Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

HOSEYİN RAHMİ GDRPJNAR'ın «Bugünün Dıliyle Bütün Eserleri» dizisınde şımdıye kadar yayınladığımız 19 romandan sonra yenı bır şaheseri: TUTUJMUJ GONÜLLER Yeni çıktı. 264 sayfa 8 lira umhuriye KURUCUSÜ: YUNUS NADÎ MIKHAIL yFSHİTZ ATLAS KITABEVÎ 44. yıi sayı 1S700 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 *** TH SAN'AT FELSEFESt Kltap ÇıkU BELGE lyınevi 72 Cagaloğlu Istanbul 27 0* 71 Rsza: 2784 3827 19 SEÇIM. SEÇİM. SEÇİM. SEÇİM. SEÇİM. SEÇİM. SEÇİM. SEÇİM. Ilk açıkhava toplantısım GP yaptı T. Feyzioğlu Gaziantephe «Allah insanlari hür yaratmıştır» dedi Doçan KEÇECİOĞLU bildiriyor GAZİANTEP 1 haziran'da yapıiacak seçimlerle ıl ?üı ilk açıkhava 'oplantısını G. P. 1 Gaziantepte düzen lemiş, seyım kampanyasun ilk açan parti lideri de Turhan Feyzioğlu olmuştur. Şehir dışında davul • zurna ve parti flâmalan ile karşılanan Feyzioğlu, «Türkiyeyi Stalinci ve Mao'cuların değil, miUiyetçilerin idare edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın» demiştir. Başkarakol mevklinde karşılanan Feyzioğlu, üstü açık bir cipe bindirilerek Atatürk Bulvannı takiben Istasyon Meydanına gelmiştir. Devlet Bakanı Kâmil Ocak, Atatürk Bulvanndaki evinin balkonundan Feyzioğlu'nu elini sallayarak selâmlamış, davulcular da Ocak'ın evi önünde gösteri yapmıştır. Kortej, CHP binaii önünden geçerken Orhan Öztrak. bma önünde duranlara, hafif bir göz atmıştır. Milletvekili ve aynı zaroanda Belediye Başkanlığına adayljğmı koyan İmam Hüseyin tnceoğlu, Genel Başkanma gücünü göstermek için şahsen hazırladığı karşılama programı gereken ilgiyi sağlarken, açık hava toplantısır.i ekserisini köylülerin teşkil etti^i 8,000 e yakın bir kalabalık izlemiştir. {Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) «Işçi Partisinin dış politikasını memleketin hayati menfaatlerine aykırı buluyoruz. Dış politikada bizim memleketin emniyeti Amerika ve Sovyet Rusya'ya karşı kesin olarak düşnıanlık göstermemektir» Köy Işleri Bakanlığında tâyinler durduruldu Turgut Toker, uygunsuz davranış iddiaları için "asılsız,, dedi AN KAR A (Cıunlıuriyet Bürosu) Köy İşleri Bakunlığı ve Topraksu Genel Müdürlüğünde, yolsuz işlcmler, atannıalar, partizanhk, usulsüz alımlar olduğu yolundaki bazı iddialar üzerine kendisiyle görüstüğümüz Köy İşleri Bakanı Turgut Toker, «İddialar asılsızdır. Öyle ki, Y.S.E. Ankara teşkilâtında yaptırdığım bir tahkikatm inkişafında tesbit ettiğim, cski bir genel müdürün babasını da görevinden aldım» demiş ve iddiaları cevaplandırmıştır. İddialar nedir? • Topraksu Genel Miiöürlüğüııün tesisleri yetersiz olmakta. keyfî idare, adam kayırmalar birbirini izlemektedir. Personel şubesinin başına, tahsili olmayan lokantacı bir müdür alanmıştır. Sekreterlere geçici görev faslından seyahat harcırahları ödenmek tedir. 7. Genel Kurul bugün toplanacak ANKAKA( Anadolu Ajansı) Türkiye Işçi Sendikaları Konfederasyonunun bugun başlıyacak olan yedıncı Genei Kurul topiantısı münasebetıyle yaymlanan Denetım Kurulu raporunda, Yönetım Kurulunun bazı tasarrufları tenkit edılmekte, uye Sendıkalardan bâzılarının 4ü aydanben aıdat ödemedıği öne surulerek. «Konfederasyonnn malî sıkıntı içinde olduğu» açıklanmaktadır. Raporda, geçen yıl sonu itibarıyle Türklş'in 522 bın 674 lira 61 kuruş olan alacaklarına mukabıl. çeşıtlı kurum, müessese ve şahıslara 3 mılyon 926 bin 632 lıra 57 kuruş borcu olduğu belırtılmış, ızlenen mall politikanın değiştırilrnesı gerektıgi öne surülmuştür Ayrıca. başta «Müteferrik giderler» olmak üzere, fazla mıktarda dergı ve kıtap bastırılmasından doğan masrafların da ka barık olduğu bıldirilmıştir. Türk iş malî sıkıntı içinde Inonu: «Başlıca rakibimiz TlP'tir» ANKARA (Cıunhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Ismet İnönü, Kars tl Kongresine gonderdiği mesajda: •Bizim başlıca rakibimiz solumuzda bulunan TtF'dir. Dış politikada ve iç politikada bizden eıı uzak ve bizimle açık. kapalı, amansız miicadele eden TÎP'tir demiş, TfP'in dış politikasını memleket menfaatlerine aykırı bulduklarını söylemiştir. Önümüzdeki seçimlere buyuk önem verilmesini isteyen CHP Genel Başkanı İnönü, bu konuda şöyle demektedir: «Kazanmak için bütün şartlar 9 elimizdedjr. Elverir ki seçim meYTP Başkanhk Divanı kajıizmasını ihmalsiz, doğru ve tam işletelim. Vatandaşa partibildlri yayınladı mizin dUşfindükleri, ortanın solu politikasınm gelecek başarılannt iyi anlatalım. lyi çalışırsak vatandaş bizi iyi anlayacaktır. Bizim başlıca rakibimiz solumuzda bulunan TtP'dir. Dış politikada ve iç politikada bizden (Arkası Sa. 7. Sü. S de) <£» •• •• İnönü seçim kampanyasına. CHP il ve ilçe kongrelerine gönderdiği ınesajlarla katıhyor unün fioîiflrı Dünyada ve Türkiyede Dünya bir bunalım, bir çalkantı içinde.. Amerika'da siyahların sehirleri birbirine katan öfkesi durulmuş görünmekle beraber, ne mesken kanununnn çıUanlmasiyle siyah beyaz çatışması bitmiştir, ne de Amerikan gençliginin daha iyi, daha güzel bir dünya istemi. Avrnpa'nın batı ve dofu kesiminde de aynı bunalım dalga dalga yayılıyor, çalkalanmalar devam ediyor. Kimi ülkelerde emperyalizmden kurtulus, sömürüden knrtnlnş, bağımsızlık akımlan gelisirken, yine ekonomilerini yoluna koymuş, tüketim dönemine cirmcŞe hazırlanan kımi Batı filkelerinde banalım, fanatik bir miJliyetçilik şeklinde kendini çösteriyor. Doğunun Çekoslovakyası, Romanyalılann yaptıklarının çok dtesine geçivermistir. Liberalizasyon hareketi gerçi komünist düzenden aynlıs anlamına gelmiyor. Fakat özgürlükçü akım öylesine bastırmıştır ki, Çekoslovakya Komünist Partisi kısa sürede sert bir dönüs yapmak zornnluluğuna duymnş. Dogn'dan kopmamakla beraber, kapısını Batı'ya açmıstır. Doğn Blokunda Sovyet Rusva'mn güvenlik alanı Polonya, bütün baskılara rağmen için için kaynamaktadır. Mevcnt düzen içinde özgiirlük isteyen aydınlar, gençler, revizyonizmden çok Sovyet Rusya'dan çekinen «eski» yöneticileri zorluyorlar. Sovyet Rnsya içindeki özgürleşme akımı da fazla etkili olmamakla beraber, Komünist Partisinin yöneticilerini epeyce ürkütmüstür. Brejnev bir yandan Çekoslovakya ve Polonya'daki gelişmelere, öteyandan Rusya'da başveren liberallesmeye karşı «ideolojik kalkınma» çafnsını yapmıstır. Bn çagn, akımın hızını kesmedifi takdirde, yoneticilerin ülkede daha sert tedbirlere gidecefinden söz edilmektedir. Akdeniz Clkeleri llericiler Konleransında însoslavya'nın, bir anlamda Sovyet Rnsya karsısına dikilmesi ve Akdeniz'in yalnız 6 ncı Filo'dan. Amerikan, tngiliz üslerinden değil, Ruslardan da arınraasını istemesi ilk bakısta Tito tutumnnnn tabiî sonncn gibi görülür. Ne var ki, davranışın, Komünist Blok içinde zaten başlamış ve çelismekte olan bağımsızhk akımını yakın gelecekte biraz daha etkiliyeceği şüphe götürmez. Amerikanın hür dünya bekçiliği masalı nasıl artık insanlari eskisi kadar inandıranuyorsa, Sovyet Rusya'nın Akdeniz'deki «denge» martavalını da Komünist Blok'nn özsrürlükçü ve barısçı kadroları yutmamaktadırlar. Kısacası ne yana bakarsak bakalım, bnnalımlar, çalkantılar, düzenlere göre, sn şekilde ya da bu şekilde başveriyor, gelişiyor. Eski ile veni, tufuculukla devrimcilik, bağımsızlıkla emperyalizm, millivetçilikle nvduculuk. özgü^ökçülükle baskı, çatışma halindedir. Ve işaretler, çatışmanın daracağı değil. aksine artacağını göstermektedir. Türkiye dc, dünyadaki saneılardan, değişikliklerin etkisinden kendisini elbette ayrı tutamaz. Eski ile yeni, devrimcilikle tutuculuk, ne kadar önlenmefe çahşılırsa çalısılsın, kamplaşmaktadırlar. Her yeninin, her ilerinin irticam gözünde kâfir damgası yerine komiinist damjrası yemesi, yeninin daha yeniye gitmek istemesine karsılık, geri'nin daha geriye, asırlar öncesine doğrn çekişi, milliyetçiliğin sovenizm yerine bağımsızlık gibi, ekonomik kurtulnş gibi kavramlarla yeni bir temele otnrması, ticaret burjuvazisine dayanan ümmetçilik akımımn kilit noktalannı ele geçirme savaşı keskin sınırlı kamplılasmanın belirtileridir. Daha güzel, daha aydınlık. daha mutlu yannlara kavuşmak yolunda çabalayanlarla, bilinrleşme dönemine giren halka mutlulnk için ahret hayalini gösterenler arasındaki sınırlar gün geçtikçe keskinleşecek, dolayısiyle bunalımlar, çalkantılar artaesktır. Seçimlerde ahnacak sonuçlarla. o sonuçlara dayanılarak getirilmesi düşünülen özgürlük kısıcı tedbirlerle, güya girişilecek «Müslüman Kardesler» temizliğiyle ve komünist avıyla çatısma dış görünüşte dnrdu sanılacak ama, bn görünüşün aldatıcı oldnğu kısa sürede anlaşılacaktır. Bunalım bütün dünyada değisik görüntüleri ile sürüp giderken, Türkiye'de de hızlı evrimin bütün unsurlan ortada iken, kimi politikacılann, kimi yöneticilerin bunlardan habersiz, bir vurdumduymazlık içinde ğörünüslerine dofrusu insan, hem şasıyor, hem de üzülüyor. Heie, Türkiye bir huzur ülkesidir, gibi, sanki başka bir âiemde yasıycrmuşçasına tekrarlanan hikmetleri duydokça, onIara gerçekten acıyor... ANKARA YTP Genel Merkez Bas kandık Divanı dün toplannuş ve bir bildiri yayınlamiîtır. Bildiride seçimlerin yaklaştıçı günlerde bir kısım sıyasi teşekiüllerle onlan destekleyen bazı dernekierin din istırmarcılığını açıga vurduklan, «bunu başlıca başan vasıtası olarak kullanmaya giriştikleri», bir kısım siyasî teşekküllerın de yok j sulluk edebiyatı ve sefalet istismarcılığını arttırdığı, bütün buaların memleketin haynna olmayan işler olduğu öne sürülmelcts özetle şöyle denilmektedir: (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Devlel idoresi keyfileşti,, m «ı 0 Bakanlıkta partızanlık son haddine varmış, teşkılât AP yuvası haline getinlmiştir. Milletvekili Tekin Erer'in «Kızıl tehlike» adlı kitabı lüzum yokKen satın almmıştır. A Topraksu Genel Müdürlüğunde akraba saltanatı hükum sürmekte, Genel Müdür Muavını ve Daire Başkanlarının akrabaları, ogullan, kızları ve gelinleri ayni daireden maaş almaktadır. Daire Başkanı Faik Çolpan, oğlu ömer Çolpan ve gelini Tülın. buna örnektır. O Bakanhk, Teşkılât ve Krediler Müdürlüğüne emeklı bir AP li albay getirilmış ve raemur odalanna dirüeme cıhazı koydurması memurlan nuıursuzluja sevketmiştir. Bu şahıs koyu AP li tanınmaktadır. O Müsteşar muavinın odası AP ltarargâhı haline gelmıştir. O Bakan, BaJtanlıktaki odasından gayn Y.S.E. Elektrilikasyon Oairesinde de kendisine 50 (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Üye aidatları az Dogu depremı, Kıbrıs yardımı ve maden işçilerine yardım adı (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Başörtme olayının tepkileri ilâhiyat öğrencileri boykoîa başhyor ANKARA îlâhiyat Fakültesınden iki öğrencinin uzak» laştırümasını protesto için öğrenciler tarafından alıoan boykot kararı, bu sabahtan itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Öğrenci lerin dün yayınladıkları bildiride, boykot'uo Fakulteden uzaklastırılan ıkı öğrenci tekrar Fakülteye alınıncaya kadar devam edeceği bildirilmektedır. Bu sabah saat 08.30'da Fakülte önünde toplanacak olan gençler, derslere girmeyeceklerdir. Ayrıca. Hatice Babacan ile Mustafa Demirsöz adlarındaki iki ö£ rencinin Fakülteden uzaklaştırılraasına sebep olduğu ıddta edilen Dekan Hüseyin Yurtaydın (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) BÜYÜK KARŞ1LAMA binlerce Türk tarafından «Kırık Kıbrıs Türk Topluluğu Meclıs Baskanı Rauf Denktaş, 4 yıl. 4 ay ve 6 gun sonra. dncekı gun donduğu Kıbrıs'ta bir tekne ile bize koşmuştan, bugün 130 bin gönül sana koşuyor» dövizıyle karşılanmıştır. Denktaş d un Cumhurbaşkanı Muavıni Dr. Fazıl Kuçuk ve öteki Türk yetkilılerıyle birer goruşme yapmıstır. Resimde; Denkta?, Dr. Kuçuk, Ercument Yavuzalp ve Türk Alayı Komutanı Kuçuktuzun ile gorülüyor . Fotofraf: Sait A. TERZtOGLU (Lefkoşe) «Yüzen Kolej» öğrencileri camide ders yaptılar «S.S. Ryndam» gemisiyle İstanbul'a gelen «Chapman» koleji öğrencılerine dün saat 9.30 da Sultanahmet camıinde Reşjt Ayda tarafından «İslâm dini» konulu îngilizce bir konferans verilmıştir. Çomelerek konferansçıyı dinleyen kız erkek oğrencılerden on safta bulunanlar ılgı ile not alırlarken, arka saflarda otoranlar bjrbırleriyle el şakalan yapmışlar, kızlardan bazılan başlarını erkek arkadaşlannın gögıislerine dayadığmdan Sultanahmet camü görevlilerinin uyarmalanna mâruz kalmışlardır. Yüzer kolejde iki kız öğrenciye bir erkek düşmektedir. Reşit Ayda, konferansında îslâm dininin temel ilkelerini açık lamış, ahlâka dayanan bir din olduğunu, kadına verdigi haklan belırtmiştir. Daha sonra camiyi gezen öğrencilere tarihi bilgiler verilmıştır. •Kızıl RudVnin durumu iyiye doğru gidiyor Binlerce öğrenci dün de Bilgi Yanşmasım Izmir Hava Lisesi kaıandı TRT tarafından düzenlenen Türkıj'e Lıselerarası Bilgı Yarışmasını, Izmir Hava Lisesi kazanmıştır. İstanbul Radyosunda dün yapılan final yarışmalannda, Izmir Hava Lisesine 75 puan farkiyle yenilen Ankara Atatürk Lisesi ikinci olmuştur. Üçüncülüğü, öncekı gün Atatürk Lisesine 5 puan farkla yenilen Kabataş Lisesi, dördünculüğü ise Erzincan Lisesi almıştır. Bu yılki yanşmalara, îstanbul ve Ege'den 16, Erzurum bölgesin den 11 ve Ankara bölgesinden de 8 lise katılmıstır. Çağlayangil, tslâm İttifakı fikri için, lüzumsuz dedi polisle çatıştı (DIŞ HABERLER SERVİSI) BATI BERLİN Solcu öğrenci lideri Rudi Dutschke (Kızıl Rudi) nin vurulmasını protesto için dün yeniden sokağa dökülen bınlerce öğrenci ıle polis arasuıda, şehrın en merkezi yermde kıjasıya çatışmalar olmuştur. Bu arada doktorlar, Rudi'nin a»tık ölüm tehlikesıni atlatmış olduğunu ancak şuurunun tamamıyİB yerinde olrnadığını bildirmişlerdir. Beynine ve yüzüne üç kurşun saplanmış olan genç öğrenciyi dün Amerikan asıllı eşi ziyaret etmiştir. Batı Berlin'in en lüks semtleriaden Kurfuerstendamn'da dünku olaylar yüzünden geleneksel Pas kalya töreni pek sönük geçmiştir. Polisin basmçlı su kullanması ihtimaline karşı üzerlerinde trençkotlar bulunan öğrenciler, aldıkla(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) TAHRAN, (AP) Dışişleri Bakanı İnsan Sabn Çağlayangil, dün duzenlediği basın toplantısında, dünya islâm devletleri arasında bır ıttifak kurulması fikri için «Lüzumsuz» demış ve «Önemli olan müslüman ülkelerarasında bir işbirliği zihniyeti kurulmasıdır» şeklinde konıışmuştur. Bir Sovyet deniz gücünün Akdenizdeki mevcudiyeti ile ilgüı bir soruya Çağlayangil «Açık denizlerde dolaşmanın serbest oldujunu ve Türkiyenin kendi öz karasulan hududu dışında bulunan gemilerin hareketlerine itirazı olmadığuıı» Üade etmıstır. Bu arada, Türkive İran ve Pakistan Dışişleri Eakanlan; Çaği.%yangil, Zahıdı ve Pırzade, kalkın ma ıçın Bolgesel İşbırhği Teş kılâtı (RCD»nin 8. toplaniısına katılmıçlardır. Toplantı bugün sotvj erecektu «Kızıl Kudi» yi üç korşunia yaralayan Joseph Bachmann 23 yaşında bir duvarcı ustasıdır. King'in katlinden esinlenmiştir ve Hitler hayranıdır. Suikasti Dutschke bir «komünist» ılduğu için diizenlediğini söylemiştir. " Namus uğrnna,, 16 yaşında abla kaatili oldu ^ eşıldirek. Sultanmektep Sokaktakı Sigorta Handa önceki gece 22 yaşındaki konfeksiyoncuyu, 17 yaşındaki dostu ile birlikte tabanca ve şiş ile öldüren ıkı kaatil, dün Balatta yakalanmışlardır. Bır ay önce «Ben intihar etmek istiyorum. İntihar edece;im. Beni aramayın» diye bır mektup eve bıraktıktan sonra kaybolan Gülızar Karabulutun. Sigorta Hanın üçüncü katında konfeksiyon ımalâthanesı bulunan Abdülkadır Gülderenle yaşadığını tesbit eden 16 yaşında ki kardeşi Hüseyin Karabulut ile imam nikâhlısı Haydar Acar saat 23.15 te ış yerine giderek, tabanca ve şış ıle her ikisinı öldürdükten sonra kaçmışlardı. (Arkası Sa. 7. Sü 2 deı Borış içinde beraber yaşama ECVET GÜRESİN Sovyetlerin «İlyuşin18» tipi türbojet dört pervaneli uçağı ile dün âe şehrimize 100 Sovyet turisti gelmiîtir. Moskova'dan doğruca Türkiye'ye gelen uçaklarla bundan böyle her 15 günde bir turist kafilelerinin taşuımasına devam edileceği ılgililer tarafından belirtilmiştir. Fotoğrafta; bir hafta önce getirdiği turistleri aJdıktan sonra harekete hazırlanan Sovyet «Aeroflot» Hava Yollanna ait «İlyuşin18» uçağı ile bir rastlantı eseri az sonra New York'a doğru uçacak Amerikalıların «Pan Amerikan» «Boeing707» uçağı Yeşüköy Hava Alamnda yan yana görülmektedir. (Fotoğraf. Selçuk AYBATAR, Küçuk Hüseyin Karabulut iki maktüUü cinayeti tek başına işlemiştir. Suç ortağı ablasının imam nikâhlısı Haydar Acar'dır. Öteki maktül de 17 yaşındaki ablasının konleksiyoncu dostudur. Resimde 16 yasmdaki Hüseyin ve onn cinayete azmettirdiği belirtilen «eniştesi» Haydar, cezaevinc gönderilmeden önce İstanbul Errjniyet Müdürlüğünde görülüyorlar. ^ * •«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog