktadır. ÜDAPEŞTE Yü sonlanna doğru Moskovada yapılması kararlaştırılan Dünya Komünist Partileri Zirve Konferansının hazırlık toplantısı, uluslararası komünist hareke tinde beliren çatlakann genişlediği bir zaman da, bugiin Budapeşte de açılacaktn*. ŞUKRAN SONER 25 NİSAN KUTLANDI Sunay : "Millet, egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanır,. Maraş'ta törene katılan bir kız öğrenci, tabanca ile öldürüldü 23 Nisan ülnsal Egemenlik ı t Çoeuk Bayramı, bütün vurtta oldnfu gibi, dün tstanbnl'da da törenlerle kutlannuştır. Bu arada, ya>>nlanan 23 Nisan mesajında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, «Millet. egemenlığını Anayasanm koyduğu esaslara gore yetkili organlar eliyle kullanır» demiştir. Öte yandan, Maraş'takı torende, aşk yuzunden, bir Kız Öğretmen Okulu öğrencısi oldürulmus; Samsun'da ise 27 Mayıs tablosuyla bayrama katılmak ıstıyen «27 Mayıs îlkokulu», torene sokulmamıstır. Çekoslovakya'nın Hus/a'ya çağrısı lj ı haber alan kaynaklara gore Çekoslovakya, Sovyetler Bırlığını, «Çekoslovak içişlerine mü dahale etmeye son vermeye» çağırmış, aksı halde bugunku toplantının Çek delegelerı tarafından terkedılebıleceğinı belırtmiştir. Son 14 yıl içinde, Novotni'nın yonetımı altında her konuda daima Moskova'ya bağlı kalmıj olan Çekoslovakya, yeni liderı Aleksandr Dubçek'in Baskanhğında. «Körü körüne baflıIıktan» artık tamamen aynlmt yolundadır Budapeşte toplantısına, Romanva ve Yugoslavya katılmayacaktır. Komünist Çin, zirve toplantısınm adından dahi söz etmemekte, Kuba Başbakanı Fidel Castro, metod uzennde Krem lin ıle aym iıkirde olmadığını açıkça soylemekte ve bazı Asya ülkelerı, Pekin'in gazabını üzerlerine çekmemek ıçm, Moskova'nm tertipledigı bu konferansa katılma cesaretını gosterememektedirler. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) ziz Atatürk, Sen bize bür bir vatan, hür bir millet. pırıl pınl 'yanan ve yollarımızı aydınlatan medeniyet meş'aieleri, medenî cesaret, vatanscverlik, her çeşit emperyalizme ve kapitalizme karşı direnme gücü, haysiyetli bir millet olma duygusu, bölünmez bir vatan, enerji, dinamizm, yüksek duygu ve izzetinefs, yobaza karşı amansız bir mücadele hırsı, ilme ve medeniyete son süratle koşma ihtirası ve iştiyata bıraktın. Senin sağlığında her şeyden pervasız, hiç bir şeyden korkma*, müreffeh, yılmayan bir azim ve irade Ue, biijük bir çaUşma gücü ile hamleler yapar, mücadeleler eder, ama yatağımıza girerken, işimize giderken, oturup kalkar, ujuyup dinlenirken daima emia, daima güvenli ve sevinçli idik. Çünkü başımızda sen vardın. Milletçe biz sana inanmış, sana güvenmiş ve sana yaslanmıştık. Biz uyurken sen ayakta idin, biz uyanıkken ışığımızdm, çaüşırken örneğimizdin. Endiseli ve korktuğumuz anlarda daima ibretle bakıp yüreklerimizi yıkadığımız ve asaretle hamleler yapmamızı sağiıyan ilham kaynağumzdın. • Yukanki satırlan ben yazmadjm. Bunlan Korgeneral Faruk Güventürk'ün son çıkan kitabından aktanyorum. Elime 23 Nisan arefesinde geçen bu içtenli eseri bir bayram hediyesi olarak sevinçle aldım. Gerçi sevinerek yaşadığımızı söylemek güçtür bugünlerde. «29 yıl sonra Atatürk inkılâplanna bakış» ı karıştınrken de acı gerçeği görmemezlik edemiyoruz. Nereden kalkıp nereye geimişiz! 23 Nisan 1919 dan 10 Kasun 1938 e kadar topu topu 19 vıl içinde başardıklanmızı hatırladıkça zihinlerc âdeta durgunluk geliyor. Düşünün bir kez: Yenikken yenen olduV. esirken özgür olduk, ortaçağ koşulları altında sürünürken yeniçağın eşiğine vardık. 19 vıl içinde yüzytlları geride bırakarak uyga^ lık yanşında bütün ezilmiş milletlerin önüne geçtik. Türk halkını karanlığın derinliklerinde uyutan bütün örümcek ağlannı yırtıp attık. Aydmlıkta ilerlememizı durduracak hiç bir engel kalmamıştı önümüzde. Atatürk ilkelerine dört elle sanlmak, onlardan hiç bir tâvize yanaşmaksmn «hv yatta en hakjkî mürşidin ilim olduğu» gerçeğine inanarak yolu muzdan şaşmamak yeterdi bize. Sonra ne oldu? Atatürkü örnek alan geri kalmış mazlum milletler birer birer bağımsızlıldanna kavuşup çağdaş uygarhğın eşiğine adım atarken biz ilkin bir duraladık. DemokTasivdi, oydu. sandıktı diyerek Atatürk ilkeleri üzerinde hir tâviz ve rötuş faslma kendi elimizle yol açtık. Fırsatı kaçır(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Bayram Ertesi Fahrı Atabey'ın Ankara'ya ç«gırılması, kulisten alınan haberlere gore, kendisine Genel Merkezın seçim taktiği konusunda bılgı vermesi, buna karşıhk Faruk Ilgaz'ın, onceki gun âni olarak Ankara'ya gıdip Başbakanı gormesi, Ertuğrul Adalı'nın ise, Genel Merkezi itham eder havada bir konuşma yapması, Genel Merkezin Fahri Atabey'i desteklediğinin kesın belirtileri sayılmaktadır. Genel Merkezin Atabey'i desteklediğını gosteren çok daha a* çık delıller de vardır. lstanbul'dakı seçımlen yoneltmek uzete tam yetkiyle gorevlendırılen Genel Kurul Üyesı Ismet Sezgin, ılçe başkanları ve dığer ılgılilerle yaptığı toplantılarcfa Genel Merkez'ın Fahn Atabey'i destekledığıni ıma etmiş, onceki gun Ankara'ya gıtmeden once Yone(Arkası Sa. 7 Sü. 2 de) YENİ BİR BUHRAN Solcu öğrenei lideri «Kızıl Rudi» ye suikast teşebbüsünün kıskırttığı şiddet hareketlerini iki ölii ile kapatan Federal Almanys kamo oyn, $imdi dikkatini yeni bir buhrana yöneltmiştir. Komünist Dogn Almanya, dokuz gün önee Federal Almanya Bakanlan ve yüksek memnrlarımn bnndan böyle Batı Berline giderken 117 kilometre boyunca Dogu Alman topraği içinden geçen kara yolunu kullanmalarına izin vermiyeceğini açıklamıştı. Dün bu kararın ilk defa olarak 65 yasındaki emekli bir memura nygulanması, Federal Almanysda derin bir tepki yaratmıştır. Resimde Batı Berlinde bir iğrenciyi «zararsız hale» getirmeğe çalışan bir polis görülüyor. Başkentte AP'li 5 aday adayı veto edildi ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) AP Genel İdare Kurulu, dün, saatlerce süren toplantı sonunda, Belediye Başkan aday adaylarını tespit etmış, yalnız tstanbul ve İzmir aday adaylanrun teşkilât tarafından seçılmesini kararlaştırmıştır. Bu arada, Ankara'dan tek aday gösterilmesi uygun görülerek, diğer aday adaylan veto edilmistir. Genel İdare Kurulu, tüzüğün 122 nci maddesinin verdiği yetklden yararlanarak, Ankara'dan sadece Et Balık Kurumu eski Genel Mudürü Ekrem Barlas'ın katılmasını kararlaştırmıştır. Ankara'dan dığer adaylar Oğuz Aygün, İrfan Erdem ve Nuri Teoman Ue Trabzon'dan Muzaffer Korlu, «Ön seçim dışı» bırakılmıştır. özelllkîe, teşkilât tarafından tutulan Oğuz Aygün'nün veto edilmesi, derhal tepkiyle karşılanmıştır. Bu arada, Ekrem Barlas'ın aday gösterilmesi, «Mason'larm başarısı» olarak nıtelendirilmlstir. Amerika, Sovyettere karşı CENTO'ya teminat verdi LONDRA (a.a.AP) jngılız Başbakanı Harold Wü• son dün, CENTO Bakanlar ' Konseyi toplantısını, beş <ilkeden kurulu Ortadoğu Savunma Paktı dahilinde ıktisadî işbirliginde bulunulmasuıı istiyen bir çağrıyla açmıştır. Öfrenildiğtne göre, Amerika, bir Sovyet tehlikesine karşı «Ortadoğu'daki dost ve müttefiklerini» desteklemeye devam edeceğini yeniden teyid etmiştir. CENTO Genel Sekreteri Turgut Menemencioğlu'nun geçen yıl içındeki faaliyet raporu, oybirliğiyle tasvip edılmiştir. Türk Heyetine, Dışişleri Bakanı Çağlayangil Başkanhk etmektedir. Pakistan Heyetinın Baskanı ise, Büyükelçi Samiullah Han Dehlâvi'dir. Şeref stadında düzenlenen törende, Barbaros llkokulu, başta ana sınıfı yavrularının «Pamuk Prenses ve îedi Cüceler» tablosu olduçu halde geçiyor. (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) Sunay'ın mesajı NADİR NADİ ANKARA, (Comhnriyet Bürosn) Turkıye Demırvolları tşçi Sendıkaları Federasyonunun 29 Nısan'da başlayacak Genel Kurul toplantısı ıçin hazırlanan raporunda. TCDDY'nın halen 1 mılyar 957 mılyon 600 bin lira borcu olduğu ve bunlardan dış borçlar için yılda 60 milyon lira faiz ödendlği açıklanmakta, demiryolu taşıma ] tarifelerinın yükseltilmesi tekl'f j edilmektedir. Hükumetlerin TCDD'ye «Üvey evlât» muamelesı yaptığı ifade edılen raporda, Demıryollarmın karayolları ıle bir kıyaslaması OTTAWA (a.a.) Kanada'nın da yapılmakta ve Türkıye'de hayeni Başbakanı Pierre Elliott len 55 marka otomobıl, 48 marTradeau, kendisinden hem imza, ka otobus, 80 ayrı marka kamyon hem de opücuk almak isteyen genç bulunduğu açıklanmakta, bu çok kızlann elinden güç kurtulmuştur. çeşithlik yuzunden de Türkıye'Lester Pearson'un yerine Linin, yılda 1 mılyar lıranın üzeberal Partı Genel Başkanı seçilrinde döviz ödemek zorunda dıkten sonra otomatik olarak kaldıgı ıddia edilmektedir. AP Genel Merkezinin Başbakanlığı da devralan 48 ya(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) sındaki «bekâr» Başbakan, dün tesbit ettiği Belediye Parlâmentoya gırerken etrafını OÖVÜLEN DELEGE çeviren ve yüzde yüze yakın bir Başkanı aday çoğunluğunu genç kızlann teşkil MAHKEMEYE ettiği hayranlanna imza dağıtadaylarımn listesi, mış, öpucük almak ısteyenleri BAŞVURUYOR 5'inci savfamızdadır. ise atlatmaya muvaffak olmuş ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) tur. Türkİş Genel Kurulunda ba(Arfiasi Sa. 7. Sü. 4 de) zı delegeler carafından dövulen Îstanbul Yollş Sendıkası Başkanı Bekir tyigün, dün, kendisini dovenleri tesbit ettiğinl ve mahkemeye vereceğini açıklamıştır. Bekir lyigun, yazüı demecinde kongrenin son günü Türklş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy'ım İZMİR. (Hikmet ÇETtNKAYA Bildirivor) Senator adayı sesuçlamalarım da cevaplandırmış, çımlerını Mehmet Karaoğlu'nun lıstesindekı eski Demokratların Olayı kasıtlı olarak çıkarmadığinı, haklı bir ınancını savunurkazanması, AP tzmir Teşkilâtını, «Kaynayan kazan» haline getirmişken saldınya uğradığını ıleri sürtır. Sıyasi çevreler d e bu durumu, «Eski DP'liler, AP Genel Merkemüştür. cine karsı zafer kasandı> jeklin(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) TCDDY'nın zararı,2 milyara yaklaştı Kanada Başbakanı, genç kızlann hücumuna uğradı Sunay, «Türk milleti artlk, kendi egemenliğinin şuuruna tam manasıyla sahiptir. Kendi ejemenliğini hiçbir şekilde terk ve hiç kimseye devretmeyecektir» dedikten sonra, devlet hayatımızda mületin egemenliği ve devletin bağımsızlığı anlayışını ilk de£a Atatürk'ün gerçekleştirdiğini belirtmiş, sozlenne şöyle devam etmiştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) 1966 yılında 128 bin kişi ortalama 298 lira vergi ödedi ANKARA, (Cummtriyet Bürosu) 1966 yılında Maliyeye Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi veren mükelleflerden 128.123 ü, yılda 1 lira ile 2.500 lira arasında gelır sağladiklarını bildirmişler» dir. Bu gruptaki vergi mükellefi başına düşen yıllık gelir 2.130 lira, mükellef başına düsen yıllık vergi ise 298 liradır, diğer bir deyimle, Türkiyede yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükelleflerır. yuzde 25 ini teşkü eden 128.123 mükelleften her biri ortalama olarak ayda 177 lira gelir temin ettiklerini büdir(Arkası Sa. 7. Sfi. 1 de) adaylığı Bir partinin, hele iktidar partisinin, Belediye Başkanlığı pibî aslında çok önemli bir görev için aday gösterirken titiz davranmak istemesi normaldir. Sadece büyük şehirlerde değil, kasabalarda bile Belediye Başkamnın yapacağı işler bir partiye çok şey kazandırabilir, kaybettirebilir de. Bu bakundan A.P. nin bütün adaylann kişiliği üzerinde durması garip karşılanmaz. Ne var ki, bu titizlik partî içi demokrasi ile, teşkilâtın eğilimleriyle çok defa çelişecektir. Parti teşkilâtı önce kendine yakın çördüğü, kendi içinden yetişen adamı seçnıek ister. özellikle belediye işlerinde yolunun yapümasmı, suyunun çelmesini, kendi sokağından vp tnahallesinden sonra da şehrin jçenel meselelerinin halledilmesini düşünür. Fakat ayni zamanda teşkilâtın, kötü bir alışkanlık olmakla neraber, işini vaptıracak, hiç dcğilse kendisini kapıdan çevirmeyecek adamı aradığı da şüphesizdir. Meselfi Izmir'de Adalet Partisi, Osman Kibar'ı bulmuştur. Kibar, hem teşkilât tarafından tutulmaktadır, hem de A.P. dışmdaki tarafsızlar A.P. 1 Başkanı des1 teklemektedirler. Ankara'da teşkilâtın istediği adaylan Genel Merkez, oy almaz gerekçesiyle kabul etmemiş, bu yüzden çatışma başlamıştır. Eğer Genel Merkez'in adayı başkanlık seçimlerini de kaybediverirse Genel Merkezin büyük kongrede teşkilâttan çekeceği vardır. Belediye Başkanhğı konusunda A.P., en büyük mücadelevi Istanbulda vermektedir. Çekişme 4 aday arasındadır. Hicbir tarafa ağırlık boymuyor gibi çörünen Genel Merkez, aslında Dr. Fahri Atabey'i desteklemektedir. Atabey'i tutmayan teşkilât ise Faruk Ilgaz'la, Ertuğrul Adalı arasında hemen hemen böiünmüştür. Simdi Genel Merkezin taktiçi vetoya çitmeden Ilgaz ve Adalı etrafındaki o>ların bir kısmıvla 4 üncü aday Orhan Cemal Fersov'un ovlarınj Dr. Fab OLAYLARIN ARDINDAKİ r izmfVde eski DP'liler, AP Teşkildtına hâkim o/uyor ri Atabey*e cekmek, böylece demokratik yoldan istediğini seçtirebilmektir. Ne var ki, Genel Merkez'in bu taktiğine karşılık teşkilâttan kuvvet alan Sri aday el • bette bos durmuyorlar. Ertuğrul Adalı, delegeleri parti parti toplayıp Genel Merkeze meydan okurken, Faruk Ilgaz da i dnnrmunu biraz daha kuvvetlendirmek için çalışmaktadır. ; Yüksek kademenin telkin yoluyla, daha doğrusu perde arkasından yüriittüğü «Mavi boncuk Atabey'de» taktiği tutsrsa ne olur? Şüphesiz aday adayı oyla seçileceği için söylenecek söz bulunamayacaktır. Fakat ona rağmen teşldlâtla Genel Merkez'in çatışmaya gireceklerine de şüpiıe yoktur. Herhalde A.P. Belediye BaşkanUgı meselesi ilerde parti yöneticilerinin başına hayli iş sçacaktır. iriHr DAKIKA: ^ Dâ u Din Görevlileri Federasyommun Ankaradaki toplantısında bir acayip karar verilmiş: İslâm dini aleyhinde bareket edenlerin censze namaa lalınmıyacak. Bir defa, kimmiş İslâm dlnine karşı hareket edenler? Onu, yalnız Ankaradaki din görevlileri değil, hiç kimsenin bilmeye İTnk&nı, ve takdir etmeye salâhiyeti yoktur. Sonra, ne der imam her cenaze namazında? Merbmnu nasıl biürsiniz? Ve, cemaat cevap Terir: tyl biliriz. Bu adamlarda, İslâm Htıritıfn bu giizel müsamahasmdan, bu kadarcık bfle nasib olmadığı aalasılıyor. Biz, yine, onlann taksiratnn affetmesini, Ulu Tanndan, niyaz eyleriz. D. N.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog