Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

RESİM BlLGÎSt Resime ilgi duyan hattâ boş zamanlarinı resirn yaparak değerlendiren çoktur aramizda. Ancak bunlarm pek azı resmin ne o!duğu ve ne olmadığı hakkında gerekli bilgilere sahjptir. Oysaki resmi anlamak ve yapmak için ilkönce bilmek gesekir. G.S. Akademisi öğretmenlerinden üni'i ressam Nurallah Berk işte bu resi.Ti bilgisini herkesin anlıyacağı bir dille varen bir kitap yazmış ve Varlık Yayııyevi yayınlamıştır. Bu bol resimli kitabın fijatı 5 liradır. İlâncılık: 5885'3254 umhuriye KÜBÜCUSÜ: TONÜS NADÎ Formül ÖKSURlİK 5U8UBÜ 44. ytl §ayı 1B687 Telgraf ve mektup adresı: Cumnurtye! Istanbui Posta Kutusu: fstanbul No 2to TelefonJar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 r: l Salı 2 Nisan 1968 (2 «Amerikariin çocukları bizlerden uzakta savaşırken, Amerikanın kaderi kendi ülkemizde tehlikeye düşmüşken Baskanlığın ağır yüklerinden başka hiçbir parti meselesiyle uğraşmıyac/ığım.» «Hanoi bizimkine benzer bir jestte bulunma niyetinin delilini verirse, bu sınırlı bombardımanları da durduracağız.» «Barış şimdi elde edilemez8e, Hanoi azmimizin sarsılmaz, gücümüzün yenilmez olduğunu inladığı zaman mğlanacaktır.» Öğretmenlikten Başkanlığa Günün adamı L B. JOHNSON Johnsorı'ın en ün!ü sözü. «Başkan olacak kıratta bir adam değilim» dir. Fakat rastlanüJar onu, ikbalin doruğur.a, Beyaz Saray misaiirliğine kadar yük?elmiştir. Lyndon Baines Johnson, devlet adammdan çok bir poütikacıdır. Ne varki, ustalığının derecesi ne olursa olsun, dünyanın en fazla sorumluluk taşıyan görevinde başan kazanmak için politikacıbğm yeterli olmadığı bir defa daha ispatlamıştır. Johnson adaylpu koymuyor (DIŞ HABERLER SERVİSt) Moskova'nın yorumu: «Seçim önce8İ manevrası* Çekilme kararını 1 Nisan şakası sananlar oldu 1 Ankara ziyareti Sonun Başlangıcı a f r dün bütün başkentflerde bomba gibi patla[ dı. Birçokları knlaklanna ' inanmak istemediler. Sakın 1 Nisan şakası olmagın? diye kuşkuya dfişenler görüldii. tlk bakışta bnna sivasal bir taktik sananlar da oldu. Ama isin pek şakaya tabammülü yoktnr ve olaylar zincirinin akışı herhangi bir politik manevrs ihtimalini ortadan kaldırır bir nitelik tasımaktadır. Dün, yeryüzünde bomba gibi patlayan haberi okurlarımız en jjeç bu sabab öğrenmis olacaklar dır: Başkan Johnson, Vietnam sorununa çözüm yolu bnlmak ve karsı tarafla ınasa başında görüşmelere kapı hazırlamak amacı ile Kuzey'e yapılan hava akınJarını büyük ölçüde azaltmaya karar vermis, aynca önümüzdeki Cumhurbaşkanlıgı seçimlerine adaylıgını koymayacağını açıklamıstır. Bu haberin baslıca iki büyük anlamı \ardir: Birincisi, Vietnam halkının ulusal bağımsızlığı yolunda güclü bir adım attığı; ikincisi de, Birleşik Amerika Devletlerinin tarihte ilk kez bir yenilgiyi sineye çekmeyi göze aîdıklarıdır. Böylece General Giap'm yönettiği son taarruz hareketi hedefine ulaşıyor demektir. Bilindiği gibi, «Ted» bayramları sırasında bir sürpriı halinde baslayan Vietkong hareketleri, askerî olmaktan çok politik ve psikolojik bir nilelik taşıyordu. Bn hareketler sonunda Güney Vietnam'da bulnnan 500 bin kişilik Amerikan Ordusunnn derize dökülmesini kimse beklemiyordu. Bn imkânsızdı. General Giap'm ve L'lusal Kurtulus Cephesinin amacı, 30 şehirde birden patlak veren bu bareketlerle Güney Vietnam Hükumetini avırıp (tecrit edip) havada destekgiz bırakmak, bu hükumetin Vietnam halkını temsil etmedi|ini ispatlamak, aynı zamanda bir yandan dünyada Amerika'ya karşı tepki uyandırırken, bir vandan da hem Amerikan askerlerinin moralini bozmak, bem de Amerikan kamu oyunun direncini kırmaktı. Anlaşıldığına göre. bo amaçJar adım adım gerçekleşme yoluna girmektedir. Saygon'da Amerikan ElçiliSine kadar eiren, General VVestmoreland'm karargâhına sokulan Vietkong fedaileri gerçi klâsik anlamıyla askeri bir zafer kazanmış deçildir; Elçili^e girenler Öldürülmüs, karargâha sokulanlar geri püskürtülmüşlerdir. Amerikan Ordnsu bütün haşmetiyle gene oradadır. Amerikan Ordusn oradadır ama bu ordnnnn komutanı geri alınmıs, Amerikan dolârı sarsıntıya uğramıs ve Amerikan kamu oyunda esaslı çalkantılar bas göstermistir. Daha birkaç ay öncesine gelinceye deçin pek yüksek olan Johnson'un prestiji bn yüzden hızla düsmeve baslamıstır. Son kararı ile Baskan Johnson jalnız kendi kararsız politikasının iflâsını ilân etmekle kalmafnakia, aynca vasadıihnm çaS(Arkaii Sa. 7. Su. 1 de; Johnson. 1908 de Texas'ta, büyük babası tarafmdan kurulan ve onun adını taşıyan Johnson City yakınlarında doğdu. 54. doğum gününü 27 ağustos 1962 de, muteveffa Başkan Kennedy'nin Muavini olarak Türkiyeyi resmen ziyaret ederken Ankarada kutladı. Kennedy'lerle Johnson, beraber çalışmışlar, fakat hiç bir zaman dost olmamışlardır. Johnson ile raü teveffa Başkan ârasındaki siyasi fahsi düşmanlık, Kobert Kennedy tarafından devam ettırilmistır. 1960 ta Kennedy ile Johnson Demokrat Partinin Başkan adayhğı içia çatış mışlardır. Johnson, Kennedy'yi «çok toy bulduğtmu söylemişti. Sonuçta Kennedy'yi Kurultayda ye nemiyeceğini anlaymca. onun listesine muavin olarak girmeyi kabul etmiştir. (Arkası Sa. 7. SU. 4 de) Amerika K. Vietnam'a bombardımanı durdurdu . . . ASHİNGTON Başkan Johnson, Amerikan tialW k l n a hitaben yaptığı 40 dakikahk dramatik ko•nuşmada, göz yaşlanm tutamıyarak, «Partimin beni Başkanhk için yeniden aday göstermesini istemiyecek ve kabul etmiyeceğira» demiştir. Johnson, daha önce de, ikinci önemli bir acıklama yapmış, Amerikanm, Vietnam'da, askerlikten arnımış bölgenin kuzeyindeki bir kesim hariç, diğer bütün bölgelerde bombardımanları ve deniz harekâtuıı durduracağını açıklamıştır. , " Amerikan Başkanhk seçimJeri kasım ayuıda yapılacakur. Johnson, bombardunanların °,o 90'ın üstünde bir oranda sınırlanmasınm ne kadar süreceğini belirtmemiştir. Ancak Saygondan gelen haberlere göre, bombardımanı durdurma kararı dün sabah yüriırlüğe girmiştir. Başkanm kararlarına karşı ^^ Amerıka'da ve dünyada uyanan ^F tepkıler çok değişık olmuştur. Amerikada birçok kımse Johnson'ı kahraman mertebesine çıkarıp överken, bazı yerlerde, Başkan m çekilme karan büyük bir ferahlık varatmıştır. (Diş Haberler Servisi) aşkan Johnson'm başkanlığa adaylığını koymıyacağını açıklaması, bütün dün • yada hayretJe karşılanmış, bazılan bunu 1 Nisan şakası olarak yo rumlamışlardır. Viet. nam bombardımanmm durdurulması bütün kaynaklarda memnunluk uyandırmıştır. «New York Times» gazetesi ise, «Bu karar John son'ın adaylıktan kesin eekilişi değil» demiştir. Aynı şüpheyi Mos B (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Amerikanm kararr*** Başkan Jobnson'un gerek adaylık, gerekse Vietnamda sınırlı ateş kesilmesi hakkındaki kararı bütün dünyada beyecaııla, ilgiyle, şüpheyle, hayretle karşılandı. Bunun böyle olması da normaldir zira her ülke olaylan ve herkes olayları kendi ölçüleri, kendi çıkarlan belki de görmek istediği şekilde değerlendirmektedir. Başkamn yeni karartarını bir teraziye oturtabilmek için son aylann olaylarma göz atmak gerekir. Amerikan kamu oyu Vietnam koausunda ikiye ayrılnuştı. Bir taraf Vietnamdaki tırmanma po(itikasını her ne pahasına olursa olsun sürdünnek istiyordu. Vietkong, oniaruı yılbaşı günü kabul edilen «Ted» bayramında saldınya başlayınca ümitler artnuştı. Amerika bu saldırüan bir konvansiyonel savaş naline sokacak, her bakımdan üstün olan Amerikan kuvvetleri Vietkongu cepbe savaşında yıprattıktan sonra Kuzey Vietnamı da dize getirecekti. Böylece bem tırmanma işi tamamlanmış, hem de artık Amerikan ekonomisi aleyhine işlemeye başbyan Vietnam meselesi Kore gibi haUedümis olacaktı. Ne var ki masa başmdaki stratejik hesaplar Vietnama uymadı. A.B.D. askerleri üstün tekniğe rağmen umulan tırmanma yoluna giremediler, aksine Vietkongun saldırılan Dien Bien Fu olayını hatırlatan sonuçlar aldı. Amerikan kamu oyu önce bir tereddüt gefirdi, fakat yavaş yavaş ibre değişti. Halkın nabzı daha çok Pentagon politikasına karşı atmaya basladı. Bir ay önce GaUup'nn yaptığı OLAYLARIN ARDINDAKİ Denktaş'a pasaport verildi Grivas'm adaya döndüğü haberi endişe yarattı (DIŞ HABERLEK SERVİSİ) Kıbrıstaki eskı Yunan Kuvvetlerine Başkomutanhk yapmış olan ve geçen kasım ayındaki buhrandanberi Atmada yaşıyan General Yorgo Grivas EOKA'nın tedhis hareketine başlamasının yıldönümii munasebetiyle vapılacak merasimlere katılmak üzere dün uçakla Lefkoşeye hareket etmiştir. Gene Anadolu Ajansı, Lefkoşe çıkışlı bir başka baberinde. Rum yönetiminin 1964 ten beri Kıbrısa alınmayan Tiirk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş'a pasaport venüğini bildirmiştir. Ankara Büromuza göre, Grivas'ın tekrar Adaya döneceğine dair Lefkoşe çıkışlı haberler ile ılglli olarak Kıbns SaviMima Eakanı Osman Örek, «önümüzdeki günlerde başlaması söz konusu olan müzakereier arifesinde, Grivas'm Adaya dönüşünün ciddî (Arkası Sa. 1. Sü. 4 de) Şüphe ve güvensizlik DÜNKÜ KESİF SİSTEN BİR GÖRÜNLŞ Vergi yatırma süresı T5 gün İstanbul'u, özelükle Boğazı dtin sabab ve öğleden sonra kaplayan kesıf sis, denız trafigıni alt ust etmış, Haydarpaşa önlerinde ıki denız kazası olmuş, bir şüep de karaya oturmuştur. Görüş sahasının 100 metreye kadar düştügii siste, Beyrut'tan dönmüş bıılunan Daniz Nakliyat Şirketine ait 6500 gros tonluk «Elâzığ» şılebı, Haydarpaşa önlerinde damir atarak durmak isterken, 14 bin tonluk Yunan bandıraU «Linda» tankerinin çarpmasına manu! katauştır. Akaryakıt yüklü olarak Karadeniz den gelmekte olan Yunan şilebi, ilgililerin ilk soruştu:masından sonra kaçmıştır. «Elâzığ» su sevıyesi üzerinde •Takma böbrekli ilk Türk» dün' 5 metre uzunlugunda bir yara almıştır. Kaçan geminm günlük öğle yemeği listesine «peldurdurulması için durum Ça te» ilâve ederken, yurdumuzun ilk organ nakli ameliyatını yapan Ope nakkale'ye bildirilmiştir. rator Dr. Âtıf Taykurt da, trans1967 yılı gelir vergisinin ilk t a t Yme Haydarpaşa önlerinde plantasyonun ilmî esaslara dayansitını ödeme süresi 15 Nisan akAkdeniz'e geçmekte olan So> raadan yapıldığı iddialarına karşı, şamına kadar iKatılmışıtır. yet bandıralı. akaryakıt yü'î «Bütün bu iddia sahiplerinin fikirMaliye Bakanlığı, bu süre lçtnlu «Dimitri Purmanof» şilebi, lerine karşı saygım vardır. Amelide ödenecek taksitlerin gecikme (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) yatın ilmî esaslara dayanıp dayanzammına tâbi olmıyacağını da aymadıgını onlarla münakaşa etmetıı bildiride açıklanuştır. ye her zaman hazırun. Buyursunlar, bunu tartışalım; böylece değişik fikirlerin birleşmesi daha yararlı sonuç verir demiştir. öte yandan, Tıp Fakultesi Dekanı Prof. Cihat Abaoelu'nun Türkiyenin ilk organ nakli ameliyatı hakkında gayrı reamî bir araştırmaya başladığı tonnpunda, Beyoğlu Beledıye Ha*tahanesi Başhekimi Dr. Saım P Bengiserp de, şunlan söylemiştir: «tşın Sayın Abaoğlu'na yanlıs ADANA, (Cumhuriyet Bürosu) Ceyhan'ın tanınmış manıfatu aksettirıldığıne emınım. Eurara tuccarianndan Hasan Tarhan, beline iple büyükçe bir taş bağla da çahsan arkadaşlar da en az mış ve Payas Kalesının burçlarından kendisinı denize atarak ıntı karşı iddıaları yapanlar kada; hekimdir. Atlf Taykurt <1? 30 se har etmiştir Tanınmı* tıircann cp<'dı sabah çobanlar tarsf'nrfan görıilerpk nelik bir Ürologrluı f(iv |p be (Axkası Sa. 7. Su, 6 da; demzden niidiılnıış ve seıefcU (Arhoot oa. 7, Sü. 1 de) "ElflzıM çarpan Yunan şilebi kaçîı Kesif sis Boğazı alt üst etti Başkamn açıkladığı kararla, özel likle Başkanlık yanşına katılmaktan eayması, bütün dünyada şaşkınhk yaratmıştır. Haber gızlenmiş, basın topîantısına katılan gazetecilere dağıtılan metine bile konraamıştır. Johnson, konuşmasının (Arkası Sa. 7. Sü. 2 d«) Kao Ki, servet dağılımı komısunda Ho Şi Minh ile aynı fikirde Böbreği değiştirilen hastanm sıhhî durumu «iyi» WASHtNGTON Johnson, Amerikan siyaset sahnesini allah builak eden «20 «celimeden ibaret» cumlesine çeşitll yerlerden gelen tepkileri değerlendirmekle meşgulken, «Siyaset sahnesinin ışüdaklan» Başkanlık mücadelesine fiili bir şekilde devam eden üç adayın üzerine çevrılmiştir: Demokrat Senatörler ı Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Kennedy'yi durdurmak artık hayli zor olacak,, II HAMBÜRG Güney Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nguyen Kao Ki, Amerikanm Vietnamda kendi çıkarlan için bulunduğunu ve bu durumun Vietnamın çıkarlârına çoğu zaman uymadığını söylemiştır. Associated Press Ajansı'oın haberine göre, Federal Almauyada yayınlanan «Stern» ddlı dergiye bir demeç veren Güuey Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kao Ki. şunları söylemiştir: « Amerika, Gflney Vietnamın ihtiyacım bilmckle beraber (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) halk oyu yoklamasında Vietnam politikası ilk defa yenilgiye u*radı, tasvip etmiyenlerin yüzde» si, tasvip edenlerin üstüne çıkt'. Arkasından altın buhram, ortalığı büsbütün kanştırdı. Beyaz Sarayın istediği ekonomik tedbirlere karşı direnç arttı. Demokrat Partinin bölünme tehlikesinden bahsedilir oldu. Parti içinde muhaiefet afırlığuu hissettirmeye basladı. Geçen hafta içinde General VV'estmoreland'ın merkezde bir çöreve tâyini ile Amerikanuı Vietnam politikasında değişikliğa gitmek istediği anlaşılıyor, fakat bu değişikliğin nasıl yapılacağı kestirilemiyordu. Nihayet Başkan Johnson önceki gece yaptığı acıklama ile meseleyi ortaya koydu. Şimdi Amerika bir dönüş çabasınm içindedir. Johnson, bazılarmın iddia ettikleri gibi ister seçim manevrasına girmiş, ister Amerikan kamu oyundaki herecanı yatıştırmak için barış taarruzuna geçmiş olsun, bu yolu, bütün direnmelere rağmen izliyecektir. Çünkü bir zamanlar Amerikan ekonomisine hız veren Vietnam bugün ekonomiyi ters yöne itmektedir ve tüketim döneminde buJunan Amerikan halkı krizin Vietnam yüzünden geldiğini, üstelik Amerikamn «yabnz devlet» haline süratle sürüklendiğini farketmektedir. Bu bakımdan zikzaklı da olsa dönüş'e devam editecek, ve bu dönüş dünya dengesindeid aksaklığın giderilmesini sağüyacaktır. uzatıldı DAKIKA: ^ İvediliğe geliyor Ayın kaçı bugün? 2 Nisan. Bir ajans haberine göre, Büyük Millet MecUsinde bulunan 13 önemli tasan 15 Nisana kadar kanunlasacakmış. Nerdeyse. günde bir tane. O da, eğ>r, Meclis her gün toplanırsa... Kısacası, ba 15 önemli kanun tasarısı da, tam mânasiyle «yangından mal kaçınrcasına» çıkmış olacak. Kanunlann pek çoğu, ba şekilde, şaşılacak hir aceleyle çıkıyor. Ve ondan sonra, tatbikat, bîr Arapsaçı. Ve, gelsin, ek üstüne ek. Ama, ne yaparsınız. Meclis de haklı. Döğüşlü, döğüssuz parti kavgaJanndan, oturup, kanun ta> sanlannı, şöyle, enine boyuna, dört bir tarafım gözönüne alarak. knnuşmava vakit kalmıyor H... D. N. Ceyhanlı bir tüccar beline taş bağlayıp kendini Pay as kalesinden denize attı YUGOSLAV BAŞBAKANI İSTANBUL'DA Memleketimizde resmi bir ziyarette bulunan Yugoslavya Başbakanı Mika Spiljak ve beraberindekî heyet dün uçakla İzmir'den İstanbul'a gelmiştir. Dışişleri Bakanı Çağlaj anfil'in de bulunduğu tıçak, Veşilköy fiava Alanındaki sis sebebiyle İzmir'den "bir buçuk saat rötarla kalkmiştır. Yugoslavja Başbakanı, i'eşilköy'den doğruca Vali Vefa Poyra7 tarafmdan onuruna verilen yemeğe gitmiştir. Mika Spiliak gece de Şale'deki resepsiyona katılmıştır. Konuk Başbakan ve beraberindeki heyet bugün yurdumuzdan ayrılacaklardır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog