Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLAK TASASINA UYMACT TAAHHÜT BDEB Sahfbl ! NAZIME NADÎ £ Genel Yaym Mfl*Jrfl ECVET f N SorumJu Yazı JjierJ Mudüru: KAYHAN SAĞLAMER Baun ve Tayan CUMHTJRİYET UATBAACHJK T» Gazeteclllk T. A. $. Cagaloftlu HıUterl aokak No. 1941 GfrNTCT İLLERÎ: Kflçükraıt Meyduu Edirne Hanı ADANA Telefon: «550 * A.VKARA: Atatürk Buivan Yener Ap. • Yenijehlr Telefon 12 00 20 U 06 «6 12 85 4« 17 87 35 ) IZMIR: Fevzipmj» Bulvarı. Aigaroglu Ighanı 10410*. Tel: 31230 IROLAR ABONE Senalik ve Türkiye 75 00 40 00 22 00 İ L N flarlct 198 00 99.00 4930 Bafiık 2 J 1 7 Nljan, ÖlUm. Ölffin, (llaktu) 4 5 lnd «ahttelard* (ttnüml) nci •artü'elet Nliih, Evlenme. Doftum (Uaktu) Mevüt, Tesekkur T* kıyıp araou t cn> Mevlit. Teşekkür (23 cüı 5 cm 225 Ura 50 » 45 > 85 • 100 » 150 » SAYISJ KURÜŞ 25 (Baştarafı 1 Inci Sahifede) Yuksek . Seçim Kurulunun bır karanna göre, tek Cumhunyet Senatosu veya Milletvekili seçılmesı gereken seçim çevrelerinde de sıyası partılerce tek onseçım adayı gösterilmesi halinde dahi önseçımin yapüması gerekmektedır. Önseçımlerin yapılacağı 111er şunlardır: Adıyaman, Aydın, Bilecik, Bolu, Çankın, Çorum, Edırne, Gaziantep, tçel, Izmır, Kastamonu, Kırklarelı, Kırşehır, Konya, Malatya, Alanısa, Maraş, Nevşehir, Ordu, Sınop, Sıvas ve Zonguldak Bu illerden 2 Haziran'da 47 Senatör çıkacaktır. Ayrıca, boşalan senatörlükler içın Bitlıs Balıkesir'de ve bosalan mılletvekıUıklen ıçın de Adana Çorum Dıyarbakır tstantml Urfa illerınde önseçimler yapılarak, partılerın adayları tesbıt edılecektır. Ön seçim ler yasak savma zilıniyeti terkolnnmalıdır» demı^tır TÜRKEŞ ANKARA CKMP Genel BaşMARAŞ, (Doğan KEÇECİOĞLL kanı Alpaslan Turkeş, dun Genel Bildiriyor) Pazarcık'ta yapüan Merkezde civar ıl ve ilçe teşkilâTarım Kredi Kooperatıf kongretı temsılcılerine yaptığı konuşmada Doğum kontrolü, Türk mille . de kavga çıkmış ve ıçlerınde Batinin varlıgına. geleceğine ve Türk gımsız Belediye Başkan adayı olneslinin istikbaline bir ibanettir, mak uzere 5 kışı, yaralanmıştır. bir suikasttır» demiştir. Iki grupa ayrılan AP'lüerden Ahmet Bozdağ taraftarlan, karşı gruYTP'nin şikâyeti pun desteklediği, bağımsız aday dün reddedildi { Mehmet Özdoğan'ı sindirmek anucıyla, kongreyı bahane ederek, YTP'nin, İlçe Seçim Kurullakavga çıkarmışlardır. Büyük bir rındaki u\elerının kurullardan kalabahğın katıldığı kavgada Me çıkarılmasına ve sandık kurullamış Özdal, Hasan Torun, Hüserına YTP'nin uve alınmasına yın Karadağ ve Salman Tekbilir ılışkın kararın duzeltılraesini ısçeşıtll yerlerinden yaralanmışlarteyen şıkâyet dılekçesı, Yukiek dır. Seçim Kurulu tarafından, dün readedılmı<:tır Vali'den ayn olarak Jandarma Komutanı, Pazarcık'a gıtmıştır. Belediye Başkan aday adayını ! yaraladılar Gelirlerin tncelenen beyannaroe Vergi mevzun adedi Gelır ve kurumlar 69,399 Veraset 2,047 Stopaj 82,491 Bıhndığı gibi Türkıyede hesap uzmanlan sayısının az olması sebebiyle beyannamelerin «ncak %3'ü incelenebilmektedır. Bir yetkili bu konuda, «Beyannamelerin yüzde 50°sinden fazlasının incelenmesi imkin dabiline girmis olsaydı 1950 1967 yılında en azından 24 milyar liralık vergi kaçakçılıfı tesbit edilirdi. lyi bir denetim sisteminin korolması halinde Tflrkiyede vergi gelirleri her yıl en azından 23 I milyar artar» demiştir. I fncelenen matrah tutarı (Milyon T.L.) 4,336 465 2,168 (BajUrafı 1 tnd Sahifede) Bulunan matrah farkı tutarı (Milyon Fark T.L.) 1,775 382 839 (Tüzde) 40^4 82. 38.69 Vergi Mahkemeleri öte yandan vergl ıhtılâflarından doğan rfâvaların özel «Vergi Mahkemeleri» nde görulmesi içın Malıye Bakanlığınca bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır. «Gelırler tdaresı Kanunu» tasarısına gore, vergı ıhtılâfları, ozel ıhtisas görecek hâkimlerden kurulu «Vergı Mahkemeleri» nde bakılacaktır. Yeni bir karar ECEVİT ISPARTA CHP Genel Sekreterı Bülent Ecevit, dün Ispartada yaptığı konuşmada. Ahlâk bo zukluğunun düzen bozukluğundan ileri geldiğini» soylemiş, «Ahlâk bozukluğu diuen değişjkliği ile sona erecektir» demiştir. Ecevit >aptığı konuşmada ö'zetle sunları soylemıştır: Yabancılara kendi milletini sömurtmeniıı milli.vetçilik sayıldığı, kirli vollardan kazanılmış servetlerle bir sahte mâneviyatçılık ede niyatınm desteklendiği. din duygusunun bile bir somürü aracı >apilınak istendiği. maddi çıkar uğruna politikacıların satın alındığı ve siyaset alanında yalanla yiıkselmenin mümkıin olduğu bir ülkede, ne milliyetçilik ve mânevî değerler, ııe de din, ne de demokrasi gerceklik kazanabilir.» Sıvasî partılerın ve bağım?ız ada\lann eltfe edeceklerı senatorluk veya mılletvekılhğı sayısının hesaplanması, yeniden karara bağlanmı^tır. Yuksek eçım Kurulunun bu husustaki kararı. ılgıhlere bildirılmıştır. Bir adam, 4 çocugu parçaladı BALTÎMORE, ( u . ) Bir par kın ağaçliK kesıminde parçalanmış 4 çocuk cesedi bulunmuş ve kımliği açıklanmayan bır genç adam, tutuklanmıştır. Bolgede oturanlar çocukların ortadan kaybolması uzerine, sup helı gorduklerı bır \abanrıvı Polıse ihbar etmişlerdır. Genç adam, kısa bır izlemeden sonra yakalanmıştır. Adamın yanında taşıdığı kutudan, çocukların vucutfundan alınmış parçalar çıkmıştır. Uzun bir sorgudan sonra adam, polıslerı parkın sık ağaçlarla örtulu kısmına goturmüş ve burada çocukların parçalanmış vucutlariyle karşılaşılmıştır. 0» Taşradaki incelemeler Raporda tesbıt edılen vergı kaçakçılığı oranları hesap uzmanlarının yıhn dort ayında yurdun tnuhteüf yerlerınde yaptıklan ineelemeleri kapsamaktadır. Hesap uzmanlarının incelemelennin yanı sıra mahallî vergi daırelerinm yaptıklan incelemelerde de ayrıca büyük ölçüde vergi kaçakçılığı tesbit edilmektedir. Ancak bu ıncelemelerın sonuçları bır ıstatistık halinde toplanmadığından, bunlann sonuçları hakkında kesın bir bilgı edinmek mümkun olmamaktadır Sel yuzünden (Baştarafı I ınrı Sahılede) ler ders vermekte devam edecektir. DeUetçe felâkete ugnyanUr» yardım ellerinin u/atılması cemiyetimizin baş öde\idir» demışür. Ekmek sıkıntısı Artvin'de Çorah Nehri'nin 5,5 metre yukselmesıyle, \uzlerce evı su basmıs. bunlardan 23'u yıkılmıştır. Borçka'da 120 ev ile 75 dukkân oturulamayacak haldedır Gırış koprusunden baska Artvın'de 10 kopru yıkılmış, yuz lerce ton odun ve kereste ile DSÎ'ne aıt ıki teleferığı, ayrıca mezbaha ve Orman deposundakı mallan seller surüklemıştır. Çevreyle haberleşme de mumkun olaraamaktadır. Valilik, Trabzon'dan telsızle yardım ıstemış, şehırdekı unlara elkonmuştur. Şehirde büyuk ekmek sıkıntısı vardır BÖLÜKBAŞI KONYA MP Genel Başkanı Osman Bolükbası, dun Konya'da partısınm dazenledığı açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, «Türkiye, ablâk \e si\aset karaborsacılannın memleketi haline çelmiştir. Bunun kar«ısına hakikati duyurmak için çıkanlar, memlekete en büyük iyilifi vapmış olurlsr» demıstır Bolukbası, AP'ye \e MP'den ihraç edılıp başka partilere gırenlere çatmış, daha sonra şovle konusmustur: «Demirel, Bölükbaşı'nın atının avagmdan dökülen üçbeş kırık nalden medet nmuyor. Demirel, 18 yasındaki kıza talip oluvormuş gibi, 90'lık ihtiyara dünur gönderiyor» demiştir. Bu sırada, bır camıde ıkındı ezanı okunmava başlanmış, MP Genel Başkanı, ezana saygıdan suacağını belırterek, «Bana gericilik denmemesini» istemış, bır ara ok^uruk tutunca da. «tsmet Pas» gibi, biz de hö, bö'ye başladık» âemUtîr;•'Soylediğı sozleri «Nisan yağmuruma benzeten Bolukbaşı, Başbakan Demırel'ın, «M polisin arasında Bayram namazı kilarak gazetelerde resmini çıkartmasını» kıpamış, «Bölukbaşı, »anklılann gölgesinde degil, naraus yo lunda. Allahın gölgesinde iktidara eelecektir» demıstır. Bolükbaşından önce M.P. ye venı geçen ve Genel Başkan Yardımcıhğına getinlen Diyanet tşlerı eski Başkanı tbrahim Elma;ı da ılk sıyasl konuşmasını yapmıs, «Her seyden evvel çocnklarımıza tnüspet bilçiler yanında Anayasamızın çerçevesi içinde sağlam bir dini \e ahlâkî, miilî terbiye veriimeli, bu sahada devam edegelen Îstanbul'da tek milletvekillifi için bugiin >apılacak önseçime, AP \e TİP 3er, CHP, MP, CKMP ve GP ise, birer adayla katılacaklardır. AP Genel Merkezı tarafından Borevlendırılen Aydın Mılletvekılı Ismet Sezgın, dun, özellikle İlçe Başkan ve Yonetım Kurulu uyelenyle yaptığı temaslarda, seçim taktıklerıni gorüşmuştur Bu arada Sezgin, «Genel Merkez, veto hakkını kullanma\acaktır. Teşkilâtlann kararlarına hiçbir şekilde müdahale etmiyeee|iz» demiştir. * Şehrımizde bulunan CKMP Genel Sekreteri Mustafa Kaplan partısinin Istanbul'dakı durumu hakkında. şoyle demiştir: «Bazı ilçelerde beklenmedik kuvvetlenmeler var ve beklediğimizden daha yüksek sayıda oy alacağımızj sanıyoruz» îstanbul'da Mükelleflerin itirazları /sfasyon MBmuru Irarısını öidürdü DENIZLİ Demzlı'de tstasyon Şef Yardımcısı 47 yaşındakı Mus tafa Vural, 16 yülık karısım, geçımsızlik yuzünden, tahra ile ol durmüştur. Kadın, 54 yaşındaydı. 15 yaşındakı bir öğrenci babası olan kaatıl, kaçtıktan ikı saat sonra yakalanarak, tevkıf edilmıs tir. TİP Lokaline baskın Sağmalcılardaki T.I.P. Eyüp ilçesi parti görevlileri lokalı, önceki gece 15 silâhlı şahıs tarafından basılmış, camlan kınlmış ve iki T.İ.P. li, biri başından btekl ıss avagından olmak üzere yaralanmıştır. Öğrenildığıne göre, saat 21.00 sıralarında, ılçenın seçim tutanak lan ile meşgul olmakta iken, SaJmalcılardakı parti gdrevüleri iokalinde bulunan beş T.I.P. görevlisi, silâhlı şahıslann hücumum uğramışlar ve çıkan arbede so nuîıda adının Aslan Kar old^i'J ^ anlsşılan bır parti H'âySftndan, *<r* başka partılı de başından yaralan mıştır. Jandarma tarafından ya pılan soruşturma uzerine, şupheU ıkı kışı yaVqlanmı^tır MİDYAT 23 yasındaki asker kaçagı Sevki Atış, koyun otlatan 12 yasındaki bır kıza tecavüz ettıkten sonra boğarak kuyuya atmıştır. Kaatil, ilçe merkezinde binlerce kışi tarafından linç edilmek uzereyken güçlükle kurtarılmıştır. 12 YASINDAKİ KIZI KİRLETTİ VE BOĞUP KUYÜYA ATTI! Hesap uzmanlarının ınceleme ! lerı sırasında tesbıt ettıkleri gelir azlığına mükellefler genellikle Vergi Temyiz Komisyonlarında itıraz etmekte, bu bakımdan dâvaların görülmesi uzamakta • 2 kamyon çaya uçtu dır. Bu bakımdan mükelleflerin, Mnrat Nehri'nin bastığı Mus'zamanında odemelenni sağlamak un Sultanlık Koyu. askeri ekıpamacıyle. itıraz tanhınden dâvalerce bosaltılmıştır. Koyde, 25 ev nın sonuçlandığı tarıhe kadar yıkılmıştır. Bıtlis Batman aıamatrah farkından vuzde 10 orasındakı «Şeytan K5prüsfl»nde, nında faız alınması konusunda bır araçın seller tarafından ^uMalıye Bakanlıgında çalışmalar rukienmesnle 3 kısı olmuştur. Eskişehir'de ıkı kamyon, Porsnk yapılmaktadır. Bugunku uygulaÇayı'na uçmuştur. Kaç kışinın maya gore, roükelleflerın itırazolduğu. araçların vmçle çıkanlları bırkaç yıl sonra sonuçlanmasından ^onra anlasılacaktır. makta ve kesınleşen vergi mıktarları faız ödemeden yatırılmakKeban Barajı tehlikede tadır. Fırat Nehri'nin sımdıkı sevıyesi, 11.5 metredır. Sel sulan, Keban Barajı ınşaat sahasını da tehdıt etmektedir Suyun onunu kesen duvann 10 metre daha BA'İ ailesinden mertıum emekyukseltümesıne çahşılmaktadır. SON PARA YATIRMA GÜNÜ.... MAYIS 100.000 URA APARTMAN DAİRESİ ve ÇEŞİTLİ ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ VEFAT Düzeltme Dunku «ayımızda, uyehğını razelemek ıçın yoğun bır çalışma ıçerısınde olduğunu yazdığımız Kenan Bayraktar, bır açıklama >aparak, bunun aslı olmacfığını bıldırmijtır. G. Vietnam halkı, Amerika'nın kendilerini 8atctcftğından korkuyor! li albay thsan Bili'nln efi, Y«hya Bali ve merhum Fevzl Bâll. Kpnıal Bâli'nin karde«lert, Şefıka. Hikrnet. Jale. Vedat, thsan ve Ahmet Bfflı'nin halaları, Dr. Cavıt bâll ve Y. Muhendis Nıhıt Bâli'nin sevgill »nneleri. Perihan ve Nllufer Bili'nln ttıyınvalaelerı \c torıınlattnın babaannclerı * Hakkın rahmetıne kavufmujtur. Cfıwesi 21 Nısan 1968 bugünkü Pazar gunü ofle namazından sonra Fatıh camlinden kaldırılarak Edirnekapı Şefaltlığmdeki tbetii istirahatgâhma tevdl edılecektir. Mevlâ rahmet eylesin. Kuran kursu < Baştarafı 1 inci Sahifede) Boykot yapan oğrencılerın dun çıkardığı bıldırıy e gare, Turkıye Din Gorevlılerı Ferterasyenu Başkanı. boy koiculan zıyaret ederek «Türkije Din G8revlileri daima yanınızda olacaktır. Fikir ve iman birh|i icindeyiz» demiştir. Öte yandan Konya Yüksek Islâm Enstitusü Talebe Derneği ile lslâm Enstıtulerı Federasyonu Konya îcra Komitesinden bır grup gelerek boykotçularla temasta bulunmuştur. DISTİCARET BANKASI ^rrnj Jt.! AMERİKAN TURK Moran: 890/4122 lürklye iş Bankası ve Bank ol Imerica tarafından Rurulan E N t S E B  L İ lürk Iş (Baştarafı 1 inci Sahifede) cilerden başlanmalıydı» şek'ınde konusmuştur. Bekır Yenıgün'un nererte oldu gu bılmmemektedır. Bu konuda bılgısıne başvurduğumuz Yol . îs Federasyonu Başkanı Haht Mısırlıoğlu, kendıierının de sradıklarını ve fakat bulamadıkları nı ancak enıstesinın böyle bır haber getırdığını söylemıştır Öte yandan Türk • Is Genel Kurulu dün de çahşmalarına devam etmış, soz alan dPİeçeler. den bazıları oncekı günKiı dovme olayını tasvıp etmediKlennı belırtmışlerdır Bunlar arasında, Harp lç Federasvonu delegesi de vardır Daha sonra goruşmelere geçıimıstir. ' (Baştaratı l. sahifede) # Canlı organ \ ericilerinde bulnnması zereken şartlar incelenmıs, vericiierın resıd, suurlu, ruhi dengeye malik olması, vereceği organ }önünden kendisine hayati hiçbir zarar çelmemesi ve organı isteği ile vermesi gereklilifi üzerinde durulmustur. 0 Organ alıcının, organ nakli için hayatî bir zaruret içinde olması geregi öngörülmüstür. Tabipler SAYGON. (a.a.) Guney Vıe'nam Dışışlerı Bakanı Tran Va.ı Do"ya göre, Güney Vietnam halkınm buyük bır kısmı, Amerika'"a şüphe ile bakmakta ve «Iraerika"nın kendilerini satacaçından end:şe etmektedir.» «Güney Vietnam Hükumeti, Arac rikan Hükumetinden ve bizzat Başkan Johnson'dan böyle birşey olmayacağına dair teminat almıştır.» diyen Dışışlerı Bakanı, yina de, halkı buna inandırmanın ço'i zor olduğunu belırtmıştir. «Robert Kolej Killtür Haftası* dün başladı «Robert College 2. Kültür Haf tası», dun saat 16 da okulun tiyat ro salonunda torenle başlamıştır. îstıklâl Marşının ardından Ro bert College Yuksek Okullan Ta lebe Birhklen Genel Başkanı En gın Denız Akarlı, Vali Vefa Poy raz, Robert College Türk Müduııı Turgut Noyan, gençlık adına da Alp Kuran birer konuşma yapmış lardır. PERSOHEl ARANIYOR • Çok iyi İngilızce bilen • Asgari lıse tahsilli 0 Askerliğini yapmi} Gençlerin resımli hayat hıkâyeleri ile yazılı müracaatlan rica olunur. Adres: ÇURL'ROVA İTHALÂT İHRACAT BüviAdere Cad 14 Şişli İstanbul. Reklâmcılık: 1747/4079 Ilâncılık 63584125 İslanbnl 9. İcra Memurluğuundan GAYRIMEKKÜL SATIŞ İL&NI 967 '412 Beyoğlu Kocatepe mahallesinin Topcu sokağında eski 3 yeni 167, 2/1 taj, 12 A. 16 1 kapı, 49 pafta, 523 ada, 2 parse] sayıh 155.50 M2. sahalı dükkânı olan kârgır Apt. nm 125,375 hissesi 1 derecedeki ipotek borcundan dolayı açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. İMAR DURUMU : Dosyasında mevcut ürnr belgesine nazaran, boş arsa için verilmiî olan işbu parselin program dışında, iskân sphasında bulundugu. bıtışik ruzamda 21.5 metre ırtifaında krokisinde gösterildiği şekilde arka ve yan mesafeleri bırakılmak suretile inşaata musaıt olduğu anlaşılmaktadır. EVSAF1: Topçu caddesinde tapunun 2 parselinde kayıtlı bına 12 kapı No. lı beş katlı ARTIŞ cdh aparumandır. Apt. nın altmda 12/A kapı No. lı oto Bayrak Kol. Şırketının işgalinde bir dükkân vardır Çift kanaüı camlı demir knpıdan, iki basamak mermer merdivenle, zcminı mermer kaplı, duvarları renkli fayans döşeli, tavanı kartonpiyerli ve zemin katta 11 basamak merdivenle çıkılan antreye girilmoktedır. Apt. antresinden bır koridorla zemın kat kapıcı verine geçilmektedır. Bu kısım koridorun sağ'nda bir büyük oda. bitişiğinde alaturka helâ, bunun yanında bir depo yeri, arka tarafta çamaşırlıktan odaya tahvıl edılmiş, içüıde mozayik çamaşır teknesi, duvarları fayans kaplı zemini mozayik, demır kapı ile arka bahçeye çıkılan kısım hulunrnaktadır. Binada su, elektrik; havagazı tesısatı vardır. Apt. nın her katında bir daire mevcuttur. Merdivenler üstü ahşap küpeşteli. domir parmakhkh, mozayik basamaklıdır. Gezilen 5 No. lı o'aıre: ahşap çift kanat kapıdan girilen antrenin karşısmda camekânla bitişiğindeki L seklindeki salon ile yine camekânla bölünmüş bir oda, koridor, bu korıdorun solunda aydınlığa pnnceresi olan, duvarları fayans kanlı beton davlumbazlı, boyalı duvar dolaplı geniş mutfak. bitişiğuıde sandık od£Si aydınbğa penceresj oları favans lâvabo, duvarları fayans kaph geniş banyo deiresi, arkada önü demir parmakhkh, balkonkı iki geniş yatak odası taksimatlı o!up, kapılar buzlu camlı, doğrama ıksamı yiğlı boyalı oda döşeme kaplamalan ahşap üzerine Lınoleon, diğer aksam karotnozayik kaplamabdır. Ondeki salomın koridora açılan kapisı vardır Zemin kat dairesinin Apt. nın antre kısmı yuzünden. diğer dsirelerden farkının ön eephe kücük odasmın olmamasıdır. Gerek bu dairenin ve gerekse diğer dairelerin taksimatı itiliarile yekdiğerinin cüz'i farklarla birbirinin benzeri olduğu anlasılmaktadır. Apt. 1. kattan iribaren sokağa cıkmalı olup bir kısmmda balkon vardır. Dükkân vitrini de ir.r cerceveli ve storo sürgülü saçtır. TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Satdık hisseye 188.333.2S lira kıymet konulmuştur. Tellâliye resmî, ıhale pulu, tapu harç ve masraflan aîıcıya aittir. İlk açık artırmBi 3/6/1968 pazartesi günü saat 11 den 12 ve kadar İstanbul Sultanahmette Adalet Sarayında satiş mahallinde yapılacaktır. Artırma şartnamesi herkesin görebiU mesi için 17'4'1968 gününden i'ibaren dairede açıktır İlk açık artırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin °o 75 şini bulmadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdu bâki kalmak uzere, artırma 10 giın daha uzatılarak onuncu 13/6'1968 persembe günü saat 11 den 12 ve kadar İstanbul Sultanahmette A.dalet Sarayında satış mahallinde yapılacakaçık artırmada en çok artirana ih?le edilecektir İpotek sahiM alacaklılarla. diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklarınl, faiz ve masrafa dair olan iddialannı, dayanağı belgelerle on bes çün içinde İcra Dairesine bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları Tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kahrlar. Talep edildiğı ve 100 kuruşluk posta pulu gönderildiğinde, şartnamenin bir örneği gönderilebilir. Fazla bilgi istivenlerin 1967/412 dosya numarasile memuriyeümize müracaatlan Uân olunur. 17/4/1968 (Basın: 2720/4106) AÇIK OTURUMDA SIVOJNULAN GÖRÜŞ Tıp Fakultesı Talebe Cemiyetı'nin düzenledıgı ve çoğunluğu unıversıte oğretım u>elerının teş kıl ettığı «Organ nakli» konulu dunku açık oturumda konusmacılar, organ nakh ıçın «Hastanın mutad teda\ilerle hayatını sürdüremivecek durumda olmasının şart bulundugu» goruşunu savunmuşlard'ır. Organ naklının yapılabılmesi içın ekıp çalışmasının sart olduğu behrtılen oturumda Doç. Dr. Gurbuz Barlas, «Üniversite olarak transplantasyon yapmaya mecburuz; yapacağız. Ancak, sartları en i>i şekilde seçmek gerekir» demıs, ozetle şoj le devam etmıştır: «Hastanın üre durumunun \üksek olması, transplantasyonu gerektirmerf, sunî böbrekle tedavi edebiliriz. Ancak, kronik \akalarda son çâre olarak transplantasNon düsünülebilir.» Doç Dr Fıkrı Alıcan ıse. uygun vak alar seçıidığı takcfirde, transplantasyon yapmak ıçın beklemenın luzum^uz olduğunu soylemıs; «Hastalığın rütin hale gelmesini beklemek, yersizdir. Xürki>e'de organ transplantasyonlarına baslamak için hiçbir eneel joktur» demıstır. Prof Cıhat Abaoğlu'nun \onettığı oturumda, Doç. Dr Sı>amı Ersek ıse, Barnard'm başarısıntfan sonra transplantasyonun doktorlarda histerı meydana getirdığıni one surerek, bu yansır tehlikeli olabileceğmi ifade et mıştır. Açık oturuma dinlevici olaral katılan Türkiye'nin ılk organ nakli amelıyatını yapan Dr. Atıf Taykurt, gelişınde ve gidişinde öğrenciler tarafından alkışlanmıştır AIESEC toplantısında Devlet Bakanı özturk aleyhine gosterılerde bulunmaktan sanık unıversıte oğrencılerinin, yargılandıklan 4 Asliye Ceza Mahkemesi yargıcını ıkınci defa red ısteklen d"e, dun 5. Ağır Ceza Mahkemesı tarafından yerınde gorulmemiştir. Sanık vekılleri, bunun uzerine, önumuzdeki duruşmada gozlemci bulundurulması içın, Baro'ya basvurmustur Yargıcın reddi isteğini Beşinci Ağırceza da kabul etmedi Yakın bir gelecekte herşey paketlenerek nakledilecek Uzmanlara göre bütün dünyada kara, hava ve deniz yolu ile nakJedılen esya. vakın bır gelecekte paketlenerek taştnacaktır. Nakliyatçılıkta yenı bir çığır açan paketleme sıstemı, aynı hmana veya şehre gıdecek malların büyük sandıklar içensinde toplanması ile gerçekleştirilmektedır. Böylece para ve zamandan tasarruf edılmekte, meselâ bır limana varan gemı, o limana ait paketleri (büyük sandıklaı ) bırakarak derhal yoluna devam etmektedir. Hattâ paketlenen mallar treylerlere yüklenmiş olarak gemılere binrfınlmekte, vartlan limana aıt treylerler derhal çekicı kamyonlara bağlana rak zaman kaybetmeden, gidecekleri verlere sevkedilmektedır Meselâ 17 Kasım 1967 tarihınde bir deneme yapılmıs, Amerika'nın Pasifik sahillerine yakın Phoenix sehnnden 50 bin taze marul frigorıfık treylerlere yüklenerek New York'a sevkedilmiş. oradan paketlenmış mal taşıyan hususı bır gemı ile Stockholm'e göndenlmıstır. Böylece marullaı tarladan kopanldıktan 17 gür sonra taze taze tsveç'te satısf çıkarmak mümkun olmuştur. 1968 yılı içinde Amerika ile Av rupa memleketlerı arasındakı nakliyatın °/o3O'unun paketleme sistemi ile yapılacağı tahmin e* dilmektedir. 4 yıl sonra bu nUpetin "o85'e çıkacağı tahmin edllmektedir. Paketleme sistemi İle naklivata hazırlık olmak üzere bırçok memleketlerde lıman tesısleri ıslah edilmekte, yeni yapılan şılepler paketlenmış mal ve treyler tasıyacak şekilde in«a olunmaktadır. Memleketımızde de bır vıl evveline kadar ancak 150200 kadar treyler varken. bu rakam 1968 Mart'ı sonunda 400'e yaklaşmıştır. (Cumhuriyet 4114) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden Cinsl Miktan Muhammen bedeü 58 krs. Tutan 696X»0.TL. Fuel • Oil 5 numara yagı 1200 ton 1 Atattlrk Üniversitesi nalorifer bürölürlert ihtiyacı lç4n yukanda yazüı Puel Oil 5 numara yağ 2490 sayılı fcanunun 31. maddesi gereğınce kapalı zarf usulU ile satın alınacaktır. 2 Toplam muhammen bedel 696.000.TL. olup muvafckat temına* 31590.TL. olup kat'i teminat ihale bedelı üzerinden muvakkat teminatın ikı fcatıdır. 3 İhale 23 Mayıs 1968 perşembe günU saat 15.00 de Erzurum Atatürk Üniversitesi Satmalma Komısyonu Baskanlığu> da yapılacaktır. Şartnarae ve lüzumlu evrak her gün Ünıversıtede görtllebıllr. 4 Taliplerin geçicl teminat tnektubu veya makbuzlan İle birlikte cari yıla aıt ticaret odası vesıkası, tkametgâh 11mühaberı ve indirim yapacaJclan kapalı zarfları ile birlikte ihale saatinden bır saat evvel makbuz mukabilinde Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermelen ılân olunur. Bu saatten sonrakı müracaatlar kabul edilmez. Postadaki vâki gecikmelerden İdare mesul değildlr. (Basın: 14511 4111) Partilerüstü politika üzerine tartışmalar Tes • İs delegesi Nazmi Ergul, «Partılerustu polıtıkaya» değıne ceğmı bildırmiş, fakat bır delege, «Bu konunun 5 gündür Genel Kurulu mesgul ettigini, bundan böyle bu konuda konuşma yapılmamasını» ıstemıştır. Teklif, oya sunularak, kabul edılmiştır. Genel Iş Başkanı Abdullah Basturk'un. partilerüstü ve ıçi konusuna değmeceğıni bıldırmesı uzerine Kongre Başkanı, mudahulede bulunarak, bu konunun goruşulemıyeceğıne daır Genel Kurul kararı olduğunu hatırlatmış".Başturk, alman kararda. «Rapor hudutları icinde kalınması kajdıyla bu konuya girileblleceğinin tasrih edildiğini» iddıa etmış, konu nun konuşulup konuşulmaması bır slire tartışmalara sebep olmuştur. Almanya'daki tratik kazasında 2 Tötk öldü Mt'RNAU, (AP) Aksı yönler den gelen 2 otomobilın çarpışması sonucu, Tavaslı 35 yaşmda'.u Ibrahim Çebişçi ile memleketli sı 28 yaşındakı Halıl Sevmçlı, ol muş; 2 Turk de ağır yaralanmı^ tır Kazada ayrıca, bır Amerıka lı olmuş, 3 Amerıkalı da koma ha hnde hastaneye kaldınlmi'jtır. İ L ÂN İnşaat Teknîsyeni Aran;y9r İstanbul Sular Sdaresi Umum • • Ermeni Patriği Viyana'ya gitti Turkıye Ermenı Patrıgı Snork Kalustvan, Ermeni cemaati tarafından Vıyanada ılk defa ınşa edüen Ermenı kılısesının bugun yapüacak açılış torenmde bulunmak uzere, dun saat 1145 de, uçakla Vıyanaya gıtmıştır. Kalustyan, dünya Ermeni kiliselennin en yuksek kademesinde bulunan Ruhanı liderlerımn katılması ile yapılacak bugunkü törende Türkıyedekı Ermenı cemaatini temsil edecektir. Bu törene, Dunya Ermenıleri Başpatriğı Gatogıgos Vazken I, başkanlık edecektir. Patnk Kalustyan, yenı ınşa edılen kiliseye bir incil ile iki şamdanı hediye olarak goturmektedir. Tepkiler Dun îstanbul'da bır basm toplantısı yapan Yol tş Ikrncı Başkanı Hiltmet Özaluncı, «Bir sendikacının i?çivı savuııan yazarları tel'in etmeden önce yapacagı işler vardır. O, berseyden önce işçi sınıfına hızmet eden kişidir. hakim snııfların yardakçısı dffildir» demiştir. Bu arada. Fıkır Kuluplerı Federasvonu, İTÜ öğrencı Bırlığı, Teknık Unıversitesi Teknık Okulu Talebe Birhği, îktisat Fakultesı Talebe Cemiyetı, Orman Fakultesı Talebe Cemiyetı ve Karayollan Işçılen Sendıkası, Turk tş Genel Başkanlığına ve genel kurula bıreı protesto telgrafı çekmışlerdır. Yusuf'un sağlık durumı Yusuf Özer'ın sağlık durumu, dün de normal olarak de vam etmistır. Belediye Hastanesi Başhekımı Dr Saım Bengıserp, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu. ıdrardaki üre miktarı yükseldiğı takdirde suni bobrek takılması voluna gidileopgini ve «imdiden hunun çaŞlanmP':' solunda çalışı! châım, soylemıştır. 21 Nisan Muharrem 23 tmnak v 1| 1 lıllü hl nı 10 18 5 11(12.13 15.5! ) 18 54 20.34,i 3 25 5 19 9 08112 00' 1 39ı 5 32 CıımhurUet Resat H»mit Azir NaooUon U ây« kttlee 111.59 182 00 130.06 112.00 124.09 1S.80 112. 1S3. 131. 113. 1*5. 16.85 ' îdaremte tnşaat Müdürlüaündeki münhal Teknisyeniiğe »şağıda vaslfları belırtilen Eleman tâvinı için bir imtihan açılmıştır.^ 1 Özel veya Resmî lekniker Okulu liışsat Bölümii veya muadih okul mezunu olmak. 2 Askerliğinl yapmış olmak, 3 Meslegir.de (Askerl'k hariç) bilfiıl 3 sene çallşmiş olmak. 4 40 yaşır.dsp yukarı olmamak. VERİLECEK CCRET : İmtihanda muvaffak olaniara, muvaffakivet dereeesi nispetinde 383/6S3 kuruş arasında saat ücretı, ayrıca günde 250 kurus yemek parası ile esi ve çocuklan için avda 20 ser lira aile ve çocuk vardımi verilecektır Yukarıda gösterüen vasıtfaki isteklilerin SO 4.1968 günü saat 17 00 ye kadar diploma, nörus cüzdanı, askerhk terhis vesikası, 2 adet resim ve gecmıs hızmetlerini tevsik eden belgelerle İdaremızin Personel Müd .rlüğüne müracaatlan Uân olunur. (Basın: 14368/4081)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog