Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

ŞEHNAME Kirdevsi Çeviren: Necati Lugal Miilf Eğitm» Bakanlığmca yayımlanan «Dünya Edebiy«mndan Tercümeler» aerisinde yeniden yavımlanmıstır. L dldi: 12., 2. cıldi: 12.50 Liradır. (Basm: 10994/1361) umhuriyet KÜRÜCüSü: FUNUS NADÎ Postacıoğlo'nun HUKUKU ftASLAR! (538 sayVj Kannrt hükümlerine Doktrin Şahâ Gcfrüşler «Jj^deral Mah keme üe hâlen meı'i ve son TTargjtay f f.hatlarının taiilib 744 sahjl* Fiatı 10 Lira • Üciversite \kgün Kitabevlerf Taşraya öâemeli gönderilir. v Cumhuriyet 13561 44. yı/ sayı 15637 Telgral ve trtektüp Teletonlar 22 ü Bdresi: Cıımhuriv«t 90 22 42 96 Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No 246 22 42 97 22 42 98 22 «2 »9 Cuma 9 Şubat T96g Dışişleri Bütçesinde Çağlayangil konuştu: «Kıbrıs'a müdahale, Işçiler, dün öğleden sonra 1963 de mümkündü» işbaşı yaptı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu'nda Bakanlığının bütçesinin müzakeresinde konuşan Dışişleri Bakanı Çağlayangil, «Kıbns'a müdahale, 1963de daha kolaydı ve mümkündü» demiş; aynca K ı b r ı s için «ENOSİS'in söz koıiusu olmayacağuu» söylemiştir. Zonguldak'ta 8 Toplum Polisi ile 2 Gazeteci döğülüp otomobiller tahrip edildi Kuzey Vietnam, dün de Ke San Amerikan üssüne saldırdı (DIŞ HABERLER SERVİSİ) AYGON Önceki gün Laiig Vci Özel kuvvetler karopını ele geçiren Kuzey Vietnarn dü>;cn]ı askerlerı, düı de Amerikahların Ke San'daki deniz piyadesi iissüne ağır top,u ve piyade saldı rılarına girişmişleıdir. Komünistler, deniz piyade mcvzilerine durmadan mermi ve roket yağdırmış. Ke San üssünden 1,500 metre kadar mesafedeki bir ileri karakola hücum etmişlerdir. Kuzey Vietnaralüar. bir mevzide Amerikalıları çekilmege mecbur 'bjrakrniş'ter Fakat ağır topçu ve havan dest»ğinde mukabil hücuma geçen Amerikalılar, hasımlannı Düskürtmüşlerdir. r Çarpışmalar şiddetle devam etmekle beraber Saygon'a ölü ve yaralılar hakkmda henüz bilga gelmemiştir. Ke San'dan altı kilometre uzakta bulunan Lang Vei'dekl 392 kişiden çoğunun önceki gün E SA.N Tamamen kuşatüöldiiğü zannedilmektedir. Kampmış Ke San üssünde, uzun takilerden sadece 76 kışi kurtulve heyecanlı bir bekleyiş var. muştur. Diğerleri kayıp veya ölüDört kilometrekarelik bir arazidür. Kamptakı 24 Amerikalıdan de, toprak altında yaşayan 6U O .0 da sekizinin öldügü bildirilmekAmerikan deniz piyadesinin 47 tedir. Diğerleri helikopterlerle yaşındaki Albayı David Lownds, Ke San'a nakledilmiştir. Kamptadaha önce Kore ve Pasifikte saki Güney Vietnamlı dağlılardan vaşmış. Şimdi sıranın kendilerisağ kalanlar ise Ke San'a dogru ne gelmiş olduguna inanıyor. ya\^an yola çıkmışlardır. «Savaşın en kanlı çarpışması oÖnceki sabah Kuzey Vietnam lacak» diyor. askerlerinin Lang Vei'ye büyük Etrafta 20,000 mevcutlu iki Kutaarruzu başlayınca kampta sağ zey Vietnam tümeni var. 11 kikalanlar beton koruganlara çekilometre ötedeki Laosta da bir o lip üzerlerinden topçu ateşi açükadar takviye Jruvveti bekliyor. masını istemişlerdir. Fakat bu aKe San'ın topoğrafik yapısı ve teş Kuzeylilerin çekilmesini sağtabiat örtüsü Dien Bien Fu'yu layamamıştır. Kampa fiOO kadar andınyor. Fakat Lownds, ikisi Kuzey Vietnamlının taarruz etarasında yapılan benzetmelere tiği sanılmaktadır. Bu askerlerin katılmıyor' Dien Bien Fu'nun silâhlannın çoğunun, özellikle havaalanı General Giap'ın topçuilk defa kullandıklan tanklarınm su tarafından kullanılmaz hale Sovyet yapısı olduğu öğrenilmişgetirilince, Fransız garnizonu tir. felce uğramıştı. Halbuki Lownds, 'Arkası Sa. 7. Sü. 2 d«) Ke San'ın hava alanı olmaksızın da ikmal edilebileceğini, savunulabileceğini belirtiyor. Nitekim geçtigimiz sonbaharda Muson yağmurları yüzünden havaalanı bir ay süreyle kapalı kalmış, hiçbir şey değişmemiştir. Doğan KEÇECİOĞLU Banş uzaklaşıyor Çağlayangil konusmasına dünyadaki genel durum hakkıncfa bilgi vermekle başlamış ve «Geçen yıl» nazaran daha rahat ve inşirah verici bir dünya içinde değiliz. tnsanlık İçin banş yaklaşacafı yerde nzaklaşmaktadır, diyebiliriz» şeklinde konuştuktan sonra Ortadoğu buhranını ele almış, buhranın ve durumun kanşıkhğını muhafaza ettiğini belirtmiştir. (Arkasi Sa. 7. Sü. 7 de) S Erkek TUrk öğrenciler Kıbrıs'a geri afınmıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Papaz Makarios yönetimi, çeçen Mayıs ayında, efitimlerini tamamlamak iizere Türkiyeye ge'.irilen Kıbrıslı öğrencilerden, tekrar Adaya giraıek istiyenleri Kıbnsa sokmamış, geri çevirraiştir. Kıbnslı öğrencüerden 15 i bir ay kadar önce, uçakla Lefkoşeye gitmişler, üzerlerinde Kıbns pasaportu olmasına rağmen içeri sokulmamışlardır. Ancak aralarında bulunan kız öğrenciler Adaya girebümişlerdir. Aynca, Ocak ayının son haftasında, Orta Doğu havayollanna aıt bir uçakla Kıbnsa giden 8 Kıbnsiı Türk öğrenci içeri sokulmamış, aynı uçakla geri dönecek paralan olmadıgından Beyruta gönderilmişlerdir. Türkiyedeki Kıbns yetkilileri Beyruta gönderilen 8 ögrenciden bugüne kadar herhangı bir haber alınamadığını, hayatlanndan şüphe edildiğini bildirmiş lerdir. Diğer taraftan önceki gün, Adaya gitmek üzere Türkiyeden ayrılan beş Türk öğrenci yine geri çevrilmiş ve Adanaya dönmüşlerdir. İlgililer, Makarios'un bir süre önce Kıbnslı Türk öğrenciler 1 çin aldığı karan uyguladığını bildirmektedirler. Ke San'da uzım ve heyecanlı bekleyiş.. ZONGULDAK Maden işçileri, dün saat 14.30'dan îtibaren bütün ocaklarda isbası yapmış, eski işçiler ise, üc retlerini alarak, peyderpey köylerine dönmeğe bastamışlardır. Bununla beraber, gergin hava, özellikle ögleye kadar sürmüş, bu arada Dilâver Bölgesinde 2 bin kadar işçi; 2 Gazeteci ile 8 Toplum Polisini agır yaralamış, taşıtları tahrip etmistir. Müessese Müdürü Abdülkadir Cnek ise. Ankara Toplum Zabıtası Müdür Muavini Osman Akıncıoglu tarafından, güçlükle kurtarılmıstır. İşçilere hitaben birer konuşma yapan Devlet, lçişleri ve Çalışma Bakanları Ankara'ya dönmüş, olaylan incelemek üzere CHP Zonguldak Milletvekili Kenan Esengil ile Sakarya MiHetvekili Hayrettin Vysal, Zonguldak'a gel mişlerdir. Aynca, TİP Milletvekili Riza Kuas il e DtSK Baskanı Ktmal Türkler. Zonguldaka gelmiş bulnnmaktadırlar. Bakanlar, basın mensuplanna: «Oftly yerine gitmeyin» diyor Olaylann gelişmesi üzerine önceki gece geç saatlerde Zonguldak'a gelen Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu, tçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem, basın mensuplarından itinalı hareket etmelerini ve olay yerine gitmemelerini istemiştir. Sabah saat 8 sıralarında, Dilâver bölgesine giden Tercüman Gazetesinden Refik Sönmezsoy v> Yalçın Kılan, boykotçuların tecavüzüne uğramış, aynca burada emniyet tedbiri almak üzere gelen Toplum Polisi de mukavemetle karşılaşmıştır. Bazı kimselerin. «öldürün.», «Vurun^ Sa. 7. Sü. 4 de) BOYKOTA KATILAN İSÇİLER TAKAFINDAN DÖGtJLEN ĞAZETECİ YALÇIN KILÂN HASTANEDE. K HUE SOKAKLARINDAKİ ŞİDDETLİ ÇARP1ŞMALAR SIRASINDA YARALANAN BİR ÇOCUK, BİR AMERİKAN DENİZ PİYADESİ ERİN1N KUCAGINDA... "Kılkurdu,. Hostolığı Doğu'do çok suyıdn hoyvon koybıno sebep oldu (Yurt Haberleri Servisi) Doğu illerimizde arauksu olarak yağan ksr, hayvanlarda «kükıırdu hastalığı» salgınına sebep olmuş, sadece Urfada ölen koyun sayısı 150 bini asnuştır. Urfa. Gaziantep, Diyarbakır, Elâzığ, Ağrı'da görülen salgının çok büyük kayba sebep olduğu bildirilmekte, ancak, köylerin büyük bir kısmıyla irtibat sağlanamadığuıdan ölen hayvan miktarı hakkmda kesin bir bilgi verilememektedir. Ağıllann yetersiz olması ve kış sebebiyle hayvanların yeterli besin alamaması üzerine salgının süratle gelişmesi karşısında bazı köylerden hayvan çıkanlması yasaklanmıştır. Süratle yayılan «kılkurdu hastaiığı» salgınına karşı kullanılan ilâçlar piyasada tükenmiştir. Dışardan ithal edilen ilâçlar ise gümrükte transfer sırası beklediğinden, salgın bölgelerınde ilâç karaborsası gelismiştir. Ancak, karaborsadan da ilâç bulma imkânı hemen hemen kalmadığmdan çaresiz kalan köylüler bazı illerirnizde «karaborsa için saklanmış» ilâç bulmak ümidiyle eczanelere saldırmay» başlamışlardır. tlgililer, «kılknrdn» hastalığı ile mücadele için yeterii ilâç sağ lanamadığı takdirde, ancak bahara kadar dayanabilen çok az sayıtfa hayvanın ölümden kurtulabileceğini belirtmektedirler. Universite Kanunu Tasarısı için Tıp Fakültesi öğretim üyeleri bildiri yayınladı Tabut içinde doğuma götürülen kadın, aynı tabutla gömüldü Üniversiteler arası kurul tarafından, yüıürlük.te olan üniversite kanununun değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeîer ilâve edilmesine dair bir tasan, kurulun 20/4/1967 tarihli toplantısında kabul edilmlş ve Milli Eğitim Bakanlığına sunulmuş bulunulmaktadır. ^fc Yürürlükte olan Üniversiteler Kanununun 10. maddesi, Üniversitenin bütününü ilgüendiren kanun ve tüzük tasarılannın hazırlanması görevini senatolara vermektedir. Kanunun aynı maddasinde senatoiarca hazırlanan tasanlann gerekçeleriyle birlikte Miılî Eğitim Bakanlığına sunulacağı îstanbul Üniversitesi Öğretim da sarahaten belirtilmektedir. Üyeleri Sendikası dün bir bildiri Mer'î kanunda üniversiteler arası yayınlayarak Rektör Ekrem Şerif kurula kanun ve tüzük tasansı Egeli'nin geçen Senato toplantıha2ir]amak, tasarılan nihai öir sındaki davranışını protesto etmiş şekilde birleştirmek veya bu ta tir. Rektör aleyhine ceza kovuştur sarılara sözcülük yapmak gibi bir ması açılması için olayın Cumhuvazife verilmemekte, buna mulca riyet Savcılığına duyurulacağı bebil 13. maddenin son parağrafınlirtilen bildiri şöyledir: da «kurul bu kanun gereğmce yap «Üniversitemiz Senatosunun 1 şu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) raası gereken ve kendisine veribat 1968 günkü toplantısmda, bir Sanayi Bakanı Mehmet Turlen işleri kesin karara bağlar» dehafta önceki oturumunda öğretim gut, dün, Türkiye'de motor fab(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) üyelerinin emeklilik yaş haddi hak rikaları kurulmasına karar vekuıda almış olduğu kararı yetkili rildiğini açıklamıştır. makamlara ulaştırıp ulaştırmadıBakan, şunları söylemiştir: ğını soran bir üyeye galiz sözlerîe «Kurulacak fabriltaların kapahakaret edeh Rektör Ekrem Şerif sitesi, yılda 40 bin motor yapaEgeli'nin bu davranışını Öğretim r cak şekilde tespit edilmiştir. Üyeleri Sendikası olarak protesto Fabrika, 00 milyon liraya raaloettiğimizi ve bu hareketi sebebi ile lacaktır. aleyhinde ceza kovuşturması yapıl İlk motor, 2 yıl içinde piyasaması için olayın Cumhuriyet Savcı ya çıkanlacaktır. İlk motor pihğına duyurulacağını kamu oyuna Nihayet, bizim de, Amerikayasaya çıktıgı zaman, yüzde 67 açıklarız.» Iılara hocalık edecefimiz bir sakadar yerli olacaktır. Her yıl Diğer taraftan dün toplanması geha çıktı. için yerli nisbeti yüzde 5 arttıreken Senatoyu, Rektör toplantıya VVashinpton hükümeti, tarihte rılarak, beşinci senenin sononda çağırmamıştır. Rektörün dün Seilk defa olarak. vurt dışına çıyerli nispeti yüzde 87 olacaktır. natoyu toplamamasına hafta içinde kıp da günde 7 dolardan fazla Motoru yapacak fabrikayı, Türk yaptığı Ankara seyahatinden geç sarfedeceklerden ağır vergi alOtomobil Endüstrisi Anonim dönüşü sebep olarak gösterilmekmayı düşünüyormuş. ŞJrketi knracaktır.» tedir. Bizde buna benzer çok mevzuat, ve yeni değil, çoktanberi vardır. Onun için, kat'î bir karara varmadan, Amerika buraya, biri hükümetten, diğeri halktan iki temsilci göndenneli. Birincisine, bu çeşit kanunlann nasıl tatbik olunacağını, iSIVAS Divriği ilçesine bağj Danışman bucağında doğum yapkincisine de nasıl tatbik olunamak ı'izere olan bir genç kadm, 25 kilometre mesafedeki kasaba mermıyacağını, misaller göstererek, kezine, diri diri bir tabuta konularak omuzlarda götürülmüştür. Üçfc kolayca ögTetirlz. merkezi ile bucak arasında taşltlann gidebileceği bir yol yapılmamış Ne de olsa onlar dah» acemi. olması yüzünden blü gibi tabutta taşınarak 8 jaatte Divriği Sağlifc Pek bilpmreler. bo i?lerl! Evin«> getirilen Elif adındski hBmüe genç kadın. Sağhk Evinde do D. N. ğum yapamadan olmüşt" Elii aynı tabutla topı sğa verilmiştir. Barnard, yeni bir kalb nakli ameliyatı yapacak JOHANNESBURG, (».a.) Güney Afrîkalı Doktor Christian Barnard, 6 veya 8 hafta için de yeni bir kalb nakli ameliyatı yapacağını ve bu ameliyatın, yine Cape Town'daki Groote Schuur Hastanesinde olacağını söylemiştir. Avrupa memleketlerini ziyaretten dün Johannesburg'a dönen ünlü doktor, yeni hastasının kim olduğunu belirtmemekle beraber, «Güney Afrika'Iı kalb hastalarına kmrşı bflyük bir ödevi* olduğunu söylemiştir. Barnard Sophia Loren'in kendisini «oldukça b»sit bir kimse» olarak nitelemesi karşısında ne düşürıdüğü sorulduğu vakit, gülerek şunlan söylemiştir: «Ben, onu çok enteresan, oldukça çüz«l ve akjllı bnldnm. Fskat, dün yanın en güzel kuı olmadıgı muhakkak; benim bir tsne evde var...» Ekrem §erif Egeli'nin davranışı protesto ediliyor Su ve sabun Çevre, Kuzey Vietnam topçusunun açtığı kraterlerle dolu. Hiç kimse gerektiğinde, eli tabancasız ve kurşun geçmez yelek giymeden yeraltı sığınaklan ve siperlerinden dışarıya çıkmağa cesaret edemiyor. Hayat çok zor ve bazen kısa. Btr binbaşı, geldiğinin ertesi giinü daha arkadaşlanyla tanışmak fırsatuıı bulamadan can vermiş. İki aydır kimse traş olamamış, su, sabun görmemiş. (Arkası Sa. 7, Sü. I de) fabhkalan kurulacak Mofor «KILKURDU»NDAN; SADECE TJRFA'DA 150 BtNDEN FAZLA KOYUN ÖLMÜŞTCR. RESİMDE, TELEF OLAN HAYVANLARDAN BİR KISMI GÖRÜLÜYOR... BİR . DAKIKA: Kürsüsü burada Sebep CÎNAYETE SEBEP OLAN StBEL ERDÖNMEZ . ZongTJİdaktaki olaylar, sadece nutuk atmakla meselelerin halledilemiyeceğini bir kere daha ortaya koydu. «Türk isçisl akıllıdır!, doğru. «Türk isçisi vatan •everdir!», süphesiz doğru. «Zrhguldaktaki grev kanunsuzdur!. o da doğru. «thkakı hakka kalkışmak kötü bir seydir!» tamamen doğru. Bütün bunlar doğruluğuna doğru da, öyle olmaları, olaylann çıkmasmı, işçinin toplu halde kanunsuz greve gitmesinl, sendika binasının tahribini v.s. önleyemiyor. Bakıtılar Zonguldağa üşüşüyorlar, Vali. Müftü efendl, sehrin ülâması nasihatlar veriyorlar, maden işçisi tuımtyor. Hattâ nasihattan sonra bile yürüyüşe greçip yapacağını yapıyor. Bunun btr sebehi. ya da aebep mi OLAYLARIN ARDINDAKİ Kaçakçı Alman ile azılı bırsız Hayla, geceleyin cezaevinln damında yakalandı Mermi kaçakçılığından tutuJclu Alman Holger Heithelm ile hırsızhktan 4 yıla mahkum Çetin Hayta, önceki gece Sultanahmet Cezaevinden kaçacaklan sırada, darnda yakalanmışlardır. Kapıları kolayhkla açmalda tanılan Çetüı Hayta ile arkadas olan Alman, çay kaşığmdan yaptıkları maymuncukla beşinci kısmm kapı kilidini açarak hamamın damına çıkmışlardır. Sürüne sürüne tel örgülerin bulundugu yere ulaşan Holger ve Çetin, bir hapşırık yüzünden yakayı ele vermişlerdir. Nezleli Çetin'in hapşırması, jaudarma devriyelerini harekete geçirmiş, bu arada, alârm da verilmiştir. «Teslim olmazsanız, ateş edilecek, öleceksiniz!» ihtarını anlamayan Alman, sığındığı yerdea tel örgülere doğru yönelirken kendisine, Çetin mâni olmuştur. Hücreye alman Heithelm ve Hayta hakkında soruşturm» acılmıttır. Bir Assubay, pavyon kadını yüzünden öldürüldü Beyoğlu Bursa Sokağındaki •Tükel» kulüpte dün sabah saat 6.20 de kadm yüzünden bir bahriye assubayı tabanca ile alnından vurularak öldürülmüştür. Assubay Levent Şimçek'i öldüren sâbıkalı Veli Doğan k«çmi|tır. (Aıkası Sa. 7, Sü. 1 dej leri olmak gcrek. Sebep yalnu tahrik mi? Yalnu partizanlık mı? Yalnız E. K. İ. yöneticileriam kötü davranışlan mı?. İktidar metnsuplaruıa bakılırsa sebep sadece tahriktir. İsçiler arasına kanşmis bulunan kötü tahrikçiler saf vatandaslarunızı kıjkırtmakta, olaylara sebep olmaktadırlar. Muhalefeti dinlerseniz E. K. İ. başındaki yönetimin partizanlığı çalışanlan çileden çıkarmıs, sabn taşan 7500 kisi önce jrreve gitmiş, sonra da yürüyüşe gecmijtir. Oysa sebep ne. sadece tahriktir, ne de partizanlık. belki bunlar sebepler4ı içindedirler, ama başlıcası değillerdir. Zonguldakta iki sendika vardır. Birisi Türkİş'e bailı olan ve çoğunluğu eltnde tutan sendikadır. Diğeri ise DİSK' e bağlıdır, azınlıktadır. Grev ve • arkasuıdan yürüyüş yapan isçiler'in büyük kısnıı, hâlen toplu pazarhk müzakerelerini yürüten sendikanm üyeleridirler. Bir sendika müzakereleri yürütürktlı, işçileri aynca greve teşvik etmiyecpğine göre, demek ki tahrik karşı sendikadan gelmiştir. Bir an için tahrikin DİSK'e bağlı tesekkülün mârifeti olduğunu kabul edelim. O halde işçilprin ne yapması gerekiyordu. Yürüyüse geçecekler. bağlı bulunduklan (Arkası Sa. 1 Su 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog