Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

k Cumhuriyet BAS1N ARLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDEB •k Sahlbl: NAZİME NAD} % Genei Yayın MüdürO BCVCT GÖREStN Sonımlu Yazı İjlerl Mudürü EROL DALLI Buu v« î a y a n CUMHUBİYET MATBAACILIK »• Gazeteeilik T. A. 5 . Cagaloghj Haikert lokak No »941 tLLERt: Kfleüksaat Meydanı Bdırne Hanı AHAVA relefon «550 * AVKAR* Msturk Bulvarı Tencr Ap. . Ynüjehlı Telefon: 12 09 20 • 13 09 66 • 12 95 44 17 5? 39 A tZMIR° Fevzipaş» Bulvarı AigarogJu Uhanı 104105 Tel: 31230 BUROLAR ABONE Senellk 6 aylık 3 aylık ve Turkly» 75.00 40.00 33.00 İLÂN Bartcl 198 00 M.00 BasUk (Maktu) 3 J 4 S t n c J camiUard* (aaBttol) 6 T nel lahtfeleı Nlfan, Nikâh Evlenra», Dojum (llaktu) Ölum. Mtvlil Te«ekküt *• kavıp aram* 9 en> îlüm. Mevllt. Tejekkür (38 c d ı i c n 229 blra 50 «5 85 100 150 SAY1S1 25 KURÜS Milıî Piyango dön çekildi Mılli Pıjango'nun 7 Şubat 1968 çekıhsı dun Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır. tkramiye kazanan numaraları asağıda büdmyoruz. 454430 Numara 1 000 000 Lıra (îstanbul) 056048 Numara 300.000 Lıra (Konya) 100.000 Lira Kazananlar: 096188 104785 468672 492058 50.000 Lira Kazananlar: 050430 114756 131482 217974 263710 354505 355422 409707 410318 427477 30.000 Lira Kazananlar: 045166 055280 064924 118928 119629 135079 140934 164851 196217 236342 253735 259456 279301 292212 305936 338812 369113 398950 417267 421608 450366 456695 468015 473754 485515 10.000 Lira Kazananlar: 008703 01724U 018745 024572 043976 050277 060042 067651 074671 084897 109551 118580 120296 125007 125507 125698 127054 127555 135930 139500 144013 147841 148829 149133 154154 154818 156954 162920 167031 167525 183868 193671 19535$ 195874 214097 224851 232180 233664 239355 243757 256082 265618 278639 287716 299913 325055 348336 353585 354706 366193 377703 382738 391176 397299 411907 413524 451880 457841 460874 467367 4.000 Lira Kazananlar: 016654 017606 018083 023019 030207 032509 045921 046965 050076 050789 055491 060084 0*4132 068634 076171 090104 116809 120313 121217 124502 132288 133871 140801 144561 147029 150129 150485 150688 155021 156055 158826 160161 169424 175299 176404 177277 182922 184568 186770 213206 221672 225687 235045 235575 236435 239710 241575 242579 243073 255515 263833 265482 265943 269255 270552 287786 295651 299739 333672 343275 354747 355346 359449 361379 362654 365177 370578 371664 372140 372646 380451 400977 405911 415923 417625 421631 424135 429189 434733 448442 450949 454638 455661 456713 457617 458127 459653 467820 470275 471757 472679 473881 478508 479829 487352 487448 487641 490135 490198 492089 2.M0 Lira Kazananlar: 000449 000535 003994 008920 015245 015638 016718 017745 022098 035384 047211 048069 049585 054235 054613 061709 063479 063581 070113 070148 078236 079177 081063 082739 088509 089121 098390 100377 104897 105744 105875 107930 110225 111238 112941 113691 126566 130438 130705 130976 137031 144514 145940 146296 152171 154067 154306 158066 161786 161827 161843 162573 165414 166986 168114 170299 178285 178389 179074 180065 190759 191335 191870 195524 195969 200071 205497 206565 210087 211330 222665 225106 230526 240030 241530 250048 254126 254773 257274 257376 257550 259764 261030 263596 266461 270570 272184 274099 279461 280318 282139 286680 2<K)154 299571 309317 310132 317402 317705 318493 323334 332936 33864S 340145 344589 355513 35585T 358639 358840 366503 366771 367998 368154 370385 370420 371340 371939 373112 373196 374140 375076 378179 379145 391557 395531 405100 406081 407139 407826 409425 410768 410771 412628 413596 414941 416184 417466 426813 427580 430071 432673 437397 443190 444077 444660 446751 448697 451413 451780 452839 452900 455677 456806 464060 464616 465027 466024 481419 491674 494347 498103 014393 019138 049249 063164 073571 084205 104641 109048 122654 134653 150149 161581 164364 173238 184185 195573 208230 230249 251886 257435 264016 278093 288682 312595 329426 354573 381767 368316 372751 376928 403306 409081 413115 420735 434358 445981 452216 463404 475759 499963 Zonguldak ve Kozluda (Bastarafı ı. sabirede) dırıhrcasına dovulmuş, Mnsta(a Ekmekçi ıse hırpalanmıstır Başbakan'a göre: Kozlu sâkin Kozlu bolgesmdekı grevci işçıler, herhangı bır olay yapmadan pavyonlarında oturarak beklemektedirler. EKI'nın Armutçuk ve Karadon bölgelerinde henüz bir boykot olayı yoktur. Polis, gözyaşartıcı bomba ve cop kullaııdı Üzülmez bölgesi Dilâver bolumünde çalısan 67 bin boykotcu işçı. dün gosterilere devarn ettığı ıçın polıs gozyaşartıcı bomba ve cop kullanmak zorunda kalmıştır. İşçıler dun Stıat 13 30 da yüruyuşe geçerek, yolları uzerınde bulunan EKI muessesesı ışyerlerme girerek, burada çahsan isçüeri dc kendilerine katmıslardır. lşçiler, EKt'nin atölyclcr, garajlar. eğıtım \e lavuar işçılen bır sel halinde Hukumet meydanına doğru yurüyüşe geçmişlerdir. Komür ısletmesinın personel naklıne tahsıs olunan otobüs ve dığer vasıtalann hiçbirinın garajdan çıkmasına ifçı'^r müsaade etmemislerdır. Birçok ıjyerlerinde nöbetçi dahi bırakılmadan cebri tahliye yapıldığından kapılar kapatılarak küitlenmi|tir. Muhendislerin özel arabalannın lâstıkJeri indirilmiıtir. Işçılerden bır kısmı Vılâjet karşısınrfaki Zonguldak Maden Işçıleri Sendıkasını basmışlardır. Içlerınde ışçılikle alâkası olma>an bazı kımselerınde gorulduğu baskında, bınanın uç camı kırılmış, duvardaki resimler parça lanmak istenmıştir. Ancak bu arada Mali Sekreter Cemal Baytekin hırpalanmış, bazı evraklar camdan asagı atılmıştır.. Bir ılgilı, sendıka bınasında ha »ara yolaçanların sabıkahlardan Mehmet Nalbant ve alkollu oldukları tahmın edılen birkaç arkada?ı oldufunu bıldirmiştir. Cumhunyet Alanında toplanan büyuk kalabalığı, basta Vali Sabri SSter olmak üzere Jandarma Tugay Komutanı, Emnı>et Muduru ve Müftü devamlı konuşmalar yaparak teskın etmek ıstemişlerdır. Vah ışçılere «Ben Vali olarak bötün isteklerinizin yerine jetirilecejini vaadedi>orum» demiştır. den gelen 'jşçtlere, boykotcular (ahsmamaları içın baskı yapmaktadır Sağlık Bakımından bır ay çahşıp, bır ay kovunde ıstırahat eden \e bugun ışbaşı yapması gereken ışçılerın de boykota katılması halinde bütun ıstıhsal duracaktır. Bazı kımseier tarafından tahrik edildiği tespit edılen ışçılenn bugun bır gosterıye geçmesı ihtimalı karşısında Ankara ve komsu vilâyetlerden yeni emnij et kuvvetleri gece geç vakıt gelmiştir. Bu arada askeri bırlıkler de emniyet tedbırıyle gorevlendırilmntır. Günde 5 milyon zarar Kozlu bölgesinde yeraltı ve yer üstu ışyerlerınde 6239, Üzulmez bol gesinde 7403 işçi çahşmaktadır. Koz lunun gunlük istihsah 7351, Üzülmez'in ise 6842 tondur. EKİ yöneticileri, zararın gunde 2. Üzulmez'in de 1 milyon lira olduğunu bıldırmışlerdir. Merkez lavuannda gründe 15 bin ton kömür yıkanmaktadır. Şımdılik bu işlem yapılamadığından, lımanda bekleyen 3 gemi komür nak lıyatı yapamamıstır. Olaylar (Bastarafı 1. sahifedf» iıleyecek. Kannnlann derpis ettiti haklar. bak sahıplerine verilecektir. Bnnnn dışında bcrhanıri bir ölçü veva herhansi bir vol düsünülemez.» ECEVİT, İKTtDARI SLÇLADI CHP Gencl Sekıeten Bul<nt Ecevıt, Hükumetın zonguldakta olaylar çıkacağını daha önctrlen bıldığı için maden ocakla::nın çevresini tel örgu ile çevırtıp bdlgeye jandarma ve toplum polisı sevkettiğını sdvlemiştır. Partizanlığın yanı sıra F.KÎ'rie yolsuzluk emarelerının de goruldüğunü belirter Ecevıt, komur ışletmelerının 196566 vıllarında 200 milyon iıra «arnı ettı ğını, CHP zamanında ıse ıçletme nın 40 milyon lıra kârdı 'julun duğunu behrtmış ve sunları foy lemıştır: « Işçılerden kestığı Serıdıka odentiJerini bile Sendıkaya 6deyemeyecek kadar malı âez içine duçen muessesemn toplu «diles me laüzakerelerını ayiarca u?at ma«. pek tabıi olarak, |$vı!« arasında. muessesemn kenciılerıne zam veremıyeceğı kaygiîinı uyandırmıştır. Ecevıt, sözleşmeye göre yeraltı ışçılerının asgaıı ucretlerimn 15 lıra olduâunu, geçen yı! vetkılı komısyonun asgari ucrç'.lerı 20 hraya vukseltme kararmı almasına rağmen nukümetın bu. nu 14 hraya ındırdıgını belırtmıs ve böylelikle adeta i>çılerden ıki yıl önceki toplu sözlejme ile elde ettiklen asgaH ücrete sukretmelerı ısteqmıstır» demijtır. ÜÇ BAK AN ZONdttBA*'* GİTTÎ îçişleri Bakanı raruk Sükan, Calışma Bakanı An Naili Erdem. ve Devlet Bakanı Sîıdık Tekin Müftüo|Iu, flun geç vakıt Zonguldak'a gıtmişterdir Bakanlar Meclis'te Baçbakanlık odasında. Basbakan DemıreJ ile gorüştukten sonra hareket etmışlerdır. ANKARA, (Cıreıhuriyet Bürosu) Turkıye Zıraat Odalan Birliji Berınci Genel Kurtılüııda dun bır konuşma yapan Basbakan Süleyman Demirel. nat \e hava şartlarınm ıstıkraısızlığı ile, arazıden veten kadar ürun alınamamarı sebeOn le «Türk çlftçisinin borçlo hale geldigini belirtmıs ve Türk ciftçisi namerde mnhtaç olman.an her ^eyin önünde dÜRÜnür. K5Tlü. aldıtı krediyi bir yıl evvelki borcnnn ödemek içln knllanmaktadır» demıştir Tıirkiyeyı «Cennct» olarak niteleyen Demirel. Türkivsdeki toprak ve ınsan gü^ünün bugunkü uretımı 10 mıslıne çıkarauak kapasıtede olduğunu ifade Ue. Turkiyenın başka meraleketjeri de geçindirebılecek bir potansiyele sahıp olduğunu löylemıatir. 10 yıl sonra Tütkiyenin tktisadi yapısında bflyük dcâisıklıkler olacagını celırten B.iv kan Demirel. tarım'ın geli>ıminın yanı sıra «ür'aile sanavıitseceğımızı ifade ile özetie suiıları tövlemiîtır: •Bn arada meydana »elecek problemleri karsılamava nazır bulonmalıyız. Türk balkı ksıın d» tarımı bir geçiro kaynaiı addetmemektedir. Tarımla ofcraşan ların hayat telâkklleri re cihan gtfrfiıfi vardır. Türk köylüsü ve çiftçiti n.illetimiıin temel feltetesl oıan hürriyeti, hakkı her meselenin önünde dttsflnfir. Türk çıftçigi ferdiyetçidir, istedı|i işl tutmak ister. Baskalarının etapoze etmek istedifti harat tarzıoı deti\. kendi bildigı hayat tarzını leçer. Türk milletinin bürrıyete, hayslyete, hnkuk ve kanunlara sarsilmas hıglılıgı, dejismez sevgisi \ardır. «Çiftçl aldığı krediyi borç ödemekte kullanıyor» KAHVE FiATINDA (Bastarstı 1. sahıfede) miş, G«ne AP lı Hüsnu Dikeçhgıl ise: «Tütün ba«imtza belâ oldu. En iyisi tütün ckiminden vazgeçilsin Gerektiği zaman ekilsin» demiştır Tenkıtlerı cevaplandıran Tekel Bakanı dzeüe şunlan söylemıştir: •Tutün konusunda tenkitler ileri suren hiç bir arkadas. bütün tiitünleri hangi parayla alıyorsanuı diye sormuyor. Dün akşama kadar 108 milyon kilo tütün satın alındı Bu iş için 1 milyar lira aynlmıştır. Devletin bn yiikü nasıl kaidırdığını sizin takdirlerinize bırakıyomm.» Bakan, yağışlar sebebiyle geçen vıl 1470 ton çaym denıze doküldüğunu açıklamış: «Kahve kaçakçılığını onlemek için Maliye Bakanlıgı ile anlasmaya vardık. Kahve fiatlarını indireceğiz» demiştir. delilidir. Bir vakitler Türkiye'de mnmla afa aradılar, ancak 55 tane buldular, tamam mı? Dağdaş. Orman Kanun Tasarı«ının muhakkak Meclıse sevkedı leceğıni behrtmış ve «Tasarı, \nayasaya aykırı ise, Anavasa Mahkemesi iptâl etsin. Niye kor kuvorsunnz, tamam mı?» demiştır tki saat süreyle zaman zaman ellerı ceplerinde ve kemenne da vali olarak kanuşan Dağdaş. konuşmasını bitirince AP'liler kenriısini ayakta dakıkalarca ve gulerek alkışlamışlar, Dağdaş da, kendilerine ellerinı sallayarak mukabelede bulunmuştur. Dağdas, verıne oturduktan sonra A P'lı senatorler sıraya girmiş ve Bakanı yanaklarından öperek t« ker teker tebrık etmışlerdır. VEFAT Şirkotimiz Mudürü Tuhiı Güngor jr pederi Hüseyin HOsnü Güngör 6/2/1D68 tarüıinde Istanbul'da veıat etmiştir. Mernuma Cenabı H^ktan mağfie*, kederli aılesıne baısağJığı diltriz. İnşaat Malzemesi Ltd. Şti. Mensuplan Üâncüık: 4936/1339 Tarım Bakanlıgı bütçesi Dün sabah goriışulmeye baflanan Tanm Bakanlıgı bütçesinde CHP grupu adına soz alan MuslihitÜD Yılmaz Mete sunlan söylemıştir: «Bahri Dağdaş toprak reformu isteyenlere (satılmıslar) deylmlni kullanmış. gerçekten boyle bir beyanda buhınmuş ise, cevabıraız »• olacaktır. Bizier Türk halkına satıl mış. adanmıs klmselerit. Bn ve buna benzer hezeyanlsrda bnlunanla ra soruyoruz. kendileri klmlere M tılmıslardır.?Metenin bu sözleri tepkilere yol açmış. Bakan Macit Zeren müdaha lede bulunmustur, CHP sözcüsü de kimseyi kasdetmediğini bildirmi«tir. Sözcil toprak reformunun faydalarma değinmiştir. Milli Bırlik Grupu adına konuşan Sami Küçuk, toprak reformu ta raftarı olduklarını belirtmi;, tarım alanında çalısanlann üçte birinin topraksız olduğunu bıldirmiş. zirai donatım ehyle yerli traktör ve taıım aletleri fabrikası kurulmasuu islemiştir. AP Grupu adına konuşan Abbaı Tılara: «Temel baklara saygı gosteren bir zihniyetle mülklyetln korunması ve tasarnıfu sartiannı ihlâl etmeden mıilk sahipleri ile <ralısanlar arasındaki iliskileri dddl esaslara bağlaiacak olan bir ztral reformun samimi taraftanyn» demıştir Sahsı adına konusan tabii senatör Suphi Karaman ise, şunları söy lemiştir: «Düzen tfefisikligine karşı çıkıyorsunuz, ama köy envanterlerine fftre toprak sahipleri köylerde defU, daha çok barlann. pavyonların bulnnduÇu büyük şehirlerde oturuyorlar. Köylerde oturanlar ise, »» topraksız ya da küçUk araai sahibi. Bu bakımdan toprak reformu zorunludur.» (Basuratı l. Sahifede l Amerikalının canlı kalan Amenkalılar olduklarını söylemiştir. Çavuş, bunkerin tepesinde de bır tankın durdugunu ılâve etmıştır. Kampta kaç Amerikalının bulunduğu bilinmemektedir. Fakat 24 kadar Amerikalının oiduğu tahmın edilmektedır. Kamptakı 300 ılâ 400 Guney Vıetnamlının âkıbetleri hakkında i"=p hır hılcı rflmam»mıstır KESAN TÜRKİYE KIZILAY DERNEGI GENEL MERKEZlffDEN. 10 Şubat 1968 eumartesi saaf 10 da Maksim gazinosunda toplanmaya çağr.ian Kın)»v Beyoğlu Şubetl kcngresi ertelenmiatir. Sayın üyelere duyurulur Cumhuriyet 1335 Savaşlar şİddetlendİ Ulkenın cfıqer ke^ımlerınde de muharebeler butun şıddetıjle devam etmektedır. Danang'da şıddetlı muharebeler olmaktadır Çetecıler, hava alanı ile şehir arasındakı yolu ve şehre gıden dığer bütün yolları kesmeye çalı^maktadırlar. Hıo Duk'ta da bir baska çetecı grupu bir numarslı kara yolu uzerınde Kuzey Vietnam askerine raslamış olan deniz piyadelerine hücum etmıştır. Çatışmada en az 54 Kuzey Vietnamlının oldürüldügü bıldirilmektedır. Anke Havaalanı da bır çetecı hucumuna hedef olmuş, fakat alan hafıf hasara uğramış. varalı ve ölü sayısı yükselmemiştır. Fu Yen eyaletı başkentı Tuy Hoa'dakı bir demirvolu ıstasvonuna hücum eden çetecıler, aynca, sebrin merkezındekı bazı binalan hasara uğratmışlardır. Saygon'da ise Şolon kesımınde şiddetlı muharebeler olmaktadır. Bır Amerikan sözcusü, bundan iki gun önce Saygon'da 500 • 700 çetecı varken son ıki gun ıçınde sehre yeni çetecılerın sızması ıle bu rakamın 900'e çıktıığnı ifade etmıîtır ELEMANLAR ALINACAK 1 Ingjlızce veya Almanca konuşan, askerliğıni yapmış, aıamî 35 yaçında bır Makine Muhendısi veva Tekstıl Mühendisı veya Kimya TeknUysni veya Kimya Mühendisi, 2 İngilizce bildi, ithaJât nuamelelerinden anhyan «m az lise mezunu azvm! 35 yagında bir memvr, alınacaktır. fagjüıerin bir yszı Ue şahsen İZMİR PAMUK MENSUCAT T.A.Ş. Personel Şefliği, Halkapınar İzmir «dresine mıiracaatiarı rica olunur. Cumhuriyet 1312 TEKNİK BOYA T. A. Ş. İDARE NEVETİ BAŞKANUGINDAN: Şırketimizm yıllık âdî umumî heyet toplaptısı 4 Mart 196? pazartesi günü saat 1S.30 da Topkapı Londra Asfaltı Tınaztep* otobüs durağmdaki fabrika bırasında yapılacaktır. Sayın hisseclarlanmızın sirketimize mür<raatla giris kartlarını almalannı ve belli cün ve saatte toplantı mahallinde hazır bulunmalannı rica edrriz. Türk Tickret Kanununun 362 maddes* gereğince Bilânço Kâr ve Zarar cetveli, idare heyetf ve mtırakıplar raporlan Şirkptimiz merkezinde sayuı hissedarlanmlzın tetkiklerine âmade bui unduru 1 mak tadır. GÜNDEM : 1 1967 yılı faaliyeti hakkında idare heyeti ve murakıplar raporlannın okunması. 2 Bilânço, Kâr ve Zarar hesaplannın te'kiki ve tasdiki il« İdare heyeti azalarının ve nıurakıpların ibrası. 3 Histedarlara dağıtılacak kâr Ue ilgili idare meclisi teklifinin kjrara b&fianması ve tevzi çekli ile jrününün tesbitL 4 Müddetı biten idare heyeti azalarının yerine yenileriniri seçiltnesî. 5 196R yılı için murakrpların ieçilmesi ve Ocretlerinin tâybıı 6 İdare Haveti azalan hakkında Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerıne istinaden gerekli izrun verilmesi. Cumhuriyet 13 Fikir cereyanları Suleyman Demirel, Dunvada çağımuda çeşıtlı cereyar.ıann mevcut olduğunu, bunlardan bırıncisinin maddecilığe, rlıtfnnın ıse manevı degerlere davandığınt belirtmi; ve <Mad4ecı cereyan mane\î dcgerlerle çatışır. Manevi degrrler. 6rf ve âdetleri, hiırrıjet fikirlerini ean lı tntar. insanı insan olarak «1üsünmesini safilar, ınıanc* ya«av ma koşullannı varatır. Türkire bnna benimıemistır» demi'tir. Yardımcı Emniyet kuvvetleri geldi Bu arada bazı işçıler Vali Sozer'e maasını sormuşlardır. l?çilerın «Kılımhye... Kilimliye . > d^ye bağırarak Kilimli'ye yüruye rek ve buradaki iîçileri kendilerine katmak ve EKt'nin bazı isyerlerıne yurümek istemeleri karçısında. sıs ve gözyaşartıcı bomba kullanmak zorunda kalan polis, işçileri Üzulmez Caddeaine kadar copla kovalamntır. Boykotcular daha sonra dağılsrak pavyonlanna çekilmişlerdır. Polis ve jandarroa Kozl»| V s « Kanrdamr bolgflerthe gıain^bllaffiuttnu^tur. Bazı kimseler tarafından tahrik edildiği tespit edilen iscılerin bugün yeni bir gösteriye feçmesi ihtimalı karîuında Ankara ve komju illerden yeni emniyet kuvvetleri getirtilmistir. Mecliste tefecilik önergesi görüşülüyor Mı'let Mecttsinde ifttfr'«Teftcıllk» konusunda Meclis araştırma sı isteyen önerge gorüşülmüştür. CHP grupu adına konuşan Muammer Ertem, «Bu, dtizen değisikligi istiyoruz, Anavasa degislhllgi değil. Bizim karşımızda ise, art niyrtle Anayasayı değistirmek istejenler var. Bunlarla miicad* le edeceğlz» demiştır. Bu sözler APIilerın protestolanyla karşılanmıştır. AP grupu adına konuşan Mesut Erez, «AP grupu ne tefeciliğin ne de tefecinin vanuıda değildir. Araştırma önergesini destekleyecektir» demiştır IIP'lı Hasan Ozcan ise «67 viliyette tefecilik hflküm sürmektedir» demıştir. TYP li Ali Karahan. kredı lormalitelerinin vatandaşı tefecinin elıne 5ıraktığını öne sürmüştür. TÎFH Ali Karcı, tefecilerin paralarını bankalardan temin ettığını bıldırmiatır. Önergenin goruşulmesine daha sonraki birleşimde devam edilecektır Tahrlkçiler tesbit ediliyor Resmen açıklanmamakla beraber isçileri tahnk edenler. ilgililerce tespit edilmis ve koğustormaya baçlanmıştır. Diger taraftan Sendıkanın cam larını kırdığı ıddıa edılen sabıkalılardan Mehmet Nalbant, yakalandıktan bir sure sonra serbest bırakılmıstır. 4 M Lira Kazananlar: ' S o n dort rakamı (0250, 0438, 0525, 0569, 1760, 3587, 3895, 4304, 4477, 4631, 4880, 5072. 5586, 6111. 8358, 8896) ile nihayet bulan 800 n u m a r a dort yüz lira. 200 Lira Kazananlar: Son uç rakamı (077, 106. 301. 377. 786. 839) ile nihayet bulan 3000 n u m a r a ikı yuz lıra, 80 Lira Kazananlar: Son ıki rakamı (01. 64, 88) ile nıhaiet bulan 15 bin n u m a r a seksen lira 4» Lira Kazananlar: Son rakamı (0, 7) ile nihayet bulan 100 bin n u m a r a kırk lira alırlar. Tüfün için Münavebeli işçilere baskı l?e baılamak uzere koylerın ilk miting Akhisarda yapıldı AKHtSAR «Tütün tüccar . larını ve Tekelin tutumunu protesto, sorumlulara gbrevlerini hatırlatma» amacıyla tü hin konusunda ilk defa düzertlenen miting dun Akhısar'da yapılmıştır. Cumhunyet Meydanındaki konuşmalardan sonra miting «Tütün Kanunu (îkıncaya kadar Abhiaar'a alıcı sokmayacağiz, banda kararbyız» andı ile hadlsestz bır şekılde sona ermıştir. j ! Tarım Bakanı Bahri Dağdaş tse ! özetie şunları söylemiştir: «Türkiyede toprak reformu yap j mak hiç hir fayd» (reUrmez. & sasen böjte bir kanunun talb^t. ne de imkan yoktur. Bütün ziraat . «ahamız 24 milyon hektar ciTa | nnda. Buna mukabil 3,7 mUyon zirai isletme vardır. Bu toprakla» 1 n isletmelere esit olarak dagıt ] sak, nüfus başına £, 8 ddnum a. razi düser. TDrkiyede aga yoktm. Türkiyede iddU edildiği gibi feodal bir »ist;m yoktur. OrUkçılık tanm reformu kannnu Ue ıılah edUecektir. Milli iradeyl temsil eden A.P. hfikümeti sosyalist tedbfrlere yana<mıyacaktır. ^nnh|ın sznthftni dahi temsil etmiyen üç buçuk sosyaliste boyun etmiyecetiz.» Toprak reformu yapmak hiçbir fayda vermez Kalk mahkemesi Öte yandan Saygon'un Çın nıahallesuıde bır halk mahkemesi kuran Vietkong, Güney Vietnam' lı bir memuru «halk düşmanlıjt'» ıle suçlandırarak ıdama mahkum etmış ve hukum derhal uıfaz edilmıştır. Kur^una dizilen Vietnamiı Şolon Çln mahallesinifl muhtarıdır. Vietkong Şolon'un batısında bır enerji lstasyonunu çenrmtştir. tstasyon henüz düşmemiştir. Pakat yakıt ve yiyecek azalmaktadır Saygon'da açlık ve sefalet SAYGONun kuzeyındeki. Tantison Nut hava alanı çevresindekı ve Şolon'un güney batisındakı çarpışmalar gıtgıde daha belırli bir hale gelirken. «Saygon savajı» nın sekizıncı gununde 3 milyondan fazla Saygon'lu, en onemlısı yiyecek tedarıki olan çeşıtli guçlüklerle mücadele zorunda bulunmaktadır Tamamen kuşatılmış bır şehrin bellibaşh problemleri şu şekilde oaetlenebiür: Pazar yerlerinde Hatlan yararak» geçırilebilen nadır yiyecek maddelerini halk kapışmaktadır. Sehrın merkezındeki uç buyuk bakkalıye mağazası adeta yağma edılnustir. Pınnç patates vs'den yapılan Çin çorbasını satan seyyar satıcılar artık ortalıkta gorünmez olmuştur. Et, kumes hayvanlan, sebze ve meyvanın yuzunu kımse gormemektedır. Şehırde artık ne ekmek. ne de süt bulunmaktadır. Sokak kopekleri bıle ortadan kaybolduğu içın artık fare avı baelamıstır. Başkentın yarısı naklıye uçaklanndan duzenlı aralarla bırakılan aydmlatma fışeklerı ıle gundüz gıbıdır. Saat 23'e doğıu, Saygon'dakı Amerikan büyukelçilığinden 500 metre ötede bulunan Amenkan silâhlı kuvvetler radyo merkezine takviye gonderilmıştir Krom Naklettirilecektir ETİBANK GENEL MÜDÜRUİGÜNDEM: 1 Şark kromları isletmemiı mıntıkası dahilinde 134 000 ton krom cevheri naklettirilecektir. 2 Bu nakJiyata ait şartname Ankara'da Genel Mfidürlügümüz Nakliye ve Sigorta Şubesinden, İstanbul'da Bankanjız İatanbul Al'm ve Satım Şubesi Müdür<~ığünden, Maden'de Şark Kromları Uletmemiz Müdurlüğünden temin edilebilir 3 Isteklüerin 192.1968 pazartesi çünu saat 14,30 a kadar teklif mektuuplar'n, Genel Mü'îiirlüğumuzde bulunacak şekılcîc posta'amaları veya bu saate kadar Muhaberat Scrvisimİ7e vermiş clmîlan lâzımdlr. 4 Bankamız ihaieyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya diledigine yapmakta serbesttir. 5 Postada vfiki gpcikmeler nazan ilibare alnunaz. (Basm: A. 938 11201/1330) «Tamam mı?» Dağdas, Tanm Bakanhğı tarafından hazırlanan Tanm Reformu Kanun Tasarısına değinmis ve özetie şunları söylemiştir: «Kannn hazırlamak ilânı ask etmek gibi kolay değildir. Tasan, rakı aofrasında otnrnp Iki saatte çiziktirilemez. Ayak tapırtısı ile bizi fikrimizden vazgeçlremezsiniz, tamam mı?» Türkiyede a|a saltanatından hahsedilivor. Türkiyede ağa, bev SW vardır, fakat bunlar »ayçı ÖLÜM Erzmran'ın Keçioglu allesin • d»n merhura Mustafa Şefik Bey Ue merbume Zican Hanımın teızları ve emekl) Yargıtay Baskanlarından Sefkat» özkutlu. Ali.ve Özkutlu ve merhume Edibe Özkutlu'nun kardeşleri. merbum Agırceza başkanlarından Nesip Akahn'ın eşı, Şukran özkutlu, Turkân ve Seklp Çopurufltı'nun halalan, Aydın ve Ayban C°purojlu'nun büyük halalart ve burun Özkutlu »ilesinin sevgilı halalan Hakkın rahmetlne kavusmustur. Cenazesl bufun (S Şubat 196S Perşembe) öğle namazını tak) • ben Hacıbayram camiinden kal* dırılacaktır. Tann' rahmet eylestn. Cumhurlyet 133S FERtDE AKALIN ...ya büro makinelerinizi ? Onlarda mnntazam «ervise muhtaçtır. Tam tegkilâtlt «telyemiz tekmil FACİT makiDelerinizi "garantıli" olarak en mükemmel |e> kilde babmlı tutar. Bakımlı bir makinenia Omrtt kat kat uzır. tSPABTA llımizın Yavla Mahallesınden bır grup kadın. mahallelerınin bataklıktan kurtarılması ıçm ayaklannın çamuruvla Belediye Başkanımn makamına gıderek. Beledıve Başkanı Cahit Mavi'.iyi protesto etmislerdir. Belediye Başkanı kadınlara, «Kocalannız sokaklara çakıl { döksün» devınce, kadınlar. «sen Buyuk Turk şain Tevfilc FA | devletin yaptıgı asfaittan yürü, ret'm doğumunun 100. vıldönu { biz sokak kumhyalım. Tapamımü dolayısiyle evvelki gecs ijıs I tacafın isin basına seçme Biz lideki Dost tlkokulu salonlarında kadınlar, yol yaptıktan sonra bır aıuna törenl yapılmıştır. Belediye Baskanlıği da yaparız. Biz çamnrda nasıl dnşüyorsak, öğrencilenn okuduğu şiırlerseni de düşürmesini biliriz» den sonra şaır Behçet Kemal dıye bağırmışlardır. Çaglar, Tevfik Fikret'in mücadelelenni her yönü ile anlatmış ve şurlennden bazı parçalar okumuştur. Çamurlu ayaklarıyla Belediye Başkanını protesto ettiler Türkiye'deki (Bastarafı 1. sahifede) da bilgı \ermışler ve bu arada bu kararlann Türkiye'je etkısi üzerınde çeşıtlı soruları cevaplandırmıslardır DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANIİGI Seyir ve Hidrogrsfi Dairesi Baskanlı§tndpn bildirilmiştir. DENİZCİLERE VE HAVACTLARA 12 SAYILI BİLDİRİ 21 ve 22 Şuhat 1968 gunlerinde OP00 il» 17.00 saatleri arasında aşağıdaki noktalan birleştiren saha içinde scyretme, demirleme avlanma ve bu >ahanın 1600 metreye kadar olan yüksekliği can \re mal emnlveti bakımından tehlikelidir EGE OENİZİ İZMİR KÖRFEZİ F 48 SAHAS1. 1 faıd nokU : E. 4622 No. hı Uzunada tonerinden 142 derece ve 4 mil mesafed^kı rnlemi 38 derece 29 dskilıs Kuzey, Bov >ım 26 derece 46 dak<ka Doğu. 2 nd nokta : Enlcrri 38 cerece 28 dam'îa Kuzey Boy'arru 56 derece 41 dak:ka Doğu 3 üncü noKta : Enlemi 38 cerece 46 dakika Kuzey Bo/Ljnı 'X derece 27 dakıka Doğu 4 üncü nokta : Enkmı 3S derece 50 dpkikp Kuzey Boyjmı 26 derece 37 dakika Doğu 5 inci nokta : Ekılemi 3S derece 39 dokika Kuzey Boylamı 26 derece 46 dakıka Doğu. DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNKAİLE DUYURULÜR : 11175/1329) Tevfik Fikrefin 100. doğum yılı kutlandı Türkiye'ye etkileri Bu kararların Türkiye'ye etkileri şu şekilde özetlenmektedır: (T) Amerikan özel tesebbflsünfin Türkiye'ye yatırım bakımından fazla bir etkisi olmayacaktır. 196561 dönemine nazaran yüzde 10 oranında bir ar tıs kararla?tırılmıstır. Ancak, bn oranın rerçekleşebilmesi aynı dnrnmda olan 100 kadar ülke arasında Türkiye'nin bn yatırımlan çekme yönünde rekabet etmesi gerekmektedir. (î) Turk turizmi üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Bu, Türkiye'ye gelen Amerikan turistlerinın sayısının azalmasından ziyade harcamalarında gorulecektır. Denktaş ve örek (Bastarafı 1. aabifede) önee, bir nzlasma zemini bnlanacağını sanmıyorum.» Denktaş'la birlikte Türkiye'ye gelen Osman Örek, gelecek hafta başında Lefkoşe'ye donecektır. 3 Afyon kaçakçısına 12,5 milyon lira paru cezası verildi ISPARTA 1966 yılının eylül ayında Interpol ıle silâhlı bır çatısmadan sonra 273 kilo afyon sutüvle vakalanan Abdullah Çoban, Mehmet Mercan ve Hasan Hüseyin Şehirli adlarındaki kaçakçıların durusmalan önceki gun Ağır Ceza Mahkemesinde sonuçianmıstır. Suçustu olarak yakalandıklan halde suçu birbırlerınin uzerıne atan 3 kaçakçıya, mahkemece toplam olarak 22,5 yıl hapis, 12,5 milyon lira da para cezası verılmısrir. Kaçakçılann bu cezalan, T. Ceza K. nun 59 maddesıne göre 18 yıl hapis, 10 mılvon 425 bin 375 lırava indmlmıstır. Bır kısıve 6 yıl hapis, 3 milvon 475 bin 125 lıra para cezası dusmektedır. İngiltere'nin çabalan Dığer taraftan îngiltere'nin B M Genel Sekreten UThant'ın Kıbrıs ıhtılâfını hal içın sarfettığı çabaları desteklemek amacı ıle yeni teşebbüslere hazırlanrfığı dun gece Londra'da hükumet çevrelerınden oğrenılmistır. Bu çevreler. geçen hafta Londra'da Ingiliz Mılletler Topluluğu Bakanlıgı gorevlıleri ıle İngiltere'nin Ankara, Atına ve Kıbrıs elçılerı arasında bir toplantı yapıldığını ve yeni hamlelere gırişme kararımn bu görusmelerde verildığım belırtmislerdır. Toplantı yapıldığı sırada, Turkıye ve Yunanistan Dısıslen Ba kanları. İhsan Sabn Çağ.layangıl ve Panayotıs Pıpınelhs'ın Av rupa'nın açıklanmayan bır sehrınde goruşmeler yaptıkları soylentısı dolaşmaktaydı. tngılız dıplomatlan hukumetın, Ada Turklerı v e Rumların arasındaki ıhtılâfı hal ıçın herhangı yeni bir plân hazırlamadıgını özellıkle belırtmışlerdır. tngılız dıplomatık çevreleri Çağlayangil ıle Pıpınellıs arasında bir gorüşme yapılıp yapılmadığım kesın olarak bılmemekle beraber bunun yer almıs olmasının «pek muhtemel» «aydıklannı ifade «tmiılerdir. T E Ş E K K Ü R Kıymetli aüe büyuğumuz Bm. Korgeneral E V L E N D İ K GÜLBÜN (SUKÛTt) ve BAHAETTİN BAYDAR Beyoğlu 7.21968 I Cumhunyet: 1342) Yüzde 10 tensikat (3) Buyukelçıhk, AİD Yarrfım Kurulu, Amerıkan Haberler Merkezı ve Jusmat gibi kuruluşlarda çahsan Türk ve Amerıkan personelının sayısı yuzde 10 oranında zaltılacaktır. Bu tensikata önümüzdeki bır kaç ay içinde gidilecek ve birden bıre değil, yavaş yavas yapılacaktır. (î) Avrupa'rfakı Amerikan birliklerınden 35 bin ki^ilik asker gen çekılmesıne karsıfık, Tur kiye'den herhangı bır asker çekımı olmıyacaktır. Ancak, Avrupa'da oiduğu gibi Türkı ve'de bazı Amerikan birliklerinın yer değistirmeleri söz konusu olabilecektir. 'î) Avrupa'da oiduğu gibi Türkive'de de Amerikan askerî ve sıvıl personelın ıhtıyacı olan malzeme ve tüketim maddeleri mahallinde alınmıyacak ve Amerika'dan getırilerek doviz tasarruluna gıdılecektir. Yakup Gürkaynak'ın uzun suren hastalığında kendisine hiçblr yardımı esirgemeyen Denız Rastanesi Başhekimi sayın Tbb. Atnıral Mehmet Ali Isığı gur ile Tbb. Alb. Suat Dizdar v« Haydarpaja Asker! Hastaneat Başhekımi Tbb. General Osman Canar. Tbb. Alb. tsmail Alpaı» lan. Tbb. Alb. Muzaffer Erbatur, Tbb. Yb. Kem»l tltan. Tbb. Yb. Faruk Uzunesmer. Tbb. Bnb. Renan Çara, Tbb. Bnb. Nuri Beltekln. Tbb. Bnb. Yasar Yuksel ile Rukiye ve Sulhiye hemsirelere ve bütün hastane personeline ve cenazesine katılan, çelenk gonderen. telgraf ve mektuplarla acımıza ortak olan bütün silâfi arkadaslarına, ordu memuplarına. akraba ve dostlarına v« talebelerlne ayrı ayrı cevap vermemize büyük acıraız mlnl olduiundan. tesekkUrlerimizi f*zetenlz vaııtaaiyle bildirmeyi borç bllirlz. AİLC8İ Cumburiyct 1341 öAKIM SERVİSİ TEŞEKKÜR Guçltl ve mâhir elleriyle fıtık ameli>atımı hazakatle yapan muşflk ve mutevazi insan. âlı cenap Doçent Dr. Operator kalbl sükranlarımı lutfen kabul buyurmasını istirham eylerim. Kendilerine ameliyatııpda yardımcı olanlara ve bılhaasa »slıtan Aykut tnalan'a teşekkür ederim. A. Paik Özonnr T. Ttearet Baakaaı MttfetUet Reklamcılık 608/1340 Odun Kömürü Alınacak 1 Muessesemız ihüyacı için 300 ton Odun Kömürü aünacaktır. 2 Buna ait şartnamemiz Müessesemız Ticaret Servisinden temin edilebilir. 3 Şartnamemize göre hazırlanacak kaD*h tekliflerin engeç 20 Şubat 1968 pazartesi günü saat 14'e kadar Müessesenıize tevdii lâzımdır. 4 Müessesemız bu mübayaayı yaptp yapmamakta serbesttir. SÜMERBANK GEMLİK SUNĞİPEK VE VİSKOZ MAMULLERİ SANATIİ MÜESSlîSESt GEMLİK (Basın: 11101/1327) TEKNOSAN Buro Makme ve L«va.zınu Ticaret ve Saaayi A.$. Voyvoda Cad 53 KarakOy. İrtanbul. Selçuk KANATLI'dan J3. İllncıhk: 4777/13» lumhıırljer Rejat Hamit Aziz N.polyou 34 arat knıt» 104 80 t04.90 1S3.N 184.00 134.M 1 3 5 ^ 114.00 IUM 113.00 120 İMİ İMI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog