Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI CUMHURİYET 21 Nlsan İMŞ Sürkiye'ye sessi&sedasız gelip giden büyük ressam «Ben sanat'ta hiçbir zaman modaya uyulmaması, hiçbir «Grup» a girilmemesi taraftan yım. Her türlü «rutin» alışkanIıklardan sakınınm.. Sanatta, geleneği asla kopya etmeden, ona saygı gösterilmesi taraftanyım..» Odctf Kokoschka Viyana yakınında Poechlarn'da doğmus 188S'da Hâlen îsviçre'nJıı Villenenv» llinde oturuyor. Heıneıı hetnen bütün dünyayı gezmif bir sanatcı. Yanda kendi deseninl göruyorsııııuı.. İVE i İŞLERİ Bnnları bilmeı mi Ziver bey? Bilir Ama bilmiyor görunmek işine gelir Jantf sdam dedifin bSyle olmalı Her konnda gidişata nymalı Ziver beyin lsl iş Voli vnrdn yine bu kış îndirdi eebe ikl milyonn Aman Maliye daymssın bnnn Devleti Ziver bey ihya edecek değil s Kaçırmayın sfzınızdan ıskın ha Ne yapsın Ziver bey masraft afır îkl kerimesi Avrnpalarda oknr Mahdnm beyln masrafı ayda onbin Böyle olnr hayırlı evlSt dedigin Ta ifte böyle Ziver beyin durnmu Sosyetenin çözbebeği Ziver bey, born n u '' n [ Cumhuriyet 21 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyetten Başvekit Fırka gurupunda Başvekil Ismet Paşa, dün Fırka gruuunda mühim beyanatta bulunmuştur. Ismet Paşa, harici meseleler hakkında izahat vermış. Yunanlılarla askıda bulunan meselelerin halli için izlenecek prograraı, Suriye ile hudut anlaşmasını açıklaînıştır. Mebuslardan bazüarı bu arada satın aiınan Mersin • Adana hattının şımdıye kadar işletılmemesinin sebeplerini sormuşlar, Başvekil bu hususta gereken bilgıyi vermış ve Fırka, şimendiferlerin devlete mal edilmesi prensibuıi kabul etmiştir. tir. En aşağı 25 lira olarak yapir lan bu dağıtıma dün de devam edilmiştır. Yunan Konsoloshanesinin, Türk vatandaşına, Türk uyruklu Rumlara karşa gösterdiğj bu yardım sadece insani bir yardım mahiyetinde görünmüyor. Resmi makamlar dururken böyle bir yardımı kendüiklerinden yapmağa haklan olup olmadığını düşünmeleri gerikirdi. D flnyanın en «bagırnsız», en <âzgür>, en çok «dünyayı gezmis» ve modem «anat ustalanndan ünlü ressanu ile görüstüm: OSKAR KOKOSCHKA!... Evet dünyaca tanuıan bu ressam, kısa bir süre önce Türkiye'ye geldi, îstanbul'dan hemen Izmir v s Antalya'ya geç tikten sonra tekrar îstanbula döndü. Bu arada kendisini bulmak, gorüşmek âdeta mesele oldu... Neyse ki yurdumuzdan aynlışmdan bir gün önce kendisini Park Otel'de yakalayabildim. Bir hayli yaslanmıs olmasına rağmen, yanına yaklaşılınca Kokoschka'mn ne kadar hoj sohbet olduğu, gülümseyince çehresinin çocuksu bir sevimliliğe büründüğü ve heybetiyle güçlü dinamik bir fiziğe ve zekâ dolu, aydınlık bir kafaya sahip bulunduğu konulunca farkedüiyor. Kendisiyle birlikte geziye çıkan eşi de, onun gibi uzun boylu, kibar bir kadın. Kokoschka ile olan bu görüşmemizde biz, gazetemize değerli vakitlerini ayıran bu ünlü ressamra düsüncelerini ve sanat tuturounu (paylaşsak da, paylaşmasak da) hiç bir yön tutmadan, sadece olduğu gi bi okuyuculannuza iletmekle ken dimizi ödevli sayıyoruz. Viyana yakınında Poechlarn'da 1886'da doğmus olan ve hâlen îsviçrenin Viileneuve ilinde oturan, bu arada hemen hemen bütün dünyayı dolaşan ve en sonunda Tunus, Libya, Berlin ve New York gezilerinde bulunan Avusturyah ünlü ressam Kokoschka, en belirli görüj tutumunu konuşmasınm hemen basında yapışUrmaktan çekinmiyor: • Ben sanatta hlç bir zaman mo daya uyulmaması, hiç bir «Grupa yirilmemesi iaraitanyım. Her türItt «rutin» alışkanlıklardan sakınınm. Sanatta, geleneği asla kopya etmeden, ona saygı gösterilmesi taraftanyun. Fek tabii her kujak kendisine göre özellik taşır. Sanatçı'nın her bakundan «özgür» ve «ba ğımsız» kalması gerekir... Sanatçı kişisel özgürlüğü için mücadele etmelidir...» diyor. Görüşmemiz ilerledikçe. Kokoschka'nm kendi «kişiliği», dünya ve in sanlar konusunda fikirleri ve sanat açısından görüşleriyle belki dünyanın en «kişisel» ve «orijinal» sanatçılarından biri olduğunu izliyo ruz. Çağunızın toplum düşüncesi ve dünya sorunlan ile günümüzün zorunlu kıldığı «sanat ve kültür politikası» ve özellikle geri kalmıs ülkelerde sanatçının amacı, tutumu ve yönü bakımından ünlü ressam Oskar Kokoschka'mn tutumu ve görüşlerini bu konuşmamızda tartışma konusu dışında bırakarak, onun bu kısa süre içindeki sözlerini sadece yansıtıyoruz. Herşeyden önce, Avusturyah ressam Oskar Kokoschka, başta Viyanadaki çahşmaları, sonra Berlin'e geçerek Herwarth Walden'in çevresinde ve Oskor Kokoschka ile ilgtnç bir konuşma Ucuzluk Belediye Meclisi âzasından N * rettin Münşi Bey, bir muhabirimize şunlan söylemiştir: «îki ahbab komşu, bir olduk. 6 kiloluk bir kuzuyu üç liradan satın alıp paylaşıyoruz. Üç kilo kuzu eti bize 150 kuruşa mal olduğuna göre, kuzuyu biz elli kuruştan yiyiyoruz. Derisi ile bağırsak ve sakatatı da caba. Bence Oktruva kalkar ve mezbaha vergisi de azaltılırsa hayat mühim nisbette ucuzlayacaktır. Ne kadar kazansa Ziver beye hak Ona sorarsanız kazanamıyan ahmak Bakın kendisi nasıl kazanıyor Üstelik aydın kişi, sosyalizme inanıyor Ve plâk dönüyor : «Sus. sus, sus, kimseler duymasın» Ziver bey! Vur patlasın çal oynasın. Yunan Konsoloshanesinin yardımı Şehrimizde bulunan Yunan Konsoloshanesince birkaç günden beri Kurtuluş (Tatavla) da evlerı yanan Türk uyrukju Rumlara para dagıtıldığı öğrenilmiş •••••••••»••••»•••••••••»»»»»»»»•»•••»»»••••» Sonracıma efendim iki de metresi vaı Ikisi de Maçka'da otarnrlar Dayalı döşeli iki k»t kolay defil Anlıyacağınız işler havli çetrefil Hsnımefendinin yasıysa elliye yakın Gönlü taze kalmıs giz ona bakın Altında çıcır pıcır Bnick araba Nereye gidiyor acaba C5merttir, hem de Syle eli bos gitmeı Nasıl olsa Ziverciğinde para bitmeı ünlü «Sturm» gazetesini kurarak verdiği emek ve Salzburg'ta onbir yıl başarıyla yürüttüğü «Ecole de Vision (Görme Okulu) yaraücısı ayrıca Birinci Dünya Savaşından sonra Dresden Güzel Sanatlar Oku lu profesörü olarak hizmeti ve günümüze kadar Avrupa, Yakın Doğu, Afrika ve Amerikada sayısız gezilerinde yarattığı eserleriyle, hiç şüphesiz «Modern Sanat'm büyük yaratıcılarmdan biri.dir. özellikle •Portre«leri, «peyzaj«lan, «natürmort.ları, resimrerinde «entellekt» konuları, çeşitli kompozisyon'lan ile, gerek crenk» ve gerekse «ışık» bakımından erişilmesi en yüksek ressamlardan biridir. Kokoschka'nm ayrıca başta «Don Juan» olmak üzere çizdiği «opera dekorları» dünyaca olağanüstü bir başarıya ulaş mışlardır. Ünlü ressamın «Oberon» için yaptığı seri, hâlen British Museum tarafmdan alınmış bulunmaktadır... Ressamın birçok allegorik ve ml tolojık kompozisyonlan, âdeta Avusturya Barok Sanatı'm yenilejtirme sayıhr... Oskar Kokoschka'nm birçok 6nemli eseri Almanyanın Hitler zamanında Nazi'ler tarafından yok edilmek tehlikesiyle karşı karşıya kalmıs, ünlü ressam Nazilerin zulmüne uğramıştır. İlk defa 38 yıl önce Türkiye'y. gelmiş olan Oskar Kokoschka o sıralarda Istanbul'a ait tablolar resraetmiş. Bu eserleri Berlin'de bir Musevi satın almış. Derken Nazi'ler Yahudilere yaptıklan zulüm'le birlikte bu eserleri de almışlar.. Sa vaştan sonra Çek'ler bu eserleri bulrnuşlar. Hâlen bu değerli eserler Çekoslovakya'da bulunuyormuş! Kokoschka şimdi Antalya ve İ7mirdeki izlenimleri içinde en çok «Efes»e tutulmuş! Efes diyor, başka bir şey demiyor. Kendisinin özel likle arkeoloji'ye merakı ve Grek, Romen sanaüna düşkünlüğü var.. Selçuk halısı «abstre» birer sa nat eseri midir? diye, soruyorum: Selçuk Sanatı'm gençliğimden beri (özellikle Viyanadaki kolleksiyondan) izler ve severim. «Abstre» kelimesi bence «çiklet» gibi her tarafından çiğnenen bir kelime'dir. Aslında Titien gibi ressamlar abstre'dir. Bence abstre bir «beşerî fantezi«dir. Bir fotoğraf ma kinesinin cektiği görüntü bile aslında «abstre»dir!.. Bence sanatta «teori» ve «moda» değil. «kalite* önemlidir!» diyor Kokoschka... Modern ressamlar hakkında düşünceniz? Örneğin Picasso? • Önce bütün gelenekscl ve e* ki büyük sanatçılara derin saygı duyanm... Modern'lerden özellikle Arcimboldo üzerinde dururum... Picasso'ya gelince, ben onu, o da beni tanır! Şüphesiz büyük ressam... Sadece, o destek buldu, ben yalnız kaldım...Biraz da günümüzün gençliğinden söz açıyoruz... Kokoschka, pek gençliğin asın akımlarını tutmuyor. Özellikle îngiliz gençliği v« Hippie'lere ateş püskürüyor! Türkiyede bu seferki gezinizden ne gibi yaratmalar götürüyorsunuz? diye sorduğum zaman: • Belli değil, her atmosfer değişikliği bir sanatçıya yenilikler getirir. Herhalde ben de birseyler yapacağım.»» diyor. Ünlü ressam'dan ayrılmadan ön ce, onun yazdığı ve Gallimard yaymlannda çıkmış «Le Mirage du Passe» (Geçmişin Serabı) adlı kitabını okumanın ne kadar gerekli olduğunu anladım.... Dostlara Tuşlar: DORMEN TİYATROSU | DOKTOR SEDAT PINAR'A İlk siir kitabını çıkardı Sedat Pınar Su şair bollnğunda zaten bir o eksikti. Şiirli reçeteler yazarsa hiç şaşırmam Doktorlngu üstüne »airlifi tüy dikti. TURNE DOLAYISIYLA İ PARAMPARÇA SON 10 OYUN KURUIARI»nın son günleri.. | ÜLKÜ VE ÖZCAN TOPLULUĞU, 28 NİSAN'DA TURNEYE ÇIKIYOR" Gonül Ülkü Gazanfer özcan Tiyatrosu (AZAK), J. O. Kesserling'in yazdığı, Vasfi Rıza Zobu've'Reşîha Vafi'nin adapte ettiği KIZKURULARI (Ahududu) adlı komediyi buyük başarıyla oynamaya devam etmektedir. «Kız Kurnlan»nı sahneye, Zıhni Kuçumen koymuş, dekorlarını Gazanfer Özcan ve Selim Nâşit yapmışlardır. Daha önce, dünyanın ünlü tiyatro merkezlerinde defalarca temsil edilen «Kız Kuralan»nın fılmi de yapılmıştı. Bu piyeste rol alan sanatçılar, Gonül Ülkü, Gazanfer Özcan, Adile Nâşit Keskıner, Zıya Keskıner, Tevfik Gelenbe, Selim Nâşit özcan, Şeniz Boduroğlu, Guzin Gelenbe. Ender Koseoğlu, Güler Alış, thsan Bilsev, Baha Borfuroğlu'dur. 28 Nisan'da son temsillerini verecek olan Gönul üikü Gazanfer Özcan Tiyatrosu, uzun suren bir turneye çıkacaktır. AZOk'tU « KIZ İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR OPERAS1 TEPEBAŞI TİYATROSUNDA Parartesi hariç her gün 18.00 de Salı, Çarşamba 21J5 de ••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a J | ' Bit Yeniği 225. OYUN Vfindsor'un Şen Kadınlorı (Komik Opehı 3 Perde, 7 Tablo) 2 3 2 5 2 7 3 0 Nisan 1968 tarihli temsülere ait biletler saülmaktadır. O. NİCOLAI SON 4 HAFTA Perşembe 21.15 Cuma, Cumartesi, Pazar 15 00 v e 21.15 de i » » » »• • • • »• •• » • • • •• • • • • •••» • • • •» • » •• • • • » • • • • » Rek'.âmcılık: 1759'4080 23 Nisan Salı Mafinelerden itibaren ı^^^ı» •• ~M^B j Yalnız Sinemasında (Basın: 14613/4124) KIRMIZI BALON ve BEYAZ YELE filimlerirun unutuhnaz küçük yüdızı PASCAL LAMORISSE'nin son filmi KIRMIZI BALONLA SEYAHA1 (Le Voyage En Ballon) Renkli Fransızca Sinemaskop Seanslar: 1^.00 14.15 16.30 18.45 ve suare 21.15 Dikkat: Bu filme 6 yaşından büyük çocuklar girebilir. i Başbakan ve Uşağı (Komedi 3 Perde) Yazan: B. Fekete Çeviren: A. ÖYMEN Yöneten: Talın Tolga Adres: Mithatpaşa Cad. No: 51 Tel: 17 09 70 S ••»•••••••••••••••••••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (Basın: 14593/4104) MİTHATPASA TİYATROSUNDA İ! KIMYA MÜHENDISİ ARANIYOR Boya fabrikasında çabşmıs tecrübeli kimya mühendisl alınacaktır. Müracaatlann mekrupla yapılması. ARLAK BOYA SANAYİ Mumhsne Caddesi No: 104 Karaköy İstanbul. İlâncılık: 6351/4115 Müsamere Ataköy İlkokulu 3 'A sınıfınm okul salonunda düzenlenen miisameresi, bugün saat 9J3O'da yapılacaktır. Sınıf öğretmeni Ayşe Ülgür'ün yönetimindeki müsamerenin proğramında; 2 temsil, şiirler, çeşitii dans, müzik, oyun, ront ve tablolar vardır. (Heris Iteklâm: 1250/4090) nöbetçi eczaneler istanbul sinemaiar ALEMDAH: (23 38 83) Demlr Bilek (AJşık) BULVAR: (21 35 78) Demir BUek (AJşJt) GÜNES: (21 «1 40) 1 Aska Tövbe, 2 Rlngo Kâzım tPEK: (22 25 13) Suzan'ın Tatlı Günleri KULÜP: (22 72 77) 1 Bana Kurîun tslemez, 2 Akşamcı (S.Alısık) MARMARA: (22 33 60) ölümden Kaçanlar NİLGÜN: (21 11 60) Suf Suı Sus Kimseler Duymasın EENK: (21 15 25) Gençlik Egleniyor SAFAK: (22 25 13ı Korsikalı Kardeşler TTNAZTEPE: (71 65 18) Esirler Kampı (C. Heston) YENİ (Bakırköy): (71 68 26) 1 Altm Avcıları, 2 Demir Bilek istonbul tıyatrolar ARENA TtTATBOSU) 14» «• I») KANU (ftCİB Heı ( e c a I 1 J 4 Çr». Cta*. n . ISJOO a » AZAK TtYATROSU: (22 « 4«) (Q. (fikO • Q.ö*can) .KIZ KURULAR1» P.tsl hariç, her gece 21.15, Çrs, C.tsl, Pz. 16.15 ve 21.15 BAKffiKÖv TtYATROSU: (71 59 49) cKAİUMIN KOCASI» P.tesl hariç hergttn 21.15. Pz. 15.00 BULVAR (V.Öz) (21 48 9ı) töZEL BERBERlMı P.tesl hartç hergUn 21OS. Çrs Ctest, Pz. 16,16 da B&YÜK TtYATRO: (Ne]at Oygur) (27 71 86) rLOLİTA» Salı hariç. her geea 21^0. Crs Ctesl. Pz. 13.00 de DORMEN TÎYATROSTJ («« »» « ) * f l «ENlÖt» Prs, 21.15, Ctest, P t U n 21.13 cPAHAMPARÇA» Salı 21..15. Crs. 18 n 21J5 te. FATÎH rrtATROSOı (21 97 97) (U£Unjr) • K.Cezzar) cSOKAK ttîrı tKMA» Pazarted Oarlç O « «un 21J» Çarşamtıa u Cumartesi. Pazar 18 GEN AR: (49 31 09) «ÇORBAMDAKİ KIZ. Prs. nartc. heı güo 21.15, ÇTŞ, C.tesl, Pz. 18.00 d« İSTANBUL TİYATROSU (ELHAMRA): (44 22 36 3 er gün geceleri. «BİTİŞİK DAIRE» Cuma 21.15. C.tsl, Pz. 15 ve 21.15 te. «DİSKOTEK» Ealı, Prs. 21.15 te, Crs 15 ve 21.15 te, C.tei, Pz. 18.15 KABERE TtYATROSU (44 40 40) CumartesL Pazaı 18.00 ıVATAN KURTARAN SABAM» Her gece «1 de. KADIKÖY tL TÎYATROSTJ: «KAKANIJÖA KADAR BEKLE» P.teu harig, hergun 21.15, Çarj. 18.00, KARACA TtYATRO (44 M 02) tYETtM tSTAN . BUL» P z t barle, Oer fec* 21J& Pazaı 18.00 d« KENÎ OYUNCULAR1: (44 S« 83, «MtKADO'NUN ÇÖPLE3U». Salı 18.13 t«. cBtB ASK HtKAYESl» Salı barls, bergun 18.15. P.tee 21.19 te. KÜÇÜK SARNK: ( « M (3) MUcap Ofluoglo TijmU «u. ePEPSİ» H«T f d s I 1 J Î d*. C n > m t » CumarKÜÇÜK TtYATRO: (37 98 72) crESTtVAIa P.ted baric her gün 2145, Crs. C.tesl. Pz. 17.00 BAKIRKÖY: Bakırköy, Aytaç. Tepeustü BEŞİKTAS: Nall Hallt Tlpl, Gül fOrtaköv). Parlak (ArJCöv). Bülent BEYOĞLU: Günes, Tansan, Günseli EMtNÖNÜ: Anadolu. Mehmet Cemal. Hasan Nailz. Gedikpasa S a g lık.Birllk EYÜP: Eyüpsultan, Deger ( S a g malcılar), Yenl (Rami), SUâhtar FATIH: Çarşamba, Ulupınar, F m dıkzade tdeal. İmrahor. Isık. Balat Merkez GAZIOSMANPAŞA: 5ifa, Slfa (Kü. Koy) KADIKÖY: tndere, Nur tpek, Yeni Mod, Daryal, Pelit, Erenköy Zija Akkor KARAKÖY: Sema KASIMPAŞA: Sedef. Yenl SAKIYER: İstikamet. Rumelihlsan SI$LI: Sark Merkez, Yeni, Topaİacı. Rıza Rit, Yeni (Mecidiyeköy), Zrsan (Gültepe), Yenl İtimat ÜSKÜDAR: Ahmediye. Bağlarbajı. Enel. Ecylerbeyi ZEYTINBURNU: Sümer Sıhhat •••••••••••••••••••••• beyoğlu Oskar Kokoschka BULOVA AGGUTRON ELEKTRONtK SAATÎ ŞfMDl DE TÜRKİYE'DE AS: (47 63 15) Suzan'ın Taüı Gunahları P.Petit) ATLAS: (4* 08 35) Ölümden Kaçanlar (G.Martin) DÜNYA: (49 93 61) Öksuzlerin çüesi EMEK: (44 84 39) Ask Buseleri ERKOÇ: (47 07 32) 1) Anadolu Kızı, 2) Kızılırmak Karakolu • U. S. ROYAL LÂSTİK TüRK ANONİM ŞİRKETİ Umum Müdürlüğünden Şirketimizin ünvanı 22 Nison 1968 Pazartesi gününden itibaren ^ • Ayar Hassasıyetı ','t U9 9977 dır • BATİLERtMİZDEN J ARATINIZ Türkiye Mümessüliği ve Bakım Servisi Tel: 22 59 29 Reklâmcılık: (1790 • 4121 •••••••••••••••••••••» : (49 01 66) Cango, TabancaJı Ksbadayı KENT:: (SişH) (47 77 62) An Ne Gece (M.MeU) KERVAN: Altın Avcıları (GJVrsoy) KONAK (48 26 06) Gençlik Eğleniyor LÂLE: (44 25 95) Aşka Tövbe (F.Akın) LEVENT: (63 55 39) Tatlh Tiyatxosu LÜKS: (44 03 80ı Altın Avcıları KÜYA: (44 83 75) Demir Bilek (A.Isık) SİTE: (47 » 47) Korsikalı Kardeşler SAN: (48 67 92) Aska Tövbe (K.Tibet) YENİ AJl (49 64 72) Ah Ne Gece (P. Leroy) YENİ MELEK: (44 42 89) Suzan'ın Tatlı Günshlarl YILDIZ: (47 63 42) Dünyayı Batıran Adam gerekli telefonlar tlkyardım Hastahanesl 49 30 00 CerraJıpaşa Hastabanesl 21 60 51 Gjraba Hastahantsl 2160 00 Haseki Hastanesl 21 20 80 > 21 42 91 Numune Hastahanesl 36 59 00 Kuduz Hastahan*«l 22 90 32 Zeynep KâmU 36 30 50 Sıhhl tmdat Beyoğl 44 49 98 tetaı.bul 21 15 95 Üsktidar 36 15 36 Yangın istanbul 21 42 23 Beyoflu 44 46 44 Kadıköy 36 08 72 Üsküdar 36 09 45 Türk Hava VoUarı Bilet Satısı (44 47 00) Danışma (44 02 98) Hava Alanı (73 82 40 44 03 96) Devlet Demıryolları Haydarpas» (36 04 75 ı Sirkeci (27 00 50) D e nlzyolları (49 18 98 tatfl günlerl (44 02 07 Sehir Haüarı (44 43 8S* Telefonla telgraf: 04 NlROYA İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: 4281 sayılı diploması kaybolan Üniversitemizin tnşaat Pakültesi 1958 1959 öğretim yıU Haziran döneml mezunlanndan Enver Çoruh'a ikinci nüsha (Duplicat) verllecegi, Du husustakl Talimatnamenin 6. maddesine istinaden ilan olunur. 2M1 kadıköy ATLANTtK: (55 43 70) Aşka Tovbe (K.Tibet) ÇELIKTAŞ: (53 35 07) Yajlı Gözler CEP: (36 06 82) Altın Avcıları (GArsoy) EFES: (36 35 84) Altın Tabanca FFZA: (36 35 84) Demir BUek (AJ«ık) KADIKÖY: (36 49 24) Harls Kocanın Tuzajı KKNT: (36 96 12) Ateşll Geceler (A. G»rdner) LALE: (36 51 86) Ölünceye Kadar OPERA: (36 08 21) Suı Su» Kimseler Duymasın ÖZEN: (36 99 94) Tatlı B e l i New York'U REKS: (36 01 12) Aska Tövbe (FJVkın) StNIMA 81: (59 10 84) Harp Vagonu (J. W»yne) SUNAJt: (M M SO) Anjtllk Smj To tesu Pazaı nJK A* UNIROYAL ENDUSTRİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmijtir. ORALOĞLTJ TtYATROSU: (49 4» 35) tflC GÜZELLETT» SaJL Pr»> Cuma Ctsı. 21J0, Ctsl. 15.00. rEZIIiENIJSR. Crs. 18U» ve 21.30. tANNA FRANK» ' Çrs. 15.00. Cttl, Pz. 18.00. cKADINLAB 11H DERSE» Pz. 15.00 ve 21.30 AYTŞR rERA? • NtSA SEREZLİ rOLULUÖD «ZÜGÜRT HOVARDALAR» Pz., P.tsi 18 15 ve 21.15. Pz. 15.00 .TATLI KAÇIK» Salı Çrj. 18,15 ve 21.1S te cKADIN V E DENİZ. H Prş., Cuma, C.tel 18.15 ve 21.15 te, C.tsi 15 00 ÜÇ MAYMUNIAK (KABARB TtYATROSD (49 «9 85) ıAC KOYNUNU BEN GELDtM» Sall h«rlo. hergOn 21.13 to
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog