Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

l t Nisan 1968 CUMHURİYET SAHİFE BEŞ ı65 ev oturulmaz halde Elbistan'ın 4 köyünde daha yeraltı suyu çıkt ı ELBİSTAN, (Hüsfyın GÖÇER bildiriyor) Maıaba, Akveren ve Alende kovlerınde su ka\nama«ından <;onra oncekı gun Yapraklı, Bjrtu, Doğan ve YoğunsoŞut lıoylerınde de yeraltı sulan fı^kırnıa\a başlanıı^tıı. Bu arnda Hurman ve Sarsap <;ayları da karların erımesiyle taşmı? ve yapraklı koyunu sular altıncia bırakmıstır. 140 evlı ve 1300 nufuslu Yaprakli koyunde 70 ev yerden kaynavan sular sebebıyle oturulamıyacak hale gelmıştır. Su kaynaması Bartu koyünde 5 evın yıkılmasına sebep olrauştur. Ayrıca 45 ev de yıkılma tehlıkesı gosterdığındrn Kaymakamlıkça tahlıye ettirilmıştır. Doğan köyunde 25, Yoğunsoğut kbyunde de 15 evın tahlıye ettırıldığı Elbıstan Ka>makamlığınca açıklanmıstır. 1 mar tskân Bakantığından gelen uzman Erdoğan Uzan, Maraba koyunde ıncelemelerıne devaro etmektedir Adapazarında Nurcuların Hzın saçları zorla kesildi ADAPAZARl Senrımizda uzun saçlı nurculann gece mechul kişilerce yakalanarak zorla uçlanmn kesilmesı günün konusu haline gelmıştir. Omıızlanna kadar döktilen saçları ıle dikkatı çeken nurcularoan bu $e kilde zorla saçları kesılenlerin sayısı gün geçtıkçe artmakta. polıs herhangl bir sıkayet olm*dıgından olaylar hakkmda s o nıçturma açamamaktadır. TOPLU i r u c n c u nıı r i i u c SANAYILESMEHIN IUNLULN M Ö C A H l T B E S E R ÜU UUnL NERESİNOEYİZ? ' TÜRK SANAYICILERININ ORTAK GÖRÜŞÜ "HALK İŞ1HMEIERİ B)R AN ÖNCE | enüz «emekleme» i devrini yaşayan Tiirk sanayiinin gelişme hızını arttırabil mck için nasıl bir «hamle» yapılması gereklidir? Bugün Türkiycnin en önerali en dtistri isletmelcrini yö' neten kişilerin bu konudaki ortak görüşleri, genellikle bir noktada toplanmaktadır: «Ser roaye piyasasının ku rulması ve halka dayanan işletmeler'm bir an önce faaliyete geçmesi.» D.E.V.A. gıbı, TÜRKSAN gıbı, ORTAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) gıbi geçmışierı sadece birkaç yıla dayanan bazı «Halk 9irketleri> nın. henüz sernioye piyasasını destekleyen bır kanunun mevcut olmamasına rağmen Ve sınırlı ımkânlarla a!dıl:lan olumlu sonuçlar, sanayıcı.er açısından bu goruşu kuvvetlcndırecek mahıyeUedır. Bu görüşü öne «üren isletme. ciler, örnek olarak bazı buvuk Amerıka ve Batı Avrupa Şır» ketlertnin durumlarmı gö«termekte ve ünlü Fransız Ropor» taıcıeı Raymond Cartier'mn bır kaç ay once bu konu ıle ıJgıli olarak yaptığı ar:^tırmalarm »onucunu gbzler onune SPrmektedirler. Cartier, Psriı Match Dergisinde yayınlanan röportajında şoyle demekteüır: «Amerika üçnneii ihtılâlini yapıyor. Daha başUngıç safbasında olan. fakat hızla ıçelişen bu ihtilâli. büvük islerin sahiplifinin haikın eline geçmeıi ol»rak tarif edebiliriz. 1M6 da. Mnai bİMc senetlerine Mhip olan allelerin adedi 33 mihona \armıştır. 48 milyon Amerikan a(lesi mevcut olduguo» före, demek ki her iki aileden biri sanayide ortaktır. 1952 de hisse senedi sahibi ailelerin sayısı b.5 milyondn. Demek ki. 15 yıldaki »rtı»ftçmlılini balmoftnr. Nihayet üonderilen bir jeoloğun inceleme \aptığı ve tamamen terkedilmij Maraha koyu. (Resim: Huseyiıı GöçerElbistan) Sigara parası için bir garson öldürüldü ÇATALCA SiRara parası yuzunden bır gar«on tabanca il e vurularak oldurulmuştur. Emekli ayhğının U 70'e çıkarılması teklif i AP grupunda görüşülecek ANKARA, (Cumhnriyrt Bfirosn) Emekli ayhklarının yüzde 70'e çtkarılması hakkında Tahır Akman (AP) tarafından verılen kanun teklıfı, AP ıçınde kurulan uç kışılık komisyon tarafın dan goruşulerek kabul edılmi'Ştir. Üç kiçilik Komısyon teklıf h«k kında hazırladığı raporu Grup Baskanlıgına sunmujtur. Rapor AP Grupunda gbruşulecektir. H 517 Binbaşı Yarbay, 560 Yarbay ise Albaylığa yükseliyor ANKARA Turk Sılâhlı Kuv vetlerınde goreviı Kara Deniz ve Hava suhaylanndan ba^ılarınm nasip tarıhiennı duzenleyen kanun teklıfı, Mıllet Meclisı Savuoma Komisyonunda kabul edilmiştır. Rıze AP Mılletvekili lsmaıl Sa ngoı tarafından hazırlanan bu tekliften. Milli Bırlik Komıtesı zamanında alınan bır karardan 4 ay daha az faydalanmış olanlarla. çesıtlı sebepler yuzunden terfılerı 6 ay gecıkmiş olan subaylar yararlanmaktatfır. Yayımı tarıhınde yururluğe gı recek olan teklıf kanunlaşınca. 50 Ağustos'u beklemeden 517 Binbaşı Yarbavhğa ve 560 Yarbay da Albaylığa terfı edecek Çatalcanın Be>lıkduzu mevkıınde usulsuz olarak çalıştırılan ve haikın rahatını kaçıran gazınolardan bırınde eğlenme> e gıden Şukrü Geyik adlı bır şahiN, garson Zekerıya Can'daıı bır «Yeni Harman» sıgarası ıstemistır. Garson Can bıraz sonra sıgarayı getırmıj ve Geyık'ten 5 hra ıstemıştır. Şukrü Geyık, sıgaranın 3.25 kuruş olduğunu «.oylemış ve neden 5 lıra istedıginı sormuştur. Bu yuzden çıkan tartısma «onucu taban casını çekerek garsonu cansıı \ere sermıştır. Kaatil. jandar. maca \akalanmış ve adalete ve» nirr.ıstır. Emniyet Teşkılâtının 123 kuruluş yıldonümü dün btıtün yurtta yapılan torenlerle kutUnmıştır. Bu münasebetle Hılton ote'.i salonlannda, Emniyet Müdürü Muzaffer Çaglar'ın hlmayelerinde düzenlenen balo çok nejelı ve e{ lenceli geçmiçttr. Emniyet Teşkilâtı 123 yaşında Basuı Balosu yann Gazetecüer Cemıyeti'nin diizenledıği ananevi Basın Balosu ysrın akşam, Hllton salonlannda yapüacaktır. Balonun, renkli v« ejlencell ol ması için bütün hazırlıklar Umamlanmıstır. 4 orkestra, Ajda Pekkan ve Tanju Okan gıbi şohretli sollstler de baloda bulunacaklardır. dı 1 277.133 idı. 1.016.366 sının elin de 100 aksıyondan daha azı vardır. 2Ö6İ88 ının elinde 100lOfO; 20.489 unun elinde ıse bınden faz la aksiyon bulunmaktadır. General Motora'un kapıtalının ağır lık merkezı orta ainıfm elmde olup, hareket yonu assğıya doğrudur. Bugün ünlü Ford Şırketmdc, Henry Fard'un vârislcnnın elin dekı hisse senetlerinm oranı •» • ' 10 dan ıbarettir. ijirket, bugünku değen ıle tanesı 50 dolar (yak laşık olarak 500 îıra) olan 109.130.177 aksıyondan ibareitir. Torunlarının çocukları. amcazadelerin torunları gıbı en uiak akrabalar dahıl, Ford vâriiîennın elındekı hisse genetlerinin sayıs: 12.965 964 tur. Dırekt vârisler ve 3 çocnfunnn raeve«t biıteleri ise sadece «. î dir. Bunun ıfade ettiği anlam sudur kı, üç nesilde, kuruluştakı «p»tı*nlnk payı» • 100 den "• 2 ye düş« mustür. Bu oran bile, Amerıka' da çck yuksek bır pay olarak ka bul edilmektedir.» 11 Nisan Muharrem 13 I «1 ? | " l 5 32 ı V h 5 27 12 15 15 36 18 44 20.20 3 44 10 44 9 13 12.00 1.36 902 lerdir. YAI CEKİLİSİHİH Son Para kabul Tarîhine 9 SovyeUer Birligi, Akdeniz'deki donanmasını tak\iye etmektedlr. Üç gün önce Bogazlardan Keçen hlr agır kruvaıBr i\e 3 destroyerden sonra, dün de, ilk defa olarak iki deniraltı. iki muhrlp, Karadeniz'den Akdeniı'r lıunlftir. 0 Avrupa Ekonomık Topluluklft n Konseyi Genel Sekreteri M. Calm«8, tstanbul ve Izmir'de ıkı konlerans vermek ürere Turkıye'ye gelecektır. 0 Birlesmia MUIetler Eğitim. BiUm ve Kültür Te?kilâtı (UNESCO) tarafından uluslararası özrllikli bir «İstanb'il Festivalı» dıizenlenmesi için tesebbüse siri^ilmi^tlr. Teşkilittan f.nnnar Jenıen, lttanbul'a gelerek temaslara başlamı»ttr. • Zeymp Ktmıl SagUk Kotejt'nln lklnd sınıfımn 48 öğrencısi. dün okulun bahçesinde ya pılan torenle keplerini giymlşlerdlr. 0 Bir milvon liraja çıkacağı besaplanan Beyazıt Eminönü yolunun yapımı, Belediye Encümenince yüzde 10 Indirimle 900 bin llraya ihale edilmiştir. Vol Afustos sonuna kadar bitirilmiş olacaktır. # Cumhuriyetten bu yana latanbul Belediye Baskanhğı y»pmış olanların büj'ük boy bir«r fotofraflan, Belediye Sarayında Başkanlık odasırun bulundugu kata, duvarlara asılmaya başlanmıştır. 0 Elektrik tdaresi Vsküdar Şube Müdürü Muhittin Yılmaz, Hamdi öıtunçay adlı bir sahutan, cereyanın kesUmemesi için 300 lira rüşvct alırken suçilstü yakalanmıştır. KISA ŞEHİR HABERLERİ Gelirin halka dönüşü Turk sanayıcilert bu sistemı, «gelirin halka dönüstt» olarak mtelendirmektedlrler. Belirtildığıne gdre. Amerikan «kııyonerlennın çoğunluğu 100 bin dolar' dan daha az bır gehre sahıptırler. Bunlann yaklaşık olsrak rarısı serbest meılek erbabı, memur ve tâcirlerdir. BfitBn hixe «eneUerinin °» 34.7 u kadınların elindedir. Bütun bu gelişmenırı çıkii noktası olarak. Henry Ford' un 1 Ocak 1914 ibtililı göfteriU mektedir. Kısaca «yüksek ttereta polıttkası dıye tarif edilebılecek olan bu olayı Cartier «oyle «nlatmaktadır: <1 Ocak 1914. zamanınmın t«rıhi \e en onemlı gunlerıtırlen bırıdır. O gun Detroıt'de Henry Ford. Kurmay Heyeti'nı, senelık proğramını gözden geçırmek amacıyla toplamış bulunuyordu. Geleceğe aıt persfek«ifler tek kehme ile sahâne ıdl: T tnod«lı ducyayı fethetmisti. Fa'^at Ford düçünceli tdı. Atelyelerini gezdıği esnada, doğuşen işçiler gorduğunü anlattı. Eger işçiler yabani d»vranısl»r> da bnlnnnyorUr iıe, banmn nedeni mnhakksk ki medenî k«sullar içinde yasamamakta olm» ları idi: Ford un Kurmay Heyeti, morâl verici ve her ?amankı gibı kendilerinin konuşup. kendi lennın dınledığı çeşıtten tözltr sarfettiler. Toplantı sonunda Ford'un havkırdığı duyuldu: Elde ettitimız kârs nataran ödedi|imiz ficretler çeh düsüktBr. Bnnn detiftirmek için ne yaproalıyız? Yurulan gazeteciyl polis korayor Yazdığı bir haberden dolayı dnceki gün, Cağaloglu'nda Sedat Bezırg&n ısimli bir sabıkalı tarafın dan tabanca ıle ayağından vurulan Haber Ajansı muhabiri Orhan Kantoğlu, tedavi altında bulundurulduğu Samatya Sosyal Sigortalar Hastaneslnde iki polis taraiından karunmaktadır. YaraU gazeteciyı, dun Polis ve Adliye Muhabırlerı toplu haLde zıykret ederek, bir buket vermislerdlr. HAUITAN GELEN, HALKA DÖNMELİDİR kamlara boğdu. Günlük tsmel ucretin 3 dolâr olabileceğim, zıra 3,5 dolan dahı ve.melerının mümkün olduğunu ^öyledı. Sonra 4 dolârdan bahsedmce bır protesto lırtınası başgosterdı. Tahtadakilerı bır silgıyle yok etti ve yenı bır seri hesaolar sıraladı. 43 hattâ 4 75 dolârın dahi şirketin imkânları dı«ında olmadığtm gösterdi Ortağı ve başyardımcısı James COUZPDS parladı: S'e çıkmaktan sizi tnenederinı. Bunun üzenne. tahtaya büyük bir 5 rakamı yazan Ford: O balde iyı. 5 olsnn... dedi. Temel çalışma ücretı 3 dolârın altında iken bir and» S dolân bulmuçtu. Bu rakam, nelesleri kestı. Ford. aynı zamanda. 'i ekiple 8 er saatten 2t »aat çM:şma sıstemını de gerçekleştınnre, T modeh otomobıller daha pjha lıya değıl, daha ucuza mâlolmuştu. Ford, bu otomobıller i» çın kısa zaman sonra 50 jolarhk bır ındırim bile yaptı. Dünv» patron filemi, Henry Ford'on tflâsa giden azgin bir deli oldn< ğunu ileri sürmekteydi. Birksç sene sonra bu azgın deli, düny» nın en zengin adamı olmuftu. Ve.. Yüksek Ccretler Doktrinf Amerika'd» (Amentfl) haline gelmişti.» SHELL, 2,5 milyon ton ham petrol istihsal etti Shell 1968 yılının ilk üç aylık devresinde, 1967'ye nazaran °»16 bır artışla. 270 000 ton ham petrol istihsal etmıştır. Bununla, Shell'in bugüne kadar istihsal ettlgı ham petrolün mlktan 2 roilton 500 bın tona ulasmıştır. Yukanda belırtilen istihsalın dbvız olarak maliyeti çıkanloTıktan sonra Shell'in Türkiye'ye sağladığı d6vi* tasarmfunun tutart net 20 milyon dolan bulmaktadır. Bu da ortalama olarak ton başına 8 dolar veya bir ton ithal mah ham petrol bedellnın yansı kadar bir dövis tatarruiunu temsil etmektedjr. Büyük kuvvet: İşçiler Bır büyük kuvvet daha bchıs konusudur: İşçiler.. 19621%5 arasında ışçı aksıyonerlerın «ayı^ı 439X100 den 647.000 e yükselroıstır. 1967 sonunda bu rakam 1 nııi yonu aşmıştır. BüyOk Amerikan Şirketlerl, aksiyonları, kendi personel kadroları için ele 2eçirme çabaıı içindedirler. Halka aıt kuruluşların öasınds Telgrat ve Telefon îjirketi seiiT. Dünyadakı telefonUrın yarisina sahip olan bu şırketm hlsse fenetlerinın üçte biri 3 milyon kı;ı arasmda bölüşülreüçtür. General Motors da aynı durumdadır. 1964 te aksiyon sahiplerinın ade SON İzmir Afatürk Lisesi Sayın Mezunları Mezanlar Derneğinin çalışmalannı yönlendirmek için aşağıdaki suallerin ccvaplannı karşılarına yazıp keserek Izmir Atatürk Lisesı Mudürlüğüne yoîlamanızı rica ederiz. LİSE MÜDÜBLÜĞÜ İSİM VK SOYADI : MEZUNTVET YILI İŞİ VEYA MESLEĞİ : HÂÜ HAZIB ADRtSİ (Basm I. 131413979/3660) Nefeslerl kesen rakam Oiganüstü bir pızarlık beşladı. Ford. bir kara ubtayı r*> İ L AN Gün Kaldı Istanbul ATAKÖYDE Konforlu 10APARTMAN DAİRESİ Çejltll PARA İKRAMİYELERİ TÜRKİYE EMLAKZKREDİ BANKASI iBasın: A. 339913961/3656; Dosya No: 966/39 Taüma» Bir borçtan doUyt hacizli olup ajağıda vasıf ve mükellefiyetleri yazılı 494/125 işletme Ruhsat numaral» Demir Maden Sahası Mütemmim Cüzüeriyle birlikte açık artjrma üe satıl» caktır. MADENİN MEVKİİ: Divriği ilçesi Akdaj Madenl Mevkii kuzeyi Hornovul köyil, doğusu Çitme koyu, güneyi Deroirdaj İstasyonu, baiıss D Tekatü noktası MADENİN CtNSİ: Demir Madeni. HALİ HA2IR I>L'RUMU: Ruhsatnaraeli ve işler vaziyette. MUHAMMEN DEĞEBİ: (16000.000) Onaltı Milyon TL. SATIŞ ŞARTLABI : 1 İşbu Maden Sahasuıın birinci açık artırma»! 14/5/1968 sah günü saat 10 dan 10.30 a kadar Divriği Belediyeji satıs salonunda yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 ine ve rüchanh slacakl;lar varsa alacaklan meemuu ve «atış masraflarını geçmek şartiyle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ençok artıranm taahhüdü bâki kalmak şartiyle 24/5/1968 cııma günü aynı ver ve saatlerde ikinci «rtırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da ruçbanlı alacaklılann alacaklanni ve satış masrtflarır.ı geçmesi şartiyle ençok artırana ihale olunur. 2 Artırmayu iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nspetinde pev akçesi veya bu miktara kadar mjllî bir bankanm teminat mektubunu vermeleri lâzımdır, satış peşin para ile ihale edilir, alıcı istediginde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebihr Teüâliye resmî ve ihale pulu Tapu harç ve masraflan ahcıya aiftir. Biriknuş vergiler sat'.s bedelinden ö<3enir. 3 İDotek sahihi alacaklüarla diğer ilgililerin bu maden sahası üzerindeH hrkiarını hususiyle fair ve masrafa dahil olan iddialarım dayanağ' belgelerle IS gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır, «ksi halde haklan Tapu sicilli ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mehil içinde ödenmezse İ.İ.K 12? maddesi uyannca ihale feshedilir ve iki ihale arasmdaki farktan % 10 faiıden ehcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükrne hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname ilân tarihinrlen itibaren herkesin görebilmesi için mesaî saatleri dahilinde rfalrede açık olup masrafı verildiğinde isteyen al'.cıva bir örneği gönderilecektir. 6 Açık artırmaya iştirak edecek kimselerin isletme hakkını iktisap etmiş ve gerekli ksnunl şartlara haiz olan talipler katılabi'eceklerdir. Talipler işletme hakkmı iktisap etmek için gerekli şartları haiz bulunduklarını Sanayi Bakanlığmdan alacaklan bir belge ile ispat etmeleri şarttır. Böyle bir belge ibraz edemivenler satışa iştirak edemezler. 7 Stışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır. Başka bilgi isteyenlerin dairemizin 966/39 Ts. dosya numerasiyle memurluğumuza basvurmaları il?n olunur. 1/4/1968 Divriği İcra Memurluğundan: MADEN SAHASI SATIŞI nöbetçi eczaneler 'sionbu AJ^CMDAİl: (22 36 »3ı ta*lı Uozleı (VJ<enter) BULVAB: (21 35 981 Kahvecı Guıeli GÜNE$: 121 «1 40) Sinbad. Ali B»ba. Alleddbı İPEK: (22 25 13ı İUlyan Unılu Aşk. KULÜP: (22 72 77) 1 Vülbaşı Kem.l. 3 K« ıstanbul tıyatrolar ARENA rtVATHUSU «4» •* !•) &ANLJ Be» («e* t u a Cr». CM* rs. utw te AZA* nYATROCU( » 0 « I « a OlkO • Q.d>can) «KIZ KUHULARI, P u l htric. her gec» 21.15. Crs, C.tei. Pz 16.13 ve 21.15 BAKIBKÖY TtYATBOSU: (71 59 49) cKARJMIN KO. CASI» P.tesi barle hergün 31.19. P t 15 00 BULVAB ( V ^ t ) (21 48 9İ) töZEL SERBERtM» P.tesi tıartç hcrsttn 21.15. Çlf C.tetl. Pz. 16,16 da BÜYÜR TİYATRO: (Nejat ü j p ı r ) (27 71 88) rfcO. LtTAı Sali baria her C ee« 21.30 C n . C.tesL Pz. 18.00 d* DORMEN TÎYATROSU « 4 f7 86) SM VCNİÖÎ. Prs. 21.15. CtesL P l l i n 21.13 ıPARAMPARCA. Salı 211». Çr» U N I1O8 M. rATÎB rTTATBOSüı < » f l 87) l O S a n ı f ) • UCea*ı\ (SOKAS KJZI tRMAt Paıartatf nan« tm «Os J U » Carfamt» IS Cumartefi, Pazaı 18 GEN AR: (49 81 09) «ÇORBAMDAKİ IUZ> Prs. barl«. het gün 21J3. Crs. C.teö Pz. 184X> da tSTANBUl rtTATKOSU f f »MP» «M O M) «B17ÎSİK DAİRE» P.tsi harıı;, hergün 21.15 te Crs.. C.tsi. Pt. 15.00 de tDtSKOTEK» P.ts) hariç tıergun 18.15 ta K.ABSRE TÎVATROSU (44 «O 40) CumarlaL Pazaı 18.00 <VATAN KURTARAN 5ABAN» H n gece n de KADIKÖV İL TtYATROSTJ! tKARAinjĞA KADAR BEKLE» P.ten bartc nerguo 21.15 Çaj> 18.00, KARACA riYATBO (44 M 03) fYffTtM tSTAN • 8UU Pzt hartç, oer c<«* Zl3a Pazaı 18.00 de KEN1 UYUNCULAfil: (44 M BS» «MÎKADCKNUN CÖPLERλ Sab M . » ts. cBtR A3& HÎKAyESl, Salt baü«, BUfUD 18.15 P.tesı il.li te •«OCOK SAHNt l « M V\ MOeae CMluoglo tlyM<u tPEPSi» H*ı «U*> «IJî «• OrtamDa O«n»rKtÇÖK rtYATRO: (27 «8 12) t*ESTIV.\L. P tes) hariç, oer (Un «,1S Çrj C t « ı Pz 17 00 tesı Pazau i 7 « ı ** ORAUOĞLü TtYATBnsu 149 4i !5> tOC GÜZKLl.PR. S»ı Frş. Cuma Ctsı i l J0 Ctsı I5 0O «FZTLENLEH» Cr» 16 00 ve 2 1 M I A N N A FRANK» Cra. 15 00 Ctd. Pz 18.00 fKADtNLAR I1H DERSE. Cz 15 00 V* 2130 AYFER rCRAT • NtSA SKRCZLİ IVLULUÛÜ ZÜGÜRT HOVABDALAR» P? . Ptsı 18 15 v e 21 13. Pz. 13.00 «TATL1 KAÇIK» Salı Crş. 18 15 ve L1.İ5 te tKADIM VE DENIZ ı Prş.. Cuma, C tsi 18.15 ve 21.15 te. C tsi 15 00 0C MAVMUNUAJ1 IKAUARl HYArRUSU (49 69 95) «AÇ KOYNUNU BKN GELD1M» Salı h«riç. h t i f ü n 21.18 t* BAKIRKÖY: Hİ1A1. YefUyurt, çükçekmece Kü dın tntikamı MAKMARA: (22 38 60. tstiklâl fedtileri N l t G Ü N : (21 l t «0> Erikler Çiçek Açtı (SAlker) REMK: (21 IS 25) Hüris Kocflnın Tuıağı ŞAFAK: (22 25 13) KuroarOazlar Kral' TINA2TRPE: (71 65 18) Kumarbazlar Kralı YEN} (Bakııköy): (71 m 28) 1 E r i t e r Çiçck Actı. 2 Harun Befidlp Gözde»! BEŞİKTA5: Ferah, Gül (OrUk»y). Eebek, Akalay (Levent) BKYOĞLU: Beyoglu, Kerober. Oümüîsuyu EAUNÖNÜ: Sultanhamam, Beyazıt Haik. Türkeli. Sanm E"fÜP: Petek, Safcmalcılar. Yenl (Ramı). Nümune (SilâhUr) FATİH: Yeni Akdeniz, Göven, Çehreminl Merkez, Namıkkemal. O d » başı, Güneş, Erten, Doğan GAZİOSMANPAŞA: Ş ü k n n . Çiî» (Kucükköv) KAD1KÖY: Huırhoilu. Opera. Çarşı. Kalamıs. A. Caier Ç a i a U y KARAKÖY: Yenl KarakSy KASIMPASA: YerJ Turan. Hajkdy SAKIYER: t«tlkamet, tstinye Ünal STŞIJI: ö m e r Nacl. Güzelbahçe, Nurcan. Gflvenevler, $lfa (Gultepe), Okroeydanı CSKÛDAR: Yenl, SHa Pınarı, Merkez ZEYTtTlBUBNU: Zümrüt bevoöiu AS (47 63 15) Karanhk Ruhlar (R.Stıck) ATLAS (44 08 55) Istıklâl Fedailerı DÜNYA: (49 93 6U UUnç Duvarında Casusluk EMEK: (44 84 39) Fazor Gunu AsU (2.hafta) ERKOÇ: (47 07 32ı 1 Kiralık Senerı, 2 Sen«de Bir Gun FITAŞ: (48 01 66) Cer.go. Tabancalı Ksbadayı iCENT: (Sışlil (47 77 62ı Utanç Duvarında Casusluk KERVAN: Erikler Ckek Açtı (A.Işık) KONAK: (48 26 08» HarU Kocanın Tjzagı ıS.Sİgnoret: LÂLE: (44 25 95) Erıkkr Çıçek Açtı LEVENT: (63 55 3:* Kotu Evlât LÜKS: (44 03 80) Arap Yolları IÖKS (*4 03 80) Yu'ban Kemal (C.Arkın) RÜYA: (44 83 7Jı Kahveci Guzelı (TŞoray) EtTE: (47 69 47) Kumarbazlar Kıralı (5McQueen) SAN: (48 67 92) Erikler Çiçek Açtı YENt AR: (49 6 s 72) Bingo Kanun«uıl«r Diyan < Y I N İ MELEK 144 42 89) Kumarbazlar Krah Yn,DIZ (47 en 42) Y«ll Altın Adaroın Darbesl telefonlar Ukyardıra Hartahanesi 49 30 00 Cerrnhpa;a Hastabanesi 21 60 51 Gjraba Hastahantsı 2160 00 Hasekl Hastanesl 21 20 80 • 21 42 91 Nurnune Hastahanesi 36 59 00 Kuduz Hastahanesi 22 90 32 Zeynep Kâmil 36 30 50 Sıhhı Imdst Beyogl 44 49 98 tsuı.bul 21 15 95 Uskudar 36 15 36 Yangın Istanbul 21 42 22 Beyoğlu 44 46 44 Kadıkoy 36 08 72 Üsküdar 30 09 43 Hava Türk YoUarı Bilet Satışı (44 47 00) Danışma (44 03 96) 44 02 96) Hava Alanı (73 82 40 Demiryolları Haydarpaşa Devlet (36 04 75 ı Sırkecı (27 00 50 ı Deni?yolları (49 18 96 tatıl günleri (44 02 07 Şehır Hatları (44 42 83' Telefonla telfraf: 04 kadıköv ATLANTİK: (55 43 7Cı hahveci Güzeli (T.Soray) CH.İKTAŞ (5İ 35 07ı Kahveci Guzelı CEP: (36 06 £2, Profcs>opelleı FFES: (36 35 84ı Şlrin Hafiye (D.Dayl FEZA: IJ6 35 S4> Kahveci Güzeli (T Sorayi KAD'KOY (36 i ı 24' Esıı ler Kampı (2ha£ta) KENT ıS6 9F 12) İtalyan Ufiulu Ajk ıC Sp»ak) LÂLE (36 51 S61 Erikler Çicek Açtı (A Içık) OPZRA. (36 08 21) Erlkler Çıçek Açtı lA.I(ik) ÖZFN: (36 S9 34 ı Asla:i Yurekli Risar REKS: (:<8 01 12ı Hurrlyet Kahramım SINEMA 63 (55 10 84ı Çıftlikte Bulu«alım SUNAR: (36 50 30) tttiklal Fedalleri (Basın: 13935/3657)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog