Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

KOK YAYINLAR ın UÇUNCU KİTABI LadyChatlerley'inSevgilisi D. H. LAWRENCE*ın UNLU ROMANI (Türkçedo ılk defa tam mefin hafimle) Çevıren. AKŞİT GOKTURK DAGlTIM : KEMAL KARATEKİN umhuriyet KURÜCÜSU: YUNUS NADİ HSF.Lriere lerile Birlikte 'lem Kitapları CEBIR CEB: CEBİ CEBIR FIZIK F FİZİK PRı FİZIK PROB il Gokyay . Gokyay Ed M Gokyay Gokyay 10. 10. 5.~ 10. 7.50 7.50 KİMYA PROB? 44. yıl sayı 1S696 Telgrai ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ff NI5an GEOMETR* GEOMETRİ PROB GEOMETRİ PROB. tNKILAP ve İlâro ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Azınlıklar konusunda Atına'da yapılan gorüşmelerde, Yunan hükumetinı temsıl eden Yani Yurıs. dun uçakla îstanbul'a gelmiştir. Yurıs, tstanbul'da Rum azınlığının durumu uzerinde incelemelerde bulunacak ve ilgılı kişilerle gorüştukten sonra, Pazar gunu Ankara'ya gelecektır. 15 Nısan Pazartesı gunü ise, Ankara'da Dışişlerı Bakanhğı Kıbrıs Yunan Daıresı Genel Müduru Adnan Bulak ıle gorusmelere başlıyacaktır. Bilındığı uzere, geçen ay Atina'da yapılan toplantıd'a Turkiye'yı lemsil eden Bulak, once goruşmelerde bulunmuş, sonra Batı Trakya'da ıncelemeler yapmıştı. Yunan temsilcisi Yuris ıse tersıne olarak önce tstanbul'da inceleme yapacak, sonra Ankara'daki görüşmelere katılacaktır. Gerek Atina'da yapılan ve gerek Ankara'da yapılacak olan gorusmeler, tamamiyle karşılıklı «Dert dökme» v e «Şikiyetleri anlatma» nıtelığıni taşımaktadır. Bu goruşmelerden sonra, taraflann temsılcılen hukumetlerıne bırer rapor verecekler ve bunun üzerine üçüncü bir goruşme yapılacaktır. Yeri ve zamanı tespit edilmeyen bu göruşme ise «Sonuç ve karar» göruşmesi olacaktır. Azınlıklar konusunu görüşecek Yunan Temsilcisi geldi Amerikan Kongresi dün, Medenî Haklar Kanununu onayladı Ayaklanmanın önü alınamadı (Dış Haberler Servisi) NEW YORK Martin Luther King'in cenaze töreninde hiçbir hâdise çıkmamıs olmasına rafmen, cinayetin dalga halinde kışkırttığı zenci şiddet hareketlerinin önü bir türlü alınamamaktadır. Dun, simdiye kadar sâkin görünen şehirlerde de olaylar patlak vermiştir. Bunlar Newark. Trenton, Younjstown ve Kansas City'dir. öte yandan, Amerıka Birleşık Devletlerı Kongresi dun, konutlama. ev alım satımı ve kıralanmasında ırk ayırımının yasaklanmasını ongören tasarıyı onaylayarak, Başkan Johnson'ın ımzasına sunmuştur. Temsilciler Meclisi, dünkü otu rumunda, tasarıyı Senato'dan geçtiği şeklı ile kabul ederek kanunlaştırmıştır. Tasarının, bir karma komisyonda göriişüldükten sonra ele alınmasını teklif eden bir önerge Temsilciler Meclisi'nce rerfdedilmiştır. Secim Kanununun iptali icin 34 Senatör Anayasa Mahkemesine başvurdu :: •••• ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Çeşitli partilere mensup 34 Senato üyesi de sotı Seçim Kanununun iptali için dün Anayasa Mahkemesine başvurmuşlardır. 59 YIL DNCE SERİflT İCİN nYJ.KUNn.IS.JRDI Iptal dilekçesi CHP Senato Gıupu Başkan Vekilı Ankara Se natorü Hıfzı Oğuz Bekata tarafından dun Anayasa Mahkemesine verilmiştir. Iptal müracaatı ile ilgili olarak Bekata «Bütün Senato nun önünde cereyan eden \olsuz işlemleri inceledik. Bunlann iptal sebebi olacağına uıandığımız için dir kj Anayasa Mahkemesinde dâva açtık» demlştir. Usulsüzlukleri de belirten Bekata, sözlerine şöyle devam etmıştir: «Bu nedenlerle, Anayasanın 85. maddesine ve iç tüziiğe tamamen aykın olarak çıkartılan kanunun sorumluluğunu Senato Genel Kurulunda da AP Senatörlerinden başka bir tek senatör üstüne almamıştır. Bundan sonra hüküm artılc, Anayasa Mahkemesine aittir.» Seçim, Seçim, Seçim... •«•< Bakan aleyhme tezahürat yapan gençlerin duruşması Sâdece benziyordu Missouri eyaletinin Joplin şehhadiseli geçti rinde, King'in kaatili olduğundan Devlet Bakanı Seyfı öztürk aleyhıne tezahürat yapmaktan «anık gençlerin dünkü durusması sonunda 4. Ashye Ceza Yargıcmın. hâlen cezaevinde bulunan uç gencın tahlıye talebını reddetmesı üzerine öğrenciler, gösterilerde bulunmuşlar, sanıklan omuzlara almışlar ve Gençlık marşını hep bir ağızdan scyleyerek «Hürriyet istiyornz* diye bağırmışlardır. Olaylara Toplum Polisi müdahale etmış gençlen Adlıye binası dışına çı kartmıştır. Bölükbaşı, aydınlan göreve dâvet etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Seçimlerle ilgılı olarak parti merkezlerindekı çalışmalara devam edilmektedlr. şuphe edilerek dün geç vakit yaka lanan bir şahıs Federal Soruşturma Bürosu (F.Bİ.) yetkililerince sorguya çekilmis fakat cinayetle bir ilgısi olmadığı anlaşılarak serbest bırakılmıştır. 33 yaşında, Lynn R. Cleveland adındaki bu şahıs, Texas asıllı olup Missouri'nin Saint Louis şehrinde (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) • îîî .1:: Bölükbaşı aydınlan göreve çağırdı M.P. Genel Başkam Osman Bölükbaşı, dün, emekli Korgeneral Şerafettin Konuray'ın MP. saflarına katılması münasebetiyle dil zenlenen torende bir konuşma yapmış ve aydınlan göreve çağırmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Fas (Düzeltme yazısı) Yargıç reddediliyor 4. Ashye Ceza Mahkemesınde devam eden duruşmanm Daşında sanıklann avukatları söz almak istemişler ancak yargıç, tanık dinlenmesine devam ederek. müdafaa vekillerinin daha sonra konuşmalarını istemıştır. Bunun üzerine avukatlarla yar(Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Sınavda kopye çekmedim. Imtihanda eskı Türkçe yazılarla kopye çekmedim. Komisyon üyesi lüzumsuz müdahalede bulundu. Bunlar Allahın dualarıdır. cevabı asılsız ve gülünçtür, şahsım hedef tutulup küçük düşürülmem istenmiştir. Düzeltmenizi rica ederim. Ali Erdogan Bergama Merkez Vaizi Fas Kıralı ve maiyetini ihi uçak ANKARA (Ctımhuriyct Bürosu) Fas Kıralı Hasan II ve berabermdeki 143 kişilık heyet, ikı ayrı ozel uçakla Ankara'ya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Sunay ıle eşi tarafından, Esenboğa havaalanjnda askeri törenle karşılanmıştır. 32 yaşında tahta çıkan ve bugün 39 yaşında bulunan Kıral Hasan, uçaktan yorgun bir şekilde inmiştir. Beyaz yünden yapılmış geleneksel cellaba entarısı, başında kırmızı tarbus, (fes) kravatsız beyaz gdmlek, yeşıl renklı gözlük ve yemeni bıçıminde krem renkli basık topuklu terhk gıyen Kıral, saat 16.00'da bir Boeing uçağı ile Esenboğa'ya gelmiştir. 143 kışilik heyeti bu dev uçak almadığı ıçm, dun sabah saat 07.30'da Bulgar Havayollarına aıt özel bır uçakla, Kıralın polislen, basın mensupları ve Kıralın özel hızmethleri gelmişlerdir. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Kıralı Hasan U ve Cevdet Sunay, Escnboğa'daki torende Milli Marşlan dinlerken •••• sss :: :: iiH •••• •••• •••• '••! • •«I • ••I ol MART : : •••• unün n o 11 a r ı önümüzdeki seçimlerin bellibaşlı özelliklerinden biri, siyasi partilerin kendi kuvvetlerinı denemeğe fırsat vermesi, diğeri ise gelecekteki tutum ve politikalan tâyin etmesidir. Gerçi a » seçimlerin, mahallî seçimlerin iktidar değişikliğinde önemli etkisi yoktur. Çünkü seçmen, meselâ Belediye Başkarunı seçerken daha çok ilçesinin, ilinin problemlerinin halli için iktidar adaylarını tercih eder. Belediye ve Vilâyet Meclisi fiyelerinin seçiminde de aynı tercib işler. Bu yiizden büyük seçimlerde yüzde 10 15 olarak hesaplanan iktidar partisinin avantaj oranı mahallî seçimlerde yüzde 30 hattâ 25'e kadar çıkabilmektedir. Su var ki, bu knral, de|ismcz ve her zaman geçerli de değildir. Zira partilerin tntumn, iktidarda kalıs süreleri ve seçileceklerin kişiliklerine göre durum değişebileceği gibi, olaşjanüstü dönemlerde de yine sonuç başka olabilir. hattâ şartlar iktidar partisi yerine muhalefet'e avantaj saflayabilir. Öniimüzdeki seçimlerde olağanüstü bir durum mevcnt bulunmadığı için biz, mahallî seçimlerde A.P.'nin hayli yüksek bir iktidar payı sağlayabileceğini sanırız. Bn bakımdan mahallî seçimler, partilerin kuvvetlerini gösterecek bir ölçü olmayacaktır. Fakat Senato seçimleri kısmîliğine ragmen dijçerlerinden başka bir özellik gösteriyor. 24 ilde yapılacak secimlerin iktidarda değisiklik meydana getirmiyeceği bilinmekle beraber, parti örçütleri daha fazla oy toplamak için çalısacaklar, bir anlamda 1969'un iktidar adayı olarak yarısacaklardır. Dolayısiyle yansmada. il il toplanacak oylar'ın önceki seçimlerle karsılastınlması, kuvvet kazancı veya kaybı hakkında hem partilere hem de kamu oyuna likir verecektir. Meselâ Adalet Partisi, acaba, bölge bölge veya topln olarak 1965 oranlannm üstüne mi çıkacaktır, yoksa iktidar avantajına rağmen oyu düsecek midir? Senatoda elde edilecek sandalye sayısı seçim sistemindeki değisiklik dolayısiyle artabilir. Fakat e|er A.P.'nin oy oranı, iktidar avantajına rafmen, 1965'in çizgisinde kalırsa sonnç, parti bakımından bir basarı sayılamıyacak, aksine 1969 seçimleri için tehlike zili çalmış olacaktır. Şüphesiz bn ihtimalin tersi de mümkündür ve Adalet Partisinin oy oranını yükseltmesi sartlar yardım ettiği ya da değismedifi takdirde geleeek seçimlerin sonucunu şimdiden belli edecektir. önümüzdeki seçimlerde CJI.P. ve CP.'nin elde edecekleri oylar, kanaatimize göre, çok önemli.. C.H.P. 1965 seçimlerinden önce ortanın solu politikasını savunmaga başladı, toplam oylann oranı yüzde 2«'e düşünce parti üst kademesinde ihtilâf çıktı, bn ihtilâf nihayet bölünmeğe kadar gitti ve G.P. kurnldu. Güven Partisi bugün iktidardan çok CH.P.'nin karsısmdadır. GJ., Halk Partisinin sola kaydığı, bn yüzden seçmen gözünde itibannı kaybettigi iddiasının üzerine otnrtnlmuştur. Üstelik ana muhalefet partisinde, ortanın soln politikasının tasvip edilip edilmediğinden şüpheienenler bulundnğu gibi, işbaşındaki ekibin başansızlığını seçim sonnçlariyle ispatlamak isteyenler de vardır. Bu bakımdan C.H.P.'nin oy oranı düşerse, Senato seçimlerinin özelliğine bakılmadan, hem parti içinde simdî durmuş görünen çekismeler artacak, hem de G.P. hücnm doznnn artıracaktır. Bnna karsılık Halk Partisinin daha yüksek oranda oy toplaması şüphesiz partiyi önemli gelişmelere götürecektir. Kısacası, Senato seçimlerinin söyle ya da böyle sonnç vermesi, C.H.P. için sadece bir kuvvet denemesi olarak değil, partinin geleeegini tâyin edici bir etken olarak değerlendirilmelidir. Seçimlerin önemi İSYANI •• •« •••> *••• Bursa Toplantısı lahkikatı son safhada BURSA Bursa Cumhuriyet Savcısı, «Türkiye Milliyetçi Kuruluşlan İstişari Toplantısı» nda yapılan konuşmalarla ilgili olarak yürütülmekte olan tahkikatın «son safhada» olduğunu bildirmişür. 23 25 mart tarıhlerı arasında Bursa'da yapılan ve Türkiyedeki «milhyetçı ve mukaddesatçı kurulusların temsilcılen» nı bır araya getıren toplantıda ilen sürülen görüşler hakkında şu yönlerden tahkıkat yapılmaktadır : O Cnmhnriyeti tahkir, O Kurucu Meclisi tahkir, O Hükumeti tahkir, O Lâıkhge aykırılık. Yapılan tahkikatın bu yönlerden yurütülmekte olduğu, ayrıca geçen hafta Cıımhurivet Se(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Devleti ele geçirmeye çaiışan gencı hareketin hazırlanışı, oluşu ve sonu Fer/bot boffı 150 yolcusu boğuldu Beklenmedik bir anda şıddetîı bir fırtınaya yakalanan 8500 tonluk bir fenbot, ıçmdekı 774 yolcusu ile birlikte sulara gömülmüş tür. Yenı Zelanda tarihinin en büyük fırtmalanndan binsine ya kalanarak batan «VVahine» adındaki feribot, sulara gömüldüğu zarnan sahilden ancak 1600 metre açıkta bulunmaktaydı. Hükümet kaynaklan, faciada en az 150 kisinin öldüğünü soylemış lerdir. Kayalıklara bındıren feribot, su alıp batmaya başlarken, kıyıda toplanmış olan bınlerce kiçı, çaresızlık içinde facıayı baştan sor.una kadar izlemiştir. Kasırga lıır.anı allak bullak ettiği ıçın hiç bir kurtarma gemisi o anda \Vahine feribotunun yardımına kosamamıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) ECVET GÜRESİN'İn kaleminden • ••I Cumartesi günü C u m h u r i y e f t e '•••••••••••••••••••••IIMIIfMIMIIIIHIHttllMMtlltlllllllMnHlllltdllllMlimitlMttlllllltMttltltllllllıım.ttdlll ııılıtıııııi|iiHiıififtttı«t(iııifiııııııııti(t*tıııiHitttttttt«Hitıtııtıııım*ıııııiHiııt«fiııtıııııi(i«tıifittttıı*ıt*tı •••• • ••• Itıı •••• •••• H :::: WELLİNGTON (Yeni Zelanda (a.a.AP) Niçin Bekleyemeyiz 1962'nin soğuk kışı 1963'ün ilk aylarında da devam etaıişti. Arkasından sakin bir bahar geldi. Amerikalılar taüı bir yaz mevsimi bekliyorlardı. Beklenebile cek en kötü şey. 60 milyon arabanın aynı yere aynı anda var mak istermişcesine yollarda mey dana getirecekleri trafik sıkışıklığı idi. 50 milyon ailede 200 milyon kişi yıllık tâtillerinde dinlenebilecek bir yer bulmak için çırpuıacaktı. Martin Lvther King \ Mareşal Fevn Çakmak anıldı Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölümünün 18'inci yıldönümü rcünasebetiyle, dün saat 10'da Eyüp'teki kabri başında bir anma töreni düzenlenmiştir. 66'ıncı Motorlu Piyade Tümen Bandosu ve Tören Bölügünün, merhumun kabri başında yer almasından sonra, İstiklal Marşı çalınmış ve Türk bayrağı göndere çekilmiştir. Boru ile verilen «ti» işaretı ile bayrak yanya indirilmiş ve saygı dunışunda bulunulmustur (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) GSk gürüllüleri, ortalığı sorsmoğa başlamışlı Çeviren VTCDİ KIZILDF.MİR ğildi. Amerikayı idare eden Beyaz Sarayda ve devlet dairelerindeki idarecilerde kendilerine karşı bir güven havası hüküm sürüyordu. Vergilerin indirilmesi için bile bir tasarı hazırlanmıştı. Ticari hayai hızlıydı, işsizlik asgari seviyede idı ve para birçok Amerıkalılar içinhayli boldu. r Gök gürültüleri «Katletmiyeceksin, ve kim katlederse hükme müstahak olacaktır» İncil, Matta, bab: 521 Tatlı bir yaz olacağı şüphesizdi, çünkü vasat Amerikahya göre, endise edilecek bir sebep mevcut de Yaz geldi, havalar pek güzel oldu. Fakat Amerikanın sosyal ikliminde şimşekler çakmağa, gök gürültüleri ortalığı sarsmağa başladı. Amerikanın üçüncü ihtüâli, zenci ihtilâh, bir infilâk halinde etrafı sardı. Amerika tarihinde ilk defa olarak hemen hemen bin kasabada birden k^rışıklıklar başgösterdi. Tıpkı 1789 Fransız İhtilâlinde oldu ğu gibi sokaklar bir muharebe mey danı haline geldi. Yine o ihtilâlde(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) ECVET GLRESİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog