Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE İKİ II Nîsan 1968 CÜMHURtTET ••••••• ATEŞLE OYKAMAYIN Doçent edeniyet M ntımaralı çabalanrmnn tarih boyanca b:r dflşmam olan taassup ve irticaın, son birkaç yıl içinde yeniden ve mükemmelen teşkUâUandığı, orada burada paUak veren tek ve toplu olaylar ve tertipli güç gösterüeri arasındaki kuvvetli ve açıkseçik bağlantılardan beUidir. Parti politikacısı vâizler, politik cerre çıkmış misyoner yobazlar, fıkracı, yazar, hekirn, hukukçu, mfihendia, öğretmen labğında diplomaü gericiler, şimdi, 45 yılhk Cumhuriyet tarihinde bir benzerini daha tadamadıklan bir rahatlık içinde, akıllannca Şeriat Devletini, fakat aslında kanJı vo tarailık yannlan fıazırlamaktadırlar. İşler tıkınnda gitmektedir. Koro hâlinde tekrarlana tekrarlana, komünizm ile tıpkılık hâline getirilmesine ramak kalmış olan sosyal adaletçilik ve ilericiliğüı, alabUdiğine genişletilen suni gölgesinde rahat rahat serpilerek artık bu gölgenin de sınırlannı aşan irtica, gerçek yüzü ve cossesiyle iylce gün ışığuıa çıkmıştır. İbadetin de kabahat gibi gizli kalması gereğini belirten İslâm atasözünfi, kirli bir mendil gibi çamaşır sepetine atıp takkesini cebüıe koyan din tüccan politikacı, en kalabalık camji seçeıek namaza dormakta, işittiğimize göre resmî daire koridorlannda nalınlar, takunyalar tıkırdamakta, tatlı tath eller ovuştumlarak, sandıktan çıkacak oyların besabı yapümaktadır. Basortüsüyle fakülte sınıflannda dolaşıp köy ftnamı tnantığıyla demeçler veren tâze'nin, lıiç şüphesiz, cnümiudeki ilk fırsatta aday listesinin basına geçmekten başka hiçbir amacı yoktıır. «Mü'min vatandaşlarunın artan ısrarlannı, nihayet kabul etmek zorunda kaldım» diyecektir. NA1O, Millî Oüvenlik ve ötesL. "Asla yabancı eli karıştırmayız,, NATO üstüne tartaşmalann yogunlastığı şn günlerde ilgi çekici bir kitap yayınlandı : cAtatürkçü Dış Politika, NATO ve Türkiye». Ali Halİl imzasiyle cGerçek YayInevi^ nin çıkardıgı kitap konnya efilmek isteyenlere çok yararlı olacak niteliktedir. Taıann bastan sona belgelere dayanarak fikirlerini yürütmesi son sayfada varılan «NATO'ya hayır» sonucunun deŞerini yükseltmektedir. Kitabm Atatiirkrü dıs politika bölömünde yavınlanan biriki belgeye isaret etmek istivoruz bn yazımızda.. Bilindiği gibi düny«da komünist partisi iktidanna geçen ilk ülke Rnsya'dır, ismine millî knrtnlnş savası denen sınavı ilk defa başanyla veren ülke de Tfirkfye'dir. Mnstafa Kemal ile Lenin dayanısmasından bn vana Sovyetlerin resmî dıs politikası dünyadaki butüo milll knrtnlus savaslannı desteklemek biçiminde gelismiştir. Ne var ki, Mostata Kemal'in Sovyetlerle anlasması, Sarayın dilinde : • Bolşevik Mustafa Kemal, komünist Mustafa Kemsl..» deyiminin islenmesine yol acmıstır. O çünden bn yana. yeryüründe millî bağımsızlık mücadelesine atılmıs bfltün insanlara, komünist olsunlar olmasınlar ckomünist» dameasmın vornlması d» tntncu güclerin sürekli politikası haline eelmistir. tstanbnlnn satılık iktidan. Mustafa Kemal Pasa'nın komünist oldujunn halk çevrelerine vaymava çalısırken, Bolşevikler, Gazi'nin ne olnp ne olmadıgını kcsinlikle tesbit etmislerdi. Zinoviev. 1930 Bakfi Kongresinde : » Biz, başında Mu^tafa Kemal bulunan hareketin komünist hareketi olmadığını bir dakika bile un'jtmuyoruz» diyordn. Mnstafs Kemal ise. bn sözlerin söylendigi Baku Kongresine yolladıfı telerafı söyle bitiriyordn : « Bütün vatandaslarım tarafından paylasılan kanaatim sudur ki, zulüm altında tutulan Asva ve Afrika halklanvla Batıdaki isçiler, milletlerarası kapitalizmin kendilerini, efendılerinin çıkarlan için istismar etmek gavesivle sabirlannı suiistimal ettiklerini anladıkları, ve çalısan kitleler tarafından müstemlekeei siyasetin meş'um tesirinin juuruna vanldıgı zaman burjuva sınıfmın kuvveti ortadan kalkacaktır. S.S.C.B 'nin Avrupa isçileri üstünd'eki yükseV mânevi otoritesi ve Müslüman dünyasının Türk milletine olan baghlıgi, simdiye kadar cehalet ve uvuşukluklannın netice1!! olarak, itaatleri savefinde müstemlekeei kuvvetini desteklemi* olan herkesi Batılı empervali«ıtlere karjı birlestirmege samimi doçtluŞumu7un kâfi eeleceğini bİ7P açık ^ekilde çö'termektedir» Bn söılerdr o vflların gecerli ve eercekçi dıs poiitikasının etkileri eörünmfktfdir.. Ama Gazi'nin Dısisirri Bakanı Dr. Tevfik Rüstü Aras da çok ilgi çekici ve tamamlayıeı şn açıklamayı yapraıstır : « Atatürk. "Bizi dünva tanımazsa. komünistlerle de birlik olur, kurulan yeni dünyada verimiri alınz. Fakat memlekete yabancı eli sokmayız. Görüsümüzde samimiyiz. Bu bir oyun değildir Ama ne olursak biz oluruz, asla yabancı eli kan?tırmayız" cRyordu.» Görölüyor ki Atatürk, trmelde millî batımsızlıtı her seyin östönde tutmns, ve millî bagımsızlık için ne gerekirse ono yapmayı fötf almıstır. Teryfizünde çoen millî bagımsızlık mücahidinin empprvalizmlc savaj grafifinde ba çizgi göriilayor. Bizce, AtatürkçülSfün millî hagımsıılik politikası sn tek cümlede belirlenmistir : • Ne olursak biz oluruz. a«la yabancı eli karıştırmayız.» Gazi Mnstafa Kemal, Sovyet Devritninin yildönümfl için diizenlenen bir snarede Rın Büvükflçisine de snnlan söylemistir : « Dünyanın gelecek inkisaflarında biz, Rus milletinden değil. Rus milleti bizden hazer etse veridir. Belki bir gün gelecektır kı bizım topraklarırrmdan Rus düfmanı bir milletin ordusu oraya doğru vürümek tasavvurunu aklınd'an geçirecek, fakat karşısında bızim fiilî vetomuzu bulacaktır. Turkive'nin müstskil millî siyasetini Rusyanın bir nevi diktası pıbi göstermek temayülünü izhar eden gafillere, bunu, Sefir cenapları, münasip sekilde hatırlatınız.» Ali Halil'in kitabındaki bir yararlı taraf da, çünlük basını dikkatle elden geçirmesi ve gazetelerde yavınlanrp nnntnlan dagınık beUeleri kitap dfizeninde derleyerrk Tiirk kamn oynna füzel bir bizmet vapmasıdır. NATO konnsnyla llcilenen sivil ve asker avdınlanraıza bn kitabı tavsiye ederiı. Bir cüreden beri Türkiyede kesenkes ortaya çıkan gerçegin bir daba belgelerle dogrnlanmasıdır bn kitap.. Ve o ırerçek de sndnr : Atatürk Türkiyesi başta tngilizler olmak üzere Batılılar memlekete saldırdılar diye gidip Sovyet Rnsyanın kueaçın» atılmamı; ve mlUî bagıınsızlıktan vszgeçmemistir, ama Atatürk sonrası Türkiyesi, Rnsys bir tehdit palavrasi sıktı diye kendisini Amerikanın kucatına stmış, bağımnzlık sereflerinden vazgeçmiştir. •' Aotdıp, m t » y»kmtaribimlzin Dr. Mukbil OZYORUK dnsiinebilecek kadar budals, yabnt bu gncâ knllanabüdiğl zaman onn kontrol tltmda tutabileceğini sanacak kadar divâne, veya bile bile toplumn ateşe atabilecek kadar çılgıa o'abilmesine saşıyomz, •••• aaıc Bugünkü durum, Hükiimetlerin yanlış tutumu sonucu doğmuşturi § Sezai ORKUNT Andrsl (Eraekli) fer menfaatlerin korunmasmda faatler sağlama pahasms bu devbüyük rolü oUcak saglam bir Us lete karşı gösterdigi mutavaat ve teslimiyet şeklindeki tuttım sebep kaybedilir. olmuştur. Bu zaaflardan AmeriSanm ve Amerikan sermayesinin i& tifade etmemesine ımkân yoktur. Dernokrat Partinın bıraktığı bu mirasa, aynı koşullar içinde yeni iktidarm sahıp çıkmaya çalışması aşırı derecede yabancı dostluftu na baflandığı intibamı vermesi < u 1 öyle bir aynhştan, Sovyetler rumu düzeltmemekte, aksine tepBirlığı direk ve endirekt bir kilerin sokağa taşmasına sebep oltakım kazançlar elde eder ve maktadır. Halen dahi, milll menherhangi bir kaybı olmaz. faatler ve meseleler üzerinde hasBunlar: sasiyet gösterenleri, acaba bu inA. Rusyayı muhat NATO çem. sanlar ne demek istiyorlar diyerok berinin, kendisiyle en geniç hu dınlemek, anlamak zahmetinı gösdutlar bakunından temasta bulu termeden ve peşin hükümlerle A nan Türkiye üzerinde kesilmesl merika ve NATO düşmanlığı ile it\e Türkiyeden A.BJ). lerinin çe ham eden garip bir zıhniyetm kilmesi, Sovyetler Birliçinin ka mevcut oldugu görülmektedir. ba karnına uzatılmış olan bir bançerin yakın tehdidini ortadan kaldırır. B. Tarafsız Türkiye NATO üyesi Türkiye'den daha güvenlik vericidir. Türkiye üzerinde yenievlet otoritesi, memurlannda den hataü iddıalarda bulunmadıyabancılara daha az tavizkir ğı ve rejimini tehdit etmedJgi olmak meylini yabancı düşman takdirde, Türkiye'nin tarafsızlıgı, hgı gibi anlamsız ön yargüarla ve Rusyaya müttefikten dana faydalı yanlış açılardan görmeye kalkarolur. sa, psikolojik natalann en büyüC. Ortaşarkta nfifuzn ve «er> günu işlemlş olur. bestisi artar. Bolge petroUerinl Iç düzerü bozan amillerden blri. kontrol için lüzumla manevn imbu yanhş psikolojidir. Türk • Akânları daha kolayla»ar. D. Türkiye'nin tarafsızlıgı, bir merikan munasebetlerini söylenrtJharbte Dogu Akdenizde ve bilâ ği gibi. komünistler, aşm sol .19hare bütün Akdenizde oynayacagı ğil. doğrudan dogruya iktidarlann, halkın gbzleri önünde işledlği ve rolü kolaylaştınhr. Türkiyeye görünmez, bilinmez, anlaşılmaz «an bağladığı kuvvetler serbest kahr. nettiği hatalardır. Bir memlekere Ancak, bu halde Türkiye, Sovyet iktidarlar mütevali hatalar isler nüfuz bölpesi içinde tecrit edilve sonra bundan yıkıcı unsurlar mis bir ada haline gelir. neden istifade ediyor diye yakıE. Tunanistan üzerinde, kapalı nırsa veya bütün sonımu onlara a bir harekât yönünde, yanl Bulgatarsa kendıni tehlikeU bir lstıkaristanı tahrik ve destek suretiyle yapacağı bir harekâtU daha ser mete kanalize etmiş olur. Zira, aynı hatalar milliyetçi gruplar t» best olur. F. NATO ve Amerika aleyhl rafından da söylenmeye başlayınca, komünizm denen tehlike, kolay ne daha geniş bir propaganda yapmâk imkânını bulur ve mil ca milliyetçilik postv altına sajcletler Üzerinde prestijini artırma lanıverir. Bu da memleketi övle bir çıkmaza sürükler ki, sabahlnr yollannı daha kolay arar. her türlü gelişmc'ere gebe olur G. CENTO NATO irtlbatmın MakyaveUst anlayış ve davranışkesilmesi lehine bir durum yaralar günlük politikayı kurtarabilU, tır. Şimdiye kadar olan bölümlerde, ancak, devletlerin politikası ve i liskileri uzun vâdelıdır. Türkiyenin NATO'dan aynlması ile Türkiye, NATO. A.BU. leri ve 1947 de Amerikan dostlugunu Sovyetler Birliğinin kayıp ve k»milletçe benımsedik. Bugün t.w zanojjrının.. ne^er ,<jlabUec|ğinl t*. (fo home) lâilan her tarafı aş^K bkrüz ettınnejje çahşmıstat. Bun mıştır. Sebep, dikkatsizce lftra'daha başica £8rüşler ve t * hareketlerdir. ferruata müteallilc bir çok noktaBunlan tfade edlşimizin gayesl, lar da ilAve edilebüir. NATO'da kalmakla da nasıl ks Bu durum muvacehesinde, h» cançh olabilecegtmizi anlatmak italı yönlerimiri. NATO'da kahnm(vçindir. NATO'dan çıkmakla meysı halinde düzeltici tedbirlerin ne dana gelecek kayıplar ise daha dü ler olması lâzım geldigini araçtısündürücüdür. racağız. Kalkınma safhasında ihtıyaç duyulan dış finansman, teraküm eden dış ve iç borçlar. muhtemel Rus baskılan, kısmen de olsa NA orülüyor ki, Türkiyenin NA TO'nun reddi mümkün olmıyan siyasl desteflnın meydana getirdiTO'dan aynlmasıyla en ziyade kazançh çıkacak olan devlet, ği etki, silâhlı kuvvetlerin maalescf bagımü durumu, bölgesel çıkarlaRusyadır. Rusyanın kazançlı çıkrımıza yönelmesi muhtemel zararmasmda ise Türkiyenin hiç bir lı gelişmeleri şımdılık Türkiye^i menfaati yoktur. Aksine, Sovyet'.rr basvurmamaya Birlıgirun durumunu kuvvetlendir sert hareketlere •evkeder mahiyettedir. mesi demek, belirb olmıyan bir O takdirde, asın davramslardan gelecekte, TUrkiyenin aleyhine bir •vvel, NATO içinde kalarak düzeltakım köşebaşlanna hâkim olnıaU"A tedbirlert araştırmak gerekir. sı demektir. Ancak, yukanda kaydettıgimız gı Türkiyenin cazanç ve kayıplanbi bunun tabakkuku Türk hüküna gelince; bunlar heyecanla, his metinin bu ve buna mümasil düile değıl, akıl ve mantıkla ve tefcrseltici tedbirlere samimî olarak ruatına inilerek eleçtirilecek ve denkJeştirilecek bir meseledir. Ka sarılmasına bağlıdır. Bu yapılabılirse, mesele bir kaç sene içinde zanç olarak belirttiğimiz hususlar bir iki nokta hariç, daha ziyade halledilmiş olur. önem verilmezsa mevdanlardald (go home) lar da. psıkolojiktir Bunlar NATO'dan çıkmadan da, uyduluk, ithamlan da önlenemez. Amerıka ile münasebetleri bozmaYARIN : dan da düzeltilecek olan şeylerdir. Tacrübelerimlze göre kanaatiırıiz odur ki, Amerika ile olan .ilişkileDüzeltici tedbirler nn bozulmasma Amerika degil. Türk hükümetlerinin, içteki duru mu duzeltmek üzere, maddî men Yobazdan memlekete ne gelir ? • ••• Kat kat vahım üçümsemeyiniz... Şorays sığamayacak ka> dar çok, fakat aslında gerçektekinin belki ancak binde tiri kadar olay, o günün şartlaruıa kjyaslamrsa, bir değü birkaç Kubilây vâkasından kat kat vahimdir. Şimdi yeni yeni Kubüâvlann kafası kesilemiyorsa, politikacı vâize dayanamayıp tartısmaya tutnşan aydınlar, beniiz or.ıcıktan paçasını kurtarabiliyorsu tnanto giyen Türk kadınına «Madam» demekle yetiniliyorsa, üniversite öğrencisine «Hayâsız», mutekit Inönü'ye «Komünist ve kâfir» denilmekle kalınıyor*a bu, bu sefer daha kurnaz davranmağa ve iyice güçlenmeden yakayı ele vermemeye kararlılıktandır. «İrtica ne zaman başanlı olabildi ki, şimdi olabilsin?» demeviniz. Elbet başaramaz ve elbet tutunamaz; araa günün birinde, bir hamlede, kjsacık bir olaylar zincirlenmesinin sonunda, memleketi de, demokrasiyi de, «muasır medeniyet»! de, rahitça, birkaç on yıl öncesir g5nderebilir kendisini de sehpaya... tslâ.niyeti seks yasaklarından ibaret sanan vâize, vatandasın imanını politikaya merdiven yapan namhatibe şaşmaktan çok, biz, bunlardan medet uman politikacıya, o «¥a bir tntarsa?» diyen Nasreddin Hoca yogurtçusuna şaşıyoruz. Gelecek gfinler için geri'nin gücüne dayanmsyı ira berikiler değilse bile, o, azçok tarih okumuştur. Çoçu, fese yetişememiş, sagdan sola yazamamısttr™ Çoğn Atatürkün Cumhurbaşkanüğında doğmuş... Çoğu, bu memlekette her lefasında yobazın basına ve yobazdan da memlekete neler geldigini bilir.. Çoğn. toplumlann bazan dursalar bile, geri jridemediklerinin farkındadır; medeniyetin, «gericiliğin sürekli yenilgisi» demek olduğunu, bunun tersinin «tabiati esyâ» ya aykın döşeceğini, orta oknlda da olsa, öğrennıiştir. Fakat beş on senelik bir iktidar kazanma sevdasıns milletin 4050 senesini fedâ. bu ne demek? Böylesi af mı edilir? Böylesinin yakası koynverillr, pesl bırakılır mı? Böylesinin, tartılacak günâhına karşı, ne yaparsa yapsın, öteki kefeye konulacak sevabı bulunabilir mi? Böylesine «hafızai beşerin nisyân ile malul» olmaktan bıktıgını isbat gerekmez mi? Böylesi zaman aşımlarına sığınabilir mi? Eminönünde sehpaya çekilmis yfiz tane 31 Martçı, aslında, böylesinin bir tekinden daha masum idi. Küçümsemeyin... Bnrsa kongresinde Cıunhu riyete sahte diyeni, «bünyemize uygun rejim» isteyeni, Anayasarun dönme ve mason eseri oldoğunu söyleyeni, «savasuı başladıgını» bildireni, «gasbedilmiş haklanm» talep edeni, Cumhuriyetin ve devrimlerin başkentinde damdakl televizyon antenini bağırsak sandı diye küçfimsemeyin... Bu, Atatürk'ün, Ankars Huknk Fakültesinl açarken (5 Kasım 1925) bellrttiği gibi, «... bütun bir cihana karşı, İstanbnln ebediyen Türk camiasına maj etmiş olan knvvet ve kudretin, takriben aynı senelerde icad edilmis olan matbaayı TürIdyeye...» getirebilmek için «... fiç yüz senede...» bir türlü yenmeğe muvaffak olamadığı MEŞ'UM MUKAVEMET'in hortlamasıdır. • ••• • ••• n H I V ve A.B.D. lerinin kayıplan neler oUbilir? kanşıkbkUr da şöyte gnıplandın. labilir: A. NATO"nun geçinnekte olduğu siyasî ve askeri bölünme sarsıntıları artar. NATO stratejısi içinde sağ kanadda derhal kapatüamayacalc bir gedik meydana gelir. Türkiye bir narbte tsrafsıznğını koruduğu takdirde, bu NATO aleyhine. Sovyetler Birligi lehine olvır. B. Türkiye'ye iktisadî ve askerî yardunlann kesilmesi balinde, Türkiyede meydana gelecek ağır tepkUer karşısında Türk • Sovyet yakınlaşması kuvvetlenir. Bu Ortaşarkın. Sovyetler Birliğince daha rahat kontrolu anlamına geUr. C. Amerika ve NATO önemli bir bölgedelti ihbar kaynaklannı kaybeder. NATO'nun güneyi de tamamen açık oldugundan sağ kanadın kaybedilmesiyle, Avrupa, Akdenizden gelecek tehdide daha fazla mâruz kalır. D. Harb smmanmda istifade edilmesl mümkfin hava meydanlan ve liraanlar elden çıkar. E. Yabancı şirketlerin Türkiyedeki yatanmlan ve onlann arkasındaki devletlerin menfaatlerl tehlikell bir duruma girer. F. ledl yıldan beri deeistirdiği düzen itibariyle NATO'daki gelişmelere karşı çıkan, Fransanın sert tepkilerine mânız kalan, Uzakdoğu'da milliyetçilik cerıanlan Oe komflnizmi fazla karıştırmak yüzfinden prestij kayıplanna ugrayan Amerika nükumrti ve oaun iktidar partisi, NATO'da yeni bir çözülme ile içte tesiri olsbOen bir hoşnutsuzluk ve tepki ile karşılanabilir. G. Türkiye"nin aynlması, Sovyetler Birliğinin dünj'adaki NATO aleyhine propaganda ımkânlannı ve Orta^arktaki nıifuzunu artınr. H. CENTO • NATO trtibatı kesUir. peijrollerinin ve dl J,t j sonauna verilecek Sovyetler Birliğine etkisi B Yanlış psikoloğ D lericiliğin, medeniyetçiliğİD her çeşidinl ve her ölçüsünü, gözü kapalı bir saldırmayla «Moskof n«aklığı> diye damgalayan, görüp görec;eği, bilip öğreneceği, zahmetsiz geçen günlerin sofra hatıralanndan ibaret kalan yazarlar, şirndi başlarmı dövseler yeridir. Anılan arasında, bir türlü kökü kazmamıyan bir «Hkbüttahrir» var mı? 1823 ten bngüne eski, yeni başkentlerde böyle «ahlanmış mitingler var mı? «Bu felen l«lâm ordusudur» diyeni duymuşlnkları v«r mı? Veyl 50 yılına yaklaşan Cumhuriyette. iktidar Için irtica azdırana... Vah din tüccan politikacıyı, milliyetçi, memleketçi. vataısevfr sanana.1968 de, bu, ateşle dahi değil. fakat ancak dinamitin kapsülüyle oynamaktır. t Islâm ordusu Aylâk Musa ••••••< AGI KAYBIMIZ i tedbirler S Nimbiis Müteveffa Ahmet ve Naciye Faruki'nin kerimesi, eski Tekel Genel Müdürü Ömer Refik Yaltkaya'nm esi, Demirtas Celâl Bayar, Atillâ Celâl Bayar ve Refik Cengiz Yaltkaya'nm validesi, Nihal Ferukı, Nermin Faruki. Kemal Faruki'nin hemsiresi, Behire ve Erol Yaltkaya'nm yengesi, FATMA ZEKİYE YALTKAYA 8 Nisan 1968 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 12 Nisan 1965 euma günü öğle namazım müteakip Şişli Camiinden alınarak Zincirlikuyu MezaTİığındaki aile ksbristanına defnolunaeaktır. AİLESİ Yeni Ajans: 1887'367S ACI BÎR KAYIP AiJemizin biricik mümtaz büyüğü T İş Bankası eski Müdürlerinden GALİP ALEVOK duçar oldu?u hastaiıktan kurtulamıyarak Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 11 Nisan perşembe. Şişli Camiinde öğle namazmı müteakip, Zincirlikujru'da Aile Kabrine defnedilecektir. AİLESİ VE ÇOCUKLAR! Cumhuriyet 3672 HACETTEPE UNlVERSITESİ REKTÜRLUGUNDEN Üniv ersitemiz Fakülteleri iie Yüksek Okul ve Enstitülerinin çeşitli boiümlerine asistan alinacaktır. Yabancı dil ve bilim irntihanları 25.4.1968 perşembe günü yapüacağından isteklilerin 24.4.1968 çarşamba günü r saat 17.00 \ e kadar diploma ve dilekçeleriyle birlikte Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne müracaatta bulunmalan duyurulur. (Basın: 13817A. 3387'3652) ••••»••»•••••••••••••• PROFORMA FATÜRAI VERİLİR Mutemetlik kabul edilir. 84.10 Dalgıç Tulumbalan 84.11 Kompresörter 84.45 Toma Freıe Planyalar 85.05 Elektromekanlk âletleri. VtKTOR BALİ Karaköy Perşembepazarı No. 40. M EVLI T Çok sevgili babaırız merhura İstanbu! Teknik Üniversilesi Makina Fakültesi Moforlar Enstitiisii Müdürlüğünden: 2/5/1968 tarihinde başlamak ve altı ay devam etmek üzere • ^ •••••••••»•••••••••••• (tlâncüık: 6026 3664) J; TOPAĞACINDA Lüks telefonlu daire sahibi eliyle satılıktır. Telefon: 47 81 75 saai 1921 arası Cumhuriyet 3665 FERRO ALYAj İTHAL EDİLECEKTİR Türkiye Demir ve Çelik İşlefmeleri Geneî Müdiirlüğünden KARABÜK 1 İşletırelerimi?: ihtiyacı için, 4200 Toa Ferro Manganez, 850 Ton Ferro Süisyum, 750 Ton Silico Mangan ithai edilecektir. 2 Bu işe ait şartnameler, a) Karabük'tc Genel Müdürlük Malzeme İkmâl Müdurlüğünden, b) İstanbuî'da Karaköy Okçumusa Caddesi Şair Ejref Sokak No. 7 Bevaz Han'da İstanbul Mümessillığinden, c) Ankara'da Ziya Gokalp Caddesi Yıldlz Han Kat 1 de, Ankara Miimessilliğinden bedelsız olarak temin edılebilir. (Baam: 1373S/909B) ebedlyete intikalinin 40. gününe teudtU eden M Nisan 1963 Pazar gunü oğle namazından sonra aziz ruhuna ithaf edilmek üzere, Aksaray Murat Pa$a c»mıinde okunacak Kur'anı Kerim ve Mevlidi Şerife arzu eden akraba, dost ve din kardeslerirnirin buyurmaları rica olunur Kızı: Kadri'e Aydınlık Oğln: Nejal Aıdınlık Cumhurıyet 3655 Aydınlık'ın MOTÖR VE MOTÖRLÜ TAŞITLAR KURSLARI açılacaktır. GECE Bayan Semiye Boysanın eçi. Bülent ve Rasin Boysanın babaları, Sermin. Erol. Turhan ve Kerim in büyükbabaları. Mehmet Bo\"san, Abdurrahman Bovsan. merhum Isık Lisesi Seretmenlertnden Abdi Boysan. Osman Bovsan ve Sülevman Bovsanın afabevleri, Ali Erdfllm dayısı. merhum Vahit Ip^kçi. Melek Öçet. Sabite İrtem, Naci İpekçi, Bedii Anbarcı ve Sami Akyüzün enişteleri TÜTÜV TÜCCARI 9 nisan salı günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazım mütaflkıp Sışli Camiinden alınarak Zincirlikuyu Asri mezarhğına tpvdi edilecektir. Tanrıdan magfiret dileriz. AtLESl NOT: Çelenk gönderilmemesi rica olunur. Cumhuriyet 366? ÖLUM YEF AT Dul Bayan Ester Bassan Bay ve Bayan Yasar Pensoy ve aüesı Bay ve Bayan Rober Baruh ve aile» Dul Bayan Caırula Benozio Bay ve Bayan Leon Benozio Bay ve Bayan Pinhas Benozio ve aılesı Bay ve Bayan Rafael Behar ve ailesi e;l. babaları. kayınpederleri. damatları, buyuk babaları, enistelerı ve akrabaları Kurs sonunda başarı sağlayanlara belge verilecektir. Kayıtlar 1'5'1968 tarihine kadar salı ve perşembe günleri saat 15,00 17,00 arasında yapılacaktır. Kontenjan daha önce dolduğu takdirde, dolduğu anda kayıt'.ara son verilecektir. Kurs ücreti 5C TL olup 18 yaçmı bitirmiş en az ılkokul me7unu istekîilerin aşagıdaki belgelerle birlikte Gümüşsuyu'ndaki Enstitümüz Müdürlüğüne müracaatları duyurulur. 1 2 3 4 5 Tahsil belgesi lureti (Noterden) Sağlık raporu, İvi hâl belgesi, Kimlik ciızdam örneşi (Noterden) Üç adet vesikalık fotoğraf. İsmail Saim Boysan Bay HAİM BASSAN'ın vefat ettiŞini teessürle bildırırlcr Cenaze merssimi 11 Nisan 196S bugunkü Perçembe gunu saat 12.30 da Bujuk Hendek Neve Salom Sinagogunda icra olımacaktır Taziyetlerin sfinagogda yapılması. ev zıyarrtme gelınmemesi istırham olunur İiâncıllk 61573671 KAYIP Şebekemi kaybettını. Hukmu yoktur. Lütfü AKDLMAN Cumhuriyet 3676 KAPALI TEKLİF ALMAK SURETİYLE 150 TON PVC SATIN ALİNACAKTIR 1 Bu lçe ait evsaf ve mütemmim raalumat Müessesemizin Beykozdaki Merkezinden veya Sirkecideki 5. Vakıl Han altında Toptan Mağazamızdan alınabilir. 2 Kapalı teklif mektuplan en geç 8/5/1968 günü saat 17.00 ye kadar MUessesemizin Beykozdalri Merkezine verilmiş olacaktır. 3 Teklifler arasında şartlanmızla lhtiyacımıı» en uygun olanı terclh edilecektir. SÜMERBANK DEKt VK KCNDHRA SANATİt MÜESSESESt (Bamn: 13744/3648) (Basın: 13910/3658) KONSERVATUAR KONSERİ 15 Nisan pazartesi saat 19.00 da ŞAN Sineraasında CEMAL REŞİT REY VÖNETİMÎNDE İKİ ÜNLÜ SANATÇI Hacettepe Üıtiversifesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz ihtiyacı için 517 kalem ilâç, sargıbezi, gazbezi, pamuk satınallnaeaktır. Bu ise ait liste ve şartnam» Ayrüyat •• Levazım Müdürlüğünden istenilebilir. tsteklilerin kapalı zarf tekliflerini en g«ç 30.4.1968 ıalı günü «aat 1T.00 ye kadar verm«l«ri r»y« bu tarDıU buhnucalc ftkilde göndermeleri ilân olunur. (Basın: A, 308713527/3651) AYLA ERDURAN ANDRE NAVARRA (Keman) iştirakiyle (Violonsel) ŞEHİR ORKESTRASI Program : MOZART Keman Konçertosu No. 3. Sol majör SCHtTMANN Violonsel Konçertosu Op. 129 La minör BRARMS Keman ve Violonsel Konçertosu Op. 102. ^ La. minör (Basın: 13914/3673)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog