Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

A. KADÎR'in bu son kit&bı ds üç ayd* tükendl. Yalnn 15 liralık lük» baskıdan çok u kaldı. (7,5 Uralüc baakıdan İjtanmemesi rlcs olunur.) Bugünün Dİllyle TEVFİK FİKRET 1938 Harb Okulu Olayı Ve NÂZIM HİKMET Bir yıldır elden ele, köy köy dolasan Jdtap. BUyük bir acffl hatanın yaşanmıs hlkflyesi. A. KADfit'in dlltyle. ÎKtNCÎ BASKI 10 ltra. P. K. 58 BETAZIT İSTANBUL Feza Reklftm: 2821 4130 umhuriyet KURUCüSU: TUNUS NADÎ TÜRK r~ni'ilMtf*'Ti SÖRLERI STJNAB NEDtRt YARGHıAMA. BAÇUYOE , KIZIL 44. yıi *ayı '5707 Telgraf re mektup âdresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2242 972242982242 99 r P a T f l f f e c ı f' A « *"*«*» 11 *« Mlcan fWf»wn f9£fi ı^OO ANTOLO, KOMÜNİZM. ANAYASAIOZ İKİNCİ BIS PLANININ GENEL ATATÜRK DENİZİNI>S3r DAMLALAB, TARİH BOYUNCA TURK RUS İI.İSKİLERİ Kltapçılardan v t AKBANK S J »Myınız. DatıtımV " \M. SBÇİM. ŞE0MSEÇİM. SEÇİM. SEÇİM. SEÇİM. SEÇİM. SEÇİM. İnönü: «Seçimleri kazanmalıyız» AYBAR : «OYLAR1MIZI HARAMİLERE SAHTEKARLARA KAPTIRMIYALIM* TÜRKE§ : «TEDÎRGÎNLlĞl ÇOĞALTAN BÎR DEVREYE GİRİYORUZ» 8,5 ay önce temeli atılan tesisler için 4<Özel Ortaklık,, yeni kuruluyor 28 il'de dün On Seçimler yapıldı Seçimler genellikle sakin geçrniştir. Ancak, kulisçiler, delegeleri etkiliyerek istedikleri adaylara oy verdirtmek için büyük çabalar göstermişlerdir. Gizli çekişme, ön seçim adayı bol olan iktidar partisi AP'liler arasmda görülmUştür. Tek aday gösteren siyas! partiler de seçimlere katümıstır. Ancak bu partilerin delegelerinln, çoğu sandık baslanna bile gitmemişlerdir. tstanbul'da MtUetvekili on seçimi, AP ve TÎP dıjında tek aday gösteren diğer partiler için heyecansız geçti. Fotoğrafta yalnu bırakılan MP'nin seçün sandıklan goruluyor. Amerika, Karadeniz Bakır Tesislerinin % 5Tinin özel sektöre verilmesini istedi Özgen ACAR ANKARA, (Cnnüınriyet Bflrosn) (YURT HABERLERİ SERVİSİ) 2 Haziranda yapüacak Senato kısmi seçimleri ile milletvekilleri ara seçimlerine katılacak adaylar, dün 28 ilde yapılan ön seçimle belli olrauştur. Yüksek Seçim Kurulunun tâyin ettiği şekilde dün sabah saat 08'd* ön seçimler başlnmış, daha önceki yoklamalarda tespit edilen parti delegeleri saat 17'ye kadar olan süre içinde oylannı kullanmışlardır. Seçimler, Üçe Seçim Kurullannın denetimi altında yapılmıştır. Azizoğlu: «tmam kadroları bile AP'li ağaların hizmetinde» ANKARA. (Camhuriyet Biirosu) CHP Genel Başkanı Inonu; Antalya, Burdur ve Tekırdağ CHP ll Kongrelerine gonderdiği mesajla Haziran seçimlerine onem verilmesıni istemis, CHP içinde bir patlama olduğuna değirerek cCHP için bn olay bir sivasî felâket olabilirdi. Bir siyasi felâket defil. bir siyasi ve hakikî uyanıs oldu» demıştır. Bu arada, Aybar Ankarada, AZİJoğlu Dıyarbakırda bir demeç vermış Türkeş ise Izmir CKMP Gençhk Kollarına bir mesaj göndermiştir. Inönü'nıin mesajı şoyledır : •tnsanı ümitsizliğe sevkedecek, mübalâğalı feryatlara düsmeksizin dertltri gerçek ölçüsünde ve cesaretle ele alabilecek olan siyasi parti Cumhnriyet Halk Partisidir. tktidarda bulunan APnin, memieketin derdi olan, nznn vâdeli ve kısa vâdeli meselelerle ilrisi yoktnr. Hattâ tedbirleri, dertlprimizi daha da ağırlaştırmaktadır. Bnnon gö'ze çarpan gfinlük mlsali toprak refonna'ndaki tntnmndnr. Elmalı köylerinde vatandaşlann nğradığı muameleyi işitme(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) A.B.D. Hükumetince sermayesinin yüzde 51 iııin özel sektöre ait olması telkin edilen ve ancak bu şartla A.İ.D. taratından devlet garantisi altında 30.5 milyon dolarlık kredi açıİan «Karadeniz bakır tesisleri» ile ilgili ola rak, çarşamba günü Ankarada «özel bir ortaklık» kurulacaktır. 10 agustos 1967 tarihinde Basbakan Süleyman Demirel tarafından temeli atüan tesisler ile ilgılı bu ortaklık, temelin atılışmdan ancak, sekiz ay ondört gün sonra kurulabilmiş olacaktır. 300 milyon lira sermayeli ve «Karadeniz Bakır Tesisleri Anonim Ortaküğı» adını taşıyacak olan bu ortaklığın sermayesinin yüzde 51'i Özel sektöre, yüzde 49 u kamu sektörüne ait olacaktır. Ortaklığın kuruluşundaki gecik menin başlıca nedenleri şöyle özetlenmektedir: Genç oduncuya anasının bir sözii dokunmuştu. Bu yüzden 23 yaşında ana kaatili oldu Emeksiz'in büstü ambara kaldırıldı ADANA (ö*er ÖZTEP bUdlrlyor) Milletvekilliği ara seçimi için ön seçim yapıldığı dün, sabah saat 7 sıralarında tHürriyet sehidi» Turan Emeksiz'in, adını taşıyan park taki büst ortadan yokoluverdi. Haber bir anda şehre yayılmıs îktisadi ve Ticari îlimler Akademisi bahçesinde toplanan AP'li delegeler arasında bir yürek serinliği, Ismet înönü llkokulu bahçesindeki CHP'li delegeler arasında da büyük teessür yarataııştı. Bu arada TlP'liler, Akademi öğrencileri heyecan içinde idiler. Mesudiyeiiler Seçime katılmadı Ordu'ya bağlı Mesudiye ilçesindekl AP, CHP ve TÎP delegeleri, (Arkası Sa. T. Sü. 1 de) Amerikalılann şartlan Q Amerıkan A.Î.D. Ktunımu, bu ortaklığın sermayesinin yüzde 51 inin yabancı sermayeye ait olmasını şart koşmuştur. Uzun müzakerelerden sonra bu şart Türkiye tarafmdan kabul edilmemiştir. D Bunun üzerine Amerikalılann ilk tekliflerini degiştirmişler ve ortaklığın sermayesinin yüzde 51 inin Türk özel sektörüne ait olmasmı şart koşmuşlardır. A. Î.D., ancak bu şartla ve devlet garantisi altında 30.5 milyon dolarlık kredıyi verebileceğinl bildirmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) 'Uye koltuğu, yerine 'oy bolluğu. ZEYNEP AVCI Henüz haberimiz yok? Olay saat 08.30'da Adana Emniyet Müdürü Kemal Serhath'ya tarafımızdan ulastınlmıştı. Serhatlı, bilgisi olmadığını, inceleyecegini, belki de Belediyenin karan tatbik ettiğini söylüyordu. Ankaradan yeni dönen Vali Hancıoğlu ise «Henüz kalktım, bir bilgım yok» diyor, Belediye Başkanı Sepici de bütün aranmalara rağmen bulunamıyordu. Ön seçimlerin kısmen de olsa he yecanlı havasından yararlanarak bir ihtilâl anısını ortadan kaldırma hareketi şebirde çalkantılar yaparken ilk haber yine Emniyetten alınıyordu: Parktaki büstü korumakla görevli olan bekçi, saat 8'de ESnniyet Nöbetçi Müdürlüğüne gel (Arkası Sa. 1. Su. 5 de) Asil ve yedekleri ile, İstanbul Belediye Meclisindeki koltuklara 908, ll Genel Meclisindeki koltuklara ise 206 aday gösterecek olan Türkiye Işçi Partisinin İstanbul teşkilâtı «üye koltuğuna» değil de, «oy bolluğuna> önem veriyor... Prensip ola rak, •iktidarda bulunmayı» millet vekili veya bol sayıda Belediye Mec lisi veya ll Genel Meclisi üyesi çıkarmak olarak değil de, Istanbulun çeşitli ilçelerindeki sonuçlan, gelecek büyük seçimlere «ön tahmin» olarak değerlendiren lşçi Par tililer. mahallelerdeki «kulis> toplantılaruıa bundan dörtbeş ay önce başladıklanndan, seçim onlar için «faal bir devre» sayılmıyor. Onlar, bu açıdan her zaman «faal» mişler... (Arkası Sa. 7. Sü. C da) Çağlayangil, Londra'ya gitti Saat U'da kapısı kapalı bir parti: AP (Fotoğraf Mustafa İSTEMİ) Dışişleri Bakam îhsan Sabd Çağlayangi1., Londra'da yapüacak Cento Bakanlar Konseyi toplantılarma katılmak üzere dün tngiltere'ye giderken, Yeşilköy Hava Alanmda basın mensuplanna bir demeç vermiş ve «13 senelik tatbikatta üç bölge memleketi olan İran, Pakistan ve Türkiye'de kaydedilen inkişaf ve sağlanan istikraruı bir muhasebesi yaptldığında, elde edilen neticeden memnuntyet dnTulması gerekir» demisUr. Pederal Almanya Şansölyesl Adenauer"m ölümü ve Ortadogu sil&hlı çanşması dolayısı ile geçen sene ilk defa ertelenen Cento Bakanlar Konseyi toplantısının, bu yüzden bir kat daha önem li olduğunu söyledikten sonra, Çağlayangü demecini şöyle bitirmistir: «2334 Nisan tarihleri arasında Londra'da yapılacak Cento Bakanlar Konseyi toplantısı teskilâtın knnılaşnndaıı beri 15 ind (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Annesini, başına odunla vuraruk öldürdü Buyükdere'de, 23 yaşında bir genç kendisine «Senl tımarhaneye yollayacağım» diyen 65 yaşındaki annesini, odunla başına vurarak öldürmüştür. Önceki gece saat 24.00 sıralarında, Büyükdere Dede Korkut Sokaktaki evine sarhoş bir vaziyette gelen Selâmi Kudal, bu sırada uykudan uyanan annesi Havva Ue münakaşa etmeye başlamıştır. Annesinden para isteyen Selâmi'ye: «Sen bir delisin, aklını başına topla!.. Raporun var.. Seni Tımarhaneye yollanm yoksa..^ karşıhğını veren Havva, bu arada Selâmi'yi azar lamıştır. Çocuk parkında bir şişe rakı lçtikten sonra eve gitmiş olan Selâmi, annesinin bu sözleri üze rine odada bulunan bir odun parçasını kaptığı gibi, 65 yaşındaki kadmın kafasına bütün gücü ile vurmuştur. Cinayet, olaydan bir saat sonra ayni eve giden Selâmi'nin şoför kardeşi tarafından polise büdirilmiştir. Saat 02 de eve gelen Selâmi'nin kardeşi, annesinin feci şekilde öldürüimüş olduğunu görünce dernal karakola koşmuş ve cinayetin Selâmi tarafından işlenmiş olabileceğini söylemiştir. Sanyer ve Büyükdere halkı terafınrlnn yakından tanınan (Arkası Sa. 7. Sü. S da) Taşan nehirler can ve mal kaybına sebep olurken halk kuraklıktan kırılıyor (Yurt Haberleri Servisi) Fırat nehri Birecik'te her saat kar erimesinden yükselerek, hasarlara sebep olurken, yine bu çevre köylüleri, kuraklıktan kıvranmakta, Artvin'de ise, Çoruh nehrinin sebep olduğu taşkınlar bir felâket halirü aldığından şehrin çevrp ile her türlü irtibatı kesilmistir. Türk Iş'e bağlı olmayan sendikalann lürk ış'e katılması istendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Turkîş Yedinci Genel Kurulu toplantısında dün bir konuşma yapan Tarımlş delegesi Lâtif Şah: «Türkiyede hâlâ köle olan, hâlâ ağalarm çizmeleri altında ezilen ta nm isçilerüıden sizlere selâmlar ge tirdim. Oenizler mürekkep, ağalar kalem olsa tanm işçilerinin dertleri anlatıla anlatıla bitmez» demiştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Kaatil anlatıyor Taşkın sular ye kurakhk Birecik bölgesınde, Fırat neh ri, Keban önlerınde 12,04 metre ye yükselmistır Mezra Irovü. ta mamen suların tstılâsına uSradı Sından boşaltılmıştır Bu köye Könderüen 10 çadır. ıhtıvaca vet memıştır. Orman fıdanlıgının 350 dönümlük ekıli ara^ısı tam bir deniz halındedır Orman loj manlan ile daıre ara«:ında ulasım hâlâ sandalla vapılabilmektedır. Bırecıkte 200 bın rlönünv lük ekıli arazi sular altındadır. Bunun yamnda, Birecık çevresine 43 eündenberı vagmur vagms dığından, 39 köye baglı mahsulün yüzde 65"inin kurudufiu biliirilmektedir. tleililer. tlk te». mt olarak zararın 17 mılycn lir» ıldugunu bildırmıslerdir. Işler karışıyor Adalet Partisi bir süre önce tstanbul, Ankara, tzmir Belediye Baskan adayları arasındaki çekismeye karışmıyacağıııı bildirmişti. Kararın gerekçesi, parti içi demokrasisi idi. Partililer aday adaylarından hançisini seçerlerse o kabnl edilecekti. Ancak kısa bir müdet sonra bn karara aykırı davranıslar cörülmeğe başlandı. önce Ankara aday adaylarından birinin desteklenrcegi haberleri çıktı. Tek adayın kalması için ötekiler üzerine baskı yapıldı. Birkaçı feragat etti, fakat birisi direndi. Bnnun üzerine Genel tdare Knmln meseleyi ele aldı. Parti tüzügüne göre Knrnlnn önseçime gireceklerin dnrnmnnn incelcmek yetkisi vardı. Henüz resmen açıklanmamakla beraber Karnl halcn Ekrem Barlas'ın tek aday olarak kalmasını kararlaştırmıs gibidir. Ankaradaki aday adaylan çekismesi aslında pek de önemli de^ildi. Zira adaylar zaten teşkilâttan knvvet almıyorlardı. Fakat Istanbnlun dnrnmo hayli degisiktf. Dört aday adayından üçü parti teskilâtmdan geliyorlardı. Farak Ilgaz, Haşim lscan'ın ölümünden sonra fiilen Belediye Başkanlıgı yapıyor, dolayısiyle teşkilâtla her gün temas ediyordn. Ayrıoa Ilgaz, adaylığa çok önceden bazırlaoımş, teşkilâta hâkim revrelerle isbirliği yapmıstı. Cstelik Başbakan Demirel'in tstanbnldaki A.P. Balosnnda vakınlık göstermesi de Ilgaz'a hayli knvvet kazandırmıştı. Ertngrol Adalı da teşkilâta dayanmaktaydı. ll tdare Kurnlnnnn tkinci Başkanı olan Adah'yı çençlik kollan destekliyordn. BB arada ilçelerden bir kısmının da Ertufral Adalı'ya oy \erecekleri söyleniyordn. Gerçi Genel Merkez için Adalı sempatik görülmüyordu. Ne var ki, bir çatlama olmaması için Genel Merkez, Adalı konusundaki tutumunn açıklamıyordn. Bir baska adav, Orhan Cemal Fersoy'nn durumn ise hayli ilginçti. Fersoy, Tassıadada Bavar'ın, Adnan Menderes'in avukathğını yapmıs, cenazelerin nakli konnsunda "n plâna çık OLAYLARIN ARDINDAKİ Dbanet îşleri Başkanı Lütfi Do|ru, konnşmasını yaparken Din Görevlileri Kongresinde komünizm ve kapitalizmle mücadele edilmesf istendi Orhan DURU ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Türkiye Dın Görevlileri Yardımlaşma Derneklerı Federasvonunun dun Selim Sırn Tarcan Spor Salonunda yapılan kongresinde Dıyanet İşlen Başkanı Lutfı Doğan konuşmuş, «tslâm dininin yüce esaslarını halka anlatmak, halkımızın kardesce yasamalarını temin etmek, hnznr \e emniyetlerini tahkim etmek sizlere düşüyor» demıştır. Kongrede bir delege, komüBizmle olduğu kadar kapıtalızm ve emperyalızmle de mücadele edilmesini istemiştır. (Arkası Sı. 1. Sü. 3 de) Fanfani'nin bacağı kırıldı ROMA. la.a.) Önceki gece bir trafik kazası geçiren Italyan Dışişleri Bakam Amintore Fanfani hastaneye kaldırılmıştır. Toskana yakmında arabanm kayarak bir ağaca çarpması sonucu Bakagın ayak büeji kırılnujür. mıstı. «Bizim Ev» le irtibat halindeydi. Aynı zamanda Şişli tlçe Teskilâtına hâkimdi. Üç partici adayın karşısına çıkan Doktor Fahri Atabey'i ise A.P. teşkilâtı «Bebek Dâvası» dolayısiyle hatırlıyordo. Ancak Dr. Atabey'i eski Demokrat Parti çevresi açık açık desteklemekteydi. «Bizim Ev» de hattâ Ataber için bir de seçim komitesi kurulmustn. Ayrıca A.P. yüksek kademelerinde Doktor hayli tntvlnyordn. özellikle eski D.P.1İ veya A.P.' lilerin hanımları, Atabey için voŞnn bir knlis faaliyetine çirismislerdi. Cstelik tl Baskanının gazetesi ile A.P.'li basın açık açık Doktorn destekliyorlardı. Adav adaylarının agır basması ve hepsinin Baskanlık için ••* (Arkası Sa 7. Sü. 5 de) Düğünde heyiflenen Âssubay, havaya ateş ederken bir kisİYİ vurdıı GÖLCÜK Sivil giyinip düğtlne eğlenmeye giden denizaltıcı bir kıdemli başçavuş, aşka geHp ateşlediği tabancasından çıkan kurşunlarla 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştUT. Sakarya Denizaltısında görevli bulunan Astsubay Kıdemli Başçavuş 28 yaşındaki Nurettin Karaca önceki gece Gölcük'ün Yeni Mahalle semtinde yapılan bir düğüne, gitmiştir. Astsubay, dUğün de sarhoşluğu nedeniyle beylis tabancasını çekerek ateslemiş, çı kan kurşunlardan erjekli bir polisin oğlu olan 17 yaşındaki Zeki Yılmaz. kafasından vurularak ölmüşttir. Bu arada 25 yaşındaki Yaşar Sucu ile 47 yaşındaki fbrahim Kuzucu ve 2b yaşındaki Hayati Aksn ria varalanmıstır. Ast subay, Merkez Komutanlığı ara cılıgıyla yaKalanarak Emnlyete getirilnuştir. HASAN TEZ HASAN Ul VEFATETTI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Ankara MilletvekiU Hasan Tez, dün sabaha karşı tedavi edilmekte olduğu Ankara Atatürk Sanatoryumunda vefat etmistir. Uzun zamandan beri ranatsız olan Tez, bundan bir süre önce tedavi amacıyla Londra'ya gitmiş ve dönüşünde hastalıgı yenlden nüksetmış ve bir haita önce Atatürk Sanatoryumuna yatırümıştı. 1960 önceslnln parlâmentoda (Arkası Sa. T. Sfl. l de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog