Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI CUMHURtTET 11 Nisan 1968 SELMI ANDAK HÜLYA SAYDAM BERLtTSTE GİTTt Değerli piyano virtüozu HÜLYA SAYDAM konserler vermek üzere Almanyaya gitmiş bulunmaktadır. Hülya Saydam Berlin Filârmoni Salonunda Berlin Sen foni Orkestrası eşliğinde konser. ler verecek, ayrıca RÎASBERLİN radyosunda Türk bestecilerinin bazı eserlerini çalarak tanıtacak, yayında bulunacaktır. Piyanistimizin programı şöyledir: Hülya Saydam 13 Nisan ak şamı 20.30 da Berlin Filârmoni salonunda, şef Ernst Maertzendoefer yönetiminde Berlin Senfoni Orkestrası eşliğinde Grieg' in cLa minör Piyano Konçertosu» nu; 15 Nisan gecesi ayni salonda «Çaykovski Gecesi» nde, Şef Georg Singer yönetiminde Berlin Senfoni Orkestrası eşliğinde Çaykovski'nin «1. Piyano Konçertosu» nu çalacaktır. Hülya Saydam 16 Nisan Berlin Rias Radyosunda Ekrera Zeki Ün'ün «Beş piyano parçası» Adnan Saygun'un «Incinin Kıtabı» ve Cenan Akın'ın «Şair Mine'nin Kitabı» adlı eserlerini çalacaktır. Beyaz perdeyi kız okulundaki görevine tercih etti Eski Okul Müdiresi soruyor: <Bana ne not verirsüıiz?» Resme bakınca hemen on üzeri on verileceği muhakkak. Günümüzün yeni parlayan isimlerinden biri olan Charlotte Folck, îsveçte bir okulun yönetmeni idi. Kendisi gibi sapsarı kız öğrencileri ile birlikte çıktıklan bir Avrupa gezisi sonunda Romaya uğramışlardı. Şehri gezerken ünlü SenPiyer meydanına ait dokümanter bir film çevirmekte olan prodüktör Puci'nin dikkatini çekti. Yapılan teklifi derhal kabul ederek Jayne Mansfield'in eski kocası Mickey Hargitayia birlikte bir film yaptı. Prodüktör yapmıs, olduğu kontratm henüz bıtmemiş olmasından faydalanarak dilber öğretmene «Yapmacık F îl Cumhuriyet 11 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyetten 1 JkrüWf\ Horiciye vekilimizin gaıetemize demeci Cenevreye giden murahhas heyetimizi Pendikten karşılayan bir muhabırimiz Dışişleri Bakanımızia bir görüşme yapmıştır. Çok neşeli ve enerjik görünen Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü bey muhabirimize şunlan söylemiştir: «Hakikaten bu defa sıhhatte ve kuvvetli olarak Cenevreye gidiyorum. Geçen defa konferansta emniyet meselesi hakkındaki tezimizi savunmuştuk. O zaman söylediklerime eklenecek bir şey yok. Bu tezimizde sadık ve sebatlıyız. Saldırmazlık, hakem ve tarafsızlık anlaşmalarıyle bir çok devletle anlaşmış bulunuyonız. Bu defa da konferansta silâhlaıı kısıtlama hakkındaki tezimizi izah edeceğiz. Bu tezin mahiyetini konferansta belirteceğim. Şimdi ifşa edemem. Cenevredeki bu kon feranstan pek çok faydalar elde edeceğimizi umuyorum.» Tevfik Rüştü bey, «Cenevreden sonra Romayı ziyaret edecegini, Birline de gitmesi muhtemel olduğunu, Türkiye Fransa raüzakerelerınde esas itibariyle bir anlaşma yapıldığını, Türk • Yunan müzakerelerinin istatoko olduğu gibi kalmak suretiyle bir elemeyi ön gören yeni esaslar içinds sona ereceğinden ümitli bulunduîHınu, İran Elçisi ile Türkiye • Iran smınnın tesbitine memur bir komisyon kunılduğunu ve bi» protokol imzalandıgını» söylemis tır. Memnu bölge ve İngilizler' Bofazlar Komisyonunun Cemiyeti Akvama (Birleşmiş Milletler) gönderdiği 1928 senesi raporu dün basına verilmiştir. Bu raporda komisyonun 1929 senesi bütçesi 8620 liradan ibaret olduğu kaydedılmekte ve şu bilgi verilme'Ktedir: «Boğazlar mukavelesi gereğınce Bulgaristan, Romanya, Rusya Hd kümetleri Karadenizde bulunan deniz kuvvetleri hakkında lazım gelen izahatı vermişlerdlr. 1. Ocak. 1929 tarihinde Karadenizda en kuvvetli donanma Rusyanındır. Ve şundan ibarettir: 1 hafif kuruvazör, 4 açık deniz torpito botu, 5 denizaltı, 5 küçük karakol gemisi, 8 sahil muhafız gemisi, 6 motörbot, 2 silâhsız yardıra gemisi, 3 mektep fremisi, 15 talira tayyaresı. Boğazlar Komisyonunun bu rsporunda İngiliz murahhas heyeti tarafından tzmit Körfezinın Marmara Denizi arkasında bulunduğundan Boğazlar mukavelesine tmza koyan devletlerin bu denizin her noktasmda seyir va seferin serbest olması lftzım geldlğinl ve bu memnu bölgenin kaldınlmasının istendlği bellrtilmıştir. İngilizlere verdiğimiz cevabl bu rapordan öğretüyoruz Bu » cevap şudur: »Ticaret gemileri Izmit kbrfezlne girmekte serbes^ tir, harp gemileri yasaktır. Bu gemilerin Akdenizden Karadenize geçmelerine de engel olunmuyor. Fakat Türkiye HükümeU kara sulannda lüzum gördüğü her türlü tedbirleri almak hakkma sahiptir » Genç Piyanist Elif Karaca, Beethoven'in «2. Piyano Konçertosu» nu çalarken. (Foto: Selâhattin GIZ) UMUT VERE1S PİYATSİST ELIF KARACA ürkiyemizin müzik dünyası, bir yandan eski, ilkel ve kısır «tek sesli» müzik ile, diğer yandan yenı, verimli, bilinçli ve ileri «evrensel çok sesli müzik^ hareketlerinin hâlâ birbiriyle çeliştiği bir ortamdan kurtulamamıştır. Böyle olduğu halde, Atatürk çocukları olan herkesin göğsünü kabartacak sanat olayları gün geçtikçe gelişmekte ve hızlanmaktadır... Ve bu sanat dağarcığımızda bel bağladığımız umutların başında, gerek yctişmekte oian istıdatlar, gerekse yetişmiş olan sanatçılarımız geliyor... Bugün artık, dünya çapında bir virtüoz niteliğine erişmiş îdil Biret'in yanında uluslararası yarışma ve konserlerde başarılanyla değer ve önem kazanmış soüstlerımiz var... Ve bir de yetişmekte olan büyük istidatlarımız ve yeni sanatçılarımız... îşte, genç piyanist ELİF KARACA da «parlak bir gelecek» vâdeden büyük bir istidat olarak goze çarpıyor. Elif Karaca'nın çok genç yaşta olmasına rağmen bir süredenberi çeşitli öğretim kurumlan, demekler yaranna verdiği resitâl ve konserler ile gene çok istidath piyanist kızkardeşi KINA KARACA ile birlikte «televizyon» da verdikleri konser her iki kabiliyetin de «müziğe ne derece içten bağlandıklarını. gösteren başanlardı. ELİF KARACA'nın geçenlerde, öğretmeni FERDİ ŞTATZER yönetiminde Istanbul Senfoni Orkestrası eşliğinde Şan Sinemasında verdiği konser ise, genç sanatçının «solist» olarak çok olumlu ve seviyeli bir •aşama» ya ulaştığmı, ortaya koydu. Kendisi «orijinâl denecek kadar çocuksu» sevün li ve ele avuca sığmaz bir tip olarak görünen Elif Karaca, piyanonun başında «müziğin ciddiyetini derinliğine kavramış», gereken disiplin, metod ve ölçü içinde, orkestra yönetieisine pür dikkat kesilmiş ve çaldığı esere sâdık tam bir solist gibi etki yapıyor. Elif Karaca'nın bu konserde solistlik yaptığı Beethoven'in «2. Piyano Konçertosu», piyanistin Beethoven'in anlayışını bozmayan bir anlam ve «tempo» içinde başarılı çalındı. Bu yolda şef Ferdi Ştatzer'in titiz ve çok uygun yönetiminin rolü, ayni zamanda şefin başansı sayılır. Ferdi Ştatzer'in programın ikinci yarısmda yönettiği Beethoven'in .5. Senfonisi> de orkestranın iyi çalışlarından biriydi. T «PEPSλ SEZONU KAPATACAKMücap Ofluoğlu Tiyatrosu tarafından Küvuk Sahne'de buyük ügi görerek ovnanmakia olan ve 250. >nci temsilini aşan «PEPSİ» adlı komedi, kazandığı başarı üzerine ayni tiyatroda bu mevsimi kapatacakür. Özellikle başta Suzan Uztan ve Mücap Ofluoğlu'ııun başrollerde büyük haşarı gösterdikleri bu oyun, mevsimin en neşeli oyunlan nrasında yer almaktadır. Resimde, Mücap Ofluoğlu ve Suzan Uztan görülrnektedir. • • •• • • » » • • • • » • » • • • • • • • • • • » • • ••• • • • •• •• • • • • • • • Hatırlarda olduğu gibi piyanist Hülya Saydam bu bir yıl içinde Berlinde ayni salonda beş defa konser vermiş ve Alman basınında övülmüştür. SOYADI DEĞİŞİMt T. C. IST. 20 nci As. Huk. Mahkemesinin Esas No: 968/297 Karar No: 968/575'lu 18.3.1968 tarihU karanna istınaden soyadımı (KIRGIZ) olarak değiştirdim. Erol Bitgen Cumhuriyet 3668 Doktoroğlu Nakliyat Ambarı GÜMRÜKLEME SERVlSİ Bütün gümrük işlerinizde ve uçakla yük nakliyatında geniş imkânlan ile hizmetinizdedir. Telefon: 27 24 53 22 19 91 22 04 75 Charlotte Folck Romalı» adlı ikinci bir kordelâda baş rolü verdi. Bu eserde kültür aşkı ile Romaya gelen ve sonunda sanat hayatma dalan Isveçli bir kızı, yani kendi yaşantısmı canlandıracak. Bu üstübaşı darmadağın tatlı peri kırının bir zamanlar gayet ciddi bir kız okulu öğreüneni olduğuna bugün için inanmak bir hayli güç. DOKTOR DmhtlİTe MOtehasnsı Muayene saaa : Het gtln Ifl ceo sonra I'el: 27 88 40 LâleU Meaihpasa C»d No. 12 A k•• r • t KAYIP Şebekemi kaybettım. Hükümsüzdür. Haydar Sokulgan Cumhuriyet 3669 Musiafa özdiler "Televizyon; artık eksiksiz bir eğitim, eğlence ve haberleşme organıdır,, Televızyonun geniş bır topluma hıtap etmesi v e halk arasında büyük bır rağbet gormesi, bugun dahı hızından hıçbır şey kaybetmeyen sinema ile arasında büyuk bir rekabetın doğmasına yolaçmıştır. . DÜNYA Radyo ve Televizyon EL kitabına gore 1967 seneil sonunda TV alıcısına sahıp memleketlerin bir kaçı soyle sıralanabilır. 4fc A.B.D. 70,000,000 Japonya • ^ 18,500,000 Rusya 12.500,000 Batı I T II Almanya 12,300,000 Ingiltere " •• v # 14.000.000 Italya 7.000.0022 Fransa M|| 7,000.000 Kanada 5,000,000 istasyon adedi bugun 650 civa14.00 Konulu bir film rında olmasına rağmen Rusyada 15.00 Bir dökümanter film (Istan100 den azdır. tstasyonların bubul hatırası) kadar hızla çoğalmasından d*ola1530 Televizyon'da Almanca yı evvelce TV yayınları için ay16.00 Sinematek'ler konulu bir nlan 12 kanallık V.H.F. bandına konuşma ilave olarak 40 kusur kanallık 16.10 Eğitim Enstitüsü folklor gruU.H.F. bandj da TV yayınları bu jçın tahsıs edildı. 1625 Bir sohbet (Konuşan: Ömer Amerıka Bırleşık Devletleri Yasa) tarafından 23 temmuz 1962 de 16.35 Bir dökümanter film fezaya atılan TELSTAR I peyki 16.45 Bir sanatçı ile röportaj 1635 Şan resitali ~ ile ilk defa kıtalararası televiz~ yon yayını gerçekleşmiş oldu ve 17.05 Pulculuk saati ve bilgj yaAvrupa Devletleri arasında yarışması pılan ikinci bir anlaşma ile de 17.20 Sevim Çağlayan ve Metin muhım olayları bütün dünyada Bükey topluluğu (Türk müayni anda seyretmek mümkün ziği) kılındı. 17.30 Çocuk saati (Yöneten: YükTelevızyonun geniş bir toplusel Sökmen) ma hitap etmesi ve halk arasın1750 Meteoroloji sohbeti fHazırda buyük rağbet görmesi bugün layan ve konuşan: Ali Esin) dahi hızından kaybetmeyen TV 18.05 Sürekli oyun (Dümenoğlu Sinema rekabetini doğurdu. apartımanı) Halkın TV ye olan rağbetini 18.15 hlüzyonist Mahir Amca filimciler filim tekniğini gelişti18.30 Sevilmiş Melodiler fSöylererek ve bir çok filimleri renkli yen: Sara Hekimci, Piyanoyaparak ö'nlemeye çalıştılarsada Rafet Yılmaz) da, renkli televizyon, halkın TV 18.45 Haftanın olayları (Bu progye olan alâkasını daha da arttıramda Anadolu Ajansınm 48. rarak TELEVİZYON YAYINLAyıldönümünü kutlama toplan RINI bugün dünyada toplumun tısı da bulunmaktadır) en fazla alaka duyduğu EĞLEN19.00 Fecri Ebcioğlu show progCE, HABERLEŞME. ve EĞİTİM ramı organı haline getirmiştir. 20.00 Kapanış. ^ | =Ş = :=: SS SE == = = S = = •••••••••••••••••••••••••••••••»•••••••••••• İlâncılık: 6148 3663 ır AKBA YAYINEYİ MACERA ROMANLARI • DABTANYAN (Alexandre Dumas) • MİLADY (Alexandre Dumas) • KIRM1ZI ÇfÇEK (Barones Orczy) 0 DENİZ KURDU (Jack London) • MÖSYÖ BUVE ÖLDÜ (Georges Simenon) • SAKİN BİR AMERtKALI (Graham Green) • Sipariş adresi: AKBA vnviNEV! Cağaloğla Öğretîm Yayınevi = Yayın Hayatı VARLIK YAY1NLARI VARL1K VAyiNhVİnın Nisan başında çıkan kitapları : • MARTİN EDEN, Jack London'un romanı, 10 lira. • REStM BtLGlSl, yazan: Nnrullah Berk, resimli, 5 lira. • GCNLERDE, Oktay Akbal' ın son eseri, 4 lira. • HALİDE EDtP ADIVAR, hazırlayan: Muzaffer Uygnner, Türk Klâsikleri Serisi, inceleme ve Srnekler, 3 lira. • MEŞHURLARIN FIKRALARI, sanatçılardan seçilmiş fıkralar, 2 lira. • AMOK, Stefan Zweis*in en güzel eserlerinden bîri, 2 lira. • DÖNtîS, Cengiı Dağcı'nın olayı Kınm'da geçen son romanı, 2 lira. • ON tKl KARDEŞLER, Büyük Çocuk Kitapları, 2 lira. 0 CEP DERGtSl, nisan sayısı. No 18. 3 lira Ifı prOgrami Son kayıtlara gore A.B.D. = A RL A R HUKUK VE KANUNLAR Türker ACAROGLU BtR SAVCININ DOSYASI (1968). Çerkesköy C. Savcısı Mehmet FEYYAT'ın ılk kitabı, kendi yayını olarak Istanbulda basılch (192 s., 10 lira). Önsözünde, 11 yılda 6'sı nakil olmak uzere 12 kez yer değiştırdiğıni, kış ortasında 100 km. yolu yaya yüruduğünü açıklıyor. Kapalıçarşı'daki yüz yıllık altın yolsuzluğu (ayar duşüklüğü) suçunu ilkin ortaya çıkannca, Istanbul'dan Inegol'e naklediyor. Günlük gazetelerdeki bazı yazıları yüzunden Adalet Bak. soruşturma açarak bir ihtar cezası veriyor. Sık sık nakil ve tayinlerle yer değiştirerek, mucadelesı maddi mânevî yönlerden pahahya mal oluyor... Îşte kıtabında bütün bu mücadele dönemlerini anlatmaktacfır. Ayrıca, (ölüm cezası meşru mndnr?), (Savcıların teminatı), (Yüksek Hâkimler Knrulnna açık mektup) v.b . gibi gazetelerde çıkan önemli yazılarını kitaba almıştır. 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 63. maddesi ile 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77/1. maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek Anayasa Mahkemesinde açtığı dâvayı kazanmış, bu iki kanun maddesini iptal ettirerek, Anayasamızın Savcılık teminatını bahseden 137 maddesinin yürürlüğünü ve üstünluğünü ispat ile kabul ettirmiştir. Bu iptal kararının yankılarına rfa kitabında yer vermiştir. Böylece, M. Feyyat'ın özel ve kişisel hayatı ile bir hukukçunun (Savcının) genel ve meslekî hayatını izlemiş oluyoruz. Ibretle okunacak bir kitap. TÜRK CEZA KANUNÜ ŞERHİ (1968). Yargıtay 1. Ceza Dairesı Üyesı, eski Adalet Bakanı Dr. iur Abdnllah Pu ' lat GÖZÜBÜYÜK'un eseri, Ankara'da yeniden basıldı (2 cilt, 2. cılt 30 lira). Alman. Fransız, Isviçre, Italyan Ceza Kanunlarıyla kıyaslı olarak Ceza Kanunumuzu 3<iklamakta, içtihat kararlan ile kaynaklar vermektedlr. Rahmetlı Ord. Prof. Dr. M. Tahir Taner (1883 1962) kitabın ilk basımı için «Hnknkçnlarımızın daima müracaat edecekleri, ebediyen yaşıyacak bir eser» hükmünü vermıştır. İlk cilt genel hükümlerden, ikinci cilt cürumlerden soz etmektedir. 42 yıldanberi yürürlükte bulunan Ceza Kanunumuz, bazan notlu, bazan haşiyeli (ıçtihatlı) olarak hukukçularca bir çok kez yayınlanmıstır. Ancak Türk hukukunda bilimsel açıklama niteliğinde ilkin bu çapta bır şerh basılmaktadır. Bir ihtiyacı karşılayan bu yararlı eserin öteki cıltleri de hazırlanmaktadır. Hukukçular ıçın güzel, değerli bir eser. Yazarın «La Nonvelle Constitution de la Republiqne Turgue» başlıklı Fransızca bir broşürü de Ankara'da Türkiye ve OrtaDoğu Âmme Idaresi Enstitüsunce yaymlandı (1964, 19 p., 3 lira) TÜRKÎYE İLE YABANCI DEVLETLER ARASINDA HüKUKİ VE CEZAt SAHADA YAPILAN ANLAŞMALAR, 1920 1967 (1967). Dısışleri Bak. Konsolosluk ve Muhtelit Hukuk Dairesi Genel Müdürlüğünde başkâtip Cengiz YAVUZCAN'ın hazırlayıp Ankara'da bastırdığı bu kitap, son 37 yılda yabancı devletlerle aramızda ımzalanan anlaşma metinlerini bır araya topluyor (624 s.: 35 lira) Yurdumuzda bu konuda ilkin çıkan kitapta; hukukî ve cezaî anlaşmalar, suçluların ıadesi, adlî tasfive, hâkem ve uzlasma anlaşmaları, ikamet mukavelenamelen, Teblıgat Kanunu ve Tüzüğü yer aîmaktadır. Adli evrakın sevkmde ızlenecek usul ile hangı dıle çevrilmesı gerektığı hakkında bır notu da ıçıne alır. Yalnız «Düstnr» ile «Resmî Gazete» de yaymlanmış bu anlaşmalan elaltına getiren kitap, yargıçlara, hukuk müşavırlerine, avukat ve noterlere, elçi ve konsoloslara yararlı olabilir. KANt'NLARINlZl KAPATIN, KALPLERİNİZİ AÇIN ' (1967). Rahmetli Av. Dr. Mnhiddin GÖKLÜ'nün (19111966) : tek telif eseri olan bu roman, ünlü hukukçu Beccaria'dan alınan esinle yazılmış (477 s., cıltlı, 25 lira, dağıtım: înkılâp ve Aka Kitabevlerı îst.). Yazar, eserin baştarafında: «Ey büyük Beccaria, bu küçük eserime senin büyük rnhna hâkim olmuş, kalemimi (Suçlar ve Cezalar) dan aldığım ılham ve kuvvet yürütmüstür» dıyor. Gerçekten, bırçok eseri Fransızcadan dilimıze çevırerek Ceza Hukukumuza ışık tutmus olan yazar, Marki Cesare B. Beccaria'dan «Suçlar ve Cezalar yahut Beseriyetin mecellesi» ni çevirip üç kez bastırmıştır (1950, 1961, 1964). Romanını tamamladıktan bir buçuk ay sonra, 55 yaşında ıken öldü. Dünyada kanun ve adaleti herşeyden üstün ve yüksek tutardı. Pek güzel basılmış bu kitabı, yalnız hukukçular değil, belki de herkes okumak istiyecektir. X = ^S ^S = ^ SS = s ; = = KÖK YAYINLAR • OBLOMOV. Büyük Rus romanı. Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirisi . • EKMEK VE ŞARAP. Silone'nin şaheseri. Selâhattin Hilav'm çevirisi. • LADY CHATTEKLETTN SEVGİLÎSİ. Ünlü romanın tam metni. • Dağıtım: KEMAL KARATEKİN. ^ : = Pratik Öğretim Yayınlan Fevzi ÜÇAN'ın geniş ilgi gören, Yeni tlkokul Programı uygulamasiyle ilgili eserlerini sunar : • TENİ PROGRAM ÜTGULAMA KILAVUZU, 7.5 lira. • YILUKÜNtTE FLÂNLARI (IIIin), 10 lira. • TILLIKÜNİTE PLANLARI (IV), 7,5 lira. • TILLIKÜNtTE P L A N L A R I ^= ^ ^ ^ s = ^ = ^ ^ = ^ = ^= = = = = = == == ^ = = == == ^= Z^ = HABORA KİTABEVİ • Johnson'u, KaoKi'yi perişan eden Vietnam'ın efsanevi komutanı GENERAL GtAP'm eseri çıktı: • VİETNAM'pA HALK SAVAŞI VE AMERİKA... 9 Eserin son bölümü «VİETNAM HALKI YENECEKTİR»de Giap günümüzdeki VİETNASI AMERtKA mücadelesini anlatmaktadır . Bazı Yayınlarımız: • AMERİKAN KOMÜNİST PARTİSİ . • YA VATAN YA ÖLÜM (Castro> . • ANARSlZM fKropotkini... • SEÇME DÜŞÜNCELER (Bakunin) . • BOLŞEVİZM (RusselD... PK. 6 Beyazıt İstanbul.» Sosyal Sigortalar Kurıımu İslanbu! Kaslaıtes! Baştakiıtıliğinden: 1 Hastanemizin bir yıllık ihtiyacı bulunan tnuhtelif cins gözlük camları idarî ve evsaf şartnamelen esaslan dahilinde kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 Ihale 26/4/1968 günü saat 15.00 te Kocamustafapaşa'tfa bulunan Hastanemiz Satınalma Komısyonunda yapılacak olup, şartnameler Hastanemizden temin edilebilir. 4 îdarî şartnamemize göre hazırlanacak kapalı zarflann en geç ihaleden 1 saat öncesine kadar Komisyonumuza verilmiş olması veya bu saatten önce Komisyonda olmak üzere ıadeli taahhütlü posta ile eönderilmesi şarttır. Postadakı gecikmeler kabul edümez 5 Hastanemiz, lhale Kanıınuna tâbı olmayıp, ihalevi yapıp yapmamakta veya dileciiğıne yapr"°kta sprhpcttir (Basın: 13638 3647) (V), 7.5 lira. ÎŞ TAKVİMt STAJTERLtK ÎŞLERİ, 4 lira. BlRtNCÎ SINIF ÖGRETtMÎ 5 lira. P.K.: 18 A F f O N M = ^= ^= Z= = = = S •= = = = = = ALAGÖZ YAYI1VLARI Kınkkale Beledive Reisliğinden: fs vs Mfoar Ahnacaktır 1 Beled'vemiı tmar Müdürlügüne 100 lira yevmiyeli mukaveleli bir adet Yüksek Mimar veya Mimar ile Fen İşleri Müdürlüğüne 10195 sayüı tekniL personel talimatnamesine göre 110 lira yevmiye 5 lira mahrumiyet zamb bir adet Yüksek Mühendis veya Mübendis alınaeaktır 2 Fen îşleri Müdürlüğünde iftihdanı edilen Yüksek Mühendis ve Mühendise personel talimatnamesi gereğince müktesej. hafelara göre vevmiye verilecektir İmar îşleri Müdürü Yüksek Mimar veya Mimarda bu durum aranmaz. 3 1 5 Nisan 1968 pa2artesine kadar taliplerio Belediye Reisliğine müracaat etmeieri Uân olunur. (Basın: A. 290213401/3649) Prof. Dr. Zeyyat Hatiboflo'nun herkesin kolayhkla okuyabileceği Türkiye sartlanna göre hazırlanmış altı yeni kitabı : • KOLAY tKTÎSAT. 20 TL. • ÎŞLETME İDARECtLÎĞtNÎN ESASLARI. 25 TL. • tKTtSADl KALKINMA. 10 TL. ^TEST KİTAPLARI • İSLETME ÎKTÎSADI. 20 TL. • PARA, KREDt VE BAN• tLKOKUL. ORTAOKUL. GlKACILIK. 30 TL. RİS TESTLERİ. Onar lira. Dağı• tŞLETME FtNANSMAM. tım: BATES. 20 TL. • ÜNn'ERSlTELERE GİRİŞ PJİ. 114 t s t a n b n l TESTLERt. • KEKEMELİK TEDAVİSİ. Ödemeli gönderilir. Hüseyin Dün«Ay'a Nasıl Gidilecek» dar. P.K. 1345 îstanbul. 150 Kuruş. Çeviren, Isteme adresi: Muammer Potur. Lise Karaman Konya. • DENfZLE BASBASA. Mü ' l * " l * *î* nir Tevfîk URAS'ın bu romaÖtekileri gölgede bırakan eser nında denızın engın güzellığı• AĞACIN TEPESİNDE (Ronı, aşkın yemlmez kudretını ve man) Muhalefet'le iktidar'ın çasanatçının sonsuz heyecanını tışmasını anlatıyor. bulacak=ınız SUNAR =5 Dıs ülkelere çalısmaya gjde = 5 ceklere, çalışmakta olanlara, se S S yahat edeccklere lüzumlu cep ^ z rehberleri. HOLLANDACA = (Flamanca) = • HOLLANDACA TÜRKÇE = s TELÂFFUZLU SEYAHAT v e = = KONUŞMA REHBERİ (İ. Atl= man). 10. TL. (Hollanda için fi ^ S yatı 5. Florindir) Hollanda'da ^ ~ çalışan veya gidecek igçi vatanŞ! daşlarımıza çok faydalı ve lü ^ S zumludur. ^Ş N E S R I Y A I A Ş. ALMANCA == • ALMANCA TtÎRKÇE TE = : KALK.M LAFFUZLU SEYAHAT ve KO= KLÂStK KÜMANLAR SERtSİ NL'ŞMA REHBERİ (M. Akdofan) = • EUGENIE GRANDET (Bal7.50 TL. (5. Mark). = zac) 10 Tl. • BtR AYDA ALMANCA, = • UĞULTULl TEPELEB. (E. (Akçit), 5. TL. (3 Mark) = Bronte) 12^ Tl. FRANSIZCA = • THEKESt RAQUIN. (Emile • TELÂFFLTZLU FRANSIZCA = Zola) 12^ TL TÜRKÇE SEYAHAT ve KO = S Tam metin; aslına sâdık çeviri, NUŞMA REHBERİ, 13» TL. (Bel = = temiz baskı. beş renkli yaldızlı çika için Fi: 50 Franktır.) =S gömlek içinde sağtam bez ciltli. • BİR AYDA FRANSIZCA = E Genel Dağıtım: BATEŞ. CAfcçit) 5. TL. (40 Beîçika = *** Frangı). SS İNGİLİZCE = BANKA VE TtCARET • BtR AYDA İNGtLİZCE (Ak= HUKUKU ARASTIRMA çıt) 5. TL. (3 Mark) == ENSTtTÜSÜ YAYINLARI • Turist mevsimi için lisan öğ SS Prof. Dr. T. Ansay: Adi Şirrenmek lüzumludur. ~™ ket, Dernek ve Ticaret Şirket• Mühim Not: Dış memleket~ leri. 176 Sh 25. TL. lerden sipariş edecekler, bedeli SS Prof. Dr. F. EremA. Altıok: ni peşin göndermelidirler, zira S S ödünç para verme işleri Kaödemeli göndermek mümkün de *~' nunu. 58 Sh. 5. TL. ğildir. = Prof. Dr. T. Kalpsüz: DenizKitapçılarda arayınız. Yavın ^ S aşırı satışlar 284 Sh. 50. TL. evimizden temin edilebilir. Öde " ~ Prof. Dr. Ali Bozer: Ticaret meli gönderilir. Sipariş Merkezi: = = Hukuku. 196 Sh. 9. TL. Öğretim Yaymevi. Ankara Cad. S S Saim Aybar: Bankalarda No: 622, îstanbıl. Ş Kambiyo işlemleri muhasebesi 188 Sh. 35 TL. • KOLEJLERE HAZIRLAYAN Prof. Dr. F. Erem • A. AltıTEST KURSU: 10 Lira. Bilgi Ze ok • Prof. Dr. H. Tandofan: kâ Aktüalite gazetelerin yaBankalar Kanunu Şerhi. 418 rışma sorularını kapsar. Genel Sh. 40. TL. dağıtım: Minnetoğlu Kitabevi Banka ve Ticaret Hnkukn îstanbul™ Dergisi: IV. Cildin 3. sayısı çık*** mıştır. 20. TL. (IV. Cilt için SİGORTA HUKÜKÜ TÜRK abone bedeli 70. TL.) DERNEĞ1 YAYINLARI Satıs yerleri: Ankara'da ZeSıgorta Şirketlerının murakı Mumcu, Berkalp, Aytemız, kabesi (bildiriler, tartışmalar) Hukuk Fakültesi Satış Bürosu. Fiyatı: 75. TL. ve Enstitü. Ankara'da Zeki Mumcu, tstanbul'da: Anıl, Cihan ve Berkalp, Istanbul'da Anıl, CiYeni Ümversite Kitabevlerınhan ve Yeni Üniversite Kitapden temin edilır. TLF: 17 87 38 evlerinden ve Dernek'den (Hukuk Takültesi, Cebed • AnkaBİÇKt KİTAPLARI ra). Temin edilir. Tel: 17 87 26 *** HER EVE LÜZUMLU Dr BtLSEL SÜKRÜ CANAL'IN • ALLAB VAROIR. • I TEMEL BIÇK1: Büfün kadın elbiselerınin aasal biçilip Her türlö yayın tlânlan dikileceğim tek metotls bocasu Perşembe günJeri öğTeten ana kitap Fiatı: 15 lira. bu sutunlarda • 2 GÖMLEK VE Pİ.IAMALAR: Fıatı 15 lira lstenıleo UKELtMESİ taplann bedeli Ziys CanaJ lstan2 LIRAÜAN bul PJC 973 adresine gönderilyayınıamı diğinde derhal taahhütlü olarak Bu sutunlarda yayınlagönderilir. Ödemeli Istendiğinde nacak Küşelt ve ÇerçeveDosta ücreti ılâve edi/ir ü ilânlar santımi 45 lira *** üzermden V 20 Indirimle o 1967 Türk Dil Knrnmn kabul edilir Roman Armağanını Kazanan Îstanbul dışından gönC EM O derilecek llânlara bavsl* Çıktı. makbuzu eklenmelidır Yazan: Kemal Bilbasar Hayat ERZURUM KONGRESI Şimdiye kadar hiç bir yerde yayınlanmamış ve belgelerle gerçek Millî Mücadele tarihinin kitabı. Yazan: Mahmut GOLOĞLÜ bılgiler birinci Genel Dağıtıtn: BATEŞ Bütün kitapçılarda. ÜMİT YAŞAR'm en ünlü eseri BENÎ UNUTMA Ger.ışletilmiş 5. Baskısı çıktL Cenel Dağıtım: BATEŞ Cumhuriyet 3386 III III
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog