Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

ALMANYA1A ÇAL1ŞMAĞA GIDECEKLERE, BULUNAM.ABA, SEYAHAT EDECEKLERE LUZUMLU REHBER: HARİTALI TELÂFFUZLU ALMANCA TÜRKÇE SEYAHAT ve KONUŞMA REHBERİ Hazırlayan: M. Akdoğan Kn raühlm mevzu ve bilgilerl kaptayan bu rehber, eebe aığabllecek eb'attadır. Birmci hamur kâğıda nefiı baıkı 192 «ahlıe, 7,50 TL. Kitapçılardan arayınız. ödemeli gOnderlür ÖĞRETİM YAYINEVİ Ankara Caddesl No. 622 İSTANBUL Cumhurlyet 3857 44. YII *ayı umhurjyeı KTIRUCUSÜ: YUNUS NADİ Herkesın anhyabüeceâ tlilda kaik kitaplar Tevfik Kardea MEKANİĞİ MOTÖR Cütll Pambelektrik t 1000 1500 250 1250 350 750 750 1000 1230 2300 1S701 Telgral ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 TelefonJar: 2 2 42 90 2 2 4 2 9 6 22 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Salı 16 Nisan 1968 ABEVLERİ : 5886/3865 Aybar cevap verdi "TiP tek alternatif olduğu için AP ve CHP telâş içersindedir,, Tfirk Iş 7. Genel Kıuulıı toplandı KO1SGBEDE SVNAY VE SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ K0.WŞJX "Amerika ile Demirsoy. SovyeHcri Türkiyeden oynı uzakiıkla "vasiye tutmak gayemizdir,, ihtiyacımız yok,, ANKARA (Cıımhuriyet Bürosu) Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, A.P. ve C.H.P. nin T.İ.P.'e karşı tutum ve davranışlanmn nedenlerini iııceliyen bir demeç vermiş, «T.İ.P., seçimler arifesinde bilime dayanan, millî ve halktan yana iç ve dış politikasiyle çalışan halk kitleleri için tek alternatiitir. A.P. nin de, C.H.P. nin de JOHNSON teJâşlan bundandır» deHONOLULUYA GİTTİ miştir. Sermaye ıçın yenı tedbirler ANKARA, (Cumnnriyet Bnrosn) Hükumet, yabancı sermayenin «sorumsuz bir şekilde» yurda girmesini ve «istediği zaman yatırım yapmasım» önlemek için bazı tedbirler almıştır. Resmi Gazetenin dünkü sayosında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararma göre Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümlerine gör* 1963 yılı başından itibaren sermdye getirilmesine, mevcut sermayenin arttınlmasına, ve imalâtın genişletilmesine izin verilen teşebbüslerden 3 yıl içinde taahhutlerini yerine getirmeyenler, 2 ay içinde bunun nedenlerini Ticaret Bakanlığına bildireceklerdir. Verilen iki aylık süre zarfında müracaatlannı yapmayan yabancı şirketlerin izin belgeleri iptal edilecektir. Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayınlanan kararnamenin yayın taribinden iki ay içinde taahhutlerini yerine getirmeyen şirketler bunun nedenlerini bildirdikleri takdirde konu Devlet Plânlama merkez teskilâtınca incelenecektir. Devlet Plânlama Merkez Teşkilâtı yabancı şirketlerin gerekçeli müracaatlannı inceleyerek taahhutlerini yerine getirmeleri için ya belirli bir süre tanıyacak ya da izin belgelerini iptal edecektir. ÇEKOSLO VAKYA'DA GtİNÜJS KO1SVSV ANKARA (Cumhuriyct Bürosu) Türkiye tsçi Sendikaları Konfederasyonunun bir bafta sürecek 7. Genel Knrnl toplantısı sabab Büyük sinemada baslamış ve açış konuşmasını yapan Genel Başkan Seyfi Demirsoy, «Biz rüştümüzü ispat etmiş bir teşekkülüz. Türk sendikacılık hareketinin ne vasiye, ne tnodern haramilere, ne de siyasî komiserlere ihtiyacı yoktur» demifttir. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da kongreyi bir sure izlemiş ve yaptığı konuşmada, Türk tş'in ça lışmalarmın takdirle izlendiğini söylemiştir. Kongrede partisi adına bir konuşma yapan CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit ise, «Üyesi olduğum ve sorumluları arasında bulunduğum CHP, ekonomik ve sosjal alanda Türkİş'le aynı amaçlara yönelmiş, o amaçlara ulaşmak için aynı araçlan benimsemis bir partidir. Bunu açıklıkla ve yctki ile belirtiyorum. Türkiye'de (Dış Haberler Servisi) bunu bu açıklıkla söyleyebilecek BATI BERLİM Beş günden başka partiler de çıkabilirse, ancak berı devam eden kanlı öğrencı sevinç duyarun» demiştir. nümayışlerının devam edeceğı Cumhurbaşkanı Cflüdfit ŞV B a yı anlasilmaktadır. bazı Bakanlar, siyasi parti temsilAtlı polisler dün gece 4 milyon cileri, bazı tabii senatörler ve 250'tirajlı «Bild Zeitung» gazetesi'run ye yakın delege ile yabancı sendika basıldığı binadan çıkanhp dağıtıtemsilcilerinin izledikleri toplanmını önlemek için binalan ablutı. başkanhk divanınm teşekkülünka eden oğrencıler" hücum etmiş den sonra baslamış ve bando refabu arada cop kullanmışlardır. katinde söylenen îstiklâl MarşınHamburg'da polis, basımevi etdan sonra, Genel Başkan Seyfi Derafındaki kaldırımlan ve basımmirsoy, sık sık alkışlarla kesilen evine giden yolları kapatmış, sadebir konuşma yapmıştır. ce kamyonlann çıkabileceğı kadar bir delik bırakmıştır. Bu delikten Demirsoy'un konuşması çıkan kamyonlar da gazetelerlı» Türkiye'nin grev ve lokavt dösağlamlaştınlmış, sadece şoförün nemine girmesirKİen bu yana cedışarıyı görebileceği kadar b'r reyan eden olayların da kısa bir öaçıklık bırakılmıştır. Bu delikten zetini yapan Demirsoy, bundan son çıkan bir kariıyon şoförü, karşısm ra Türkiyenin ve işçilerin sorunlacaki gösterici gençlerin içine hızla rını eleştirmiş, Türklş'e çeşitli ilerlemiş ve gençlerden birisinın çevrelerce atılmak istenen «çengelkamyonun çarpması ile havaya ftr ler.e değinerek, "Bir kere şunu her ladığı göriilmüştür. Görgü tanıtkesin bilmesini isterim ki, biz ger lan gencin yaralandığını söylemişçeklerin yanındayız, gerçeklerl dllerdir. le getirmekten de çekinecek karak ter zaafının bizde aranması beyhnVictkong teşekkür etti de bir gayrettir» demiş ve devamla Doğu Berlin yolu ile Batı Ber şunları söylemiştir. lin'dekı «Paskalva yürüyüşleri«Millet olarak bir ve beraber olne» gondenlen bır Vıetkong meduğumuz müddetçe varız ve gelesajında, gostericılere Vıetnam'ccğe daha emin adunlarla gidebidakı komünıstlerı destekledıkleliriz, milleti mezhep kavgalaruıa rı ve Amerikayı kınadıkları için itenlerle. ortaçağın karanlığına sü teşekkür edılmıştır. Vıetkong'rüklemek isteyenlerle mücadele et un bu mesajı gosterilerın yapılmeye kararlıyız.» dığı bütün şehırlerde. gosterileDemirsoy konuşmasında bazı sen rin sonunda okunmustur. dikacıların partizanlık gayretleriÖte yandan dün Berlın'de ja ne de değinmiş ve bunlardan kaçıpılan buyuk açıkl^ava toplantırılmasını sâhk verdikten sonra, sında, çesıtli siyasi eğıhmlere sendikaiarm görevlerıne değinmi? (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) ve şoyle devam etmiştir: Kore'de çarpışma: 2 Amerikalı öldü AUSTİN. (Teksn) Paskalya tatilini eşı ve kızı LUCJ ıle bırlikte çıfthgınde geçiren Başkan Johnson dün Honolulu'ya gitmiştır. «Pneblo» bunalımı sırasında GUney Kore Devlet Başkanının yanına gönderilen Cyrus Vance, Başkan Johnson'un yanındaki heyete dahUdir. Başkan, Johnson, tatili sırasın da, Kuzey Vıetnam ı l e yapılacak barış görüşmelerının yennı tesbit bakımından Dışişlen Bakanlığı ıle teması mufaafaza etmiştır. Başkan Johnson, Honolulu'da Güney Kore Cumhurbaşkanı Park ile görüşecek, tnuttefıkıne, Amenkanın ızledlğı siyasetteki gelişmelerı ızah edecektır. Seçimler yaklaşırken Uç görü» ve bu görüşleri temsil eden Uç partinin politika sahnesinin önüne geçtiğinl, bu partüerin T.İJ»., A.P., C.H.P. olduğunu söyliyen Ay bar, partiler hakkında görüşlerint şöyle açıklamıştır: «A.P. çalışan halk kitleslnin oylariyle iktidara geldiği halde, çalışan halk sınıflanna karsı bir politika tzlemenin çelişkileri içinde bugiinkü kapkaç düzeninj ayak ta tutmay». çâjifmjjrtadır. Demagojik nutuklarla gizlenteye ça(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Masaryk'i kim öldürdü ? Stalinci unsurların yönetimden uzaklasmasına dayanan son Çekoslovakya olaylan sırasında, 1948 yılında cereyan eden bir intihar da dünya kamu oyunda tartışümaya başladı. İntihar eden, o zamanki Çekoslovak Dışişleri Bakanı Jan Masaryk'di... Tartısmalar ise, Masaryk'ın intihar etmediğini, Stalinci ajanlar trafından öldürüldüğiınü konu alıyordu. Halen Çekoslovakya'da adlî tahkikata sebep olan bu esrarengiı olayın tafsilâtını, Sunday Times gazetesinden veriyoruz. Almanya'da öğrencı gösterileri devam ediyor (Dış Haberler Servisi) Sekiz kordeş DİYARBAKIR Şehrimiza bağh Kulp ılçesinin Gülay köyünden Resul Kılıç admda 37 yaslarında bir sahıs, tarla anlaşmazlığından a rası açık bulunan Süleyman, Hacı, Mehmet Ali, Abdürrezzak, Sait, Hikmet, Faik ve tlyas Aslan adlı kardeşler tarafından, tarlasında çahştığı bir sırada kıskıvrak bağlanmış, mavzerle delik tfeşik edilerek öldürülmüştür Aslan kardeşlerden Süleyman yakalanmış, diğer sanıkların aranmasına başlanmıştır. Takma böbrekli Yusuf'un viicudu, dokuyu recfdefme emaresi gösteriyor Amelıyatından bu yana 19 gün geçen takma böbrekli Yusuf Ö zer'in vücudunda dokuyu reddetme emarelen belirmiştir. Kandaki lokosit sayısmın dün 11 bin 800'e çıkmasına karşüık, 24 saatlik idrar miktan 1 6 litreye , düşmüştür. Lokosit sayısı ve idrar miktannda bır değişiklik olmazsa vücut takma böbreğı birkaç gün içınde atmış olacaktır. Dr. Atıf Taykurt. lokosit sayısınm fazla yükselmesinin ve idrar miktannın düşmesinın, vücudun dokuyu red belirtisi sayılabileceğini söylemiştir. Çatışma SEUL Bır B.M. Kumandanlığı sözcüsünun Pazartesı günü yaptığı açıklamaya göre. Kuzey (Arkası Sa. 7. Sü 2 dpl unün notıorı CHP TiP çekişmesi Inönü'nün, Türkiye İşçi Partisi'ni, Kars Rongresi münasebetiyle karşısına alısı yeni değildir. Hatırlanacağı gibi, bir süre önce C.H.P. Genel Sekreteri Bülent Ecevit Doğa gezisi sırasınds T.l.P.'e sert bir çıkıs vapmış, bu arada İşçi Partisiyle Halk Partisi arasındaki ayrıntıları ortaya koymuştu. Bülent Ecevit'in bn çıkışından sonra anlaşılmıstı ki T.I.P., Dogu illerinde C.H.P. aleyhine bızlı bir kampanyayı sürdürmekte, özellikle köylerde bn kampanya hayli etkili olmaktadır. Ecevit'in konuşmasını, Halk Partililerin Dofnda ve Batıda Türkiye tsçi Partisi'ne karsı giriştikleri karşı büeamlar izledi. Bn sırada tnönü de tstanbul Kongresinde özellikle dış politikadaki görüş ayrılıklarına dayanarak T.l.P.'in C.H.P.'den hayli uzakta bulnndnğnnu belirtti. Fakat C.H.P. T.t.P çatışması hızlanır gibi görfinürken bir yandan Mecliste iktidann tsçi Partisine karsı giriştiği saldırılar, öte yandan T.t.P. Genelkurmayının Halk Partisi'yle ara açmamak için dikkatli davranması çekismeyi durdnrdu. Seçim Kannnnnun müzakereleri sırasında baslayan geçici muhalefet işbirliği de açık kavçanın şiddetlenraemesini sağladı. Bn, günlük taktiklerle sağlanan zahirî bir yakınlık faavasıydı. Gerçekte ise CM.P. T.I.P. miicadelesi Dotuda, Gfineyde, Knzeyde ve Batıda, özellikle kasaba ve köy kademelerinde bütün hıziyle devam ediyordn. T.I.P., C.H. P.'yi ceberrnt Osmanlı Oevletinin kalıntısı, lutncu bürokrasinin mümessili olarak niteliyor, ve halkın ıstırabını A.P.'den cok C.H. P.'nin geçmisine baghyordu. Tj.P.'e göre, Ittihat ve Terakki'de birlesen bürokrat sınıf, dataa sonra C.H.P. olarak örgütlenmiş ve nihavet iktidan D.P. ve A.P. ile komprador afa sınıfı ele geçinnistir. İşçi Partisi, 27 Mayıs Devrimini de dolaylı olarak C.H.P.'ye bağlamaktadır. Vine T.t.P.'e nazaran «bürokrat sınıf, ağa komprador iktidarını silâh zonıyla devirmiş ve 1961 Anayasasına koydnğn bazı hfikümlerle bürokratların devlet yönetiminde söz sahibi olraasını teminata bağlayan Tabiî SenatÖrlük, Milli Güvenlik Kuruln gibi müesseseleri yaratmıstın. Marksist metotla yapılan bn değerlendirme, iktidar partisinin de sonnç olarak C.H.P. hakkındaki ithamlarına denk düştüğn için, köyde ve kentte hayli isledi, etkili de oldn. C.H.P. ise bnna karjı knvvetli bir mücadeleye giremedi. Çünkü Halk Partisi knrmay'ı, evvelemirde, iktidar partisinin Tİ.P. için düşöndüp «defterini dürme» cabasına katılmak, hele elbirligine gitmek igtememiştir. üstelik parti içinden çıkan G.P.'nin solcnlnk snçlaması karşısınds C.H.P., siyası demagojiye dönüş olarak nitelendirilecek davranışlardan da kaçmmıştır. Nitekim tnönü'nün Istanbnl konnsması üzerine G.P., C.H.P.'yi kendi yolnna gelmekle damgalamıstı. Oysa T.I.P.'le C.H.P. arasındaki ayrıntılar belli idi ve her parti kendi gdriişünü savnnduğn, karsı partininkini defetmeğe çalıgUî\ gibi, C.H.P. de bn ayrıntıları daha açık ve seçik ortaya koyabilirdi. T.I.P., Marksist temele dayanan bir klâsik sosyalist parti idi. Ekonomik görüşü, dıs politika görüsü bn temele otnrtulmnştn. Düzen anlayışı da aynı idi. C.H.P. ise henttz bünyesi bakımından değil, fakat programı bakımından bir sosyal demokrat parti nitelilindeydi. Ortanın soln hikâyesi sosyal demokrasi anlayışınm sadece partiler yelpazesine göre tatumlanmasıydı. Dubcek'in yenı yönetiminin, eski Çekoslovakya Dışişleri Bakanı Masaryk'ın ölümü üstünde açtığı tahkıkat çok ilginç safhalar arzetmektedir. Tahkikatı yürüten Savcı Jıri Kotlar'ın bürosuna hergün bu konuda aydınlatıcı biigi vermeyi dileyen düzinelerce kişiden telefon ve telgraf gelmektedir. Anlaşıldığına göre yırmi yıldan beri ölüm korkusu ile susan olayın tanıkları teker teker ortaya (îkmakta ve ifade vermeyi arzu etmektedirler. 1948 de öldüğü zaman 61 yaşmda olan intihar Jan Masaryk, Çekoslovakyanm ilk ettiği Cumhurbaşkanı Thomas Masaryk'iddia ın oğlu idi. Gerçek bir liberal deedilen mokrat olan Masaryk, babasının Masaryk. Cumhurbaşkanlığı döneminde Çekoslovakyada uygulanan özgürlüklerin en büyük hayranı ve savunucusu idi. 1948 yıhnın martında, zorla Klement Gottwald'ın komünist kabinesine katılan Masaryk'ın, o tarihten sonra çok mutsuz ve sinirli olduğu göze çarpıyordu. 9 martta, kendisme hükumetın yemin töreninde bulunması gerektiği bıldirildiği zaman, Masaryk sekreteri Dr. Lumir'e: «Oraya gitmeyi hiç istemiyorum» demişti. Hükumet, daha sonraları bu sözün, Masaryk m moral bozukluğundan intihar ettiğini gösterdiğini ileri sürmüşse de, bugıin bazı yorumcular, eski Dışişleri Bakanının. daha o zamanlar Batıya kaçmayı plânladı ğını iddia etmektedirler. 9 martta komünist yöneticilerle görijşen Masaryk, saat onbirde Dışişleri Bakanlığındaki katına gelmiş ve ken (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) kurşunn dizdi Mrddoını Podgorni'den İlâhiyat Fakültesnde protesto orueu başladı ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosn) İlâhiyat Fakültesi öğrencilerı, Dekanın ve Yönetim Kurulundan dört üyenın verdiğı bir karan protesto etraek amacıyla dün geceyarısından itibaren boy kota başlamışlardır. Kalabahk bir öğrend grupunun başlattığı boykotun bütün (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Maraş'ta, AP içindeki hizip CHP'ye yanyor DOGAN KEÇECIOGLU MARAŞ Yuksek tansıyonla se;ım atmosfenne gıren M a raş'ta. nurcuların yer aldığı AP' de hizip çarpışması sebebıyle seçimler konusunda kesın bır hukme varmak bugün ıçm ımkânsız olmakla beraber, sokaktakı vatandasın kanaatı. ıkı Senatörlüğun AP ıle CHP arasında paylaşılacağı şeklindedır. AP ıçındekı mücadele sonuçlanmadığı ıçın partılerarası çatışma henüz başlamamıştır. PODGORNİ': SÜNAI Iki Sovyet peyki uzayda keneilendi, ayrıldı MOSKOVA, (AP, a.a.) İçınde insan bulunmayan «Kozmos • 212» ve «Kozmos 213» Sovyet peyklsri, dün dünyanın etrafındakı yörüngede otomatıkman kenetlenmiş ve ikisi bır arada 3 saat V) dakıka süreyle y^rungede döndükten sonra aynlmıştır. Ay'a doğru yapüacak pilotlu uçuşlar içm hayatî onem taşıyaa bu manevra, tarıhte ıkınci kea ge.çekleştırilmektedır. Bundan onceki otomatık uzay kenetlenmesi, geçen sonbaharda, Bolşevik ihtilâünin 50. yıldonümlerı arifesind. başarümıştı. Bu denemenin, Rusların uzaya İnsan göndereceklerine dair söylentüenn çıktığı bir zamana rastlaması ayn bir önem taşımaktadır. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Sunay Rusya'ya ikinci defa davet edildi ANKARA (Cıımhuriyet Bürosu) SSCB Devlet Başkanı Podgorni Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a Sovyetler Birliği Parlâmen to Heyeti Başkanı ile özel bir merıj göndermiş ve kendisini ikinci defa Rusyaya resml bir ziyaretts bulunmaya dâvet etmiştir. Podgorni'nin Sunay'a gönderdiği mesaj aynen şöyledir: «Saym Bay Cumhurbaşkanı, SSCB Tüksek Şurası Birlik Metlisi Başkanı Spiridonov'un başkanlığında SSCB Yüksek i?urası heyetinin Tfirkiye'ye yaptığl ziyaretten faydalanarak sizlere selâmlanmı sunarım. ve iyi dilekleriml Denktas, Küçük ve Vavuzalp Kıbrıs Türk Alayı Komutanı Küçükturan, Şehitlikte saygı duruşunda.. Hayber Kalesi Hâien AP yönetımmı elinde bulunduran Kapıoğlu ailesi, AP'mn 1965'de aldığı 2 Senatörlüğü tekrar almak için eski Milletvekillerinden Adnan Karaküçük il e Zekenya Kürşad'ı; Hü(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) R.C.D. Bakanlar Konseyi bildiri yayımladı TAHRAN, (ajı.) Dün Tahran'da sona eren bölgesel işbirliği ve kalkınma teşkilâtı (R.CJ3.) Bakan lar Konseyi toplantısında Türkiye, îran ve Pakistan, 1. yeni ortak teşebbüse karar vermiştir. Toplantı sonunda yayımlanan ortak bildiride belirtildiğine göre, yeni teşebbüsler elektronik, mıkina, dizel motorlan, alümınyum levhalar, çelik boru imali alanlannda olacaktır. Konseyin bundan sonraki tor> lantısı 4 Kasun'da Ankara'da yapılacaktır. "Denktaş Adaya Enosis'i gömmek için getirildi,, flnamurdaokulbayraği 16 yerindeıryakıldı ANAMUR Çarıklar köyünüıı Efeler mahallesinde, tlkotoılun bayrağı, meçhul şahıslar tarafından yakılmıştır. Pazar gecesi direkten lndirilen bayragm yıldızınm 11, ay'ın ise 5 yeri lıme • lime edilerek yakılmış, (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) ECVET GÜREStN Ülkelerimizin parlâmento beyetlerinin karşılıklı ziyaretleri ve Sovyetler Birliğiyie Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin iyi yolda geliştiğini, ülkelerimiz arasındaki iyi komşuluğun sağlamlaşmakta oldugunu gösteriyor. Ayni volda vürümek arzusa içinde bulunduğum içindir ki, Sayın Cumburbaşkanı, SSCB Bakanlar Knrulu Başkanı A. N. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) KİBRISTAN BILDIRIYOR LEF'KOŞE KıbrısJıIar arası ihzari müzakereler, paskalyadan hemen sonra başhyacaktır. Bu konu, Türk liderf Rauf Denktaş tarafından da açıklanmıştır. Görüşmelerde Türk tarafını Denktaş'la örek temsil edeceklerdir. Görüşmelerin tarihi ve yeri kesin olarak henü7 kamrlastırılmamıştır Ru knnuda UThnnt'm temsılcısı Tafall ve Kıbrıs Türk üderleriyle görüşmeler yapacaktır. Şiaıdiki halde Türkler görüsmelerin dışanda bir yerde, Rumlar İse Kıbnsta yapılmasında israr etmektedirler. Eğer Türklerin isteği kabul edilirse görüşmeler, kuvvetli bir ıhtımalle Birleşmiş (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog