Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

iSAHESER ROMANLARS CENNET YOLUtt SABAH YILOIZI O'CÜ o\BİR AŞK UĞRUNA 6 İERGUVAN AĞACI HARP ve SULH (5 bas) DİRİLİŞ <2'nn bası Hepsı, , yaldızlı kabartma sağlam bez cıltk/ KİTAPUĞINIZA YTN[ BİR u t < ? yeni basılannı sunar! £ £"• "* • STEINBECK umhuriyet 44. yıl tayt 1S698 KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf v e mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 M\AUaln SERİSİ V J > Kitabjnın rafet» ın rafetjL. Ikars) j V S • Kıa 7 rt 9 Tfekala 11 Jüvü «dürttyor' 13 • Fandora karşı " 15 • Afkları 16 Hay Evleri «oyan bâklm 18" £1 kıral 19 Kurbanlan nfln ayakkabüarı 21 Tlne 22 Kaybolan treo 23 < Her btri 5 liradu ve AKA KİTABEVLKŞİ \ 13 Mİ«flfl Inönü, seçim kütüklerinden endişe duyduğunu söyledi « Başörtüsü » konusu, dün Millet Meclisi'ne getirildi "İKTiDAR, İHTİYAÇ OLMAYAN İŞLERE YATIRIM YAPIYOR.. Ilerici Giiçler Birliği asıbos bırakıldıği ıçin günd *une semı azı>a aian ditı sömürucıilüfü, gericilik ve her türlu yabancı nyduluğu akımlarına karşı savaşmak üzere Atatürkçu kuruInsların bir araja gelerek «Tnrkive Devrimciler Gücbirligi» adı •ltında birleştiklerini öğreniyoruz. 30 kadar dernek ve sendikavı bagnnda toplayan yeni kurnluşun yurt olçiısünde taşıdıgı »nlam, asagı yukarı 400 bin kisılik bir aydınlar ordusunun yobazlar ve çıkarcılar takımına karşı orgutlenme olanagını yaratmıs olmasıdır. Hareketin ba^ında Prof. Bahri Sftveı ve Senatör Kadri Kaplan gibi dinamik, çalışkan, Ataturk ilkelerine, Anayasa düzenine yfirekten bağlı ülkücu kişilerin bolunmasııu yakın geleceğimiz açısından ayrıca umnt verici bir belirti olarak karsılıyoruz. Türkive Devrimciler Gücbirli| ı ne yapacaktır? Kurulnsun temel ilkeleri nelerdir? Genel Başkan Sayın Saveı fle Genel Sekreter Sayın Kaplan, birlikte düzenledikleri basın toplantısında «T. Devrimciler Gücbirliği» nin amaçlarını söyle sıralıyorlar: Dın somurucülüğu ile savaş, emperyalızmın her çeşit tahakkümu ile savas, kapitalist kurumlann ve toprak ağalarının yarattığı her çcsit sömürü ile savaş, keyfi idare ile savaş, cehaletle ve mevcut eğitim düzeni ile savaş. Aslına bakarsanız, savın arkadaslarımızın basın temsilcileri aracılığı ile Turk kamn oyuna sunduğu bu amaçlar Buyfik Atatürk'un hayatı boyunca gerçekJestirmeye çalıstığı, büyuk ölçude gerçekleştırdiğı ve sonra hem korunmasını, hem de gerektiSinde daha ileri gdturulmesini bize emanet ettiçi amaçlardır. lürurlükteki Anavasamız da avnı yo!u izlemeyi devlet sorumlularının omnzlanna vazgeçilmez bir görev olarak yüklemistir. Buçün devrimci \e Atatnrkçü kuruluslar bir araya gelerek yukarıdaki amaçlar etrafında örfütlenmek gereğıni duyuyorlarsa. bu olay, basımızdaki yöneticilerin gorevlerini japmadıklarını, hiç değilse savsakladıklarını auaçık gözler önıine sennektedir. llâhiyat Fakültesinde olaylar çıktı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) «Fışörtüsü» konusu, dun bir AP Milletvekili tarafmdan Millet Meclisi'ne getirilırken, İlâhıyat Fakültesinde de, okuldan tardedilen 2 öğrenci yuzunden, bazı olaylar çıkmıştır. Olaylar tlahıyat Fakultesınden tardedilen Hatice Babacan ve Mustafa Demirsoy adındakı oğrenılerın dun derslere gırmek ıstemesı uzenne, fakultede olavjr çıkmış ve Polıs, ıkı ofrencının sınıfa gınnesme engel oln ustur. Bu olaylar cerevan ederken, r basın toplantısı japan MT TB Başkanı tsmaıl Kahraman ıse, «Biz de dıreneceğız» demış, Fakulte Dekanım sıddetle suçlamıştır. îkı oğrencının fakulteden tardedılmesının Anayasa'va aykırı olduğunu ılen suren Kahraman, «Gerçek haklı ses, islâmın sesidır» demıstır Bırlık Başkanı, basın toplantı"indan sonra fakultenın kapısına, uzerınde «Fakülte mi, derebevlik mi?», «llim hurriyeti istivoroz» sozlerı yazılı sıyah bır çelenk koymuştur ANKAKA (Cumhuriyet Bürosu) 2 Haziran seçimleri için yapılacak çalışmaları gorüşmek üzere toplanan CHP İl başkanlan ve İl temsilcilerine hitaben bir konuşma yapan İsmet İnönu, temel sorunlarda A.P. ile karşı karşıya olduklarını belirterek «bugıin için, büyüklük sayılacak, herhalde ilk ihtiyaç olmayacak konulara, A.P. iktidarı hakikaten büyük yatınmlar yapmak hevesindedir» demiştir Geçırdığı kaib rahatsızlığı dolayısıyle doktorunıın kesın ısürahat tavsıyesuıe uyan ve bir sureden be rı dışan çıkmayan CHP Genel Başkanı, dun Genel Merkezde başlayan toplantıya başkanlık etmış, II başkanlan ile II temsılcılerme memleketın genel gorunuşunu yan sıtan bir konuşma yapmış. seçımlerde vatandaşlara ozellıkle ekonomık ve sosyal ıhtıyaçları anlat raanın gerekhlığı uzerınde durmuj ve ozetle çunları soyletmgtır: (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Fahri Atabey de adaylığını koydu Dr Favrı Atabey de, AP Teşkılatından, Istanbul Beledıve Baskanlığına adaylığını dun kov muştur Dr Atabey, «Eşsız juzel tstanbnl'umuza daıma hızmet askıvle çırpınan Adalet Partılı arkadaslanmın safları arasında bnlunmak, bana gurur %ermektedir» demiştir A\ukat Orhan Cemal Ferso> un da Beledtye Başkanlığı ıçin adaylığını koymasıyle AP'nın Belediye Başkan adaylarının sajısı 4'e jukselmıştır Adavlar (Arkası Sa. 7. Su. C da) Atatürk'e hakaretten sanık Müftü, Meclis'te namaz kıldırdı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ataturk e ve devnmlere karşı sarfettığı sozlerden dolayı hakkında Savcılıkça soruşturma açılan Cejhan Muftusu, dun Parlamentoya gelmış ve Meclis mesrıdınde hutbe okuyarak, namaz kılmıştır. Muftu, Mechste once, AP'lı Milletvekili Mevlut Yılmaz'la goruşmuş ve birlikte Cuma namazına gıtmiştır. Daha sonra Adana Milletvekili Tahır Yucekok'u (AP) goren muftu, bırhkte Meclis lokantasında yemek yemıştır. Mevlut Yılmaz tarafınJan dınleyıcıler locasına alınan Muftu, Meclis muzakerelerını de ızlemıştır. Muftunun temas ettığı mılletvekıllerı, kendısınm başka yere nakhnı istedığmı soylemışlerdır. "Akdeniz İlericileri,, Bildirisini Yugoslavya imzalamadı Altıncı Filonun Akdenizdeki varhğının kınandığı bildiride TİP'in de imzası var Seçimin yakloşması gecekondu yapımını hızlandırdı Seçim atmosferi içinde bulunan politikacıların yaptıklan vaadler, gecekondu yapımının yeniden canlanmasına yol açmıştır. Alınan tedbırlerle nısbeten onlenen gecekondu yapımı, AP. h Beledıye Meclis üyelerinın emır len bıraz da ılgılılenn çekingen hareketlerı yuzunden şahıs arsa lan uzerıne bıle kurulmaya baş lanmıstır. Nıtekım önceki gece Sı lahtarağadakı Kemıklıdere taş o cakları mevkıı, gecekondu yapı rcı ıçin parsellenmıştır Arsanın sahıbı, eşlerı, çocuklan ile yenni parsellemek ıstiyenlen, ügılıler0 şıkâyet etmış, bıraz da zor ku! lanarak atabılmıştır Durum dun Beledıye Başkanlı ğma duyurulmustur Beledıye Ge cekondu Yapımmı Önleme Ekıpı gereken tedbıri almıştır. AD4YLARIN VAADLERt f ZER1NE, AİLECE GECEKONDU PARSELLEYENLER... «Başörtüsü» konusu Alillet Meclisf'nde AP'Iı Milletvekili Hasan Aksay, dun Millet Meclısınde gundem dısı bır konuşma yaparak, başörtüsü konusunu Meclis kursü sune getırmıştır. Başbakanın da takıp ettığı bu konuşmada Aksay ozetle şunları soylemıştır: «tlâhiyat Faköltesinde basını örten Hatice Babacan adlı bir öğrenci, daha önce bazı profesörler tarafından sorguya çekilmiş ve bn profesörler, bu kız öğrenciye (Cınsel arzularına hakım (Arkası Sa. 7. Su. 3 de) «Ben, Peygamberim» ADANA, (M.) Eiınde çıfte ağızh ve uzerınde garıp ışaretlerle d'olu bır kamayla «Ben, Peygamberim, Allah'a karşı gelenleri haklamak, benim için vazifedir» dıye nara atan Abbas Öz adında bıri yakalanmıstır Gelen geçenlere sataşan sanık, Savcılığa teslım edılmıştır BOMA, K J L ) oma'da 9 nisanda başlamış olan ve Akdeniz bolgesmdeki bazı komunıst ve solcu partı ve hareketlerın katıldığı «Akdeniz ttlke leri ilerici kuvvetler konieransı» sonunda hazırlanan bildiri onceki gece dort saat gecıkmeden sonra yayınlanmıştır. Konferansa katılan parti ve hareketler arasında gö ruş ayrılıkları yuzunden gecıktıği anlaşılan bu bıldırıyı konferansın açılması ıçin ilk teşebbuslerde bulunmuş olan Yugoslavya imzalama mıştır Yugoslav temsildsı Josıp Djerdja, bıldınde kullamlan kelımelerın daha yuvarlak olmasıtu istedıklermi, bu reddedilince bildi^ nyi imzalamadıklarını söylemıştır. Bıldırıde, Amerikan Altıncı Filo sunun Akdenizdeki varhğı kmanroış, fakat Sovyet fılosu hakkında hıç bir şey soylenmemiştır. Bıldırı ayrıca «Israllin haziran savaşından beri Arap ülkelerine sal «Türkıye Devrımcıler Gücbirdırılarını» kınamıştır. liği» nin ilkelerine gelinee; SaKonferansın nihai bildirisinde yın Savcı ile Sa\ın Kaplan'ın aAkdenizdeki bütun lngıliz ve Açıkladıklarına gore bunlar sbyle merıkan uslerırun kapatılması, Asıralanıvor : Tam bagımsızlık ilmenkan Altıncı Fılosunun çekilkesi, milli devlet ilkesi, gerçek mesi, Amerıka ile Ispanya arasındemokrasi ilkesi, lâik devlet ıldakı savunma anlaşmasınm yenıkesı, sosval devlet ilkesi, hnknk (Arkası Sa. 7. Su. 3 de) devleti ilkesi. Görâldâğü gitoi bn ilkeler de Atatfirk'un bir ömür bovu nğriına emek harcadıfı ve yürürlükteki Anayasamızın Türk DeUetine silinmez karakter çızgileri olarak bağısladığı ilkelerdir. Tazık ki, bngünkü yöneticileTİmiz bu ilkelere de bSyük ölçiide bosvermişler, onlann bu davranısından cesaret alan iç ve dıs sömfirgenler de fırsat bn fırsattır diyerek, son yuzyıllık taribimizde benzeri görülmedik bir fütursuzluk içinde bildiklerini ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) oknmaya başlamışhırdır. Ankarada oynanması valihkçe Bu itibarla, Devrimci Gücbiryasak edılen ve sonra Danıçtay liği örçütünün görevi agırdır. karan ile yeniden oynatılması ^ Zira, Atatürk ve halk düşmanlamumkün hale gelen Devn Suley £ rı bugün de\let mekanizmasımn man adlı oyunu onceki akşam | içine kadar sızmışlar, bir kısım 200'e yakın üniformalı subay, eş ^ kılit yerlerini ele geçirmislerdir. lerıyle bırllkte sevretmışler ve pk Basında söz sahibidirler. Bilinçoyunculara göstenlerde bulun d li bir metotla örgütlenmisler, remuşlardır. * niş vatandas kitlelerini baskı alOyunun sonunda Istanbul Halk |j tına almayı basarmıslardır. Oy Oyuncuları Topluluğuna bir se i kavbından çekinen iktidar parpet çıçek sunan üniformalı subay f f tisi bunlara taviz fistüne taviz seyırcüenn bu jestı tıyatroyu dol \ •»ermekte hiçbır sakınca görmeduranlar taraiından sürekli oıa j mektedir. rak alkışlanmıstır. , Oyuncular ise kendılennl aya t NADİR NADİ ga kalkarak alkışlayan suhaylara i (Arkası Sa. 7. Su. ^ de) yıne alluşlp karşılık vermışlerdir. bt R Memurlardan, dörtte birden fazla ı'cra kesilemiyecek PARSELLEDIKLEBI ARAZİDE NÖBET TUTANL4R . Ecvet Güresin Bu yazı serisinde şeriatçı hareketin hikâyesini anlatıyor. Bugün 4. sayfada «Devri Söleyman»ı seyreden üniformalı 200 subay ve eşi, oyuncuları ayakla alkışladılar 2 Haziranda yapılacak olan kısmî Senato seçünlerinde değiştirilen kanuna gore barajlı d'Hont sisteminin uygulamnası gerek. Ancak bu kanunun usııl bakunından, hem de esastan Anayasaya aykın olduğn iddiasiyle T.T.P., T.I.P. Anayasa Malıkemesine müracaat etmişlerdır Son olarak "4 senatörün yaptıklan talep yine usfil hatâsma da yanılarak kanunun iptaüdir. Usulden bozma talebinin gerck çesi, Seçim Kanunu değişikliği ni Senatoda inceliyen komisyo nun Anayasamn öngorduğu kuvvet oranlanna uymamasıdır. A nayasanın 85 inci maddesinin ikinci fıkrasına gore «içtüzük hükümlerinin siyasi parti gruplannın Meclislerin biitün faali yetlerine kuvvetleri oranında katılmalannı sağlıyacak yolda duzenlenmesi» gerekmektedir ve Senato içtüzuk hükumleri de bövle duzenlenmiştır. Değişiklik tasansı Meclisten Senatoya %c lince C.H.P. liler engelleme içm komisyondan çekilmişler, sadece A.P. liler kendi aralannda görev taksimi yaparak kanunu geçirmlşlerdir. Senato genel ku rulunda da kanun yine A J*. oy edilirse... iptaı OLAYLARIN ARDINDAKİ larirle çıkmıştır Şimdi Anayass Mahkemesi durumu komlsyonun teşekkül tam bakımından incelemektedir. Mahkeme efer bu teşekkül tarzını 85 inci maddeye aykın bulursa Çetin Altan'm dokunulmazlığı meselesinde olduğu gibi usulden iptal karanna ^idecek, böylece Parlâmentonun tasanyı yeni bastan ele atması gerekeeektir. Anayasa Mahkemesinin İptal karan vermesi nalinde dnrum ne olacaktır? Gerçekten Mahkemenin karan, seçunden önce veya sonra vermesi ortaya değişik sonuçlar çıkaracaktır. Seçimden önceki iptal karan, hukukçulann çoğunluğuna göre yeni çıkmıs kanunu usul hataları duzelinceve kadar ortadan kaldırmakta fakat yerine eski hükümler de uvgulanamamaktadır. Çünkü e%ki hukumler Meclis tarafından •*•• (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) ANKARA, (Cumhurı\pt Bürosu) lcra ve Iflâs Kanununun 83 Maddesını değıştıren kanun tek lüinın Karma Komısyonca du zenlenen metnl, dun Millet Mec liEinde kabul edılerek, kanunlaş mıştır. Kabul edılen metne gore, me mur maaşlarından haczolunacal mıktar, bunların dortte bırınden az olamıyacak, birden fazla ha cız varsa sıraya konulacak, on de olan haczın kesıntısı bıtmeden ondan sonrakı kesıntiye geçüe mıyecektır. Kanunun yururluk tarıhı, 28 Mart 1968 olarak tespıt edılmıştır Bursa'da diş nakli yapıldı BVRSA Şehrımızde bır diş doktoru, Türlayede ük defa bır ınsandan dığenne dış naklı amehyesını, onceki gun, başanyle uygulamıştır. Uzun suredır bu konuda çalışmakta olduğunu büdıren dış doStoru Yucel Aktan, 18 yaşındaki bır genç kızın ığrı olduğu ıçin çekıl(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) PIR, PIR EDER; LÇAMAZ... RUDİ'NİN VURULMASI, B. ALMANYA'YI KARIŞmDI BERLİN Federal AlmanyaTj solcu oğrencı lıderı Rudi Dutschke'mn bır suıkast teşebbüsund* ağır yaralanmasıyle başlayan olaylar, hemen hemen butun Alman* ya'yı sarmıştır. Memlekette ços gergın bır hava esmektedır Baş bakan Kıesınger, Paskalya tatılmf yarıda keserek, Bonn'a donmustur Rudı'yı yaralayan sabıkalı hırsız Josef Bechmann, «King'in katlinden ilham aldım. Sokakta ona rastladım, ateş ettim» demiştir Ağır yaralı Rudı, dun akşarı gozlerinı açarak hemşıreye, «Gu naydın» demış, babası ve erkeıc kardeçiyle konuşmuştur [CHa>Ia Ugili tamamlayıcı haberimiz, 3. ssbifededır.J (Dış Haberler Servisi) CHP, kesif kulis yapıyor ürkıyede bugun bır meseıe çok îrışini^ uykularını kaçı; makta ve kampları bellı bazı çevreler, «özel ve çok gizli» feay dryla yâran büdıklenyle bır t8 kım hesaplar yapmaktadır. Çoğu kere de «esrarengiz halretler» şeklinde cereyan eden bu hazır lık, memleketımızde her gun bi r; rdz daha guçlenen «kara guç» e Karşı degıldır. Kongre basan, a dam kaçıran ve Turkıyede bu teokratik devletln tohumlanm ek meye çalışan koyu tslâmcı ve fa şıst «SS» özenülerıne karşı hıç değildlr Mesele, bu kere çok dp ğışik, daha çok «hamasidir». Bu mücadele, «tsçtleri ve memleketi bu sefaletten Kurtaracağızs slnganıyle yürütülmekte ve 800 bm üyelı TurkJye tşçı Sendikalan Konfederasyonunu nedef almaK tadır. Turk tş'in 15 Nisanda baş Iıyacak 7 genel kuruluna yakın daha da kızışıp Rıran kırana bir havaya gırmesi çok muhtemel bu (Arkası Sa 7 Sü. 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog