Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

KOK YAYINLAR'IN İLK KİTABI Rusya'da En Çok Okunmuş, Anlaşılmış ve Sevilmiş Roman İVAN GONÇAROV'dan Çevirenler S. EYUBOĞLU E. GÜNEY ROMANIN DORT BÖLÜMÜ TEK CİLTTE DAĞITIM : KEMAL KARATEKİN OBLOMOV umhuriyel KURUCUSU: YLNUS NADİ Fakir &AYKURT ARIN ÖCÜ lebiya Yabana di yapıldı. Y ı Ananın ve Karaacı romanı. Derine Fiatı: 7.5 REMZİ KİTABEVİ Üâncılık: ıtan kitap. piyesi 44 yıi sayı 1S69S Telgra' (e mektup adresi: Cuınnuriyet İstanbu) Posta Kutusu: Istanbul No. 24fi Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Çarşamba W N'san 1968 Kinğ'in tabutunu fakir ve mazlumların sembolü olan iki katır çekti IVIARTİN LUTHER KİNG'İN CENAZESİ ÖNtJNDE AĞLAŞAN KADLNLAR FAS KIRALI 143 KIŞİLİK MAIYET! ILE BUGÜN ANKARA'YA GELİYOR HASAN II lyaklanma dört eyalete daba sıçradı (DIŞ HABERLER SERVİSİ) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) r |EW YORK Dr. King'in maun bir tabut 'içindeki nâşı dün doğduğu Atlanta şehrinde fakir ve mazlumların sembolü iki katınn çektiği bir araba ile ebedî istirahatgâhına çekiIlrken, bir türlii bastınlamıyan zenci ayaklanması, dört eyalete daha sıçramıştır. Muhteşem cenaze torenıne katılan yuz binlerce siyah ve beyazın arasında Mrs. Jacquelme Kennedy, Johnson'ı temsilen Başkan Yardımcısı Humphrey, Başkan adaylığı için mücadele eden politikacılardan Demokrat Robeıt Kennedy, Cumhurıyetçi Nıxon ile İngiliz Malıye Bakanı Roy Jenkins bulunmuşlardır. 1300 kisiden fazla almayan kli«t * ^^ senin dışında kalanlar, muazzam T 1 ^^•UK bir kalabalık meydana getırdı• I pTl ğınden, Kıng'ın cenazesini taşıJMA^#«IIA yan katır arabası dıni torene geç kalmıştı. £m % Hazın ayınden sonra cenaze • AW| arabası, Atlanta sokaklarında ka •Vt*f I labahk arasında yavaş yavaş ^^ ılerliyerek Kıng'ı Southwlew'dekı ıstirahatgâhına tevdı etmışazılanmı devsmlı olarak tır. Cenaze töreni sırasında. 700,000 izledi|ini söyüyen bir oJ I kurum. bana gönderdiği nüfuslu Atlanta, bir barut fıçı^ bir mektupta eihnime t«sını andırıyordu. Cenaze törenikıian bir sorayu aydınlatmunı ısne katılmayan ırkçı Vali Lester tiyor: Maddox. 2,000 milll muhafıza jehirde devriye gezdirmi» ve «Sizi, diyor okurum, genellikle yüzlerce polise ve itfaiye erine fikir özgürlüğünden söz ediyorsukavşak noktalannı tutturmuj ve nuz. Fakat bunu yaparken daha kortejin geçtiği yol boyunca nöçok sol ve ileri kanattan yana göbet bekletmiştir. rünüror sağ akımlara karşı cepöte yandan Başkan Johnson'm he alıyorsuııuz. Yazılarınıza bakıırkjararası huzursuzluğun giderij lırsa bu sonunculara söz hakla Umesi için hazırladığı teklifleri yanunıyan bir tutumun içindesiniz. kın bir gelecekte Kongreye sunOvsa fikir özgürlüğünü savundu(Arkası Sa. 7. Sü. « da) ğunuza göre sağcıların, hattâ gericilerin de aynı haktan yararlaıv masını kabul etmeniz gerekmw mi? Bu bir çelişme değil midir? Lütfen izah eder misiniz?» Bu önemli sorunu açıklamak fırsatuıı verdiği için sayın okuruma teşekkür ederim. İlkin, gerici ile tutucu arasuıdakj anlam gordüğü tiplerin birçoğu sarhoşlar, ışsızler ve farkını dikkate almasını okurunıserkeşlerdir. Çocuğun gittiğı okuldaki öğrencıdan rica edeceğinı. Bil|idiği gibi Bir zenci oğlan çocuğu görüyorura. New lerin çoğu zencidir, beş on tane de Porto Riko'lu tutucu. yürürlükteki toplum düzeYork'un zenci mahallesı Harlem'de haşarat yuoğrencı vardır. Çocuğun babası da işsizlerden bınine ve aüşüagelen değer yargılavası katlarla dolu bir apartımanın önündeki mer rma bağlı olan kimse demektir. ridir. Anası ise Kew York'un kibar mahallelerindivenlerde oturuyor, Holden çöp kokulan gehBugünkü düzenin, bugünkü değer den birindeki bir evın hizmetçısidir, orada oyor. Bu çocuğun günlük yaşantısında çevresinde yargılarııun hiç bir biçimde deturur. ğişikliğe nğramasını istemez. Statükonun olduğu gibi korunmasına çalışır. İleri atüışlan frenliye(Dış Haberler Servisi) Bir Zenci kız çocuğu gdriibildiği ve anarşiyi önüyebildiği 61NEW ÎORK İsrail ile Üryorum. Birmingbam şehrinçüde tutucu güçlerin kimi zaman dün'ün «Ateşkes» hattı üzerinde tek ailelik ahşap bir evtopluma yaran da dokunabilir. de ve Ürdün topraklan içind» de oturmaktadır. Bu eve kuGerici ise, büyük gayretlerle onceki gün patlak veren olaylalübe de demek mümkündür. kurulan yürürlükteki düeni, ağır rın suçunu birbırlerinuı üstüne Evin içinde ve etrafında yafedakârlıklarla topluma kazandıatarak meseleyi Güvenlik Konserı çıplak. yarım düzine çorılan değer yargılannı yıkıp düyine intıkal ettinnişlerdir. cuk dolaşmaktadır. Bu kız öne, eskiye. geçmişe özlem duyar. Ürdün Büyükelçısı Mubarnmed burlerine annelik etmek mec Gericinüı davraıuşı bir ırmaği terEl Farra, Güvenlik Konseyi Başburiyetindedır. Geçenlerde sine akıtmak gibi akıl dışı bir eykanlığına gönderdıği meictupta, annesı bir otomobıl kazasınleme işarettir. Bunu düşün özr Israil'in bütün uyarma ve proda öldüğü için devam ettigi gürlüğü olarak kabul etmek, hele testolara rağmen Ürdün'e karsı Zenci okulunu bırakmak bizim gibi devrim başarmış ve basadırganca hareketlere devam etmecburiyetinde kalmıştır. şardığı devrimin sancılanndaa tiğini söylemiştir. İsrail BüyükelKomşuların dediğine bakılırçisi Joseph Tekoah ise, Ürdün henüz kurtulamamış uluslar hesa«a, sıhhî imdat arabası onu topçusunun bir İsrail köyünü bına çok güçtür. Zencilere mahsus hastaneye M.P. Genel Başkanı Yardımcısı tbrahim Elmalı, göreve başlaması ateşe tutarak cAteşkes» i ihlâl götürmek için gecikmesevdi, Belki yakıştırmadır ama, durudolayısiyle teşkilâta yaymladığı genelgede, politikaya gırmesinin neettiğini ileri sürmüştür. Büyükelkadın belkı yaşayacaktı. Kımu aydınlatmaya yaradığı için su denlerini açıklamakta ve: «Bir müstevli diişman karşısına, vatanseçi, İsrail Kara ve Deniz Ku\"vetzın babası şehrin merkezinİngiliz esprisini buraya aktanyorerleri çıkaran şartlar kadar durumun ağır olduğnnu ve endişe verici lerinin, bir Arap komando grudeki büyük mağazalardan hirum: İşçi Partisini yenerek iktiistidatlann her gün biraz daha kesafet peydaa ettiğini hüziin ile müpunu kovalarken Ürdün toprakla(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) dara geçen Muhafazakâr Parti lişahede etmiş olmamdır» demektedir. rına girdi^inı kabul etnuştir. derlerinden birine sormuşlar: Elmalı, önümüzdekı günlerde Sosyalistleruı aldığı bütün Genel Başkan Bölükbaşı ile yurt devletleştirme kararlannı şimıii gezisine çıkacağını da genelgesınbozacak, ekonomik yapıyı esKi de açıklamaktadır. haluıe getireceksiniz. değil mi? Belediye Başkanlığı için özelLiderin verdiği cevaba batanız: lıkle AJ*. ye müracaatların çok\ e münasebet? Adımız üstüYazı İşleri Müdürlüğüne. luğu dikkatı çekecek seviyeye ıımüzde bize muhafazakâr (tutucu) Gazetenizin 6/3/1968 tarihli laşmıştır. Aynca bu yüzden bazı derler. Memleket çıkanna alınan nüshasının 1 nci sayfe A3,7 sayhizipleşme ve şikâyetler de debütün iyi tedbirlere biz dört elle fe 3 ncü sütunlannda Alos olayı vam etmektecîir. sanlır, onlan muhafaza ederiz. (Arkası Sa. 7. Sıi. 2 de) başhğı altında neşredilen yazıYazık ki böylesi..e dürüst ve da idia edilen hususlar hakikayurtsever tutuculardan yana biz fakir bir milletiz. Bizim statükatauymamaktadır. Bucak IHüdiiya bağlı çevrelerimiz çoğunlukl;ı rii, Karakol Komutanı ve Janyurt çıkarlannı değil de kendi çıdarma erlerinin düşman kararkarlannı düşündükleri için brz gahını basar gibi sağhk Ocağın.t iiu>uk Turk sanatcısı Mımar yirmi yuAır yava.ş yavaş ilerlemek Hücum ettiklerini olayın üzerinSınan. olumunün 380. yıldonuşöyle dursun, hızla gerisin geriye den 10 gün geçmesine rağmen nıu dolayısiyle, dun turbesınde sürüklenmekteyiz. Miidür ve tayfasının Kahraman \apılan torenle anıimı^tır. TöreFikir özgürlüğü sloganı altında çahmı ile nahiyede dolaştıklane katılan Mımarlar Odası temAtatürk ve devrim düşmanlanna n ve haklarında hiçbir muamesilcilerı, Suleymanıye Camıınin meydan boş bırakılmakta, Ueriri lenin yapılmadığı yolundaki itve Mımar Sınan'ın çevresının güçler baskı altında ezilmek isteuhamlar tamaraen mngarata ve çop yığını halme getirilişınden jj* mektcdir. yakınmışlar ve protesto etmek f' tezvirdir sörleki: Sonra, bu halin toplumu çıkamacıyla top'.adıkları «Bir sepet | , maza sürükliyeceğini, tehlike buOlayın müstekiler tarafından çopu» Belediye Sarayının onu £ lutlannm gitttkçe ortabğı kararintikal ettirildiği Vilayet Maka ne bırakmıslard'ır. ft tacafım söyledinîz mi sizi kötii nunın emirleriyle 23/2/1968 giiVali Vefa Poyraz. Florja sahil yolunda sağlık kurallar>ndan uzak Toren sırasında. Mımar Sinan |« kişi ilân ediyor ve hep birden ü nü hadise mahalline gidilerek olarak çalışan gazino \e kahvehanelerin kspatılmasım istemiştir. Okulu'nun Mehter takımının el ^ lerinize çullamyorlar. bizzat tarafımrian vürütölen talı Poyraz, Belediye Başkan Vekili Farıık Ilgaz ile birlikte Florya bıselerinı giyen öğrencileri, «Mi i; Yaşamda her şeyin oranlı oldıı kikatta: mar Sınan Marşı»nı soylemişler % sahil yolunda inc<lemed> bulunmıış, toprak dökülen yerlerin park ğunu da unutmıyaUm. Atatürk'c 21/2/1968 günü saat 19 d i Hadır. Ayrıca tıırbeye «turbe» sek j,kıyasla Sair Mehmet Âkif gerici haline getirilmesini istemiştir. Ba arada Ilgaz:la birlikte gazino ve nımı ağır hasta bulunan Bucak linde yapılan uzerı karanfıllerle değil tutucu idi. Devrimlerden kahvehanelcri gezen Poyraz; «Buralarda otarulmaz ve hiç birşey Remzi Elbirin Ocak TAt^ilmez. Temiz bale gctirilinceye kadar kapansın» demijtir. | =u«lenen bir çelenk bırakılmışNAI3tR NADİ tır. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) BEKLEYEMEYIZ ? ANKARA Bugün Anlcaraya 143 kişilik bir heyet ile gelecek olan Fas Kıraiı Hasan II. hakkında Dışişleri Bakanlığınca bir açıklama yapılmış ve Kıralın «gözdelerini» getirmediği, bu konuda çıkan haberlerin «gerçekle bağdaşmadığı» beürtilmiş ve Kıral'n «ancak özel hizmetlilerini» beraberinde getireceği bildirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihınde gelmiş geçmiş en kalabalık konuk heyet sıfatını kazanan Fas Kıraiı Hasan II. nin bu ziyarerı sebebiyle Dışişleri Bakanlığınca Büyük Otel ve Dedeman Oteli U î Ankara Emniyetine bir çeşit «alârm» verilmiştir. Dışişleri Bakan lığında bütün meslek memurlanna heyet için özel mihmandarlık görevi verilirken konuklann kalacağı otellerin de bazı müşterileri ile olan özel mukavelelerini ve bu arada bazı balolan ertelemek zorunda kaldıkları öğrenilmiştir. Ankara polisine ise, konuklan korumak ve bu arada Kıralın ÖZPI hizmetinde olan harem mensuplannı himaye için gerekli tedbirîerin alınması emredilmiştir. 36 saat devam edecek olan bu ziyaret sırasında Fas Kıralı i!e Cumhurbaşkanı Sunay resml bir görüşme de yapacaklar ve bu ara(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) DEVLETİ ELE GEÇffiMEYE ÇALI5AN GERİCİ HüBEKET Oldürülmesi yalnız Amerikayı değil, bütün Dünya'y* karıştıran; zenci lider Djr. Martin L. King anlatıyor 31MAKT " İSYANI GURESBN Bu yazı dizisinde 13 Nisan 1909 (31 Mart 1325) da şeriatı uygulamak için ayaklanışın hikâyesini anlatıyor mur SEÇİM... Çeviren: Vecdi Çağlayangil Pipinetlis ile görüştü Kızildemir İsrail ile Ürdiin birbirlerini Giivenlik Konseyine şikâyet ettiler 2 zenci çocuğun hikâyesi 1963 yılı başlangıcmdayız. SEÇiM... SEÇİM... Yarım düzine Erbakan, A P senatör adayı ELMALI, DURUMU «ENDİŞE VERİCİ» GÖRDÜĞÜ İÇİN POLİTİKAYA ATILMIŞ ANKARA (Cıımhuriyet Bürosu) Denktaş'a pasaportu verildi Cumhuriyet Gazetesi Mimar Sinan anıldı SAHİL YOLUNDAKI GAZİNOLAR KAPATILAGAK Pederal Almanyadan önceki gece 23.40 ta gelen Dışişleri Bakanı 1. S. Çağlayangil, dun verdigi demeçte, Lüksemburg'ta toplanan A.E.T. Türkiye Ortakhk Komısyonu toplantjlanndan dönüşü sırasında Atinadan geçerken Yunanistan Dışişleri Bakanı Pipinellis ile yaptığı gorüşmenin «çok faydalı» olduğnnu söylemiştir. Avnıpadaki son temaslan haskmda bilgi veren Çağlayangil, daha sonra özetle şunlan söylemiştir: « üçagımızın Atinada kısa du ruşu sırasında hava alanına gel* mek nezaketini gösteren sayın meslekdaşım Yunan Dışişleri Bakanı Ekselâns Pipinellis ile bölgemizin sorunlan ve Kıbrıs üzerine konuşmalar vapmak imkânını bulduk. Büyük bir anlayış 1 Haber Ajansınm polis adliye muhabiri Orhan Kantoğlu, Merter cdçinde geçen bu gorüşmenin çok nayeti faillerinden Nadir Bezirgan'ın asker olan yeğeni Orhan Sedat Befaydalı olduğunu ve bundan mem zirgan tarafından dün Cağaloğlu'nda tabanca ile yaralanmıştır. nuniyet duyduğumu ifade etmek MTTB buıası önünde cereyan isterim.» eden olayın sanığı, Kantoğlu"na üç el ateş ettikten sonra kaçmava başlamış, ancak trafik polisi Kenan Er ve toplum poüsleri tarafından Nuruosmaniye kapısı yakırüarmda havaya ateş edileANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) rek yakalanmıştır. Kıbrıs Türk Top'.uluğu MecOlay, gazeteci Kantoğlu'nun lisi Başkanı Rauf Denktaş'ın paNadır Bezirgan'ın kızının Akyasaportu dün Kıbrısın Ankara zıda gangster Agop tarafından iğBüyükelçiliğine gelmiş ve saat fal edildjğine dair bir süre önce 13 te Konsolos tarafından kenyazdığı bir haberden çıkmıştır. disine verilmiştir. Sedat Bezirgan, Merter clnayetl Oğlu Raif'in pasaportu ise önfaillerinden olan amcası Nadir ceki gece gelen kurye çantasınBezirgan'a «Ben bu işi temizleyedan çıkmıştı. Denktas. pasaporceğim, siz kanşmayın» demis, tunu alırken gazetecilere, dört ORHAN KANTUOLU yıllvk ayrıhktan sonra Kıbnsa Sivas'taki kıtasından izin alarak dönmekten duyacağı memnunişehrimize gelmiştir. yeti bildirmiştir. Boğazda bir otele yerleşen sanık, bir gün önce Kantoğlu'nun çaiıştığı ajansa giderek, gazeteci Ue görüşmek istemiş, ancak keudisi içeri sokulmamıştır. Nihayet dun saat 14.30 sıralannda kendibibinin Diyarbakırda oluşu sesim Cağaloğlunda pusuya düşürebebiyle Sağlık Memurundan terek, üç el ateş etmiştir. Kantoğlu, min ettiği pensilin iğnesini AiGureba Hastanesine kaldııılmışlesine yapmalan için Ebelerden tır. birinin e\ine gitmesini talep et(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) tiği ocak ebelerinin doktorun annesinin tazyiki altında iğnc rapmaktan imtina ettikleri, Bu mandanın alkoUu olmadıkJan re cak Müdürü ile Ebelerin karşıEbeleri tartaklamadıkları an'aşılmıştır. lıklı ısrarlan sırasında Bucak Müdürünün hakaret ettiği ve o Yürütülen tahkikat neticesi anda lojmanı dışında bulunan müessir fül ve hakaret suçlarınve tahrik edici sözler sarfedip dan Nahiye Müdürü hakkuıd» Ebelerin vazifesine müdahalc r lüzumu Muhakeme kararı, karıden Ocak Tabibinin annesini kol Komutamna isnad edilen burnundan el feneriyle hafif su suçlar ise subuta varmadığından İki yıl önce 9 eyalette teşhir rette yaraladığı, kendi yüzünün hakkında meni muhakeme kara edilmek üzere Amerikay3 göndede tırnaklandığı, Bucak Karın verilmiştir. rilen Türk müzelerinin en kıykol Kumandanının ise Kaym.: Ayrıca olayı müteakip Bucai; metli parçalan uçakla evvelkî kam Vekilinin ebelerden birinin Müdürü ilçe dışına daha sonra gün yurda geürilmiştir. Maddî Bucak Müdürünün ailesine iğTunceli Vilayeti emrine nakle ve manevî değeri paha biçilemene yapması hususundaki ricasını dilmiş 2/3/1968 günü Alos Bu yecek kadar çok olan tarihimızin iletmek üzere sağhk Ocağın.» •a.sından ilişiği kesilmiştir. bu eşl bulunmaz eserlerinin yurt eittiğini ve sadeee Emniyet mü Keyfiyeti Basın kanunun 1) ! dışma çıkması büyük münakaşalahazasiyle refakatine 2 jandar ncu maddesi hükmü eercğiner lara yol açmış, vapılan şiddetli ma eri aldığı hadisenin inkişafi avnı sütunde vayinlanmasını ri tenkidlere rağmen zamanın Milüzerine 3 er daha çağırttığı, Na ca ederim. Çermik Kaymakarnı li Eğitim Bakanı sorumluluğu hiye Müdiîrii »e Karakol K u Gokalp. yüklenerek müze eşvalannı Amerikaya göntiprmişti. (Arkası Sa. 7. Sü. t da) Cumartesi Gtinii CUMHURİYET'te Bir sabıkalının oğlu, gazeteci Kantoğlunu Cağaloğlunda vurdu OLAYLARIN ARDINDAKİ Ameriko'ya gönderilen müze eşyaları, hafif hırpalanmayla geldü...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog