Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE ALTI CTBIHUBİYET 10 Nisan 1968 SELMI ANDAK TV e i h a ı l u ı gittikçe modern ve teknlk yönden mükemmel hale gelmektedir. Resimde, değişen odak uzaklıkh roercek takılı 35 mm.ilk bir film kamerası göriilByor. İdil Biret'in Resitali Türkiyemızın «büyuk vırtuoz» çapında tek piyanisti olduğunu söylemekten çekınmediğim İDİL BİRET'in geçenlerde Verem Savaş Derneği yararına Şan sinemasında verdiği resıtal, sadece b« sozumüzü doğrulamakla kalmadı, ayni zamanda bir süredenberi İdil Biret'in konserlerinde vardığım şu kanıyı büsbütün kuvvetlendirdi: «îdil Biret artık evrensel anlamda değer kazanarak, dünyanın en büyük virtüozları ile ayni sırada oturmaya hak kazanmıştır.» Işte İdil Biret'in bu son resitali de, bu iddiamızı ispatlamaktadır. İdil Biret sadece bır «virtüoz piyanist» değil, aynî zamanda bir «yorumcu piyanist» tir. Müzik dünyasında «çalıcı (executant)» lara fazlasıyla rastlanır, amma «yorumcu (interprete)» olanlar pek azdır... İdil Biret bir «çalıcı (executante)» değil, bir «yorumcu (ınterprete)» dır... Ve «gjerçek müzik yorumcoları», «büyük solistler» gibi İdil Biret de eserlere göre gerektiği zaman «yaratıcı» dır da .. İdil Biret'in bu resitalinde, piyanistin her zaman «hayret verici bir dmamizm, hareketin zırvesine varan bır teknik guç ve müzik anlayışmdaki derinhk» ile birlikte; bu gozbebeğımiz virtüozumuzun olumlu durumunda belki gözden kaçabılecek önemli bir aşamaya tanık oldum: «Müzik'Ie Düşünce»nin, «Müzik'le Felsefe'nin birleştiği mnazzam bir «tç âlem»in varIıfı... İdil Biret'in çaldıfı bestecilerin «iç âlem» leriyle, virlüoznn kendi «iç âlemi» öylesine derinliğine inen bir noktada birleşiyorlar ki!.. Bu özelliği, bu resitalin programında en fazla Schnmann'ın «Fantezi» sini Idil'den dinlerken ızledim. Ancak «büyük piyanistlerin» farklı yorumlarla üstesinden gelebildlkleri bu boy eserde, İdil Biret, sadece bestecinin taşıdıgı «derin ve ince duygu»ları ve özellikle soyut denecek kadar anlaşılması zor «derinliğine» düşünceyi belırtmekle kalmadı. Bir de kendi düşüncesini koydu. Böylece bu eser, her dinleyıcinin kolay hazmedemiyeceği bır ağırlık kazanarak, belkı fazla «entelektüel» bır bıçime girmekle beraber, çok ılgınç bır yorum'a büründü. Programda Beethoven'ın «Do mınor verıa?yonları», gene derinlik ve aksiyon'u birleştırirken; Stravinski ve Lisıt'ten eserler ise «parlak virtüozite» ve dinamızm'ın ornekleri oldular. //. Hisar kısa film yarışmasında gelismeler Robert Kolej Sinema. Kulübü" nün düzenlediği I I . HİSAR KISA FİLM YARIŞMASI 23 30 Hazi ran tarihleri arasında Robert Ko lej de yapılacaktır. Bu yanşma da değerlendirme iki kademedo olacak, ön jüri ilk elemeyi, bunun ardından yanşma jürisi de değerlendirmeyi yapacaktır. Her iki jürinin üyeleri 25 Mayıs tarihinde bir bültenle ilan edilecektir. Pilmlertn banyo ve kurgu gibi işlemlerinin yetişmemesinden doğan aksaklıklan gidermek, aynı anda yanşmacıların filmleri üzerinde daha çok çalışmalarını sağlamak amacıyla yarışmaya ka yıt tarihi ile film teslim tarihi bırbirinden aynlmıştır. Kayıt işlemlerinin en geç 25 Mayıs tarihine kadar tamamlanmış olması gereklidir. En son film teslim ta rihi ise 17 Hazirandır. 30 Haziran tarihinde düzenlenecek olan kapanış gecesinde verilecek ödüllerden bazılan şualardır: 8 mm. Birıncı: Bronz Burç ö dulü ve 1.500 T.L. R.K.S.K. ödülü i6 mm Bırinci: Bronz Burç ödülü ve 2.500 T.L. Shell ödüiü Aynca özel kurum ve kişilerin verecekleri diğer ödüller 25 Majis tarihinde bir bültenle ilân edılecektir. Cumhuriyet 10 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyetten Yeni bütçe dengelendi Ankara, 9 (özel) Bütçe En kanı Cemal Hüsnü Bey, Vasıl cümeni tarafından basıJmak üze Beyden boşalan Maarif Vekâletire matbaaya verilen yeni bütçe ne tayin edilmistir. Karamame yannki Vekiller Heyetinde imzaşu şeküde düzenlenmiştirj: B.M. Meclisi: 2,082,000, Cum lanacaktır. Vasıf Beyin de Cehurbaşkanlığı : 312,000, Divanı mal Hüsnü Beyin yerine atanaMuhasebat (Sayıştay): 580,000, cağı söylenmektedir. Başvekâlet: 820,000, yurayı Devlet (Danıştay): 212,000, Istatıstik U. M.: 77,000, Diyanet Işleri • Baro Reisliğine Emin Âll Başkanljğı: 1,600,000, Maliye Vekâleti: 14,000,000, Düyunuumumi Bey aday gosterilmıştir. ye: 32,190,000, Rüsumat M. 500 • Seyri Sefain Idaresinin üç bin, Tapu M.: 1,300,000, Içişleri vapur daha alması kararlaştırılB a k a n 1 l ğ ı: 3,900,000, Ik mıştır. tisat Vekâleti: 8,300,000, Liman0 Izmir civanna kar yağmıslar Idaresi: 295,000, Millî Müda tır. faa: 53,600,000, (Hava): 7,175,000, 0 New York şehrini bir sı(Deniz): 6,000,000, Imalâtı Harbi cak dalgası kaplamış, halk kenye: 4.800,000, Harita U.M.: 703 disini plâjlara atmıştır. bin, Hükumetçe masarif: 220297 • Fransa hükumeti tarafından 000 lira olarak düzenlemiş Nisan ayı içinde yedi harb gemlise de Bütçe Encümeni bunu 218 milyon 529 bin lira olarak sinin denize indirileceği haber kabul etmiştir. Vandat yekunu almmıştır. da o nisbette oldugundan bütçe • Temizlenmekte olan Haliçtamamen dengelenmiştir. ten çıkan eşyanın kime ait olacağı hakkmdaki tartışmalar soYeni Maarif Vekilimiz na ermis, Defterdarük bu eşyaAnkara, 9 (özel) Mübadele nın Hazineye ait olacağını ilgiKomisyonu Türkiye Heyeti Baş lere bildirmiştir. TV sürckli yayına ı Mayıs'ta geçiyor lelevizj on ye sinema : Düşmanlık mı ortaklıh mı ? Atilla DORSAY Geçen ay içinde Ankara'dan Istanbıü'a gelen bir hanım, belli başh birkaç film ithalcisi şirketi, Istanbul Üniversitesini, Sinematek Derneğini ve baa kuruluşlan ziyaret etti, bu ziyaretlerin sonucunda pek de memnun olma yan bir yüzle Ankara'ya döndü... Bu genç hanım, T.R.T.'nin sayısı 30 kadar olan televizyon bölümü «programcı» lanndan biriydi, ve 31 Ocak'tan beri deneme yayınlarına başlamış olan Ankara Televizyonu programlarındaki boşlukları doldurmak içın filim temin etmek amacıyla tstanbula gönderilmişti... Ne var ki, buradaki temaslarında beklenmiyen aslında bir kısım beklenen güçlüklerle karşılaşmış ve doyurucu bir sonuç elde erfemeden dönmek zorunda kalmıştı.sinema kâh düşman kardeşler, kâh vazgeçilmez ortaklar olarak bugüne dek gelmişlerdir... ö n celeri sinemayı baltalayan, rinema müsterisini çalarak linema endüstrisine öldürücü bir darbe vuran TV, sinemanın yeni teknik imkânlar arayarak genis perde sistemlerini bulması ve geliştirmesine yol açmıştır. Sonralan TV uzun yayın sürelerini doltfurmak içın sinemadan yararlanmamn kaçınılmazlığım gör. müş, eski filimler TV ekranında geçmeğe başlamış, sinema ile TV arasında kar.şılıklı sanatçı, teknik eleman alışverişi hızlanarak düşmanlık, işbırliğine donüşmüştür. Bu alışveriş özelhkle, sınırlı imkânlar ve dar bütçelerle TV'de çahşmak fırsatını bulan yönetmenlenn sonradan sinemaya geçmesi şeklinde görülmüştür. Sosyalist ülkelerde zaten bu 2 endüstri birbirinden aynlmaz, aynı teknik eleman ve sanatçılarla yürütülür... Amerika'da TV, bir devlet kuruluşu olmaktan çoktan çıkmış, kapıtalist düzen kosullan gereğince ticarî bir niteliğe bürünmüştür. Avrupa ülkelerinde ise TV devlet e l i y ^ yurütulmekte, özel ticari ista». aynca «TV'de gösterilemes» dîye bir not eklendiğini söylemıstir. Böylece TV'nin Türkiyeye getirtilmiş uzun filimlerden yararlanamıyacağı, böyle bir sonucun ancak özel anlaşmalarla sağIanabileceği anlaşılmıştır. Türkiyede belgefilimciliğinin hali ise malum olduğuna göre, programlarda sinemayla pek fazla bir isbirliğine gidilemiyeceğe benzemektedir. Ancak TV'ciler bu konuda iyimserdir, yeterii belge fılim yoksa bile ilerids mutlaka ^»pılacagını söylemektedirler. Ayrıca surekli yayına geçılmesınden sonra, bütün dunyada olduğu gıbi «filım mübadelesı» yolu' )a filim sağlanabileceği de düşunülmektecTir. Devlet Orman İşletmesi Pos Müdürlüğünden Bölgesi Eğner Deposu EğAkören Ciasi, Nevi. Evsaft 1. S. Nor. B. Ç K . Tom. 2. S. N. B. ÇK T o m . 3. S. N B. Kara Ç. To. 3. N. B. Çz. T o m r u k 3. S. Ks. B. Kara Ç. To. Parti Nolan 205207 126127 208232 233 234283 Partl Ad. A d . 3 138 2 86 25 3802 1 21 50 9173 81 13220 Miktan M3. 150.097 81641 1967.137 7.247 2667.319 4J83.468 Muh. B. Tem Tl. Tl. 550 400 290 220 225 6200 2440 42730 120 45210 96700 ((SÜFARİ»Sİ Otomobil yarışmacılığmın en çelin mücadelesi yarm Nairobi'de başlayacaktır. Doğu Afrika Safarisi olarak adlandirılan bu yanşma, Kenya, Uganda ve Tatu:ania'yı kateden 4948 kilometrelik bir güzergâh üzerinde olacaktır. Tropikal ormanlarla <arp arazi arasında 3 gün 3 gece sürecek yarışmaya 90 araba katılmaktadır. Resimde, yarışa katılan Cortina arabası görülmektedir. Televizyona hücum» mu? TV'cilerin iyimserliğini haklı çıkaran ve çok yakında bizde de TV filimleri yapımına hızla başlanacağını gösteren belirtiler gerCekten de görülmeğe başlanmıştır. Türk sınemasında bir şeyler 1 Yukarda müfredatı yazılı orman envaii 19/4/1968 tarihine rastlıyan cuma günü saat 9 da KaraisaJı Belediyesi satış salonunda toplanacak komisyon h u z u r u n d a açık a r t t ı r m a suretiyle satılacaktır. 2 Alıcıların iştirak edecekleri parti teminatlarını s a ü ş g ü n ü n d e n bir gün evvel e n geç saat 15'e kadar Işletme veznesine y a t ı r m a l a n şarttır. 3 Satış bedeli üzerinden hesap edilecek •» 3 ö z e l İdare, ',i 22 Tellâliye, ",'a 02 k a r a r p u l . enval be/ deli üzerine ilâve edilerek hepsinin toplamı üzerinden V> 1 2 J O lira istihsal vergisi alıcıya ait, ilân masrafları İşletmece ödenir. 4 Satışa ait ş a r t n a m e ve ekleri O r m a n Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e , Adana O r m a n BaşmüdUrlUğunde, Ankara. Mersin Adana, Kozan, Maraş, Antakya, Osmaniye, Elâzığ, Pozantı O r m a n I j l e t m e M ü d ü r l ü k l e r i n de, Gaziantep, Iskenderun, Malatya, Eğner, Karaisalı O r m a n Bölge Şefliklerinde. Kayseri, C e y h a n O r man Kâtipliklerinde, Adana, Karaisalı Belediye Başkanlıklan i l e Işletmemiz Muhasebesinde görülebilir. ( B a s ı n : Ç. 44313708/3608) Güçlükler Cerçekten, 2 aya yakın bir süredir deneme yayınlannı surdüren Türk televizyonunun karşısında bulunduğu güçlükler bir hayli fazladır. Üzerinde yıllardır lâf edilen televizyonun, plâncılann önceleri karşı olmasına rağmen îkinci 5 Yıllık Plâna konmau ve apar topar denecek bir biçimde yayına başlaması, işin b»?ımîa bulunanlan belli bir «aşkınhğa düşürmüştür. Gerçi bu i? için birkaç yıldır birtak'm ön hazırlıklar yapılmıyor deg/1dL Ankara'da BBC'den gelen uzmanlar nezaretinde eğitim görmiiş «programcı» lardan gas'rı (bu ad altında prodüktör, yönetmen, stüdyo sefi ve asistanlar toplanmıştır), çoğu Almanya'da olmak üzere dışarıda eğitim görmü> 50 kadar teknik eleman yetistirilmiş bulunmaktadır. Ne var ki, bu konuda genel olarak hüküm süren durum, henüz 'i ı crübesizlik, bilgi eksikliği, b»lli ölçüde şaşkınhk ve bol iyı niyet olmaktan çıkmış d'eğildir. Ankarada 30 km. çapındaki bir alan içinde yaklaşık olarak 5000 alıcıya seslenen ve şimdilik haftada 3 gün ikişer saat yayın yapan TV'nin başındaki en büyük güçlüklerden biri, yayınlannı «csniı> olarak. yani doğrudan doğruya nakil suretıyle yapmak zorunda bulunmasıdır. «Kaydedilmiş yayın» yapmayı sağiayacak olan AMPEX kayıt makinaa. yeni gelmış olup, henüz «montaj» ve «rodaj» ışlemleri tamamlanmış değildir. TV, şimdilik, süresi 15 dakika ile yarım saat araunda değişen canlı yayınlarla ve zaman zaman kısa filimlerle durumu idare etmektedir. DENİZ KUVVETLERİ K0MUTANLIG1 Seyir ve Hidrojrrafi Dairesi Başjtynlığmdâlv bildiriVmiştir. DENİZCİLERE VE HAVAC1LARA 36 SAYILI BİLDİRİ 18 ve 19 Nisan 1968 tarihlerinde 15.00 ile 08.00 saatleri arasında sşağıdaki noktaları birleştiren saha içinde seyretme, demirlem?, avlanma ve bu sahanın 9000 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti bakımından tehlikeüdir KARADENİZ ŞİLE VE KEFKEN ADASI 1 inci nokta : E. 5830 No. lu Kefken Adası fenerinden 214 derece ve 2.5 mil mesafede, enlemi 41 derece 11 dakika Kuzey, Boylamı 30 derece 14 dakika Doğu. 2 nci nokta : Fr.lemi 41 derece 20 dakika Kuzey Boylamı 30 derece 14 dakika Doğu 3 üncü nokta : Enlemi 41 derece 20 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 26 dakika Doğu 4 üncü nokta : Enlemi 41 derece 08 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 58 dakika Doğu. DE.VİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMI.E DUYIRULUR. (Basın: 13687/3604) İLAN Susuz Kâzınt Karabekir İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden Cinsi Koyun eü Sığır eti Kınlmamıs kuru odun Miktan 5000 klg. 15000 » 300000 fclg. Flystı Lira ta. 10.00 7i» 30 Tutan Lirakr. 50000.00 105000.00 90000.00 Geçid Teminat Lira br. 3750.00 6500.00 5750.00 Tarihi tbalenln Saati ŞekU 25/4/968 10.30 Kapalı » » > > • t 1 Şartnameler her gün mesaı saatleri dahllinde Okulumuz Müdürlügünde görtUebilir. 2 TalipUlerin hlzasmda gösterilen geçid teminatlan yatırarak usulüne uygun olarak haarlıyacaklan tefclii mektuplannı thale saatinden bir saat önce Kars Defterdarüit binasında toplanacak Komisyona ibrazlan. 3 Postadakl vâkl ?ecikmeler nazara alınmaz (Basın: 13229/3605) UUKTUK Tarık I. Kırbakan Dert, Saç »e Zührert HastalıkJarı Mütehassısı tstıldâl Caa Parmatütapı No. 66 Te) : 44 10 73 j •••••••• •••••••••• »•t •••••••» ••••••••• • • • » F100 F0R0 Sfotion araba sablıkbr. Tel: 22 42 90 Cumhunyet 3613 Dış çalışmalarda, vinç takılmış bir araba üzerine tesbit edilmiş bir kamera gürülüyor yonlar hemen hıç bulunmamaktadır. Türkiyede de durum kuşkusuz böyle olacaktır.., EYÜP İCRA MEMURLUGUNDAN Menknl Satış İlânı Etosya No. 967 594 T. Mahçuz olup satılmasına karar verilen (8000) lira kıymetinde enjektörü, mazot Bvırlorıı ile motöru ile komple STİM KAZANl'nın birinci açık arttırması 9 Mayıs 196S Perşembe gunu saat 12.30 dan 13 e kadar Silâh tar, Kemerburgaz caddesi 15/2 numaralı Marmara Koll. Şirke tinde yapılacak. Bu arttırmada teklif edilecek bedel muhammen kıymetinin 'o 75 ini bulmadığı takdirde ikinci açık arttırması 10 Mayıs 1968 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılarak en çok pey sürene peşin para ile satılacaktır. Taliplerin mahalünde hazır bulunacak memunımuza müracaatleri ve keyfiyet llân olumır. 3/4/968 Eyüp lcra Memuru Cafer Taşkıran yapmak ımkânını bulamamış iyi niyetli bazı yapımcılar, bu sinemanın ittiği, veya dışarda eğitim görerek yurda dönmüş bazı genç sanatçılar şimdiden birer ikişer bir araya gelerek yapılabilecekleri tartışmaktadırlar. Bu düşün; celerin eyleme döni «imesı, Türkiyede çok ihmal edı.miş olan belgefilimciliğin canlanması, yeni bir sinemacı kusağınm TV'nin sağlayacağı dar bütçe ve kıT R.T., smema ile ışbırüğinin kaçınılmazlığım görmüş, bu ne sıth koşullarla filim yapmak imkânlanndan yararlanarak kendidenle bir «Filim Bölümü» kurni göstermesi, hiç kimseyi şaşırtma çalışmalanna girişmiştir... mamalıdîr. Böylece TV, kendı Şimdilik programlarda uzun fiiçindeki eğitim hizmeti bir yana, limlerin gösterilmesi, TV'nin böyyeni bir sanatçı kuşağmın yetişlelikle bir «bedava sinema» haKadrolannın henüz çıkmamış mesini sağlayarak slnemamıza lıne gelmesi yoluna gidilmiyeceolması, çalışma sekillerinin tam büyük ölçüde yararlı olabilir anlamıyla belirlenmiş olmaması ği, TVde sadece belge filimleYalnız Amerikan sinemasında yüzünden, elemanları henüz tam rin göstenleceğı söylenmektebugün adı geçen en iyi yönetbir çalışma huzuruna kavuşmuş dır. Türkiye gıbı eğitıme aç bir menlerin (Frankenheimer, Lnolmıyan TV'de asıl güçlükler, ulkede TV'nin de sınemaları dolmet, Penn, Ritt, v.s.) TV'den gelkuşkusuz asıl yaymlara geçış taduran kalıtesız filimlerle işgali diği hatırlamrsa bu ihtimalin örihi olan 1 Mayıstan ıtıbaren başelbette ki düşünülemez... Ne var nemi anlaşılır. Bir ilgilinin dedilayacaktır. Öncelikle programlakı, 1 Mayıs'tan itibaren her gün ği gibi «TV, akb başjnda birçok n n karakteri ve niteliği çözümyapılacak yayınlarda uzun yayın insanın yanısıra, bir sürfl macelenecek bellibaşlı sorun olacaksürelerini doldurmak için bu yoraperestin de bncnmnna yol açatır. Gerçi programların ana çız la başvurulması kaçmılmaz olagisinin geri kalmış bütün ülkecaktır». Ama bu «hücum» un en bilir. Işte bunu öngören TJl.T., lerde olduğu gibı «eğlendirerek önemli yanı herhalde Türk sineTV'de gösterüebüecek fiîim teeğitmek» oiduğu tesbit edilmışmasına getirdiği canlıhk olacakmini için bir programcısını Istir. Ama, TV'nin seslenmek imtır. tanbula yollamış bulunmaktakânını bulduğu kitlenin esas edır. Ama programcı. Istanbul Üğitilmesi gereken kitle olmadıniversıtesi ve Eczacıbası'nın bıgı yolundaki çok ilerı sürülmuş lınen bazı kültür filimleri dışıniddia bir yana, Türkıye gıbı bilda dişe dokunur bir şey bulamagi ve kültür düzeyı bakımından mıştır. Uzun filimler konusunda çok farklı insanlann yasadığı bir ise, dünya üzerınde fılımlerın Ankaradan sonra bu yıl Içindiyarda bu eğıtimin hangi doz, TV. hakkı diye bir şey olduğude tstanbulda da yayına geçileölçü ve nitelikte olacağı kolay nu TRT yöneticileri bu vesileyle ceği ilgililerce ifade edilmistir. kolay bilinememektedir... öğrenmişlerdir. Böylece yıllardır süregelen Teknik Üniversitenin deneme yayınlarından sonra Istanbulda TRT de 2. bir yayına başlamış olacaktır. Bundan sonra bir hayli alıcıya sahip ve yabancı istasyonlann yayınlarına açık olan Güney Bölgemizde 3. vericinîn kurulacağı sanılmaktadır. Türkiyenin baştanbaşa bir TV afıyla öTV ile sinema ılışkıleri de, ileriilmesi ise, doğal durumun yaride üzerinde durulmağa değer Gerçekten de bu konuda konu rattığı güçlükler yüzünden koilginç bir durum yaratacaktır sulan Lem'i tpekçi, getirtilen bülay olmayacak, ama herhalde çok • herhalde... Bu ılişkı, her ülkede tün filimlerde «yalnı» rinemabazen benzer, bazen değişik bilarda gösterilebilir» kaydının oluzun olmıyan bir zaman türesi ; çimlerde ortaya çıkmış, TV ile duğunu, Fransız filimlerinde ise içinde gerçekleşecektir... Ş nöbetçi eczaneler Fülm bölümü ksırulacak. »stanbu1 sinemaiar istonbul tıyatrolar Eğitim mi, eğlence mi? KONGRE Beyoğlu Kulübü âdi ümuml Hryet toplantısı 14 Nisan 1968 P&zsr günü saat 16 da Kulüp Iokalir.de yapılacaktır. Sayın âzalarımızın teçrifleri rica olunur. İdare Heyeti NOT: Aldatını ödemeyenler kongreye İştirak edemezler. Cumhuriyet 3B27 Bölse vericilerî... Sinema ile ilişküer... Fiîîmlerin TY hakkı... Dahillye Mütehass» ' 'iayene saau : Heı gün İS ren sonra. Tel : 27 88 40 <ıeü. Meaihpaça Cad. No. 12 A K •• r • » MUTKUASSISJ %siafa özdiler DOKTOR Dr. Kâmran Şenel rakstm. SıraadvUet Cad. 111/5. Tel: 44 SS 14. Her R D Û (1518 Alman Hastanest ALLMDAR (22 36 83ı Yaşlı Gozier (y.Kenter) ABKNA rîYAlKUSU (4V t* >»• KANLJ NtGÂB BULVAR: (21 35 98) Kahveci Guzeli Heı gec« 21.İS Qt%. Clca Px l&M te GÜN'EŞ' 121 61 40ı Sinbad. Ali Baba. Alâeddin AZAÜ rİYATROSU: (23 83 «8) (Q. OlkO O.OlİPEK (22 25 13ı Italyan Usulü Ask can) «KIZ KURULARI» P.tsi hariç. her gece KULÜP: iT2 72 77) 1 Yüzbaşı Kemal. 2 Ka 21.15. Crş., C.tsi, Pz. 16.15 ve 21.15 dın İntıkamı BAKIRKÖY TİYATROSTJ: (71 59 49» cKARIMTN KOMAHMAHA. (22 38 60> İstiklâl Fedaileri CASI. Ptesl hariç hergüD 21.15. P ı 15.00 NİIK3ÛN. (21 11 60i Erikler Çiçek Actt (S.Alkor) BULVAB (V.ÖZ) (21 48 9^) «ÖZEL BERBERİM. FENK: (21 15 25) Haris Kocanın Tuzağı P.tesi hariç hergün 21.15. Çrs.. C.tesJ. Pz. 16.16 da SAFAK: (22 25 13) Kumarbazlar KraJı BÜYÜK TÎYATRO: (Nejat Oygur) (27 71 88) LOTINAZTKPE: (71 65 18) Kumarbazlar Kralı LİTA» Salı haric ber gece 21J30 Crj. C.tesl Pz. YENt (Bakııköy): (71 68 26) 1 ErikJer Çlçek 38.00 de Açtı. 2 Harun Besidin Gözdesl DORMEN TÎYATKOSU (44 97 M) BİT YENİĞb Prs. 21.15. C.tesL Pz. İS ve 21.1» cPARAMPARÇA. Salı 21..15 C T 18 v« 214S t » TATtH rtVATRoSü: (21 S» 97) (G3urur1 . t O o a ı ) AS: <47 63 15ı Kararüık Ruhlar (R.Stack) cSOKAS KIZ1 tRMAj Pazartesl aarlc be> «ün 21.İS ATLAS (44 08 35) İstiklâl Fedaileri DÜNYA: (49 93 61) Utanç Duvarında Casusluk Çarşambs 14 Curaartesl Pszaı İS EMEK: (44 S4 39) Pazar Gunu Asla (2.hafta) GEN AR: (49 31 09) •ÇORBAMDAKj KJZ. Pr». öaERKOÇ: (47 07 32ı 1 Kiralık Serseri, 2 Seric. heı gün 21.15 Crs. C.tesl Pz 18 00 de nede Bir Gün İSTANBUI TÎYATROSO GU1ABIRA ««4 O M) FITAŞ: (49 01 66) Cango. Tabancalı Kabadayı tBlTlSİK DAİREj P.tsi hariç. hergün 21.15 te KENT: (Çışli) (47 77 62) Haydut (P.Newman) Çrs.. C.tsi, Pz. 15.00 de. tDISKOTEK» P.tsl hariç KEBVAN: Erikler Çiçek Açtı (A.Işık) hergün 18.15 te KONAK: (48 26 06) Haris Kocanın Tuzağı KABEHE TtYATROSO (44 40 4O) Cumartest Pazaı (S.Signoret) L  i E : (44 25 95) Erikler Çiçek Açtı 18.00 ıVATAN KURTARAJM ŞABAN» Her gece 2] de LEVENT: (63 55 39' Kotü Evlât KADIKÖY tL TİYATROSD: «RARANLJÖA KADAR LÜKS: (44 03 80) Azap Yollan BEKLE» P.tesi harlc. bergüD ai.lS, Çars 1800. LÜKS: (44 03 80) Yuzbaşı Kemal (C.Arkın) KARACA TtYATRO (44 54 02) «YETtM tSTAN RÜYA: (44 83 75) Kahveci Güzeli (T.Şoray) SİTE: (47 69 47) Knmarbtzlar Kıralı (S.McQueen) BULı P7t hanç, o e ı gece 21JO Pazaı 18.00 de SAN: (48 67 92) Erikler Çiçek Açtı KEN1 UYUNCULAH1. (44 W 83, .MİKAUO'NUıN VENİ AR: (49 64 72) Fingo Kanunsuzlar Diyarı ÇÖPLERİ» Salı 18.15 te cBİR AŞK HtKAVESl. YENI MELEK: (44 42 8S) Kumarbazlar Kralı Salı Oarlç bergUD 18.15 P.tesi il.15 te YILDIZ: (47 63 42) Yedl Altın Adamın Darbesi ^ÜC'ÜK SAHNB <«t «e Kl\ MUcap Jfluoglı n»ıu tu. cPEPSl» R a g o s IlOî de C n a m b ı Oun&rKÜÇÜK TtYATRO: (27 98 T2) cFESTtVAl,» P te») hariç, her gün 21.15. Crs. C.tesl Pz 17.00 ATLANTIK: (55 43 70) Kahveci Güzeli (T.Çoray) tesı. Pazaı n.M a« EELEDIYE: (53 33 14) Dört Kanlı Para ^RALOĞLü TİYATROSTJ: (49 «9 35) tÖÇ GÜZELÇELIKTAŞ: (53 35 07) Kahveci Güzeli (M.Soydan) l.ERı Sal., Prç. Cuma Ctsl 2 U 0 , Ctsl 1500. CEP: (36 06 82) Profesyoneller (EZILENLEK» Çrs 18.00 ve 21.30 «ANNA FRANKı FFES: (36 35 84) Şirin Hafiye CD.Day) Çrs. 15.00. Ctsl. P z 18.00 •KADtNLAR I1H DE3ÎFEZA: ı36 35 S4> Kohveci Guzeli (T.Şoray) SE» Pz. 15.00 ve 21.30 KADÎKÖY: (36 49 24> Esırler Kampı (2.hafta) AYFER FERAY • NİSA SEREZlJ roLULUÖD KENT: (36 P6 12) Ital.van Usulu Aşk (CSpaak) «ZÜGÜKT HOVAHDAI.ABı Pz, P tsl İS İS ve LALE (36 51 86) Erikler Çiçek Açtı (A.Işık) 21.15. Pz. 15 00 «TATLI KAÇIK» Salı. Çrş. 18,15 OPERA: f36 08 L'lı Erıkler Çiçek Açtı (A.Işık) ve 21.15 te tKADIN VE DENIZ, Prs . Cuma, ÖZEN: C6 99 94) Aslan Yureklı Rişar C.tsi 18.15 ve 21.15 te. C.tsi 15.00 REKS: (.'J6 0) 121 Hurrıyet Kahramanı ÖÇ MAYMUNLAK (KABARB rtYATROSü SİNEMA 63: (55 10 84) Sonsuz Uçus (49 69 95) «AÇ KOYNUNU BEN GELDİM» Salı SUNAR: (36 50 30) istiklâl FedaUeri hariç, hergün 21.15 te bevoâiu BAKIRKÖY: Bakırköy, Veşilköy Merkez, Yıldız BEŞİKTAS: Valideçeşme. Yeni SiU (Ortakby), Bogaziçi (Bebek), Gül (Levent) BEYO6LO: Saray. Yeni Ağacaml, Nurtaç EMİr;ÖNÜ: Ankara, Beşlr Kemal, Kore, Güven, Yeni Lâleli EYÜP: Şükran, Yeni (Sagmalcı lar). Cmit (Rami). Yeni Itlmat FATİH: Şifa. Canbakan. Saglık. Aksaray Merkez, Halk, Hulusi Du yar, Fener GAZIOSMANPASA: Yeni. Hürrl yet (Ku.Köy) KADIKÖY: Merkür, Büyük, Can, Çiğdem, Çıftehavuzlar Tanyer KARAKÖY: Sema KASIMPAŞA: Sedef SARIVER: Büyükdere Tülln, Tenjkoy ŞİŞLİ: Şişli Bahaı. Pelln, Gül, Kemal (Mecidiyeköy), Gültepe, Kaptanpaşa ÜSKÜDAR: Tashan. Doğancılar. Kuzguncuk Sümer, Sıhhat gerelcli teleffonlar İlkyardım Hastahanesi 49 30 00 Cerrahpaşa Hastahanesi 21 60 51 Gviraba Hastahanesi 2160 00 Haseki Hastanesi 21 20Sr 21 42 91 Numune Hastahanesi 36 59 00 Kuduz Hastahanesi 22 90 32 Zeynep Kâmıl 36 30 50 Sıhhi İmdat Beyoîl 44 49 98 Istarıbul 21 15 95 Üskudar 36 15 36 Yangın Istanbul 21 42 22 44 46 44 Beyoğlu Kadıkoy ' 36 08 72 Üskudar 36 09 45 Turk Hava Yollan Bılet Satışı '44 47 00) Damşma (44 02 96) Hava Alanı (73 82 40 44 02 96) Devlet Demiryolları Haydarpaşa (36 04 75) Sirkeci (27 00 50) Denizyolları (49 18 96 tatil günleri <44 02 07 Sehir HaUar ı (44 42 83' Telefonla telgraf: 04 kadıköy
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog