Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

10 Nisan 1068 CUMHURfTET SAHfiFE ÜÇ HABE RLER DüNYADA BUGÜN felecegi okumak. entız mıizakerelere ortam 1 hazırlamak içın yapılacak gorüşmelerin ön teI masları safhasındayız. Yani banş daha ufukta bile belirmemişken, Vietnam sa\aşı sonrası dunyasının muhtemel portpesi çizilmeğe başlanmı^tır. Bugün biz de insanın tabiatuıdaki iyimserlik eğilimine kapılıp pembe yarınları okumağa veltenecel yuşmazlığa, şu ya da bu M Banş muzakerelerine yol açması beklenen on hazırlık goruşmeleri çimde bir çozum bulunması, sahakkında Hanoi'den «ilk resmi mesajın» alındığını sovlhen Başkan dece A ietnamın talihsiz sâkinleJohnson, yakın mesai arkadaşları ile onemli temaslarda bulunmak rini 20 kusur yıl içinde Uk kez üzere Camp Da\id'e gelmiştir. Resimde, Johnson, L Thant ve Golberg normal yaşama imkâmna kavuşgörüluyorlar. turmakia kalmayacak, tum insanlığı etkileyecektir. Doğu • Batı yakmJaşmasının önundekı başlıca engelin ortadan kalkması, yığınla umide kapı açacaktır. En fazla etkilenenin Amerika olacağı şuphesiz. Tasarruf edeceği para ve kaynaklarla sosjal ve ekonomik hastalıklaruun teVVASHİNGTON (a.a.) davisiyle uğraşabilecektir. ouıs Harris gruponun son Amerika, Kore savaşından sonanketine gore, Başkan Johnra. iki vıl içinde savunma mav son'un Amerikan kamn oya raflarında 1953 ün gayri safi milönündeki itibarı, seçimlere kalî hasüasının °o 3 u oramnda intılmıyacagını açıklamasından son dirim vapmıştı. lndirim, 195354 ra bir hayii artmıştır. ün iktisadi duraklamasında azımAnkete katılanlann *i 57'si aanamayacak bir rol oynamıştı. Başkan Johnson'dan bir CumAncak, Vietnam savaşı sonrası hurbaşkanı olarak memnun olindırimin, halen oraya akıtılmakduklarmı soylemışlerdır. Bu ota olan ııllık 26.8 milyar dolann havlı altında olabıleceği anlaşılıran, bır sure once °/i 38 ıdı Geyor. Çunku Amerikanın bulunane ankete katılanlann °o 57'sı, cak çozume nezaret amacıvla, I Kuzey Vietnam bombardımanGunevdoçu Asyada. mavi sula I larının kısmen durdurulmasını nn otesinde de olsa uzun sure ' onayladıklarını belırtmıştır. çok sa\ıda asker bekletraesi ge •Johnson'un savas polıtıkasını rekecek. A\nca, «kalın» fiızcsa I tasvıp edenlenn oranı da °o 30 ' var perdesi gibi pahalı askeri dan O'o 43'e yukselmıştır. Ancak projelere aynlacak tahsisatlar gi ı halkın °o 4O'ı, bombardımanlara , derek artacak. l'zmanlar gene I verılen aranın banş muzakereiki yıl içinde gerçekleştırilebile * lenne yol açacağını sanmadıkcek indirimi 20 milyar dolar cilarını bıldırmıstır varında tahmin ediyorlar. Meselelere katı doktrin açısından bakmağa alışık bazı yazarlar \e konuşmacılar, \merikanın sistemi icabı taşması zorunluluğundan soz ederler. Onların fikirlerinden hareket etmek, bizi ransız halkının biı\uk bir kapitalizmin lıderinin Vietnam çoennlnjru ileri bir tarıhte savaşından sonra dünvanın bir Charles De Gaalle'ün yeribaşka kesiminde yeni bir marane feçecek Cnmhurbaşkanının za çıkaracağı sonucuna götürür. LONDRA, (a a.) da genis yetkilere sabip olmasıBiz katı doktrincilerin gdrüşleriol kanadı alevler içinde buna taraftardır. ne katılmıvoruz. Zira Amerika, lunan dev bir yolcu uçağını De Gaulle'cu «France Soir» Vietnamda ağzının payını fazlabuyük bir cesaret ve mahagazetesı ıçın Fransız Kamu OyuBIJ la almıştlr ve herhalde artık retle Londra havaalanına indireyoğurdu ufleyerek yijecektir. Onu Yoklama Enstıtusunce duzen rek 121 kişinin hayatını kurtalumiu doğrultuya, banşçı rekalenen bır anketm sonuçiarı, De ran Yeni Zelândalı bir kaptan bete yönelmesi ihtimali daba fazGaulle'un ulkedekı ıtıbarının d'a pilot, Ingiltere'de g^mün kahraladır. bır haylı arttığını gostermıştır manı haline gelmiştir. De Gaulle'den memnun olanlaHerşevden önce, dış savunma rın nıspeti °« 61, memnun olma Ingılız Denız Aşın Hava Yolmasraflarını kısmakla tediye d«*nyanların ıse °'o 31 dır gesinı duzeltecek ve değeri düları Şırketıne aıt dev Boeıng707 Aynı anket, halkın biivük bir sen dolara sarsılan itibarını iade yolcu uçağı, Zurıh üzennden kısmının De Gaalle'ün dıs poliedebilecektir. Sıdney'e gıtmek üzere navalantikssı ile altın bnhranı karsısınSa\aştan banşçı faaliyete donüdıktan ikı dakıka sonra, motorda izlediği politikayı tasvip etsecek ekonomi, hiç değilse çözülarınm bırının duşup sol kanadıtiğini göstermiştir. mün bulunmasını izleyen yülarnm yanmaya başlamasını takıben da bir üretim birikimi probleAnkette, halkın °'o 52'sinın De pıste mecburi ıniş yapmıştır Kamiyle karşüaşmayacaktır. Zira Gaulle'un şımdı elınde bulunan şehirlerin imarı ve Amerikanın yetkılerın, yerıne geçecek kım 2ada, uçakta bulunan 126 yolcu kendi fakirlikie mücadele progve murettebattan sadece 5 kı$ı seye de devredılmesme taraftar ramı savaş vüzunden ihmale uğolmuştur olduîu orta\a çıkmıstır ramıştır. Nıhayet KING'in katliyle trajik bir şekilde ivedilık Şırketınıız tarafından ışletılmekte olan kazanan zencilerin kalkıııdırılnıası sorununa eğilmek de, Amerikan fabrikatorlerine tatb siparisler sağlayacaktır. mukavelesinir. hı(am: üzerıne 31121967 tanhınde Petrol Ofısı tç hastalıklannın tedavısını taGenel Mudurluğunc devredılnııştır. Rezervasyon taleplerınm mamlamasının arkasmdan AmePetrol Ofısi Bolge Mudurluğıuıe yapılmasını luzum uzerıne rikanın yeniden dışanva bakacaduyururuz. ğı muhakkaktır. Ihracatını artırmak düşüncesiyle dıinya ülkeıerine, özellikle geri kalmışlara ticarî kolaylıklar ve hattâ imtiyazlar • tamyacaktır. Yetmezse gene Vi I Cumhurıyet 3611 etnam yüzünden kıstığı dış yar 1 dım musluklannı açacak, heOd . de sun'i pazarlar yaratmak gaye I siyle, tıpkı Ikinci Dünya Savaşı • nı izleyen yıllarda yaptığı gibi • yeni bir Marshall Plâm Uân ede I cektir. Nitekim Başkan JOH\ • SON, daha üd yıl önceden savaşın yaralannı sanp ayağı uzerine kalkabilmesi için Kuzey Vietnam dahil Güneydoğu Asyaya yılda bir milyar dolarlık ekonomik yardım taahhüdü altina girmişti. ötekl sflper devlet, Rusya, tabiatıyla meydanı Amerikaya boş EN bırakmayacak ve ikisinin banşçı rekabeti, refah ve mutluluk dünYUKSEK yssının kurnlustınn hızlandırabiEVSAFLI lecektir. Ah, RU karamsarlık dnygusunu VE VERIMLI söküp atabilsek de tatb ve pembe ruyamızdan uyanmasak. Nabız yoklamalarmda önde gridiyor Johnson'ın tutulma oranı yükseldi Kanadı tufuşan uçağın pilotu soğukkanlılığıyla 121 kişinin hayatını kurtardı Fransızlar da De Paulle'den memnun F S Zencı lıder Sıvahlara şunu tavsıye eder, «Eğer bir Beyaz (Honky) sizi vuracaksa, çabuk davranın v e haberi Allah dnymadan giz Beyazı vurun.» Sonra ılâve ednor «Amerikan kanunlarının canı cehenneme». Carmıchael'ın tavsıyelerıni dmleseler de dınlemeseler de, ılımlı lıder Dr Kıng'ın oluOchab'ın yerıne kımın geçecemunden sonra Zencıler en az ğı. aynı zamanda, Partı yuksek Carmıchael kadar aşın oldular. kademelerındekı ıktıdar mucadelesının seyrı hakkında da bır O kadar kı, geçen hafta Washıng ton'dakı bır Ünıversıtede asılı ıp ucu verebılecektır. Amerikan bayrağını mdırıp, yeOchab, bır ay once Varşova" rıne SıyahKırmızı renkh Kara da patlak veren oğrencı gosterıKuvvet bayrağını çekmekte bırlerı sırasında, Partı Sekretpn an bı!e tereddut etmedıler SaGomuika'.va kıyasla daha lıbedece son olaylan değıl, şımdıye ral bır tutum ızlemıstır kadar yer alan butun Zencı Beyaz çatışmalannı Carmıchdel «Ayaklanma» şeklındp nıteler. Meselâ 1967 yılının ılk dokuz ayında 164 Zencı numayışı olmuş, burtlardan sadece 8 ınde cıdd? hasar meydana gelmıştı. • MERKEZ KOMlTESt Sov Ancak ordu bırlıklerının müyetler Birli^i Komünist Partisi dahale zorunda kaldığı Kmg Merkez Komıtesinin olağan top lantısı bu sabah Moskova'da a içın yapılan son şıddet hareketlerı, sanınz kı Carmıchael'ın çılmıştır. Gundemindeki maddebelırttığı «Ayaklanma» gunlerılerin basında «Vietnam, Çekosnın geldığını gostermektedır lovakva'daki Liberallestirme hareketi, Polonya'daki huzursuzluk ve dahili somnlar* bnlnnmaktadır. • ÖZTÜRK Devlet Bakanı Seyfı özturk'un Başkanlığındakı bır Turk heyetı, 9 nısan 1968 go=terılenm anma torenınde hazır bulunmak uzere dun Tunus'a gelmiştir. • DEPREM Gıiney California'nın çesitli köselerinde dun gece çok siddetli bır yer sarsıntısı kaydedilmistir. Los Anceles ve San Dieço'daki vuksek binalar bir kibnt kutosu gibi sallanmıstır. Mahalli saatle 1831 de, dipten »elen depremin can kavbına yol açmadığı sanılmaktadır. 9 YASAK! Cumhurbaşkanı Marco Robles': desteklıyen Panama Ulusal Muhafız Kuvvetlerı, Mıllet Meclısı Daımi Yasama Komısyonunun toplantısına ızın vermemıstır VARŞOVA, («.» • Radyolsr) olonya Cumhurbaşkanı Edward Ochab saglık nedenlerınden oturu gorevınden affedılmesını Polonya Parlâmentosu Başkanına gonderdığı bır mektupta «rica etmiştir^ Parlamentonun, aktedecegı & • zel toplantısında, Cumhurbaşkanının bu ısteğını kabul edeceğı sanılmaktadır. Yıllardır gozlerınden rahatsız bulunan Ochab'ın ıstıfa etmeyı tasarladığı altı ay once, bır soylentı olarak ortaya atılmıştı Ağustos 1964'den beri Devlet Konseyi Baskanı olan Ochab daha onceden, 1956 yılında, simdikı Parti Bırınci Sekreteri Vladislaw Gomnlka lehine Farti Birınci Sekreterliğinden ayrılmıştı. Mustafi Cumhurbaşkanı 61 ya sındadır. Ochab'ın çekılmesınden sonra Cumhurbaşkanlığı makamına, 1947 yılından berı Başbakan olan Josef Cyrankıewıcz'ın geçeceğl tahraın edılmektedır. Komunıst Partısının Katowıce kolu Başkanı Edvard Gıerek'in de Başbakan olması muhtemeldır. Ancak GomuJka'nın Başbakan Jozef Cyrankıewıcz'e buyuk olçude bel bağladığı ve boyle krıtık bır zamanda en yakın mesaı arkadaşının Devlet Konseyı Başkanlığına geçmesmı ıstemıyeceğı bır ıhtımâl olarak belırmektedır. PJânlama Komısyonu Baş kanı Stefan Jedrychowskı'nın adı muhtemel Cumhurbaşkanı adayları arasında geçmektedır Polonyo Günün Rortreleri Cumhurboşkonı Mehmet BARLAS Edward A Ochab istifo efffi P Carmichael menka'dakı son zenci olaylan yorumlamrken, çeşıtlı goruşlenn temsılcüennın konuşmalarmda değışık bakış açılarına rastlandı. Fakat butun bu goruşlenn bırleştiğı nokta, Amerıka'dakı zencı azınlığın kotu jartlar içinde bulunduğuytfu. Biz bugun, zencı beyaz çatısmasında dıyalektık çelısme arajan bır goruşun temsılcısım vereceğız: Stokelr Carmichael™ Carmıchael, oldurulen Kıng'ın tam karsıtıdır. King'e Amerika'Iı zencilerin Gandi'si dersek, Carmichael da Castro'sndur. Kmg «Medenî Haklarda esitlik için Amerikan Zenci Tcskilâtı» yla, kara ırkı ılımhhğa sevkederdı. Carmıchael e go hadiseler arasında reyse «Siyab Amerika, beyaz adamlann bir kolonisidir. Hâkim sınıfa karsı duydufu korkudan ve kendisi hakkındaki dondurucu şüphelerinden ötürü esir edilmiştirj Carmıchael'ın duşuncelerı belkı doğru olmayabılır. Fakat son olaylar, şıddette boşalımı ara>an sıjah Amenkalı'mn kotu durumunu bır kere daha ortaya koymuştur. Alınacak tedbirler, Amerikan bütçesi için milyarları, Amerikan düşüncesi içinse bir Ronesansı gerektirmektedir. İkı defa ertelenen Baskan Johnson'ın «zencı meselesı» konuşmasında, bu buyuk hamleye rastlamak, dunya uluslarının en bu\uk dıleğıdır Seçimler münasebeüyle tekerlemeler artiler her scçime Mflli Pl| yanço bileti aür gibi girer. " Yahut ginneUdir. Yani kazançtan emin olmadan çi ara Kuvvet Hareketinin Lideri Cannichael'e göre, Zencinin dünyası Beyazınkinden tamamen değişiktir. O kadar kı, butun Amerikan kahramanlarıyla alay eder ve onlardan «Honky» dıye soz eder. «Honky» Amerıka'nın fakır bolgelennde; ormanlarda yaşayan Beyazlardan bahsederken kullanılan «Cracken kelımesıne karşıt olarak kullanıhr Carmıchael'da... O'na gore Krıstof Kolomb «Aptal bir honky», Washıngton «Esir kullanan bir honky», Lincoln «Diğer bir honky» dır. Johnson içın ıse, Carmıchael «O bir n u » ksradır» dıyor. K "Beyaz,, yerine "Honky,, der ILIMLILAR DA VAR? S Stokely Carmichael, Dr Martın Luther Kıng'ın olum habermi aldıktan sonra yaptığı konuşmada «Beyaz Amerika, Kıng'ı oldurmekle zencılere savaş ılân ettı» demıştı O da onlara savaş ılân edıyordu. Ancak unutulmaması gereken nokta, Carmıchael'ın Dr Kıng'ın halefl değıl, rakıbı olujudıır. Kıng'ın, «Medenl haklarda eşitlık için Amerikan Zencı Teşkılâtı»nın başına geçeceğı soylenen kımse, 41 yaşmdakı rahıp Ralph Abernathy'dır. Abemathy'nin ılk demeci ıse «sxıkunet tavsıyesı» olmuştur. Kıng'ın dığer bır muhtemel halefı Washmgton'lu rahıp Fauntroy ise şoyle demektedir: «Bu çejıt şıddet hareketlerinden en çok ıstırap çekecek olanlar yıne bıziz » HACETTEPE ÜNlVERSITESl REKT0RLU6UNDEN Üiversitemız Fakultelen ile Yuksek Okul ve Binstitülerinın çesitli bolümlerine asıstan alınacaktır. Yabancı dıl ve büım ımtıhanları 25 41968 perşembe gunu yapılacağlndan istekhlenn 24.41968 çarşamba günü saat 1700 ye kadar dıploma ve dılekçeleriyle bırlikte Üniversıtemiz Personel Müdurluğune muracaatta bulunmalan duyurulur. (Basın 13817A 3387/3615) rer. Allah selâmet versin bizim HaU Partisi bunun tam aksine işler, Hani mensuplarının moralini kuv> vetlendirmek için değil, eni konu inanarak böyle yapar. tlk defa mağlup olduğum 1950 seçimlerinde bütün adaylar seçimlerden ewel Istanbul II Merkezinde toplanmıştık. O zaman Başvekü Şemsettin Bey merhunı idi. Biz sandık ki Başvekil bize seçim çalışmalarımız hakkında talimat verecek.. bir de konuşmada başlayınca hepimizde şafak attı. Rahmetli söyle dedi: Bakınız beyler!.. Bu seçimdc ne hukümetten, ne vilâyetten lv'ç bir taraftan hiç bir yardım gormiyeceksiniz. Kendi seciminizi kendiniz sağlıyacaksınıı. Ben lıu işe butün siyasî hayatımı ko> dum. Seçimde dala^ere falan yaptırmıyacağun. Hadi Allah yarduncınız olsun! dedi. Sonradan partinin seçim şansları hakkında komısmaia başladık. Herkese sonıyorlardı.. baıu da sordular.. Kaç mebusluk alınz?. Ya gafletime geldi, ya bos bulundunı: Sekiz, dokuz kişi çıkarınz. dedim. Halbuki o zamanki seçim (çoğunluk) sistemine göre ya hep ya hiçti. O tarihte Istanbul zannederim 27 mebusluk çıkarırdı. Benim bu sözüme karşı ada\lardaıı birisi bir köpürdü, yumnığunu masaya vurdu. Ne münasebet?.. Tulum çıkaracağız, tulum! diye bağırdı. Tulum çıkarmak, zamanın seçim argosundan idi. Deliksiz tam lıste kazanmak mânasına gelirdi.. biz o seçimi nasıl kaybettik bilirsınız! Tulum şovle dursun, az kalsuı hiç sandaiye alamıyacaktık.. benim a söziıme karşı kopuren zat sonradan bir orta seçimde mebus oU du ve sonra Halk Partisinden aynldı. Karşısına geçti Oemek istıvorum ki Halk Partisi seçimlerde bir turlu doğra tahmin yapamaz ve bu tabmııü yapanlan da hoş gormez.. onun için partililer baştakileri uvarmaktan çekinirler. Çünkü tfirlü iyi niyetli ajanlar bu uyarmalardan «Güneş» dil teorisinin bile başaranuyacağı mânalar çıkanrlar.. Hele partiden bir sev beklemijenler bunlarla ugraşmaya kalkmszlar. Böylece gerçekler ve perçekçiler vıprar, tarar görür. Parti de ğitgide feragatli mensuplannın hizmetinden tnabnım olur. KAPIKULE MOTEL TESİSLERİ SADOŞAN SAYESİNBE GERCEK BİR ClCBt BAHGESİ ^Çiçekler, tabiatın ınsana verdiği huzurun İjf belki d^en büyük kaynağıdırlar. Onların, A ^ tabiatta mevcut $ bütün tonları tam £ bir safiyetle aksettiren renkleri insanı dinlendirirj^A^ve Ah neşelendirir. Sadosa^da tıpkı çiçek gibi, $£ dinlendirici ve neşelendiricidir. Zarif ve ^ modern 48 0 renk içinden hoşunuza gideni seçip, ^ k ^ | evinizi bir çiçek bahçesıne benzetebilirsiniz. ^gk AS Sadosan haricî tesirler^k^şı dayanıklıdır. 20 dakikada ir kurur. Kokusuzdur, ^ kolay yıkanabilir. Evinizi Sadosan'la boyayınız! BOSFOR TURİZM ŞİRKETİ Kayhan SAĞLAMER Şili'deki uçak kazasında 32 ölii var İMALÂT TEZGAHLARI Oepomuzdan Derhal Teslim Tediyafta Kolaylık S SANTIAGO, Ui'nin «Ladeco» hava yollanna aıt (DC3) tıpi bir yolcu uçağı, 27 yolcu ve beş kişilık ınürettebatı Ue birlikte dün gece Şılı'nın güneyınde bir dağa düşerek parçalanrmştır. Dçakta buiunan 32 kışınin öldügü sarulmaktadır. tçişleri Bakanlığı, dört motöriü nçafın, Santiago'nun 2250 Rm. fü neyine düşen Coyhaiqne yakınlanndaki «tmparator Wilhelm» dağına çarptığını büdirmiştir. Uçak başkent Santiago'dan Aysen eyaletinin Puerto Mont çehrine gitmekteydi. BURLA BİRADERLERvŞ" S MOSKOVA, (ajı.) ovyetler Birllğmin yeni ay roketı «Luna14» arzu edilen bır hat üzerinde hedefıne doğ ru yoluna devam etmektedır. Luna14 ün Ay*m çevresindP bir yorüngeye gırerek. kozmono* lann muhterael ınış sahalannın fotoğraflannı yer ıstasyonlanna lletmesi beklenmektedır Uza\ roketı. herhaneı bır aksaklık m ^v <ana g;p!medıfı *?'<i rde bn gece Ay'ın çevresınde olacaktır. Luna14, bu gece ayın yörüngesinde Sadosan BİR ÖUO MAMUIDDÜR Uâncılık: 5872,3622 Ajans: 185C MAT PtASTIK BOYA Halk Partisi bu sefer de umuml seçimler kadar mutüm bir intihap mucadelesine girmiştir; henı de gu\e avnhğından sonra. Do"t mahalli seçim (mahalle, vilâyet, belediye meclisleri ve belediye baş kanlan) üçte bir senato seçimi ve bazı münhal milletvekillikleri. Bütün bu seçimlerin ön yokJamalannı mahalli te^ldlât yapar. Seçim kanunu bunu âmirdir. Mer keze sadece vuzde 10 bir konten}an bırakmıştır. Mahalli seçimler ve bilhassa beledive başkan seçimi ise buyuk sehirler için parti batamından bir prestij meselesi olmuştur. ÇünKıi belpdivesi mnvaffak ounus bir partinin parlâmento seçimlerinde sansı artar.. Yaklasan seçimlere girerken ikj büyuk partinin, A.P. ve C.H.P. nin tutumlanm seçim psikolojisi bakımından mütalâa etmek yerinde olur. C.HJ*. de toplanan Parti MecHsi; Istanbul, tzmir, Ankara BeIedi\e Başkanı namzetleriyle mahalli meclisler kontenjanlannı kendisüıin seçmesıne karar vermiş iken A.P. bunu tamamıyle mahalli teşkilâtına bırakmıştır. Halk Partisi, seçim arifesınds j tstanbnl D Idare Kurulu Başkanı ' nin sıhhi sebeplerden dolayı çekilmesinden yararlanarak Istanbul teşkilâtımn başına parti kademelerinde hiç bulunmarmş bir dostunu getirmiştir. E yıDardır, patriğin eşeğine binmiş ve çalışnvjj olan partililer bundan gocunarak isiifa edince Merkez tl Yönetim Knrulunu da Merkezden tâyin suretiyle teşkile mecbur olmuştnr. Bu arada İstanbulun Belediye Başkan adayını da seçmiştir. AIlahtan Id Orhan Eyupoğlu gibi Istanbulu tanıyan \e Tstanbulluîann sevdiği ve tamdığı birini seçmiştir. C.H.P. fstanbulda Belediye Başkanı veva Belediye Meclisi seçitniıu kazanır mı?.. Bu bir bilmece değildir. Haşim Bey sağ olsa idi, Beledive Başkan seçimlni kazanmak şansı vardı. İstanbulda A P nin Belediye Baş kan adavlıfı ıse bır buyuk meseledir. Ikisi partı ıcmden, birisi dı.«arıdan üç ktıvıetli aday namze> di mücadele halındedir. Bunun parti içinde bır çok kargaşalık yaratacaği muhakkaktır. Buna rağ men A.P, bu seçime tepeden inmek istenıemiştir. Bövlece seçimi, onun sahiplerine idare ettirmeyi düşünmüştür Insanlar kendi seç mediçinı guç mudafaa eder. C.H. P. ise yıllar nlı didişen \e nihayet parti kadpmelen ve beledıve başkanlığı gıbı mahalli >erlero gönü) bağlamı» fedakâr mensuplarını hesaba katmadan aşlama bir takım elemanlarla ve tnerkezin idaresı altında bu seçime girmeyi münasip çormüştür Bu bir kuvvet midir? Zaaf nudır kestiremivorum: ama her halde hallia inmek, hattâ kendi halkına inmek değildir. B. FELEK KÂRAMURSEL İYİYİ UCÜZA SATİN MAĞAZA Keklamcılık. 1647/3625
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog