Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHİFE DÖRT 11 Nisan 1968 CUMHURİYET HİTLERİN LANETLENMIŞ DOKTORLARİ nlü İngiltere hava az bir süre sonra, Mareşal Göring kara kara dü • şünmeye başlamıştı. Manş denizi üstünde dıişen Alman uçaklannın pilotlan suyun amansu soğuğuna dayanamıyorlar vc donarak ölüyorlardı. KurtuJabilenler de sonra yapılan tüm tedavilerc rağmen yaşıyanuyorlardı. Bu adamlar ne için iyileşemıyorlardı? Vücut, bir noktadan sonra neden ilme ve tıbba boyun eğmiyordu? Donma tecrübeleri Bu soruların cevaplarını herkesten ıyi verebilecek olan kımse, hıç suphetız kı Dr. Uascher'dı Hımmler'le ozel bır k o nusrnasmda Hıramler, bu konuda ki duauncelennı Raschere, gulerek soyle açıklamıstı: «Donm» tehlıkesıne karşı en iyi tedbıri bahkçılar bulmu&lardır Bur gibı sabah «y87inda, karaya çıkan bahkçılar evlerıne gıder gitraeı karılarının altını yatarlar...» Bu konusmadan sonra R«*cher donma konutunda da denevler yapmıya karar vertnıs ve Dadura'y» gtreklı mtlıemeyı getırmlstı. * Hendnk Bernard Knoll, yatağında UtU tatlt uyurken kaba etlerine yediği guçlu bır tekmeyle yermden fırladı. Çabuk beni takip et. Kapının onünde buz yüklu bir kamyon duruyordu. Bu buzları içeri taşıyacakaro. Bu iften hıç bır $ey anlamıyan Knoll, yırmı parça buzu Dachau'daki «Uçuş Denemeleri Odası» na taşıdı. Odanın ortaiinda ıkı metre uzunluğunda ve ıkı metre tahtadan yapılmı? bır havuz durujordu Deneme odasımn bir koseslnde de bir yazı masası ve çevresinde türlu »ı olçme araçları vardı. (1) Rahip Mıohıalovırski, hâlA bu hazırhkların nedenıni anlıyamamıştı. Suda yüzen buzları dalgtn dalgın seyrederken. Or. Rascher'ın sert sesı duyuldu: Elbiselerinl çıkart. Mıchaılowskı, Polonyalı idl. Dachau kampı >onetmenı taraiından bugun japılacak olan denemeler ıçm kobay olarak seçılmıstı. Yanında Dachau hastahanesıniD doktoru durujordu. «Sırtımdan ve karnımdan iplerle bagladılar; sonra bir havacı elbısesı ve ayaklarıma çevreleri kurklu pılot botları giyd'.rdiler. tplerin obür uçlan bir takım olçü araçlanna bağlannr.ştı. Bundan sonra beni buzlu uuya attılar, muthıs usüdüm ve titremıye başladım. Beni dışarı çıkartmaları içın jalvarıyordum. Durumuma kahkaha ıle guluyorlardı Boylece, bir buçuk »aat kadar suyun ıçınde kaldra. Her onbeş dakıkada bir kulajım dan kan alıyorlardı Daha »onra. ağzıma zorla bir sıgara soMular, ancak yansım ıçeblldim Sıgara bıter bıtmez biraz alkol, daha sonra da bır fincan rorn (bir lçki türü) verdiler Ayak. larım ve ellerim soguktan kaskatı olmuslardı, dehşetli titriyor ve alnımdan buz gıbı ter Yazan: Chrıstıan BERNADAC Derleyen: Ergun BALCI akıvordu. ölraek uzere olduyurou sezınledim ve beni dışarı çıkarmaları ıçın yalvardım Dok tor bana yenıden bırkaç darali bılmedıgım bır ılâç verdı Sonra bajılmışım. Kendıme geldıgınde, bır tahta sıranın ustunde uzanmıştıro. Çevremdekı eleıttrık sobalarından buyuk bır ısı gelıjordu, karnımın aç oldugu nu soyledlm, bıraz jemek verdller. O deneyden sonra sıhhatım bozuldu. Kalb hastalığma tutuldum ve ayaklarıroa sık sık kramp gelır Kampa geldıgımde yuz kıloydum. kamptan kurtulduğum zaman ellı yedı kılo geliyordum » Doktor Rascher'ın buzlu havuzuna seksen mahkum atıldı, bun lardan on be»ı, Dr. Neff'ın ıfadesine göre, havuzdan çıktıktan sonra olmujlerdır. Dr. Rascher, bu denemelerinden sonra ellı sayfalık bır rapor jazroıştı Bu rapora gore soğuk sudan çıkarılan bır ınsanın vücudu soğumıva devam edıyor ve olüm bu yüzden mevdana gehjordu Dr Rascher olume engel olabılmek ıçın yegane çarenın sudan çı> kan adamı derhal sıcak bir banyoya sokmak olduğu sonucuna ulasmıstı. Hendnk Bernard Knoll'un gorevi buzlu havuza buz getırmektı. «O aksam saat dokuz sıralarında kampa, yanında kopeğı oldugu halde bir subay geldı Derhal Himmler'l tanıdım. Dr^ Rascher bana hemen soyunmV mı emretti Seyunur soyunmaz belime bır kurtarma kemeri bağ layıp bir tekmede havuza attılar. Hımmler bana: KırmiM mıstn, yoksa yesil nusin* diye sordu (2) Kırmızı olduğumu soyledim. Bana, eğer yefll olsaydım kurtulma sansımın olabılecegını soyledi. Buzlu suda ne kadar kaldığımı bilmiyorum, çunku bır sure sonra bayılmısım Kendıme gel dıgımde, bir yatakta. çırıl çıplak ıki kadın arasında yatıvordum Kadınlar benimle cıns! te masta bulunmıya çabalıyordular fakat ben cinsl bakımdan ta mamen dlmüstum. Himmler, bu sekilde Rascher ıle konusurken yukarda anlattıgımız gibi yan saka olarak töyledığı bır sozun (uşurauş balıkçıların donmamak ıçın karılau lle sevışmelerı) gerçeklik degerını anlıyabılmek ıçın ta Dachau'va kadar gelmıştı. Bu konu da Hımmler'ın Rascher'e jazdıgı ımzalı mektuplarm bâzıları muttefıklerin ellerıne geçmıştır Hımmler, bu mektuplarında, cın sı temas esnasındakı ısı jukselmesının donmaya engel olup olmıyacagını merak ettığını yazı\ordu Bu mektuplarında, Hımmlenn sadıst ve sexuel re fulmanla dolu olan kişılıği gajet açık olarak belırtr Hımmler, cınsı temastakı ısı yukselmesının donmıya engel olup olmıya cağını araştırması ıçın Dr Ra&cher'e dort fahıse gondermıstı. Bu dusuk kadmların gorevlen. donmak uzere olan erkekleri cın sı bakımdan uyandınnıya çalış mak ve onlarla cınsı temasta bulunmaktı. Dr Racher bu kadınları Dachau da karsılamıştı, yal nız ıçlerınden bırıne gozu takıl dı. Bu, yırmı yaslarında, uzun boylu, sansın, mavı gozlu guzel bır kadındı. Dr. Rascher'ın kıîilıjinin ırkçı yonu tsyan etmış ü . Kadına Senin gibi ustün Nordik ırkından bir Alman kadını, vücudunu nasıl olur da Yahudılere ve diger agagı ırklara satar?.. dıye bagırdı. Kadının cevabı kısaydı Genel evı, toplama kampına yeg tutarım. Rascher, gdnderdlgi bir mektupta. Hımmler'e bu durumu loyle bildınyordu: • Bo kadın tereddütsüz bir »e. kilde Nordik ırkın dzellıklerine sahip Kisiliğunin ırsçı yönü, bu kadının diger asagı ırk men tuplan ile bir arada bulunmasına isyan ediyor. Bundan ötüru, bu kadını deneylerimde kullanmamak ıçın izninizi rıca ediyorum » Hlmmler de, gayet tabiı olarak, Ustün ırktan olan bu kadının di ger asagı ırklann kuUanıIdıkları deneylerde kullanılmasına izin veremezdı Derhal gönderdigi bir mektupta, Dr Rascber'i bu insarl duygusundan ötürü kutlamış, Ursula Krauss'un bundan böyle dev let tarafmdan korundugunu ve derhal kamptan alınacafuu bildır mistir Böylece Ursula Krauss, Dr. Rascher'ın denemelerinden kendinl kurtarabllmisti OLENLEBlN PABUÇLARI İAŞAYANLAR* 12 Şubat 1943 te Dr Rascher Himmler'e gönderdigi bır raporda donma denemelerinin blttıği"t bildırlyor ve şu açıklamayı ya pıyordu «Kobaylar soguk suda gıjımJt veya çıplak olarak uzun bır süre bıraluldılar (ısı, 4 1 a 9 derece> 1 Donmak lirereyken sudan çıka rıldılar ve özel bir yatakta iki çıplak kadın arasına yatınldılaKadınlann görevleri, kobayı cm sl temasa zorlamak ve böylece vücut ısısının yülcselmesini sa3 lamaktı Sonuçlar 1 Kobayların vucutlannm ısı ları ölçUldügü zaman 3 derece olduğu görülmustür KobajUr kendilerıne gelır gelmez kısa bışaşkınlık suresınden sonra, durumu ka\ramışlar ve hemen ki dmlara sokulmuşlardır Isı yu>iselmeleri. sıcak örtülerle örtülUp, ısıtılan kobaylannkine paralel bî» seyir takip etmlştır Dört kobay dığerlerinden degisik bir tepH göstermlsler v« cınsi temasta bulunabllmislerdır. Bu kobavlarda clnsi temas sonra» âni bıf ısı vükselmest gorülmüştür Bu ısı yükselmes1. soguk sudan çıkanlıp sıcak cu banvosu vapfırllan kobavlannvl kadar mzlı bır sevır izlemışttr 2 Diger deneylerde kobay, lkl kadın verine tek kadınla vatırıl mıştır Bu tür denemelerde ko bayın vücut ısısının daha hız'ı vukseldifti gorUlmüstUr. Kihıma pöre bunun nedenı, kobayın tes kadınla daha ozgür davranmacı ve sıkılnnlıtım daha kolav yen«bılmesıdlr TUm deneylerde kobaylar bılınçlerını kısa bır surode kazanabılmışlerdır Yanlız bir kobay bılıncıni kazanamamış ve bevın kanamasından olmustür Dr Rascher cınsi temas aracı ıle ısınmanın yavas olduğu ve donma olaylannda, sıcak su ba>i yo«u metodunu kullanmak gerektıgı sonucuna ula^mıstır *** Dr Rascher tum hızıyla denevlerine devam edivordu. Bır gun, kamp komutanından çok gurbUs ve sıhhatlı ıki adam bulmasını ıstedı Rascher, sıhhatı çok safi lam olan bır k^ının sogiıga no denlı direnebıleceğlnı ogrenmek ıstlyordu. Kamp komutanı ın yarı ıkı Rus subayı bulup deneme odasına getırdl ve subaylar soyu nup kavuza atladılar Adamlar soguk suda tarrt ıkı saat agızli nndan tek kelime bıle çıkmadan kaldılar Zavallılann korkunç acı larına dayanamıyan Walter Neff Rascher e esırlere igne yapmalarını tekhf ettiyse de Rascher bn teklıfe yalnu omuzlarım sılkmek le karşılık verdl ve adamlan seyretmeye devam etti Bu esnada, gorgu tanıklannın Mırenuerg te verdıklerı ıfadeye göre, Rut subayları arasında şöyle bir ko nuşma geçmıştır Yoldaş. şu herıfe söyle de, beynimue birer kursun sıkıp b'i YAKACAK OLUYORDU gelmiş eslrleri bayıltmak ve htç olmazsa acılannı dlndırebılmek amacı ile, adamlara iğne yapmak uzere havuza eğıldı Fakat Rasc her boyle bir şey olacağını taa mın ederek gerı donmustu, elınde bır tabanca vardı «Bundan şüphelenıyordum Sız benım deneilerıml baltaU mak ıstıyorsunuz Beni kıskanıyorsunuz Bu adamlara kım el surerse, havuzda onlarla beraber donar Benım iznım olmadan, kımse onlara yaklasamaz » İkı Rus subayı tam bes sast buzlu havuzda, olumle kıyasıya savaştılar ve sonunda öldüler Rascher memnundu... Rus subayişı bıtırsın O köpekle konusmaya tenezzül etmem Ne dıjorlar9 dıye sordu Rascher Rusça bilen bır Polonyalı asiv tan esırlerın konuşmalarını uı ğıştırerek, Rascher'e tercume ettı Rascher tekrar omuzlarım sılk'ı ve bır ış ıçın dışarı çıktı, fakat çıkarken, asistanlarına, donma«: uzere olan adamlara kativen do kunmamalarını bu adamlarn soguga ne kadar dayanabılecekle rınl merak ettiğlni soylemıştı Rascher odadan çıkar çıkrruz genç Polonylı asıstan. sogukUn yuzleri tanınnuyacak durumt ları, tahmin «=ttıgl gibi, büyük bır rekor kırmıslardı ve bu rekoru Dachau'da o gtınden sonra hıçbir esir yenilıyemedl Rascher, bundan son'a soguk. havada donma denevlerme geç*ı. Rascher'ın asıstanı Walter Neff, bu deneylen Nurenberg'te şoyls anlatmıstır «Bınncı esır çıplak olarak dışarda bır tahta ustune yatırıldı. Ustune bır ortu orttuk Gece ayzı buz gıbı ıdı Adarmvi ustuns her saat başı bır kova buzlu su dokuvorduk Bu durum sabaha dek surdu » Pakat Rascher deneyle tatmin olmamıştı Kamsına gore, adamın ustunu ortmek bır hataydı, vücudu hava ıle temas etmıyordu Iklnci gece, dışarda çıplalc olarak yatınlan on esırin üstle'i ortülmedı Esırlerin canhıras çıSlıklarından, yalvarmalanndın kampta uyumak mümkun olmn yordu Rascher'ın asıstanlan, zavalhlan, ığne japarak bajıltmayı teklıf ettılerse de, Dr Rascher bunu kabul etmıyordu Kanısma gore, bu bıçarelere ığne vapıldığı takdırde, denemelenn *onuçlannın bılımsel değerlerl azalırdı Walter Neff ın Nurenberg"e soyledıklerıne gore, Rascher bu deneylennde seksenden fazla es'n oldürtmuştur Bu ınsan kasabi en sonunda hak ettıgı sonu bulmus ve Hımmler tarafından (y1* tımler evınden çjdıgı çocukla ı Hımmler e kendı çocuklan dıye vutturdugundan) toplama kampına atılıp, oldurtulmuştur (1) «alter Neffin Nurenborg' dekı ıfadesı, (2) Kırmızılar sıjası >esıller ıse âdı tutnklulardı. YARIN: StLFAMtD KURBANLARI BÛLMACA IS1ANBUL M 25 Acı 1 ı ı Drorrıra M30 Günavdın I 07 00 Kbve htberlcr 07 05 GUnıvdın XI 07 30 Habcrler ve hara duruuu 07 45 Istanbulda bucttn 07 M) IlânUr ve haflf müzik 08 00 Hafif Batı müzltı 08 15 Berabcr ve tolo sarkılar 08 45 TmıcoUr 0S 00 B*r»ber v* iolo türküler 0° 15 Cıtar sololan 09.30 Saz eterlerl v t O bavnları 09 40 Ev fctn 10 06 Fratuadan rouzlk 10 20 C Kasacıdan sarktltr 10 40 Arkası varın 1104 S»bah konstri 11.45 S rillzden «arkılar 12 35 Radvo H M orkestruı 12 10 C C Clcekten turkuer 13 00 Ara habcrler Ilanlır 12 4 Becep Birgltten »arkıUr 13 00 H»berer ve R G de bueun 13 15 Saz eserleri 13 30 Reklâm Droır»mları 14 00 Caı carkıcıları 1415 G Sttvlerden sarkılar 14 30 N Divitciotlu orkestrası 14 45 R Scnseıten turkuler 15 00 Ar» habcrlcİÜ05 T YnkareeliMen sarkıUr 15 70 (»Dera koruıerı 16 00 Okul rıdvcu 17 0^ Karma •»£•!) 17.30 K»v odası 17 V) Reklam Drocrunlnrı 1100 Haberler \ e hava durumu 1135 Hafıf mıırlk 19 45 N Mercınlıdan turkuler 20 00 Radjo tiyatrosu 2100 21 saatin olajUrı ılânlar 21 10 O Senerden sarkılar 21JO Pliklnr aruında 22 00 Reklam Droeramları 22 45 Haberler 23 00 Kentlmlzın müzık olavları 23 Î5 Özetler oroeram küDinıs ISTANBUL İL RADYOSL 16 ' 5 Açılıı ve program 17 00 DUkoteğlmızden 17 30 KtıçUk konıer 18 00 Gençlere murik 18.30 Senfonık muzık 19 00 Hafıf şarkılar 19 30 Akşam konserı 20 15 Cençlerle beraber 2100 Batı sanat muzigı 22 00 Franudan jarkılar 22 15 Gece konserl 23 00 Caz muzigı 23 30 Hafıf Batı muzığı 0ı 00 Program l e kapanif 789 8 SOLDAN b\Ğ\. 1 ingiltere hükümeü Afrik» daki bu ülkenın Basbakanı BuyUK Britanyaya gelecek olursa tutuk lanacağını bıldırdı 2 «ötedeıı beri o mevkıde bulunan ve ömr^ı nun sonuna kadar da oyle kal> cak olan şef» anlamına ıkı sd> 3 Bir erkek adı. kurnazhkla laf edip dılınin altındaki sozü karsı smdakıne hatırlatma ısı (eskı ta nm) 4 Bir habenn gerçek ol duğuna kanaat getirenler (çogul). 5 Tersı «onu basgöz et'» mana sma bır emırdır, bır çeşıt Hm i hukumdarının yarısı 6 Mata matıkte kullanılan harflerden bır!, çevnlınce herhangi bır kumaşın yüz tarafmın aksi belirir 7 «Bo yaz ve temiz nâsıye» karşıhgı ıki söz 8 «Her zaman lâtlfe etmek ten hoşlanan, anlamına ıki sö*. 9 olen bırının kanunl olarak mallsv «Fad» olmıyan hâüra» mâna nna konandır, guneşin dunysvsma ıkı söz, Rumca «bır» sayısı mıza yolladıklanndandır. 6 karşıhgı bır söz. 56789 İLKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Tarıhınde «büyük» unva sebep, bır edat. nıyle anılan ve Tanzimatın ilanı 8 Herhansl fermanım halk huzurunda oioı bir yeri perişanvan Basvekil (adı ve rütbestne 'ıktan kurtanp alt söz) 2 Vezlnli kafiyeli yarı onaran (Iki aöt). yazan sanatçı uyarma hareketı 9 Yurdumu*3 Ararl ölçülerınden, eskJ Türk daki en yükse< gruplarından birintn ferdl 4 yüceliklerden, Herhangi blr işe karışıp durum i DunJtu bulmaeaniB bır zaman parhakim olan (Iki soz) 5 Tersı halledilmif fekll çasının terst Bond MOOESTY BLAISC âOUB^ 8CN1 Ct'NKU HAİX£DILMI!j NASIL HALLEDtLECEK Yuk«nd«ki rakamlı bolmacada sa • dece 4 tane anantar (ipucu) ve S tane sonuç verdır Boj kalan I* karenin ıçine 1 dcn 9 a kadar uygun birer raKarn koyarak ve toj)lama, çarpma, çıkurtma, bolme işaretlerine dıkkat ederek soldau saga ve yukandan «»agıya buimarada goslerücn sonuçlan bulunuz. Büaı vaktinid aiır ama, bog vaktinlıi hofça eeçırmif oiuntums. \ v yoe p MEisz. s<MiJvoesj^^f â mB Y Tiffany m DUNDEN BUGUNE 30 Sabah da yemek pısırrnış sılmış, supurmuj, toz almış Arada gelen bır gundelıkçı kadından başka yardımcısı yok, onun Bır de, yengesını goruyordu Asçıbası, aksama bbrek aç Çalı fasulyesmi ateşe koydun mu' îkı kılo pırzola al.. Sonra «Bıze gıizel birer pazar kahvesi yap » Hazır sofraya gelıyor, daha yatağındayken, ts mlzlenıyor salon, çayı onüne getırüiyor; çamasır ları utülenmış elıne verılıyor. Yalnız buyurur «Şu ranın tozunu al. Banyoyu vımle Camlar sılınecek bugun » Bezık tahtalannın küçuk tıkutılarım ijitiyordu Ömer Rüstu Bey «Vıdo» dedi. Ozer gazetesıne dalmış Aylâ, ıstedığı numarayı santralm vermesını beklerken, bır Avrupa dergısının resimlerıne bakıyor Nevın Hanım gtıldu İkı vıdo . Bak, 250, bu da 500' Pek memnun oyunu kazandığma Yılmaz, düşmandı yengesme Boyle güzel bır evı olduğu ıçm eğılıp yer süpurmedığı içm; oca ğın başında yemeğmı kendısı pişırmedıgı İçin duş mandı Nıye annesı yoruluyor da o keyfinde' Ne japtı, ne emek verdı de bu rahata kavuştu' H(ç' Yalmzca, unlu profesor Ömer Rüştü Bev le evlendı dıye Amcasmın her vrzıtesı 50 hra 50 lıra' Muayenehanesı de hastalarla dolup taşıyor. Bir nabız say, bır reçete jaz 50 lırayı cebme at Ne kohy para kazanmak bu1 Boyle olunca, bır degıl, üç a 1 oartıman da dıkebılır Ve burada ayak a>ak ustune atmış Özer Bev efendı susünden başka bır sey duşünmıyen Aylâ hammefendı, parmaklarınm ucunu bıle kımıldat madan bır gün bu varlığa sahip çıkacaklar. 1 Hepsme düşmandı Bu duşmanlık ıçınde buyuyor, genışliyor, bü tun zençmlere, başkalarını kendılerı ıçın çalı^tı ranlara karşı muthıs bir kın oluyordu Yuregincie bırıkmış hınçlannı kutsal bir bayrak yapıp aç mak, bununla ortava çıkmak ıstıyordu Kalabalıgı peşınden suruklıjerek haksızlıklara baş kaldırmak Herkes bir olsun Sosval adaletsızliğe son verılsm Daha doğuştan başlıyan sosyal adaletsızliğe! Telefon çalıjordu Avlâ koştu hemen Kocasıyle konusuyor Evet Evet Hayır kalmam... iin gelirim Öyieyse . Nevın hanım, elinde kâgıtlarla, hafıfçe içml çekti Eylülün 15 inde, 16 smda, kızı gıdecek. Agustosun ortalanndaydılar Demek bır ay sonra, geııe aynlık bashyacak Ne çabuk geçıyordu yaz'. Yılmaz hayale dalmıştı Gelecekte, rollenn dogışecegl mutlu günlerın hayalıne XXXIV Semih Arda'nın dertennden Bu sabah, kapıcuun kansı evde bıraz temızltk yapmaya gelmiştı O caınlan silerken, ben de kıtaplıgırnı düzeltıyordum odada. Kadın, bır ara elındeki bezı bıraktı: 1 Amaan, ülallah bu 3 numaranm beyınden Bızi uyutmadı gene.. Kimden konuştuğunu anlamak için, zihnımde tasarlamak zorunda kaldım 1 numarada, Seher hanımlar: 2 numarada, buyuk hanım; 3 numara?«. Aylın'ln babasıydı 3 numaranm beyı. Başımı kaldınp yüzüne baktım Gece yansmı geçıvordu, sokaktan geldi zaten, dedı, sonra da kavgaya gürültüye başlarlı. Tam da üstümüzde Bır duysanız1 Yapmadığju 1 bırakmıyor o güzel hanıma îrkildim Melda'mn geçen hafta anlattıklanna uyuyordu soyledlklen Başka zamanlar da olujor mu böyle' diye sordum Çoook . Bıtışikten büyuk hanımla hızmetçlsi de ışıtıyorlar hep Meseleyı nereden en iyı öğrenebileceğıml bulmuştum Akşam, 2 numaradaki büyük hanımm bahçede gezmdığını gorunce, hemen aşağıya indım. Yamna gıttım Bıraz ahbapük ettıkten sonra, bu konuya definerek kendısınden bılgı ıstedım. Ihtıyar kadın ıçını çektı Derdı hep para, o alçak namussuzun' Ve beraber denız kıyısına doğru yururken, parça parça anlattı Oldukça varlıklı, iyi bir ailenin kızıymış Işıl hanım Çok mukemmel yetıştlrılmiş tki yabancı dıl, mtalk, resim bilirmiş Avrupada okumus muhendis diye bu adama vermişler Öfkevle başını sallıyordu Maya bozuk oldu mu okumuşluk fayda eder mı kı' Asü boylelerı tehlıkelı. Maske takmasım daha güzel becenrler Ana baba sağken, pek içyüzünü belli etmemlş, Mten. Onlar öldükten sonra, meydanı boş bu!muş Türlü hilelere başvurarak, kansının malını, mulkunü yıyıp bıtırmış (Arkası var) 1JM pnRm A NKARA Acılıs cronrsm Günavdın I Kove haberler Günavdın II Haberler ve hava drumu Sabah muıifl Ankarada bueun Her telden K Tanrıkuttan sarkılar E\ ıcm Sabah konserı Arkası varın Ara haberler Uânlar Okul radvosu Hafıf m u « k NGuverden şarkılar Konter saati Ara haberler ilanlar B Akarturkten turkuler Kıbrib saatı M Yıldıafcıian v e N Er=ozden sarkılar 13 00 Haberler ve R G de buzun 13 15 Hafıf rauzık 13 "'0 Reklâm Droeramları 14 00 ^sık Vevselden turkuler 1415 T ToDerden sarkılar 14 35 Albümlerden »ecmeler 14 55 Ara haberler ılânUr 15 00 Okul rad\osu 16 00 M Akeunden turkuler 16 15 S Teimenden sarkılar 16 35 Bando muzıiı 17 00 Inccsaz 17 30 Ko\ oddsı 1" VI Rcklam nroBramlar 19 00 Haberler \e ha\a durarru 19 5 35 M TurunpdPn turkuler 19 0 Hafıf muzık 19 "io Din • Ahlak »ohbetl 20 05 Y Ozelden sarkılar 20 25 Ana kavnaklörımız 20 45 Kucuk konser 2100 24 saatin olaiları ıbnlar 21 10 Sanat a u k oturumları 21 40 U l o l u t k r U orkestralar 22 05 TBMM saatl 23 00 Crce koı seri 2 3 *> Gece varısınn doaru 22 oâ Ozetler oroeraıı k^Danıs AVKARA R<\DYOSL 16 %5 A^ılı5 ve program 17 00 Sevılen melodıler 17 30 Konçerto saa'ı 18 00 Yeni plSk!«rdan »eçmeler 18 10 Oda muzigı 1910 Gunun melodilerl 20 00 Ak;am konseri 2100 Muzlk dunsası 22 30 Gece konserı 23 00 Sevilen sesler 23 Y> Gee« y ı r n ı n » doğnı \ 24 00 Gece \ e muzlk < 0100 Program ve kapanı; 06 25 06 30 07 00 07 05 07 30 07 45 08 00 08 10 08 40 09 00 0° 20 09 35 09 55 10 00 11 00 1105 11 25 11 ',5 12 00 12 15 12 30 , ,denz Mersıne. Ne zaman mektupta da Beraber gi „ Yok Yazdım sana Ankarada oluyorsun? Peki. Ben de Eylülün 15 lnde, 16 sında fl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog