Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

TANZIMAT TİYATROSU Yazan: Refik Ahmet Sevengil Mıllî Eğitım Bakanlığmca yayunlanan «Devlet Konservatuvarı Yayınları Serısı» Turk Tıyatrosu Tanhınm III. kıtabı olan bu eser ıkıncı defa olarak basılmiştır. Bakanlık yaymevlenyle butun kıtapçılarda 1350 kuruş nyatla saülmaktadır (Basm 13539/3697) umhuriyet KÜRUCUSU: YUNUS NADİ \ Maksim Gorki Kazanırken Örinci basılış 10 TL. ÜBİversitelerim Iış5 TL. 44. yıt soyı 1S697 Telgrai ve mektup adrea: Cumhunyet İstanbul Posta Kutusu. îstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 fufflfl *•*»#«» « 4 M j c a n 19&R l* «•»«" kalemiyle eseri. Ediz e v i 5893/3692 Kansas City'de zenciler polisle çatıştı Dış Haberler Servisi Türkiye Fas görüşmeleri K MART" Baskan Johnson Medenî Haklar Kanıınunıı kabııl eden Kongreyi kutladı W4SHİNGTON Zenci avıklanma hareketi nıspî bır yatışma havanıu gırerken, dun Missourı eysletinin Kansu Cıty şehrinde yenı olaylar patlak venniş ve S kişi olmuştur. 7 de jaralı tardır. Olay sehrın dogn kesımınde çıkmıstır. Bn alandaki bır blok bınada yangın çıkmıs, ıtf&ıyecılerin yangını söndurme çabalan, nlstncıların atesı ile engellenmistir. Ateş etme olaylannm başlaması Uzerine 650 kadar yedek mılli muhafız seferber edılmış, boylece şehlrdeki millı muhafızlann sayısı 2900 e yükselmıştır. Yaralananlardan ıkısı millî muhafızdır Bunlar yanan bınalara yaklaşmaya çalışırken \»ralan nuştır Ikı ıtfaıyecı de \angını sondürurken isabet almıştır îsışancılann ateşı bır gunluk bır sessızlıkten sonra akşam uzerı başlamıştır. Bırçok oğrenci, Beledıye stadyomu onünde polısın sert muamele ettığı ıddıasıyla gosten yapmış, daha sonra pohse taşlar ve tuglalar atmaya başlamıştır. Bunun üzenne pohs oğrencılen dagıtmak ıçın gozyaşartıcı bomba kullanmıstır New Jersey'de TRENTON, (New Jersev) New Jersey Valısı Rıchard Hughes, mıllı muhafızlara alarm vererek, şehırde guneşın batısından doguşuna kadar sokaga çıkma yasagı koymuştur. \alı boylece dun gece eyalet başkentmde çıkan zencl ayaklanmalanm kontrol altına almayı tasarlamıştır Polis bır gece oncesınden beri tutuklananlann sayısmı tam ola rak vermemıştır Fakat şehnn 278 kişıhk pohs kuvvetmın takvıye edilmesı gerekmıştır Eyaletm en büyük şehrl N'e«ark'da itfalye, kundakçılann çı kardıkl»n .\angınlan söndürmeye ugraçmaktadır ANKARA (Cumhunyet Burosu) Fas Kıralı Hasan II ıle Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay arasın da dun sabah çeşıtlı konulan kap savan resml bır goruşme yapü mıştır Cumhurbaşkanı Sunay ı Fas a dâvet eden Kıral Hasan II ye dun oğleden sonra Ankara şen rınm anahtan venlmıştır Saat 10 00 da Anıt kabrı zıyaret eden konuk Kıral şeref deftenne «Türkıyenın kurtancısı ve bânısı Buyuk \taturk'e takdır \e bay ranlık hıslerımle» sozlerını yaz mıştır Kırala bu zıyaret sırasın da Mılli Savunma Bakam Ahmet Topaloglu eşlık etmıştır Saat 11 de Çankaya koşkunde vapılan ve bır buçuk saat kadar devam eden gorüşmelerde ıkı ül ke arasmdaki ılışküerın gelıştır 1 mesl ve dun>a sorunları ele alın mışSr Bu arada Ortadogudakı o laylirda Israilın tutumu karşılıklı olarftk takbih edılmıştır Israilın davranışlanm «cânıyane» olarak (Arkası Sa 7 Su 8 de) Gericiler nasıl hazırlandslar, nasıl ayaklandılar ve ne oldu? ECVET Yeni yazı serisinde GÜRESİN şeriatçı hareketin hikâyesini anlatıyor # tttihad 1 Muhammedi temiyeti ne yapmak istiyordu ?A Cumhuriyet'te 0 Derviş Vahdetî bir deliydi # Said i Kürdî ve diğerleri Yarından itıbaren Fas Kırahnın kardeşi Londra Elçisi Prenses Leylâ Ayşe'ye gore. Dünyanın en önemli sorunu: Ortadoğ Özgen ACAR AVK4RA Prenses Hazretle n kendıne olan aşın guvenmi bellı etmek ıçın kaşlannı kaldırdı, dudağınt bılzdu ve «Ben gercek Turk kadımnı gorme imkânını bulamadım. Gorebüdiklerim sadece \e sadece hanımefendi m nıfına dahıl olanlardı. Isterdiın ki, ünirersitelı kadınlarla tanışv yun, çerçek halk kadınının, koviii (Arka«ı Sa 7 Su 2 del 26 Dernek birleşti... Johnson Bu arada Washıngton'da gece duzenledıgı basın toplantısında, Başkan Johnson, medem haklar kanun tasansının kongrede kabulünun «Hangı ırk ve dinden olursa olsun butün Amenkalılar içta bir tater sanlacağıru» soylemlştır. Tasannın kabulü dolayısıyle kongre uyelennı kutlayan BaşKing'in oldurulmesuıden bu yana devam eden lenci ayaklanması kan, bırkiac yüdan ben kongrejuzunden Amerıkanın birçok evaletinde sıkı emniyet tedbirleri nın oyladığı ve medenı haklarla alınmıs. bulunmaktadır Resimde, suikastın vapüdığı Memphıs ılgıh çeşıtlı kanunlann en onemşehrinde bir cadde goruluyor. lısının bu sonuncu olduğunu belırtrnistır. Bıhndıgl gıbi, yeni kanun, konut alanındaki bütün ırk aymmını ortadan kaldırmaktaSFÇ/M. SEÇİM. SEÇİM. SEÇİM. SEÇİM. SEÇİM. SEÇİM. SEÇİM. dır Gericiliğe karşı "Türkiye Devrimciler Güçbirliği,, kuruldu ANKARA (C umhuriyet Bürosu) Partiler, ön seçim adaylarını açıkladılar Kurbanoğlu, adaylığını geri aldı; AP Erbakanın müracaatını reddetti ANKARA, (Camhunyet Burosn) Kısmı Senato ve Mılletveküı ara seçımlerıne katüacak sıvası partıler dun, onseçım ada\lannın hstelerını, Yuksek Seçim Kuruluna vermışlerdır. Seçımlere katılmajan YTP ve BP lıste tanzım etmemıştır Yuksek Seçim Kurulu kesın aday lıstelennı 6 Mayıs'ta açıklayacaktır. AP Senator ve Mılletvekıl» aday adajlarının lıstesı dun açık lamrken, eskı DP Mılletvekıllerınden Muzaffer Kurbanoğlu ıle Alaattın Çetın ve Huseyın Bayburt'un AP adayı olarak Kısmi Senato seçımlerıne katılmak uzere yaptığı muracaatları geri aldıkları behrtılmıştır. Ayrıca. AP Genel Merkezinden japılan bır başka açıkLamaja gore, Prof Necmettın Erbakan, kanuni sure ıçınde adaylık müracaatını japmadığı gerekçesıyle. bu muracaat Parti Genel Idare Kurulunca mak» bul addedümıstır. Johnson, sözJenni çövle tamam lamıştır: «Bugun kongre 1968 medeni haklar kanununu kabul etti. Bu, bfitün Amenkalılar ıçin bir zaferdir. Hür bir mület için tek ilerleme yoln, bn kanun yürürluge girdiği andan itıbaren bızim takip edeceğimiz voldur. Yeni ka nunla, eski bir adaletsizliğin zincirlerini kmyoruz » ANKARA (Cumhurivet Bürosu) Senator ve mılletvekıllennden kurulu karma komisyon, icra ve tflâs kanununun 83 üncti maddesını değıştırmeyi ongoren kanun teklıfınj incelemış ve bırden faala hacız gelmesi halinde lcralann sıraya konmasını kararlaştırmıştır Karma komısyonun yaptığı degışıkliğe gore memur maaşına icra geidığı takdırde çeşıtll maaşın 1/4 unden az olmıyacak, ancak gelen ıcralar bırden fazla ıse sıraya konacak ve sırada bnde olan haczın kesınbsı bıtmeyınce dığer kesıntıye geçılemıyecektır. Karma Komisyon, icra kesintilerinin sıraya konması esasını kabul etti 2 öğrenci İlâhiyat Fakültesinden tardedildi 0 Kararı protesto eden öğrenciler derslere girmiyor 350 bin kişiyi buuyesinde toplayan ve aralannda Öğretmen, Sendika ve Öğrenci Kuruluşlarının bulunduğu 26 dernek «din sömürucüluğü, irtica ve emperyalizmin her turlü tahakkumun ne kitle halinde karşı koymak amacıyla «Türkiye Devrimciler Guç Birliği» isimli bir örgüt içinde mücadele etmeye karar vermiştir. «Türkiye Devrimciler Gucbırlıgı» Genel Başkanı Prof Bahn Savcı ıle Genel Sekreterı Tabıî Senator Kadrı Kaplan dun ortaklaşa olarak duzenledıklerı basın toplantısmda ırtıca olaylan ve bu konudakı gosterılerın artması sebebıyle «fllkü cızgısı uzerın de» çalışan devrımcı kurulusiarın devnmlere karşı gruplarla mücadele etmek ıçın bır orgut etrafında toplandıklannı belırtmışlerri ^ule Yuksel Şenler'in dun Fatıh Renk sınemasında duzenlediğı konferansta fazla kalabalık juzunden kapılar kapanmıs bepsı de başortulu olan kadınlar kapılara hucum »tmişlerfir. (Fotoğraf. Tulây DFV1TÇIOĞLU) Şule Yüksei yine konuştu AP ROD STEIGER OSKAR ÖDÜLLERİ YERİLDİ (DIS HABERLER SERVİSİ) HOLLYWOOD Martın Luther King'in öldurulmesı uzenne ertelenen Oscar sınema odullennın dağıtam dun gece yapılmış ve en büyuk Oscar'lar, Amenka'dakı nk olaylanm konu alan fılımlere verılmıştır. En ıyi erkek oyuncu odulu «In The Heat Of The Nıght (Gecenin Sıcaklığında) adlı fılımdekı Guneylı beyaz polıs memuru rolu ıçın Rod Steıger'e venlmıştır Aynı fılım, yılın en ıyı fılmı odulunu de kazanmıştır Gecenın Sıcaklığında» fihnmde Kuze^lı bır 7^ncı de(Arkası Sa. 7 Su. 6 da) SENATO ÖNSEÇİM ADAYLARI Adıyaman: Halıl Ağar, Sırn ANKARA, (Cnmhnrıyet Burosn) Turanlı, Aydın: t Cenap Egeü, Tabıı Senator Mucıp Ataklı, Alı Celâlettın Coşkun, Cemâl Senato Baskanlığına bır soru oIşlak, Osman Saım Sarıgötlu, nergesı vererek, eskı CumhurHılmı Aydınçer. Fıkret Turhanba*kanı Cemal Gursel ın olugıl, Balıkesir: Kadrı öztaş, Nurı munden bu gune kadar 1 >ıl 6 ay Demırel. Fıkn Menguç, Hıkroet 27 gun geçmış olmasına rağmen, Aslanoğlu, Necat Tunçsıper, Cekabrının henuz nıçın yapılmadımalettın Inkaya, Tarık Bınat, Bit ğını sormuştur lis: Orhan Kurum, Boln: Rahmı Arıkan, Kâmıl înal, Tıırgut Yaşar Gülez, Şükrü Kıykıoğlu, Celâlettın Unselı, A Cevat Aksoy, Bedri Belen, Alâattm Yılmaztürk, Şahabettm Ertem, Sırrı Uzunhasanoğlu, Lütfu Oğultürk, Orhan Çalış, Çankırr Hâzım Dağlı, Gürhan Tıtrek, Çorum: Sureyya Serbest, Yakup Çağlayan, Safa Yalçuk, Surun Özbay, Sevket Orçetın, Edirne Nafız Ergenelı, Zafer Ankbağ, A Savnı Gızlıgoz, Mus tafa Harmancıoğlu, Velı GurLORİENT, (a a) kan, Gazıantep: î Tevfik Kutlar, rlanda denızinde balık a\M Nıhat Sıpahı, Lutfu SoyleIamakta olan bir Fransız balıkçı gemısi, Salı gunu. (Arkası Sa. 7 Su. 3 de) Gürsel'm mezan neden yapılmadt ?„ it Smemada >er bulamıyan kadınlar dışarı>a bağlanan hoparlorlerle konferansı sokaktan dınleraıslerdır Şükran Önce ağlara takılanı balık sanmışlardı Fransız balıkçılan, bir Amerikan Polaris denizaltısını avladılar fıkracılara tas çıkariacak garıplıkte bır durumla karşılaşmıştır. (Arkası Sa. 7. Su 4 de) I Bır sureden beri yurdun her tarafını dolaşarak, .Islamıyette kadmuı yen» konulu konferanslarıjla dıkkatı çeken Şule Yuksel Şenler, dun aynı konuda Fatıh Renk sınemasında >aptıjp konuîmada, Islamda ka dını dovmeje cevaz verildiğini soylemiş, cBu sadece bır cevazdır Erkek katıyyen yuzune vur madan ve hıç bır tarafını ınctıp zedelemıyecek şekılde karısını dovebılır7 Bız buna dayak mı dıyeceğız Buna hafıf bır fıs keden başka ne denır' Ustehk erkeğe bu hak. ancak kadın kendısıne duşen vazıfelerı yapmazsa cevaz venlmıştır» demıs ta. (Arkası Sa. 7 Su. 6 da) "Kocahmn korılorını dövmesi caizdif; yolnız üzü yüzüne vurulmaz,, SONER ANKARA, (a^.) İlahıyat Fakultesınde okuyan Hatıce Babacan ıle Mustafa Demırsoy adında ıkı oğrenci. fakultecfen uzaklastınlmış ve Mahmut Baykam adında baska bır oğrencıye de 15 gunluk «Tard» cezası verılmıstır Fakulte Yonetım Kurulunun bu kararını protesto ıçın, oğrencıler dun oğleden sonra derslere gırmemışler \e Fakulte onunde toplanmıslardır Öğrenciler, «Arkadaşlan fakulteye tekrar alınmadıgı takdırde, derslere gırmeyeceklerını» soylemışlerdır Oğrencıler arkadaşlan, Hatıce Babacan'ın «Basını açmadıfı» ve Mustafa Demırsoy ıle Mahmut Bs\kam'ın da «Hatıceyı, profesorlerın baskısına karsı koruduk lan» gerekçeayle cezalandmldıklarını ıddıa ederlerken, fakulte Dekanı Huseyın Yurtaydın, bu oğrencüerın «ögretmenlenne hakaret ettiklerını ve jonetım knrnlu karan ıle cezalandınldıklannı» «ovlemıştır (Arkası Sa. 7. Su. 6 da) PROF. B\HRI SA\CI Örgut un esas amacının «tam bağımsız Turkıye anlayışı ıçensınde Anayasa hedeflennin eksıksız olarak gerçeklestırılmesi ıçın çaba sarfetmek» olduğunu belırten Prof Savcı ıle Tabıî Senator Kaplan, «Temel hedef, tam bağımsız ve gerçekten demokratık Türkıyenın kurulması içın Turk halkının çıkarlanna karşı olan guclerle savaşmaktır» demi"îlerdır (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) «Bağımsız Türkiye» Beklevemeyız Martin Luther Kinğ (Yazısı 5 ci sayfamızda)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog