Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

HALİDE EOfBAOIVAR Ateşten Gömlek 8 ıncı baskı Yenı çıktı. Fıyatı S lıra. Aynı yazardan. MOR SALKIMLI EV 7.5 lıra RAİK1N ANNESİ ~ . . . J lira SEVÎYYE TALIP ...^*?.. 4 lıra VENt TURAN . . * * * . . 4 Itra HARAP MABETLER '.rTf . 5 lıra SINEKLI BAKKAL 10 lira ATLAS KÎTABEVÎ 44. yıl sayı 1S708 umhuriyet KURUCUSU: rUNUS NADÎ 4 2 96 2 2 4 2 9 7 CEM YAYINEVI Sunar. •ski'nin büytik romanı ALA Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet İstanbul Posta Kuhuu: Istanbul \ o . 246 22 43 96 2 2 4 2 99 C*ıl« 9X hiimrmm İW»UII nnden lerek diümize k 12,5 Lir*. Genel Da C en buyuk eserleRusça'dan çevri'ıın' Türkçesiyle cilt. Her cilt TeJefonJar: 22 4 2 9 0 2 2 Reklâm: 2824/4199 Türkîş'in eski Yiirütme Kurulu tekrar seçildi Jtday olamadılar "Tüten bacayı alkışlar, toprak reformunu savunuruz;. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkİş Genel Kunılunun dünkü son oturıununda genel başkan Seyfi Demirsoy bir konuşma yapmış ve «Biz, Turkiyenin Anaja&a ile yonetilmesini istiyoruz. Kur'anı Kerimle idare edüınesi görüşüne karşıyız» demiştir. işçi hakkını Savunanlara Bakınız! . »blo haıindir : Tttrk isçillerinin örgütlenmiş en yüclu birlığı olan bir kuraluşan genel kongresınde, blrtakım üveler bir yazar bakkında «lânetlenme» karan alınması için önerje veriyorlar. Karann oybirliğiyle onaylandıfı ilân edılıyor. Talnız bir tek delege kendi oyana vermediğinı, bovle bir karan kongre hesabına yüzkarası saydıfını açıklavınca Mİon karısıyor, yerinden fırlavan göıü dönmüşler kervana katılmayata «mnhalif» in üzerine çullanıvorlar, adamı kan knsturuncaya kadar ölesiye dSvüyorlar. Ve bn oareket, insan baklanna savgılı, sosval devlet ilkesine, düşünce özgürlü|üne baglı Törkiye Cumhuriyeti nmrlart Içinde son derece olağan, lâlettâvin bir sokak itişmesi imiş gibl faemen de tepkisis geçiştirilmek lstenlyor. Bn ne demektir? LSnetlenmesi lçın konçreden karar alınan yazar, işçi haklanna karfi cephe almış, kapital çıkarlarından yana bir adam mıdır? Tam tersine, o bütün omrünü çalışanlann haklarını savnnmaya adadıgım \azıları ve da\ramşları ile ber gua açıga vnrmaktadır. Bövle yapıvor diye biı bo adanun üstün bir doknnnlmazlık iratnazına bak kazandığım iddia edecek deçiliz. Kapital temsilcileri gıbi, ısçi temsilcileri de onnn totnmann emekçi çıkarlanna a\kın sayıp elestirebilirler. Demokratik yontemin en ilkel karallanndandır bn. Ama «lânetiemek» niye? Bizım bıldiğımız «lânet» kavramı dıtı ile de\let islerinin bir arada yıirutuldufu cinli, geytantı bir ortaçağ kalıntısıdır. Saplandışı dogmava avkırı kaçan davranıslarından öturü meczup bir dervis, karsısındakini lânetlevebilır. Akıl çafında. hareketlerimızi objektif olçülere vnrarak de^erlendırmek zornnda bnlnnan gtinumuz insanlarına, bele konçre halinde toplandıklan zaman «lânetleme» metodn hiç vakısmıyor dosnısn. Bnnlar olsa oîsa, hoslanmadıklan yazarlan belki kınamak hakkına sahip olabilirler. Bunn vaparken de 5vle havadan degil, bir gerekçeve dayanmak zorandadırlar. Çetin AHan'ın haneı yazisını, hançi dusöncesini Turk isçısinin çıkarlanna avkırı bulmaktadırlar? Genel tntnmn ile Çetin Altan Türkive isçi hareketine hanei vondetı zarar vermektedir? Türk isçfeini verlî T> da vabancı sömürüve peskeş mi cekmistir bn adam? Turk isçisini nvntncn, avntncn, sunnn bannn elinde ovancak olnen bir yöne mi itmek istemistir? Bnnlar kamnovn önünde açık »*çik belirtilip de Ispatlanmadıkça konçrelerde onavlanacak «lânetleme» önerçeleri ile bir val a n kfiçök dü^ürmeve ve bir fikri çörütmeve imkân yoktnr. Hele çoğnnln&a katılmavan bir konjçre delegesinin tek mnhalif ov'una bile tahammü) edemirerek rtlle yumrnk adamcafıza saldırmak bfigbötön bazin bir davramî. Sadece bn davranısa bakarak Türkiye isçi hareketini ySnetmek iddiasında bnlnnanların Mİında kimlere masalık ettiklerini sezmeraek mümkfln mi? Evet, tablo gtrçekten bazindir ve Türkiye isçi hareketini (ağımız kosnllanna nygnn gelışme ve yukselme doğraltnsnna otnrtmak ıçın daba bir bavlı çaba barcamak gerekeceğı anla(îlmaktadır. Ne dıyelim, Tann Türk Isçlsine yardımeı olson ! LEFKOŞE, (Said TERZtOöLV bıldirivor) B M Genel Sekretermın ozel temsılcısı Osona Tafall dun saat 1100 de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazd Kuçuk ve Geçıcı Turk Yonetımı Başkan Vekılı Rauf Denktaş'la goruşmüştür Turk yonetımıne yakın çevrelerın belırttıklenne gore, goruşme sırasmda Turk iıderler ıkı cemaat arasındakı gorusmelerın ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) mutlaka Kıbns dışmda bir jerDışışleri Bakara thsan Sabri de olmasında ısrar etmışlerdır. Çağlayangü'm 112 temmuz tanhTurk hderler, Tafall'a, goruşmelen arasında resmî bir zıyarette lerın yerı konusunda B M 'e habulunmak uzere Moskova'ya gı kem rolu verecek mahnettekı deceğı oğrerulınıştır. Çağlayanteklıfın kabule savan gorulemıgıl'ın bu beklenmedıi zıyaretınyeeeğını ıfade etmışlerdır de ıkı ulke arasjnda mevcut 200 Bu arada goru«melenn Cenevmılyon dolarlık kredı anlaşmasıre'de B M. bına^ında yapılacağı nın gozden geçınlmesi soz ko yolunda Atına Ajansının Lefkonusudur şe muhabırıne atfen verdığı haIkı ulke arasında son ytllarda bsrın de maksatlı olabıleceğı ıleortaya çıkan geüşmeler sonurı surulmustur. Aynca bo\le bir cunda karşılıklı olarak yapılan teklıfın Turk yonetıcılerıne ulaşzıyaretlere gore, Cumhurbaşkanı tırılmadığı, olumlu karsılandığı Cevdet Sunay'ın Sovyetler Bırliyolundakı haberın de asılsız olgıne gıtmesı gerekmekteydl. Çafduğu bıldırılmıştır layangU'ın bu protokol dışı olaDunku goruşmelerde Tafall, ganustu zıyaretı hakkmda DışışTurk lıderlere herhangı bır valeri Bakanlığı yetkılılen her hanSa. ] Su 1 de) (\rkasi Sa 7. Su 2 de) Uzun konuşmasında Seyfi Demirsoy, 7 gıin devam eden kongre boyunca yapılan eleşörileri eevaplandırmıs, TUrk Iş'in eğltlnj ve djş poUtika görüşlerl üzerınde durmu? ve kan dokülmesıne karşı olduklaruu bellrtmiş, Vı etnanı savaşına değlnerek Türkîş'ın tutumunu kınayan bir delegeye «Vietnamda kan dökülöyor. Bıınun sebebi Amerika, fakat Çe koslovakya ve Polonyada da lyçiler bfikümete karşı ayaklanıyorlar. bunun sebebi ne?» dermştir. Kongredeki doviHrae otayı üzerüıde de duran Türklş Genel Başkanı, Bekır Yenıgıln'U bu olayı kasıtlı oJarak çıkartmakJn suçlamış ve Yenlgün'ıin T.Î.P. 1 1 oldugunu ımft etmiştir. Demirsoy daha sonra Türk • 1?'ln partılerüstü polltıkası üzennde de durmuş, bu goruşten v u geçıldığı takdırde Türkîş'in par çalanacağını ve sendikalann bir bırine duşeceğınl lddla etmiştır. Tanmtş kanunu iizennde dn ran Demırsoy, «Tüzbinlerce isçl toprak köleliğinden knrtsnlac*ktır» demiştir Turkiyedekı sag sol çatışmalan Uzennde de duran Demirsoy. demokratık rejim var oldugu sürece bunlann olacağını, fakat is çileri etkılememesı gerektığınl be lırtmış, «Partizanlık kimsrye iyilik getirmemiştir» demiştir. Rapor üzerındekl eleştırilerl c« vapüyan Demirsoy, bursdald gdrüşlen savunmu? ve ozetle şunlan soylemiştir(«rkası Sa. 7, Sü. 1 de) 23 Nisan ülusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bütün Türkiyede \e dış temsilciliklerimizde törenlerle kutlanacaktır. Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor UThant'm Temsilcisi, Kiiçük ve Denktas ile İstanbul'da Ondört senatör, ön seçimleri kaybetti VATANDAŞIN IUACERALARI Ferit Alpigkender Enis Ksnsn Hazım Dsf lı Osman Saim SangöUü Omer Lfltfi Bozcaiı King'i öldürene, bir ış adamının 5000 dolar ödediği ileri sürüldü (Yurt Haberleri Servisi) Pazar gunu yapılan ön seçımlere katılan Senatorlerden 14'U adaylık hakkını kaybetmlşlerdır 20 Senator ise, yenıden aday olma hakkını kazanırken 14 Senator, ön seçime glrmemıştır ön seçımlere katılıp da adaylık hakkını kaybeden senatorler şunlardır* AP'lı senatorler: Osman Saim, Sangollü (Aydın), Rahmi Ankan (Bolu), Sırn Uzunhasanoğlu (Bolu), Hâzım Dağlı (Çankın), Öraer Lâtfi Bozcaiı (îzmır), Enis Kansu (Arkası Sa. 7. Su. 2 de) Buyuk Kurtancı Ataturk, Turkıye Buyuk Mıllet Mechsını 48 yıl once 23 Nısan 1920'de Ankara'da toplamış ve bugıinü, Ülusal Eremenlik Bayramı» olarak çocuklara armağan etmiîtı. 23 Nısan îstanbul'da. her ılçının avrı avrı duzenledıği torenlerle kutlanacaktır Bu arad», Emınonu ılçesınden 40 kışılık bır oğrencı grupu, once Mılli Eğıtım Muduru Alı Yalkın'ı, sonra da Valı Vefa Povraz'ı makamında zjyaret edecektır Kadıkoyunde 2 Hazıranda açılıst \apılacak «Tramvay Mflsesı» Çocuk Bajramı munasebetıvle bugun açık bulundurulacak \e çocuklar, tarıhî tramvaylarla gezdırıierek eğlendlrıieceklerdır Kaafilin, ırkçı başkan odayı «faliace ile ilişkisi inceleniyor EW YORK Medenl ha* lar savunucusu rahip Mar tın Luther Kıng'l öldüre nın Amenkan sagı tarafından kıraJanmış bır kaatil oUtbileceğıne daır dehller meydana çık maktadır. 45 bin lira harcadı, 45 oy aldı VEDAT ETENSEL ı HazJraı, da yapılacak senato kısmi seçimleri ile milletvekılleri ara seçımlerine katıJacak adaylar, belll olduktan sonra; derhal propagandaya baslamışlardır. AP'den Nafiz ErgeneU, 329 oyla on seçıml kazandıktan sonra, aynı partımn dığer 4 Senator aday adayı, hemen salondan kaybolmuşlardır ön SeÇİml lraranTnplr JçJu 45 bln lira harcadıgı ısrarla söylenen APTl emekli bır nukukçu ise, 45 oy alabılmıştır. Çoğloyongil, Moskovo'ya gidiyor İLKSEN bildirisi 23 Nısan Ba% ramı dolayısnle dun, îlkokul öğretmenlerı Sendıkası tarafından jayınlanan bıl dınde, ulusumuzun gerçek anlamda ozgur olmasının mıllı eğıtıme ozellıkle ılk oğretıme ve rılecek değerle orantılı olduğu belırtılmektedır M Almanya ile 17S milyon markhk kredi anlaşması imıaiandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Turkıye ile Pederal Almanya arasında \e konsorsıyum yardım lan çerçevesmde, 1968 yılı içın 175 mılyon marklık kredı anlaşması, dun ımzalanmıştır. Seçım yasaklan dolayısıyle lmza torenı yapılamsyan bu anlasma hakkmda, Alrnan Heyeti Başkanı Ench Elson, duzenledığı bir basın toplantısında, «Federal Almaoya hukumeti. özel sektorün çalışmasına onem vermektedir. Türldye'nin kalkjnmasında özel sektör, kamn sektoründen daha çok faydah oUcaktır» demiştir (Arkası Sa. 7. Sü. ( da) Haftalık «Time» dergisl dun, Dr King'i olduren «kiralık katil» e Memphis'h bır lş adamının 5 000 dolar verdığım açıklamıştır. Der gıye göre, para, King'i katletme sınl takıben, Louısıana eyaletaiLn New Orleans şehnnde odenmış tır Haben dergıye, Kımlıgınm açiî lanmasını ıstemıyen Memphıs'lı bıri vermıştır Bu şahıs «Mempbisli bir iş adamının, King'in a lelicele öldürülmesi için bir kaatil kiraladığını ve bu şahsa ışi başardığı takdirde 5.000 dolar para vermeyi vaadettiğini» belırtmıs tır. Muhbıre gore, iş adamının kımhğı «buvfik bir titizlikle korunmaktadır.» Muhbır daha sonra aym şeyleri, Pederal Soruştunna Bürosu (F3.I.) ajanlanna da anlatmıstır. • Kaatil zanhsı Eric Stavro Galt'ın resimleri FBI tarafından butun Ameııka'va dağıtılmıştır. Yukanda, Galt'm (ust sırada soldan sağa) 1952 de Chicago polisine yakalandıktan sonra, 1956 da hırsızlık snçuyla yakalandığı sırada, (aşağıda soldan sağa) 1960 vılmc'a hapishancde ve Missouri Cezaevinden kaçmadan az once çekümiş resimleri goruluyor. Zenci düşmanlan Çoruh ve Aras, 778 evi yıktı; 2 çocuk boğuldu "Toros EkspresL yolda kaldı (Yurt Haberleri Servisi) Ooğn'da son yağmurlarla yukselen ve taşan nehirler dün de can ve mal kaybına sebep olmuş, Toros Ekspresi de yolda kılmıştır. Ecevit, Boğaz Köprüsü yerine ormanlara yatırım istedi BURDUR CHP Genel Sekreten Bulent Ecevit, Bucak ılçesınde yaptığı konuşmada, «Bo ğazıçı koprusu, Televızyon ve Otomobıl endustrısı gıbı luks yatırımlar yerıne ormanları ısletecek yatınm japılmasını» ıstemıştır Ecevit, ozetle demiştir kı«Turkiyenin boznk düzemnde orman denılen tabiat zençinligi, insanların fakırlı|ıne sebep olmaktadır. Yetkili yabancı uzmanlar, iyi bir yatırım ve işletmecilikle ormanlanmızın yılda 250 milyon dolar dovias getirebilece&ini belirtmislerdir. Fakat AP iktidan, bu raporu uygulamamaktadır.» • F B 1, kaatılın «Erıc Stavro Galt» ismini kullanan bir profes yonel sabıkalı, hapıshane kaçagı James Earl Bay oldugunu açıkloımştır. Galt/Kay 40 yaşmdadır. Haklonda tevklf mUzekkeresı çı karılmıştır ve resımleri bütün A(Arkası Sa. 7. Su. 4 de) ilffi Son zamanlarda dünya soruıılanna karşı feamu oyunda artan bir ilgi gorüluvor. O^ellikle »iyasî partüerin, gazetelerin dış sorunlan tartışma konusu haline çetirmeleri şıiphesiz Ugiyi büs butun arttıran nedenlerdendir Niteldnı 4nkara Basın Taym Yuksek Okulu, nalk oyn aras tırma grupunun vaptıği bir an ket de ilgınin geliştiğini ortaya koymuştur. Basın Yayın Tüksek Okulunnn Ankarada örnekleme metodn Ue yaptığı ankete katı lanlann yuzde 42 si dfinyayı il gilendiren en önemli mesele o larak Vietnam savaşım göster mişlerdir. tkinci mesele, yüzde 13 le açlık, üçüncfisfi nnfus ar tışıdır. Irk çatışmaiariyle Rus Çin çatısması yüzde 3 er oy al mıslardır. Bu sonuçlan dünyanın diğrı ulkelerinde bu konuda yapılan anketlerle kıyasladığımu xa man şöyle görüyoruz: GalJup'un 1967 Aralık symda 12 ülkede yapmış olduğu halk o yn yoklamasına g8re; BirlesOı Amerikanın Vletnamdsn çekfl OLAYLARIN ARDINDAKİ Kayıkla ulaşım 27 Mavıs De\ rım Şehıdı Turan Emeksız'ın Seyhan Nehıı kıyısındakı bustunun oncekı gun, Beledıye Meclisının kararına uyuiarak, yerınden almdığını ve Belediye Aynıyat ambarına konulduğunu yazmıştık Park sahası >erıne Fuar japılacağı ıçın bustun kaldırıldığım bıldıren Adana Beledıje Başkanı Alı Sepıcı, «Onn, Belediye Meelisinin kararına aysrak münasıp bir yere koyacafım» demektedır Resimde, kaldjnlan bu'tun boş kaıdesı gorüluyor ^»^^^•W ^ " ^ ^ ^ ^ ^"^»^»^ ^^İ^^B% ^BH^^^ I ^ ^ 1 ^ XADİR NADİ mesinl istiyenlertn oranı şn nravı takip etmektedir: Fmiandiyada •• 81, tsveçte •• 79, Bre/ zilyada •• 76, Fransada •. 72 / / Hindistanda '• 66, (Jrugnayda •'• 62, Batı Almanyada •• 68, Ar sonınu da '• Z ile aym sıravı jantinde •• 57, tngilterede • • 45 takip etmiştir. tslâm Birliği % Kanadada '• 41, Birleşik Amen 0,2 olarak bir Tıirk sorunu hikada *'ı 31, Avustralvada •, 2') lınde belirtilmiştir. / dur. Bu sonuçlara göre Türkiye Turkiyenin Kıbnsla yakından daha doğrusu Ankara içindek' ılgilenme sebepleri olarak ansrrup • < 56 ile bn ülkeleı arasın kete katılanlar şu oran îçinde da dokuzuncu sırayı işgal et cevap vermişlerdir: •• Î9 «Kıb/ mektedir. Görüldüğü gibi Türki rntaki sovdaşlanmız için», • • ' veden (Ankara içindeki grnptan) 33 «itibanmız, prestijimiz için», daha »z oranda çekîlmeye taraf '• 34 «ıriivenliğüniz için». Bu ko tar olan ülkeler doğrudan doğ nuda dikkati çeken nokta, ceruva AngloSakson bloknna da tap vermiyenler oranının •'• 5 I hil olan Ingiltere, Birleşik A dahl bulmamasıdır. mcrika, Kanada. Avustralyadır. Ancak NATO'nun ne demek Öte yandan Törkiyenin en R olduğa konusundaki sorularda, siyasî bilginin çok daha düşük nemli dış politika sornnn ola olduğu göriUmüştür. Şöyle kl rak •'• 72 oranında Kıbns me doğroya yakın bir tanım yapaselesi gösterilmiştir. bilenlerin oranı sadece • 64 • ' tkincisi ise •/. 13 Ue NATO me (tam büen "i 38, yan bUen •'. seiesidir. Bunlann dışında Or26) tfir, hiç bilmiyenler ise •• 36 / tak Pazar Vt 7 Ue yer almış, »ydır. nc» Türklyenin tam olarak »iyast re iktlsadi bafıınsulığını ks *•*•• zanniMn "• t re Iktli anlaşmalar (Arkası Sa. 7 ? 3 de) M Fırat'ın taşkın suları Birecik'te ^ hayatı felce uğratmıştır. Hemen Û her semte ulaşım, kayıklarla yapı m labılmektedır. Kaymakamlık vf> § Zıraat Bankası bınalan ile Savcı ve ogretmenlerin oturdukları evler boşaltılmıştır. Halen 30 bm deisar arazı, 11 koy ve orman fıdanlığı su altındadır Yolda kalan ekspres Toruntepe Nusaybın arasının yağıstan kapanması uzenne «Toros Ekspresi», Nusaybmde kalmış, yolculara yıyecek yardımı yapü f mıştır Fevzipaşa Malatya hat ı nın Pazarcık Gölbaşı ıstasyonlaıı (Arkası Sa. 7 Su. 3 de) Seçimi boykot eden Mesudiye AP, CHP ve T/P //çe Başkanlan içm Savcıhk, tahkikat açtı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başkente gelen haberlere gore, Ordu'nun Mesudiye ılçesındeki partı başkanlan hakkmda, savcılıkça takıbat açılmış ve CHP, AP ve TIP ılçe başkanlannm dun ıfadelen aUnmıştır Takıbat açılmasına, bu üç parti yonetıcılerının, toplanarak, on seÇimlen boykot etmeye karar vermelerı sebep olmuştur Mesudiyede teşkılâtı bulunan partıler, Koyulhısar'la Mesudiye arasındakl hudut ıhtılâfmın 3 yıldır kesın sonuca bağlanmaması yuzunden, hukumetı ve dığer ilgılılerı protesto amacıyla, on seçımlen boykot ettıklennı bıldlrmışlerdı Aynca. on seçımler sebebıyle ılçelerıne gelecek aday adayiarını ve mılletvekıllennı, protesto amacıyla ağırlamıyacaklanm onlann yanlarma gıtmıyeceklerını açıkiaouslardır Yakın Akraba Göçü için Toprak Iskân Müdürlüklerine boşvurulacak ANKAR4 Turkıye ile Bulga rıstan arasında ımzalanan «Yakın akraba göçu» anlaşmasıyla ılgı'ı vatandaşlarımız, ıllerdekı TopraK ve Iskân Mudürlüklerme başvuracaklardır Dışışlen Bakanlığı, dun bu konuda yayınladıgı bıldırıde evvelce açıklanan Bulgarıstan la Goç An laşması'nın esaslannı kımlerın göç edebtleceğini ve han?ı eşvaları getlreblleceklerinl tekrariamıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog