Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

91 Nteuı 1988 SAHtFE BEŞ AP Belediye Başkan Adayları ne vaad ediyor ? 8 stanbul Belediye Başkan adayımn ön seçimi, AP Tejkllİtmda bir Ihayli çekismeli geçecektir. CHP nin Belediye Bajkan »dayını • Parti Meclisi gösterecektir. 28 Nisan Pazar giınü yapılacak ön seçime AP'den dört aday katılmaktadır. Adaylardan biri muhendis, ikisi avukat. biri de doktordur. Belediye Başkan aday adaylan kendilerini «Adaylık sandalyasına» oturtacak delegelerin oylannı alabilraek için genis faaliyet göstermektedirler. Kumkapı'daki gazinolar ve adaylann yazıhaneleri kulis çalışmalarının merkezi halindedir. Aday adaylar, kendilerinr 07 sağlıyacak grupların baslarını gazinolara götürmekte pazarlığa giriamektedirler. Dort aday, ön seçimden ümltlidir. Kime sonanız «Beoimki garanti değilse, kimsenin değildir» cevabmı vennektedir. Aday adaylan. ilçelerde düzenledikleri toplantılarda İstanbulun dertlerinl bir yılda halledebilecekleri» ni soylemekte, çalışma programlanm anlatmaktadırlar. AP'nin dört Belediye Başkan aday adarının biyofrafi»fn( v» yapacakları işleri anlatan kendi yazılaruıı sütunlanmıza alıyorus. fstanbul nasıl mamur ve temiz bir şehir olur? Faruk ILGAZ îstanbulun dert'eri ve ihtiyaçları sayılamayacak kadar çoktur. Bunların iıepsım hükumetımiz >akından bılmekte, halkımız da gunluk yaşantılarmdan hıs etmektedırler. Onümüzdeki yıllarda rahat ve temız yaşanılır, medeni ve mamur bir şehre hızla nasıl kavusulur? Hemşehrilerımın benden bekledikleri hedefe varmak, ancak bir programla mumkun olur. Program vaad etmekten ziyade bir çalışma terkıbi ve duzenidir. Hiç şuphesiz benim programım beş yıllık plândır ve Hukumet programında zıkredilen te şebbusleri, yatınmlan gözönünde tutarak ve onlarla bağdaşarak işe başlamaktır. Bu noktalardan hareket ederek Isıanbul en kısa zamanda rasyo ne! çahşan ve eserler veren büyuk bir şantıye haline getinlecektlr. Buyuk kaJkınma hamlesinın hızla devamı, sehircüik, sana yıın gelışmesi, şehrin guzelleşmesi, turizmin gelir kaynağı olması, vatanriaşın refahı ve huzuru için bir şantıye halinde çalışmak zarurıdır. Kısa zamanda bir orta çag şehri olmaktan çıkacağız. Insan gucunü ve lj saati kaybını bnlemek için çevre yollan ve 1 stanbul Kopnisü behemehal yapılacaktır. Köprü üzennden na kil vasıtalan su gibi akıp geçecektır. Sis, lodos, tipı, Bogazın iki yakasına geçmeyı engelieyemeyecektir. Dünyanın ikl büyük kıt' ası birleşecektir. Istanbul Motrosu, trafik ve ekonomık bakımdan büjuk faydalar sağlayacaktır İç ulaştırma, artan nufus ve motorlu vasıta sa>ısı en kjsa zamanda bir Metropoliten tesisini zaruri kılmaktadır. Akji takdırde alınacak her turlü tedbır derdi ancak uyuşturur, fakat gideremez Çevre yollarm ınşaasmdan ve tamamlanmasından sonra şehrin merkez ve meydanlannı bu yollara bağlamak için luzumlu yolların inşaasma başlanacaktır. Asfaltlanmamış yol bırakılmıyacaktır. îstanbul ve Anadolu yakasmda yolcu ve yük içüı terminaller tesis edilecektir. Haîler, depo ve nakliye anbarları şehir dışına çıkarılacaktır. Yeraltı ve yerüstü garaj ve oto parklan inşa olunacaletır. Yeraltı çarşılan, pasajlan kurulacak ve özel sektörden inşa ve işletmede faydalanılacaktır Mevcut statü bozulmadan otobüs işletmesinin bir kısmında ozel sektörden yararlanarak vatandaşları rahat oturtarak hiç olmazsa pek rahatsız bir şekilde yolculuk etmekten kurtanlması çarelerı bulunacaktır. Sunu belırtmelıyim ki, Belediyemn bugün içinde bulundugu bozuk düzenle Îstanbul şehrine beklenılen hizmet: ifa etmesi mümkün değıldir. Bünyesinde bir reorganızasyona çitmek zaruridir. Fakat bu tasfiye mânasında aJınmamalıdır. Maksat görev sahibini yetkilendirme, bilffilendirme iş ve zamanı değerlendirme. kısaca insan gücünü artırmaktır. '••«••••••••««••••••• • • •• • • • • • • • ••• • • • • • • ^ Ertuğrul Adalt kimdir? 1934 yılında Istanbul'da dojmuştnr. Evli ve bir (ocuğu vardır. tstanbul Barosuna kayıth olarak rvukatlık yapmaktadır. Halen Belediye Meclisi Baskanı dır. Siya.si hayata 1946 vılında D.P.' de baslamıştır. Devrim hareketine kadar D.P. teskilâtında çalısmış ve Belediye Meclisi üyelijine seçilmistir. Davutpasa ve Balmumcu garnizonlarında altı ay tutuklu olarak kalmıstır. Daha sonra A.P."ıe çirmiş ve tekrar Belediye Meclis üyeliği seçimini kazanmıstır. İI tdare Kurulu tkinci Baskanhfı çörevini de \apan Adalı, halkın dertlerine son verecek careleri bildiğini ileri sürmektedir.' "Dertleri vatandaşın yanında halledeceğim,, Dr. Fahri ATABEY oltukta oturan bir Belediye Reisı olmayacağım. Halk ile teması sıklaştınp Istanbul'un binbir çeşit dertlermi, vatandaçın yanına glderek, mahallınde halletmeğe çalışacağım. Halk ile el ele prensibine dayanarak dert ve şıkâyetlen halledeceğim. Bu maksatla vatandaşın şikâyeti ve arzusu; her haftanın Cumartesi günü saat 12 ile 13 arasında dıledıği mudürlen, basın temsilcilerl ve arzu eden vatandaşın huzurunda, açık oturum şeklinde müzakere edilecek ve dertler müştereken halledilecektir. Bundan başka; kurulacak olan Halk ile Munasebet Bürosu, halkın Belediyedekı işlerini netıcelendirecek ve 24 saat zarfında cevap verecektır. Son üç aydır tstanbul'un dola$tığun en hıicra köşelerinde gordüğum dertleri halletmek ıçin yapacağım işleri üç ana hatta toplayabilirim : Birincisi, Beledıye çahşmalandır. Beledlye'nin lç bünyesinden başlayacagım. Bugünkü Belediye Teşkılâtı çalışmıyor, demek ıstemiyorum. Benım istedığim rasyonel çalışmadır. Daima kontrol ve teşvik lâzımdır ve çalışmayı hızlandırma ön plâna alınmalıdır. Bugün, bir Belediye Zabıtası vardır; çalışıyorlar. Fakat, halkın bu organdan beklediklerini tahakkuk ettirdıklerıne kani değılım. SBğlık Teşkllâtı ve hastahanelerimız vardır. Fakat, itiraf etmek lâzımdır ki, bütün Istanbullu Sağlık Teşkilâtından şikâyetçidlr. Şehirlerin sağhk derdi, dert olmaktan çıkmalıdır. Belediye Teşkilâtı içinde bir de Meyva ve Sebze Hal'i vardır. K Bu müessesenin çalısması ve bulunduğu mevki ele alınacak va tanzim edilecektir. tkınci çalışmalanmız; şehirlinin derdiyle ugraşmak olacaktır. Bir ucu Bostancı'ya, diğer ucu Kuçükçekmece'ye varmış, içinda 3 milvon nüfusu barındıran 274 metrekare saha içerisınde yaşayan şehırlınm derdı bambaşkadır. Bugün Istanbul nüfusunun % 46 sı gecekonduda ikâmet etmektedir. Kabul etmek lâzımdır kı, gecekondu vatandaş için, şehır için bu halıyle bir uzuntu k o nusudur. Suyu, yolu, okulu, dıspanseri, evının tapusu bulunmayan bu geeekondulan düzeltmek Belediye Reıslığimın ilk vazifelerınden bınnı teşkil edecektır. Şehnn daha müreffeh yerınde oturanın da derdı; su, elektrik, havagazı ve çöptür, ki bunlar da, ele alınacaktır. Şehrin muhim dertlerınden biri de trafıktır. Kaldınmları ve butun istımlâk edilen arazıyi dolduran arabaiar için muhakkak bir park yen yapüarak şehrin caddeleri rahatlatılmalıdır. 24 saatlik gunlük hayatımızda şahsımızla etkisi olan butun dertleri halletmek mecburıyeti vardır. Bunlar; gıda maddeleri, nıesken, nakıl vasıtalarından ıstıfade imkânı, park ve bahçeler, pazar yerleri, alışverişler, eğlence yerlen nızamlan gibi, muhtelıf çeşıtli işlerin halli lâzımdır. Üçüncü olarak Istanbul ?ehrinin derdine gelince: Bu şehrin köprii, çevre yollan, metro, tünel, kanalizasyon ve konut dâvası vardır, ki tarihi abideleri ile ve tabiat güzellikleri ile bu şehir turistlerin en çok dikkatini çekecek, hoslanılacak bir belde halıne getirilmesi lâamdır. Bu hususta da büyük çalışmalar yapacagım. Dr. Fahri Atabey kimdir? 1913 yılında Kadıköy de dünyaya gelmiştir. 193? yılında Istanbul Cniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiMir. lııeiltfre'de üç yıl doklor olarak çalısan Atabey, 1953 de Zeynpp Kâmil Hastanesi Bashekimlifine atanmıstır. 1960 yılında Devrim Hükumeti zamanında bu gorevden alınmıstır. A.P.'nin iktidara gelmesi ile tekrar bu göreve getirilen Atabev, dört ay önee AJVye girmiş ve adayhgını koyrnak için de hastanedeki görevinden ayrılmıstır. lnçiliıct ve Almanca bilmrktedir. Dört yıllık çalışma plânımı halka duyuracağım,, Ertuğrul ADALI elediye hızmetleri vatandaşlarımızın yaşayış ve gunlük hayatlan ile yakından ılgıüdır. Vatandaşlarımızın ve teşkilât men subu arkadaşlanmızm butun dert ve şikâyetleri, belediye hizmetlerinin gereği gibi yapılmamasından, bu hizmetleri yürütenlerin yanlış zümıyetmden ileri gelmektedir. Partimizin görüş ve anlayışına dayanarak söylemek gerekirse, Belediyede bugün halka hizmet zihniyeti hâkim degildır. 1950 yılındanberi Belediye hizmetlerinde bulundum. Îstanbul Be ledıyesinin çalışma şeklini, aksac taraflannı, Belediye mevzuatını çok iyi biürim. Belediye Baskanı seçildiğim takdirde, bir intıkal ve alışma zamanının boşuna geçm* sıne meydan vermeden hızmete başlıyacağım. Belediye en kısa zamanda ıslah edılecektir. Hizmetler zamanmda ve geniş hüsnüniyeüe ifa edilerek «Bugun git, yarın gel», «Vatandasa zorluıc çıkarma» zihniyeti tarihe kanşacaktır. Vatandaş, Belediyeden korkmıyacak, onu kendisine yakın bulacak ve ona yardımcı oîacaktır. Belediyede «kanun» hâkim olaeak, hizmetler adalet, esitllk v« tam bir dUrüstlükle yürütülece*tir. Orhan Cemal Fersoy kimdit? Bursa'da dofmuştur. Evli ve iki çocuÇu vardır. 18 yıldır 1»tanbul Barosuna kayıth olarak avukathk yapmaktadır. 1946 yılında D.P.'nin knrnlnsu ile siyasi hayata atılmıştır. D.P.'nin İI Idare Kurulu üyeliğini yapmıştır. D.P.'nin kapanması ile birlikte A.P.'ye çirerek si\asi hayatına devam etmistir. Halen A.P. Sisli Hçe Mare Knmlu üyesidir. Kendi deyımi ıte istikbaie ait teminatı, «Geçmiştekı mesaısı. dir. Sosyal hizmetlerde çalışmayı sevmektedir. B TEŞEKKÜR An! hastalıjı sonunda ebedl yete ıntikai eden kıymetli var lıgırrız faziletli in«n ecnaze torenine hususî bır alâka gosteren kadırsınas Daru^şafaka Cemiyetlne, Daruşşsfaka Llsesi ne, humsl bır poLs müfreıesi Rcmderen tstanbul Emnlyet M'idurun<> ve mesai arkada$larına. nıerasıme iştirak eden akraba, dos* \e arkadaslarımıza, çelenk gonderen, telefon, telgraf ve nıektupla ve blzzat tazıyete ge len yakınlarımıza. vefalı kom çularımıza ayrı ayzı tesekkure imkan buİ3XB»dıiımu igin. alenen tesekkiir ve fükrantanıoua arzederiz. Anneıl, kardejlerl ve yefenleri Cumhurlyet 4117 ]\IUHTEREM \TUFA VEZNEDAROĞLU'nun İSTIHSAL PLÂNLAMA MÜDÜRÜ Wyeth Lâboratuvarlan A. Ş. istihsal plânlama ve envanter kontrolü için iyi İngihzce bilen ve bu sahada tercihen tecrübeli eleman aramaktadır. Müracaat: Mektupla P.K. 67 AKSARAY. Reklâmcıhk: 1764 M101 > ' i l ı n d a Kadıkoyde dojmuş„,,. 194G y ı l l n d a Tenkik Üniveraıteji bitirerek ıııüteahhiiliğe baslamıs ve cesitü su tesisleri kurmuştur. Siyasî hayata 1946 da DP'nin kurulusu ile atümıştır. Ancak Ana«|p^Bun çesitll illerinde çah^tığı için faal bir politika t'ösf . T ) r n i n tapanmaş. ile birlikte AP'de sîyasî gönişleriıü ortaya koymuş u Belediye Meclisi üyesi seçilmiştir. Belediye Başkan Vekilliği görsvini dört yıl yapan Ilgaz, Haşim İşcan'u ölümü ile İstanbul'a, Belediye Baskanı olarak seçinı eiinü olan 2 hazirana kadar hizmet edeczktir. Evli ve ı«ç çocuğu vardır. 1922 Bu gidışe ayak uydurmıyan hiz metliler, ıdarecıler, her ne pahasma olursa olsun derhal görevlerınden uzaklaştınlacaktır. Vatandaş hiç bır formalıteye lıi zum olmadan, Belediye Reisi t!e görüşebilecek, karşısmda «kaptvı vurmadan gireceğı, kendısinden bir Reıs» bulacaktır. Bugune kadar devam eden zihniyetin aksine ilçeler arasında, ilçelerin ana caddeleriyle ara sokak lan arasında fark gözetilmeden be ledl hizmetler, bütün şehre eşit olarak götürülecektir. Gecekondu bolgesıne önceuk tantnacaktır. önce yol, su, elektrik, kanalizasyon, temizlik, hastahane, gıda ve fıyat kontrolu gibi hıanetler ele alınacaktır. Bunu imar hareketierı takip edecektir. Şehirde, toprak yol, susuz, elektrıksiz ev, lambasız sokak kalmıyacaktır. Belediye Baskanı seçildiğim tafc dırde, dort yıllık bır çalışma prog rarnı hazırlıyarak.bu plânı halka duyuracağım. Vatandaş, dört vıl içinde, her yıl neler yapüabilecegini bilecektir. Bu suretle kevfl hareketler, şahsl yatmmlar, istisnai hizmetler önlenmiş olacaktır. Yapüamıyan İşlerin nedenleri açı'c lanacaktır. Gayem, basanh olmaktır. îstan bula, İstanbullulara hizmet edebilmektir. 'Samimiyetsizük laubalilik ve tembellik Belediyenin dışına atılacak, Orhan Cemo» fBRSOf B Gayrimenkul \iiiı\ı İsfanbul 9. Icra Memurluğundan 967/411 Bir borçtan dolayı lpotekli, Beyoglu Kocatepe mahaUesinln Topçu sokağında eski 3, yeni 167/2/1, taj 12, 14, 16/1 kapı, 49 pafta, 523 ada, 2 parsel sayılı 155.50 M2 miktannda dükkSnı olan kârgır apartımanm 250'375 hissesinin satılmasına karar verildi. EVSAFI: Topçu caddesinde 12 kapı sayılı beş katlı Artış apartımanıdır. Apartımaran altında 12/A kapı sayılı bir dükkân vardır. Çift kanatlı camlı demir kapıdan, iki basamak mermer merdivenle, zemini mermer kaplı, duvarlan renkli fayans kaplı, tavanı karton piyerll ve zemin kata 11 basamak mermer merdiyenle çıkılan antreye girilmektedir. Apartıman antresinden bir koıîdorla zemin kat kap'cı yerine geçilmektedir. Bu kısım koridorun sağmda bir bUvük oda, bitişiginde alaturka helâ, bunun yanında bir depo yeri, arka tarafta çamasırlıktan odaya tahvil edilmiş, içinde mozaik çamaşır teknesl, duvarlan fayans kaplı zemini mozaik, demir kapı ile arka bahçeva çıkılan kısım bulunmaktadır. Binada havagazı, elektrik ve su tesisatı vardır. Apartımanm her katında bir daire vardır. Merdivenler üstü ahsap küpeşteli demir parmaklıklı mozaik basamaklıdır. <5 No. lu daire: Ahşap çift kanat kapıdan girtlen antrenin karşısmda camekânla bitişiğindeki L şeklindeki salon ile yine camekânla bölünmüş bir oda, koridor, bu koridorun salonda aydınlıji penceresi olan, duvarlan fayans kaplı beton davlumbazh, boya'a duvar dolaplı geniş mutfak, bitişiginde sandık odası. koridorun sağmda. aylındıga penceresi olan fayans lâvabo. termosifon. duvarlan fayans kaplı geniş banyo dairesi, arkada önü demir parmaklıklı balkonlu ikf geniş yatak odası taksimatlı olup. kapılar buzlu camlı, dograma aksamı yaglı boyalı, oda döşeme kaplamalan ahşap üzerine linoleon, diğer aksam karomozaik kaplamahdır. öteki silonun koridora açılan kapısı vardır. Zemin kat dairesinin apartımanm antre kısmı yüzünden, diger dairelerden farkımn ön cephe küçük adasının olmamasıdır. Gerek bu dairenin gerekse diğer df>irelerin taksimat itibariyle yekdığerinin cüzi farklarla birbirinın benzeridir. Apartıman birinci kattan itibaren sokağa çıkmalı olup, bir kısmında balkon vardır. Dükkân vitrini demir çerçeveli ve storu sürgülü saçtır. MUHAMMEN KryMETİ: Tamamı 565.000.00 Ura olup, satılacak olan 250'375 hissesi 376.666.50 liradır. îlk açık arttırması 3 '6/1968 pazartesi günü saat 10 dan 11 e kadar tstanbul Sultanahmette Adalet Sarayında satış mahallinde vapılacaktır. Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 18/5/19fi3 gününden itibaren Dairede açıktır. tlk açık arttırmada teklif edtlen bedel muhammen kıymetin co 75 ini bulmadığı takdırde. en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere. arttırma 10 gün daha uz*.tılarak onuncu 13'6'1968 perşembe günü saat 10 dan 11 e kadar tstanbul Sultanahmette Adalet Sarayında satıs mahallinde vapılaca* açık arttırmada en çok arttırana ihale edilecektir İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiolerinın haklannT. faiz ve masrafa dair olan iddıa'annı. davana&ı belgelerle on b<>s gün İçinde İcra Dairesine bildirmeleri icabeder. Aksi halde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kalıriar. Talep edildigi ve 100 kuruşluk po;ta pulu gönderild'ğinde, şartnamenin bir örneği gönderilebilir. Fazla bilgi edinmek istiyenlerin 1967/411 dosya numarasiyle Memuriyetimize müracaa* lan ilân olunur. (Basm: 2719 4107) ••»••••••»•»•»•••••• Centenaıre «Les soeurs Oblates de l'Assomption» Türkiyeye gelışlerinin YÜZÜNCÜ seneslnl 38 Nisan 1968 de kutlııyor. Bu münasebetle yapılacak o lan toplantıya Haydarpaşa, Fenerbahoe, Kumkapı, Edirne, Karaagaç, tzmit, Gelibolu, Eskişehir, Zonguldak, Amasya, Konya talebeleri erkek veya kız, mezuniyet senelerl ne > > lursa olsun. aileleri ve yakın lan ile birlikte dâvetlidirler. «Les soeurs Oblates de FAssomption» siz sayın talebelerinden bu il&nı okumamış olan arkadaslarını ve yakırüan nı da dâvet etmelertni rica ederler. Saat 14 18 arasında cereyan edecek olan kutlama merasimi KADIKÖT, Küçük Moda Ceın • sokak No. 5 te yapılacaktır. 4 • •••••••••••••••»•••••• (tlancüık: 6131 40981 ADIYAMAN VALİLİGİND€H: Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin 1 Adıyaman Kahta Orta Okulu 8 derslikü ilâve pavyon inşaatı 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre kapalı zarf UFUIÜ ile eksiltmoye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli (431.32749) liradır. 3 Eksiltme Adiyaman Bayındırlık Müdürlüfünde «/5/ 1968 pazartesi günü saat 15.00 de İhale Komisyonunc» yapılacak tır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mernl «aatlerinde Bayındırlık Müdürlüğünde görülehüir. 5 Eksiltmeye girebünjek için isteklüerto: A (2100310) liralık pecici teminatını B 1968 yılma ait Ticaret Odası belgesinl C Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde belirtüen ve usulün» gör« hazırlanmış olan) plân ve teçhizat beyannamesini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığmdan aLrniş oldukları (C) grupundan keşif bedeli kadar ijin eksiitnıesine girebileceklerini gösterir müteahhitlk karnesinın aslını ibraz suretiyle Bayındırhk Müdürîüğür.den alacaklan yeterlik belgesini teklif mektuplariyle birlikte 2490 sayılı kanunun tariflerine göre zarfa koymalan 1«zımdır. 6 İsteküler teklif mekhıplarını 6/5/1968 pararteri gttnü ihale saatinden bir saat ewe] İhale Komisyonuna makbuz karşılığmda vereceklerdir. 7 Yeterük belgesi alması için son müracaat taıihl 3/5/ 1968 cuma ffiinü saat 17 00 ye kadardır. Telgrafla miıracaatlar vp postada vâki gecikmeler kabul edilemez. Keyfiyet ilân olunur. (Basın: 14255/4085) Buzdolabı eşanjör, elektrik aletleri bronz avize paslanmaz çelikten mamul ince saç eşya imalatçılarının dikkatine OERUKONraNTARGEN gümüş lehimlerini tecrübe ediniz! OERLİKONFONTARGEN A 303 ( F 303 dekapam ile birlikte) sarı renkte gayet düzgün dikijler verir. A 306 ( F 306 dekapam ile birlikte) çok geni; kullanma sahası mevcuttur. En dü$ük erıme sıcaklığına sahiptir. A 314 (F 314 dekapam ile birlikte) yuksek görünujlü, kadmiyumsuz bir alajım olduğundan gıda sanayiinde kullanılır. Beyaz renkte dikı; verir. Yemekli Toplantı 1933 »eneıl askeri ve »ivıl liseleri bltirip de. 1935 yılı Kara ve Denlz Harb Okulları Jle A»kerl Tıbblye ve Oniversitelerden mezun olanl«rm 25 Nisan 2968 günü »aat 18.00 ile 22,00 arasında Sarıyer Orduevtade yapacakları yemekli topl»ntıya bütün «ınıt arkadaîlarımızın jerrf vermesini rica ederiz. TKRTİP HEYETİ Cumhııriyet 40»S KAYIP 34HFg45 numaralı plâkımın blrtnl kaybettim. Hükümsuzdür. TILMAZ AYGÜV Cumhuriyet 4118 İsfanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Salınalma Komisyonu Başkanlığından: Asağıda cinsi, miktan, muhammen bedeli, geçid teminatı gösterilml» olan Sağlık Kurumlannın 1968 malî yıb ihtiyacı menba suyu ihalesi 6.5.1968 pazartesi günü »aat 11.00 de kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. İsteklilerin, carî seneye ait Ticaret Odası vesikaaı ile geçici teminatlarun da lçine koyacaklan 2490 sayılî kanun hükümlerine uygun hazırlı yacaklan kapalı zarflanm ihal« saatinden engeç bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lfimndır. Postada vaki clacak gecikmeler dikkate alınmaz. Bu ise ait sartnameler Ankara, îstanbul, Izmir Sağlık Miidürlüklerindedir. Muhammel Bedel nsJ Mn^sese Adı C' İhHyaç miktan Tntarl İlk Teminatı 30.000 2.250. 20.000 Menba suyu Heybeliada Sanatorjumu (Damacana) 5625 > 500 750 Koşuyolu Göğüs Hast Hast. 450. 300 33.75 D Süleymaniye Doğumevı 750 1125 84.40 3 Kuduz Tedavi Müessesesi 3.424.40 Yekuou ... 32.325. 1Muhammen Bedel Umuml yekunön İlk Teminatı (Basın: 14140/4088) Kaynakçının güven kaynagı Manajans: 903/4113 eledıyeler, belde ve sâkinlerlnin huzur. esenlık ve iman için var olan kamu kuruluslarıdır. Bu kuruluş nedenlerini esas almadan orUya konulacak bir ca lışma programı, hiçbir değer Uade etmek. , Halkm huzur ve esenliğini sağlamak, öncelikle ele alınması zo : runlu beledî hizmetlerdiı>.s »X Beledi hizmetler bugüpkü tutum içeH«nldV,lftzatft!=l«(di bün yesi ieerisinde huzur ve esenlikten çok uzaktır. Güler yüzlü 1dare, hizmete koşan idare, samimiyet, ciddiyet ve anlayıjla meseleleri çözümleyen idare, belde sâkinlerinin hasretle beklediği idaredir. Bu bir zümiyet ve kadro meselesidir. Hizmet kadrolannm ataletten, tembellikten kurtanlarak faal bir hale geürilmesi. zorunludur. Benim gördüğum. bildiğim şehirli, önce huzur ve esenlik istiyor. Fakat Belediyesinden bunu görmüyor. O halde hareket noktasını belediyenin daire ve ^adrolarında bu prensibi tahakkuk ettirecek bir islâhat ile tesbit gerekir. Tembelligi, lâubaliliği ve samimiyetsizliği, Belediyenin dışına atmak, buna mukabil faal çalışma metodu, samimiyeti. ciddiyeti, zekâ ışığında dikkati ve iffetr hâkim kılmak başlıca görev olmahdır. Bu sağlandığl takdirdl sonuç basarılı şekilde kendisini gösterir. Imardan itibaren bütün belediye, hızmetlerinin yerine getirilmesinde başlıca unsur olarak zihniyet değışikliğinin esas olduğu dikkati çekmiştir. Şehrin fıkara bölgelerinde asgarî belediye hizmeti yoktur. Buralarda 400 bin nüfus yaşamaktadır. Bunlan belediye hizmet ve alâkasından yoksun bırakmaya, kimsenin hakkı yoktur. Belediye hizmetlerini bu bölgelere götürmek. insani bir görevdir. tstanbul'da büyük bir Türk Yük sek Tahsil Gençliği kitlesi vardır. Ve dâvaları. kendi haline terkedilmiş bir durumdadır. Trafik, bir vilâyet ve belediye konusudur. Yollar belediyeyi, düzenlemek vilâyeti ilgilendirir. Fakat beledi yönden yalnız yollar üzerinde durmak yeterli değildir. Önce şehirlerarası büyük nakliyatı şehrin çıkış kapılanna götürmek lâzımdır. Bunların gerçekleşmesi için finansman koymak ve kredilerini tedarik etmek, büyük güçlük arzetmez. Verimli bir isletme olması meseleye hâl gansı ta nımaktadır. Halkımız. imar durumu probleminden şikâyetçıdir. Gizlilik, suiistimal iddialarınm ortaya atılmasına sebebiyet veriyor. Bunu âleni hale getiımek lâzımdır. Suiistimali âleniyet prensibi red ve tardeder. Suiistımal teşebbüs ve iddialanna karşı kuvvetli tedbirlerim vardır. Bir insanm yalnız kendisinüı dürüst olması yetmez, kötü niyetle mücadeleyi de göze alması icap Tahsis Aranıyor Renkli va Beyaz Selon (jelâtin Kâğıdı) Salışları Müessesemiz almıs olduğu tedbirlerle renkli ve beyaz selon ünalâtmı artarmış bulunmaktadır. Talepler sıraya konmaktadjr. İhtiyaç »ahipİerinin Müessesenüz Ticaret Servisine müracaatlan rica olunur. ŞÜMERBAtfK GEMLİK SUNĞİPEK VE VİSKOZ MAMLXL£Bİ SANATtt MÜESSESESt ÖZEL SflNKT GEORG 1) Avnstnrja Kız ve Erkek Liselcri Mııdiırlnklerlnden bildirilir: Gelenekscl rStrudltag» 28 Nisan 1668 Pazar gıinü saat 16 18 de okulda yapılacaktır. Butun eski Sankt Georg'lular dâvetlıdırler. 2) 1968/69 dera yılında hazırhk »ııııflarına sınavla almarak öğrencilsr için «Aday kay.tlarımız 2 Mayıs 1968 Perşembe sunü taaşlayacak ve 8 Haziran Cumartesi günu sona erecektır Kavıt içın gerekli evrak: Nufus fsureti), 1 resim, 30 TL. kaydıye parası 3) Ciris sınavı bir defaya mahsus olmak ıızere 22 Haziran 1968 Cu martesi günü saat 8 30 da okulda yapılacaktır. 20. Kota 310 Sıra 84.51.10 pozisyonda tahsıslerini devretmek istıyenlenn müracaatlan. Telefon: 49 u2 10 dan 32 Fosta adresı: P.K. 839, Karaköy Cİlâncılık 6348 4099) SA1ILIK Bebek, Ayşe Suıtan Konısunda, bahçelı üç yatak odalı apartıman daıresi. Tel. : 48 54 47 Cumhuriyet 4091 Adres: tstanbul Karsköy, K»rtçınar «okak 2 ve 10 (Merkez Bankası karşısı) Telefon: (Kız: 44 43 55> (Erkek: 44 18 82) Beklâmcılık 17814103
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog