Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

t l Nisan 1968 CUMHURİTET SAHİFE ÜC AJANSLAR * RADYOLAR Saygon, genel seferberlik üânedecek Vietnam savaşı yavaşladı *"•*•>TT• i i SAYGON (a.iLAPRadyolar) AYGON Washlngton ile Ranoi bans mtizakerelerine ortam hazırlayacak Büyük Elçiler seviyesindeki göruşmeler için uygun yer ararken, Vietnam savası, onceki günden itibaren en sâkln devresine girnüs bnlunmaktadır. Barış söylentilerinin dolaştığı sırada Amerikan ve Güney Vietnam genel karargâhlarından bütün Viet namda sadece birkaç yerde raevzii çatışmalar kaydedıldiği bildirilmektedir. Bır süreden beri kanlı çarpışmalara sahne olan Ke San bölgesinde ilk defa taraflar sâkin saatler geçırmekte, ölulerinı gömmekte ve araçlarım tâmir etmektedirler. Diğer taraftan dev bombardıman uçakları «B52»lerin başlıca hedefi olan Duom Ashau vâdısinde uçak sesleri ve infilâklar duyulmanus.ür. raerika, 17 yılda ikinci Daha çok asker, para kez, komiinist bir Asya ülkesiyle devam eden saÖte yandan Güney Vietnam Cum 1 hurbaşkanı Nguyen Van Tiyö, Mılvasa müzakerelerle bir let Meclisinin ozel oturumunda ül çözöm aramaşa bazırlanmaktakenin butün insan gücü ve diğer dır. Kore mütareke görüsmekaynaklarının genel seferberlığe leri 23 Haziran 1951 de baslamış, ancak tam iki yıl dört gün son dahıl edılmesini istemışür. Cumhurbaşkanı bu tedbirlerın komüra somut bir antlasmaya bağlanıst tehdidine karşı gerekli oldunabilmistir. Kore savasının en ğunu söylemiştır. Tıyd genel seşiddetli çarpısmaları Panmunferberlıkle neyi kasdettiğıni kesin jotn barış müzakereleri sırasınbir şekilde ifade etmemış olmakla da cereyan etmistir. B. M. mütaberaber, daha çok mali yetkı ile rekesinin yürürlüğe girmesindaha çok kımsenin askere alınması den 1S yıl geçtiği balde, ülke bunı istedıği anlaşılmaktadır. gun hâlâ bölünmüs vaziyetteKuzey Vietnamm, bombardımadir ve Kore sorunu çözümlennın sımrlanmasından istifade edemif olmaktan nzaktır. Vietnamda şimdilik sadeee ba rek güneye asker ve malzeme sevk edeceğini hatırlatan Tiyö, halkı uns yönünde bir ilk adım atılmısyanık olmaya dâvet etmiştır. tır. Taraflar, müzakerelere orCumhurbaşkanının komunisüetam hazırlayacak görüşmeler rin de dahil olacaJclan bir koalisyo için ön temaslar yapmaktadırnun asla kabul edilmiyeceğini söylar. Kore bir emsâl olarak alılemesi üzerıne, milletvekilleri ken nırsa, gerçek banş görüşmeleri disini alkışlamışlardır. ba«lasa bile, Vietnam savaşınm Cumhurbaşkanı ayrıca Ku2eyin sona ermesine kadar nzun ve bombalanmasınm şartsız durdurul kaniı bir sürenin geçmesi gereması için Kuzeylilerin de güneydekecektir. Üstelik Vietnam, Koki faaliyetlenni aynı şekilde durreye oranla çok daha çaprasık durmalannın isteneceğini, aksi tak bir sorundur. dirde bombardunanın durdurulma Koreli komünistler, «Müzakeyacağını sdylemişür. re ederken savaş» taktiğine basvurmuşlardı. MAO'nun benim•eyip öğütlediği yöntemi Kuıey Vietnam da kullanacak mı? Farkhlıklar. benzerlikler kadar çoktur. Vietnam uyuşmaz • LONDRA, (a.a.> Ünlü îngıliz lığının askeri cephesi, satranç I oynnundaki «pata» yı andıran I filim yonetmeni Tony Richardson, «Charge Ot The Light Brigade (Ha bir duruma ginniştir. Askerî zafif Süvari Tugayunn hücumul fil ferin her iki taraf için de imkânminin bu gece yapılacak Kıraliyet sulıgı meydana çıkmıştır. Savagalasının arefesinde, Ingiliz filim sürdürmek ölüm, tabribat ve kaynaklann israfından başka ' eleştinnenlerini şiddetle tenkıt efayda sağlamamaktadır. Halbu I <ÜP filmin basına gösterilmesıni ya ki Hanoi açısından savaş alanla I saklamakla Ingiliz basınında «Kırında kazanamadığını konferans ' yametin kopmasına» yol açmıştır. «Tom Jones» ve «A Taste Ot Homasası başında elde etmek ihtıney» gıbi fiUmlerin ydnetmeni olan mali her detirdekinden fazlaRichardson, «Times» gazetesine gon dır. Nitekim Washinçton'ın başderdiği bir mektupta, Ingiliz filim lattığı geriye tırmanmaya Hanoinin de ayak uydurduğu se I eleştirmenlerini «iyi niyetten yok Tiliyor. Komünistlerin Amerika | sun pesin hükümlü kimseler olmak la> suçlamıştır. daki Zenci ayaklanmasımn ya«The Daily Mail» ve «The Sun» rattıfı kaostan yararlanmağa I kalkışmaması gözden kaçmıyor. I gazeteleri ise. yönetmene verdıkleSavastaki yavaşlamanın bir ' ri cevapta, «Hafif Süvari Tugayuıın «ateşkes» e kadar varması, pek I Rus toplanndan korkmadığmı» ha sasırtıcı olmayacaktır. | tırlatarak «Kalem kılıçtan bu kadar güçlü mü ki, bay Rlchardson'ön temaslar, Amerikan kamu oyunun savaşa sırt çevirdiği ve I un birkaç silâhsız filim elestirraeVietnam bataklığından kurtul I ninden ödü patlıyor» demişlerdir. mak uğruna küçültücü tavizler vermeğe hawr oldugu bir devreye rastlamaktadır. Hanoinin özellikle Amerikan seçimleri arifesinde savaşı hızlandınp «Şahin» bir Başkan adayına Beyaı Sarayın kapısını aralaması için budala olması gerekir. Ancak, müzakerelerin yeni Baskanm göreve başlayacağı 1969 ocağına kadar tamamlanabilecefini sanmıyoruz. Zira savaşın yavaşlaması, belki de bir «ateşkes» in başan yolnnu ardına kadar açacağı yeni «Güvercin» Başkanın Hanoiye veri 1 lecek tavizlerde JOHNSON'dan I daha cömert davranması bekle I nebilir. . Gerek Kore v e gerekse Viet I namda Amerikan birlikleri ve I ateş gücüyle desteklenen rejim ' ler Seul ve Saygon , komünistleri de kapsayacak bir koalisyon hükümetini hiçbir vakit kabnl etmiyeceklerini bildirmişlerdir. G. Kore istediğini elde etmiştir. Saygon da elde edecefini ileri sürmektedir. Oysa Amerika, serbest seçimlerin yaratacağı ve Viefkongun siyasi kolu Ulusal Kurtuluş Cephesini (ÜKC) de içine alacak bir koalisyona herhangi bir itirazda bulnnmayacağını belirtmistir. Hanoi Vietkong ikilisinin Amerikayı askerî baskı ile Viet I namdan söküp atamıyacağı iyi. I ce anlasümıştır. Amerika. cansiperane gayretlerine rağmen I Saygonda, halkı temsil eden sağ I lam bir rejim knramamıştır. Payandasını çektiği an, Saygon gümbürtü ile devrilecektir. üyuşmazlığa bulunacak çözüm, mutlaka yabancı askerlerin Vietnamı terketmesini öngörecektir. Amerika arkasında bir koaHsyon bırakıp gitse bile, çelim«iı Saygon eninde sonunda iyi teşkilâtlanmıs ve güçlü UKC'nin avucnna girecektir. Tıpkı aptal karganın gaçasındaki peynirin kurnaz tilkinin ağzına dusmesi gibi.. Hanoinin yukarıdakı gerçeği kavramakta gecikmesi, cidden bayret vericidir. Akdeniz «llericileri» SIHDfl ÎÜRKfYE Ü hadiseler arasında her buhranda sorumlu tuttular Kıbns görüşmeleri R esmî kaynaklardan bildirildiğine göre, Kıbnstı Rum ve Türk yöneticileri arasında müzakereler 17 nisanda başlıyacaktır. Kıbns Rum Hüfcumeti, uzun bir karargıziık süresinden sonra, 1964 yılındanberi Kıbrıs'a girmesine izin verilmiyen Türk toplumu lideri Rauf Denktaş'a, pazar günü pasaportunu göndermiştir. bır umut ışığı olarak kabul edılmektedir. Adada her ne kadar siyasi açıdan bir sukunet huküm surmekteyse de, son günlerde toplumsal kansıkhklar gıderek artmıştır. Rum öğretmenleri, dilekJerinl kabul etmıyen hükumetı ıprotesto amacı Ue onumüzdeki Pazartesi günü üç gunlük greve başlıyacaklarclır. Ot« yandan fınncılar da hükümeti grevle tehdit etmektedırler. [Ankaradaki muhabirimıze gö re ön görüsmeler ya Cenevre, j»a da New York'ta yapılacaktır. Rum Heyetine Kıbns Temsılcıler Meclisi Başkanı Clerides onderhk edecektir.] Tıp âlemimizdeki rahatsızhk odern vasıta ve imkâr Lara sahip obnıyan bi Belediye Hastahanesinc yapılan bir böbrek nal B ameüyatı Türk heldmlik âlemir de çalkantılara hattâ hekimliğı mirin ikiye bölünmesine sebe] oldu. Gazeteleriaıizden bir tasmı bı ameliyatı ciddi bir muvaffalayc sayarken bir kısmı bnnun tıbb bir hatâ oldnğunu ve yamlmamas gerekfifini biraz da dedikodu ve serzeniş şeklinde yazdılar. Bu ya dların da tepkileri oldu. Sağhk Bakanı ve Başbakan bc başanyı tebrik ederken tstanbul Tıp Fakültesi Dekam, ameliyatı yapanlar haktanda tahkikat açacağını söyledi. Böylece bir tarafU böbregi d» ğismis hasta iki baftadır yaşamakta ve sıhhî durumu iyiliğe gittiği neşredilen raporlardan anlaşılmakta iken öte yanda bize göre büyük tıp otoriteleri bu ameliyat yapılmalı mıydı, yapılmamah mıydı konusunu acı ve kırıcı dille tartışmakta ve hastanın yasaması için kendllerinin ve müesseselerinin yardımlannı bn cesaretli tıbbi harekete katmaya yanasmamaktadırlar. Hâdisenin içyüzfi Tfirldyede has tahanelerin bir elden Idare edllmemesivle başlar ve fakiilte hekimleriyle, basUhane hekimieri arasında 30 senedenberi mevcut olan aynükta devam eder. Bu ameliyat münasebetiyie vapılan bir açık oturumda söylenenlerden öğrendiğimize göre tstanbul Tıp Fakültesi 14 senedir bir böbrek ameliyatı yapmaya lüzumlu olan cihazlan ve lâboratuarUn hâlâ ikmal edememiştir. Devlet hastahanelerinde de böyle bir şey yoktnr. Hattâ pek çok bastahanelerimizde aseptik (mikrop giremiyecek şekilde bölrneli) hasta odalan da mevcut değildir. tstanbul daki Fakiilte, Hükümet ve Belediye Hastahanelerinde âzâ naklinde lüzumln olan zengin vasıtsU ve cihazb araştırma lâboratuarlon da mevcut defildir. tstanbulda suni böbrek denilen cihaz yalnız iki Fakülte hastahanesinde mevcuttur. Oralarda da bu uzuv nakli yapümamaktadır. Cerrahpaşada yeni kurulan Ikincl Tıp Fakültesinde ise bu âlet yoktur. Olmayınca böbrek ameliyatı yapılmamak. tadır; ama ne zamana kadar devam edecektir? Işte bu sualin cevabını Operatör Atıf Bey vermif ve böbrek naklini yapmıştır. Operatörün ve Hastahanenin iddiasına göre bazı müsait ballerde sunt böbrek olmadan da bu ameliyat vapılır ve yapılmıştır. Ne var ki başan ihtimali ötekine nazarau daha azdır. Bundan ayn olarak 5tedenberi bir iddia sürüp gider. Fakülte hastahaneleri gerek cihaz, geırk ümi ktıdret bakımındao dteid hastahanelerden üstündür. Doğrusunu isterseniz öyle de olmak lânmdır. Çıinkıi bekimlik o* rada öğrenilir ve keşifîer, araştır» malar orada yaptlır; ama bu şclıret realiteye uymamaktadır. Fakülte dısında da hastahaneler \s bekimler vardır. Ne var ki fakiilteler bu şöhretlerini, maalesef il« mi üstünlükleriyle, çaUşmalariyle koruyacak yerde bir kapalı kapı sistemiyle kendi bastahane ve kür sülerini, dışandaki liyakat ve kabilivetlere kapamışlardır. Veya böyle yaptığı sayiası Türk bekimlik âlemine yayılıruş, onun üzerine de bizim bekimlik fakülte ıçi ve dışı olarak ikive bölünmüştür. Fena tesadüfler bir çok muktedîr ve kabiliyetli hekimin fakülteva giriş imtibamnı verememesi vüzünden Amerika ve Almanyaya gitmesini intaç etmistir. Halbuki fakülte dışı bastahanelerin bir kısmı ihtisas veren »v ğitim bastahaneleridir. Yani Tıbbiyeden çıkanlar o hastahanelero asistao olnp oradaki hekimlerdoa ihtisas sertifikası alırlar, ama ihtisas belgesi veren bu bekimlera fakülte, profesör veya doçent adını vermez. Yani akademik vasıf ' tanımaz. Ve böylece çekisir gider. ler» İ tşin fenası fakülteler arasınd» da çekişmeler vardır. Bunlarm ço> ğu şahsîdir. Meselâ Aakaradakl Hacettepe Hastahanesiyle diğer tıp fakültelerinin «rası iyi değildir. Ve butün bu kesmekesler bizda hekimliğin ileri gitmesine mânl olmaktadır. Şu son böbrek ameliyatı bize Türkiyede bu i?in 14 senedir ihmal edildiğini göstermis tir. Buna sebep olarak tahsisat bulunamadığı ileri siiriilmüştür. Halbuki İstanbulda daba geçen sene ikinci bir tıp fakültesi açılmıstır. Yalnız Cerrahpaşanın satın alınması için 30 milyon lira tahsisat bulunmuştnr. Akla gelir ki önce mevcut fakültenin noksan lan ikmal edilsin, sonra lüzum varsa ikinci fakültenin kurulmasına teşebbüs edilsin. Bunlann bepsi yülardanberi s3regelen çekişmelerdir. Belki ba«ka memleketlerde de vardır; fakat bizde her halde çok daha barizdir. Ben Fakültemizde çok kıymetli elemanlar bulunduğuna kaniim; fakat ilmî otoritenin, sahst münasebetlerin altında kaldığı ka naatindeyim. Zaten bütün ifim müesseselerimize olduğu gibi fakültelerimize de politika suımiştir. Onun yarattığı kargaşahk da, eklenince, müzmin geçimsizlik şu böbrek ameliyatuıda patlak vermistir. O kadar ki bugün Fakülte otoriteleri arasında dahi bu ilmi hâdisede anlaşmazhk vardır. Eğer hastahaneler bir elden 1dare edilse derecesine göre hep«nin unkân ve faaliyetleri birbirfae yakın olor; fakir ve zengin hastahaııe diye bir şey kalmaz. Ve bir fakültede snnt böbrek varken Belediye Hastahanesinde olmanıa sı terviç edilmez. Bu ameliyat yanlış nn yapılmıştır? Noksan mı yapılmıştır? Bilmem: yapan operatör de büyük bir iddiada bulunmuyor; ama bu ameliyat bizim tıp âlemimizdeld rahatsızlığı ortaya koymus ohztası bakımından bir basanaır. Bnndan sonra Türk hekimliğiae bir flml vahdet ve lnsicam vernwntn (Dış Haberler Servisi) S DÜNYADA BÜGÜN Aptal kargâ, kurnaz tilki Johnson, Wilson'a: « Dostum, sihirli bir formül buldum. Bir politikacının tutnlma oranının artması için, istifa etmesi kâfi..» NASIR. ISRAIL İLE DOORUDAN MUZAKERBYE OIRİŞMEYİ REDDETTi BEYRUT (APa.a.) ısır Cumhurbaşkanı Nâsır dun gece Jsraılle Ortadoğu meselesının halledılmesı içın doğrudan temasa geçmıyeceğını kesınhkle belırtmış ve bu konudakl soylentıleri yalanlamıştır. M yıldırma yoln ile değil, savaş alanında kesin bir zater kazana eak şekilde takviye etmek olma lıdır. Silâh deng;esi bizim lehimizedir. öyle de kalacaktırj» OMA Akdeniz havzasının «i lerici parti ve hareketlerinln» toplantısı, onceki gün Roma da açılmıştır. Dun konusan bazı delegeler, Sovyet filosunun Akd<v nızdeki varlığını «Amerikan env peryaüzmine bir cevap» olarak ss lâmlamışlardır. 17 «ilerici» parti ve harekeün katıldığı konferans, yann aJcşam sona erecektır. Türkiye tşçi Partısini Sadun Aren ve Rıza Kuas temsil etmektedir. İtalyan komünistleri ile Yugoslavya sosyalist itttfakının düze:v lediği Jconferansın başhca gayesi, Amerikan emperyalizmi ile mücadele eden çeşıtli gruplar arasında hareket blrliği sa#lamaktır. Sovyet filosunun AkdenizdeM varlığını övenler arasında îtalyan Proleter Sosyalist Partisi Lideri Tulho Vecchietti ile Kıbna Komunist Partisi (AKEL1 Genel Ses reteri Ezekiel Papaiyannu buluomaktadır. Kıbrıslı komünist lider, «Sovyet filosnnun Akdenize, emperyalist saldınnın kurbam olan ülke halklamnn isteği uzerine indifini» ıleri sürerken İtalyan lider de, Sovyet filosunun «Bölgenin Amerikan hegemonyası altına girmesini önlemek için Akdenizde bulunduğuDu» söylemiştlr. Konferansın ilk gtlnünde soz a lan konuşmacılar, Akdeniz bdlgssınde patlak veren her buhrandan Amerikayı sorumlu tutmuslardır Amenkanm baş sorumlu olarajc suçlandığı buhranlara Arap • Israil savaşı, Yunanistandald askeri hükümet darbesi ve Kıbns uyuşmazlıgı gırmektedir. Konuşmacılar aynca fspanya ve Portekızde Pranco ve Salazar reijmlerinın de, Amerikanın himayesi altında ayakta durabildığini iddis etmışlerdir, > B Bu jest, Rauf Denktaşı her dem anarşızmle suçlıyan Makarios tarafından verilmis onemlı bir tavız olarak kabul edılmektedir. Bay Denktaş, gelecek hafta başlıyacak olan goruşmelerde Turk delegasyonuna başkanlık edecektir. Kıbns Rum Hukıimeti yetkilileri, her ne kadar uyuşmazhğın muzakerelerde çözümlenme umutlan varsa da, bu konuda çok fazla iyimser olmak ıçın vaktin henüz erken olduğunu söylemlşlerdır. Hâlen, iki toplumun önderleri de tavız vermeme konusunda kararlı görünmektedirler. Maamafih 1963 ten bu yana, iki toplumun onderlerinin ilk kez görusmeyi kabul etmeleri de, Kıbns çıkmazmda «Le Monde» Ynnan hapishaneleri unanistanda, siyasi tutuklulara vapılan kötıi muamele konusunda hâlâ gerçekler tam olarak açıklanmamıştır. Tutuklulara işkence yapılıp yaptlmadığı sorununa ek olarak, bu tııtuklulann gerçekten hapse atılmalannı gerektiren bir sebep olup olmadığı da kesinlikle cevaplandırılamamıştır. Geçen yılki askerî darbeden sonsa, Uluslararası Ai Örgutünün me ra cunta, bir sürü insanı hapse at murları ise, zıyaret ettikleri Yumıştır. Darbeyi yapanlar, her ne nan hapishanelerinde tutuklulara kadar askerî rıitbelerını bırakıp, sorgu sırasında işkence yapıldığmı sivil gorevlerin başma gelmişlerse bildirmişlerdır. Buna karşı Yunan de, temel özgürlükleri baskı altınHukumeti yetkihleri, birkaç münda tutan dikta rejüninde bir yumu ferit olaydan bir genelleştırrae yap şama olmajnı^tır. manm doğru olmıyacağma işaret etmekte ve gelecekte özel ziyaretYunan Hükumetine gore, Yura çilere hapishaneleri gdrmek izni ve Leros Adalarında tutuklu buverihniyeceğini söylemektedirler. lunan 2.000 siyasi mahkum, serbest bırakıldıkları takdırde silâhlı terör Kanımıza göre Yunan otoriteleri hareketlerine basvuracaklardır. Öte nin kendılenni savunmaları hiç de yandan uluslararası Kızıl Haç Or tatminkâr olmamış ve söylediklegütü ise, Yura Adasmdaki tutuklu ri, sozler zihinlerdeki şüpheleri dakampımn en kısa surede kapanma ğıtmaya yetmemiştir. Atina Hükusı gerektiğini bıldirmiştır. Gene bu meti, dünya kamu oyunu tatmin orgutun raporuna gore Leros Ada etmek istıyorsa tutuklu kamplansındakı iki tutuklu kampındaki ko nı te! orgülerle çevirecek yerde uşullar da kampta uzun bır süre kal luslararası inceleme örgütlerinin mıya elverışlı değıldır, Kızıl Haç yetkilılerinin bu kampları ziyaret yetkihleri, kampta görüştükleri tu etmelerıni kolaylaştırmalıdır. tuklulann, kotü muameleden yakınmadıklannı söylemişlerdir. Oy«The Times» Y Kalem, kılıçlan güclü mö? Nâsır'ın dun gece yaptığı konuşmayı yorumlıyarak yayınlıjan Ortadoğu Haberler Ajansı, «tsraille müıakereleri kabnl etmek, eeri çekilmek olscaktm demektedır. öte yandan îsrail Genel Kurmay Başkanı General Bar Lev. radyo ile yayınlanan bır konuşmasında, Israılın ürdun ile ara«ındakı sınıra mayın doşemeyl duşundüğunu açıkiamıştır. Tedhışe tedhiş ile cevap ver» mek ıhtimalını bertaraf etmeyen General, tedhişçılerle mucadele ıçın başka vasıtalar «1duğunu da hatırlatmış ve demi«tır kı: «Araplann Israili ortadan kaldırmak tehdidi asıl meseleroizdir. Tedhiş hareketleri, dikkatimizi bn önemli meseleden başka tarafs çevirmeme/lidır. Filistin meselesi halledilince tedhi* de ortadan kalkacaktır. O zamana kadar tedhiş hareket ierini sımriandırmak için, taarrnz ve savunma metodlan uygnlanacaktır. Başlıca amacımız. tsrailin askeri gücünü, sadece MÜHENDİS IMİMAR VE MÜTAAHHİTLERE YERİNE DHIM DAHA UCUZ ve ÇÜRÜMEZ SUNI BÖBREK CİHAZ1 TRAVENOL MARKA DAULOÎ A«t Dıılunııa l a m 2 4 0 ^ Kana Boyıesı Az oulunur daJl güreşçi halen on kişilik bir grnpla Helsinki şehrinde gösterilere çıkmaktadır. 26 yaşında olan bu profesyonel dev, resimde Olimpiyatlarda başan kazanmış olan Kyosti Lahtonen adlı Finlandiyalı bir güreşçi ile göriılmektedir. Çatı, tünel, boru v.s. suya. rutubete karşı tecrit işlerinizde DAHA İYİ VE YENİ jjJcüıocnni THAVENOL raarka SÜNI BÖBREK GİHAZLARININ muhtelif modelleri, memleketimizin sekiz büyük Kayhan SAĞLAMEB ADDİS ABABA. (a.a.) Mini eteklerin teşhır edıldıği bır moda defılesınde çıkan olaylann buyumesı ile başlayan çatısmalardan sonra dun Habeşıstandaki butun okullann kapatılması emri venlmıştır öğrencıler mıni eteğin gösterildığı defılede Batınm «çökmüşlüğünün» Afrıkalılara empoze edılrrek i«tenr;.5mi ilpn *ıırul rin mpkte vp bu ,.ı i r nj etege muhalelet edıln.ekteuııler. Habeşistan'da ntini efek çatışması HASTAKESİNDE ÇALIŞMAKTADIR TEKNİK BİLGİ : Tef: 44 7 0 9 9 ADRES : Rıhtım Cad. Anadolu Sigorta han Kat 3 Çayırova Satış Biirosu OSKOVA, (aJi.) Sovyetler Birliğınde dun kabul edilen bir kanuna göre, ev lilık dışı doğan çocuklar üzerindeki damgayı kaldırmak için ç o cuklann nüfus kâğıdına, baba adı olarak herhangi bir erkek adı yazüacaktır. Babanın kim oldugu tesbit edilirse çocuğun nüfus kâğıdına onun adı yazüacaktır. Eğer anne, babanın kım olduğunu ter.bıt ıçın mahkemeye gitmeyı reddederse, o zaman bir baba icat edilecek ve soyadı annenınkınm aynı olacaKtır. Bır arada yaşayan fakat e\li olmayan çıftlerin çocuklan içın de şoyle bir karar ahnmıştır: Bu çocuklann gerçek babalannın adı yazılacak fakat evlilik dışı doğdukJan nüfus kâğıdına kayıtlı olmıyacaktır. Eskıden her üç şekilde de annenin adı yazılmakta baba adı yeri boş bırakilmakta idi. Kanunun bır başka maddesine göre, kocası çalışmayan fakat kendisi çalışan bır kadın kocasmdan boşandığı takdırde kocası na nafaka verecektır. Krkeklenn, eşlerı hamıle luen ve çocuk doğurduktan sonra bır yıl muddetle boşanmak için mahkemeye baş vurmalan yasak edilmıştır. Rusya'da evlilik dışı doğan çocuklara baba icat edilecek M Kısaca. • ITİMATNAME Devlet Başkanı Jomo Kenyatta Naırobı'de Tıirkıyenin Kenya Büyükelçisi Sadun Terema'yı kabul etmistir. Yeni Büyukelçi Kenya Devlet Başkanına itimatnamesinı sunmuştur. • EVLENDt italyan sfnemasının tanmtnıs yöneticilerinden Vittoria De Sic», Ispanyol asıllı bir Fransız olan Bayan Maria Mercader • Forcada ile, Normandiyanm küçük bir koyü olan Fains'de evlenmiştir. 61 yasındaki De Siea'nın bu ikinci evliligidir. Bayan De Sice ise 51 yasmdadır. DOKTOR ÜMİT EMÜLER Goz Hastahklan Mütehassısı Mithatpaşa cad. 10/3, Sıhhiye Telefon: 17 64 53 Has: 1181/3653 »»»»» •••••»»»•••••»»• » • • • • • • »I • • • • • • •» GÜVENSAIİH BİNBAT YEGÂNE SATIŞ YEEÎ: TÜRKİYE MÜMESSİLİ: DUNYAGA MARUF ! İNGERSOLL RAND • Seyyar ve sabit Kompresör Delici ve kıncı tabancalar ile müteahhitlerin hizmetinde. TAHSISLERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ. NARKOZ KOLLEKT1F ŞiRKETI Sirkeci, Yeni Postahane Cad. No. 68 tstanbul Telefon: 27 10 41 27 01 32 NOT: Yeni tip eihazlann koıllerınin fıyatı 650 TL dır Hâncüık; 6128/366J, FABRİKASI ÇAYIROVA İŞLETMELERF şlşı yj loğfı Miesseselari Ticarel TJLŞ. DAnohk; 6138/3663 • tstanbul Ankara J Tel: 48 08 54 Tel: 12 62 55 »•••••••»»»»•»•••»•••»••••••••••»••»••••*»•»•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog