Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

CumhurİYet B^SIN AHLAK VASASLNA L5.MAYI TAAHHÜT EDEB Eahibl : NAZIME NADI ft Genel Ytym Mudurö ECVTT GÜREStî» Sonımlu l'azı Isleri Müdürfl EHOL DALLI Basan ve Yayan CUMHU1UYET MATBAACILIK ve Gazetecıhk T. A. § . Cagaloğlu Halkevi sokak No 3941 GÜNEÎ ÎLLERİ: Küçuksaat Meydanı Edlrne Hanı BÜROLAR ADANA Telefon 4550 * ANKARA. Atatürk Bulvarı Tener Ap Yenışehir Telefon 12 09 20 • 12 09 66 12 95 44 17 57 35 ı İZMIR Fevzıpasa Bulvarı. Afjaroglu tshanı 104105 Tel 31230 ABONE Senelık 6 aylık 3 aylık ve Turkive 75 00 40 00 22 00 İLÂN Hancl 198 00 99 00 49 50 Başiık (Maktu) 225 Lıra 50 > 2 3 4 5 lnci sahıfeJerde (santimi) 6 7 nd «ahıieler 45 > Ni?an, Nıkâh, Evlenme Doğum (Maktu) 83 > » Ölüm, Mtvlıt, Teşekkur ve kayıp arama 5 cro 100 150 » Olüm, iîevlıt, Teşekkur (23 cui 5 cm SAYISI 25 KURUŞ Niçin bekleyemeyiz (Baştarafı 1. sahıfede) kı gıbı ezılen bır kutle, adalet ozlemıyle bır anda her turlü tehlıkeyi hıçe sajarak ortaya atılmıs ve bu atılışm şıddetı sukunet ıçındekı bır tODİumu temellennden sarsmıştı. Amerıkan tarıhmde hıçbır zaman bır grup halk bojlesıne bır hareketle mejdanları sokaklan, ış nıer kezlerını ve devlet daırelerını doldurmamış kendılenne reva gorulen korkunç adaletsızlığı boylesıne protesto etmemıştı Elektronık beyın vazıfesını goren hesap makınelerı canlanıp da sokaklara dokuiseydı ve adalet ıateseydı, Amenkan halkı ancak bu derecede hayrete dujebüırdı. Evet zencılerin haksızhğa uğradığı teslım edıh>or ve onlara kar=ı bıı acıma hıssı duyuluyordu Fakat Amenkan mılletı zencıjı her şeje sessıziıkle tahammul eden ve ıstıra ba katlanmayı ve sabırla tahammul gostermeyı bılen bır mahluk olarak tanıyordu Beyazlara hızmet hususunda ıvı bır eğıtun gormiıştü ve ne kadar tahrık edıhrse edılsın. ne elını kaldırır, ne karşılık verırdı I Fas Kıraîl Yusuf Özer'e konsültasyon yaptldı Amelı>atından bu jana 14 gun geçen Turkıye nın ılk takma bobreklı adamı Yusuf özer'ın, aralarında kan uzmanı Prof Şeref Inceman'ın da buiunduğu doktorlar iıeyetının yaptıgı konsultasvon sonunda, sağlık durumu ıyı bulunmuş v e vapılan te davı sıstemının devaroın^ karar verılmıştır. Sessizce Yıldınmın çarpıncaya kadar hiç bır ses çıkarmaması gıbı, Zencı İhtılâlı de sessizce kıvamlandı Fakat çarptığı zaman ıçten gelen heyecanının doğurduğu kuvvetle korkunç bır darbe hahne geldi Elbette kı uç yuz senedır devam eden ezılme, somurulme ve mahrumıyet, şıkâyelmı fısıltı halınde one sürecek değıldı. Goklerde toplanan fırtına bulutları tatlı bır bahar yağmuru getırmez Onlann getıreceğı, fırünalar ve kasırgalardır Bu fırtına ve kasırgalar da henuz şıddetinı tü ketmış vahut en kuvvetiı safhasına erışmış değıldır. Bundan sonra daha olacak şeyler vardır, Amerıkan toplumu, zencilerın bır kutle halınde kendılerini gostermelerınden şaşırmış haldedır. İçınde 20 mılyon zencmın yaşadığı bır ulkede bu çeşıt bır gelışmenin doğuracağı sonunçlar da muazzam olur Bu bakundan yaşadığımız donemde meydana gelmekte olan olay ları gercek >onuyle anlamak gereklıdır 1 ınci ssvfada) Esenboğa havaalam, şımdıve dek boylesıne renklı bır karsılama torenme \e konuga sahne olmamıstır. Cunıhurbaskdnı Cevdet Sunav ve esı tarafından karşılanan Kral, Altes Pıens Mevla Abrfullah \e Altes Prenses Levla Ayşe Başvezır Hacı Ahmet Balafre], Dısışlerı Bakanı Mevla Ahmet Larakı v e heyetın dığer \etkılılerı, kendılerini kar şılavanlarla tanıstınlmıştır. Hazırlanan bır platformda ıkı ülkenın mılh mar'ları dınlendıkten sonra konuk Kıral toren kıtasını denetlemış ve bundan sonra şeref salonunda bır sure dınlenmıstır Karsılama torenmde Senato ve Meclıs Başkanları, Başbakan, Genel Kurmav Ba^kanı, Bakanlar Kuvvet KomutanJarı ve eslerı ıle Ankara dakı dıplomatık temsılcıler hazır bulunmuşlardır Ayaklanmanın önü alınamadı I Seçim, Seçîm, Seçim (Baştarafı 1. sahifede) oturmaktadır ve Dr Kıng'ın kaatılı olarak târıf edılen şahsın butun Amenkaya dağıtılan hayalı portresıne hafıfçe benzemektedır Adamın uzerınde Alabama, Arkansas ve Memphıs'de basılmış dıni nsaleler bulunmuştur Dr Kıng gıbı, bu şahsın da Baptıst denılen protestan mezhebınden olduğu bıldırılmıjtır. lar çıkarmışlar, dukkânları yağma etmişlerdır Bu arada bır kışının vurularak oldurulduğu oğrenUmış tır Beledıye Başkanı, eyalet polısınden guvenhğı sağlamasını ıstemış, 21 vaşından kuçuklere sokağa çıkma vasağı koymuş ve ıçkı sa tışını men ederek. butun barlann kapanması emrını vermıştır Washıngton'da yetkılıler perşembeden berı devam eden olaylarda olenlere ıkı kışı daha eklemışlerdır Bunlardan bırısı yanan bır bınadan kurtarılan yatalak has ta bır zencı kadındır Kadın daha sonra dumandan boğularak olmuştur îkıncısı de dovulerek oldurulduğu tahmın edılen 78 yaşında bır beyaz erkektır (Baştarafı 1 inci Sahifede) Bolukbaşı bu konuda ozetla şunlan soylemıştır «Fazıletli aydınlar, sıyaset tera zısinın kefesıne agırlıklarını hıs settırmekten şu veya bu sebep'e uzak kalırlarsa, o zaman sıyasl hayat maceracı, menfaatçı ve ttı fayetsız bır sıyaset esnafının ha kımıyeri altına gırer, zaman zaman yapılan seçimlere ve Anayv sada yer alan ve mahlyeti tle totaplarda yer aldığı uzere bir atdatma, bır şarlatanlık ve bır sahtekârlık rejımi, yanı medyokrası rejımı olmaktan bteye gldemez Bır kere daha tekrar edelim ki. munevverin vazıfesi fıldlşi kulesine çekıllp gidişten şıkâyet etmek değıl kotü gıdişi düzeltmek iç:n hamiyet ve vatanseverlık kuşağını kuşanmak ve mücadele mejdanına çıkmaktır » Bolukbaşı bu olmadığı takdır de aydınlann «Mılletı kötü akı betlere süruklemenin vebalmi yükleneceklermı» belirtmiş. ayd^n lan bu konuda eöreve çağırmış tır M P Genel Başkanı ayrıca, ö'r dın adamının MP saflanna lu tılraasırun haksız olarak yerildiJini de lşaret etmiş «MP lktldan gencıliğin değll, hürriyet, fa zılet. refah ve ırfanın iktidan olacaktır» demiştir kı gericılüt hareketlennl, fıvatlar, faız ve tefecılık ^onulörını ele alacağı ve mahalli >'çım!erle alâkalı partı g5ru»leıi ıle on seçımlere tesır »dereh manaılî kontenjan konularını gorüsece£ı bildınlmektedır Bakan aleyhine (Baştarali 1. sahifede) gıç arasmda sert tartışmalar baj lamış ve avukatlardan M Kemal Kumkumoğlu bır ıhtar cezası almıştır thtar cezasından sonra avukatlar teker teker salonu terketmısler ve sanıklardan Bozkurt Nuhoğlu reddı hakım talebınde bulunmustur. Yargıç da dosyanın bır ust roah keme tarafından ıncelenmesı ıçın karar almış ve duruşmayı 17 Nısana bırakmıştır. Duruşma başlarken saionun küçük olduğu gerekçeslyle ıçeriye alınmayan gençler bunun üzerine mahkeme salonu cnunde hep bır ağızdan Gençlık Marjjnı okumaya başlamışlardır 'lu tuklu bulunan Bozkurt Nuhoğlu, Raıf Ertem ve Denız Gezmış jandarmaların refakatınde dışa rı çıkartılırken ogrencler bu sefer de «hurrıyet hurrıyet » dıye bagırarak tutuklu gençlenn kelepçelenne çıçek sarmışlar. da ha sonra da tezahürat yapmışlar dır Gençler bunun üzerine gene «Hürriyet... hurrıyet..* diye bagırmaya başlamışlar ve tutukluları nezarethaneye kadar izlemışlerdır Bu sırada toplum poUsı gelerek oğrencılen kordon altında Adlıye binası dışına çıfcartmıştır. Gençlerin bir kısmı Sultanahmet Cezsevj onune giderek arkadaşlarının gelmelerınl beklemış ıse de tutuklar, t;ençler dağıldıktan sonra ce«aevıne gondenlmlştir. Polis, aldatılmış «Commercıal Appeal» gazetesı, Dr Martın Luther Kıng Jr 'ın katlını ızleyen dakıkalarda, meçhul bır şahsın polısı cınayet mahallınden başka bır yere çekebılmek ıçın pohs pozuna burunerek merkeze «Aldıtıcı njtelikte sahte radyo mesajlan» gonderdığını açıklamıştır Gazeteye gore, elınde portatıf bır radyo verıcı buiunduğu anlaçılan bu şahıs, Kıng m oldurulmesınden hemen sonra, pohs merkezıne bırbırı ardına vedı mesaj gondermıştır «610» numaralı pohs arabasının telsızmden konuştuğunu ıddıa eden meçhul şahıs, be>az bır Mustang'ın peşıne o'uştuğunu, şehrın kuzey doğusuna yoneldiğını bıldırmıstır Aynı şahıs, Kıng'e, motelın orunden geçen bır arabadan ates edıldığını sovlemıştır «610» numaralı pohs arabasında gorevlı memur, oncekı gece ba«ına verdığı demeçte cınajetten sonra, beyaz bır Mustang'ın pesıne duştuğunu v alanlamıstır zbzınısmpaluı ' I j ı "Fil ile sineklerin kavgası,, BRt'KSEt (aa.) B M Genel Sekreten UThant, Vıetnam »avajını bır Cl ile sineklerin kavjasına benzetmıstır Belçıka Bırleşmı^ Mılle'ler Dernegmın verdıgı vemekte konu^an Genel Sekreter «Fıl bu sıneklerden bir kaçını ezebılır, fakat geriye mutlaka başkaları kalır. demış ve şoyle devam etmıştır «Amerika Bırleşık De» letlerinin Vietnamda yenilgıje uğramıvacagı açıktır, fakat askerı bır zafer umut etmesi de mumkun değil. •Vietnam sa%a;ı, bır gunde Bırlesmi. MilleUcr Teskıldtuıın bır yıllık giderine eş harcamava sebep olmaktadır Bu da, savaşın bır >ıl daha uzamasının. Bırleşmiş Milletleri 363 yıllık giderine mal olacağını gosterirUThant'm şu sozlerı ıse alkışlarla karjılanmıstır «Bu savaşm kurbanı olan çocuklar, sava^an askerler». onlann hepsı benım kardesjm.» Öldürülen yağmacı Konuşmadı Kıral, Esenboğa havaalanında «Yorçun olduğu» gerekçesı ıle basına herhangi bır demeç v ermemıs, sâdece televızyon fılmı ve fotoğraf çekılmıstır 21 pare top atiM ıle karşılanan Fas Kıralının şehre gıden koı voyu 8 kılometrelık bır uzunluK teşkil etmıştır Olaganustu emıu yet tedbırlennm almdığı karşıUmada jol bojunca askerler atlı polısler dıkkatı çekmıştır Uça'tan geleneksel kıyafetlerıjle Kırr\ Un müzık takımı çıkmış ve foto^ rafçüara ozel pozlar vermışlerdır Dun sabah saat 09 00 da Başbı kan Süleyman Demırel, Fas BJ yükelçısi ıle japtıgı bır saatlık gö nışmede ıkı devlet başkanı ansmda bugun yapılacaK muzakerelerın ana hatlarını onceden tesb.t etmışlerdir. Konuk Kıral ve Curn hurbaşkanı Sunay havaalanmdan dogruca Yabancı Konuklar Koşkll ne gitmısler, saat 18 30 da ıse Majeste Kıral berabennde Altes Prenses Levla Ayşe, Prens Mev'a Abdullah ve Prens Mevla Alı ol dugu halde Çankaya Koşkünda Cumhurbaşkanı ve eşmı zıyaret etmişlerdır Gece saat 20 30 da Meclıs toren salonunda konuk Kı ral onuruna bir aksam jemegı VÎ saat 22 00 de bır kabul resmı ver mıştır «İmuran» verildi Yusuf Ozerın sağlık durumu ıle ılgılı olarak dun saat 16 da yapılan kontrolda «Eritrosit» ve «Lokosıt» savısının yukseldığı go rulmuş ve bır sure once kesılen «İmuran» ılacına tekrar başlanmı«tıı Ohıo eyaletındekı Youngstown Beledıye Başkanı da genellıkle zen cılerm oturdukları. şehnn guney kesımmde butun zencı gruplarm sokak başlarında toplandıklarını oğrenınce olaeanustu hal ılân etmıştır Bu şehirde 13 yaşmda bır çocuk bır dukkân sahıbı tarafından dukkânın camlarını kırdığı ıddıası ıle vurulmuştur Mıssoun'nın Kansas şehrmde Be ledıye Başkanı sokağa cıkma yasağı koymuş olmasına rağmen zenci" lerın oturdukları kesımde yangın ve vağma olavları çıkmış ve guvenhğı sağlamak ıçın mılli muhafız çağırmak mecburıyetınde kalınmış tır Burada da bır yağmacı öldurul muştür Johannesburg'ta da JOHANNESBURG öğrenı!dığıne gore, Johannesburg merkez hastanesınde dun bır bobrek naklı amelıvatı vapılmıştır Alıcı ve verıcının zencı olduğu, amclıyatın sonucu hakkında henuz bılgı ahnamamıştır Sokağa çıkma yasağı Pıssburgh'da çıkan 72 yangndan polis yine kundakçıları sorumlu tutmaktadır Yangınlarr.ı çogu zencilerin oturdukları ma hallelerde çıkmıştır Sehırde 21 bın federal asker ve 5 000 mil ı muhafız. çıkabilecek olaylan on lemek ıçın hazır beklemektedır Mlchıgan eyaletinin Detroıt seh rınde polis peçen cuma pununden beri tutuklananlann savısmıo 1 483 ü bulduğunu, bunlardan S(fl sınin sokağa çıkma yasağını ıhlâl ettıklen içln tutuklandıklannı bll dırmiştır Tutuklananların 59 U da King'ın hâtırası içın yuruvuj yapmavı ıstedıklen zaman yakı lanmışlardır Detroıt'te son olarak, bır kuru temızleme dükkanını yağma edan 16 yaşında bır erkek çocuğu poüs tarafından vurulmuştur Bu eyv letin Grand Raptds. Niles, Kalamazoo ve Lansing şehlrlennde de olaylar çıktığı bildınlmektedır. G.P. nin ilk açık hava toplantısı G P Genel Yönetim Kurulu dtln Genel Başkan Feyzıoğlunun baskanlığında toplanmış, seçim haurlıklarını gözden geçirmıştlr Feyzloğlu açış konuşmasında «Her gacen glln yetersizliği daha çok meydana çıkan ıktıdara da du7enı yıkma hevesındekı muha lefete de guvenemez hale gelen yurttaşlar ıçin G.P bütUn ümltle rın toplandığı bır sıvasl partl ha line gelmiştir» demiştir Öte yandan Feyzıo^lu 14 Nısan da Gaziantebe gidecek ve seçım den oncekı ılk büyuk açık ha\a toplantısında konuşacaktjr Mareşal Çakmak (Baştarafı 1 ıncı Sahifede) Daha sonra, Silâbiı Kuvvetler adına bır konuşma yapan Yuzbaşı Bahrı Kaya, Mareşal (,akmak'ın hayatını ve tuşıUğinl dıle getlrmlşttr. Bu arada gondenlen bir çok çelenk, merhumun mezan üzerine bırakılmış ve ihUram mangnsı tarafından hava* ya bır el ihtıram atışı yapümıştır Merhumun kabrl başında ympılan törenl takriben toplu halde Eyllp Camıı önüne gellnmiş ve buradaki geçıtle anma torenıne son venlmıştır. Damara dayanan bıçak Bırkaç sene ev vel Harlem'de bır buyuk mağazada oturmuş, meraklı okuyucularım ıçın kıtabımı ımzalıyordum Etrafımı yuzlerce kı?ı çevırmıştı. Bır anda goğsumden ıçerı keskın bır ?eyın gırdığını hıssettım. Daha sonra mahkeme tarafından delı olduğuna hukmedılen bır kadın bır zarf açacağını goğsume saplamıştı Kaldırıldığım hastanede mektup açacağının goğsumden çıkanlması ıçın saatierce yatarak bekledım Bırkaç gun sonra, amelıvatı vapan operatorle konuçtujum zaman bana dedı kı' «Âletın ucu şahdamarmıza temas etmıstı, damarı zedelemeden çıkarmak ıçın butun goğsunıizu açmak ıcap ettı. Bunun ıçın saatierce beklerken bır aksırsavdınız, aort delınecek ve kendı kanınızla bofulacaktınız • 1963 jılı vazında da, karga^alıkların bıçağı mılletın sahdamanna davanmıçtı Sıyaset «hne»ıncîekı operatorlerın tehhke bıçagını çıkarmak ıçın cesaretle harekete geçmelerıne ımlcan verecek bazı kuvvetler olmasaydı, bupun vuzlerce sehırde sayısız aıle kaybettıklerı vakınlarının matemını tutacaklardı Bıze bu ıkjnçı fırsajı yaı i ' içfn ikiricı bır scrrtrsu'fnllP ^ mız gerekır Bu başkaldırma nıçin 1963 yılında oldu' Zenciler uzun zamandan ben ezilmeve tahammul Rostenyorlardı Ba?kaldtrma herhangi bir zamanda meydana gelebılırdı. Niçın 1963'le oldu» Ve niçın bu baakaldırma kanlı bır katlıâm «ekline dokulmedı* Şiddet hareketleri Öte >andan Newark'ta kundakçılar bılhassa zencıleun oturdukları mahallelerdekı evlerde, dukkanlarda ve otomobıllerde yangın çıkarmışlardır Yetkılıler çıkan yangınlardan 600 kısmm evsiz kaldıgını bıldırmektedirler Bu arada ıkısı ıtfaıyecı olmak uzere 12 kışi hastahaneje kaldunlmış ve tedavılennden sonra taburcu edılmiştir. New Jersey evaletının başkenü Trenton da genç zencıler de sokaklarda dolaşarak dukkânlaruı le ev leıın camlarını kırmı^lar yangın *LUNA 14, Ayın çevresinde dönmeğe başladı» LONDRA, (»A.) Sovyetler'in geçen Pazar gunu uzay'a fırlattığı «Luns14» adlı uzay aracjnın dun aksam ay çev resındekı jorungesıne oturduğunu gosteren behrtiler olduğu yolunda tngıhz «Jodrell Bank» rasathanesı bjr açıklamada bulunmuştur Petrol Iş Kongresinde gizli oturum Petrol Iş bendiKasının devam etmekte olan 12 Genel Kurul toplantısında Turfcıyede ılk olarak gızlı oturum yapılmış ve Petrol Ofısten çıkanlan "9 ışçınln durumu tartışılmıştır. Gizli otururadan sızan haberlere göre, Sendika yetküileri 79 ışçinın lşlenne gerl dbnmelen ıçın Başbakan bulejman Demırelın emır verdiğuıı ancak hnerjı ve Tabıı Kajnaklar bakanı Refet bezgln'ın «üendıka başında Ziya Hepbır olduçu sttrece Başbakan benl Kahıne dışınds bıraksa dahi bu İNçUerl işe başlatmam» dedıgını, bunun uze nne Zıya Hepbır uı Reçıcı bır sıire içın başkanlıktau istifa ettıgıni soylemışlerdır Aynca delegelerden bir kısmı l\urı Beşerı sendıkadan para almakla şuçlanjısiardır. Nun Beşei7 bu» icktu*lan. «Kldajmiştır. Sunay'm konuşması Cumhurbaşkanı Sunav, Kırahn onuruna verdığı resmı kabulde vaptığı konuşmada, ıkı ulke arasında gehsen ılışkılerı ovmuş, Fas'ın kalkınması konusunda kar şılaşılan engellerın ergeç mutlu bır şekılde sonuçlanacağını sovlemıs ve daha sonra Dun\a sorunlarına degtnmıstır Sunav bu arada Orta Doğu sorununu e!e almış ve «Olnp bıltı siyautinın barışçı nıyetlerle teHf edllmıvecek tehlikeli bır vol ğ kanaatındevız» demıstır umhurbaşkanı Sunav Kıbrıs , dını sıyosete âfet etmıştir,, KAYhbKİ !>ehrımız C. Savcılığı A P Kayserı Mılletvekıllerınden Mehmet Ateşoglu'nun dokunulmazlıgının kaldırıltnau ıle ılgıli dosvayı Adalet Baka» lığın«ı gondermıstır Mehmet Ateşoglu'nun Kamau n Bavramı mun<ısebetıvie AP lı delege ve seçmenlsre gönderdığı bdsılı Bavram meeajında dını sıyasete aleı eUiüı trttkç^ sı ıle hakkında kogu»turma açılmıştl Profesorlerden kurulu bir heyet ıncelemış ve bahıs konusu nıesa jın d)oı sıvasefe âlet ptfjgine. oy bırlıeı ıle tcarar *enlrnit>*ır 'd • En büyük olaylar czel Durum Bildirimi Komisyonda kabul edildi ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Servet beyannamelerlnı kaldıran ve bunun yerıne «özel Durumu Bildiruni» adıyla başka bır vergı güvenlık sistemı getı ren kanun tasarısı dun Meclıs Butçe ve Plân Komısyonunda go ruşulerek kabul ediünistlr. Kabul edılen tasarıja gore, mükellefler yıllık veıgi beyannamelerinin bir köşesıre özel du rum bıldırımi adı altında servetlerlndekı değışıklıkleri bildire ceklerdır Komısyondakj bır de ğışiklıkle özel durum büdlrımı konuları arasına «Sikke ve kulçe halındekı altın, \t dıjjer kıjmetlı madcnler mevcudu ıle mu cevherat ve her türlu kıvmetli koleksıvon» da dahıl edılraıştır. Tasarı\a goıe bundan once alınmış olan servet bevannamelen lade edılecek ve mükellefler 31 arahk 1967 tanhı esas olarak «Net bakıyelerını Rosteren bır lıste» sunacaklardır Bundan sonra ozel durum bıldırımi olarak bu temelden hareketle jıllık degışıklıkler bıldırılecektır Tasarı, Meclıse sevkedılecektır nış ve nşçı çabalarını anlatmış ve «Kr ın bu gornna Uar«ı gSsterdifı 11giden ve anlayıstan dolavı Türktye'nin mütehassis ve müteşekklr oldnğnnn» belirtnmtır a ı«e, Kıral'ın cevabı Sunav'ın konuşmasına cevap veren Fas Kıralı Hasan II kendisıne karşı gosterılen husnu kabulden dolavı memnunıvetını belırtmıs ve ıkı ulke ara^ındakı ılışkılerın sağlamlaetırılacağı ınancını behrttıkten sonra, Orta Doğu sorununa değınerek Israıl'ın Arap ulkelerını ışgalı hak kında «Canıvâne davranıs» nıtelemesını kullanmıştır Islâm ulkelennde çıktığı gezı arıfesınde ozelhkle Orta Dogu sorunu konusunda, Ankara'da v aptığı bu sert konuşma ozel bır onem taşımaktadır. II. Hasan, Israıl'e teessuflerını bıldırmıs hareketlermı takbıh etmıs ve bu ışgal kuvvetlerının gen çekılmesının ve mukadtfes verlerden tahhvesınm hukumetı tarafından talep edıld.ğını sovlemıstır Kıral bu konuda Turk hukumetının ızledığı polıtıkavı da ovmustur Kıral, konuşmasında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunaj'ı Fas'ta gormekten dolavı memnun olacağını da bıldırmıştır Bursa toplantısı (Baştarafı 1. sahifede) natosunda labıl benator Ahmet Yıldız ın gerıcılık konusunda bır benrfto arastırmd.ı açılmasmı ısteyen onergesı gorusulurken Devlet Bakanı Seyfı özturk tarafından da açıklanmıstı Bılındıgı gıbı. Bursa toplantısında Abdulhamıt <ivulmüs, «•gemenhgın mıllete değıl Muslumanlara aıt olduğu, bugunku duzenın meşru olmadıgı, haın padışah bulunmadığı, dın ıle dun>a işlernın bırbınnden aynlamıjacağı. ıleri surulmuştu Hayal kınkhğı Plânlama, ihracat yapan sanayicilere kolaylık gösterilmesini istedi ANKARA. (Cumhuriyet Bfirosu) Devlet Plânlama Teskılatı, mamullertni ihraç eden sanayicilere buvuk olçude kolaylıklar sağlanmasını Tıcaret Bakanlığın dan ıstemıstır Devlet Plânlama Tes'ulatı tarafmdan hazırianan «ıcra plâıun da» bu konuda şojle denılmektedır «Mamullerinı ıhraç eden veja edecek olan veva vurt ıçmde vabancı teşekkullere doviz kar«ılıfeında satan \e satacak olan san»yicılenn, talep ettiklen ham madde »e vardımcı maddeler ıle ambaJaj maddelennin ıthal >olu ıle karşılanması perol.tiçınde, ıhthaçlarının tanıaıııen giderilmesine calışılacak, cerekli Koruyucu tedbirler almacak, kota dışı mal ithalâtı imkânlan da araştırılacaktır » Zenciler okullardakı ırk avırı. mmın kaldırılması dâvasınm kaplumbağa adimlan ıle >urutulmesınden derın bır hajal kırıklıgına uğramı<lardı 1954 vılında Temyız Mahkeme«i okullardakı ırk avırımının kalkmasınm «samımt bir arzu ıle ve en kı«a zamanda» uvgulanmasına karar ver mıstı Halbukı bu kararı uvgulavacak makamlar bunun mumkun olduğu kadar geciktınlmesl ıçın samımi bır arzu tasımaktavdılar 1963'te mahkemenın t a ^ hi kararını ılân etmegınden tam 9 vıl geçtıjı halde Gunev evaletlerındekı zencı oğrencilerının ortalama vuzde dokuzu bevazların da buiunduğu okullara devam edebılıyorlardı Bu temponun o*evamı ile Gunev evaletlerındekı okullarda ırk avırımının sona ermesı ancak 2054 senesınd» gerçeklesebılırdı Kararın ılanından sonra mutaassıp ırkçı kuvvetier derhal harekete geçtıler ve ılk meydan okumalar tavsadıktan sonra, okullardakı ırk avırımının kaldınlması hususunda mısıvatıfı guy» ele alarak uvgun gorduklerı tempoda bu isı yıirütmevı basardılar Bovlece, «en kısa zamanda» gerçekleımesı emr«dilen «maca doğru ılerleme o kadar vavas oldu kı bu. Güneyd'ekı zencı oğrencılenn ancak vuzde ıkısınden azı hatta barı verlerde binde blrı ıçın bır değışıklık ıfade etü. Kı«aca«!i, 1963 vılmda zencllerde hukuro suren genel haysl lcırıklığı hava6inı anlayabılmek ıçın, Temyız Mahkemesının okullar hakkında verdıgı kararıo yarattığı sevınç ve heyecan ıle, onu takıp eden dokuz vıl zarfındakı acı gerçeğın doğurduBu kederı karsılastırmak lazımdır Şiddet hareketlerlnin altıncı gü nünde en büyük olavlar Baltimo re'da vuku bulmuştur Sabah şen rln bir çok yerinde nışancılann ateşi .duyulmuştur Bu şehirıie dtln ikl beyaz yağmacı yağma 1 çın gtrdlkleri bır dukkân sahlbinin oğlu tarafından vurulmuştur Çıkanlan vangınları söndürmeye çalışan itfatyecilere ateş eden nişancılardan korunmak ıç*a pojıs \aja kaldırırr^rı kenarUm M*. ltfaiyecîîer KBmyonlannın i çine saklanmaya çalışmaktadır Cıncınnatı'de mülı muhafız grur) lan sabah erken saatlerde ya$m". ve kundakçılık olaylarmdan son ra sehrin zencı mahalleleri etra fmda mevzılenmıslerdır Dun gece San Francısco'da nışancılar bır otobus şoforunu oldurmuş, bır denız erını >aralamıslardır Otobus soforunun sehır soforlerının >arı«ı Martın Luther Kıng ıçm vas tutmak uzere çalışmadıklarından gonullu olarak fazla çalışmavı kabul etmıs olduğu oğrenılmıstır YTP Genel Mufettışı Edıme senatoru Tahsın Banguoğlu, ?« nel merkezde düzenlenen bır top lantıda A P ıktıdannı suçlıyaras «tktıdara geçen her slyasl partt, karşısındaki muhalefeti yok et mek sevdasma düşüyor Bunun içın de çoğunluğa dayanarak haıclı ve meşru olmıyan kanunlara ve usullere başvuruyor tşte A P ıda recıleri de kısa süre tçinde aynı derde, aynı sevdaya düsmusler dir» demış ve buna örnek olarak d<ı seçım kanunda yapılan değ1^ tırmeyı gostermıştır | j ı I Banguoğlu iktidan suçladı İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI TEPEBAŞI TİYATROSUNDA 17 Nısan Çarsambadan ftıbaren Pazar Patdrtesı Çarsamba Cuma 21 de Pazar 15.30 da TİP Genel İdare Kurulu toplandı T ÎJ» Merkez Yurutme Kuru iu dun toplanmış ve *eçıro~t»zır hklannı gbzden geçırmıstlr. T t P Genel Merkezinde açıklandıgı na gore Senatu kısml seçımlerı ı çuı T î P e başvuran adaylaruı büvük kısmı, aday gbsterilecek il lerin merke* yürütme kurulunca tesbıt edılmesınl ıstemışlerdır. YAR1S1 J (Umumî İstek Üzerine) 4Oyun 2 Bolüm 8 Tablol F ,, BıIeÜer satışa arzedılmiştir. AKVARYUM piyesı 23 Nisan Salıdan itibaren AP Genel İdare Kurulu toplandı A P Genel tdare Kurulu dün sabah saat 10 00 da Başbakan Demırel'in baştenljğındfl toplanarag Cumhunyet Senatosu kısml ara seçımlenne katılacak A P lıler'n durumlannı gorüşmUş ve bugün adlanm açıklamaya karar verrnı* tir FATİH TİYATROSUNDA Not: AKVARYUM pıvesı TRAMPAC1LAB pıyeaj ıle birer hafta munavebe suretile temsıl edılecektir. (Basm: 13930/367^ Genel bilânço Konya Müf tüsü ANKARA, (Cumhurivet Burosu) Arfalet Bakanı Hasan Dınçer tarafından burdan ıkı av once hakkında soıuşturma a^ıldıgı açıklanan Konıa Muftusu Tahır Bu^ukorukçu ıçın elde bulunduğu bıldırılen delıller, halâ Konja Savcılığına gonderılmemıstır CHP Genel Başkanı hmet Inonu, Mıllet Mechsmde japtıgı bır konujmacia. Konva Muftu^unun kanun dışı davranışlar ıçinde bulunduğunu ilerı surmus ve Adalet Bakanı Ha«an Dınçer de Konva Muftusu Tarıh Buyukorukçu hakkında soruşturma açıldığını \e elde mevcut ses banâlarının ılgıli Savcıhga venleceŞını bıldırmıstı. Türkiye, ön görüşmelerde gözlemci bulundurmayacak ANKARA. (Cumhurivet Biırosu) Bu ay îonuna doğru Kıbrıstakl Turk ve Rum toplulukları arasında başlajacak olan on gorusmelerde. Turkive llP Yunanıstanın gozlemcı bulundurma vacakları ve bu on goruşmelerın ozelhkle Denktaş ve Klerıdes aracında vapılacagı açıklan mıştır. Denktaşın ıse en ersen bu Cumartesı, en geç 17 Nı*an Çarsamba gunu Lefkoşeve gıdecegı oğrenılmıstır Kıbrıs sorununa bır çozum volu bulunmasında sovle bır vol ızleneceğı anla«ılmaktariır öte vandan Denktas .le hirlik te Kasım avında Kıbn«a çızlıce geçerken vakalanan Mrf'ıve Bakanlığı Mü«te«an Neıat Konuk dun Kıbnsa donmustur Avnı olavda vakalanan Erol tbrahımın pa«aportu ı«e, avukatı Alı Dana tarafından onumurdekı £»unlerde Ankara'ya conderılecektır Olavların genel bılançosu vapılacak olursa, Dr Kıng'ın oldurulduğu perşembe gunünden berı Amerıkanın bır ucundan otekine kadar 110 «ehır ve kasabao*a şiddet olavlan çıktığı bu olavlarda 80 kısının öldurulduğu 13 428 kisının tutuklandığı, 2 135 kışının yaralandıgı en az 20 800 federal askerle 44 225 mılli muhafızın gorev aldığı gorulur Avnca, binlerce asker de çıkabilecek olavlara karsı hazır beklemektedır öte yandan Amenkan Sıgorta Birhğının açıkladığına gore, çesıtli sıgorta »ırketlerı çıkan olaylarda tahrıp edılen bınalar ve mallar ıçın 30 mıhon dolardan daha fazla para vermek mecburıvetınde kalacaklardır En buvuk kavbın 10 mılyon dolâr ıle Chıcago'da daha sonra 810 mıl\on dolâr ıle Baltımore da tahmınen 10 mılvon dolar ıle de \Vas hmgton'da olduâu ogrenıimı^tır. Dr Kıng Jr ın katledıldığı motelın sahıbının karısı Loree Baılev de cınayet gunu geçırdığı kalb knzının kurbanı olmuştur 58 vasında olan Bavan Baı lev ın dun sabah cınavetten sonra kaldınldığı hastanede olduğu oğrenılmıstır Baıley, Kıng'ın katledılmesı uzenne hevecana kapılarak anı bır krız geçırm"* tı Elmalı'ya çatıldı Sağlık tş Sendıkası Genel Ba* kanı Mustafa Başoğlu tarafmdan dün yayınlanan bir bildırlde M P ye gıren Diyanet t$lert eskl Ba» kanı tbrahım Elmahya 8İddeH>» çatılmakta ve «Dm adamlannın sı\rasetle uğrasmalan dıne oldugv kadar dm adamlarına da zararlı olur Reisllgi «amanmda bazı o .avlara adı kanşan Elmalı"nın bu olaylan teyit edici şekllde siyasete atılması normal btr tutum sa 1 ılamaz> denmektedır 6AZETECİLER GEMİYETİ BASIN BALOSU 12 Nısan cuma gunu HILTON'da AjDA PEKKAN tîSTÜN POYRAZ ORKESTRASI TANjU OKAN tBIF İÜZBAŞIOĞLU ORKESTRASI İnönü başarı diledi CHP Genel Bajkanı Ismet Ino nu'nun sağlık durumu tamameı: duzelmıştır Ancak Inonu nun ozel doktoru Prof Paykoç, CHP Genel Başkanının bır sure dd ha ıstırahat etmesınl slemıştır Partı ışlerını evınden izıeyeD tnonu dun. tstanbul CHP tl Ha* kanlığına getınlen \ecflet Ugur'a bır tebrık mesajı gonderraış ve yenı tl Yonetıro Kuruluna bastrı dllemıstir Öte yandan varm \nkırada toplanacak CHP Kuçuk KuruJU yına tstanbuldan Necdet Uğur ve Beçiktaa Ilçe Basknnı Hayaar Çayıroğlu katılacaktır. Kuçuk Kurultayın l'urkıvede SİNG SÎİİG FOUR SHOW ORKETRASI ve. Surprizlet Dâvetıye'ar: Garetecıler Cemıvetmden temin «dılir. TeJ: V 12 22 Cumhuriyet 36 Kalb krizi Kıral Faysal Yahudi asıllı tngiliz elçisini kabul etmiyor LONDR\ laal Ivı haber alan kavnaklardan oğrenıldigıne gore, Yahudi asıllı olmasından oturü yenı Ingıltere Büvukelçısmı kabul etmevı reddeden Suudı Alabıstana karsı lngıliz hukumeu mısılleme yapmıyncaktır Personel Alınacaktır 100000 Kw, lık Mersın San^alımız jantıyeıınde çalıştırılmak uzere. Elektrık veya Maklne YOksek Muhendisı veya Mühen» dısı (ıyı Ingilısce bılır), Tekmker Okulu veya Sanat Enstıtusu ınşaat bolumu mezunu, enaz beş yıllık rneslek tecrubesı olan ınşaat bag» teknısyem Sanat Enstıtiisu veya Tspu Kadastro Ok.ulu mezuntı beş yıllık meslek tecrul<esı olan topograf, 2) Adana ışyenm 7de çahştınlınak uzere, Ingılızce bılır kolej mezunu mutereıme üıtıyaç vardırIstekhlerın referans, bonservu veya fotoiraflarıyle bırlıkte ve ucret hususundakı du$uncelerıni de belirterek Çukurova El«ktıık A Ş PK 239 adresıne müraeaatları rica olunur Cumhuriyet 367 9 yaşındaki yankesici Emekli Albayın 10 bin lirasını çarptı Nışantası nda oncekı gun ılgınç bır vankesıcılık olayı cere>an etmıs, 99 sabıkası bulunan 9 yasındakı Metın Karasoğut, Mımarlar Odası'nda gorevlı emeklı Albay Kemal Kocaoğlu'nun cebınden 10 700 Hra çalmıstır Eraeklı Albay once parayı dusurduğunu sanmıssa da, kucuk yankesıcının Hasan özdemır adlı bır kısı tarafından vakalanması uzenne paraların bulunduğunu oğrenınce se\ ınmış ve «Paralar benim detıldi. Tahsılât paralan idı. Allah bana açıdı» d'emıstır Hamıyet Okmen in esi Neclan Okmen Vecdet C'kmen Melike Kutlug un babaları Saml ve Sına KucluJ Ile Ayse ve Alev Okmen m dedelerı eıucklı Valıleroen Bakkın rahmetne kavusmuftur ( fnazesı 11 4 968 Perşembe gunu l skuaar da ıskele vanındski Yenı Camiılen oğle namazım mu ttakıp kaldırılacaktır Mev M rahmet eyleye Allesi VEFAT < Baştarafı 1 inri Sahifedel Kurtulanlardan bırı «Süvarı j bize derhal suya stlamamın sd\ledi» dıye konusmustur Kıral Faysal hukumetı, Horrace Wahıne'ın batmaya başlamaPhıllıps ın buyukelçı olaıak Suusından bır kaç riakıka sonra, godı Arabıstana tavını ıçm agreman zu pek msanların kullandığı uvermeaine ve Phılııpsın evvelco Cıdde de vazıfe gormuş olmasına I fak balıkçı teknelerı, suda debelenenlerı toplamaya başlamışragmen bır lngıliz gazetesının >enı Buyukelçının Yahudi asıllı ol | t.r dugunu jazması uzerıne Bujukel ( Facia anında çok kımsenın paçı ıçın verdıgı agremanı ıptal etnığe kapıldıgı murettebatın bır i mıştır kısmının ve volculardan bır kaçının da tam bır kahıamanlık oraeğı gosterd^ğı bildınlmektedır Ferıbot Dev bir yolcu ııçağı Londra hava alanına mecburi iniş yaptı LONDRA, ( a a ) «TransWorld» Hava Yoüarına (TWA) aıt dev bır jet volcu uçağı dun sabah Londra nin Heathrovv Hava Alanına meebun ınıs japmıştır Alana ınmeve hazırlanan uçaktan dumanlar çıktığ'nı goren kontrol kulegı derhal ıtfaı ve ekıplerı ıle dığer kurtarma ekiplerıne alarm vermısse de uçak bır sey olmadan pıste konmava muvaffak olmuştur Uçak ta fılm yılrfızı Patrıcıa Nea! ın de buiunduğu oğrenılmıstır 1) TEŞEKKUR Küçük'ün konuşması LEFKOSE. (AP) Turk temaatı hderl Dr Fazıl Kuçuk Lefkose'de vaptıRi bır konu^mada Turk ve Rum cemaatlerı arastnda vapılacak goru=melerın B M 'ın çalısmaları dısında ve bulucu arastırıcı nıtelıkte olmaii gerekır demıstır Lıder goruşmelerın Kıbrıs (fıMnda tarafıız barıs ve ıcısızlık içınde vajanan bır verde vapılmasının gerektığını belırtmıştır Hastalıgını zamannda teşhls edıp amelı\atını ba»ar; ıle •apsrak e§ım Sev ım Özbaksv ı tekrar sıhhale kaviı^turan Alb Dr Opr v Yo Tbb rgm SEI.ÇirK LREZEye ve yrrdımlarını «jirg»mı>en tnubat Amın Dî Yb MITHAT r.tMTTe. ebe ve bem> şırelere teşekkür ederlın P Bnb Hasan Kanutran Orhakn" K«(tık»T tıSh Cumhurtyet 3975 | TAHSİS ARANIYOR :: İKota 311 v e 3I2İ: j; 84 52 10 ve 84 52 90 J Telefon : 49 97 10 (Batın 13947/3680) Köy İşleri Bakanlığı Tuzla Eğîtim Merkezi MMüriyğünden. Aşağıda mılrtan ve geçıcı temmatı gösterilen S C O ac"et ekmek kapalı zarf usulü İle satıa alıOO nacaktır Teklıf mektupiarı ıhaie saatlnden bır saat evvelme Kadar KabuJ ex3ılır Evsaf ve şartname müdürlUğtlmüzde mesaı saatlerinde gdrülebillr. Cınsı Ekmek Muhamtnen bedelı Ömer Ce\at Ökmen OKT4Y C. AKKENT'e Oeçıcı t e m 3780 00 thale gunu ve SMÜ Cumiıurıvet ••Mt Hanut U1S0 1S5 Cumhunjet 3679 Nanolvon 24 âjar kulce \T\T 131. 135. 113 114 125 126 16 50 16.55 1M KATIP Pdomu k»\bettım Hukumsuzdur trdıuı, tRTL>Ç 56 000 00 14 0C I3o37/36SO)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog