Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHESER ROMANLARı m ve fltllM W. Faulkner £n Büyük Yozarlartn En Güttl Estrltn •Blri Hoyotın On Kepm, BM Arlto Kapnr» Diyen Yozor Bu Rememndo G«rç*kt«n Bir Hoyo» Fodosının Hiköymini Vermijtir. umhurivet KURUCUSü: TUNÜ8 NADÎ İnontrött ürk'ü Abdl İpekçi'nl^^VSj tçBjr »Bzlerlni evlnde bir se> m«kin*nii? bannna almaaı il« hazırUnan bu kitab*. o devrinjnejnll olaylarına adı karışan kl; 'erın jlHfeazı i£ieRnıflliu^ ^BT~ ara$tumacılann sözleri de e rupa 1 ind hamur kâğıd* plfcstlk kapak içinde 7,5 lir Genel Dağıtın CEM YATINEVİ Cağaloğlu Feza Re] tauat 12,5 L. GÜVEN VA rI N EVI 44. ytl 1S706 Telgrai v« mektup a&Mİ: Cumhuriyat tstanbul Posta Kutusu: îstanbnl Vo. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 İ2 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Pozor 2f Nfson 19*58 \ Mmf UThanî, TiirkRum görüşmesi için Cenevre'yi teklif etti Gelirierin yüzde 4O'ı gizleniyor 69,333 beyannamede hnçırılan gelir mıktarı 1 milyar 775 bin lira B. MILLETLER GENEL SEKRETERİ UTHANT Rapora göre, veraset vergîsi kaçakçıhğı yüzde 80'i buldu Ecevit: «Ahlâk bozukluğu düzen bozukluğundan ileri geliyor» Bölükbaşı: «Türkiye, ahlâk ve siyaset ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ürkiyede gelir vergisi sistominin kabul edildiği 1950 yıh ile 1967 yıhnın ilk 10 a>T arasında hesap uzmanlannca incelenebilen 69.339 gelir vergisi beyannamesinde nıiikelleflerin vergiden kaçırdıklan gelir miktannın 1 milyar 775 milyon lira olduğu tesbit edilmiştir. tncelenen vergi beyannamelerinde tesbit edilen vergiden kaçınlan gelir miktannın oranı yüzde 40,24 dür. Diğer bir deyimJe, bu süre zarfmda incelenen beyannamelerde «gelir ve kununlar vergisi» mükellefleri maliyeye bildirdikleri gelirlerinden 1 milyar 775 milyon lirayı gizlemişlerdir. Ayni devre zartında ayrıca, veraset vergisinde 332, stopaj vergisinde ise 839 milyon lıralık vergi kaçakçüığı tesbit edilmiştir. Sait Arif Terzioğlu KIBRISTAN BİLDİRİYOR karaborsacılannın memleketi LEFKOŞE Lefkoşedeki B. M. çevrelerinden öğrenildiğine göre, Genel Sekreter UThant, Kıbnsh Türk ve Rura yöneticiler arasındaki görüşmelerin Cenevrede yapılmasmı teklif etmiştir. Aynı kaynağın belirttiğine gore, görüşmelerin Lefkoşe'de yapılmasını tercıh etmesıne rağmen, Makarios'un Genel Sekreterin teklifı uzerınde duşuneceğı sanılmaktadır. Dun Lefkoşe'de yayınlanan bir bıldıride belirtildiğine gore görusmelerin, onumuzdekı hafta sonunda Lefkoşe'cîe başlaması gerekmekteydi. Öte yandan Makarios'un organı «Fileleftoras» diin yaymladığı bir yorumda Kıbns problemmde oîv jektif olunması gerektiğinin unutulmamasını bildirmiş, B. M. Tes kilâtımn Türk • Rum görüşmelerinde faydalı ve yapıcı bir rol oynıyacağını bu sebeple görüşmel'»re B. M. temsilcisinta katılmasmda ısrar edildiğlni yaymıştır. Oysa, Türk Liderligi, görüsmelerde B. M. den kimsenin btılunmamasmı istemektedir. Bu ANKARA, (Cumhnriyrt Bürosu) dunrm, müzakerelerin yapılacağı yer kadar önemli kabul edilmek Dışlşieri Bakanhgından bir tedir. TUrklerle Rumlar arasında yetküi tarafından açıklandığına göre, Türkiye, 1968 yılında 52 ka yapılacak olan ön görüşmelerin dar devlet ziyaretine sahne ola Tafall'ın yapacağı ön görüşmele rden sonra gelecek hafta içinde caktır. başlıyabilecegi öne sürülmeJttedir. Bu zlyaretlerden şimdrye ksdar açıklanmsyaolardso bazılan tanh sırasıyla şoyledır : O Macaristan Dışişleri Bakanı Jaııos Peter, 2237 temmuzda, f) Federal Almanya Rasbakaru Kiesinger, 59 eylulıle, Q Dışisleri Bakanı lhsan Sabri Çağlayangil, 2025 eylulde Polonvaya, (Yurt Haberleri Servisi) O Fransa Cumhurbaşkanı C. Ege'de kurakhk hukum süDe Gaulle, Ekim sonunda. rerken, Doğu'da nehırlerın 0 Romanya Dışişleri Bakanı sebep olduğu taşkınlar, dun Corneliu Manescu, 2H kasımds, de can ve mal kaybına yolaçQ Arnavutluk Dışişleri Bakanı mıştır. Izmir'in Menemen îlNesti Nasi, 252!) kasımda Türkjçesınde, yağmur duası yapılyeye geleceklerdir. mış, Artvin'de ise unlara el konmuştur. • 1968'de 52 devlet ziyareti olacak On seçimler bugün yapılıyor (Yurt Haberleri Servisi) enato kısrni seçinüeri ile Mületvekili ara seçimlerine katılacak adaylann tespıti için, bugün 28 ilde önseçım yapılacaktır. Birlık Partisi her ikı seçime, YTP ise sadece Senato seçimlerine katılnumaktadır. Dun îsparta da konuşan CHP Genel Sekreten Ecevit, «Ahlâk boznkluğunun düzen bozuklufvndan ileri geldifini» söylemiştır. MP'nın Konya açık hava toplantısmda konusan Bolukbaşı ise, «Türkiye;' ahlâk ve siyâset karaborsacılannın memleketi oldn» demiş, Başbakan Demirel'e çatmıştır. Alpaslan Turkeş (CKMP) ve Huseyın Balan (BP) genel merkezde il ve ılçe yonetıcıleriyle temas etmışlerdır. lsmet Sezgın (AP) ise Istanbula gelerek seçım hazırhklarını ıncelemış v e «Genel merkezin veto hakkını knllanmıyacağını» ıfade etmiştir. Silâhlı şahıslann SafmalcılarAVKARA. (Cumhuriyet Büroso) daki T.I.P. lokaline yaptıkları bir Türk • İs üenel Kurulunun baskın sonunda çıkan arbede öncekı günkü oturumunda bazı ıki T.l.P.'linın yaralanmasına ve delegeier tarafından fecı balde lokal camlarının kınlmasına sedövülen İstanbul Yol İs Sendıbep olmi"=tur kası Başkam Bekır Yenigünün Önseçimler durumunun ağır olduğu ve süANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) reklı kan kustuğu oğrenılmıştır. Partilenn yoklama kurul üyeDun bu konuda kongrede bir aleri adaylarını seçmek üzere tlçıklama yapan Yol tş r'edera»çe Seçım Kurullarında bugun 8 yonu Başttanı Halıt Mısırlıoğlu. ıle 1 arasında oylannı kullana7 Bekır Yenigünün üçüncü devre caklardır. 17 de sandıklar mühürtüberküloz olduğunu bır süre lenecek ve oylar tasnif edilecekönce de bır amelıyat geçırdigim söylemış ve «Aldıgımız baberletir. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 4e) re göre arkadas kan knsuvormuş. Kğer ölfirse olayın nasıl bir mabiyet alaca|tnı kavgaym kanşanlar düşunsün» demıştir. Mısırlıoğlu'nun bu açıklarnası delegeier arasında büyük bır paniğe yol açmış ve hemen bu açıklamanın ardından «dövenler arasında sen de vardın, yok ben vnrmadım» şeklınde •artışmalar başlamı;tır. Bir delege de sirndiden kendisinin kavga sırasında Bekir tyigüne vsklaşmaDun akşama kadar muhtar oldığını ıspat telâşına düşmüş ve mak için müracaat eden 10 bingazetelerde adının geçmesını kas den fazla şahıstan yüzde 50 sinm tederek «Aslında bn işe gazete«sabıkalı» olduğu anlaşılnuştır. (Arkasj Sa. 7. Sü. 1 de) Sabıka kayıtlanru öğrenmek üzere İstanbul Adli Sicil Bürosuna başvuran 10 binden fazla muhtar adayı istekjisinin, 5 bininin hırsıclık, kavga ve küfürden ötürii s»bıkalanmn bulundugu tesbit edilmiştir. Seçim kanununa göre, «yüz kızartıcı suçlardan herhangl birinden sabıkalı bulunanlar seçilme hakkını kaybetmektedirler. «Hırsızlık» suçundan sabıkalı olanlar. muhtar adayı olamıyacaklardır. T Bir bobo, 5 çocuğu ile birlikte yanarak can verdı ZİLE Minarei Kebir Mahallesinde önceki gece 12'de çıkan yangın sonunda bir babj, 5 çocuğuyla birlikte yanarak ntmüştür. Cemal özşaiak'm evinin alt katındaki kendir deposunun tutuşmasiyle meydana gelen yangında baba, evde kalan 5 çocugunu kıırtarmak isterken, onlarla beraber can vermiştir. 6 kişi ise, pencerelerden atlayarak kurtulmuş, fakat ağır yaralanmıştır. Yangmda, 3 ev de kül olmuştur. Baba Özşafak'la birlürte ölen yavrular Yüksel (kız, 3 yaşında), Döne (5 yaşında), Sâkine (6 yaşında), Saliha (7 yaşında), Ali (1 yaşında )dır. Cemal Özşafak'ın karısı ise, yaralılar arasındadır. Yangının, bir kundaklama sonucu çücanldığı sanılmaktadır. Zira, kendir deposu, btından önce de iki defa yatalmak istenmişti. • Maliyede S Sel yüzünden Artvin'de dün unlara el kondu Türk İş Kongresinde dövülen delege kan kusuyor «Matrah farkı» olarak nıtelendirilen vergi kaçakçıhğı konusundaki bu rapor Malıye Bakanlığı Hesap Uzmanlan Kurulunca hazırlanmıs ve «Çok gizli» kaydı ile Maliye Bakanlıgına gönderilmiştır. Bu raporlar her yü hesap uzmanlarınca fıazırlanmakta ve Maliye Bakanhgmda birkaç ilgiliye göndenlerek «Çok gizli» tu tulmaktadır. Raporda «Vergi konularına» gore tesbit edilen vergı kaçakçılığı, ya da «Matrah farkı» şu şeküde belirtilmektedır : (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Kur'an Kursu Bir Rus filosu Akdenize iniyor İnönü'nün üzüntüsü CHP Genel Başkanı Inönü, sel felâketi dolayısiyle verdiği bir de meçte üzüntülerini belirtraiş. «Tabiat kuvvetleri medeni tedbirlerle hıiküm altına ahnmazsa, telâket(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) öğrencisi Atatürk'ün resmını parçaladı FETHİYE Izzettin Köyü tlkokulundaki Atatürk resmi, Kur'an Kursu oğrencısı 15 yaşındaki Orhan Ozjurt tarafmdan parçalanmıştır. «Dinsiz, imansız» diyerek Atatürk'ün resmıni parçalayan Orhan, kendisine mâni olmak isteyen öğrencileri de tartaklamıştır. Bir hafta bnceki olay, ancak dıin Savcılıga intikal ettirilebılmiştir. ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Sovyetler Bırliği deniz kuvvetlenne aıt bır kruvazor ve iki destroyer 25 Nisan'da tstanbul'dan geçerek Akdenize inecektir. unun notinrı Güç bir iş Adalet Partisinin bu seçimde karşılaştığı büyük problemlerden biri, gerici akıra temsilcilerinin aday listelerine nzmasını önlemektir. Iktidar partisi, birkaç ay öncesine gelinceye kadar gerici akımın bir teblike olmadıçım genellikle savunmns, onun yanında bn akımdan aşırı sola karşı denge kurmak için faydalanma stratejisini d e yürütmüstü. Muhalefeti destekleyen ögrenci, 6|Tetmen derneklerinin karşısında kurulan ya da vönetim kurnlları değişen örgütler ilk zamanlarda iktidar partisinin paralelinde gibiydUer. Ayrıca meslekî kuruluslar olarak görünen fakat gerçekte îslâmcıhk akımını sürdüren dernekler de A.P. ile bağlantılannı bir müddet devam ettirmislerdir. Ne var ki, bir süre »onra bu kumluşlann çoğu iktidar partisinin kontrolünden çıkmış, partinin ve hüknmetin iradesine baçlı olmayarak girisilen ve denge gerekçesine bağlanan faalivetler süratle felişmeğe başlamıstır. Gerici örgütler bu faaliyetlerinde akıllıca bir taktik güttüler: Adalet Partisine cephe almadılar. Aksine onun yanında ve beraberinde göründüler. Iktidar partisi de ilk zamanlarda, me*elâ Şahlanış mitinglerinin hem Cyanış mitinglerine karşı bir denge meydana getirdiği, hem de A.P.'nin dayandığı seçmen kitlesini, ve çevreleri oksadığı kanısında idi. Şu var ki, hareket hızlandıkça, memlekette yarattığı tedirginlikler aynı oranda arttı. özellikie hareketi yüriiten gerici örgütler, bir kısım basının da desteğiyle, is çevreleri üzerinde, ekalliyetler fizerinde baskı knvveti haline geldiler. Baskmın artısı, gizli ya da açık tehditlere, şantajlara kadar eitti. hnzursuziuk kısa sürede son noktasına çıktı. Nihayet Cumhurbaşkanı Sayın Sunay da, Bayram mesajiyle, duruma müdabale etmek zorunluluğnnda kaldı. Hareketlerin böyle bir sonuca varması bir yandan huzursuzln?n yaratmakla beraber öte yandan bir gerçegi de ortaya çıkarmıştır.Bu gerçek, A.P.'nin dayandığı kuvvetler anwındaki çelişikliktir. Bilindiği gibi, kitle partisi olan A.P. öteki kitle partileri gibi çcşitli sınınardan, çesitli tabakalara, zümrelere dayanmaktadır, Partinin kuvvetli kalması, oy kaybetmemesi aneak bu tabakalar veya zümreler arasında dengeyi sağlamakla mümkündür. Aynı zamanda A.P., partiye yön veren hâkim sınıfla başka kuvvetler arasında da uyusmayı devam ettinnek zorunlulufundadır. Oysa son hareketler çelisikliği ortaya çıkannca denge bozulmaga, zincirleme tepki «gerekirlilik» knralı Islemeğe baslamıstır. tst e çelişmelerin ortaya çıkması, dengenin bozulmaga dogru gitmesidir ki, Adalet Partisi yöneticilerini konu üzerinde daha ciddi durmaga ve düşünmege yöneltmiştir. Takm zamanlara kadar partinin parlamento içindekl geriel akım temsilcilerinin kuvvetlni tadece kelle hesabın» gSre degerlendirenler, A.P. gruplannın 1520 kisinin arkamndan gitmiyeceğini savunanlar, bunlann kendi bölgelerinde ya da geriei drjütler içindeki marifetlerini öğrendikçe, meselenin bu kadar hafife alınamıyacağım anlamıslardır. Üstelik »eçim nramnd» nıma tehUkeleri de basgöstermiştir. Şimdi Adalet Partisi, bir yandan sızmalan Snlemenln, St« yandan »eçimden faydalanarak daha önce sızmıs olanlan tagfiye etmenJn çabasındadır. Ancak tasflyeyi yaparken gurfiltii çıkmamamnı, ayıklamanın «oy» a dayanmaaını »aglamaga da çalışıyor. Gerfekte bu iyi bir taktiktir. Fakat uygulanması hem guetttr, hew de t«mi«ligin Um olabilecegi hayli aöphelidir. İstanbul Teknik Üniversitesmm knrolaı yıldönümü münasebetiyte düzenlenen 3 günlük «Barış Şöleni.. dün başlamıştır. Beşiktaş Meydanındaki foklor göslerilerinden sonra Taksim'c kadar yiıninmüş ve burada yapılan toplautıda emperyalizim, protesto edilmiştir. Amerikan emperyaliznıini sembolize eden «Maket top ve elinde purosu ıle çirkın Amenkalı., olduğu halde Taksim Anıtı önüne gelen Teknik Üniversiteli öğrenciler. konuşmalarında: atom bombasının tehdidi altındaki banşm, gerçek banş oİmadığını soylemişler, «Atatürk'ün istediği Türkiye, Istaiîbul Boğaztnda sık sık boy gösteren 6. Filonun tehdidi altındaki bir Türkiye değildir. dcroişlerdir. Yukarıdaki resimde: Taksim Anıtı önündeki Maket top» ve «Çirkın Amerikah»yı seyredenler göriilmektedir. Tabipler Birliği, organ nakli için C6hayatî zarureti,, şart koşuyor • "Açık Oturum,, da yapıldı ürk Tabipler Birliği Merkez Konseyinm kurmuş olduğu «Tıbbi Etik Komite», dün Istanbul'da toplanmış, «ölüm şartlan ve organ nakilleri» konusunda inceleme yaparak bir açıklamada bulunmuştur. Prof. Dr. Rasım Adasal, Prof. Dr. Alâettın Vardar, Doç. Dr. Fikri Ahcan. Doç. Dr. Yüksel Bozer, Doç. Dr. Sıyamı Ersek'ten kurulu «Tıbbi Etik Komite» nın ald'ığı kararlar srivledir Muhtar olmak istiyenlerin yüzde SO'si sabıkalı çıktı öğretmeninin kaza kurşunu ile Ölen küçük öğrenci.. İSPIR Yeşilyurt llkokulımdaki 23 Nisan provaları sırasmda öğretmen Mehmet Sezgin'in elindeki paslı tabancanın ateş alması, öğrencilertnden 9 yaşındaki Ali Solmaz'ın ölümüne sebep olmuştur. Öğretmen, tevkif edümıstir. Boykotçular ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosu) llâhiyat Fakültesınde boykot yapan öğrencileri Fakülte dışında çeşıtlı kuruluşlar desteklemektedir. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) 136 yolculu bir uçakdüştü! Wİ>fDHOEK, (Gfiney Batı Afrika). (ajt.) Giiney Afrika Havayollarına ait bir «Boing • 707» uçâğı, dun Wüıdhoek Havaalanından 40 kilometre uzağa düşmüstur. Uçakta, 136 yolcu bulıznuyordu. Johannesburg, Las Palmas v* Frankfurt üzerinden Londra'ya gitmekte olan uçağın enkazı, çolc geniş bir alana yayılmıstır. Kaza hakkında kesm bilgi edinüememiş, yalnız helikopterle Windhoek'e olaydan kurtulan 7 yolcu getirilmıştır. T Ginayet dâvasında dinlenen 3çocuk, dinleyicileri ağlaltı Ikinci Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlıyan bir cinayet dâvasında tanık olarak dinlenen kaatilin 3 çocuğu, dinleyicileri ağlatmıştır. Beraber yaşadığı kadınla ilişki kurduğu iddıasiyle 29 yaşındaki sofor Cevdet Ünal'ı bıçakla öldurraekten sanık Ahmet Şimşek'ın tanık olarak dinlenen 7 çocuğundan 3'u, babalannın suçsuz olduğunu acıklı bir dille anlatmışlardır Çocuklar, babaları Ahmet'in Almanya'da çalıştıgı sıraö*a, şoför Cevdet'in evlerlne kiracı geldiğini, geceleri elindeki tornavida ile annelerini tehdit ettiğıni, sarhos olduğu zamanda da işkence yaptığını söylemiglerdir. Dunifzna, baçk» güne bırakılmıştır. SİLÂH ZORU İLE EVLENDİRİLEN ÖĞRBNCİ KIZ KURTARILDI Bır hafta once Okmeydanı'nda, sılah zoru ıl e kaçınlan ve yıne sılah zoru ıle evlendirilen 19 yaşındaki oğrenci kız, gerdeğe gıreceğı sırada, Pohs tarafından kurtarılarak ailesıne teslim edilmıştır. Ortaokula giderken otomobille kaçınlan ve eve çağırılan Sağmalcılar Belediyesi Evlendirme Menıuru tarafından nikâhı kıyılan M.Ü., «Nikâh sırssında da tabancayı vücudumda hissettim» demiştir. Kıza deli gibi açık olduğunu soyleyen 35 yaşındaki mobilyaa Mustafa Yazıcı, nezaret altına alınmıştır. DÜNKÜ AÇIK OTURUMDAN BÎR GÖRÜNUŞ... 0 «Tıbbi Etik Komite» ölümfin biyolojik ve fizyolojik sartlanm görfişmüş, kendisinden organ ahnabilecek kimselerin ölüm şartları bakımından tesbiti gereken durumlan Dünya Tıp Birliği kararları ıaığınd» gözden geçirilmistir. # Dünya Tıp Birliği ve öteki uluslarara»! yetklli organlann dokflmanları İncelenmis ve ölümün tıbbt şartlan, organ naklllerinin çeşitli özellikleri konularında inoelemelerin devam etmesl jerekll (orfllmttctüf. (Arkuı Sa. 7. Sü. 2 de) Mini etekli modeller.. İstanbul'un modaevlerinden birinin defilesi önceki gün Kervansaray »alonlannda yapılmış ve modacınm 35 parçalık kreasyonlan dâvetlilere gösterilmistir. Özelükle minietekli modelleıin dikkati çektiği defile, »eçkin bir dâvctli topluluğn tarafmdan ilgi ile izleıunisrir. ' İki m«lr«»in teghir etti|i Ugi çekici iki kıyafet gorülüynr. (rotograT: Selçuk AYBATARj ECVET GÜRESİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog