Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

f1 şampiyooJuk düğümü bu gece çözülecek BAMRMA'DA GALİBİYET PRİMİ 1000 LİRA AYKAÇ: «Bü MACI KAZANMAYA MECBURUZ» Bandırmaspor Galatasaray Ne olut? Teselli maçını G. Saray kazanmak zorundadır Saim KAUR ı firkiye llginde uğradığı büyük başansızlıği Kopayı kazanarak unutturmak istiyen G. Saray bugün ilk bakışta giiç görülmiven, fakat hakikatte sanıldığı kadar kolay olmıyan bir nnav verecek. İkinci Türlriye Lipnin Kırmızı Grupunda güçlii kabul edilen Bandırmaspor, ilk maçta seyircisi önünde San • kırmızılı takıma yenilmeroenin rerdiği moralle bugiin Mithatpajaya çıkıyor. îşte G. Sarayı düşündüren de bu tutumda bir rakip önünde elimasyonu saflıyacak golün her zaman kolay atıiamadığıdır. Esasen yalnız G. Sarayın değil, Türk futbolunnn benüz çözüm yolu bulamamış önemli bir problemi sıkışık defansı çözecek ve açık oyuna zorlıyacak taktiği forvet elemanlanmızın bir tttrlü benimsiyememeleridir. Bu dunımda yapılan, golü, karambollerin yarattığı rastlantı polisyotüardan beklemek oluyor. O zaman hava toplarına hâkim kalecisi ve ortabafı bulunan takımlar sansh günlerinde gol yemiyorlar. Sa.ı • tarmızıblar kendiJerini hababam futboluna kaptırmazlarsa ve rakiplerine hücum fırsatı verilen akınlanm oyalamadan geliştirirlerse elbette Kupaya dcvam etmek şansları Bandjrmaspordan çok fazladır. Fakat oyun karambol tnaçı haline gelirse işin kur'aya kabp kal'»'vacağım pekâlâ şans tâyin edebilir F. Bahçe LT.U. ile oynuyor Tuncer BENOKAN ürkiye basketbol lıgınin şampiyonluk duğumu bugun saat 20.30 da Spar Sarayında yap:lacak Fenerbahçe l.T.Ü. karşılaşması ile çozulecek. Bu mühim ve kritık maça Fenerbahçe: «Tuııcor, Halil. Hüseyin, İlker \c Önder» beşi i!e, 1 T Ü. de: «Kemal, Cihat, Reşat, Huseyin, Öner» tertibi ıle çıkacaklar. F. BAHÇE San lâcivertli takım, lıgte en uzun ve tecrübeli »lemanlara sahip bulunmaktadır. Fakat takım yaşlıdır. Kondüsyon da zayıftır. Uzun adamları Halil, Hüscyin ve Tuncer müdafaada iyı gozukuyorlar ama hücumda daima neticesiz kalıyorlar ve ribauntları unutup dış şutlarla neticeye gitmeye çalışıyoıisı. Kefesleri yeterli değil. İlker, Onder'ın formlaıında da bir dusme yar. l.T.Ü. 1. Teknik Üniversıtesi her bakımdan bugun basketbolu en iyi oynayan bir ekıp. Kemal, Reşat, her takım ıçın tehlıkeli, durdunılmalan da guç. Huseyin Alp heyecanlanmadışı müddetçe takıma faydalı b'r baskctbolcu Takımın kondusvonu çok ıyı, 40 dakikayı ralıat çıkarabılıyor, şut adamları var. J Muhtemel kadrolar Galatasaray: Yasın (Faruk) Bekır, Erdal Mustafa, Doğan, Turan Yılmaz, Ergün, Metin, Ayhan, Uğur Bandırmaspor: Taner Ahmet, Cıhat Orhan, Nevzat, özkan B. Cengız, Zülfü, Soner, K. Cengız, Sahh. urkıye kupası çeyrek fınalınm revan? maçını bugün saat 15.15 de Dolmabahçe Stadmda Bandırmaspor ıle oynayacak olan Galatasaray, bu maça çok hırsh çıkacaktır. Teknik ydneticilerin:«Bu maçı kazanmaya mecburuz» şekhndeki sozleri de Sarı kırmızılı takımın Metinin kadroya girmesi ile Bandırmaspor karşısında net bir galibiyet almak ve rakıbini elemek hırsı ile oynıyacağını göstermektedir. San kırmızılı teknik yöneticileri bu maçta da kaleciler düsündürmektedir. Teknik adamlar kaleye han gı kaleciyi koyacaklarmı duşünmektedirler. Bu sebeple Yasin ile Faruk arasında ancak bugiin bir tercih yapılacaktır. Galatasaray dun hafıf bir çalışma yapmış ve kampta dinlenmiştir. Defans adamı Talâtın bu maçta oynıyamaması çok gedik veren defansın boyle mühim bir maçta büsbütun ezıleceğmı göstermektedir şeklınde konuşan bazı ıdarecıler aynı zamanda Galatasaraya karşı defans yapmaya gelen Bandırmanın da müdafaayı pek yormıyacağını da sozlerine eklemektediıler. Bandırmasporlular büyük bir taraftar kitlesı ile bu maça gelmektedir, Bandırmasporlu yöneticiler galibiyet halinde oyunculara 1000 lira prim vereceklerdir. Bu maça 18 oyuncu getiren Bandırmasporun antrenör yardımcısı Çetin Zeybek, îstanbullu seyircilere iyi bir futbol göstereceklerini belirtmekte ve Bandırraaspor'un rr.udafaa yaparken gol de arıyacasını sovlemektedır BÜGÜN BANDIRMASPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN G. SASAYLI FLTBOLCULAR KAMPTA T r Cumartesi günkü Göztepe maçı Siyahbeyazhlann son kozıı Beşiktaş bir yer bulabilirse kamp yapacak B îürkiye Spor Yozorları Yorı$ması Bisiklelçiler bugiin ^ntalya Alanya arasıitfla ko Bısıkletçıler bugun Antalya Alanya arasında koşacaklardır. Akdeniz turunda 140 küometre lık koşuya 11 bölgeye mensup ")0 ye yakın pedal katılacaktır tlk defa bu bölgede yapılacak varıs büvuk bir önem taeın' BANDIRMASPOR ONB1KI ÜNIVERSITE SPORSORUNU Batı anlayışnla Beden Eğıtimi ve spor konusunu tedrisatı içine alma ieşebbüs \e Tasansı hakkındaki duşüncelerimiz: " nsan, yuksek btr akıJ ve zekâ statüsüne sahip olmakla beraber herşeyden evvel bedeni ile hareket eden bir varlıktır. tnsanın zıhm, sosyal ve ruhi kaabiliyetlen saflam bir bedeni kondısyona bağüdır. Bu sağlam bedenı kondısyon tam mânasıyla teşekkul ettikten sonradır ki, uısan, akli, sosyal ve ruhi bir gelişme kaydedebilır. Bu bedeni gelişmenin sağlanması içın gerekli çalışmalara da gayet tabiî insanın pek genç yaşlarda başlaması ve olgunluk çağında da buna ilmın ışığmda devnm etmesi gerekmektedir. Içmde bulunduğumuz uygarhk kc?ullan, belkı, insanın bedenen çahsmasına fazla yer vermesi ıeap etmediği gibi bir durum gösteriyorsa da, uygarhk ıcabı ve insan gücü enerjisinın ıstimalini azalttığını zannettiğimiz araçlar bil'akis sağlam bir bedende bulunan sağlam ve ısleyen bir başm yarattığı neticeler değil mıdir' Çağdaş uygarlık toplum içinde sağlam bir bedenin önemini çoktan değerlendırmesini bilmıştir. Bu husus sadece günümüzün anlamına uyan bırşey değildır. Mi lâttan yüzlerce yıl evvel bugünkü uygarlığımızm orijini olan Akdeniz uygarlıklarının beden eğtimi ve spora verdikleri önemi her entellektüel bilir. Klâsik devnn ve çağımızın akademi, yıiksek okul ve üniversiteıerinin kapıla u hafta cumartesi günü Göztepe ıle karşılaşacak olan Beşiktaş, kamp yapacak bir yerin pe şındedır. Turizm sezonunun başlaması sebebiyle oteilerın dolu olması yüzün ien Beşiktaş kamp yapacak bir yer bulamamış. her zaman kamp yaptıkları otel ise başka angajmanlara girişmistir. Idarecıler otel bulabildiklerı takdirde perşembe günü ,'ampa girileceğini ifade etmişlerdır. SON KOZ GÖZTEPE MAÇI Beşiktaşlı y«peticiler haftanm maçı olarak niteledikleri G6xtepe maçının kendileri için son koz olduğunu söylemekte ve şunları ifade etmektedirler: « Göztepeden iki puvan alırsak iddiamızi devam ettiririz. Fakat puvan kaybedersck artık bu i; iyice biter.» DÜNKÜ ÇALIŞMA Beşiktaş futbol takımı dün teknik yoneticılerin nezaretinde ilk çalışmayı yapmıştır. Antrenör Yanevski fııtbolculara bol bol şut attırmıştır. TARIŞMADA DERECE ALA.N ARKADAŞLARIMIZ; CEM ATABEYOGLl1, TUNCER BENOKAN, EKREM KARPAT VE ABDCLKADIR YÜCELMAN BİR ARADA 5 armağan aldık Ekrem KARPAT haberde birinci, m ü sabaka \azisinria iiçüncü, Cem ATABEYOĞLU incelemede ikinci, Tuncer BBNOKAN müsabaka >azısında ikinci, Abdülkadir YÜCELMAN röportaj dalında iiçüncü oldular. ürkiye spor yazarlarmın her yıl tertiplediği «Türkiye Spor Yazarları Armağanı» yarışması so na ermiş ve Cumhuriyet yazarlan 3 armağan kazanmışlardır. Haber dalında Ekrem Karpat (Blue Bird 2 nin ilk plânını ben çiz dım> isımli haberi ile birinci. müsabaka yazısı dalında da ıTurgayın jubilesi muhteşenı oldu) isimli yazısı ile üçüncü olmustur. tnceleme dalında Cem Atabeyoğlu (Akdeniz Oyunlarında Türkiye> yazısı ile ikincilik. Müsabaka yazısı dalında Tuncer Benokan (İlk etabı Kotev kazandO yazısı ile ikincilik almışlardır. Röportaj dalında fcc Abdülkadir Yiicelman (Yarım Asrm Kuvvet İlâhları» adı altındaki yazısı i!e ü Fenerbahçe bu maçta 1T U. n:n 3 adamı Hüse\m. Kema! ve Resatı durdurmak ıçin Halile. Tuncere ve Hüseyine gorev verecek. Geçen Türkiye Kupası maçında Hüseyin ancak dirseklerl» durdurulmaya ça lışılmıştı. l.T.Ü.'nin hızlı oyunu karşısında 3 uzun adamın Kemal ve Reşatı pek tutmalaruıa imkân olmıyacak gibi. Sonra dış adamlardan Halit ve Haluk'un şutları da Fenerbahçeyi sarsabilir. İ.T.Ü. blok müdafaası yapıp rakibini durdurmaya çalışacak. Sarı lâcivertlilerin hücumda pek tesirli olmadığı açıkça görülmektedir F. Bahçe ancak ribaunt hâkimiyetini ele alırsa ve İlker ile Önderin de şutları isabet kaydederse 40 dakikanın da en az 3J dakika^ını oynamaya çalışırsa l.T.Ü.'yi çözebilir. Aksi ha'de yenilmeye mahkumdur Sarılâcivert liler. Bütün tahminler İ.T.Ü.'nin le hine. Çünkü l.T.Ü., Fenerbahçenin oyununu bozacaktır. Belki de Hüseyin Alp'e bile lüzum kalmadan iyi top çevirip. Kemal vâsjtasiyle sayıya gidip neticeyi lehine çevire bilecek bir takımdır. Bu maçtan önce saat 19 da PTT, Kadıköyspor ile oynayacak. Saat 17.30 da G. Saray, Kurtuluş karşılaşacaklar. Ankarada saat 18 de Adana Kara tas ile Konya Idman Yurdu Anadolu Kupası şampiyonluk maçını oynıyacaklar. Bu maçtan sonra Suspor, Sekerspor ile, Muhafızgücü de Ankara Koleji ile karşılas^caklar. î: Genç erde Galata namağlup GRUP (E) İ T. U. Emirgân 52 Tepebaşı Şehzadebaşı 11 Çırçır Örnekspor 00 Tepebaşı 5 2 3 0 947 1. T. Ü. 5 2 2 1 10 9 6 Çırçır 4 1 3 0 325 Örnekspor 5 1 3 1435 Şehzadebaşı 4 1 1 2 353 Emirgân 5 1 0 4 39 2 3 cü AMATÖR LÎG. KIRMIZI G R U P : GRUP(A) Istanbulspor G. Saray 21 30 Altınok Avyıldız Sarıyer Has'îoy 31 10 Kurtuluş Tuzla Eyup Adalet 10 32 D. Safaka • Levent Beykoz B. Spor 11 5 3 2 0 10 3 8 Altınok Suleymaniye Taksim 51 8 6 D. Şafaka 5 23 9 5 6 Tuzla 5 22 1967 1968 8 7 6 Kurtuluş 5 22 2 ci AMATÖR LİG 814 3 Levent 51 1 GRüP(A) 412 0 Avyıldız 5 00 Selimiye P.T.T. 10 GRUP (B) Yaylâ Lânga 51 32 Yenıkapı Kartal Tarabya 10 Sirkeci Cerrahpaşa Iskenderpasa 11 5 5 0 13 3 10 0 Selimiye Yalova Çatalca (H) 30 1 11 4 8 5 4 Yaylâ Yalova 5 4 1 0 14 2 Sirkeci 1 2 46 5 Kartal 5 3 0 2 10 6 P. T. T. 0 3 68 4 Yenıkapı 5 3 0 2 7 8 Lânga 2 3 614 2 Cerrahpaşa 5 2 1 2 69 Tarabya 1 4 3 8 1 İskenderpaşa 5 1 2 2 5 5 Çatalca 5 0 0 5 012 GRUP (B) GRUP (C) 21 41 Çıksalın M. Paşa Haydar R. Hısar 32 Zeyrek Eminönu Kumkapı Zara Acıbadem 2 0 21 Mimarsınan G. O. Paşa K. Çekmece Tekel 11 3 6 0 15 3 10 5 2 Mithatpaşa 5 5 Hayd'ar 6 5 6 154 6 G. O. Paşa 5 2 K. Çekmece 5 5 2 1 2 5 4 5 Çıksahn Kumkapı Z. 5 2 1 2 89 5 5 2 1 2 6 8 5 M. Sınan Acıbadem 5 1 2 2 69 4 5 1 2 2 7 6 4 3 2 58 3 Emınonu Tekel 5 4 5 1 2 2 2 3 612 2 Zeyrek R. Hisar 5 GRUP(E) 21 Şışlı Gokspor GRUP (C) 40 Kâğıthane İst. Ünv. Özenspor Yeldeğırmeni 10 40 Üsküdar Yılcîız 30 Bozkurt Kuruçeşme 0 329 Kâğıthane 5 4 21 Fethiye Alemdar 1 11 3 7 Uskudar 5 3 Özenspor 5 5 0 0 10 2 10 1537 Şıslı 5 3 Fethiye 5 31 1 9 6 7 3 383 Yıldız 5 1 Yeldeğirmeni 5 2 2 1 6 3 6 2 311 3 Ut. Ünv. 5 0 Bozkurt 5 21 2 735 4 151 Gokspor 5 0 Alemdar 5 01 4 191 GRUP ( F ) Kuruçeşme 5 0 1 4 111 1 tlkadım 61 Karagucu Fatih 32 Çınarspor GRUP (D) 1967 1968 GENÇLER LİGİ 2 ci DEVRE BEYAZ GRUP: Galata K. Paşa 20 Beşiktaş Fenerbahçe 10 Karagumrük Beylerbeyi 1 0 D. Paşa Anadolu 40 Yedıkule Y. Dırek 21 Çibali Hilâl Kulespor Unkapanı Zaferspor 4 3 1 Cibalı 4 2 1 Pnkapam 4 2 0 Sulespor 4 1 1 0 1 2 2 I llnıın ışığmda anlayış Yazan: Ruhi SARIALP nnda nıçın 'MK.N SAN A İN CORPORE SANO» sloganı hakkedılmıştir? Çağımızın uygar toplumlarına insan oğlu potansıyel bir beden, ruh ve kafa sağlığı ıle feirmedikçe uygarlığın ağır kosulları altmda ve sür'atlı to.nposu karşısında asla şevk ve gayretle çalışamaz. Su halde ınancımız uygarlığın, teknığın ılrnın kaydettiği inkişaflara paraiel olarak beden ve dolayısıyle ruh sağhğının da ihmal edilmeksızin geliştirilmesı aklidir ve böyle olır.alıdır. Modem çağın bilim uygulanalarına sahne olmuş olan bu konu bugün dünyanın her köşesinde okul, mesleki eğitim ve yüksek tahsil müfredatma girmiş; îoplumlann gerçekleşmesini arzuladıkları alanlarda büyük hizmetleri dokunmuştur. Beden eğitimi ve spor mutlak surette diğer müsbet ılim konulanna paralel olarak rehberük ve organizasyon isteyen bir branstır. Dilgisizce ve başı boş tatbik edilmeğe çalışıldıgı anda zararli sonuçlar doğuıması tabiidir. (Oevamı yann) fstanbul'da Halfer Takım Müsabakası yapılmayacak Istanbul Halter Ajanı Kogos Kambur. çok fazla ıtıraz olduğu ve hileler yapıldığı gerekçesıyle bundan böyle Istanbul bölgesinde halter takım müsabaka.'an yapılmamasına karar vermişür. Bogos Kambur'un böyle bir karar almasına 1 ay once Fatih Güreş Kulübünde yapılan böîge birinciliklerinde, müsabakalardan sonra yapılan takrnı tasnifine bazı kulüplerin haksız mrazlan sebep olmustur. Aiana göre kulüpler, takım tasnifi yapılırken, işo kanşmakta ve aıan bunlara tek başına karşı koyamamaktadır. Böyle bir karar almasına srlâhiveti olup olmadığı sorusuna, «Evfit vardır» seklinde cevap veren Kambur. «Bu sızın acainizı goster mez mı?» sorusuna da «Evet maalesef bu camıayı doldurmuş olanlara karşı acizim seklinde konuşmuştur. çüneiilük almıştır. Dr. Raşit Serdengeçti. Turan Bar las, Şakir Eczacıbaşı, Kadri Kayabal, Tevfik Ünsi, Eyüp Karadayı ve Çetin Sencan'dan kurulu jürinın verdiği diğer armağanlan şu şaz?tecıler paylaşmışlardır. Haber kolu: 2 Ali Gümüş, 3 Sumer Demir. Müsabaka yazısı kolu: 1 Necmi Tanyolaç, Röportaj kolu: 1 Nâmık Sevik, 2 Talav Erker, İnceleme: 1 Cemal Saltık, 3 Nezih Alkış, Fıkra Kolu: 1 Erdoğan Anmnar. 2 Aydm Bakanoğlu, 3 Şükrü Gülesın, Mi zanpaj kolu: 1 Kenan Şengül, 2 İsmet Tongo. 3 Nejat Altav, Fotoğraf: Kolu: 1 Arif Işıldayars, 2 flhan Demirel. 3 Ismet Gümüşdere, Karikatür kolu: 1 Cafer Zorlu. 2 Bedri Koraman. Çanakkale Boğazında maralon yanşı yapılacak Yüzme Federasyonu bu yılki faaliyet programını tes»t etmiştir. Yurt içi faalivetlere geniş şe kilde yer venlen programda geçen yıllardan farklı olarak Çanakkale Boğazmda vap'iscak maraton ^rışı ver almaktadır. Bu arada 2325 ağustosta Ankarada Türkiye Tunus l'arsüasacaklar. jüzme ve sutopu takımımız yurt dışı faaliyetı olarak sadece 1524 eylulde Bevruta gidecektır. Sezonun ilk yüzme yany 20 nisanda Heybeliada havuzunda yapılacaktır. Millî Takım Polonya maçı için ilk çalışmasını yaptı Milli Takımımız 24 Nisan'da Polonya ile özel mahiyette yapılacak maç îçin ilk çalışmasını dün Mithatpaşa'da yapmıştır. Ordu Takımı ile Tahran'da bulunan Nihat, Yusuf ve Nihat (G. Tepe) ıle sakathkları devam eden Talât, Nevzat ve Aydın (P.T.T.)'in katılmadığı ıdman 1.5 saat kadar sürmüştür. Önce taktik denenmesi, daha sonra da çift kale yapılmıştır. İDMANI APAK DA IZLEDt Millî Takımın idmanmı Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak da takip etmiştır. Apak, Polonya maçından zıyade Rusya ve Kuzey îrlanda karsılaşmalarının mühim olduğunu belirtmiş ve şunları ilâve etmiştir: «Galatasaray'lı Muitafa bugune kadar 24 defa milli olmuş kıymetli bir oyuncumuzdur. Sayet Polonya'lılar maçta oyuncu değiştirmeyi kabul ederlerse kendisine kısa bir süre yer vereceğiz. Böylece Mustafa da gümüş madalya almaya hak kazanacaktır.^ Cağaloğlu Erkek Yurdu ."\Iasa Tenisi maçlan Yuksek Öğrenim Cağaloğlu crkek yurdu tarafından organize edılen masa tenisi maçlan sonuçlanmış ve Edebiyat Fakültesınden Babür Arsan bırıncı, Hukuk'tan Mustafa Sen ikinci, Guzel Sanatlar'dan Rajesh Brandori uçuncu olmu<dardır. 12 bilenler SporToto'nun 34 üncü hafto değerlendıriimesı dün sonuçlan mıştır. Buna göre: 13 bilen olmamıştır. 27v 750 lira alacak ı 12 bılen 27 kişı 27.?50,50 TL. 11 bılen 343 kişı 2.184. TL. 10 bılen 3520 kişı 212,50 TL. alacaklardır. 1. Kosu: Favorı: Kdkhan, Plase: Aydın, Sürpnz: Melek 2. Kosu: Favorı M?bıuk 2. P!a se Çorabatur, Sürprı/: Fırtına 25. 3. Kosu: Favorı: Alkız 12. 4. Kosu: Favori: Karahan, Pla se: Kıymet. Sürpnz: Tırpan 5. Koşu: Favorı: Corvette. Pla se: Asmara, Plase, Kdir. burpnz: Bonşans. «. Kosu: Favon: Bırkal. Plase. Karsavuran, Sürpnz: taffe. 7. Koşu: Favorı: Joujou • PJase: Kamıgza. Plase: Alcyon, Sürpnz: Storm. Vüksel KK("C •••••••••••••••••••••••••••••••••••••'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••B faerelercfe ne yaptılar :J5. Hafta maçlan Beşiktaş Göztepe Demirspor Eskişehir Feriköy G. Birliği Fenerbabçe PTT Şekerspor' Vefa Â. Gücü Altay Altınordu Hacettepe Bursa Galatasarav Kayseri Toprakspor L'Iküspor • Zonguldak Sakar>a Manisaspor Beylerbeyi Samsun Galata Giresun Beykoz Adaııaspor Istanbulspor Aydın t. latt 7 5 S 10 6 4 8 6 9 5 7 7 g 10 1(1 Takımlaı O Beşiktas Q Demirspor O Feriköy O F. Bahçe 0 Şekerspor O A. Gücü O Altınordu O Bursaspor 0 Kayserispor flî) Ülküspor O Sakar^a O B. Bc>i © Galata Beykoz İ«t. Spor Kendl Maçlan Sabannda O G B M U B M Kaldp Sabada G B M 2 0 1 3 0 1 3 0 3 1 2 üolleı M. Ye. fu». K p 34 23 16 39 22 16 24 27 29 24 28 27 20 44 16 27 36 11 3* 34 26 23 34 taJomUf Göztepe Eskişehir G. Birliği Vefa Altay Hacettepe G. Saray Toprakspor Zonguldak Manisa Samsun Giresunspor Adanaspor Aydınspor Petrolofi* Maçlan O G 8 M Keodt gahasında Ci B M 8 8 6 7 2 7 5 7 6 11 7 12 4 3 7 5 7 4 9 5 7 6 5 4 3 1 Kaklp Sahad» U B M 2 2 2 0 1 1 3 7 3 3 3 3 3 6 5 5 3 3 3 2 4 6 6 6 5 8 3 9 Golleı Al Ve fov Bılâl 4 0 1 3 510 1 41 20 517 9 4 5 344 6S 3 Altmmızrak Altınmızrak Çınarspor Karagucu Kireçburnu Fatıh Ilkadım 5 5 5 5 5 5 K i r e ç b u r n u 00 3 2 0 928 2 3 0 12 7 7 3 1 1 1510 7 2 2 1 10 5 6 0 1 4 614 1 0 1 4 317 1 9 9 6 4 8 3 5 S 4 X 5 6 5 2 6 5 7 4 4 S 2 50 45 60 80 40 50 70 45 75 45 60 60 50 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 2 0 10 02 1 10 10 2 0 102 1 02 0 20 2 25 25 26 25 26 25 25 U 27 2$ 28 28 27 13 8 4 5 13 7 5 S 15 15 9 1 7 8 11 5 6 14 9 6 10 8 11 6 6 8 13 S 12 10 10 8 10 S 11 9 8 9 10 11 5 4 12 7 4 6 8 4 9 6 4 S 5 4 2 2 5 9 3 1 9 1 S 4 2 8 6 4 8 7 4 2 34 1S 4i 21 23 • 8 20 35 29 9 5 1 26 34 2 6 20 36 1 5 2 7 26 39 9 4 27 21 8 2 13 2i 3 9 20 35 4 8 24 26 5 5 26 26 2 8 21 26 17 «8 32 28 29 29 36 12 25 25 26 26 25 26 25 26 28 28 28 28 28 11 8 fi 10 6 9 8 1» 8 9 10 7 2 12 11 8 12 6 6 9 10 11 S 7 9 8 11 12 9 7 8 10 10 17 £ 5 11 6 11 52 4 . 10 3 2 1 33 26 33 26 21 18 32 25 17 30 27 22 25 37 32 25 30 31 40 24 26 26 45 20 28 36 31 30 25 28 14 26 30 26 26 28 16 28 21 30 26 33 26 40 28 30 20 24 26 24 34 21 29 22 30 23 30 16 28 26 29 Yed. maclar 1 28 7 6 15 28 18 8 2 2S l.i x : 6 4 4 13 3 2 t! 2 1 2 11 3 7 • 7 i 28 11 8 9 28 10 7 11 28 7 9 12 II 2 1 10 4 S 5 6 8 3 11 14 9 27 2:: mmmamummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^muammmmmmmmmmumuuammmuummmmmmmmmmmmummummmmumuummmmmummummmmmummmummmmmmmuammmmmmmmumuuumummmmmmmm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog