Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASLN AHLÂK YASASFNA UYMAYI TAAHHÜT EDER Sahib! : NAZİME NADİ 0 Genel Yaytn Müdürü ECVET GÜRFSİN Sorumlu Basan ve i'azı Yayan Isleri Müdtiru EROL DALLI ve CUMHUHİYET MATBAACILK Gazetecilik T. A. Ş. Cağaloğlu Halkevl » k a k No. 3941 İLITRİ: KflfOksaat Meydanı Edirne Hanı ADANA Telefon: 4550 * ANKARA: Atatürk Buivarı Yener Ap. . Yenişehir Telefon: 12 09 20 U 09 66 • 12 95 44 17 57 35 # İZMIR: Fevzipasa Bulvarı. Afşarojlu İSharn 104105. Tel: S1230 BUROLAR ABONE Senelik 6 «ylık 3 ve Tiirfciy» 75.00 40.00 22.00 İLÂN Harici 198.00 99.00 49.50 Bajlık (Maktu) 3 3 4 5 ind nhtfeterd* fjanüml) 8 7 nci sahlfeler Nifan, Nikâh. Evlenme, Dojum (Maktu) Ölüm, Mevlit, Tesekkür ve kayıp arama S Ölüm, Mevlit. Teşekkür (23 cüı 5 cm 225 Lira 50 45 85 100 150 > » > > > SAYISI 25 KURUŞ ANKARA, ı Cumhuriyet Bürosu) Tarım Bakanı Bahri Dağdjış, Senatoda dün, Meksika buğdayı konusunda yapılan tenkidleri cevapÜniversitelerarası Girış Sına[Başmakaleden devam] landırmış, Adana'da bu buğdayın vı için aday kayıtlarına 24 Ni hoşlMmıyor, 1920 düzeninin deİngjlizce bilmek, bir kaç satır yazıyı kör lopal çtkarmak değildir. Bize göre İngilizce bümetc söylenenleri ekili bazı tarlalardaki tahribatın san çarsamba günü başlanacakvamını istiyordu. Bugrün Metunet sellerden ileri geldiğini öne sürmüş, tır. Kayıtlar 25 Mayıs Cumarderhal anlamak ve bunlara zorlanmadan cevap vermektir. Linguaphone metodu işte sizi bu sonuca götürmekAkif zihniyetini temsil edenler diidiğer yerlerde başarılı sonuçlar tesi günü sona erecek, giris sıpedüz gericidirler. Zira arada fcostedir. Metod yalnız İngilizcenin temel bilgilerini vermekle kalmıyor, sizi şaşmaz yanıfmaz bir iferleme ile basalındığını ele alarak «Söke'den bir navı ise 5 Temmuz Cuma günü koca bir devrim yapümış ve 1920 raektup aldını. Bir çiftçi üç taraflı yapılacaktır. bayağı konuşturmağa eriftiriyor!.. Gayet kolay derslerle başlayan bu sistem İngilizce anlayış seviyenizi terlerin Türkivesi bir dafaa geri gel resmimi istiyor. heykelimi diktireAnkara, İstanbul, Izmir, Erzumemek üzere artık dün olmuştur. tibindeki ustalık sayesinde ( k i özelliği buradadır..) yavaş yavaj yükseltmektedir: Ezberliyecek hiç bir şey cekmiş» demiştir. rum, Trabzon, New York, Chio 1968 Türkivesinin tutucuları, buıv Senatoda ilk olarak Sabahattin olmadan konusmaları, radyoyu, gazeteyi anlıyacak duruma giriyor, yavaş yavaş İngilizce dü^ünmeğe ve recago ve Bonn'da yapılacak gia dan fark yıl önce başarılnuş sosOrhon (AP>, Meksika buğdayı koXI ris sınavında, sabah zekâ ve fen yal devrimleri yeter bulan. daha kor bir sür'atle konufmağa alı^ıyorsunuz. Başlayanlara ve yarım yamalak çalışmış olanlara Linn nusunda hükumetten bilgi istemiş, bilimleri testi, Öğleden sonra öteye geçmekte tluraksıvanlar otHikmet Işmen <TİP', Karadeniz guaphone Metodu biçilmif kaftandır. Metodumuzta bir kaç ay yakmlık kurmuş olanlan, arkadaşları ve musosyal bilimler ve yabancı dil mak gerekirdi. Düşün plânıııda Afındık ekicilerinin şikâyetlerini antesti uygulanacaktır. hiti uzun seneler İngilizce okumuş veya İngilterede uzunea müddet kalmıs zannediyorlar. İngilizceyi doğtatürk'çö yeçinen bn emekli devlatmış, Bıfat Öztürkçine (AP) da üniversitelerarası giriş sınavı rimcilere biz Atatürk'le çoktaıı orak ve tırpanın yeniden kotaya ma büyüme İngiliz gibi öğrenmek için yer ve zaman ayırmağa, uzun boylu ders çalışmağa lüzum yok. Evitestinde bu yıl değişiklik yapılbir ilişkileri kalmadığını söyler, konmasını istemiştir. ınıştır. Yeni düzene göre Üniver nizde başka şeylerle mesgul iken bile plâkları pikapa koymak ve çalmağa bırakmak pek çok iş görür. Tıpkı Atatürk'çülüğü kırk yıl öncesin.n Tarım Bakanı Dağdaş, Meksika siteye girmek isteyen bir öğrenkalıplan içinde dondurmaya çabuğdayını övmüş ve «Bu yıl 100 ana kucağında ana dili bebeğin kulağına nasıl otomatik olarak girip yerleşirse, nsasen geçecek olan günler •o J < ci aday kartına tercih ettiği falışmakla Türk milletine daima ile120 bin orak ve tırpanın ithal edile> haftaları, haftalar da ayları kovalarken fasih aksanlı İngilizceyi öylece hissetmeden içiniıe sindireceksiniz. kültelerin adlarını yazmıyacakriyi göstermiş olan Büyük önd^ cefini. söylemiştir. Bakan Müftütır. Öğrencilerin test sınavına rin izinden avrıldıklannı hatırlaoğlu da. fındık ve tefecilik konula19uncu yüz yılın beygirii posta arabalarile teyahat eder gibi klâsik ağır usullerle uğraşarak iğne ile kuyu verdikleri cevaplar elektronik tırdjk. rında hükumetçe alınan tedbirleri kazmayınız. Kulak, göz v« beyin hafızalarını aynı zamanda beraber çahştırarak amacına jet uçağı gibi beyinde değerlendirilerek. aldıkJ) Ama nerede o günler! Sayuı çı anlatmıştır. )an puanlar kendilerine büffiril çabok varan odyovizüel Linguapfıone Metodunun sağladığı avantajlardan kendinizi mahrum «tmeğe hakkıSenatoda ayrıca, yasama Meclisle kar politikacılarımızın gayreti s v dikten sonra .ilân edilecek asga2 rinin dış münasebetlerinin düzenyesinde 1968 in gericileri Türkiyenız yoktur. Bunları yakından incelemek bakımından parasız takdim edeceğimiz resimli brofürümüzü hemtn rî puanlan alan öğrenciler istelenmesi hakkmdaki kanun teküfi jj Atatürk'ten övlesine koparnM dikleri bir tek fakülteye dilekbu gün ihmal etmeden bu kuponla isteyiniz: (Para veya pul eklemeyiniz.) görüşülmüştur. Teklifle Senatoçabasındalar ki onlara kıyasla 1920 çe ile müracaat edeceklerdir. tatucuları şimdi gÖTÜmüze birer nun bir kenara itilmek istendiği» Her fakültede dilekçeler puan öne sürülmüştür. Sonuçta. kanun devrim kahramanı görümnektedir. gırasına göre değerlendirildikten Reklâmcılık: 1414/3600 NADİR NADİ teklifi komisyona iade edilmiştir. sonra, adı geçen fakülteye giremiyen bir öğrenci birinci kayıt süresi sonunda yeri dolmamış olan bir başka fakülteye dilekçe (Baştararı 1. sahifede) ile müracaat edebilecektir. Böy(Baştarafı 1 inci Sahifede) (BaşUrafı 1 inci sayfsda) ham'daki okullarda okutulan taAiyonda Belediye Başkan adaylece tahminen 4 kayıt devresi sorinde kapıcıdır. Ve daima rih kitaplarında tarihin bütün ger mıyacağı anlaşılmıştır. İlk belirlığı için yapılan müracaat çoklununda bütün (akültelerdeki kon kapıcı kalacaktır, 2ira o ma çekleri belirtilmez. Fakat bu ço tiler. Başkanın, Kongrenin birleğu, A.P. Genel Merkezini de mıltenjanlar d'olmuş olacaktır. ğazada Zenciler görevleruıcuklar, beyaz yazarların ve Eğitim Arabalanna aldıklan Beiçıkalı şik otununu önünde yapacagı kodahaleye mecbur bırakmış, Adade terfi edemezler. Yino o Komisyonunun mübayaa memurla bir turisti, gece kulüp ve pavnuşmayı paskalya tatiUnden sonlet Bakanı Hasan Dinçer, eski Be mağazada kapıcı olan Zencı, rının sansüründen geçen bu kitapyonlarında gezdirdikten sonra, raya bıraktıgını gösterraektedır. lediye Başkanı Asım tzmirii'nin 1 Bakanlığımız Mektupla öğreîım Merkezı, vatandaşmağazanın bütün reyonların larda bulunmayan bazı tarihî olay Maslak yolunda bıçak tehdidiyBir ihtimale göre ise, Başkan. yıprandığı gerekçesiyle ve bagırnları bulunduklan çevreden v e iş yerlerinden aynlmadan dan alışvenş edebilir fskat ları başka yerlerden öğrenmişlerdi. le soymaktan sanık 19 yaşmdaki bu konuşmayı belki de hiç yapsız adaylann da kişililclerinj gözçeşıtli okulların dışardan sınıf geçme ve bitırme imtihansosis ve portakal suyu satıOnJar biliyorlardı ki, Amerikan Hanife Hamiyet Durak ile arkamıyacaktır. Söylentilere göre önünde tutarak, rakipleriıü yenelsnna hazırlamak; yeni bir meslek öğrenmek veya mesleKocasının «zina» ihbarı üzerilan kısma yanaşamaz. Devletini kuran George Washingdaş: Ismet Hücer ve şoför HüJohnson. konuşmasının bazı çevbilecek bir adayı teşkilâta empoğinde gelişmek isteğinde olanlan yetiştirmek amacı ile ne. iki gün önce Ahlâk ZabıtaBiribirlerınden yüzlerce kiloton Valley Forge'da istiklal savaşı seyin Sezgin Ünver'in yargılanrelerce «isyancılara bir tâviz» şex z; etmiştir. Dinçer'in teşkilâta aşağıda adlan yazılı kurslan düzenlemıs bulunmaktadır. sı tarafından Topağacındaki evi metre uzakta bulunan bu iki verirken, zenciler de onun saflarınmalarına, dün başlanmıstır. linde yorumlanmasından cekintek aday olarak şimdilik kabul ct 2 Bu kurslara kaydedileceklerde aranılan nitelikler basılan Şantöz G. T., dün Mahda çarpışıyorlardı. Onlar biliyoriigi için iptai karan almıştır. Be4. Ağırceza Mahkemesinde ya çocuk aynı şeyı düşünmekte ve tjrebildiği isim avukat Razım Bozhizalannda yazılıdır. lardı ki, Ingilizlere kar^ı hürriyet kemeye sevkedilmistir. ayni sorunun cevabını bulmağa yaz Saray söylentüer üzerinde hiç pılan duruşmada ifade veren ca'dar. Bunun ne dereceye kadar 3 Kursların belli bir kayıt süresi yoktur. Dileyen kabayrağı açıldığı zaman kanı döküPolisin iki günden beri araçalışmaktadırlar: Sefalet Zenbir yorumda bulunmamıştır. genç ve güzel kız, hakkındaki başanya ulaşacagı, ilimizde medın erkek her yaştaki vatandaş yılın her ayında kurslara len ilk Amerikalı, Crispus Attucks tnakta olduğu şantöz. dün sabah cileri niçin böyle daima adıro iddiaları kabul etmemiş. poliste rak konusudur. belediye Başkankaydedilebilir. isminde bir zenci gemiciydi. Wasüç avukatı ile birlikte, Savcılıadım tâkip eder? Acaba uıak ÖIii sayısı: 74 beş gün tahta üzerind'e yatırıldıhğı için bagımsız olarak adaylıtc4 Kurslan bitirenlerden; uygulanacak imtihanlar soğa gitmistir. Bir saate yakm igeçmişte onların ecdadı bu mıl hington şehrinin plânlarını çizen ğı ve moralinin bozuk olduğu lannı Itoyanlar ise Hüseyin ögekipte Benjamin Banneker isminde nucunda başan gösterenlere bir knrs bitirme belgesi veDün hiç bir yerde tam mânafade veren G. T.. Adliye korilete karşı ıhanet mı etmişlerdi için yaptığı itirafın doğru olmadlim, ülvi Ayalp. îhsan Aylanç, bir zenci de vardı. Kız bir ara Zenrilecektir. siyle bastırılamıyan şiddet olaydorunda gazetecilerle yaptığı dığını anlatmıştır. Olaydan son ki bu ihanetin lâneti torunların Abdiilkadir Denizlioglu'dur. ci Tarihi Haftası münasebetiyle bir & Soz konufu kurslardan sembolik mahiyette bir larında ölenlerin sayısı 74 e (Rich kifa konuşmari'a. «kolpoya» uğtorunlanndan da çıkanlıyordu? ra, Ismet'le Yalova. Bursa ve defaya mahsus olmak üzere ücret ahnmakta olup. kurslaradığını iddia ederek: Prof. N. Erbakan da aday Ankara'yı gezen Hamiyet. Belçi Onlar vatanseverlik görevierin konferans dinlemi;ti. Orada konu^ mond'daki patlama dahil) yüksel macı gemilerle prangalar içinde rın hizalannda yazılıchr. den mı kaçmışlardı: memleketi miştir. Richmond patlamasında « Kocam, ale.vhime boşanma kalı çolak turisti bir sinema kaT. Ticaret ve Snnayi Odalan bu memlekete getirilen zenci kö aynca yedi kişi kayıptır. Yaraladuşmana karşı korumaktan mı 6 Kurslara kaydolunmak İçin şu belgelerle Bakanhdâvası açmıştır. Ben kendisi ile pısında. Ismet vasıtasiyle tanıdıBirligi Genel SekreterUğinden bir lelerin nasıl ikiyüz yıl müddetle ğımızın aşağıda yazılı adresine müracaat edılmesı gereknanların 2.000 den fazla, tutuklaboşanmak istemedim. Dâvayı fiını bildirmiştir. Diğer iki sa kaçınmışlardı? ücretsiz olarak batakhkları kurut mektedir: kaybedeceğini anlayınca bu kol süre önce istifa eden Prof. Neonanlann da 8.900 olduğu bilcünlnık da. suç isnadını kabul etmeKitaplar gerçekleri tuklannı. binalar inşa ettiklerini. mettin Erbakan A.P. senatörlügü a) Hangi kursa katılmak isteğini gSsterir dilekçe. poyu düzenledi» demiştir. Şarkı mektedir. Âsayişi temin için mamişlerdir. Duruşma tanıkların pamuk ürettiklerini ve kamçı izleadayhğı için Konya A.P. teşkilab) Kurs ücretinin yolljındıfına dair para makbuzu söylemekte olduğu orkestradaki söylemez dınlenmesi için başka bir güne rinden kurtulmayan sırtlan ile bu hallî polise yardım amacıyla setına müracaat etmiştir. Erbakan'(kurs ücreti, posta havalesi veya banka havalesi)) ile şu bir müzisyenle evli bulunan G. bırakılmıştır. memleketi kaldırıp basit bir müs ferber edilen federal asker /e Harlem'deki, yahut Birmingın bu müracaatinin işlemleri, ustı adrese gönderilecektir: Ziraat Bankası Ankara YenıT., iki gece önce, tanınmış bir müll muhafız sayısı da 61.000 e ka temleke durumundan dünya ticare lüne uygun şekilde tamamlanmı»şehir Şubesindeki Mektupla Ögretim Merkezinin (63020722) plâk şirketinin sahibinin oğlu dar çıkmıştır. Amerikada lç gfltinde b«llibaflı bir millet halin* tır. numaralı hesabına. ile «zina» yaptığı yolundaki idvenliğl sağlamak için ilk defa yukselttiklerini anlabniftı. diaları yalanlamış ve «o genç Beiediye böylesine büyük bir askerl kuvKsyıt olnnacaklardaıt Knm benim eski bir arkadaşımdır» de Nerede güç iş varsa, pis iş varsa. vetin harekete geçlrildiği belirtilKnrsnn adı: »ranan nitelikler: Ücreti: Başkanı seçinıi mistir. tehlikeli iş varsa, madenlerde, rıh mektedir. Radyo Onarım Kursu Ortaokul veya daha tımlarda, ateşlerin saçıldığı döküm Belediye Başkan adaylığına AP Savcılıktaki formalitelerin bit Martin Luther King'in öldürUlyüksek dereceli bir ohanelerde. genellikle zenciler kul mesinden sonra şantöz G. T., teşkilâtlndan Ertuğrul Adalı dün mesinin kışkırttığı ve en az 90 kuldan mezun olmak. 25 TL. lanılmıştır. resmen talip olmuştur. «tevkif edilmesi» isteği ile nöşehirde patlak veren şiddet hareMakine Ressamlığı Kursu En az ilkokul mezunu Adalımn resmen adaylığını koybetçi Sulh Ceza Mahkemesine 1968 YILI İLK İKRAMİYE ÇEKİÜŞİ ketleri aradan dört gün geçtikten Kölelik olmak. 25 TL. ması inerine, AP Te5kilâtm4la^ fee* sevkedilrmştiı". 7. Sulh Cesa Mah 8 NİSAN TARİHİNDE BEYOĞLU Onparmıkl» Daktilogrıfi m . sonra nisbeten yatışrruş gibi göçim kulisi artmış ve Faruk Ilgaz'da En az ortaokul mezunu kemesinde yapılan gizli duruşrünmekteyse de, Ohio, Maryland, Harlem ve Brimingham okullfî; Kursu. bugün adaylığını resmen koyacaolmak. 25 TL. madan sonra Şantöz «erbest bıDÖRDÜNCÜ NOTERİ HU2URUNGüney Carolina ve Delaware gilıi ruıda okutulan soluk benizli tarih ğını açıklamıştır. Bunu Fahri ATransistörlü Radyo Onanı En az ortaokul mezunu rakılmıştır. ırk kavgalarının şimdiye kadar DA İCRA EDİLMİŞTİR. kitaplarına gelince: Onlarda mille tabey'in takip edeceği ileri sürülKursu. olmak. 25 TL. sirayet etmemiş olduğu eyaletlertin kölelik meselesi için nasıl savaş mektedir. Besinle Beslenme Kursu. En az ilkokul mezunu de dün oldukça önemli ve dddl yaptığı anlatıhr. Abraham Lincoln r n n n n KARAKOYŞUBEMİZDEN olmak. 25 TL. CHP adayı olaylar kaydedilmiştir. özellikle Kölelikten Kurtuluş Beyannamesi îlköğretmen Okulu bitirme LUe. Ticaret Lisest v e . O U . U U U . 1339 No.iu hesap sahibu Ohio'nun Cincinnatti şehri gece CHP'nin İstanbul Belediye Başismile anılan bir vesika ımzalamış imtihanlanna hazırlayıcı lmam Hatip Okulu mekana bulanmış, sokağa dökül«ıı kan adayı henüz belli değildir. tı. Harb kazanılmif fakat âdil bir Kurs. zunu olmak. 50 TL. T L . 1 0 . 0 0 0 . İSTANBULŞUBEMİZDEN Necdet Uğur ve Orhan Eyüpoğlu barış getirmemişii. Eşitlik hiç bir zenci gençlerin dükkânlan talân Otel Hizmetleri v e Egitimi En az ilkokul mezunu üzerinde durulmaktadır. Adayı edip etrafı yakıp yıkması sırasınzaman kazanılmadı. 2604 No.lu hesap sahibi. ANKARA. (Camhurivet Biirosn) Kursu. olmak. 40 TL. Parti Meclisi segecektir. Bahsettiğimiz erkek çocuk ve kız da, arabasından zorla çıkanlan Devlet Üretme Çiftlikleri GeTL. 5 . 0 0 0 . KARAKOrŞUBEMlZDEN Elektrik l ç Tesisatçılığı BiErkek Sanat Enstitüsü bir beyaz, karısının gözleri önünçocuk. tarih olaylarından başka nel Müdürlüğüne bağh işyerlerinci sınıf yetki belgesi im Elektrik bölümünden de bıçak darbeleri altında can ver şeyler de biliyorlardı. Günümüzde 1340 No.lu hesap sahibi. nnıîe başlaması kararlaştırılan tihanlanna hazırlayıcı 1954 yılından sonra meolan biten şeylerden bazılarım da miştir. Evlerin damına çıkan zen grev, Türkiye Tarımîş SendiKurs. zun olmak veya ikinci TL. 5.000.PANGALTIŞUBEMİZDEN öğrenml|lerdi. Afrikadaki milletcUerin polise ateş açtığı bildtrilkası ile Genel Müdürlüğün anlerin müstemleke zincirlerini kır«nıf yetki belgesine mektedir. laşmaya varmaları üzerine dur6501 No.lu Hesap sahibi. dıklannı öğrenmişlerdi. Yine bilisahip bulunmak. 90 TL durulmuş ve 5 bin tarım işçisi yorlardı ki, Crispus Attackus'un to Kara iktidar bayrağı Kayıt Kabol ve daha fszla bilgi için müracaat adresi: adına toplu sözleşme imzalanAyrıca 380 kişi 1.000500 100 rununun torunu. bugün sırtında demıstır. Delaware eyaletuun WUmington MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞ1 ANKARA. (Cumhuriyet Biirosu) niz piyadesi üniformasmı da taşısa , liralık ikramiye kazanmış bulunsehrinde dün ilk defa patlak veren Sözleşmeye göre, i?çilere ayda Mektupla öğretim ve Teknik Yayınlar Güney eyaletlerindeki bir şehrin 2 Haziran kısmi Senato ve Mil seyyanen 125 lira zam yapümış, beyazlara mahsus kısmmda bir lo ayaklanma, resmi makamları gâfil letvekili ara seçimlerinde kullamaktadır. Genel Müdürlüğü yılda 350 lira elbise parası. gün nıiacak olan birleşik oy pusulalakantaya girip yemek yiyemezdi. Bi avlamıştır. Kundakçıhk ve yağmaB«kanlıklar Anksr» K a z a n a n sayın müşterilerimizo de 350 kuruş yemek bedeli vecılığın başlamasıyla derhal olağan liyorlardı ki. memleketin Hükumet rında partilerin sıralanışı Yüksek keyfiyet mektupla bildirilmiştir. (B»tın A • 2825 • 13322) 3620 rilmesi kararlastinlmıştır. üstü hal ve sokağa çıkma yasağı Merkezinde bile zenciler kendileSeçün Kurulunda dün, ad çekme M ü t e a k i p çekilişlerimizde iyi rine mahsus mahallelerde oturmausulü ile tespit edilmiştir. ilân edihniştir. Zenciler evlerin ta ğa mecbur kalıyorlardı ve kabiliraçalarından güvenlik kuvvetlerine Seçlmlere katılacak olan siyasi şanslar dileriz. yetleri ile orantılı iş bulma imkâpartilerin femsilcilerinin de katılateş açmışlardır. Güvenlik kuvvet 125.000 liralık ikinci çekilişe katılabilmek nından mahrumdular. Beyaz ırkın masıyla yapılan ad çekme işlemileri mukabil ateş açmıjlar, gaz bom üstünlüğüne inanmış olanların yük nin sonuçlarına göre, seçimlere baları fırlatmışlardır. İçin tasarruflarınm ^ 2 NİSan 1 9 6 8 ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) sek mahkeme kararlarına meydan katılacak olan siyasi partiler BirWashington ve Chicago'dan son «Hayal ülke» başhklı yazısı doakşamına kadar Bankamızda toplayınız. okuduklarını ve Güney eyaletlerinleşik oy pusulasmda CKMP, YTP, ra savaştan çıkmıçı andıran BalUyısiyle hakkında dâva açılan Udeki Valilerin milletle, memleketin MP. CHP. GP. TtP ve AP şeklinHesabınız varsa çoğaltınız. timore'da da yiyecek sıkmtısı başlus gazetesi fıkra yazarlarından en yüksek kanunu arasında perde de yer alacaklardır. Kısmi Senagöstermiştir. Gıda maddeleri için Fikret Ekinci'nin yargılanmasına teşkil etmek üzere ortaya atıldıkla to Seçimlerine YTP katılmadı Merkez ve Şubeler binlerce insanın kuyruğa girdiği dün Üçüncü Agırceza Mahkemerını biliyorlardı. Zencileri savunan ğuıdan bu seçimlerde kullanılacak KARAKÖY VoyvodaCad.BEYOĞLU İstiklal. bu şehirlere, dışarıdan kamyonlar sinde devam edilmiştir. avukatlar senelerden beri mahoy pusulalarında ise, partiler şöyla yiyecek sevkedilmeğe başlanmıs. Ekinci, dâva konusu yazısında kemelerde büyük raferler kazanıle sıralanacaklardır: CKMP, MP, Caddesi PANGALTI Halaskârgazi Caddest hayal bir ülkede petrol sorununu yorlardı fakat bunlar hiç bir za tır. Pazar gününden beri 390 yağCHP, GP, TİP ve AP. Çaycuma'dak! tesisleriıaizde çalışbrılmak üzere; İSTANBUL Yeni Postane Cad. İZMİR Cumma olayı ve 500 yangının kaydeele almış ve bu ülkedc petrol ü man tatbikat sahasma intikal ed« inşaat ve Makina Yüksek Mühendis veya Mühendisleri huriyet Bulvarı. miyordu. zerinde yapılan sömürü düzenini düdiği Baltimore'de yiyecek sıkınÜe > . elestirmişti. tısı son haddine vamuştır. Televizyondan. ladyodan ve gaİnşaat Tekniker veya Vapı Enstitüsü mezunlan almaEkinci, dünkü savunmasmda, ö zetelerden, kölelikten kurtuluşlaBoston'un Roxbury semtinde, (Baştarafı 1 inci sayfada) caktır. zellikle iddia makamına çatmış. rııun yüzüncü yıldönümünde ol19.000 kişinin iştirakiyle yapüan Haberin bir gazetede yayınlanİlâncüık: 6139/3633 duklarmı ögreniyorlardı. Mühendislere 10195 sayüı kararname hükümlerine göre Ravcının yazıda T.P.A.O. Genel mitingde. Amerikan bayrağı direk masından sonra Kantoğlu'nun alabilecekleri yevmiyeye ilâveten şantiye, arazi ve mahMüdürünün tenkid edildigi inanFakat hürriyet sözü onlarda ten indirilmiş, yerine ön plânda bir Abazalar tarafından öldürülecerumiyet zammı adı altında toplam olarak ayrıca günde cında bulunduğunu ve dâvayı bu bir sevinç ve ferahlık uyandınnıyüdız bulunan üç renkli (YejU, xa ğine dair söylentüer dikkate ayor, acı acı gülUmsemelerine se n ve kırmızı) kara iktidar bayrağı inancla açmış oldugunu ifade et26. lira Sdenecektir. lınmış ve polis Kantoğlu'nu bır bep oluyordu. Bu çocuklann ha çekilmijür. miştir. Evli olanlara ikâmetleri için lojman tahsis edilecek ve süre korumaya almış fakat, son yatta bulunduklan kısa seneler EBONİT VE AKÜMÜLATÖR SANAYİİ A. Ş. YAKACIK bekârlara da yatacak yer temin olunacaktır. günlerde koruma gevşetilmiştir. Meksikaya kaçmış zarfında Montgomery'de otobüsinşaat Tekniker veya Yapı Enstitüsü mezunları ise duÖldürdüğü şahsm Sanık ifadesinde, «Ben oldürmek ler durmuştu; oturma gösterileri ö t e yandan Amerika Federal rumlarına göre tekniker veya sürveyan olarak çalıştirılaigtemedim. Isteseydim çok rayapanlar hapse atılmış ve dövülcesedini sırtlayarak Soruşturma Bürosu (F.BJ.) Dr. caklar ve kendilerine 931 sayılı iş kanunu hükümlerine hatlıkla öldürebilirdim. Aile şemuşlerdi; BirminghanTda zenciYaşlan 30 40 olan ve askerliğini yapmış, tecrübeli, sağlam rsMartin Lutker King Jr.1 öldürrrfimizle oynadı. Bunun acısını göre yevmiye ve senede iki maaş tutarında ikramiye veler üzerine polis köpekleri sahnferanslı, lisan bilenler ve Anadolu semtinde oturanlar tercih edülr. Savcıhğa gelip düğünden şüphe edilen bir Beçektik. Ona da bu acıyı çektirmıştt ve Brooklyn'de hâlâ inşaat rilecektir. 1 Ticaret ve İdare MUdürü, yazın takibinde isbirlijinde bumek istedim. Eğer amcam bu işe sektöründe muayyen basa işler 2 EleKtrilc Mühendisi, teslim oldu Dgililerin Izmit'teki Muessese Müdürlüğüne şahsen velunması için Meksika Pollsine müdahale etseydi, iş başks da için yalnız beyaz işçi alınıyordu. 3 Satış Memurlan. ya durumlarını bildiren bir mektupla müracaatlan. başvurmuştur. MARAŞ Pazarcık'ta Ibrahim olabilirdi» demiştir. 1963 jilı yazıydı. Kölelikten Müracaatçıların, şahsen veya bir adet fotograna kendi el yaaÖzyurt adlı 17 yaşmdaki genç. evkurtuluş bir hakikat mıydı? HürSanığın amcası Nadir Bezirlariyle hal t«rcüraelerini ihtiva eden mektupla vukandakl adrese lenmesine mâni olmak isteyen öz gân, Kadıköy'de bir otobüs yariyet bir kuvvet miydl? müracaatlan rica olunar. (RekJâmcılık: 1654 3637) (Basın: 13873/3618) babası Ömer Özyurt'u av tüfeğiyle Harlem'deki erkek çocuk ayaga zıhanesinde yakalanmış ve yeöldürmüştür. Ayrıca Göynük kökalkü. Birmingham'dakl kız o^ur ğenini suça azmettirmekten ne1. sahifede) yünden Yaşar Günlük, tarla suyu duğu yerden kalktı. Biribirinden fzarete alınmıştır. İki yıl sehir şehir dolastırüan meselesinden aralan aqık bulunan yüzlerce mil uzaktakl bu iki ço13 yıllık gazeteci olan Kantata yadigârlannda şimdilik nokOsman Fırttna'yı münakaşa sonuncuk omuzlannı dikleştirdiler ve oğlu, 1931 yılında Pazar'da doğKnniıir, tonklık olmamakla berada öldürdükten sonra cesedini sırt bakışlarını göğe kaldırdılar. YUzmuştur. Evli ve iki çocuk babalayarak Pazarcık Saveıhğına götür lerce mil uzakta olan bu iki In ber renk atma veya hırpalanma sıdır. Ayaklarında iki kurşun yagibi zararlar tespit edildigi soymüs ve teslim olmuştur. san biribirlerinin eUennJ tutturası bulunan gazetecinin durulenmektedir... KARABÜK Dursun Kılıç adın lar ve ileriye doğru saglam bir mu iyiye gitmektedir. Fakültemir Sosyal Siyaset Kürsüsünde bir Asistanhk daki 4 çocuk babası, Eskipazarm Kanuni Sultan Süleyman, Faadım attılar. Bu adım dünyanın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı açıktır. Çandırlar köyündeki tarlasına yol Burhan Felek ile Genel Sekreen zengin ve en kudretlî ülkesinl tih Sultan Mehmet ve diğer bazı 1 Beykoz Ömerli Dispaoserinin 12.670,88 lira çevresinDil ve Bilim imtihanlan 18 Nisan perşembe günü » a t yapan Zeren ailesinden 20 yasın ter Mustafa Yücel. Kantoğlu'nu temelleruıden sarstı. padişahların kaftaolan, gayet de tamiri. İlk teminatı 951 liradır. 11 de yapılacaktır. daki Şaban Eren'i öldürmüş. 4 fer ziyaret etmişlerdir. Bu kitap, bu erkek ve kız ço kıymetli minyatürler, Kanuni "nin 2 Eyüp Kami Dispanserinirj 11.270.05 lira dairesinde tadini de yaralamıştır. Kaatil kaçİsteklüerin bildikleri vabancı dili belîrten dilekçe ile aynası ile talıcı, B. Iskender'irj cugunun hikâyesidir. Bu, neden miri. İlk teminatı 846 liradır. mıştır. müracaatlan duyurulur. (Basın: 13929/3616) kafası, Pirl Reis haritası ve mübekleyemeyeceğiınizin hikâyesi3 Eyüp Kemerburgaz Dispanserinin 4.636,60 lira dairezelerimizin eşi olmayan parçaladir. sinde tamiri. İlk teminatı 350 üradır. MARTIN LUTHER KING, Jr. n şimdi teker teker kontrol edil(Baştarafı 1. sahifede) mektedir... Atlanta, Georgia 4 Kartal Kurtköy Dispanserinin 2580,60 lira çevresinde da 1966 yılında 365 bin dolarlık Ocak, 1964 îlgililer, uzmanlar ve sigortacıtamiri İlk terainatı 224 liradır. Emekii Öğretmen Mediha ithalâtımız Ue sıfır olan ihracarj lar, eşyalann durumunu gözden İnan'ın sevgili zevci Dr. Ülgan mızın arttınlması ve aynca tkl Keşif bedelleri ile ilk teminatlan yukanda yazılı işler geçirmektedir. Ancak, bilindiği Sila'nın babası, Dr. Basri Sila'ülke arasındaki ilişkilerin geliştt19 Nisan 1968 cuma günü saat 15 de Ankara Caddesindeki gibi; her ne kadar sigorta edilse nın kayınpederi Behiye Doktorrllmesi konusunda müzakerelerde de, müze eşyalarının yurt daşına Vilâyet binasındaki Daimî Encümende ayn ayrı açık ekoğlu'nun dayısı, Mobil'den bulunacaklardır. çıkanlması uygun görülmemektesiltme suretiyle talibine ihale edilecektir. Şartnameleri Baemekli, a> Bakanlığımıza bağh îl îmar Müdürlüklerinde çahştıdir. Bunlan taşıyan uçağın düş39 yaşmdaki Hasan II. bundın yındırlık Müdürlügünden alınacaktır. İsteklüerin ilk teCumhuriyet 109.50 110. Mecdi İnan nlmak üzere Y. İnşaat Mühendisi, Y. Mimar. İnşaat Mühenmesi, geminin batması sorutnluyedi yıl önce Kıral olmuştur. 40 minat makbuz veya mektubu ile 1968 yılı Tîcaret Odası Ig5. Reşat 186. lugunu kimse üzerine alamamakHakkın Rahmetine kavuşmuşdisi ve Mimar alıruicaktır. bin mercutlu ve gönüllü bir orduvesikası ve şartnamelerindeki kayıtlar dairesinde alınnuş Hamit 133. tadır. tur. Cenazesi bugün (Çarsamba) 135. b) Çalışmak istiynlerin Bakanhğımız Plânlama ve İmar ya sahip Fas ülkesine hükümdar yeterlik bejgeleri ile birlikte ihale günü saat 15 de Daimî saat 14 de Taksim'deki Fransız 113. Genel Müdürlüğüne müracaatlan rica olunur. Aziz 114. lık yapan Hasan II bugün sas=t Eşyalardaki zarann ne kadar Encümende bulunmalan lâzımdır. (Basın: 13543/3619) Hastanesind^n kaldırılacaktır. Napolyon 125 126. 16 da Esenboğa hava alaruna öze) olduğu iki gün içiude tesbit edilecektir.. bir uçakla gelecektir. 24 â.var külçe 16.S0 16J5 (Basın: A. 324413716/3607) <Cumhuriyet: 3641) üniversite giriş sınav kayıtlan 25 Mayısta boşfıyor İleri Geri Dağdaş, Senatoda Meksika ıbuğdayını savundu Do you want to learn perfect 5 i J Erbakan Turisti soyan grenç kız ve arkadaşı yargılandı Niçin bekleyemeyiz! 4 eyalete Millî Eğitim Bakanlığından Evi basılan şantöz, mahkemeye verildi BAIİKA KOMERGIYAIE HA1YANA 5000 tarım işçisi toplu sözleşme imzaladı R Birleşik oy pusulalarında partilerin sırası tesbit edildi Ekinci, dün savunmasını yaptı Teknik Personel Almacoktır s EK A Çaycuroa Miiessesesi Müdürlüğünden: Bir sabıkalı E A S PERSONEL ALINAGAKTIR Müze eşyalan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığından: Utanbul Vilâyeti Daimî Encümeninden V E FA T Fas Kıralı İmar ve İskan Bakanltğından
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog