Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

CEM Isviçreli büyük yazar Dürrenmatt'in c«vk ve heyecanla okunan romanı. Çeviren: Hâle Kuntay. Plâstik kap içinde 5 Lira. Genel Dağıtım: CEM Yayınevi, Cağaloğlu, İst. Feza Reklâm: 2809/4073 YEMİH YAYINEVİ sunar umhurivef KURUCUSTJ: TUNUS NADİ 44. yıl tayı 1S70S Telgraf v e mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 i 71» JUİCMM fOZO ÇETİN ALTAN HAKKINDA ALINAN PROTESTO KARARI TÜRKÎŞ KONGRESİNDE OLAYLARA SEBEP OLDÜ Bir delege. fecî şekilde dövüldü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türk İş Genel Kurulunun dün sabahki oturumunda, Çetin Altan'ın kongre kararıyla protesto edilmesini yeren İstanbul Yol İş Sendikası Başkanı Bekir Yenigün, bazı delegeler tarafından, feci şekilde dövülmüştür. IP'de hizipleşme artıyor Başbakan DemireL 12 Mayıs'ta yurt Bölükbaşı, Konya | iybar, AP'nin toplantısına müsaade Anayasa düzenini cdilmemesini yerdi tnhrip ettiğini söyledi gezisine çıkıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel dün Genel İdare Kurulu toplantısından aynlırken 12 ma yıstan itibaren yurt ge/ilerine başhyacağını ve mümkün olduğu kadar çok Ü'e gideceğini belirtmiş, 10 11 mayıs tarihlerinde yapılacak Terasilciler Meclisinde seçim meselelerinin ele alınacağını ifade etmiştir. Bölükbaşı, MP'nin Konya toplantisına müsaade verilmemesini protesto etmiş, TtP Genel Başkanı Aybar ıse: •AP'nin Anayasa düzenini tahrip ettiğini" söylemişür. GP Genel Başkanı Feyzioğlu da Güney doğu Anadolu gezisinden dorunüî ve: «CHP, günesin altındaki bir buz kalıbı gibf eriyor» demiştir. Öte yandan Yurt muhabirlerimiz den gelen haberlere göre iktidar partisi AP içerisinde aday (okluğu hizipleşmelennin artmasına sebep olmaktadır. (Arkası Sa. T. Sü. 4 de) Patrik fithenagoras Kıbrıs'a gidecek Lefkoşe'de kararsızlık havası hıikünı süriiyor Sait Ariff Terzioğlu KIBR1STAN BİIDİRİYOR LEFKOŞE Kararsızlığm hüküm sürdüjü Lefkoşe'de; önceki gün Rum Cemaat Mee lisi Başkanı Klerides ile şöriisen BM Genel Sekreterinin özel Temsilcisi TafaH'ın, Pazartesi günü Türk Cemaati ileri gelenlerivle görüsmek üzere randevu tesbit ettiği, Rum yöneticiler tarafıdan açıklanmıştır. Tafall, bu dnruma göre, Çarşamba günü Makarios'la görüşmeden önce, başta Dr. Küçük olmak üzere, Denktaş'Ja bir görüşme yapmış olacaktır. Rum yöneticilerin verdikleri bilgiye gbre, Tafall; Makarios'la görüşmed'en önce, Türk Liderlerinin tutumunu tesbit edecektir. Bu sebeple Tafall'ın; Türk yoneticıleriyle yapacağı görüşmeye, Rum yöneticileri tarafından, büyük önem verilmektedir. Tafall Küçük görüşmesinde Denktaş, Milli Savunma Bakanı örek ve bâzı Türk liderleri hazır bulunacaklardır. Bu gorüşmeler, Türk kesiminde, Dr. Küçuk'ün Cumhurbaşkanı Muavinliği binasında yapılacaktır. Tafall'ın, görüşmeler sırasında Türk yöneticilerine, muzakerelere hemen başlanması için telkinlerde bulunacağı ve tarafların, bazı kuçük tavizler vercnek suretiyle yakınlaşmayı sağlamasını isteyeceği ileri sürülmektedir. Buna rağmen, Türk yöneticılerinın, özelükle yer konusunda, en ufak bir değişiklik yaproağa taraftar olmadıkları anlaşılmaktadır. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Başçavuş, hükumet darbesi yaptı MONROVİA (a.a.) Başçavuş Amadu Rogers Freetown radyosvında yayınlanan İngilizce kısa bir konuşmasında, Sierra Leone'ti subaylar, astsubaylar ve bir lasım polislerin, tefessiuı etmiş o lan Ulusal Reform Konseyinın ye rıne iktidan ele almaya karar ver diklerini bildirmiştir. Ihtilâl adına konuşan Başçavuş Rogers, reform konseyi üyeierinin tutuilandıklarını ve bir soruşturma komisyonu kurulacağını bildir miştir. ülusal Beforra KonseTinin, iktidan en kısa zamanda sivillere devretme vaadini gerçekleştirmiyerek kendi kendine ihanet ettiğini ileri süren Rogers, 14 üyeli yeni ihtilâl konseyinın sözünden dönmiyecegini belirtmi'5 tir. Başçavuş Rogers, daha sonra, Sierra Leone'deki diplomatik mıs yonlardan normal olarak görevlerine devam etmelerinin istendiğine işaret etmiş ve sözlerini bıti rirken, «Yağma hareketlerine ve özel ve resmi müesseselere zarar verilmesine müsamaha edilmij ecektir» demıştır. ANSAS CİTY (MİSSOURİ), («j.) Missouri Eyaleti Başsavcılığının dün açıkladığma göre, ajın sağcı «Minutemen» tedhişçi teşkiiâtınm lıderi Robert Depugh'un hapsedilmesi halinde teşkilâtça komünist, ya Giilhane civarındaki bir oteide «esrar âlemi» yaparken yakalanan da hain kabul edilerek öldürülecekler listesinde müteveffa rahip Martin Yediği tekme, yumruk ve çanAvusturja, İngiliz ve İtalyan ııvruklu 7 turist tfcnç ancak karaLuther King'in de ismi bulunmaktadjr. ta darbeleri karşısında fenalık kola götürüldıikten sonra uyuşnkluktan uyanarak, «bizi bırakın • geçiren YenigUn, linç edilecegini 1966 yılı kasım ayında Robert Bo diye bağirmışlardır. Kendilerine ..esrar ve afyon rîiyarı» olarak anlayınca Genel Sekreter Yarlivar Depugh ile iki yardımcısı, tanıtüan İstanbul'da yiyecek ekmek parası bile bulmakta püçdımcısı Etem Ezgü ve arkadaşateşü silâh bulundurmayı yasakla ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) larma sığınmış ve «Beni bırakyan kanuna karşı gelmekten suçlu liik çeken hırpani kılıklı bu turist gençler, psrar ve afyon teCHP Senato Grup Baskanvemayın öldürecekler» diye bağırkıh Hıfzı Oğuz Bekata dün bir bulunmuşlardır. O sıralarda, Kanmin etmek için «dilencüigi» de göze alarak uyuşturucu maddeler mıştır. Koridorda ve caddede de demeç vererek, Senato ve mıl sas City yakınlarında «Komünist sağlamak yolunda çırpınmaktadırlar. Bekir Yenigün'ün peşini bırakletvekilı seçimlerinde ayn: ba istilâsına karşı koymak üzere» yemayan grup, bir taraftan rastgetiştirilecek komandolara verilmek ra.ıın uygulanması gerektığıni le vururken, bir taraftan da için saklanan silâhların buiunduğu ılerı sürmüş ve «Kanun üzerin«Hâlâ israr ediyor musunnz?» büyük bir siJâh deposu ile komüde Senatodaki konusmannzda diye sormuşlar, Yenigün bunlara nist eğilimli telâkki edilen bazı te bütün usulsüzlükleri belirten, «Evet» cevabını vermiştir. Genel şekküller ve şahıslara karşı hazır (Ankara'da bir Anayasa MahkeBaşkan Seyfi Demirsoy ve bazı lanan suikast plânları ele geçirilmesi var) sözümüzü anlamamışyöneticilerin müdahalesiyle sen(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) lardır. Şimdi ilâve ediyornz : dikacı yoldan geçen bir otomo(Ankara'da bir de Yüksek Seçim bile bindirilerek kaçınlmıştır. OKurulu vardır)» demıştir. layın salondaki safhasında TürkBekata'nın demecı özetle şöy(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) ledır : «Snn çıkarılan Seçim K»nuDoğu'da se»den dün de nund.i. usul ve esas bakımlarından Anayasa Mahkemesine açıyüzlerce ev yıkıldı ; lan iptal dâvaları dışında kalan; hükumetin ve Adalet Partisinin yardım için askerî hosuna gitmese de demokrashnizin hayrına olan önemli bir hnuçaklar kullanıldı kuki mesele daha var : BAGDAT, (a.a.) CumhurHükumet milletvekili ve Sena(Yurt Haberleri Servisi) başkanı Sunay, Türkiye'yi ziyato seçimlerinde ayrı ayrı iki baYusuf Özer'e böbreğini veren Recep Ilgar, dün taburcu olunca, Vall ret eden Irak'lı gazetecilere, Irak Doğu bölgesinde karların erirajın uygulanmasını arzulamakPoyraz'ı ziyaret etmiştir. Vali, Recep'e; iş bulacağım ve 100 lira taksithalkına hitaben verdiği özel meraesiyle meydaııa gelen baskınta idi. Fakat kannnda, her iki le ev sağlayacağını söylemiştir. Recep Ilgar, bu tekliflere kesin bir c«> sajtfa, «Türkive'nin bir Islim ttlar, dün de devam etmiş, yüzseçimde de eşitlik esas alınarak, vap vermemiştir. Resimde Ilgar, Vali Vefa Poyraz'ın elini öperken.» tifakı knrnlmasına taraftar ollerce ev yıkılmıştır. Konya'dt aynı ölçü, yani (tek baraj) kabul madığını» bildirmiştir. Sunay, hava soğumuş ve kar yafıyı edilmiştir. «Bn çeşit ittifaklar, bonlara kabaşlamıştır. Buna karşılık. E^e Kısaca açıklayayım: Son cıkan tılan devletler için güç ve tehbölgesinde, çiftçinin yüzünü 1036 sayılı Seçim Kannnu, Senalikeli somnlar doğurabilir. Biz, güldüren yağmurlar düşmekteto seçimlerinde uygulanan "bir bunun yerine, bir Müslüman Üldir. seçim çevresinde kollaoılan keler Ortak Pazarı kurulmasıru muteber oyların, o seçim çevreFırat ve kollarının taşmasivle temenni ediyornz* demiştir. sinin çıkaracağı senatör sayısıBirecik'te memurlar, dün sabah Cumhurbaşkanı, aynca. «Turnın (bir) fazlasına bölünmesi" ile işlerine kayıklarla gitmiş, ögkiye ile Sovyetler Birliği arasınelde edilen baraj usulünü kalleyin de kayıkla çidip gelmişda her bakımdan verimli ilişkidırmıstır. lerdir. Akşam üzeri de aynı manönceki gece tansiyonu 4'e kalerin mevcnt olduğnnn» memnuI Arkası Sa. 7. Sü. S de) zara görülmüştür. Birecik'te yeİstanbul Möskova arasında aktarmasız tren seforleri yapılmasuu sağdar düşen Yusuf Özer'in sağniyetle belirtmiştir. teri kadar kayık bulunmaması, layacak anlaşma, dün Ankara'da imzalanmıştır. Bu konudaki babertUk durumu, doktorlann ifadeizdiham karşısında tehlikeli dumiz, 5'inci sayfadadır. Resimde; ağzmda sigara ile anlaşmayı imzalayan sıne göre, genellikle iyiye doğramlar yaratmakta, yüzme bilDDY Genel Müdürü Vedat önsal ve yanında, burnnyla oymyan Sovru gitmeöedir. Hastanın dün tniven raemurlar. boğulmaktan yet yetkiiisi B. P. Zaitzev görülfiyor. gece ateşi 37, nabzı 84, tansiyozor kurtarılmaktadır. nu 11,5, son 24 saatlik üre m i t tan ise, 13 litre olarak tesbit Bentler yıkıldı edilmiştir. Karasu Nehrinin Erzincan'da hem mutavassıt sömürücülüAmeliyatı yapan Dr. Atıf TayOrdu îardımlaşma Kurumutaşması yüzünden, çevresindeıci ğünden kurtarmış, hem de nun yıllık Genel Kurul toplankurt, «Bugün için birşey söylenebentler yıkılmış: su altında kala.ı ucuzluk oramnda onlara tcrfih tısı vesilesiyle dün bu müesmez. Sadece Yusufun hasta böbüluköy, Mertekli, Küçük ve Baimkânını vermiştir. Bu imkâsesenin sermaye yoğunlaşmareği ile uzun süre yaşaması, imyukkayahan köylerinde 500 ev bonın verilmesi ve değerlendirüsına değinmiş, yatınmların gekânsızdır» demiştir. şaltılmıştır. Askerî bırlikler de, mesi elbette kınanamaz. Ancak, rinde yoğunluk esasına göre lişmesi için başka züuırelerin Böbreğini Yusuf'a veren ve iyioentlerin onarılmasına çalışmaktar üzerinde durulacak önemli bir açtlabilir, yavaş yavaş koli sisde. dev kuruluşlara gitmesi geIeşerek dün taburcu edilen Recep iır. Karasu üzerindekı Mutu köptemine de gidilebilir. Bu nihanokta şudur: rektiğine işaret etmiştik. Ilgar ise gazetecilere, «Çok üzgüi'isü de yıkılmıştır. yet bir teşkilât meselesidir ve Türkiye'de Ordn personeli giBugün konuyu biraz daha açnüm, verdiğim böbrek bir işe ya(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) bi başka zümreler de vardır. Batıda örnekleri de vardır. Kalmak ve yeni kurumlara jrîtmeramadı» derniş, sonra da Yusuf'u dı ki, yardımlaşma kurumuOnlar da devlet hizmetlerindenin gerekliliği üzerinde, başka ziyaret etmiştir. «İnşaUah, sen de nun sadece öğretmenler için dirler, bu bakımdan deviet eliyaçıdan da durmak istiyoruz. tezelden taburcu olursun» sözleri değil de, bütün devlet personele, kanun yoluyla kurulacak Ordu Yardımlaşma Knrumu, üzerine Yusuf'un, Recep'i ağlamaslini içine alacak şekilde kurulkurumlar onlara da dolaylı sossosyal hizmetlerle Ordu persolı bir şekilde kucakladığı görülması, kurumun koordinasyonunu yal yardımlar sağlamalıdırlar. neline büyük avantaj sağlamakmüştür. sağlayacak bir Devlet BakanlıMeselâ yüzbinleri bulan öğrettadır. Özellikle tüketim mallağıııa bağlamnası da mümkünmen kitlesi için pekâlâ Ordu nnda bu avantaj büyüktür. dür ki, o zaman yoğunluk probTardımlaşma Kurumu gibi bir Orko tüketim malları alımıteşekkül kurulabilir. Ve ödene lemi büyük ölçüde halledilenın hepsinde henüz üreticiye BİR KADININ 4 cektir. cek aylık primler lasa sürede kadar inememiş olmakla beraOğretmen Yardımlaşma Kuruber, bir kısmında mutavassıtı Kısacası sivil personel için BÖBREĞI OLDUĞU munu da büyük bir kuruluş haortadan kaldırabilmiş, üyeleri de devletin Ordu Yardımlaşma line getirebilir. Denilebilir ki, için ucuzluğu sağlamıştır. ÜsteKururnuna paralel bir veya birTESBh BDİLDİ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) öğretmenler topla halde ıleğillık, kira gibi, personel gideri kaç kuruluşa gitmesi zorunluİlâhiyat Fakültesi Genel Kurulu, BALIKESİR Şükrüye Tay^ lerdir, bu yüzden açılacak pa dur. Bu zorunluluk sadece sergibi kooperatifleri sarsan masjnceki gün toplanarak, «Yönetira fun adlı Bandırmalı bir kadının zarlann verimli olmaması ihtimaye yoğunlaşmasındaki denraflar da asgarî çizgide tutulaKurulunun iki öğrenci hakkında şehrimiz Devlet Hastahanesinda maü tazladır. tlk bakışta doğge ihtiyacından değil, ayni zabilmekte, bu avantaj satış fiatıverdiği disiplin cezalannı büyök alınan röntgenı sonunda, dört manda zümreler arasındaki ru görülecek bu iddia, Ordn na oiumlu etki yapmaktadır. çoğunlukla isabetli görmiyerek, böbrekli olduğu anlaşümıştır. Dr. denge ihtiyacından da gelmekYardımlaşma Kurumu pazarlaOrdu personelimizin bdyle Genel Kurulun bu temayülünü SeGAZETEYİ OKUDU, SONRA DA DÜŞTÜ BAYILDI Nadir Özbulak, dört böbregin da tedir. n Srneğiyle hayli zayıflar. Ziavantajlardan yararlanması Türnatoya sunulmak üzere rektörlük normal çalıstığını ve hastalığın DOKTOR BEY... ra satış yerleri bâlge merkezlekiye'de hiç değilse bir zümreyi •*• makamına arza» karar vprrni^tır idrar yollan bo,;ükluğu nedeniy(Arkası Sa. 7. Su. 3 de) le olduğunu söylemiştir. Olay Sendıka Başkanının Başkanlık divanına önceki günkü oturumda alınan kararın karşısında olduğunu belirten bir onerge vermesiyle başlamış, bazı delegelerin Yenigün'ün oturduğu yerde, «Bu gtnel kurul için bir yüz karastdiT» dediğini iddia etmeleri üzerine büyümüştür. Bekir Yenigün, Başkanlık Divanının bu iddianın doğru olup olmadığı sorusuna, «Evet söyleditn. Bu karar bir yüz karasıdır» cevabını verince delegelerin hücumuna uğramıştır. Salonda bulunan Tüıklş yöneticilerinden bazılannın havayı yatıştırma cabaları da bir sonuç vermemiş ve Yollş Sendikası Başkaıu, önc» salonda, daha sonra da koridorlarda ve caddede 10 kiçilik bir grup tarafından fena halde dövülmüştür. Aşırı sağcıların kara listesinde zenci lider King'in de adı var ROBERT DEPUGH Partilerarası transferÜMIT GÜRTUNA Aday adajT yoKlama tarıhı olan ?8 nisan yaklaştıkça partiler arası transfer de artıyor. Partiler hummalı bir şekilde üye kaydetmeye çahşırlarken bazen de hazırdan yemek zorunda kalıyorlar. Tabıi partılerarası alışveriş «Ortanın Solu», «Liberalizm», «Mukaddesatçılık» gibi inançların otesinde tam bir pazarlık şeklinde tamamıyla adaylık uzerıne yapılıyor. Bir bakıyorsunuz bundan birkaç ay önce A.P. de iken CHP lileri komünistUkle suçlayanlar şimdi o partinin ileri gelenleriyle el ele oturmuşlar, seçim pazarlığı yapıyorlar. Ya da Adalet Partisini kapitalist uşağı olarak nitelendirenler, şimdi ya bu partide. ya da onun paralelindeki diger bir partiye geçmişler, din, iman, söylevlerl arasında «terayı mesjek» eyliyorlar!.. Alışverişte, 12 nisanda aday adayı kayıt süresini kapatan A.P., «Verici» bir rol oynuyor. Bu parriden fimldioi kesmiş olanlar, kayıt süresini yoklamadan biriki gün öncesine kadar uzatmış olan «Orta boy» partilerde şanslannı deniyorlar. Fakat iki büyüklerin ötesindekiler, genellikle emekli subay ve me'Arkası Sa. 7 Sü. 3 de) (DIŞ HABEBLER SERVİSt) Fenalık geçirdi ESRARCt TURİSTLER Bekata: Ankara'da bir Anayasa K Mahkemesi vardır» Birecik'te memurlar, işe kayıkla gidiyor Sıtnay, Möslüman ülkeler arasında bir Ortak Pazar kurulmasını istiyor Recep, taburcu o/du İstanbul Mosfcova arasında aktarmasız tren seferi.. Taykurt: " Yusuf 'un bu böbrekle yaşaması imkânsız,, OLAYLARIN ARDINDAKİ Başka kuruluşlar da gerelclidir llâhiyat Fakültesinde boykotçular, yeni şartlat öne sürdüler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog