Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

î Şevket Süreyya Aydemir inkılup ve Kodro (İnkılâbımızın İdeoIojisİ BİLGt YAYINEVİ I Türk inkılâbının fikir yapısı ve prensipleri üzerinde tek eser yeni baskı 10 lira Yvnişehir Ankara Cumhuriyet 3231 umhuriyef KÜRÜCÜSD: rüNUS NADÎ 44. yıi %ayı 1S686 T e l g r a f r e m e k t u p a d r e s l : C u m h u r i y e t İstanbuJ P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u ] No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Pazartesî 1 Nlsan 1968 rılı viriflvle ve kısa fakat alt tab ktzla evlenerek dustüğü hayal kırıJ 2e getiren bu nefis romi arasında yeniden basıldı.'" güclU eserin fiyatı 10 n ve en baja'in çeda çıkmıs biliyetU bir i3201 Böbrek nakli ameliyatı için Tıp Fakültesi soruşturma açtı Şehriye çorbası içen takma böbrekli çiftçi, ziyaretçi fazlahğından baygınhk geçirdi eyoğlu Belediye Hastahanesince dün yayınlanan bir bültende, Türkıye'nin ılk takj m a böbrekli adamı Yusııf Üzer' In sağlık dummunun iyi olduğunu belirtilirken, Hastahane Başhekimi Dr. Saim Bengiserp de yurdumuzda yapılan ük transpİantasyon hakkındakj iddialara karşı, «Bu konuda kanaatlerini izbar edenler, bizün ulaştığunız başanya ulasmak isteyenlerdi. Biz sükuta tercih ediyonız. Zaj man komışacaktm demiştır. ö t e I yandan, Tıp Fakültesi Dekanı Cihat Abaoğlu da, araellyat konusunda Dekanlığa, işin ilmi esaslara dayanmadan yapıldığı şeklinde bir ihbar vaki olduğui n u söyleyerek, şimdilik gayri res | mî bir soruşturmada bulunduğuVnu, eğer iddianm doğru olduğur n a kanaat getirilirse resmî so• ruşturmaya geçileceğlni açıklaitnıştır. , Abaoğlu, ameliyatta btüunan |Doç. Dr. Metın Özgür, Dr. Alâ«ddin Vardar, Doç. Dr. Flkri İAlican ve Bülent Tarcan'la gö•üşerek iddia hakkında genış ,3ilgı istemiştir. Tıp Fakültesi 'ekaru, dort doktordan, şimdilik j adece «Ameliyata acele olarak rçağırıldık ve hazır bulunmamız ; «tendiği için smeliyathanede bu• lunduk» cevabını aldığını söyle,' miştır. i Öte yandan, Saim Bengiserp de, bu gıbi iddialann ve kanaatlerin «hürmete Iiyık» oldugunu r belirterek, «Bizün büyük oir id. diamız yok, yapılan işe karşılık ileri siirülen her film saygı Ue karşılarız» demiştir. çok ihtiyaç var, Yurt Haberleri Servisi ANALARIMIZ.. ... Ve Tann, önce kadını yarattı. Sonra insanoğlu düzenler kurup, yasalar koydu. Ve kutsal ki' taplar dediler ki, «Cennet anaların ayağının altındadır.» Fakat bu kelâmı edenler eğer 1968 Türkiyesinde yaşasalar ve kocasını besleyebilmek için lıamaîlık yapan şu kadını görselerdi, n e derlerdi acaba? ÇOCUKLARIMIZ.. Anaları hiç bir dokuz ayı sektirmeden doğuruyor. Babaları ya var ya yok. Varsa da taş çatlasa günlük kazancı 15 lira. Ve başkentin varoşlarına yaslı gecekondularda otururlar. Okuma olanakları yok. Kimse sahip de çık mıyor. V£ BİZ.. evrimlere karşı ginşilen saldınlara ve gerıci hareketlere karşı tepkıler devam ederken, duyulan endışeler de belirtılmektedır. CHP Genel Başkanı İnönü, bir tl Kongresine gonderdığı mesajında, «Lâik. demokratik cumhuriyeti korumak görevi, bugün her zamandan daha büyük ibtiyaç haline gelmiştir» derken, Eskışehir İTİA Oğrenci Derneği de dün yayınladığı bildırıde «Seller gibi kan aksa da» Ataturk devrimlerınin korunacağı beUrtılmiştır. İnönü: "Lâik Cumhuriyetin korunmasına her zamandan conılıliir lıiiiliir. Sovyetler de Ankara'da AID'ye benzer teşkılât kuruyor Özgen ACAR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sovjetler Birliği ile Türkiyc arasında varılan bir mutabakat gereğince onümüzdeki günlerde irazalanacak bir a n laşma ile, SSCB'nin Ankara Büvükelçiliği bünyesinde bir «sanayi müşavirliği» kurulacaktır. ABD'nın Ankara Büyükelçıliğı bünyesinde birkaç yı) önce kurulmu'ş olan AİD'ye kısmen benzer bır nıtelik taşıyan hu müşavirliğin basında Müsteşar unvanını tajıyan bır Sovyet Yüksek Mühendisi bulunacaktır. «Sanayi Mfîşavirliği» adını alacak olan bu kuruluş varılan mutabakata gore 12 kışilik o!acaktır. Müşavırlığın Başkan ve Yardımcısının diplomatik dokunulmazlıkları bulunacak. dığer personel bu dokunulmazlıktan yararlanamıyacaklardır. 12 kışılık Müşavırlığın yedısı Yüksek Muhendıs ve beşı de çeşitlı yönetim ışlerını yürütecek personelden meydana gelecektır. Yedı kışilik teknık kadro, ozellıkle Turkıyede Sovyetier Bırlığı tarafından vapılan sekız projenin uygulanması ile ilgılı ışlerı yurutecektır Böyle bır Müşavırlığın kurulması Ue ıkı ulke arasında yapıian yazışma ve proje ışlerıne surat kazandtnlacaSı ıfade edılnıektedır üç aydan berı bu konuda vapılan muzakereler sonuçlanmış olmakla beraber, Moskovadan Sovyet Büyükelçılığının bekledıği talimat gelir gelmez, anlaş / ma onümüzdeki gunlerde Dışışlerı Bakanlığında ımzalanacaktır. Bıldırildığıne gore Sovyetler Bırliğinin bu Müşavirliği Dünyanın çeşitli ülkelerınde bulunanların 49 uncusu olacaktır. Müşavırlik, Büyükelçılik bünyesı ıçınde olmakla beraber SSCB Dış Ekonomik tlişkıler Devlet Komıtesine bağlı olacaktır Bilindiğı üzere ABD nın Ankarada İCA adında bır mısyonu bulunmaktaydı. Ancak, bundan bır kaç yıi önce bu mısyonun adı AİD olarak değıştınlmış ve Buyükelçilik bünyesıne alınmıştı. Bu misyonun başında Büyükelçi unvanını taşıyan bir yetkilı bulunmaktadır. Rusların Sanayi Müşavırliğinin başında ise Musteşar unvanını taşıyacak bir yet kıli olacaktır. B D Lâik Cumhuriyeti korumak ANKARA (Cumhuriyet Bürosıı) CHP Genel Başkanı tsmet İnonü, dün Adıyaman CHP 11 Kongresine gönderdiğı mesajda, haitalıgı dolayısıyla kongreye gelemediğini ve onümüzdeki büyük seçımlerde Adıyamanın basarı;ı imtihan vereceğini belırttikten sonra, lâik cumhuriyetin korunmasını istiyerek şoyle demiştır: «Lâik, demokratik cumhuriyeti korumak görevi bugün her zamandan daha büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. CHP, geniş vatandaş kitlelerinin yoksulluktan kurtarılma dâvasını devrimlerin korunması dâvası ile birükte değerlendirmektedir. Türk balkının daha mutlu bünlere kavuşması, ancak lâik demokratik anayasa düzeninin korunması, sosyal ve ekonomik hakların tam olarak serçekleştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bunun adına Ortanın So lu politikası diyoruz..» (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) N. Fazıl, Namık Kemal ve Ziya Gökalp'ı sahte kahramanlığa örnek gösterdi DtYARBAKIR (Mehmet MERCAM bildiriyor) îmam Hatip Okulu Mezunlan Cemiyetinin çağnüsı olarak ilimize gelen Necip Fazıl Kısakürek. önceki giın verdigı konferansta bütün müslümanları birlığe dâvet ettikten sonra «Takında Ak?ebir ovasında bol bol hclva vapılacabahsetmiştir. «Tarihte sahte kahramanlar» adlı konferansında Necip Fazıl, Peygamberimizın adı geçtıkçe salonda buJunan halktan büyuk bir kısmının tekbir getirmesi Uzerine. «Kuvvei ve kudrrtinm. harcanacak zaman eelinceye kadar iman potasında biriktirip bekleyiniz» demiş ve tekbir getirmeleri durdurmuştur. Abdülaziz'i, Mithat Paşa'yı, Namık Kemal, Ziya Gökalp ve Ismet tnönü'yü «Sahte kahramanlar» a örnek gösteren Necip Fazıl, Abdülhamit'i bol bol överek Atatürk'ten hiç bahsetmemiştir. Konferansın sonlarına doğru radyolarda her jrün kan arandığından bahsederek, «Biz ise A. M. (Allah Muhammed) rümuzlu pozitif kan arıyoruz» dedikten sonra Nasreddin Hocanın «Helva» hikâyesini hatırlatarak sözlerine şöyle devam etmiştır: «Sizde hu birlik. bu iman kuvveti var da neden helva yapmıyorsunuz? Merak ettneyin, yakında Akşehir ovasında bol bol helva yapacağız..» Çağlayangil, Denktaş ve Orek İle 5 saat görüştü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağ layangil ile Kıbrıs Türk topluluğu Meclis Başkanı Rauf Denktaş va Savunma Bakanı Osman Örek, önceki gece saat 23 ten sonra üç saat devam eden bir göriişme yapmışlar dır. Bu görüşme hakkında herhangi resmi bir açıklama yapılamamakla beraber onümüzdeki günlerde Lefkoşede iki topluluk adına Denkta» ile Klerides arasında başlaması söz konusu olan gayri resmi temaslarda ele almacak konuların mü7akere edildigi tahmin edilmektedir. . 2. İnönü Zafeti bugün kutlanıyor ESKİŞEHİR Ikinci înönli Zaferinin 47. yıldönümü bugün İnönü bucağında yapılacak tarenlerle kutlanacaktır. Saat 14.30 da başlıyacak olan törenlerin ılki, Ismet İnönünün, tnönü zaferleri sırasında karargâh olarak kullandığı konutun önünde yapılacak ve daha sonra Cumhuriyet Alanında devam edecektır. Mcvsım ilkbahar.. Ve günlerden bayram. Guneş de tam fıkara işi. Bir de koklayacak gül olunca, gel keyfim gel.. Fotoğraflar: Mustafa İSTEMÎ Türk • Yugoslav Konsolosluk Antlaşması imzalandt ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türk • Yugoslav Basbakanlan arasındakı görüşmeler dün sabah tamamlanmış ve bu arada İki Dışişleri Bakarüan arasında bir Konsolosluk Anlaşması imzalanmıştır. Konuk Yugoslav Ba» bakanı Şipilyak ve beraberindeki heyet, dün tznür'e gitmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) \ Traş oldu Bundan sonra her gün hastanın sağlık durumu hakkında bir bülten yayınlanacatını belirten ' Saim Bengıserp, Yusuf Üzer'in '•dün sabah kabvaltı istediğini ve kendisine beyaz peynir, çay verıldiğini, ögle yemeğinde ıse ö(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) DAKIKA: " > Pendik'te yapılacak tersane isi var ya . Hatırlarsımz, aklı eren herkes bn projenin orada tatbikinin aleybinde bulundn. Herkes, tersane gibi, hem kendi kirli hem de sağını solunu kirleten bir tesisin, güzelim Pendik sahillerine dikilmesine, karsı çıktı. Bir de baktık, geçenlerde, Saym Ulaştırma Bakanımn beyanatı: Pendik tersanesinin temeli bn yaz atılacaktır. Hımmmmm .. Simdi anlaçılıyor ki, is yine inada bindi. Zaten Türkiye, bn kör olası inat yüzünden, pek çok sey ttaybetmistir. tnat yüzünden ne adamlar biç ebli olmadıklan yerlerde tutalmnslar. inat yüzünden ne acayip kararlar tatbika konmus. hattâ ne tnhaf bazı kanunlar bile. sırf inat yüzünden, çıkarılmıstır. Maalesef. Pendik ve civannı da, yine bir inada. kurban ediyoruz faliba! D. N» Ziraat mühendisleri toprak reformu istediler ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğinın dün yapıian Genel Kurul toplantısında, toprak reformu konusuna değinilmiş, meslekte yeteri kadar ziraat mühendisi bulunduğu belirtilerek, yeni ziraat fakülteleri açılması tenkid edilmiştir. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kangal, yaptıfı açış konuşmasında, toprak reformu konusunda söyle demiştir : «1960 yıluıdan beri Tarım Bakanlığınca üzerinde durulan ve iktidardaki siyasî çörüşe göre, tarun veya toprak reformu adryla yapıian çahşmalar, artık bir yılan hikâyesine dönmüştür. Bu çahşmalar tasan haline çetirilip bir an önce meclislere «unulmahdır.» Romanyaya kömür satıp petrol Hlâ da yapacak • ız Uluslararası Kanser Haftası bugün başladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Uluslararası Kanser Savaş Haftası bugün başlamıştır. Kanser Savaş Haftası dolayısiyle bır basın toplantısı yapan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Başkanı Prof. Dr. Muhittin Ülker, Türkiye'de her yıl kanserden en az 6070,000 kişinin öldüğünü açıklamıştır. Genel Başkan, kanserle savaşta erken teşhısin onemıne değinmış ve kanser hastanelennm çoğalmasmdan duyduğu memnuniyeti belirtmiştir. Kanser Savaş Haftası dolayısiyle yurdumuzun çeşıtli yerlerinde konferanslar verilecek, yayınlar yapılacak ve halkm kanser hakkında bilgı sahibi olmasına çalışılacaktır. Karısını ve baldızını kaçırmağa kalkışanı öldürdü • Olaya karışan 2 zorba da ağır yaralandı İZMİR, (Cumhuriyet Bürosu) Bornova Çamdibı arasında önceki gece meydana gelen bir yol kesme olayı cınayetle sonuçlanmış, İzzet Kahraman adlı bakkal, kansı ile baldızını kaçırmaya kalkışan üç kişiden birhn öldurmuş, dığerlennı de ağır bir şekilde yaralamıştır. İzzet, kansı Bahriye ve baldızı tkbal ile Altındağa gitmek üzere bir taksiye binmişlerdir. Bir süre sonra önlerine acındına bir tavırla çıkan Sabn Sönmez, Osman Çolak ve İbrabim Yavuz, taşıtı durdurduktan hemen sonra şoföre ve tzzet'e saldırarak «Bu kadınları bize verin, yoksa öldü Geçenlerde elimize bir resmi rürüz» tehtidüıde bulunmuşlarbülten geçti. İçinde, Günevdodır. Bu arada korku içindeki kağu illeriraizden birinin nütus cünlan çalılıklara süriiklemeye durumuna ait ilçi çekicı rakalkışan üç mütecaviz tzzet'in kamlar var. özellikle ana dili bütün yalvarmalanna rağmen teve okuma vazmaya ait rakarocavüzü daha da artırmışlardır. lar Türkiyenin bugünkü duruBaşka çare kalmadıgını anlamunu apaçık ortaya koynyor. yan genç koca, süâhını ateşleBakınız Mardin ilimizin ana miş ve üç saldırganı yere sermışdili durumuna : (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) ; ' Istifa edenlerden bir grup . (Fotoğraf: İbrahim KÖSEOĞLU) ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Enerjı ve Tabıi Kaynafclar Bakanı Refet Sezgin, Romanya Hükumetinın dâvetlisı olarak bugün Bükrese gıdecek ve Petrol urünlerı alımı, kömür satımı ve Türkıyenın su kaynaklannın gelıştirilmesı konusunda yapılan kredı tekliflerı ile ilgili görüşmeler yapılacaktır. Sezgın, Romanya Hukumetı jetkiliierı ile özellikle şu konularda görüşmeler yapacaktır: O Çesitli petrol ve petrol ürün. lerinin Romanyadan alınması. Q Romanyaya kömür satımı. Q Çeşitli su kaynaklannın gegeliştirilmesi. Demirel'in sözü üzerine AP'DEN 400 ÜYE DAHA İSTİFA ETTİ ' Basbakan Suleyman Demırelın «Benim partimden 2,000 kisinin istifa ettrfi saçmadır» sozu uzerıne dun AP Beyoğlu ılce teşkılâtı ı uyelennden 400 kışı daha ıstita ederek, ıstıfa mektuplarını gazetecılenn yanında AP GeneJ Merkezıne postalaraışlardır. İstifa eden AP'lıler, Genel Merkezın ıkı hafta önce yapıian delege seçımlerınde büyuk haksızhklara sebebıyet verdıfını, partıye üye kaydettiklerı şahıslara iç tıizuğe aykırı olarak oy kul' andırttıklannı belirterek, «Arlık Adalct Partisinde adaletten söz edilemez» demışierdır. İlk olarak başlayan ıstifalardan sonra, Demirel'in verdığı der meç. partıde kalanlar arasın ia da tepkı yaratmıstır Teşkılât jçensınde bir toparlanma beklenırken, dun ıstıfa edenler, Demırelın demecı uzerıne bu kararı almıstır Ayrıca teskilât ıçınden sızan haberlere gore, ıstıfaların kutleler halınde devam edeceğı sanılmaktadır Bu duruma gore, Bevoğlu ılçe teşkılâtına bağh Taksım. Kaptanpaşa, Hasköy, K^unpasa Camiı Kebır ve Yenışehır mahsll»)prınrlen ı«fıfa!»r beklenmekferiır (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Meksika bıığdayları sararmış \ .VAZİLLI Kuyucak merkeri j ile 3 bucak ve 10'a yakm köyde j ekilen Meksika tîpi «Sonora64» ' buğdayı sulanmadığı için sarar | maya başlamıştır. Köylüler ön | ceki gün durumu vilâyete bildırmışlerdir. J Rakamların diBi AGRI (Nüfus: 315.118) : Okuma Konusulan Vazma d iI Kişı bilmiven Turkçe Kurtçe 84.886 129.807 135.736 OLAYIİRIN ARDINDAKI BfNGÖL (Nüfus: 131.364) DENİZALTI İLE ÇARPIŞAN BİR ŞİLEP BATTI PUNTA ARENAS (Şili), (a.a.) Sıli Donanma Komutanlığmdan bıldirild'ığıne gore, Amerikan bandıralı bir şilep, dün sabah Macellan Boğazında bir denızaltı ile çarpıştıktan sonra batmı<tır. 8007 tonluk «Santa Leonar» ariındaki şılebin imdat işareti uzerıne, bolgeye iki Şili kurtarma gemisi ile bir Arjantin teknesi ponderümiştir. Ancak, Amerikan şılebmdekı 35 kisının akibetı hakkında henuz bır haber almak mumkün olamamıştır, , Konusulan dil Türkçe Arapça Kürtçe Ermenıce Kişi Konusulan dil Türkçe Kürtçe Kisı 41.963 88.857 ükuma Yazma bilmiven 82 620 (Nüfns: 167.638) : Okuma Konusulan Sazma d 11 Kişi bilmiyen Türkçe 78 914 103.649 Kurtçe 82 252 Arapça 2 545 S t l R l (Nüfus: 232.243) : Okuma Konusulan Yazma d iI Kîsi bilmiyen Türkçe 30 243 146.325 Kürtçe 166.721 Arapça 34 777 ÜRFA (Nüfus: 401919) : Okuma Konusnlan Yazma d i1 Kisi bilmiyen Türkçe Kürtçe Arapça 198.399 152101 51.222 265.110 MUS 30.441 73.891 234.717 10 232 Kisi (6 yasınOknma Yazma dan yukarı) Bilen Bılmıyen 38.721 232.885 BÎTLfS (Nüfus: 128.966) : Konusulan di I Türkçe Kürtçe Arapça Okuma Yazma bilmiven 80.453 Kisi 43 789 82.241 2 630 Resmî bültende verilen bilçiyi görünce 1960 nüfus sayımına ait istatistikleri karıstırdık, aynı bölgedeki çesitli illerin yine dil ve okuma yazma rakamlannı arastırdık. tste 1960 sayımının gözönüne serdiği gerçekler ı HAKKÂRJ (Nüfns: 67.766) : Konusulan Okuma • Yazma bılmıyen 44.400 dil Kişi 13 033 54 665 Türkçe Kürtçe (Arkası Sa. ?. Sü. 3 de) •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog