Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

r ŞAHESER ROMANLAR, £n Buyuk Yazarların En Güztl Estrltrı flSK ve ÖLÜM VV. Faulkner Hayat Focioımm Htkâyennı Vermişh'r. Nobel Armağanı •Bıri Hoyatın On Kepttı, Biri Arka Kap<«ı> Dıyen Yazar Bu Romanındo Gerç«kt«n Bir umhuriyel KURÜCUSU: TUNUS NADt nra ılk olarak dılımize çevEdız. L. GÜVEN V A Y I N E VI 44. yıl tayı 15699 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazar 14 Nlsan 1968 Kiesinger, "flşırı Öğrenci flzmhgı,, nı nyardı NÜMAYİŞLERİN BUTÜN ALMANYA'DAKİ BİLÂNÇOSU; BAZILARI AĞIR OLMAK ÜZERE 100DEN FAZLA YARALI VE 200 TUTUKLUDUR MADDÎ ZARAR İSE YÜZ Bİ.VLERCE MARKI BULMAKTADIR Köy Kanunu değiştirilecek "Salma,, yerine, Hizmetlere Katılma Veraisi getiriliyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Köy İşleri Bakanlığı tarafından hazır lanan vc «köy hizmetlerine katılma payı» adiyle yeni bir kov vergi sistemi şetiren <;Koy Kanunu Tasarısı» ilgili Bakanların göruşünün alınmasmdan sonra Bakanlar Kuruluna sevkedilmiştir. Tasanya gore a y n c a koy muhtarına raaaş veya 50 lırayı geçmemek uzere odenek verılecektır. Tasarı, yururlükte bulunan fcanuna gore tavanı 20 lıra oJar.ıx tesbit edılen «salma» sıstemini kal dırmakta y e n n e «köy hizmetlerine katılma payı» adıyla yenı bır v r g ı sistemi getırmektedır. Tasarının 154 üncu maddeslnde «kov hizmetleruıe katılma» payı ısmıyle alınacak vergı şu kaynak ları kapsamaktadır U H a y v a n varlıgından katı!n u payı, Q Toprak ürünlerinden alınan katılma payı, E İ K o y d e k i ticaret, sanat ve meslek faalıyetlerinden alınan katılma payı. Buna gore, hayvanı olan, arazısınden urün alan, koyde gelır ge (Arkası Sa 7. Su. 2 de) Balı Almanya da karışıkhk Bizim devam ediyor 3 Dram 1 başkanları \e il temsilcilen onunde bır konuşma >apan C.HP. Genel Başkanı tsmet İnönü, «Seçimlerden o n c vatandaşa anlatacağumz meseleler esas itıbanvle iktisadî ve sosyal ihtiyaçlar olmak lâzundır» diyor. Temel sorunlarda partısinin V. P. ye karşı olduğunu açıklayan Sayın Inönü, dyle samjonız ki, yukarıva aldığımız sozleri ile önıimuzdeki seçim kampanyası hakkında fazlaca iyimser bir tahmine kapılmaktadır. Yani, başlıca iki buyuk partiıtiz arasındaki çatışma ekonomik ve sosval konular uzeriude mi yoğunlaşacaktır? Bırakınız yirmi yılı aşkın acı tecnıbeleri, şu son günlerde geli«*n olajlara bir göz atmakla bile yurt duzeyinde nasıl ilkel bır «eçim \anşması baslamak üzere olduğunu gormemezlik edemeyiz. Seçim dendı mi bızde genelliklc ilkeler, programlar arka plâna itilmekte, o arada iktisadi ve sosyal konular unutulmakta, bura karşılık korkunç bir oy hırsı gbxleri karartmaktadır. »Ju uğurda çoğu politikacıların z cezbeye tutulmuş dervişler Ifibi kendilerinden geçmekte, söz \e davramşlaruu kontrol edemiyecek derecede kişiliklerinden soyunarak ne mal olduklannı ortava koyan striptiz numaralanna başvurmaktadırlar. Son gunlerde parti değiştiren politikacılan bir rozönüne getirinız. Dune kadar savunduklan düşünceleri çamaşır sepetine atıp da «oy, oy!» diye yurekleri hoplayarak. çınlçıplak, iktidar partismın kollarına atılan bu ssyın politikacılar, ne yazık ki bizim seçim arenamızın hep ön safında gönneye alıştığımız atraksiyon artistleridir Boyle bir kultür ortamında hangı sosyal ve ekonomik sorunlan ele alır, bu sorunlan kiminle tartışırsuuz? Zamanla bir adamın düşünceleri değışıklıfe uğrıvabılir, bu yuzden adam partisinden aynlıp kafasına daha uygun bulduğu bir baski partiye geçebilir, ayıp defildir bu. Arada bir dunvamn her yertnde olabilir. Ama bizde görüldüğü gibi, profesyonel futbolculann transfer me\simini hatırlatır bir intizamla her seçim oncesi devresinde takım halinde yapılan ve hemen daima iktidar partisine yönelen akiarmalar her halde tikir değişimınden ziyade çıkar pazarlıklaile ilçili, yakışıksız, antidemokratik, amoral davranışlara işaret savümahdır. Bu davranışlan olağan sayan, onlan yereceği yerde, dnüne gelene kucak açtığı için tesvik eden bir iktidar partisi ile de ekonomik ve sosval sonınlanmız ÜZPrinde ciddi bir seçim savaşı vermek doğrusu guçtur. Sayın İnonu'nun dediği gibı ıktidar orman dâvasını unutmuş tur, milli gelir dağılımı komısunu rafa kaldırmıştır, toprak reformunu ise agzına almaktan sa kınmaktadır. Buna karşılık olur olmaz göz alıcı vaadlerle halk avutulmava çauşılmakta, din somurficdlüğune alabildiğine cevaz verilmekte, beledije arsalan jecekonduculara peşkeş çeküerek iki odaya hasrrt yaşıyan fakir fukaranın mülkiyet duyguları gıdıklanmaktadır. Bu koşullar altmda sürdürülecek bir seçim kampanyasında e konomik ve sosyal ynrt sonmlanm açık yürekle ve program maddelerine göre savunmak istiyeıı, her ne pahasına olursa olsun bu yoldan aynlmamaya kararlı partilerimize davramşlaruu takdir etmekle beraber biz önümüzdeki seçimlerde pek bir başan şansı SÖremiyoruz. Türk demokrasisinın dramı d3 işte burada zaten. TUTUKLANAN ÖÖRENCİLER ARASINDA, DIŞ İŞLERİ BAKANI BRAND'IN OĞLU DA VAR (DIŞ IIABERLER SERVİSİ) ONN Solcu oğrenci lidcri Rudı Dutschke'nin buikaste uğramasmm y&rattığı heyecan bugıin Federal Almanvayı sarmış, Batı Berlinde baslayan ve öteki büyük şehirlere de sıcrayan numayiş vc şiddet olaylan dün de devam etmiştir. B BAŞINI DİNLIYOR Vielııam u>u«mazlıgının >enı bıı a*>ama\a gırmes>ı, seçim kampaniası ve ust uste patla\an dolar buhranı ve zenci avaklanması vuzıınden Başkan Johnson fena halde yorgun duşmustur. Resimde Başkan. Amerika'nın Saygou Bu;. ukelçisi ile Camp David'de, korulukta bir sabah yuru>usu yapaıak kafa dinlemeğe cahşırken goruluyor. Ikısı, Camp Da\id'de \apılan ve Hanoi ile girisilecek foruşmelerde izlenecek stratejinin tesbit edildiği biı toplantıva katılmıştır. Vietnam ve zenci ayaklanması ile ilgili habeı lerimiz uçuncu sahifededir. 1 Denktas Kıbrıs'ta törenle karşılandı LEFKOŞE (Saıt Terzioğlu Bıldiyor) Dort sene dort ay altı gun Kıbrıstan uzak kalan Kıbns Turk cemaatı Başkanı Bauf Denıctaş dun oğleden sonra uçakla ada ya gjtmış ve buyuk bır torenle karşılanmıştır Denktaş havaalanında Birleşmis Mılletler Banş Gucune aıt eskor'lar refakatınde ozel bır araba ıle Ortakoy semtmden Turk kesımıne geçırilmiştır Denktaş her geçtıjU jerde hoş geldın dovızlerile karşılanmış yollarda kurbaniar kesılmiştir Denktaş Türk kesrmine girdık ten sonra once Gırne kapısındakj Atatürk anıtına sonra şehıtler anıtuıa ' bırer çelenk koymuştur Atatürk Meydanında on bınlerce Kıbrıslı Türk tarafından karşılanan Denktaş, Atatürk me> danında kendısını karşılayan Turk mücahıtlenn ıhtıram kıtasmı tefHş etmıştir. Daha sonra halka hıtap eden Denktaş «Mucadele bitmemiştir yeniden başlıyor dıye soze başlamış ve «Yeni başlayacak mucadele diuloması ve pazarlık mucadelesıdir, bu mucadele uzun ve çetin olacak tır» demıştır 4LP KURAN Ecevff: "AP. bir menfaat zümresi iktidandır,, ANKARl, (Cumhuriyet Burosu) CHP tl Başkarüarı ve ıl temsllcılerı toplantısınm sona ermesı dolayısıyle dun yayınlanan bır bıldırıde, «CHP teşkilâtı, butun yurtta, bozuk duzeni değıştırecek ve Turk halkını yoksulluktan kurtaracak olan ortanın solu ulkusunu halk içinde halkla beraber gerçekleştirmeve kararlı, moral gücu yuksek, zınde ve seçime hazır durumdadır» demlmektedır Toplantıda aynca CHP nın ıktıdara geldığı takdırde gerçekleştıreceğı hususlar açıklandıktan sonra bıldmde aynca ozetle şoyle denılmektedır: «2 haziran 1968 seçimlerinde ortanın solu ülkusüne iııanmıs geniş halk kitleleriııin destegine kavuşacağı kesin kanaati ile CHP teşkilâtı, sosyal ve ekonomik düzensizlikleri ortadan kaldıracak ve Turkiye'nin çehresini değiştirecek olan bu sivasetin 1968 seçimlerinde halk oyu ıle iktidara gelecegi inancmdadır.» (Arkası Sa 7. Su. 2 de) Dun akşam radvo teleMzyonU yayınlanan bır konuşmasında Batı Almanj'a Başbakanı Kiesinger, bazı «entierde gırıştıklerı go»terılerle cıddı karışıklıklara sebeo olan «aşıncı oğrencı azınlığı» cıddı şekılde uyarmış \e duzeni muhi faza etmek ıçın Öevletın savunmı araçlarmı takvıye edıleceğı tehd»dınde bulunmuştur Batı Berlın'de Guvenlık Kuvve; lerı ıle çatıştıkları sırada tutUK lanan nıimayışçıler arasında Dı? ışlerı Bakanı Wüly Brandt'm oğlu Peter Brandt da bulunmaktadı«öğrencıler Federasvonu» ıle «Sosyalıst öğrencıler Federasyonu» nun çağırısma uvan yuzlerce genç Hamburg Essen, Hannover, Munıh, Frankfurt gıbı sehırlerde «Springer Yajınevi» nın bu sehırlerdekı çeşıth subelerını ısgal etmeğe ya da bu basın kralınm bu şehırlerdekı gazete \e dergılerının basımevlerınden dışarı çıkarılmasını onlemeye çalısmıştır T.M.G.T. 16. GENEL KURVLU TOPLANDI TMGT 16 Genel Kurul toplantısı, dun beş saat gecıkme ıle oğleden sonra, sıkı gıivenlık tedbırlen arasında başlamıştır. Kongre suresınce kendılerinl «Mukaddesatçı» gençler olarak tanıtan bazı öğrencıler, devamlı olarak kongre salonunun kapısını zorlamışlar, bu yuzden zaman zaman çatışmalar meydana gelmıştır TMGT Genel Başkanı Alp Kuran, «Millî Mucadele sırasında Atatürk'e Bnlşevik diyen zihni>etin bugün gene karşıianna çıktığını» soylemış ve «Bugünkfi iktidar sahipleri faşist bir anlayıs içersindedirler» demıştır. Kongre, 12 kışılık TMTF yeddî âdıl heyetı, Ankara'dakı TMTF Genel Başkanı Sencer Güneşsoy' un bır ust mahkemeye ıtırazı üzenne beş saat çeç başlamıştır. Guneşsoy'un ıtırazı kabul edılerek. TMTF yeddı âdil heyeti salondan çıkartılmıştır TODM Federasyonu, Yonetim Kurulunun teklıfı ve oy çoğunlugu ıle TMGT'na aslı uye olmuş(Arkası Sa 7 Su. 2 de) Püskürtüldüler Hamburg ta 600 kadar genç, Springer ın bır yajmevı çe\resınde ahnan koruma kordonunu bır ara jarrfıktan sonra guvenhk kuvvetlerı tarafından puskurtulmuştur Gosterıcılerden bırı tutuklanmıs, bır polıs de jaralanmıştır Frankfurt ta da buna benzer olaylar cereyan etmıştır. Ellerın(Arkası Sa. 7. Su. 1 de) Türkiyenin en önemli dışsorunu: KIBRIS Dünyanın en önemli sorunu: VIETNAM ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Sıyasal Bılıgüer Fakultesı oğretım uyelerınden Nermın Abadan yönetımınde yapılan ve Turkuye'nın ıç dış polıüka sorunlarını kapsayan bır ankete 500 kışı katılmıs ve bunlar verdıklerı cevaplarda, Turkiye'nin en onemlı dış sorunu olarak Kıbrıs'ı, dünyanın en onemlı sorunu olarak ıse, Vıetnam savaşını gorddklerını bıldirmışlerdır Ankete verilen ce vaplarda dunya sorun'aıında ıkıncı sırayı «açlık», uçuncu sırayı ıse «nufus» artışı işgal etmektedu, Ankete cevap veren 500 Ankarah Turkiye'nin en oneırlı dış sorunu olarak Kıbns'tan sonra NATO meselesını belırünıslerdır. Bunların oranı juzde 12 dur BURGIBA Burgiba tatilini htanbuVda geçirecek ANKAR4, (Cumhuriyet Bürosu) Tımus Devlet Bakanı Habıb Burgiba yaz tatılmı Turkıye'de geçırmek uzere Temmuzda Istanbul'a gelecektır Devlet Bakanı Seyfî öztıırk'ün Tunus zıyaretınde, Burgiba, tatıluu Turkıye'de geçırme arzusunu bıldirmıştır. Özturk, bu arzuyu hukumete ıntıkal ettırmış ve olumlu karşılanmıştır. KONGRE ÖNCESI «Yaküıklı Konsoloa» VVeyer (solda), Mobilya Kıralı Backer'le satış. seremonisinde (ortada). Sağda g o FRANKFURT, <a.a.) Batı rulen Ortodoks Papazı dekoru tamamlıyor. «««««««««««««««««««««««••««««««««««««««««««««• Almanyanın savaş aleyhtan kuruluşlan, Amerıkan askerlennı Vıetnam savaşuıdan soğutma çarelen meyanında cazıbelı kız ogrencılerın hızmetıne de başvurmaktadırlar Frankfurt gibı, Amenkan askerlenaın kalabalık olduğu Alman şehırlennde faalıyet gosteANKARA (Cumhuriyet Burosu) ren bu kuruluşlar, gayelenne T.B.M.M Karma Komısyonu ulaşabılmek ıçın kız arkadaşlanBaşkanı Aydın Senatoru Saim Sanın cınsı cazıbesmden ıstıfade rıgollu, oncekı gun Meclıste ka(Dış Haberler Servisi) etmekten kaçınmamaktadırlar nunlaşan ıcra ve ıflâs kanununun Batı Almanya'mn zengın saSavaş aleyhtan kuruluşlann 83. maddesını değiştiren madde nayıcılerı ıle Kıbrıs Cumhurbasbaşında, kapıtalızmı ezmeyı ve konusunda ızahat vermış «Maaş kanı Başpıskopos Makarıos un sureklı bır devrım yaratmayj ve ucretlenn haczolunacak mıkda adının kullanılarak \apılan amaç edınen ve Batı Almanyab: tan dortte bırdır. Ancak ıcra m? bır sahtekârhk olayı, bugunleröğrencıler arasmda buyuk desmuru, başka gelırlen de hesap ede Alman basmını ısgal eden tek goren «Sozıalısttıscher Dederek gereklı gorurse bu mıktakonuların basında gelmektedır. utscher Stundenbund (SDS)» oğ rın uzerıne çıkabılır» demıştır. rencı teşekkulu bulunmaktadır. Tanıamış Alman dergısı Stern Sangollu ozetle şunlan soyleSDS ılgılılerının ıddıasma gomecmuasında vesıkalarla ortaya re, geçen yıl ıçmde bu şekılde , mıştır konulan ıddıa şudur Kıbnsın Al «Çıkan kanun, Yargıtay ıçtıhat bırkaç yuz Amerıkan asken , manya Konsolosu olan ve «Yakı kararıyle bozulan sıstem jenne, Fransa ve Iskandınav ulkelerıne şıklı Konsolos» dıye tanuıan W^ eskıdenberı uygulanan usulu gekaçmıştır ver, bir çok zengin Alman san.. t tırmektedır. Maaş ve ucretten ay Amenkan sılahlı Kuvvetlennın yicisine, Orta Afrikadaki kiiçiık r olarak aldığı tahsısat varsa, ya Avrupadakı genel karargahı ıse, kırallıklann Kıbns konsoloslukgeçen yıl ıçınde kaçanlann 35 onlar ayrıyeten haczedılebılır, yalaruu Makarios adına ve madrii kışıden ıbaret olduğunu ılen sur hut bu dortte bır oranı yukseltı menfaat karşılığı satmış bulun mektedır. ' lebılır » maktadır. Ancak bu satış ve elde edilen menfaatlerden Makari os'un hiç bir malumatı olmadığı ve bu sahtekârlığuı sadece Weyer tarafından yapıldığı ileri sürülmc' tedir. (Arkası Sa. 7. Su. 2 (' "Devrimin gelinleri,, «Maa$ ve ücretlerin haciz olunacak miktarı dörtte bir» Afrika'daki Kıbrıs Konsoloslukları para karşılığı satıldı Ordu kademelerinde geniş tây'mler yapıhyor ANKARA, (Cutnhnrıvet Bürosu) önumuzdekı 30 Ağustosta terfı sırasına gıren 600 un ustunde albay'a harb oyunlarına katılması ıçın Genelkurmav Başkanlığınca davetıye çıkarılmış ve gorev verılmıstır. Tâyinler başladı Dığer taraftan, ordunun her kademesındekı subaylar arasında genıs bır tâ\ın ışlemıne başlanmıştır Ancak, ta\ınlerın yapılmasında bazı guçluklerle karsılaşılmıştır Guçluklerden en belırlısı ordu teskılatmda yapılmak ı^tenen sıstem değısıkhğıdır. Bıldırıldığıne gore sıstemın uygulanmasında daha zıjade kuçuk rutbelı subaja ıhtıyaç vardır, bu juzden tâvınlerın plânlamasında önemli aksaklıklarla karşılasıldığı belırtılmektedır Bu arada, kuçuk rutbelı subay •htıyacımn artmasına karşılık albayların mıktarınd'a da önemli fazlalık olduğu ılerı surulmekteiır Behrtıldığıne gore, halen kad10 fazlası 600 Kadar albay bulunmaktadır MIT'le ilgili bir iddia Ziller kimin için çalıyor? (Yazısı 7 incı sayfamızda) NADİR NADİ \NKARA, (Cumhuriyet Burosuı Ankara Hukuk Fakultesı ıkıncı sınıfında bulunan Mahmut Nedım Aksoy adındakı oğrencı, dun duzenledığı gizli bır basın toplantısında, Mıllı Emnıyet Teşkılâtı'na sol kuruluşlardan haber getırmek ıçın kendısıne ajanlık teklıf edıldığını ve sureklı tehdıt altmda tutulduğunu ıddıa etmıştır (Arkası Sa. 7. Su. 2 de) YÜZBR KOLB1 «Yuzer Kolej» 400 kadar oğrencı ve 70 oğretım uyesıyle bırlıkte dün lımammıza gelmıştır Amenkadaki 200'den fazla kolej ve unıversıtey. temsıl eden «S S Ryndam» adlı gemıdekı talebeler, yuzer kolej, dunvanın çeşıth lımanlarını zıyaret ederken ders gormektedır Gemı, 1965 Sonbahannda ıhdas edüen proğram çerçevesınde tstanbul'a uçuncu defa gelmektedır 100 gunluk araştırma gezısınde oğrencJer, Guney Ame nka, Afrıka ve Avrupa şehırlennı zıyaret etmektedır Gemı, yarın sabah Dubrovruk e muteveccıhen lımanımızdan aynlacaktır (Fotoğraf Selçuk AYBATAR) Sunay, Sovyet Heyetini kabul etti ANKARA Cumhurbaskanı Cevdet Sunav dun ,aat 15 30'da Çankaja koskunde So\>et Sosyalıst Cumhunjetlerı Bırlıfı Yuksek Şurası Bırlık Meclısı Başkanı Sıpırı Donof un baskanlığındakı parlamento hejetını ka bul etmıştır Heyet dun aynca Ankara da Atasagun Bozbe^h ve Demırelı de zıjaret etmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog