Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

£1 Nisan 1968 CUMrTÜRÎYET SAHİFE ÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR Wa$hington ile Hanoi'nin üzerinde anlaşacağı sannıyor Muhtemel göriişme yeri: PARİS (Dış Haberier Servisi) Yunan askerî rejimi 1 yaşında ! SINDA TÜRKİYE Tutulmayan vaadler Johnson yönetimi, tutabileeeğinden faıla vaatte bnlunmak hnyund&n vazgeçemediği için, bir kes daha basını derde soktu. Bu yönetim, isbaşına geldiğinden bn yana büyük vaatlerde bnlnnma eğiliminden bir türlü knrtnlamadı ve sonra bu vaatlerinl yerine Rttirememesi kendi aleybine oldu. İsbaşına geldiği gün, gururla Hanoi tarafmdan bır zayıflık oAmerıkada «Büyük Toplum» u larak yorumlanacağından korkyaratacağından bahseden Johntuğu için son bir direnme gosterson, sonunda kendi başarısızlığımeyi dilemektedir. nı kabullenmek zorunda kaldı. Doğru değil Aynı sekilde Johnıon, «efalet bölgelerinde, yoksulluğa karşı Gerçekten, yalnız Hanoi'de deaçılan savaçta Amerikan ulusuğil fakat Saygon'da da, McNanu arkasınd» toplamayı da be mara'nın çekilmesinin, General ceremedi. Westmoreland"in görevinden aJohnson'un, verdiği sözü tutalınmasmın ve Başkanın seçimlermama huyunun son örneği de de adaylığını koymamasının, AVietnam barıs goruşmelerinın merikanın Vietnam karşısındaki nerede yapılacağı sorunu oldu. tutumunu tamamen değiştirdıği Vietnamda binlerce genç ad'am kanısını uyandırmıştır. Bu doğölurken, iki taraf da barıs göruşru değıldir ve Washington, Amemelerinin nerede yapılması gerikanın savaştan çekindiği hissîrektiği sorunu ile vakit kaybetnin uyanmaması için, çok hevesmektedirler. Johnson daha önce, li görunmemeye çabalamaktadır. banş umudu gorünür görünmez, Ayrıca Johnson yönetimmin bu herhangi bir yerde görüsmelere tutumunun diğer bir nedeni de başlıyacağını soylediği için, buvardır: Hükumet hâlâ Vietnam gun çok güç durumda kalmıştır. savasının sona erdirilmesi konuBu bakımdan Başkanın, görussunda kesin bir yargıya varamamelerin Varşova'da yapılmasını mıştıavDean Rusk, General Westkabul etmemesi (nedenleri ne ka moreland, Büyükelçi Bunker ve dar hakh olursa olsun) kendi aWalt Rostow gibi etkıli kişiler leyhinde olmustur. Johnson'un komünistlerin durumunun çok boyle davranısı, yalmz dışanda kötü olduğu ve Amerikanın sadeğil fakat içerdte de sözünü tutvaşı sürtfürmesinin, savaşı terket madığı ve Vietnam'da Amerikamesinden daha yararlı olacağı lılar haftada 279 ölü ve 3190 yatezinl inatla savunmaktadırlar. ralı verirlerken, Başkan'ın anMamafih kanıma göre Johnson' lamsız. aynntılarla vakit kaybetun zaman kaybı kendi aleyhine tıği hissmi uyandırmıştır. Wasolacaktır, çünkü kamu destegihington'un, banş görüşmelerini ne dayanan demokratik rejimPolonya'da yapümasını kabul etlerde, hayatt konularda kararsıımeyişinin en önemli nedeni, Var lık, tek elden yönetılen komünist şova'da elçilikleri bulunmıyan rejimlerdekinden çok daha tatGüney Vietnam ile Güney Kore' sız sonuçlar doğurabilir. Kuzey nin buna itiraz etmeleridir Id, Vietnam halkı bekliyebilir fakat Johnson, müttefiklerini gücenAmerikan halkının sabn tasmakdirmeyi göze alamıyarak, görüştadır. melerin Varşova'da yapılmalannı kabul etmemiştir. Ayrıca JohnJames RESTON son yönetimi, banş isteminin. «btenı»tteBal HeıaM Tribone. hadiseler araaında Dsmokrasi nedir? • ^ ize deseler ki; İ B İ Demokrasi nedir? Blı ^ ^ Ne cevap verirslniz?.. Hayır, hayır!. O toplum, moplum lâflanm sonnuyorum, pratik olarak demokrasi nedir?.. Yoruhnayın! Ben söyliyeylın. Parmak hesabıdır. Her fikrin ardmdan kaç parmak.» kalkar.. sa işte demokrasi odur. Üst tarafı işin salçasıdır. Ve doğru adı, felsefesidlr. Bn sıralar da da bizde de felsefeye çok merak sardı. Halbuki parmağm fet sefesi olur mu?.. Oluuur.. tırnagm bile felaefesl olur. Ne var ki parmak, nrasms e*re bir büyük kuvvettir» Düşünün! Bir idam cezasmm Mecliste tasdik veya reddi kararft bağlamyor.. bir farkla ccza tasdik edilmezse o tek fark bir insanın hayatıdır. Deniliyor ki «atom» bombalanm harekete getirecek sey bir tek düğtne imis.. bastınız mi dünyada kıyamet kopuyor. Onu parmak yapıyor.. parmaktan parmafa fark var. Bir benim parmafun; bir de o düğmeye basanın parm*gını düşünün! Dün bir misatirimlz gelmlstt. Kahve ısmarlamak için züe bastım.. gelen fiden olmadı.. tekrar bastım gene yok.. çıktun dışan: Ne oluyor yahu? Züe bası» yoruz, gelen giden yok! dlye se»lendim.. Duymadık efendim, dedller Nasü duymadınız?. Bes dakika zile bastım.. deyince; Elektrikler kesik! Bizim ziller cereyana bağlı! dlye cevap ver diler. Demek ki cereyansıs parmak.. neye benzer bulamadım. Gelgelelim parmak eşitsizlikte •emboldür. Bes parmak blr değil.. derler. Kimse itiraz edemez. Hikâyesi biraz müstehcen, uydurulmuş bir söz vardır: Orta parmağını içinde. Bu demektir ki işte «ben de va J P J cümle ile tarif ediniz. Atina'da bir İngiliz alındı , Milletveklll nezarete Demokratik Komünizm oğu Avrupadaki aknnlar üzerinde konuşulur ya da yazıhrken, bir deyim hatâsına düşülüyor. Demokratik sosyalizm deniliyor. Demokratik sosyalizm, Batı Avmpadatd rejîmlerle karışıyor. Demokratik komünizm, daha doğru bir deyim olsa gerek. Marksizm temel olarak kahyor. Meselâ üretün araçlannın özel teşebbüse devri kimsenin aklından Reçmivor. Ama tutarsızlıgı meydana çıkan tek merkezden yönetim ve kontrol, «sosyalizm tektir» gibi ilke ve dogtnalar terkediliyor. Marksizm yenileniyor, zamammızın şartlarına göre ayarlaniyor. Evrim uygulanmadadır. Da ha çok, Marksizm mıdalyonunun Rİyasî yüzündedir. Ancak Mark•izmin giderek, saygı duyulan, esinlenilen, fakat bazan omursaıımıyın kutsal kitaplara ya da eski »iyasî ekonomik nazariyelere ben temeye başladığı da bir gerçek. Demokratik komünizmi tanımlamaya gayret edelim: Bir vakitler, uluslararası komönist hareketi monolitik bir blrlik, yekpâre tastan yapılmış bir görfintü içlndeydi. Revizyonizm affedilmez, şiddetle cezalandırüırdı. Korkunç Stalin, Tito'yu kominformdan kovmuş, afaroz etmişti. Kruçef Macaristandaki ayaklanma yı tank ve çizmelerle ezmişti. Ne var ki, milliyetçUiğin güçlenmesi ve rünümüzün öteki jartlan sapmalar ve aynlıkçılıklan zaptedilmez, önlenilemez hale sokmaştur. Revizyonizm bir umacı olmaktan çıkmıstır. Halen Moskovadan bas ka bir kaç merkez ve bir eldeki parmaklar kadar sosyalizm çesidi vardır. Gidişat, bir komünist partisi, hattâ bir sosyalist ülke içinde rerizyonizjne göz yumalabileceğini telkin etmektedir. Tıpta uluslarar&sı komünist hareketin de artık bosgörü ile karşılandığı gibi. Çekoslovakyayı örnek alalun: Dubcek'in yeni Uderliği, liberalizasyon ve demokratlafma vaadinde bulunmuştur. Oemek değil M burjnva partilerin kurulmasma ixin verileoek. Batıda nasıl komfinizm yasaklamyorsa, orada da burjuvazinin hortlamasına izin verilmez. Ama Marksizm raymdan çıkılmamak şartiyle, komüntet partisi içinde ya da dısında açık siyasî gruplaşmalara, teşkilâtlanmalara rağmen izin verilebilir. Me selâ Mao'cu ya da Castro'cu ikdnci bir komünist partisi kurulabiUr. Böylece Dubcek'in kaşını göıfinfl mntlaka sevmek, ağzmdan her çıkanı keramet sayıp susmak ve tek adaya oy vennek zorunluluğn ortadan kalkar. Sımrlı da olsa bir tercih hakkı tamnır. Doğu Avrupadaki gelişmeler, Batılı anlamda demokrasinin geleceği konusunda karamsarlığa k» pılanlann yüreklerine su serpecek niteUktedir. Zıt ideolojilerin, kapi talizm ile komünizmin tarihin akısı içinde bir noktada buluşacağı terini savunanlan doğrulamaktadır. Ama buluşma noktası komünizme mi yoksa kapitalizme mi daha yakın olac&k, onu TEfnnn ffösterecek. P ARİS Amerika ve Kuzey Vietnam banş gOrüşmeleri için yer seçemezken, bir çok ülke kapılannı görüsmecilere açmaktadır. îsviçre, Birmanya, Endonezya ve Polonyadan sonrs, Fransız Dışişleri Bakanı Couve de Murville, gbrüsmelerin Fransada yapümasını teklif etmiştir. Amerikanın teklif ettiği 15 şehir dün Hanoi tarafından reddedilmiştir. Kuzey Vietnam, Pnom Pen ya da Varşova üzerinde ısrar etmektedir. Hanoi dün ayrıca Amerikayı «sayri ciddia olmakla suçlamış, şunlan eklemiştir: ATtNA (a.a.APRadyolar) unanlılar bugün demokrasiyi yıkan askeri rejimin birinci yıldönümunü, millî bayram olarak «kutlayacaklardır». Yıldönümünde olaylara sebebiyet verebilecekleri duşünulen, ıkl eskl Başbakan Papandreu ve Kanellepulos dahil, sayısı belli olmayan politıkacı bir tedbir olarak ev hapsine alınmıs, ya da tutuklanmıştır. Y « Başlangıçta hiç bir sart ileri sürmiyen Amerika, üç hafta gibi kısa bir zaman içinde hepsi birbirinden daha mânasız bir sürü sart ileri sürmeye başladı. Ûstelik Dışişleri Bakanı Rusk'm teklif ettiği 10 yer de, Amerikanın Sne sürdüğü sartlara bile uymaktan çok ozaktır. Amerika iki tarafın da temsilcisi bulunan bir yer seçilmesini istemistir. Fakat Rusk'ın bahsini ettiği yerlerde nızca Amerika büyiikelçilikleri bulunmaktadır. merika, görüşmelerin tarafsız bir ülkede yapılmasını istemiştir. Halbuki Rusk'm teklif ettiği ülkeler tarafsız değildir, hattâ bunlann bazılan Amerikanın Vietnamdaki saldın savaşın» üs vazifesi görmektedir.» öte yandan, İngiliz işçi milletvekillerinden John Fraserr dün Atina'da İngiliz sairi Lord Byron'un mezanna bir çelenk koyduktan sonra Güvenlik Polisi ta rafından bir saat nezarete alınmıştır. İngiliz milletvekilinin çelengl üzerinde, bundan 142 yıl önce Yunanlılann Türk idaresine kar şı mücadelesinde Yunanlılar safında çarpısan ve ölen şair Lord Byron'un şürlerinden bir mısra yer almıştır. Bu mısrada «Tunanistanın yine de giinün birinde hür olacağını hayal ettim» denmektedir. Milletvekili Fraser, çelengi koyduğu sırada ıkı sivU polıs, onu ve olayı fotoğrafla tesbit eden bir Yunanlı, bır de Amerikalı ıki fotoğrafçıyı alıp karako la göturmüştur. John Fraser, burada bır saat kaldıktan sonra, yuksek rütbeli bır polıs kendisıne Yunanıstanda bir yere çelenk koymak için izin alınması gerektiğini söyleyerek milletvekilinl serbest bırakmıstır «Memnuniyetle» inceliyecek Amerika Dışişleri Bakanlığının sözcüsüne göre •Istediğin kadar yırtın. Ben senden fazla bağırabilirim!. ise, Washington, görüşmeler için Kuzey Vietnamın yapacağı yeni bir teklifi «memnuniyetle» inceliyecektir. Dışişleri sözcüsü, şimdlki halde, görüşme yeri olarak Dean Rusk tarafından teklif edilen merkezler üzerinde bir değlşiklLk yapümıyacağını bil dirmis, bununla beraber yeni tek liflere açık kapı bırakarak «efer Hanoi başka teklifler ileri sürerae gozdnnne alınacaktı» demiştlr. GözlemcUer, Parisi gbrüsmeler İçin uygun blr çehir saymaktaysalar da, Vietnamda çarpısan tarafLOS ANGELES (a.a.) lar resmen Paristen söz etmemis(Dış Haberler Servisi) emokrat Parti Başkan adayı ttr. Fransız kaynaklanna göre, Senatör Robert Kennedy, seIASHİNGTON Merket BanHanoi ya da Washington görüşme çım kampanyası dolayısıyle kası Müdürü William Mcdun gece yaptığı konuşmada, chesney Martin'in 1931 den bu lerin Pariste düzenlenmesini tei«Sayet Amerika hükümeti, Villf ederse diğer taraf hemen ka yana en çetin malî doneme giriletnamda barışı kurmak için ne dığıni açıklaması üzerıne. Ameribul edecektir. Pariste dolaşan söyzaman ve nerede olursa olsun kahlar kredilerin yeniden kayıtgörüşmeye hazır olduğunu vaad lentüere göre, Amerika ile Kuzey lanmasının muhtemel olduğunu etti ise sözünfi tutmahdır» deanlamışlardır. Vietnam için tarafsız görüşmelemiştir. Martın dünkü konuşması sırasm re girisüebüecek son seblr Pada, enflâsyonu dizginlemek ve dıs Amerikanın Vietnam'da taldp ristir. ülkelerde dolara yeıuden guven edebıleceği Uç yol olduğunu besağlamak için yüzde 10 vergi zamlirten Kennedy, şöyle demiştir: Dublin'de ise îrlanda hükumetl mmı gerçekleştirmede, yönetınün «Birincisi, tek taraflı çekümek lstihbarat bürosu, Irlandanın Birve kongrenin başanya ulaşamadıki, ben buna karsıyım. leşmiş Mılletlere basvurarak bv ğını söylemiştir. Martin'e gore Fetkincisi, tırmanmaya devam etnş gorüşmelerinin bu ülkede düderal bütçede kabulü mümkün olmek. Bu yol daha çok insan kay zenlenmesine karar renlirse hümayan açığın giderilmesi ve ödebına yol açar. kümetin gerekli tedbirleri alacajı meler dengesinin düzeltilmesi için Üçüncüsü ise müzakerelere nı ve hazırbk yapacağıni bildirderhal harekete geçılmezse, Amebaslamaktır. KanaaUmce her şey miştir. ' * rika, ya kredi açmaktan vazgeçeden önce bu yolun deoenmesi lâcek, ya da dolu dizgin enflasyona Helsiıüdde de Dışişleri Bakanı zundır.» gidecektir. Dr. Ahti Karjalainan, Finlandiya, Vıetnam'da Amerikan kayıplaAmerikah editörlere hitaben banş görüsmelerinin Helsınkide nnm artmasına karşılık Güney Merkez Bankasl Müdürünün gerdüzenlenmesini teklif ettiginl doğ Vietnam kayıplannın azalmasıçekte Temsilcıler Meclisinde ver nın, Vietnam halkında, bu savarulamıştır. gileri düzenleyen komisyonu uyar şın kendi dâvalan değil Ameridığı açıktır. Komisyon, Başkan kan, ya da «Beyas adamın» saJohnson'ın ağustos ayında teklif vaşı olduğu duşüncesini uyandırettiği vergi artışmı incelemek üdığıru söyleyen senatör, şöyle dezere yarın yeniden toplanacaktrr. vam etmiştir : Hastahğımı teşhls Ue ameliyaAncak, şımdiye kadar komisyon «Amerika askersiz bölgeyi botımı derhal ve başarı ile yapaseçim yılı dolayısıyla bütçedeki saltarak, Güney Vietnam ordusurak beni lağlığıma kavusturan kesintilerle ilgili tarüşmaların şid na terketmelidir. Vietnamda, AdeğerU detlenmesi yuzünden vergi artışı merikanın rolü büyük sebirlerde Üroloğ Op. Doktor ile ilgıli tasanyı engellemiştir, sivil halkı korumak ohnalıdır.» Nejat Canbazoğlu'na Martin'in konuşmasından 24 save başU Haseki Hastanesi Oroloat kadar önce Merkez Bankası isDüKTüR 11 Kliniğinin sayın ve değerU Şekonto haddini ° o 5 ten °, o 5,5 a çıfl Üroloğ Op. Dr. CAFEK YH,karmıştır. 1929 dan bu yana isDIRAN oLmak üzere doktor Hamkonto haddi hiç bu sevıyeye ulajdl ve doktor Güngor Beylere, mamıştı. Washington'daki gözlemDert, Saç »e Zfihrevt klinlğin butun personeline en sacilerin çoğu Merkez Bankasının Hastalıklan Mütetıassıa mlmi jükranlarımı sunarım. tutumunu, vergi artışı kabul ediltstıklâl Cad Parmakkapı FEVZİ GÜRAT mezse kredilerin kayıtlanacağı şek No 66 Tel : 44 10 73 linde yorumlamışlardır. Cumhuriyet 4094 AMERİKA, 1931 DEKBERİ EN KÖTÜ MALİ BUHRANI YAŞIYOR Kennedy: sözünde «Johnson durmalıdırn run». W D Müşterilerimizin % 99'u memnun ıl TE1E.KKÜR TaukL Kayhan SAGLAMER Kısaca • ZENCİ Baskan Johnson, 22 Nisan günü Tahran'da baslv yacak TTluslararası Insan Haklv n Konferansında Amerikayı tem ail edeeek heyetin basına Zenei Medeni Haklar Lideri Roy Wilkins'i tâyin etmiıtir. • YASAK Geçen yıl nisan ayındaki askert hükumet darbesindenberı devam eden sıkı yönetim uyarınca, Genel Kurmay Başkanı General Odysseus Anghelis, fılm yıldızı Melına Merkun'mn şarkılarımn Yunanistanda çalınmasını ve plâklarınıa satılmasım yasaklamıştır. • GÖRÜŞME Sovyet Komfinist Partisi Genel Sekreteri Leonid Brejnev, Moskova'yı res men «iyaret etmekte olan Birleiik Arap Cnmhuriyeti Dışişleri Bakanı Mabmnt Riad ile dün gftrüsmüştür. • ONAT Opera sanatçımız Ferhan Onat, Budapeşte Devlet Operasında mısafir sanatçı olarak «Lucia Di Lamtnermoor> u oynamış, büyük başarı ve takdır kazanmıstır. • IANGIN Jotiland Adanindaki Vandel Üssündeki bir hangarda çıkan yangın sonunda Danimarka ordnsnna ait 11 fö%lem nçagı tahrip olmustmr. • BİLGÎÇ Tunusu zlyaret etmekte olan Ulaştırma Bakanı Sadettın Bilgiç. Başkan Habıb Burgıba tarafından kabul edilmiştır. • TCTUKLANDI Aspida dâvasımn başlıca s»nıklanndan olan Albay Aleksandr Papaterpos Atinada yeniden tntnklanmıstır. Papaterpos, Aspida dâva• dnrnsraasında 1968 vılında 18 yıl hapis eezasına carptınlmış ve geçen aralık ayında affedilmiâti. Evinizi boyamanız için sanafkâr olmanıza luzum yok! Gayemiz 7 lOOünü memnun etmek. ANADOLU BANKASI Parmaklarm en faydaüsı hangi«Idir?.. İlk bakışta şehadet parmağı da dediğimiz isaret parmağı.. yani birinci parmak akla geür değil mi? Hayır.. bas parmak! Tek ba< sına hiç bir ise yaramaz, yani bur nunuzu bile kanştıramazsımz.. lâkin o olmadı mı öteki parmaklar metelik etmezler. Bir düğme bile düğmeliyemcz> siniz. Çakı açamazsınız. Doğrn dürüst yan yazamazsınız. Tuz biber ekemezsiniz! Ekmek koparamazsımz. Kunduranın bağlıya» mazsııuz. Ve daha daha neler y%pamazsımz. Onun için Türklef bas parmak demişlerdir bn kısa boylu tıknaz parmağa.. Parmak hesabı, bir de kar» cOmlesi zayıf adaınlann sayı saymasma yarar. Ben su «Parmakkapı» gözünun nereden geldiğini bulamadım; «parmaklık» sözü de olsa olsa de» mir çubuklann parmağa benzemesüıden ötürü söylenmiştir. «Vezirparmağı» bir tatlınm adıdır. Her halde ihsam bol bir hos vezirin zamanında verilmiş bir ad olmalı.. yoksa Kuyucu Murad Pa> sa, Köpriilü Mehmet Paşa, Ibşir Paşa gibi vezirlerin parmağı pefc tatlı obnadığını tarihler yazar. Parmak, Türkçede tekerleme ve «tâbir» lere girmistir. Bir işi eline alıp aleyhine uğraşmaya «parmağına dolamak» deriz. Birine «on parmağında on kara» dediler mi?. Pek iftiracı mâ nasına gelir. Hakkım aramak için: On parmağım yann âhlretto yakandadır, divenin halinde sosyal adaletten ümidini kesip ilâbt adalete wğmrn» niyeti lezümez mi? Parmağı ağzında kabnak, parmak ısırmak çok hayrei etmek mânasınadır. Nedim «Sâdâbad» ı medhederken: Göricek ruhl Süender hele Sa'dâbâdj Oldu, parmak ısınp himTnfiHpitj bavrâaı demiştir. Ye demokrasi lste bu parmak eoğunluğunun üstündedir. Bir mnb terem tabut gibi acayip bir «diri» dir. B. FELEK önemli hastalıgımı amdiyatla önleyen vefakâr aile dottumuz Operatör Dr. Feza Reklâm: 2815/4119 HAZIM BUMjTTe Sayın Doktor ve Eczacılarımıza Damla ve tablet formlarına ilâveten Vazoregülatör | Dyolıuc kullanmanız kâfi! Boya işi herkesin gözünde büvür. Oysa. bilhas«;a tatıl günleri için çok güzel bir meşgale ve eğlencedir. Uygun boya bulundtığu takdırde tabıî... DYOLUX sizin boyanızdır. Boş vakıtlerinde yapacak ışı olmayan hanımlar bile, DYOLUX sayesınde diledıklerı eşyayı veya sathı kolaylıkla ve zevkle boyayabilirler. DYOLUX eli yormaz, çabuk kurur, fırça izi bırakmaz, parlaktır. Boya yapanı dinlendirir,.neşelendirir. DYOLUX kullanınız.. tandot Hydergin® Ampuf Piyasaya yeniden arzedilmiştir. Reklâmcüık: 1684/4103 Sisll Çocuk Hastanesi eerraht servis şefleri, başhekim Opr. Dr. Medih EKEMEN'e, Opr.Dr. Muhsin BASAK'a, Opr. Dr. Nurettin APAYDDJ'a, Narkoz müteha«sı«ı Opr.Dr. Cahld BERGtL"e, alâkalarını esirgemeyen diğer tervis mütehassıslarına, cerrahl »ervisı asistanlanna, heraşlre ve hastabakicılarına çükranlarıraı suıurun. Telgraila. telefonla ve riyaret suretlyle »ağlığımla ilgilenen arkadaşlarıma. hemşehrilerime, Türk Kadınlar Blrligi ve 5İSİ1 Çocuk Hastanesi Yardım Demeği üyelerine tegekkürleriml ğ arzederim. ! • '•••••••••••••••••••••••••••«••••••••«••Jİ Cumhuriyet 4093 Bedla Tank TEMEL ; SENTETIK BOYA BlR €MUO DYOLUX MAMULOODR X«oi AZAK CÖNÜLÜIKÜİCAZANFERÖZCAH SON TURNE DOLAYISİTLE TEŞEKKÜR Acilen kaldmldıgı Haydarpasa Nümune Hastahanesinde esimln tarifslz ıstırabına, çok nazlk ameliyatı büyük blr vökuf v« maharetle yaparak deva veren erosaisl» insan, 1. Harieiye Servis muavinı degerll Op. Dr. İle. yakın alâka ve yardımları na mirraettar kaldığımır baçta «ayın Sef Op. Dr. Hüsnü Öztürk olmak üzere As. Dr. Soydan Kozluca, Ahmet Muftuler. Mehmet Bilgm, ve Ahmet Kıraç'a, hemsire Nbnet Aran fle Zuhal özmen'e sonsuz çukranlarımm ve kalbl takdırlerimizi sunanz. Eşi İLHAN İSMAİL URMAN 7 GÜ N KIZ KURULARI KOMEDI 3 PERDE Tel: 21 «2 4» 213/41»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog