Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

10 Nisan 1968 CTMHURİYET SAHİFE BEŞ Ukbahar ve Yaz defileleri birbirini kovalıyor TOPLÜ IGNEDEN BUGÜNE 2 S ' SANAYİ ANKETİMİZ MÜCAHÎTBESERS •M OİBU "Herşeyi kendi miz yapmak hevesinden vaz geçme/ıy/z,, 'lemel zaof, Hükumetle iş öleminin işbirliği içinde oimayışıdır,, «BEVBİR GECE MASALI, ANJELIK VE BALDAN DAMLALAR* Istanbul'un tanınmıs moda eılerinin ilkbabar ve yaz için hazırladığı modeller, teshir edilmeje başlanmıştır. Bu arada, Butik Avfer, Harbiye'dcki modaevinde 89 parçalık kreasyonlarını takdim etmiş. büvük ÜRI eörmüstür, «Anıeiık». «Bala'an Damlaiar», «Bınbır Gece M,ı • » sah> ftdlı kıyafetlerin özellikle ilgi çektigi defile seçkin bir dâ\ etli kitlesi tarafından hayranlıkla izlenmistir. öte >andan, Istanbulun unlü terzilerinden Suat Ajsan da, dün, Türk Amerikan t niversiteliler Derne|i Kadınlar Birliğı'nin geleneksel >emefinde 12 parçalık ilkbahar ve yaz kreasyonlannı teshir etmiştir. Çojfu gezi için hazırlanan kıyafetler arasmda, manken îrena'nın sundugu «Sara\dan kız kaçırma». «Ruzgâr gıhı geçtı» ve melez manken Fatos'nn gundugu «Honk Kong lu kontes» ve «Borjnıe And Clyde» »dlı gece kıyafetleri divetlilerin burük alkışını toplaoııştır. Gelişmenin yönü meselesinde «gayeyi tâyin» mühim. Türkiyenin yarın dünya piyasalarnıda işçal edeceji en u;gun jeri düsünerek hareket etmek zorundavız. Bu jerin tâyininde Müşterfk Pazar'la entejrasyon ve kaynaklarımızın en verimli sekilde istismarı esastır. Muşterek Pazar'a «Tam üye» olarak dahıl olduğumuz zaman ne kadar hazırlıklı olursak olalım hıç şuphe yok kı, bujuk sıkıntılar geçıreceğız. Fakat. o tarıhe kadar kı gelı^memız, bu entegrayonun ıcap ettırdığı yapıdan çok değısık olur \e bu pazara gırme ımkânını bulamazsak, karşılaşacauımız problemlerı ınsan d~u.şunmek bile ıstemıvor. vcrdiği cevaplan yayın" Iıyarak bitiriyoruz: «SERBVRG SKMSİYESI Â nketimizi, Jstanbul Sanayi Odası Başkam Fazıl ZOBU'nun «El yordamı» SORC: Sjnayıımızın arzulanan yonde gelışmemesının nedenlerını açıklayabılır mısınız? CEVAP: Bu sorunun cevabı olarak pek çok şeyler söylenebılır Fakat, kanaatımce, en muhım ıkı nokta : Q Iç pazarımızın darlığı ve FAZIL ZOBL bu zaafımızı az da olsa takvive (Istaübul Sanayi edebilecek olan «ibracat» konu(Fotoğrai: Selçuk AVBATAB) suna ehfmmiyet vermeyişimiz, dan kasıt, plânın ongorduğu olSağlam gelişme çu ıse, bunun cevabı «evet» tır. Q | Her geyi kendimizin yapma SORU: Bu gelısrne arzu edilen Yalnız, sanayi ınkışafımn «temhevesi. tempoda ve yonde midır? Bu kopo» dan çok daha onemh olan Turkiye'de istatıstık malumat nuda örnekîennız nelerdır? tarafı, «sağlam gelişme» dır. eksıkliğı yüzünden pek çok şeyCEVAP: Arzu edilen tempoBunda bazı tereddutlerım var. lerimizı • tâbır caızse el yordamı ıle yapıyoruz. Bugun memlekette kuruiu sanayi dallarınm kapasiteleri, ham madde ve muhtelir kademe \e kollardaki eleMer yıl oldugu gibl, bu yü da Gareteciler tarafından S/S man ihtivaçlan. pitasa talepleri, Lüks ANKARA gemisiyle LOXDRA'ya kadar düzenlenen topluluktaki istira çücü kademe26 Haziran 1968 23 Temmuz 1968 leri tam olarak bıhnmemektedır. Prodüktivite, kalite kontrolü gibi mevrular, semlner seviyesindrn sanayiin günlük ve battâ saatlik düzeni içine pek az işyerinde intikal edebilmiştir. Bız, bır an evvel bunyemıze, kaynaklarımızı dunya pazarlarına en uygun yatınm dallarını tesbıt ıçın çok etrafh çalısmalar yapmalıyız, ve gelışmemıze bunların îstanbul, Napolı (Ponpeı Harabelen Capri Adası), Bardeğerlendırılmesi ıle istıkamet vermelıyız. celona (Gece eğlenceleri), Lızbon (Portekiz'in merkezı), Londra (Uç tara gün), L« Havre (Otobüslerle Parıs gezıSanayileşmenin felscfesi sı), Tanca (f'AS'ln ümanı), Septe (CebelitarJî Boğazında), Palma (Boğa Güreşlen), Syracusa (Sicılya AdasınSORL: Sanayumizın ıstencn yonde gellşrrıesini engelliyen lakda), Izmır, İstanbul. torlerın izalesı için ne gıbi tedYurdaer Doğulu Sbow Orkcsrrası ve »olist Birsen Armabırler alınmalıdır? ğan, Moda Oefilesi. Televizyon prograraı, üstgüvertede sineCEVAP: Bu konuda en «teme!» ma, Turistik GezUer, limanlarda gece kulüpleri, gemide banokta, «sanayileşmenin felsefesilolar, alarurka prograraı ve çeşitli eglenceier... nl» benimsemektir. Sanayileşme, bir cemiyette ya?ayıs tarzının, âdetlerin, şchir yapılannın, hükümet • fert münasebetlerinin deSİsmesl demektir. Kısacası bir MÜRACAAT: (Her gün öglsden «onra) Gazeteciler CemiyeU zihm hâletı (state of mind) meseBuıası, Cağaloğlu İstanbuL Tel: 22 54 08. lesidır. Bu zihin hâletinin oluşu, elbette ki bir «zaman» meselesı. Cumhuriyet 3612 Bu «gelişme» devrelerinde problemler ve tutumlar, prensipler =» viyesinden ziyade, vak'alar seviyesinde eîe alınıyor. Böyle olunca da, en iyi niyetlerın en küçuk hâdıselerle hırpalandığı görüluyor. Bu sualinlze cevap olarak sue madde saymak istemem. tçinde bulunduğumuz gelişme devresinin en sıhhatli şokilde geçilmesi için sayabileceğim her maddenin temel zaafı olarak, hükumetle iş âleminin iş âlemi derken kamn iktisadî teşebbüslerini beraber dü şünüyorum sistematiği tesbit eılilmiş olan bir işbirliği içinde olmayışında görüyorum. • • » • • • » »• • • • •• • • ••» • • 4 Dul Yuksek Muhendis 10 ve 14 yaslannda jkı çocuğa bakacak, evi kendi kendıne idare edecek, evin bütün Jjlerini yapacak bir •••••••••••••••••••••< I Memnun kalmdığı takdırde Ankara ve Amerlkaya goturulecektir. Taliplerln 55 44 08 numaraya ttlefon «tmeleri. Cumhunvet 3638 i hizmetçi aramaktadır. SORU: Turk Endüstrisinin htz]ı bır tempo ıle geliçmekte olduğu hususundaki kanaatlere katılıyor musunuz? CEVAP: Evet!. O kadar ki, sanayıe yatınm yapma ısteği, içınde bulunduğumuz devrede, 4deta «mods» gıbi yaygm bir hal almıştır. Şayet dovız sıkmtısı olmasa, endüstriye yapılacak yatınmların birkaç kat daha artması işten bile değildir. Pakistan liava YoJlanıun Turkiye Müduru Mr. Bhui\ua, yeni bir ödeve atanması dolayısiyle memleketimizden ayrılmaktadır. Bu vesile ilc verilen bir veda toplantısında Mr. Bhuiyan ve es.i. hava yollarının yeni müdürii Mr. Ajşat Aü ile birlikte göriilmektedir. BANKACI ELEMAN ARANIYOR Bankacılıkta ikınci Mudıir olarak füli hizmeti bulunan, özellikle Türk lirası tnuamelâtmda tecnıbeli, İngılizce bilir bir eleman aranmsktadır. Yaş haddi : 40 İsteklilerin P.K. 11 Şişli adresine kısa hâl tercümeleri ve bir fotoğrafla yazılı muracaatları rica olunur. Moran: 798/3635 10 Nisan Muharrem 12 l! 1 V. E 1 tmsak ELEMAN ARANIYOR Bir firmayı idare edebüecek İngilızceyi ve piyasayı ticarî tecrübesi olan bir eleman aranıyor. Tercümeî hâl ile müracaat P J t 471 KÂRAKÖY. Ilâncılık: 6136/3634 bilen, Turistik Sergi Gezisi 5.28 12.Hİ İ 5 56 18.43 20.18 3 4C 10 46' 3 33* 9.14 12.00 136 905 Van Valiliğinden 1 Muradıye Ortaokul lkmal tnşaatı, 2490 sayılı kanun hU kumlerıne göre kapab zart usulü ile eksütmeye konulmuştur. 2 Işın keşıf bedeli (237.198 04) lıradır. 3 Eksiltme 24M/1968 çarşamba gunü saat 15.00 de Bayındırlık ll thale Komisyonunda yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve dığer evrak Bayındırlılc Mudurluğunde gorulebüır. 5 Eksiltmeye girebılmek için İsteklilerin: A> (13.109.90) hralık geçicl teminatını, B> 1968 yılına aıt tıcaret odası belgesinl, C) MUracaat dllekçesıne işin keşıf bedelinin yansı kadar teknik öneml iıaiz bir İş yaptığına dair iş bltirma belgesini ekliyerek Baymdırhk Mtidürlüğünden alacakları yeterlik belgesini müsbıt evraklan ile blrlikta Komısyona ıbraz etmeleri şarttır. « isteklilerin teklil mektuplannı 24/4/1968 çarşamba günU saat 14 00 e kadar makbuz mukabılinde İhale Komisyonu Başkanlıgına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesl alınması için son müracaat tarihl 18/4/1968 mesaı saati sonuna kadardır. Telgrafla rauracaatlar ve postadakı vâki gecıkmeler kabul edilmez. Keyfıyeı. üân olunur. (Basm: 13637/3606) ^IIIIIIIIIIIIIIIUMIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIMIIIIliliniMIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIHIİIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ Sükon cevap veriyor «Bunu da biliyor musun Bay Faruk Sükan» başlıklı yazı incelendi. 0 Bakanhk binasında sulann kesilmesi ancak gebir şebekesindeki ârızalarla ilgilidir. Bunun aylarca devamı mümkün olamıyacağı için mübalâğa edildiği bedihidir. Q Bakanlıkta mevcut daktilo makinelerinin tamir ve bakımı için çok önceden bir servis kurulmuş olup daimi şekilde faaliyet halindedir. 0 Yüksrk dereceli menıurların özel işlerini yapmağa zortanma kat'ijen varit değildir. Bugüne kadar tek bir vak'a duyulmamıştır. Q Bakanlık binası modern bir yapı olup her odada mevcut pencerelere vasistas tertibatı konulmuştur. Bunların aspiratöre tahvillerinin bir faide sağlaması melhuz değildir. Ancak, binada bavalandırma tesisatı yapılmasından bahsedilebilir ki bu da herşeyden evvel teknik imkânlarla, bütçe mülâhazaları ile ilgilidir. Kaidıki lüks olduğu için şimdilik buna luzuın da gb'rulmemektedir. 0 Söylenenlerin hangi daireler için varit bulunduğu açıklanmadığuıa göre sadece mücerret bir iddiadan ibarettir. Q Bakanlık lokantası Memurlar Yardunlaşma Sandığınca idare edilmektedir. Mezkur sand'ğın her talebi karşismda Bakanlıkca elden ?elen yardım esirgenmemektedir. 0 Bakanhk içerisinde kaçak eşya satıldığı iddiası sureti kat'i\ede hilâfı bakikattır. Kolbantlı dilencilerin, sağır ve dilsizlerin her vatandaş gibi i; takibi zınunında Bakanlığa başvurmalarmdan daha tabiî bir şey yoktur. cumhuriyete ACELE EOİNİZ M. Eğitim Bakanlığı ile Emlâk • Kredi Bankasından yardım ve ilgi beküyor | | | | Dişhekimlerini Dâvet İstanbul Özel Dişhekimligi Yiiksek Okulu Müdürlüğünden: Okulumuzun dâvethsi olarak geleceğini bildirdiğimiz Paris Ecole Odontologıque Profesörlennden M. Le]eyeux aşağıda belirtılen gun \e saatlerde okulumuz anfisinde bir seri konierans verecektır. Konferanslara ginş serbesttir. Gün: 11 Nisan Perşembe 12 Nisan Cuma 15 Nisan Pazartesi Buzdolabı termosifon turistik bakır eşya v.s. imalatcılarının dikkatine OERUKONFONTARGEN cubukları ile bakırı bakıra kaynak yapabilirsiniz! Dekapan < kaynak tozu) kullanmağa luzum yoktur I Oerlikon • Fontargen alçak hararct ve lehim çubuklan surat, ajgari malzeme sarfiyatı ve ekonomi sağlar. Her t}e ve her madenın bususıyetine uygun bir Oer likofl çejidi mevcuttur Rekabet jimnastiği SORU: Bu konuda eklemeyi düşündüğünüz bir husus var mıdır? CEVAP: Esasen dar olan imkânlarımızla girişeccğimiz yatırıra lann memleket bünyesine ve dünya pazarlan taleplerine uygunluk ölçüsünde sıralanması lüzumuna inanıyorum. Sanayileşmenin bizatıhi bünyesinde mündemıç iyllığı ve kötülügü beraberce kabule, hayale kapümajap «mümkün olanı» istemeye kendimizi alıştırmat zorundayız. Sıhhatli sanayiin temel ölçüsü «kalite fiyat muvazenesi» dir. Yerli sanayiin henıus «çocukluk» devresinde olduğu mtı hakkak. Bu çocugun sıhhatli gelişmesi içm plârüı ve ölçülü bır şekilde diş piyasa mallan ile rekabet jimnastiğine girmesi lâzım. Yerli sanayii gümrük duvarları himaresinin üstünde ve ötesinde «ithal yasaklamalan» ile korum.i>a ilânihaye devam etme temayülü. anormal gelişmelere yol açıyor. Yann bunlan tasfiye etmek; bugün kuruluşunu önlemekten çok daha zor, hattâ belki lmkânsız olacaktır. Yer yer paradokslar içindeyir, gibi geliyor bana. Meselâ, bir yandan Muşterek Pazara girmek içm âzamî gayret gösterılirken. b'r yandan ecnebi sermaye hakkmd.ikı görüş ve kanaatlerin bağdaştırılmas! cidden müskul. Netice itibariyle, demokratik ni zam içinde biı gelişme yolu tuttuçumuza göre, bu 05uriu kendi kaideleri ile oynamak icabettiğine inanıyorum. Demokratik ovunu to taliter kaidelerle oynamak, basketbolu futhol kaideleri Ue oyoımak gibi bir şey oluyor. Ataköy'de bir kıtaplık kur 2 mak üzere harekete geçmiş bu S lunuyoruz. Kütüphanecilik ko S nusunda derin bilgisi bulun»n S değerli Edebiyat oğretmeni sa ~ ym Mahir Aral da, bu hayır'ı Ş teşebbüsumüze yardımcı oimak ~ Kejfiyetin bu yolda tavzihini saygı ile rica ederim. tadır. ^ Kitaplığın arsası hazırdır. Son ~ seçımlerden önce, ılgılı resrnî Ş makamca, inşaat parası da ayrıl ~ mıştı. Ama sonradan, nasıl ol S du, pek anhyamadık. bu tahsı S sat kaldırıldı. ^ Millî Eğıtım Bakanhğı ıle 5 Emlâk Kredi Bankası Genel ~ Mudurlüğunden, mümkünse • S Ataköv'de bır kıtaplık kuıma S Sağlık Bakanı Sa^ın Jet Ba Gazetenizin 5.1.1968 günlü nüs konusunda. yardım ve ilgi rica 2 S kan Dr. Vedat Ah Özkan kılık hasmın 5. sayfa, 1. sütununda ya ediyoruz. kıyafetini değiştırsın, kıravatını yımlanan. «Boğaziçi sahilleri naATAKÖT KADINLAR KOLU = çıkarsın, elıne buyucek tesbıh, sıl kapatıhyor?» başlıklı yazj inbaşına kasket taksın, hasta bir celendi: 1 '500 ölçekli Bebeklstinye sahil vatandaş kılığma gırsin, baskın yapacağı hastaneJenn bırınde jolu istıkamet plânı dahilindekı iskân sahasmda bulvman söz ko15 gün hasta yatsın da gelsın.. nusu inşaat, İstanbul İmar Yönet Necmi GÜLSEN meliğinin 3.14. maddesinın F benciıne gore 6.50 m. saçak kotu ile Gazı Hasanpaşa, 1 Mart 1968 tarih ve 15658 sayılı S Mescıt Sok. No. 21 en çok 20 m. inşaat derinliğine gazetenizm, Cumhuriyete mek 5 dahıp olup. projesi de bitişik ni tuplar sutununda Erzmlı Öğren ^ Kasımpaşa • tstanbul ?amdaki bu esaslara uygun görüciierin dileği başlıklı yazıda bah ^ lerek tasdik edilmiş ve inşaat ruh sedilen öğrencilerden araç alına 5 satı venlmıştır. cağı gerekçesiyle para toplandığı ~ Aynı yönetmeliğin 3.15. madde ıddiası tamamen gerçekdışı olup, ^ sıne göre inşaatın öniinden geçen Okulumuzda öğrencilerden hiç ^ trotvarm üst seviyesinde kot al bir suretle para toplanmamıştır. S Muhterem beyefendi, bundan dığı ve bu dururada saçak seviyeSaçlarvn kesilmesine gelince yö ~ bir müddet evvel sızınle ger sinın değışmediği ve bundan başÖğretmenler Ş çekten ilgınç, ilginç oldugu ka ka söz konusu inşaata, imar plâ netmelik uyarınca dar üzücü ve memleket ıçın yüz nma gdre blok nizamda inşaat mü Kurulunun ve Okul Aıle Bırlıği Z kızartıcı bir olay hakkında go saadesi verildiği için yoldan 5 m nin kararlarına binaen öğrencile H rin saçlannı üç numara ile kes Ş rüşmek istedim. Fakat, mum gerıye çekilmesi hususunun aran melerini istemekte ve kestir ~ manıası ve blokundaki binaya ukün olamadı. \arak yapılması gerektiği de an mekteyiz. Aksi bir karar olmadık ~ ça bu böyle devam edecektir. Ş Eğer benimle acı bır gerçek İJ='Imıstır K^yfıyetın. gazetenizin ilk çıhakkında görüşmek lutfunria Dunımun ilk çıkacak saymızda 5 bulunursanız, son derece rnem 'îacak nushasında. açıkianmasına bu şekılde tavzihını saygılarımla = • 31 verilmesını rica ederim nun kalacağım. arzederim. "E tmar ve İskân Bakanı V Hurmetle. M. Ayçin ERGINTLTIK = Mithat ERCELÎK Musteşar Muavıni (Isitn ve adres mahfuz) Erzın Ortaokulu Müduru E A204veA301 Saat: 20.00 20 00 20 00 Konu: Üst tam protezlerde ikinci ölçü. Alt tam protezlerde ikinci ölçü. Immediat protezler. (Reklâmcılık: 1657 3640) jet Bakan bir haslaneye hasta olarak gifsin Boğaziçi sahilleri imar plânına ?öre kapalılıyor ILÂN Devief Meteoroloji İşleri Genel Müdürliiğiinden: 1 Genel Mudurluğumüzde mevcut motorlü nakil vâsıtalan içîn 10zumlu; şartnamesinde yazılı 128 kalemden ibaret yedek motor ve parçaları ile yine aynı otolar için lüzumlu ve şartnamesinde evsafı, cınsi ve miktarları yazılı oto lâstiklerinin satın alınması îgi 2490 sayıh kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulii ıle ayn ayrı eksiltmeye konulmuştur. ' 128 kalem oto yedeklerinin tahmın edilen bedeli 141.407,69 lir« olup, geçici teminatı 8320,38 lira ve oto lâstiklerinin de tahmin edilen bedeli 55.709. lira olup, geçici teminatı 4035.45 liradır. ' Ayn ayn yapilaeak olan bu ihalelerden 128 kalem oto yedekleri 24.4.1968 çarşamba gunü saat 15.00 te ve 12 kalem oto lâstikleri de aym gün, saat 16.00 da Ankara Kalaba civarındaki Genel Müdürluk binası içerisinde toplanacak Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. ' Bu ıhalelere katılmak isteyenlerin 1968 yılı içerisinde bu kabil işleri yaptıklarına dair mahalli Tıcaret Odalarından alacakları vesaiklen hazırlayacaklan kapalı zarfa koymaları icabetmektedir (Her iki ihaleye iştirak edecek olanlar, ilk ihale zarfma koymaları kafidir.) î Her iki satmalmaya ait şartnameler, hergün mesai saatleri dahllinde Ankara'da Genel Müdürlük Levazun Şefliğinde, Istanbul'da Yeşilköy Meteoroloji Bölge Müdürlüğünde görulebilir • Tâliplerin 24.4.1968 çarşamba gunü usulüne göre hazırlayacaki lan zarflarmdan oto yedeklerine ait olanını saat 14.00'e kadar ve oto lâstıklerine ait olanını da saat 15 00'e kadar Genel Müdürlük Satınalma Komisyonuna vermeleri gerekmektedır. 7 Postada vâki gecikmelerin nazan ıtıbare aiınmayacağı ilân olunur. (Basın: A. 3126 13622/3602) Öğrencilerden para loplanmıyor | | OERLİKON AGI BIR KAYIP Kaynakçının güven kaynagı Manajaiis: 759/3623 Vali'den randevu istiyor nüsaviri, çalış Federasyonumuz müsaviri, vazifeşinas, çalışkan ve durust arkadaşımız. YARIN: S ON UÇ CEMlL AKAY flakkm Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 10 Nisan 1968 Çarşamba gunü Kadıkoy Osm«nağa Camimden o'ğle namazını müteakıp kaldınlacaktır. Mevlâ Rahmet eyleye. TtBKİYE TLTÜXCtXER FEDERASYO.VU (Cumhuriyet: 3639) KARAİVIURSEL IVİYİ UCUZA SATAN MAĞAZfi Reklâmcılık: 1647/3626 İIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog